Page 1

Рекламно-інформаційна газета Доставляється БЕЗКОШТОВНО по вівторках

(409) 7 ëþòîãî 2012 ð.

МАЙДАН

Міський

5

тираж 15 500

КУЗНЕЦОВСЬК = ВОЛОДИМИРЕЦЬ = РАФАЛІВКА

Свід. А01 № 424481 від 30.04.2010 ВКХМР

*Більш актуально, ніж кредит

Кузнецовськ, м-н Незалежності, 8 (ТЦ “Grand Базар”, 2-й поверх), тел. (067) 216-08-16

Оформити заявку на кредит можна на сайті:

ТОВ “Фінансова компанія “Центр Фінансових Рішень” (ТМ “КредитМаркет”). Свідоцтво Держфінпослуг України від 19.03.2009 серія ІК №55. Ліцензія Держфінпослуг України від 07.05.2009 серія АВ №020880.

Не є банківською установою. **Детальна інформація на консультаційному пункті.


2

l

5 (409), 7 ëþòîãî 2012 ð.307

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

l

Åñô³ëü

l 4-ê³ì.êâ., 2/9, Âàðàø. Ò. 067-589-30-84. l 4-ê³ì.êâ., 3/5, Ïåðåìîãè, 51, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 3-57-85, 097-416-55-33. l 3-ê³ì.êâ., 7/9, Åíåðãåòèê³â. Ò. 2-29-21, 095884-85-27, 067-360-92-07. l 3-ê³ì.êâ., 3/9, Âàðàø, 17. Ò. 3-94-65. l 3-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â, 5/2. Ò. 097586-25-65. l 2-ê³ì.êâ., 1/9, Áóä³âåëüíèê³â, 25, äóæå òåïëà, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. Ò. 097-74209-77. l 2-ê³ì.êâ., 4/5, гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ò. 3-71-59, 067-362-34-50. l 2-ê³ì.êâ., Ãîðîäåöü. Ò. 096-918-03-10. l 1-ê³ì.êâ., 7/9, Åíåðãåòèê³â, 11. Ò. 096949-73-10. l 1-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â, 24, ðåìîíò. Ò. 3-69-15, 099-202-40-54. l ʳìíàòó, 9/9, Âàðàø, 40, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-367-69-10, 096-518-34-06. l Áóäèíîê, Ñâàðèí³ (49ì2, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, 0.25ãà, äåðæ. àêò). Ò. 096-320-89-74. l Áóäèíîê, Ñâàðèí³ (4 ê³ì., ë³òíÿ êóõíÿ, ëüîõ, ãàðàæ, ñàðàé, 0.25ãà, äåðæ.àêò). Ò. 096-32089-74. l Áóäèíîê, Ïîëòàâùèíà (ãàç, âîäà, ãîñï. áëîê, 40ñîò., 3êì â³ä ðàéöåíòðó, ïðèâàòèçîâàíèé). Ò. 095-572-45-05, 098-466-55-80. l Õàòó, Êîëî䳿, 1ãà, ïðèâàòèçîâàíó, 11òèñ. ó.î., òîðã. Ò. 096-259-86-54. l Äà÷ó, 12ñîò. (áóäèíîê, äåðæ. àêò, ìîæëèâå ï³äêëþ÷åííÿ ñâ³òëà). Ò. 067-455-99-61. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.62ãà, Ñîá³ùèö³ (ïðèñàäèáí³ áóä³âë³). Ò. 098-937-37-95. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 27ñîò., óñ³ äîêóìåíòè. Ò. 096-455-43-75. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.25ãà, Çàáîëîòòÿ (ôóíäàìåíò ï³ä ñàðàé, 12õ6, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, 6õ2, 4øò. òà ³í. áóäìàòåð³àëè). Ò. 097-553-00-93, 067-258-70-92. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 23ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ïðèâàòèçîâàíó, äåðæ. àêò, ìîæëèâèé ïîä³ë). Ò. 096-643-98-66. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.19ãà, Ðàôàë³âêà. Ò. 097-791-10-38. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 13.5ñîò., ð-í ÀÒÖ, äåðæ.àêò. Ò. 067-362-72-19. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 6ñîò., êîîï. «Çäîðîâ’ÿ2». Ò. 093-206-45-27. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í àåðîïîðòó, äåðæ. àêò. Ò. 096-912-22-61. l Ãàðàæ-áîêñ, ð-í «Îêîëèö³», 20õ6, 2-ïîâ., 8õ6, 2 âîð³ò, 3.7õ3.2, 380Â, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. Ò. 067-394-98-35. l Ãàðàæ, 6õ4, ð-í «Îêîëèö³», 2-ïîâ., âîðîòà 2.7õ2.7, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. Ò. 067394-98-35. l Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåëåâåæ³. Ò. 096-920-76-43. l Ãàðàæ, ð-í òåëåâåæ³. Ò. 098-867-89-84. l Òåðì³íîâî! Íåäîáóäîâàíå ïðèì³ùåííÿ ï³ä ÑÒÎ (12õ12), ð-í òåëåâåæ³. Ò. 067-926-98-99. l Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, 70ì2. Ò. 096-50685-71. l Ìàãàçèí, 25ì2, ð-ê «Ï³âäåííèé-1», íåäîðîãî. Ò. 067-752-21-59. l ʳîñê, ð-ê «Ï³âäåííèé», 20ì2 (òåïëî, ñâ³òëî), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-906-08-78. l ʳîñê, ð-ê «Ï³âí³÷íèé», 16ì2 (ñâ³òëî, òåïëà ï³äëîãà), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-708-24-39. l À/ì «Chevrolet-Lacetti» 2007ð.â., 1.8, ñð³áëÿñòèé, óí³âåðñàë, íåáèòèé, 11700ó.î. Ò. 067-354-17-58. l À/ì «Ford-Conneñt» 2006ð.â., 1.8ä, á³ëèé (âàíòàæíèé, ö/ç, åë.ï³äéîìíèêè), ùîéíîïðèãíàíèé. Ò. 097-321-22-22, 098-565-55-58. l À/ì «Citroen-Berlingo» 2005ð.â., 2.0, 150òèñ.êì (êîíäèö³îíåð, ôàðêîï, áàãàæíèê, 4 äèñêè, åë.ïàêåò), 9100ó.î. Ò. 098-826-45-10. l À/ì «Renaulf-Trafic» 2005ð.â., 1.9ä, çåëåíèé «ìåòàë³ê» (êîíäèö³îíåð, åë.äçåðêàëà, åë.ï³äéîìíèêè, áîðòîâèé êîìï’þòåð, ö/ç, CD, îðèã³íàëüíèé áóäåëü 5+1). Ò. 096919-12-79. l À/ì «Mercedes-Sprinter 313» 2004ð.â. (ñåðåäí³é, âèñîêèé, âàíòàæî-ïàñàæèð, 5+1, ARD, ABS, àíòèáóêñ, ö/ç, ñèãíàë³çàö³ÿ). Ò. 050-969-20-89, 068-502-70-33. l À/ì «Suzuki Grand-Vitara XL-7» 2003ð.â., 2.7, ñòàí õîðîøèé. Ò. 067362-72-19. l À/ì «ÃÀÇåëü-Ñîáîëü» 2003ð.â., âàíòàæî-ïàñàæèð. Ò. 067-589-30-84. l À/ì «Mercedes-Sprinter 413» 2000ð.â., 2.0, 6 ì³ñöü, ñòàí õîðîøèé. Ò. 2-10-99, 096380-83-03. l À/ì «Audi-100» 94ð.â., 2.0³, çåëåíèé «ìåòàë³ê». Ò. 097-994-43-08.

l À/ì «Opel-Kadett» 91ð.â., 1.4³, «ìåòàë³ê» (òèòàíîâ³ äèñêè, ö/ç, òîíîâàíèé, ñïîéëåð), ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 098-955-48-48. l À/ì «Opel-Kadett» 90ð.â., 1.4³, õåò÷áåê, 5-äâåðíèé, 2600ó.î. Ò. 097-024-81-32. l À/ì «Daewoo-Lanos» 2010ð.â., 1.4, 28òèñ.êì. Ò. 098-630-68-92. l À/ì «ÂÀÇ-2110» 2004ð.â., 1.6³, ÷åðâîíèé, 104òèñ.êì, ñòàí õîðîøèé. Ò. 2-10-00, 091-114-54-56. l À/ì «ÂÀÇ-21099» 200ð.â., 1.5, ñ³ðèé «ìåòàë³ê», 3900ó.î. Ò. 096-515-89-20. l Òåðì³íîâî! À/ì «ÂÀÇ-21063» 92ð.â., ñòàí õîðîøèé, áåç äîêóìåíò³â. Ò. 097-597-71-42. l À/ì «ÂÀÇ-21063» 87ð.â., ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-394-76-94. l À/ì «Ìîñêâè÷-412» 83ð.â., íà õîäó. Ò. 096-380-83-04. l À/ì «ÃÀÇ-24» 76ð.â., 2.4, ÷îðíèé, íà õîäó. Ò. 098-376-99-13. l Ì/ö åíäóðî/êðîñ «ZongshenLZX200GY-2» 2008ð.â., 200ñì3, 5700êì, ÷îðíèé, ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. 096-708-28-67. l Òðàêòîð «ÌÒÇ-82» ç ìàëîþ êàá³íîþ òà êóíãîì. Ò. 067-797-72-29. l ÊÓÇÎÂͲ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ: áàìïåðè, êàïîòè, êðèëà, ï³ääîíè, ôàðè, ðåø³òêè òà ³í., á/â òà íîâ³. Ò. 067986-30-98, 093-727-74-28.

l Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Goodbaby», áëàêèòíó, íåäîðîãî. Ò. 3-59-51, 098-92742-20. l Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Ring-Adbor», ìàëèíîâî-ñ³ðó, ñòàí õîðîøèé, 200ãðí. Ò. 235-17, 097-885-52-47. l Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Ring-Adbor»; â³çîê, ñèíüî-æîâòèé, 350ãðí. Ò. 2-23-66, 098448-83-56. l Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, íåäîðîãî. Ò. 096656-71-47. l Ìîá.òåëåôîí «Samsung-Galaxy 15800», ñìàðòôîí (USB, íàâóøíèêè). Ò. 099-66818-78. l Ìîá.òåëåôîí «Nokia N65», ñëàéäåð, 600ãðí.; «Nokia-6233», 500ãðí.; «SonyEricson W302», 350ãðí. – á/â. Ò. 067-36222-58, Ñåðã³é. l Íîóòáóê «HP-Compag 6710s». Ò. 096739-61-36.

l Âàííó, á/â. Ò. 097-682-11-64. l Êîòåë äëÿ âàð³ííÿ êîðì³â. Ò. 067-26256-74. l Íàï³âàâòîìàò çâàðíèé, ÏÄÓ 180À, 220Âò, 1700ãðí. Ò 097-779-44-69. l ϳ÷êó «áóðæóéêó» â ãàðàæ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-795-42-44, 096-608-10-60. l Áóðÿêîð³çêó, 380V; áóðÿêîð³çêó ðó÷íó. Ò. 097-861-29-71, 098-880-39-45. l Êàðòîïëþ. Ò. 097-699-40-69, 097-49731-49. l Ìåä ç àêàö³¿, 80ãðí./ë; ç ãðå÷êè, 70ãðí./ë. Ò. 097-268-15-39. l Ñîáàêó ïîðîäè í³ìåöüêà â³â÷àðêà, 8ì³ñ. Ò. 098-416-41-92. l Òåëèöþ ò³ëüíó. Ò. 097-255-45-86. l Òåëÿ ìîëî÷íå, 5òèæí³â, 20ãðí./êã, æ/â, Á³ëüñüêà Âîëÿ. Ò. 096-946-01-92. l Ëîøà, 7ì³ñ., Îç³ðö³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096944-46-68, Âîëîäèìèð.

l Ãóìó, ͳìå÷÷èíà, ð³çí³ ðîçì³ðè, á/â. Ò. 063-350-38-25, 099-300-87-03, ²ãîð. l Äîøêè: îáð³çàí³, íåîáð³çàí³; áðóñ; áàëêè; êðîêâè. Äîñòàâêà. Ò. 098-599-29-67, 096591-84-61. l Ðåéêè; áðóñ; øòàõåòíèê; âèðîáè ç äåðåâà. Ò. 097-645-44-98.

l 1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. Ò. 097-960-05-15. l 1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. Ò. 067-79663-21. l 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, íåìåáëüîâàíó, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 096-733-33-41. l 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, æ³íêà ç 2 ä³òüìè. Ò. 098-600-83-31.

l Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 3-85-16, 097-190-99-16. l Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; öåãëó. Äîñòàâêà (10-15ò). Ò. 098-771-85-26, 067-339-05-39. l Ïëèòè ïóñòîòí³: ñòàíäàðòí³, íåñòàíäàðòí³; åëåêòðè÷í³ ñòîâïè, 9.5ì; ñõîäèíêîâ³ ìàðø³; ïåðåìè÷êè; áëîêè ôóíäàìåíòí³; ê³ëüöÿ êîëîäÿçí³, ñåïòèêîâ³; ºâðîïàðêàíè, 25 âèä³â, 260ãðí. ç äîñòàâêîþ; áðóê³âêó; öåãëó; êåðàìçèò; ÿê³ñí³ øëàêîáëîêè 7.5ãðí. ç äîñòàâêîþ; ïåðåñò³íî÷í³ 6.5ãðí.; ÏÊÆ ïëèòè. Ò. 098372-05-54. l Áëîêè ç â³äñ³âó â³áðîïðåñîâàí³, ñò³íîâ³, ðâàí³ ñò³íîâ³, äëÿ îãîðîæ³ – ð³çíèõ êîëüîð³â. Ò. 097-488-62-18. l Âàãîíêó; áëîê-õàóñ; øïóíòîâàíó ï³äëîãó; ðåéêè. Ò. 097-664-05-32. l Øèôåð; öåìåíò; öåãëó: áóä³âåëüíó, ñèë³êàòíó, âîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó; êàì³íü ÷åðâîíèé; ùåá³íü; áëîêè ç â³äñ³âó; øëàêîáëîêè; ï³íîáëîêè; ðàêóøíÿê; âàïíî; äîøêè; áðóñ. Ò. 097-488-62-18. l Ìåáë³ äëÿ áàðó, á/â. Ò. 067-589-30-84. l Òðþìî, 150ãðí.; ÿùèê äëÿ îâî÷³â, 200ãðí.; ïåðåäïîê³é, 1.5ì, ñâ³òëî-êîðè÷íåâèé. Ò. 096787-61-88. l Ñò³íêó, Êîñòîï³ëü; ì’ÿêó ÷àñòèíó (äèâàí, 2 êð³ñëà). Ò. 096-112-88-78. l Ñò³íêó; ïåðåäïîê³é – ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-821-46-23, Ìèõàéëî. l ϳâñò³íêè, ÄõÂõØ=180õ240õ60. Ò. 098083-89-86. l Êóõíþ, Ðàôàë³âêà, á/â. Ò. 098-781-26-34. l Ñïàëüíþ, á³ëó, ñòàí õîðîøèé, 2500ãðí. Ò. 3-40-45, ç 18:00. l ̒ÿêèé êóòî÷îê, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-943-54-37. l ̒ÿêó ÷àñòèíó (äèâàí, 2 êð³ñëà), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 3-18-96, 098-628-02-52. l ̒ÿêó ÷àñòèíó (äèâàí òà êð³ñëî), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 2-12-52, 096-652-23-23. l Äèâàí êóòîâèé, ôàáðè÷íèé, ñòàí çàäîâ³ëüíèé, 800ãðí. Ò. 097-734-18-34, Âîëîäèìèð. l Äèâàí ðîçêëàäíèé. Ò. 3-41-14. l Äèâàí-òàõòó, á/â, ñòàí õîðîøèé, 1200ãðí. Ò. 097-846-36-32. l ˳æêà ïîëóòîðí³, 2øò. Ò. 096-656-71-47. l ˳æêî äèòÿ÷å, 2-ÿðóñíå; ñò³ë; êîìîä; øàôó-êóïå, Òóðå÷÷èíà. Ò. 067-360-54-92. l ˳æêî äèòÿ÷å (ìàòðàö, áàëäàõ³í, ùèòè), Ïîëüùà. Ò. 3-94-01, 067-418-52-25. l Êîëÿñêó ñâ³òëî-ñàëàòîâó, á/â 6ì³ñ., 800ãðí.; â³çîê (äîùîâèê, ìàòðàö), á/â 6ì³ñ., 350ãðí. Ò. 2-14-42, 098-448-74-32. l Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «ÀÂÑ», áëàêèòíî-êîðè÷íåâó, ñòàí â³äì³ííèé, á/â 8ì³ñ. Ò. 098-366-60-46.

l 4-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â, 75ì2 íà 1+äîï. àáî ïðîäàì. Ò. 067-362-33-36. l 3-ê³ì.êâ., 9/9, Áóä³åëüíèê³â íà 1+1, Âàðàø, Áóä³âåëüíèê³â àáî ïðîäàì. Ò. 097-174-80-28. l 3-ê³ì.êâ., 8/9, Ïåðåìîãè, 14 íà 2+äîï. Ò. 098-614-29-72. l 3-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø íà 1+1. Ò. 2-19-78, 097-846-16-95. l 3-ê³ì.êâ., 2/9, Ïåðåìîãè íà 1+1. Ò. 3-2692, 098-955-22-64. l 3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 2 àáî 1+äîï. Ò. 2-28-85. l 1-ê³ì.êâ., 9/9, Åíåðãåòèê³â íà 2-ê³ì. àáî ïðîäàì. Ò. 3-67-43, ç 18:00, 096-920-76-36, 096-920-76-37. l 1-ê³ì.êâ., 9/9, Âàðàø íà 2-ê³ì., Âàðàø, Ïåðåìîãè àáî ïðîäàì. Ò. 096-749-49-00. l 1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â + 2 ê³ì. â ìàëîñ³ìåéö³, 5/9, Âàðàø íà 3+äîï., Âàðàø, Ïåðåìîãè (1-é, îñòàíí³é ïîâ. íå ïðîïîíóâàòè). Ò. 067-916-13-44. l 1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â + äîï. íà 2ê³ì. Ò. 096-461-25-61. l 2-ê³ì.êâ. â ìàëîñ³ìåéö³, Âàðàø, 40 + äîï. íà 3-ê³ì. Ò. 2-60-03, 067-367-75-01.

l Ìîí³òîð «LG Flatron ez T710PH», 100ãðí.; ìîäåì «D-Link», 70ãðí. Ò. 096-787-61-88. l Ìîí³òîð «SyncMaster 793DF», 17", ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 097-873-15-39, Ëåñÿ. l 2-ê³ì.êâ, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 097-326-21-28, l Ìîäåì ADSL äëÿ «ÎÃλ. Ò. 097-756- 098-476-69-52. 27-56. l 2-ê³ì.êâ., Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. 096-33036-29. l Ñóïóòíèêîâ³ àíòåíè; GSM-ñèãíàl 1-ê³ì.êâ., Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. 096-382ë³çàö³¿; ïóëüòè äî òåëåâ³çîð³â; ïðî02-36. øèâêà òþíåð³â; ðåìîíò ïóëüò³â, ñól 1-ê³ì.êâ., ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, 5-é ïîâ. ïóòíèêîâîãî îáëàäíàííÿ. Ò. 098íå ïðîïîíóâàòè. Ò. 098-528-28-72, 096-572229-30-00, Îëåã. 61-92. l ϳäñèëþâà÷ «Ïàðê», 700Â, 2ð. ãàðàíò³¿; l À/ì «ÂÀÇ» àáî ³íîìàðêó â õîðîøîìó ñèíòåçàòîð «Yamaha», 550Â, íîâîãî çðàçêà; ñòàí³, ìîæëèâî ï³ñëÿ ÄÒÏ, ÿê³ ïîòðåáóþòü ðåìîíòó. Ò. 097-205-74-08. ôëåø-êàðòó. Ò. 096-849-79-44. l Ñòåðåîñèñòåìó â à/ì. Ò. 098-582-33-26. l Òåëåâ³çîð «Samsung-Progun», 500ãðí.; l À/ì «Ìîñêâè÷», «ÂÀÇ», «ÂîëTFT-ìîí³òîð «Samsung SyncMaster-713BM ãà», «ÇÀÇ» íà çàï÷àñòèíè. Ò. 066grey», 700ãðí. Ò. 096-252-51-10. 106-26-53, 098-405-60-20. l Òåëåâ³çîð «TSL» 55õ42, 1300ãðí. Ò. 098280-51-69. l À/ì «Ñëàâóòà», «ÂÀÇ», ³íîìàðêó, ñòàí l Òåëåâ³çîð, á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. 098- õîðîøèé, àáî ÿêèé ïîòðåáóº ðåìîíòó. Ò. 280-51-69. l Ïðàëüíó ìàøèíó «Indesit», 3ð., ðîáî÷ó, 098-769-20-99. ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 067-645-75-11. l Ì/ö «ÌÒ», «Óðàë», «Äíåïð», ó l Ïðàëüíó ìàøèíó «LG», Êîðåÿ, á/â, ñòàí áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæëèâî áåç äîðîáî÷èé; åë.ïëèòó ï³ä ñêëîì, ñåíñîðí³ êíîïêóìåíò³â. Ò. (095) 494-51-11, 098êè. Ò. 3-35-22, 096-671-15-33, 098-603-27-27. 215-48-99. l Õîëîäèëüíèê «Äíåïð-2», á/â, ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî; ïðàëüíó ìàøèíó «×àéêà»; â³äåîìàãí³òîôîí «Åëåêòðîí³êà» – íîâ³. Ò. 097-953-15-11, 096-558-04-74. l Ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «Çàõ³äl Òîðãîâ³ õîëîäèëüí³ â³òðèíè (ïðîìòîâàâòîðìåòïðîäóêò» ÇIJÉÑÍÞª ÇÀÊÓðè), 2øò., ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-760-06-00. ϲÂËÞ ÌÅÒÀËÎÁÐÓÕÒÓ. Äîðîãî, l ̳êðîõâèëüîâó ï³÷ «ASDA», 20ë, 800W ïîñò³éíî. Ìåòàëîïðîêàò, á/â. Ò. (íåðæàâ³éêà, íîâà), 700ãðí. Ò. 097-516-01-23. 098-503-59-25, 067-382-30-24. l Äóáëÿíêó æ³íî÷ó, êîðè÷íåâó, ð. «L». Ò. 096-943-64-11. l Âèøóêàíó âåñ³ëüíó ñóêíþ, íåäîðîãî. Ò. l Áðóõò óñ³õ ìåòàë³â. Ïîð³çêà íå3-59-51, 098-927-42-20. ãàáàðèòíîãî áðóõòó. Ò. 096-453-05l Âèøóêàíó âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.48-50, ö³íà 57, 096-584-90-98. äîãîâ³ðíà. Ò. 097-879-15-84, Íàòàëÿ. l óòàðó «Òðåìá³òà» øåñòèñòðóííó, êîíl Îáðó÷³ äëÿ äóáîâèõ áî÷îê. Ò. 097-262öåðòíó, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 096-911-42-05. 07-50. l Äîøêè äëÿ ï³äëîãè, á/â (ï³ñëÿ ðåìîíòó l Óêðà¿íñüê³ ñóâåí³ðè; êóçíåêâàðòèðè). Ò. 098-787-52-90. öîâñüê³ ìàãí³òè; ÷àøêè; ôîòîðàìêè; àëüáîìè; á³æóòåð³þ; ìàí³êþðí³ ³íñòðóìåíòè. Grand-Áàçàð, 3-é ïîâ., l ÍÅÁÈÒ² ÃÐÅÖÜʲ ÃÎвÕÈ. Ò. 097â³ää³ë ¹45. 580-00-14.

l 3-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, Ïåðåìîãè. Ò. 067-926-98-99. l 2-ê³ì.êâ., ìåáëüîâàíó, ïîäîáîâî. Ò. 093453-23-56, 067-791-38-71. l 2-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 098-784-23-44. l 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, Êè¿â. Ò. 097140-61-00, 097-702-92-13. l 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 096-641-11-19, 097-324-97-68. l 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 097-443-55-98. l 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 093-082-11-66, 098-518-47-66. l 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ð-í àâòîâîêçàëó. Ò. 096-752-21-61. l 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, Âàðàø, ìåáëüîâàíó. Ò. 3-10-22, 050-435-17-63. l 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, íåìåáëüîâàíó. Ò. 067-954-94-75, 097-462-69-99. l Êâàðòèðó. Ò. 098-999-69-03. l ʳìíàòó ïîðÿäí³é ä³â÷èí³. Ò. 099-63268-08. l Ãàðàæ, ð-í õë³áîçàâîäó. Ò. 096-112-89-97. l Ãàðàæ, ð-í õë³áîçàâîäó, çðó÷íå ì³ñöå, ñâ³òëî, 380V. Ò. 2-39-78, 098-820-47-29. l Ãàðàæ, äåøåâî. Ò. 096-713-02-22. l Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 3-86-84, 067-600-93-88. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «ÌåðñåäåñÑïðèíòåð» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³ (äî 2.5ò). Ò. 2-19-14, 067-751-08-98, 096-374-97-94. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT maxi» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 3-43-69, 3-88-86, 097921-87-00, 097-921-86-86, 097-885-41-55. l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 3-83-11, 067-915-46-50. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi» (äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 3-82-42, 097-899-32-08. l Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. 097664-55-08. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ðåíî-Òðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáîòàõ). Ò. 3-89-42, 096-118-15-33.

l ÂÀÍÒÀÆͲ, ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «MercedesSprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. 097-917-70-11. l Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi»; ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (8 ì³ñöü). Ò. 2-45-66, 098-512-94-83. l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ó Ìîñêâó, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ì/à «MersedesSprinter» (18-20 ì³ñöü), àâòîáóñîì «Ñåòðà» (51 ì³ñöå). Ò. 067-360-65-95, +7 (926) 33317-79, +7 (903) 890-23-08. l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ òà ÑÍÄ. Ò. 097-213-09-72, +7 (967) 083-12-47. l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà - ïí, ÷ò; Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; 8, 18, 35 ì³ñöü). Ò. 3-63-03, 067-96759-87, 098-836-69-01, +7(905) 782-81-31. l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ òà êðà¿íàõ ÑÍÄ. Ò. 067-752-21-59. l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó ñ.Êàòþæàíêà äî ìîíàõà-ö³ëèòåëÿ. Ò. 098-608-59-91. l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ, êðà¿íàõ ªâðîïè. Ò. 096-577-77-38, +7(903) 507-20-01, +7(964) 326-97-07. l Ïàñàæèðñüê³ òà âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ, «VW T-4», 8 ì³ñöü. Ò. 067262-56-42. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, «Mercedes-Sprinter». Ò. 097-423-24-88. l Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ªâðîï³, ì/à «VW-Crafter», 7 ì³ñöü. Ò. 098-221-56-89, 096-256-25-74. l Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «VW-Crafter» (8 ì³ñöü + âàíòàæ 15ì3, äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 067-380-10-99. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ì/à «Mercedes-Sprinter» (íàéäîâøèé, íàéâèùèé). Ò. 097-898-81-75. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ «Ãàçåëü» (òåíòîâàíèé, äî 2ò.). Ò. 097-847-04-27. l ßê³ñí³ ïîñëóãè ó ñôåð³ ðåìîíòó: â³äêîñè, âàãîíêà, îáøèâêà áàëêîí³â, ðîáîòè ç ã³ïñîêàðòîíîì, ñòÿæêà, øïàêëþâàííÿ, ïëèòêà, ëàì³íàò. Ò. 096-291-11-67. l Ðåìîíò êâàðòèð: ã³ïñîêàðòîí, â³äêîñè, øïàêëþâàííÿ, ëàì³íàò, ïëèòêà, «êîðî¿ä». Ò. 098-370-30-26. l Ðåìîíò êâàðòèð: ã³ïñîêàðòîí, â³äêîñè, îáøèâêà âàãîíêîþ, ëàì³íàò, ïëèòêà. Ò. 095652-69-77. l Ðåìîíò êâàðòèð. Ò. 063-310-52-97. l Ðåìîíòí³ ðîáîòè: ïëèòêà, ã³ïñîêàðòîí, åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, óòåïëåííÿ òà îáøèâêà áàëêîí³â. Ò. 097-902-84-34. l Âñòàíîâëåííÿ äâåðåé, â³êîí; ã³ïñîêàðòîí; àðêè; â³äêîñè; ëàì³íàò; ë³íîëåóì, âàãîíêà; øïàêëþâàííÿ. Ò. 097-671-87-83, 050-72921-10. l Óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; âàãîíêà; ã³ïñîêàðòîí; ë³íîëåóì; ëàì³íàò; â³äêîñè ç³ ñâîãî ìàòåð³àëó; ñòÿæêà; øïàêëþâàííÿ. Ò. 067-332-08-63. l Äâåð³ ìåòàëåâ³, îçäîáëåí³ äåðåâîì. Çàì³ðè, äîñòàâêà. ßê³ñòü ãàðàíòîâàíî. Ò. (0362) 43-41-90, 097-377-70-53, 094-966-41-90. l Ëàêóâàííÿ, øïàêëþâàííÿ, ðåñòàâðàö³ÿ ñòàðî¿ ï³äëîãè ³ ïàðêåòó; ïðèäáàííÿ øâåéöàðñüêîãî ëàêó ³ ïàðêåòó. Ò. 096-102-45-56. l Ñêëî, ñêëîïàêåòè, ïîð³çêà. Ò. 260-64, 067-360-23-37. l Îáøèâêà ³ óòåïëåííÿ; âàãîíêà; áëîê-õàóñ; ñàéäèíã; ã³ïñîêàðòîí; àðêè; â³äêîñè; óñòàíîâêà â³êîí, äâåðåé. Ò. 096-574-39-63. l Âàãîíêà, ã³ïñîêàðòîí; ëàì³íàò; ë³íîëåóì; ïëèòêà; àðêè; äâåð³; ïë³íòóñè. ßê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 2-31-95, 097-764-77-58. l ÄÂÏ, ÄÑÏ, ïîð³çêà. Ò. 096-51881-98. l Ïëèòêà; ëàì³íàò; êëåºííÿ øïàëåð; øòóêàòóðêà; ã³ïñîêàðòîí; ñòÿæêà; ô³ãóðí³ ñòåë³; â³äêîñè; ë³íîëåóì. Ò. 096-127-90-83. l Ïëèòêà; ã³ïñîêàðòîí; ëàì³íàò; øïàêëþâàííÿ; îáøèâêà âàãîíêîþ; ñòÿæêà; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé. Ò. 098-071-52-61. l Óêëàäàííÿ ïëèòêè; ã³ïñîêàðòîí; ô³ãóðí³ ñòåë³; øïàêëþâàííÿ; øïàëåðè; ëàì³íàò; â³äêîñè; âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; çáèðàííÿ ìåáë³â òà ³í. Ò. 098-837-37-59, 096-572-96-31. l Íàòÿæí³ ñòåë³: Ôðàíö³ÿ, ͳìå÷÷èíà, Êèòàé. Ò. 096-448-58-10, 099664-17-44.


l

Áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ íà ñàéò³ www.maydan.rv.ua 

l

5 (409), 7 ëþòîãî 2012 ð.

íÿ 31 ñ³÷

3

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ ÍÀÏв̪ÐÎÂÓ Îêñàíó!

 20 ëåò Òû òàê ïðåêðàñíà, Ñâåæà äûõàíèåì âåñíû... Òå, êòî çíàêîì, âåäü íå íàïðàñíî  Òåáÿ ïî óøè âëþáëåíû. Ìèëà, ïîëíà î÷àðîâàíüÿ, Äîáðà, ñòðîéíà, ëåãêà, óìíà... È ÷àøó, ïîëíóþ îò ñ÷àñòüÿ, Äàé Áîã èñïèòü Òåáå ñïîëíà! Äðóç³ Îëÿ òà Òîë³ê. 

îãî 4 ëþò

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ äîðîãó ìàìó, äðóæèíó ÏÐÎÕÎÄÓ Ëþäìèëó ²âàí³âíó!

Íàøà ìèëà ³ ëþáà, íàéêðàùà ó ñâ³ò³, Áàæàºìî ùàñòÿ, äàðóºìî êâ³òè. Ùîá ñîíöå ³ çîð³ ïëåêàëè òåïëî, ² ùîá çàâæäè çäîðîâ’ÿ ó Òåáå áóëî. Ùîá ñìóòêó íå çíàëà, ìè ïðîñèìî äîë³, Äîáðà Òîá³ é ðàäîñò³, ð³äíà, äîâîë³. Áî ëþäÿì äëÿ ùàñòÿ áàãàòî íå òðåáà – ѳìåéíîãî çàòèøêó é ìèðíîãî íåáà! Ç ëþáîâ’þ òà ïîâàãîþ ñ³ì’ÿ. 

îãî 5 ëþò

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ ÕÎÌÈ× Âàëåíòèíó ²âàí³âíó!

Õàé ìîëîä³ñòü Òâîÿ ùå äîâãî êâ³òíå, Óñì³øêà ñÿº íà âóñòàõ, ² ëèø õîðîøå, ðàä³ñíå, ïðèâ³òíå Òîá³ â æèòò³ ïåðåòèíຠøëÿõ. Ùàñòÿ õàé âåñåëêîþ ñ쳺òüñÿ, Òðîÿíäè êâ³òíóòü íà Òâî¿ì ïóò³,  ðàäîñò³ é çäîðîⒿ ñåðöå ᒺòüñÿ – Äîñòàòêó â äîì³, ñïîêîþ â ñ³ì’¿! Ñåñòðà Ìàð³ÿ ç ÷îëîâ³êîì Ñåð㳺ì òà ïëåì³ííèêè Àíàòîë³é òà Îëåêñàíäð. 

îãî 6 ëþò

³òàºìî ç 50-ð³÷íèì þâ³ëåºì äîðîãó äðóæèíó òà ìàìó Á²ÄÓÍ Ãàëèíó Ñèëüâåñòð³âíó!

ϒÿòäåñÿò â³äë³òàþòü ó âèð³é ² ñïëèâàþòü, ÿê òàëà âîäà. Ìè áàæàºìî ùàñòÿ é çäîðîâ’ÿ, ² äóøà ùîá áóëà ìîëîäà. Íå çäîëàþòü í³ á³ëü õàé, í³ âòîìà, Ðàäîñò³ çè÷èì íà äîâã³ì ïóò³, Õàé ùàñòèòü íà ðîáîò³ ³ âäîìà, ² õàé ëàäèòüñÿ âñå ó æèòò³! Ç ïîâàãîþ ÷îëîâ³ê òà ä³òè. 

îãî 7 ëþò

³òàºìî ç 70-ð³÷÷ÿì ÑÈÄÎÐ×ÓÊÀ Âîëîäèìèðà Ôåäîðîâè÷à!

Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû, ×òîá Òåáÿ ñòîðîíîé îáõîäèëè íåâçãîäû. ×òîá ñ÷àñòüå è ðàäîñòü íå çíàëè ðàçëóêè, ×òîá äóøó ñîãðåëè Òâîþ äåòè è âíóêè! Ç ïîâàãîþ òîâàðèø Ïàâëî ç äðóæèíîþ. l ³äêîñè ç³ ñâîãî ìàòåð³àëó; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; âàãîíêà; ã³ïñîêàðòîí; ë³íîëåóì; ëàì³íàò; ñòÿæêà; øïàêëþâàííÿ. Ò. 067-360-41-28. l Øïàêëþâàííÿ ñò³í ï³ä ôàðáóâàííÿ; êëåºííÿ øïàëåð; ïëèòêà; ëàì³íàò; ë³íîëåóì, çáèðàííÿ ìåáë³â, óñòàíîâêà äâåðåé. Ò. 3-41-51, 097-262-93-93. l Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, êëåºííÿ øïàëåð, â³äêîñè, ôàðáóâàííÿ. Ò. 097-174-80-61. l Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; øòóêàòóðêà; êëåºííÿ øïàëåð, «ïîêàòêà» ôàðáîþ; â³äêîñè. Ò. 097-161-47-79. l Øïàêëþâàííÿ, øòóêàòóðêà, êëåºííÿ øïàëåð, â³äêîñè, ìîçà¿êà. ßê³ñíî. Ò. 3-57-79, 096-313-68-05, 096-770-35-56. l Øïàêëþâàííÿ; øòóêàòóðêà; ã³ïñîêàðòîí; ïëèòêà; âàãîíêà; ñòÿæêà; ëàì³íàò; ïë³íòóñ; ï³íîïëàñò; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ë³íîëåóì; çáèðàííÿ ìåáë³â; âð³çêà ìèéîê. Ò. 2-21-74, 097-637-94-37. l Øïàêëþâàííÿ òà âèð³âíþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð; ïëèòêà, ã³ïñîêàðòîí; ëàì³íàò. Ò. 2-34-26, 096-736-79-10. l Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; âëàøòóâàííÿ â³äêîñ³â; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 3-97-49, 2-3613, 097-579-17-68. l Øïàêëþâàííÿ; êëåºííÿ øïàëåð; ôàðáóâàííÿ. Ò. 096-831-35-25. l Øòóêàòóðêà; ïëèòêà; ã³ïñîêàðòîí; âàãîíêà; áåòîíí³ ðîáîòè òà ³í., ñòàæ 8ð. Ò. 097874-02-85. l Øòóêàòóðêà; øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåë³; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Ò. 097-291-96-82. l Êëåºííÿ øïàëåð; øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåë³; øòóêàòóðêà; «êîðî¿ä»; â³äêîñè. Ò. 3-35-12, 2-41-89, 097-873-30-98, 097-898-54-46. l Áóäü-ÿê³ îòâîðè â áåòîí³; îáøèâêà áàëêîí³â âàãîíêîþ, ³í. ðåìîíòí³ ðîáîòè. Ïðîôåñ³éíî, ÿê³ñíî. Ò. 096-199-26-71. l Åëåêòðèêà; ñàíòåõí³êà; øïàêëþâàííÿ; øòóêàòóðêà; ã³ïñîêàðòîí; ïëèòêà; âàãîíêà; ñòÿæêà; ëàì³íàò; ïë³íòóñ; ï³íîïëàñò; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ë³íîëåóì; çáèðàííÿ ìåáë³â; âð³çêà ìèéîê. Ò. 097-847-61-14. l Ïîñëóãè åëåêòðèêà: åëåêòðîìîíòàæ, çàì³íà ïðîâîäêè. Ò. 098-154-25-37. l ÅËÅÊÒÐÈÊ: ðåìîíò òà ïåðåíåñåííÿ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, åë.ïëèò, ïðîâîäêè; âñ³ âèäè åëåêòðîìîíòàæíèõ ðîá³ò. Ò. 097-286-32-69. l Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèê³â, óñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â. Ò. 2-50-03, 067-189-76-91, 096-849-15-18. l ÂѲ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕͲ×ÍÈÕ ðîá³ò: îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, óñòàíîâëåííÿ óí³òàç³â, äóøîâèõ êàá³íîê, çì³øóâà÷³â òà ³í. Êîíñóëüòàö³ÿ áåçêîøòîâíà. Ò. 2-6041, 067-884-97-89, 097-153-87-47. l Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà âîäîïðîâîäó, êàíàë³çàö³¿; çì³éîâèê; óñòàíîâëåííÿ âàíí, óí³òàç³â, çì³øóâà÷³â. Ò. 2-12-71, 3-21-78, 098280-51-24, 097-873-18-70. l Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: óñòàíîâëåííÿ óìèâàëüíèê³â, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â, ÷èñòêà êàíàë³çàö³¿. ßê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 097-713-32-69. l ÑÀÍÒÅÕͲ×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ: çàì³íà âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõîáëàäíàííÿ; çâàðþâàííÿ. Ò. 2-48-16, 096400-62-92. l Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäüÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò. 2-11-38, 097-830-64-95.

ìàãàçèí

«ÐÈÒÓÀË»

• • • • •

êîøèêè â³íêè òðóíè ïîñò³ëü òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

Íàéíèæ÷³ ö³íè!

098-448-74-01 097-180-75-76

Ö³ëîäîáîâî! Ð-ê «Öåíòðàëüíèé»

(íàâïðîòè ìàã. «Íàä³ÿ»)

l Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â. Ò. 097-443-57-44. l Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â. ßê³ñíî òà â÷àñíî. Ò. 096-613-74-49. l ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËŲÇÎв íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ïîñëóãà «ñüîãîäí³ – íà ñüîãîäí³», âè¿çä ïî ðàéîíó. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 096420-31-41. l ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ ìàðîê, ïðîôåñ³éíî; ï³äêëþ÷åííÿ; åëåêòðîìîíòàæ. Áåç âèõ³äíèõ, ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-864-90-22. l ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ ìàðîê, ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 2-22-28, 097-873-19-37. l Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó. Ò. 096517-28-17. l Ïðàííÿ êèëèìîâèõ âèðîá³â, ìåáë³â íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ò. 212-36, 096-569-39-29, 096-803-57-75. l ßê³ñíà ïåðåòÿæêà ì’ÿêèõ ÷àñòèí, êóõîííèõ êóòî÷ê³â, ìàòðàö³â; çàì³íà ïðóæèí. Êîìóíàëüíà, 27. Ò. 096-518-81-98. l Ïåðåòÿãóâàííÿ, ðåìîíò, ðåñòàâðàö³ÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â; ìàòðàö³â; äèâàí³â; êð³ñåë; ñò³ëüö³â; ì’ÿêèõ êóòî÷ê³â; ìîäåðí³çàö³ÿ ï³ä ñó÷àñíèé äèçàéí. Øâèäêî, ÿê³ñíî, äîñòàâêó ãàðàíòóºì. Ò. (03634) 5-35-02, 096-536-74-87. l Ðåìîíò òà ñêëàäàííÿ ìåáë³â. Íåäîðîãî, ÿê³ñíî, ó áóäü-ÿêèé çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 3-72-12, 098-001-66-19, 096-191-26-25. l ²ì³òàö³ÿ êàì³í³â; óñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò. Ò. 095-573-18-39. l Íàëàøòóâàííÿ íîæ³â äî áóðà; íîæ³ êóõîíí³; íîæèö³; ñâåðäëà. Äåøåâî òà ÿê³ñíî. Ò. 097-607-82-26. l Æàëþç³ ãîðèçîíòàëüí³, âåðòèêàëüí³. Ðîëåòè áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè. Ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè (çâè÷àéí³, ðîëåòíîãî òèïó). Âñòàíîâëåííÿ, ãàðàíò³ÿ, ÿê³ñòü, äîñòóïí³ñòü. Ò. 3-7595, 067-712-92-78. l «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà âåñ³ëü òà ³í. óðî÷èñòèõ ïîä³é. www.premierafilm. blogspot.com. Ò. 097-945-53-51. l ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: ïðîôåñ³éíà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Ò. 096-935-55-68, 096-935-55-69. l ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóñêíèõ, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ, òâîð÷èé ï³äõ³ä; ñòóä³ÿ «Âåºãàñ». Ò. 096-685-22-21, Ñåðã³é. l Ïðîôåñ³éíå ôîòî: âåñ³ëëÿ, Love Story, ñ³ìåéíà çéîìêà. Çðàçêè íà www.fotokuznetsovsk.com.ua. Ò. 097-483-07-91. l ÔÎÒÎÇÉÎÌÊÀ (ïðîôåñ³éíå îáëàäíàííÿ), 3D ÔÎÒÎ, íîâèé ï³äõ³ä äî ôîòîãðàô³¿. Äåøåâî! Ò. 098-1-300-333, 093-349-75-03. l Ìóçèêà íà âåñ³ëëÿ, ³í. óðî÷èñòîñò³. ßê³ñòü òà õîðîøèé íàñòð³é ãàðàíòóºìî. Ò. 097-15386-45, 097-919-25-94. l Âåñ³ëüíà ìóçèêà, òàìàäà (âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì). Ò. 097-436-83-89, 097-229-42-81. l Ìàñàæ äîðîñëèì ³ ä³òÿì: êëàñè÷íèé, ìåäîâèé, ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé, àíòèöåëþë³òíèé. Ò. 3-73-52, 097-705-77-37. l Ìàñàæ àíòèöåëþë³òíèé, ðó÷íèé, ìåäîâèé, âàêóóìíèé, êîìá³íîâàíèé – äîðîñëèì òà ä³òÿì. Ò. 2-43-10, 097-675-70-88, 063482-93-98, Þëÿ. l Óâàãà! Äîïîìîæó ñõóäíóòè òà íàâ÷ó çáåð³ãàòè ðåçóëüòàò. Ò. 097-553-83-57.

ÆÀËÞDz ÆÀËÞDz âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³ ÐÎËÅÒÈ

Äåíü-ͳ÷ òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³, çàõèñí³

ѲÒÊÈ ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒͲ ØÒÎÐÈ Ðèìñüê³

â³ä âèðîáíèêà òåë. 0 (3636) 3-83-30 067-764-42-02 093-903-66-42

l ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ «WINDOWS», êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî êîìï’þòåðà. Âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò; êîíñóëüòàö³¿. Ò. 097-873-15-96, Ñàøà. l Âñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows»; óñòàíîâëåííÿ ïðîãðàì; ðåìîíò, íàëàøòóâàííÿ íîóòáóê³â, êîìï’þòåð³â, ïðèíòåð³â; íàñòðîéêà ²íòåðíåò. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 067-99-69700, 097-953-14-79, 2-61-12, Àíäð³é. l Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows» íà ÏÊ òà íîóòáóêè; íàñòðîéêà ï³äêëþ÷åííÿ äî «ÎÃλ, íàñòðîéêà ðîóòåð³â, ³í. ïîñëóãè. Ò. 067-362-97-31, ç 15:00. l Ìîäåðí³çàö³ÿ òà ðåìîíò íîóòáóê³â. Ò. 098-153-74-09, Þð³é. l Äîïîìîæó ç âèâ÷åííÿì ïîëüñüêî¿, àíãë³éñüêî¿ ìîâè; äîïîìîãà ç äîìàøí³ìè çàâäàííÿìè äëÿ ä³òåé ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â. Ò. 098-651-60-69. l Äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîáîòè; ðåôåðàòè; íàá³ð òåêñòó; ñêàíóâàííÿ; äðóê êîëüîðîâèé òà ÷/á; ëàì³íóâàííÿ; áðîøóðóâàííÿ. Ò. 097-819-84-57, 097-256-88-20. l Äðóê; ñêàíóâàííÿ; ï³äá³ð â ²íòåðíåò³ ³íôîðìàö³¿ äëÿ ðåôåðàò³â. Ò. 098-651-60-69. l Ïàëîìíèöüê³ òóðè: Á³ëîðóñ³ÿ, Áîëãàð³ÿ, Ãðåö³ÿ, Ãðóç³ÿ, ²çðà¿ëü, ²òàë³ÿ, Ïîëüùà, Ðîñ³ÿ. Ò. 096-361-76-29. l  ªâðîïó íà 8 Áåðåçíÿ, â³ä 80ºâðî. Ƴíêàì ó ïîäàðóíîê øàìïàíñüêå. ÒÀ «Òâ³é ñâ³ò», ì-í Áóä³âåëüíèê³â, 2, îô. 148. ˳ö. À ¹349619 â³ä 28.09.2007. Ò. 2-62-32, 096-361-76-29.

l Ñòàíü êîíñóëüòàíòîì ó ëþòîìó. Îòðèìàé çíèæêó 40% íà âñþ ïðîäóêö³þ AVON. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ñ íàä áàðîì «Ãàëàêòèêà». Ò. 2-47-11, 067-813-15-13, êîîðäèíàòîð Àíÿ. l Ó ðåñòîðàí «Ìàºòîê» îô³ö³àíò. Ò. 096613-87-59. l Ó íîâèé áàð: îô³ö³àíò, áàðìåí (îñâ³òà àáî ä/ð, çíàííÿ ÅÊÊÀ). Ò. 2-33-53. l Ó êëóá-ðåñòîðàí «Âåíåö³ÿ»: áàðìåíè, îô³ö³àíòè, êóõàð³ (êîìóí³êàáåëüí³ñòü, áàæàííÿ ïðàöþâàòè). Ò. 097-234-86-59, Îëåêñàíäð. l Ó êàôå-áàð «Ôàðàîí» îô³ö³àíòè. Ò. 219-06, ç 13:00. l Ó êàôå îô³ö³àíòêè (ä/ð, ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü). Ò. 098-744-22-68. l Ó ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí êâàë³ô³êîâàí³ ïðîäàâö³ (ä/ð ó òîðã³âë³, ç/ï âèñîêà, ïîâíèé ñîö. ïàêåò). Ò. 2-33-53. l Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ó ïàëàòêó. Ò. 098599-29-87. l Ó ñ/ì «Âîïàê»: êóõàð, ïåêàð, ïðèáèðàëüíèê (îñâ³òà, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, äåííèé ãðàô³ê ðîáîòè, ïîâíèé ñîö.ïàêåò). Ò. 096127-84-00, 067-548-13-60. l Ïîòð³áåí ôàðìàöåâò (îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ). Ò. 3-26-08, 09:00-18:00. l  àòåëüº ïîòð³áí³ øâà÷êè. Ò. 3-17-98, 067738-30-13. l Ðîá³òíèêè ó ìåáëåâèé öåõ (ä/ð îáîâ’ÿçêîâèé). Ò. 097-519-75-21.

ÏÐÀÍÍß

ïðîôåñ³éíîþ í³ìåöüêîþ òåõí³êîþ KARCHER -êèëèì³â (êîâðîë³í) -ì’ÿêèõ ìåáë³â -êóõîííèõ êóòî÷ê³â -ìàòðàö³â -îô³ñíèõ ñò³ëüö³â

097-607-14-84

l Ïîòð³áí³ âî䳿 ç â³äïîâ³äíîþ êàòåãîð³ºþ íà âàíòàæíèé à/ì äî 7ò. Ò. 2-48-10, 097-873-42-94. l Ïîòð³áí³ ëþäè äëÿ ðîáîòè ó Ìîñêâ³ òà Ìîñêîâñüê³é îáë. Âñ³ âèäè öåãëÿíî¿ êëàäêè òà íà âíóòð³øí³ ðîáîòè (ìàëÿðè-øòóêàòóðè). Ò. +7 (906) 053-34-92, 096-492-35-95.îãî 7 ëþò

Òàòó ð³äíèé, ëþáèé íàø ä³äóñþ, Âè â íàñ º – ³ ìèëèé íàì öåé ñâ³ò. Õàé Âàì ñìóòîê íå ñïàäå íà äóìêó, Âè æèâ³òü íà ðàä³ñòü íàì ñòî ë³ò. Õàé í³êîëè íå áîëÿòü Âàì ðóêè, Ñòàð³ñòü õàé îáõîäÿòü ïîâñÿê÷àñ, Ò³ëüêè ðàä³ñòü õàé ïðèíîñÿòü âíóêè, ² âñ³ ëþäè ïîâàæàþòü Âàñ! Ç ïîâàãîþ òà ëþáîâ’þ ñèí, íåâ³ñòêà òà îíóêè.

l Äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³ ïîòð³áåí îïåðàòîð ÏÊ (âèìîãè: õëîïåöü, äîñêîíàëå çíàííÿ êîìï’þòåðà, âì³ííÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ç ê볺íòàìè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, îõàéí³ñòü). Ò. 095-37085-54, 067-362-97-29 äî 20:00. l Ïîòð³áí³ ìåíåäæåðè äëÿ îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåííÿ ïðåçåíòàö³é, ³íäèâ³äóàëüíèõ çóñòð³÷åé. Ò. 067-178-60-65. l ̳æíàðîäíà êîìïàí³ÿ «FMGROUP» ïðîâîäèòü íàá³ð äèñòðèá’þòîð³â. Âèã³äí³ óìîâè, ÿê³ñíèé ïðîäóêò çà äîñòóïíèìè ö³íàìè, ñòð³ìêèé êàð’ºðíèé ð³ñò. Ò. 067-150-19-77, 067-251-97-69. l Ïîòð³áí³ êîíñóëüòàíòè äëÿ ðîçêðóòêè íîâîãî áðåíäó íàòóðàëüíî¿ äåêîðàòèâíî¿ êîñìåòèêè. Ò. 097-187-12-12. l Îñîáèñòèé á³çíåñ áåç ðèçèêó. Ò. 3-84-47, 067-169-53-02, 095-153-17-56. l Äîäàòêîâèé äîõ³ä äëÿ àêòèâíèõ, ö³ëåñïðÿìîâàíèõ ëþäåé (2-3ãîä. íà äåíü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ñàìîäèñöèïë³íà). Ò. 067-171-23-50. l Çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ àêòèâíèõ, ö³ëåñïðÿìîâàíèõ ëþäåé, ãíó÷êèé ãðàô³ê. Ò. 098-904-59-98. l ×óäîâèé ï³äðîá³òîê äî çàðïëàòè òà ñòèïåí䳿 àáî îñíîâíèé äîõ³ä. Ò. 067-926-63-19. l Õî÷åø ìàòè ñîë³äíèé ñòàá³ëüíèé äîõ³ä, íå çàëèøàþ÷è ñâ ðîáîòè? Ò. 096-59128-78, 17:00-21:00.l Ãðîøîâ³ êðåäèòè äî 10òèñ.ãðí. áåç äîâ³äêè ïðî äîõîäè! Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòåñü çà ò. 050-414-84-22, ÀÒ «Äåëüòà Áàíê».

îãî 8 ëþòîãî 9 ëþòòîãî 10 ëþ

Ùèðî â³òàºìî ç ïåðøèì 50-ð³÷÷ÿì äîðîãîãî áàòüêà, ÷îëîâ³êà ³ ä³äóñÿ ÔÅIJÍÓ Àäàìà ²âàíîâè÷à!

Çè÷èìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, îïòèì³çìó ² âñ³ëÿêèõ ãàðàçä³â ó æèòò³. Îïàäຠòèõî ³ç ãâîçäèêè öâ³ò, ϒÿòäåñÿò ïåëþñòîê, ï’ÿòäåñÿò óæå ë³ò. Òà äàðìà, íå òðåáà â öåé ÷àñ ñóìóâàòè: Êâ³òàì äîë³ Âàøî¿ äîâãî êâ³òóâàòè. Ìè Âàì ñîòíþ ðîê³â õî÷åì íàãàäàòè ² çåìíîãî ùàñòÿ ùèðî ïîáàæàòè. Õàé êâ³òè íà ðàä³ñòü ðÿñíî öâ³òóòü, Ñèëè é çäîðîâ’ÿ Âàì äîäàþòü! Ç ïîâàãîþ äðóæèíà, äî÷êà Òàíÿ, Âîâà òà âíó÷êà ijàíà. 

òîãî 10 ëþ

³òàºìî ç 50-ð³÷íèì þâ³ëåºì äîðîãîãî áàòüêà òà ä³äóñÿ ÔÅIJÍÓ Àäàìà ²âàíîâè÷à!

Ó öåé ñâÿòêîâèé ñâ³òëèé äåíü, Êîëè íàñòàâ Âàø þâ³ëåé, Ìè ùèðî Âàñ â³òàºìî, Äîáðà òà ùàñòÿ Âàì áàæàºìî. Õàé îìèíàþòü Âàñ òðèâîãè, Õàé Áîã äàñòü ùàñòÿ íà ïóò³, Õàé ñâ³òëà, ðàä³ñíà äîðîãà Ùàñëèâî ñòåëèòüñÿ â æèòò³! Òîæ íå ñòàð³éòå ³ íå çíàéòå  æèòò³ í³ ñìóòêó, àí³ á³ä, Ó ñåðö³ ìîëîä³ñòü ïëåêàéòå, Æèâ³òü äî ñòà ùàñëèâèõ ë³ò! Ç ëþáîâ’þ òà ïîâàãîþ ñèí Îëåêñàíäð, íåâ³ñòêà Þëÿ òà âíó÷îê Áîãäàí÷èê.

l Ñàéò 34400.net. Êóçíåöîâñüê íîâèíè áåç öåíçóðè.

ÊÓÏËÞ

097-554-32-59

³òàºìî ç 50-ð³÷÷ÿì äîðîãó äðóæèíó, ìàìó òà áàáóñþ ÏÅÐ×ÈÖÜ Â³ðó Ñòåïàí³âíó!

Ìàòóñþ, áàáóñþ, ãîëóáêî ºäèíà! Âàñ ùèðî â³òຠâñÿ íàøà ðîäèíà. Ñïàñèá³ çà òå, ùî íàñ çðîñòèëè, Çà íàñ âáîë³âàëè ³ òðàòèëè ñèëè. Çà ðóêè ëàñêàâ³, çà ïîñì³øêó ùèðó, Çà õë³á íà ñòîë³ – Ñïàñèá³, ð³äíåíüêà, óêë³í äî çåìë³. Ìè äÿêóºì äîë³, ùî Âè ó íàñ º, Õàé ñèëó é çäîðîâ’ÿ Ãîñïîäü Âàì äàº! Ç ëþáîâ’þ ÷îëîâ³ê, ä³òè òà îíóêè.

l Äåïîçèòí³ âêëàäè â³ä 20% äî 50% â ì³ñÿöü, ï³ëüãîâèêàì +10%. ÌÌÌ-2011. Ò. 099-375-25-69, 096-760-39-83. l ³ääàì ó äîáð³ ðóêè öóöåíÿ. Ò. 2-18-79.

ËÅÃÊÎÂÈÉ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜ ÍÅ ÐÀͲØÅ 2000ð.â.

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ ïëåì³ííèöþ òà ñåñòðè÷êó ÊÀÒÅÐÍÞÊ ßíó!

Òîðòèêè, öóêåðêè, áàíòèêè, âîãí³, Äàðóíê³â áàãàòî, ãîñòåé ³ ð³äí³. Äî Òåáå äâà ðî÷êè â ãîñò³ çàâ³òàëè, Î÷åíÿòà Òâî¿ ðàä³ñíèìè ñòàëè. Á³ãàºø íàâêîëî, çâåñåëÿºø âñ³õ, Âñ³ ùàñëèâ³ ÷óòè Òâ³é âåñåëèé ñì³õ. Òîæ íà ðàä³ñòü ³ âò³õó, ñîíå÷êî, ðîñòè, Ìóäðîñò³ Òîá³, ðîçóìó é êðàñè! Ç ëþáîâ’þ ñ³ì’ÿ Øàáåò.

l Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîïîìîãè äëÿ 1 ñ³ì’¿ (Îçåðö³), 3 ñ³ì’ÿì (Êîëî䳿), 3 ñ³ì’ÿì (Êîñòþõí³âêà), 2 ñ³ì’ÿì (Âîâ÷åöüê) (áóäü-ÿê³ ðå÷³). Çàáåðåìî àáî ïðèíåñ³òü: ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàãàçèíè «Äìèòðóê ³ Êî».  êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òåëåôîíóéòå 067-178-58-94, ³êòîð, 18:00-19:00. l Õòî çíàéøîâ ÷îðíèé ÷îõîë äî òåëåôîíó ç ôëåø-êàðòîþ, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 097-991-69-27. l Õòî çíàéøîâ íàêîïè÷óâàëüíó ôëåø-êàðòó «Transcent», 4Gb ³ç çåëåíîþ ñòð³÷êîþ, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 097873-15-39. l Õòî çíàéøîâ êëþ÷³ (1 äîâãèé â³ä ãàðàæà, 1 æîâòèé), ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 3-25-69, 067-765-27-58. l Õòî çíàéøîâ ïåðôîðàòîð 28.01 íà ìàðøðóòí³é çóïèíö³ â ð-í³ ÇÍÇ ¹4, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 3-79-15, 098-762-07-71. l Õòî çíàéøîâ ñòóäåíòñüêèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Êîâàëü÷óê Îêñàíè Ïåòð³âíè, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 096-910-20-34. l Çíàéäåí³ êëþ÷³ â³ä à/ì, 30.01, â ð-í³ ÇÍÇ ¹1 ³ áóä. ¹21 ïî ì-íó Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 067-498-91-41.

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ äîðîãîãî òàòóñÿ, ñâåêðà òà ä³äóñÿ ØÀÁÅÒÓ Îëåêñ³ÿ Éîñèïîâè÷à!îãî 11 ëþò

³òàºìî ç 50-ð³÷íèì þâ³ëåºì äîðîãó äðóæèíó, ëþáó ìàòóñþ ³ òóðáîòëèâó áàáóñþ ÎÑÌÎËÎÂÈ× Ëþáîâ Âàñèë³âíó!

Ðîêè ëåòÿòü, ÿê ëåáåä³ ó âèð³é, Òà íå â³äõîäèòü ó âèð³é äîáðîòà, Ïðèéì³òü â³òàííÿ íàø³ ùèð³, Íåõàé æèòòÿ øóìóº, ìîâ æèòà. Õàé áóäå â ñåðö³ â³ðà òà íàä³ÿ, Íåõàé âèñîêèì áóäå Âàø ïîë³ò. ² ñàì Ãîñïîäü ïî ìèëîñò³ íàä³ëèòü ̳öíèì çäîðîâ’ÿì íà áàãàòî ë³ò! Ç ëþáîâ’þ ÷îëîâ³ê Ñåðã³é, äî÷êè Îëüãà òà Òåòÿíà, çÿòü Îëåêñàíäð ³ âíó÷êà Àë³íî÷êà.

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Þâ³ëåéíèé, 7. Òåë./ôàêñ. (03636) 2-42-32, (067) 362-97-27, (095) 830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.maydan.rv.ua. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 15500 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «À-ïð³íò», âóë.Òåêñòèëüíà, 28, ì.Òåðíîï³ëü, 46010. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹33

!

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó


l

ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå (03636) 2-42-32

ПАМ’ЯТНИКИ гранiтнi базальтовi

відправлення від “Берізки” Відправлення:

2-24-72

з Кузнецовська – 23:30 3-68-76 з Києва – 08:15 067-813-81-53

БРУКIВКА З ГРАНIТУ

ІНВАЛІДАМ 1-ОЇ КАТЕГОРІЇ - ПРОЇЗД БЕЗКОШТОВНО

база знаходиться сiра, чорна, червона Виставкова за АЗС "Журавлина" маршруту №5), Бордюри, плитка (пот. (067) 382-37-10 (067) 792-58-72 та рiзнi вироби з гранiту (096) 953-03-55

МАЙДАН

l

Міський

5 (409), 7 ëþòîãî 2012 ð.

Ліцензія АБ №296430 від 02.12.2005р.

4

АМУР

ЧОЛОВІЧА ТА ЖІНОЧА БІЛИЗНА

Амур

Нектар

Пропонуємо найкращий асортимент жіночої білизни ня и до Д на! к ж в місті. и н З и алент го В

Свято

Ми знаходимось у центрі міста

ЮРИДИЧНА ФІРМА

“Правовий радник”

• консультації та роз’яснення з сімейного, житлового, трудового, адміністративного та цивільного права; • складання позовних заяв, скарг, інформаційних запитів, договорів та інших документів правового характеру; • представництво у судах, органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

м-н Будівельників, 2, 2пов., оф.33

107.7 ñâ³ò âçóòòÿ

(067) 926-28-44

Ліцензія державної служби туризму і курортів, серія АВ, №349619 від 28.09.2007р.

2012_05  

gazeta maydan 2012_05

2012_05  

gazeta maydan 2012_05

Advertisement