Page 1

Рекламно-інформаційна газета Доставляється БЕЗКОШТОВНО по вівторках

(408) 31 ñ³÷íÿ 2012 ð.

МАЙДАН

Міський

4

тираж 15 500

КУЗНЕЦОВСЬК = ВОЛОДИМИРЕЦЬ = РАФАЛІВКА

Кузнецовськ, м-н Незалежності, 8 (ТЦ “Grand Базар”, 2-й поверх), тел. (067) 216-08-16

Оформити заявку на кредит можна на сайті:

ТОВ “Фінансова компанія “Центр Фінансових Рішень” (ТМ “КредитМаркет”). Свідоцтво Держфінпослуг України від 19.03.2009 серія ІК №55. Ліцензія Держфінпослуг України від 07.05.2009 серія АВ №020880.

БЕЗКОШТОВНІ www.maydan.rv.ua ОГОЛОШЕННЯ

ПРИЙОМ РЕКЛАМИ, ОГОЛОШЕНЬ ТА ПРИВІТАНЬ м-н Вараш, 11, 4-й під’їзд, 1-й поверх

Пн-Пт: 09:00-18:00 Сб: 11:00-15:00 Тел./факс (для довідок)

2-42-32

Ліцензія НБУ №23 від 18.10.2011


2

l

4 (408), 31 ñ³÷íÿ 2012 ð.

l 3-ê³ì.êâ., 7/9, Åíåðãåòèê³â. Ò. 229-21, 095-884-85-27, 067-360-92-07. l 2-ê³ì.êâ., 3/9, Ïåðåìîãè. Ò. 097494-99-66. l 2-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø. Ò. 063-15408-31. l 2-ê³ì.êâ., 4/5, гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ò. 3-71-59, 067-362-34-50. l 2-ê³ì.êâ., Âàðàø, 4. Ò. 067-769-10-98. l 1-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø. Ò. 098-93737-95. l 1-ê³ì.êâ., 7/9, Åíåðãåòèê³â, 11. Ò. 096-949-73-10. l 1-ê³ì.êâ., 3/9, Âàðàø. Ò. 096-11288-65. l 1-ê³ì.êâ., 3/9, Åíåðãåòèê³â. Ò. 050298-76-77. l 1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 096-784-66-63, 098-611-44-17. l 1-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â, 24, ðåìîíò. Ò. 3-69-15, 099-202-40-54. l 2 ê³ìí. ó ìàëîñ³ìåéö³, Âàðàø, 44. Ò. 096-758-83-59. l 2 ê³ìí. ó ìàëîñ³ìåéö³, 8-é ïîâ., Âàðàø, 42, Ò. 097-985-23-49, 097-770-87-54. l ʳìíàòó, 9/9, Âàðàø, 40, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-367-69-10, 096-518-34-06. l Áóäèíîê, Ñâàðèí³ (49ì2, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, 0.25ãà, äåðæ. àêò). Ò. 096-320-89-74. l Õàòó, Êîëî䳿, 1ãà, ïðèâàòèçîâàíó, 11òèñ.ó.î., òîðã. Ò. 096-259-86-54. l Äà÷ó, 12ñîò. (áóäèíîê, äåðæ. àêò, ìîæëèâå ï³äêëþ÷åííÿ ñâ³òëà). Ò. 067455-99-61. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.62ãà, Ñîá³ùèö³ (ïðèñàäèáí³ áóä³âë³). Ò. 098-937-37-95. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.25ãà, Çàáîëîòòÿ (ôóíäàìåíò ï³ä ñàðàé, 12õ6, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, 6õ2, 4øò. òà ³í. áóäìàòåð³àëè). Ò. 097-55300-93, 067-258-70-92. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 23ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ïðèâàòèçîâàíó, äåðæ. àêò, ìîæëèâèé ïîä³ë). Ò. 096-643-98-66. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.19ãà, Ðàôàë³âêà. Ò. 097-791-10-38. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 13.5ñîò., ð-í ÀÒÖ, äåðæ.àêò. Ò. 067-362-72-19. l Òåðì³íîâî! Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 12ñîò., Ðàôàë³âêà. Ò. 096-758-83-22. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 6ñîò., êîîï. «Çäîðîâ’ÿ-2». Ò. 093-206-45-27. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í àåðîïîðòó, äåðæ.àêò. Ò. 096-912-22-61. l Òåðì³íîâî! Íåäîáóäîâàíå ïðèì³ùåííÿ ï³ä ÑÒÎ (12õ12), ð-í òåëåâåæ³. Ò. 067-926-98-99. l Òåðì³íîâî! Ãàðàæ, 9õ4, ð-í òåëåâåæ³, äåøåâî. Ò. 096-92907-04. l Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåïëèöü, âîðîòà ï³ä áóñ. Ò. 097-056-92-60. l Ãàðàæ ìåòàëåâèé, 6.0õ4.5, áåç ì³ñöÿ. Ò. 098-996-79-23, 093-627-50-78. l ʳîñê ìåòàëåâèé. Ò. 097-743-08-95. l Ìàãàçèí, 25ì2, ð-ê «Ï³âäåííèé-1», íåäîðîãî. Ò. 067-752-21-59. l ÌÀÃÀÇÈÍ, 82.5ì2; ÑÊËÀÄÑÜÊÅ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß, 24.5ì2; 0.1ãà çåìë³. Ò. 067-169-35-02. l À/ì «Ford-Conneñt» 2006ð.â., 1.8ä, á³ëèé (âàíòàæíèé, ö/ç, åë.ï³äéîìíèêè), ùîéíîïðèãíàíèé. Ò. 097-321-2222, 098-565-55-58. l À/ì «Citroen-Berlingo» 2005ð.â., 2.0, 150òèñ.êì (êîíäèö³îíåð, ôàðêîï, áàãàæíèê, 4 äèñêè, åë.ïàêåò), 9100ó.î. Ò. 098-826-45-10. l À/ì «Renault-Trafic» 2005ð.â., 1.9ä, çåëåíèé «ìåòàë³ê» (êîíäèö³îíåð, åë. äçåðêàëà, åë.ï³äéîìíèêè, áîðòîâèé êîìï’þòåð, ö/ç, CD, îðèã³íàëüíèé áóäåëü 5+1). Ò. 096-919-12-79. l À/ì «Suzuki Grand-Vitara XL-7» 2003ð.â., 2.7, ñòàí õîðîøèé. Ò. 067-362-72-19. l À/ì «VW-T4» 2002ð.â., 2.5ä, âàíòàæî-ïàñàæèð, 7+1; à/ì «PeugeotPartner» 2005ð.â., 2.0ä., ùîéíîïðèãíàíèé. Ò. 096-919-12-79. l À/ì «Mercedes-Sprinter 413» 2000ð.â., 2.0, 6 ì³ñöü, ñòàí õîðîøèé. Ò. 2-10-99, 096-380-83-03. l À/ì «Opel-Kadett» 90ð.â., 1.4³, õåò÷áåê, 5-äâåðíèé, 2600ó.î. Ò. 067908-09-69. l À/ì «Mazda-626 GLX» 87ð.â., «ìåòàë³ê», åë. ïàêåò, ñòàí õîðîøèé. Ò. 098-416-56-49.305

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

l À/ì «ÂÀÇ-2107» 2005ð.â., 69òèñ.êì, çèìîâà ãóìà ç äèñêàìè. Ò. 096-269-90-74. l À/ì «ÂÀÇ-2110» 2004ð.â., 1.6³, ÷åðâîíèé, 104òèñ.êì, ñòàí õîðîøèé. Ò. 2-10-00, 091-114-54-56. l À/ì «ÃÀÇ-24» 76ð.â., 2.4, ÷îðíèé, íà õîäó. Ò. 098-376-99-13. l Ì/ö åíäóðî/êðîñ «ZongshenLZX200GY-2» 2008ð.â., 200ñì 3 , 5700êì, ÷îðíèé, ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. 096-708-28-67. l Çàï÷àñòèíè äî à/ì «Opel-Kadet»: ÊÏÏ, áàìïåð, áàëêà çàäíÿ, ïàíåëü, áàê. Ò. 097-504-35-75.

l Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «RingAdbor»; â³çîê, ñèíüî-æîâòèé, 350ãðí. Ò. 2-23-66, 098-448-83-56. l Êîëÿñêó ñâ³òëî-ñàëàòîâó, á/â 6ì³ñ., 800ãðí.; â³çîê (äîùîâèê, ìàòðàö), á/â 6ì³ñ., 350ãðí. Ò. 2-14-42, 098-44874-32. l Êîëÿñêó «Geoby», ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-962-98-17. l ³çîê çèìîâî-ë³òí³é «Tako-Flash»; àâòîêð³ñëî «Chicco»; ãîéäàëêó ðîçêëàäíó l ÊÓÇÎÂͲ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ: áàì«Tako». Ò. 067-672-99-61. ïåðè, êàïîòè, êðèëà, ï³ääîíè, l ³çîê «Geoby», áëàêèòíèé, ðîçáèôàðè, ðåø³òêè òà ³í., á/â òà ðàºòüñÿ, ñòàí õîðîøèé, 270ãðí. Ò. 067íîâ³. Ò. 067-986-30-98, 093-727645-75-11. 74-28. l Äèòÿ÷³ ìóçè÷í³ õîäóíêè. Ò. 097-873l Ãóìó, ͳìå÷÷èíà, ð³çí³ ðîçì³ðè, á/â. 30-78. Äèòÿ÷ó ìóçè÷íó ãîéäàëêó «Graco», Ò. 063-350-38-25, 099-300-87-03, ²ãîð. l 6ì³ñ. Ò. 2-45-81, 097-353-15-74. l Êîòåë äëÿ âàð³ííÿ êîðì³â. Ò. 067- á/â l Ìîí³òîð «Samsung-959NF», 19". Ò. 262-56-74. 096-480-64-00. l Ðåéêè; áðóñ; øòàõåòíèê; âèðîáè ç l Íîóòáóê «HP-Compag 6710s». Ò. äåðåâà. Ò. 097-645-44-98. 096-739-61-36. l Âàãîíêó; áëîê-õàóñ; øïóíòîl Ñóïóòíèêîâ³ àíòåíè; GSM-ñèãâàíó ï³äëîãó; ðåéêè. Ò. 097-664íàë³çàö³¿; ïóëüòè äî òåëå05-32. â³çîð³â; ïðîøèâêà òþíåð³â; ðåìîíò ïóëüò³â, ñóïóòíèêîâîãî l Äîøêè: îáð³çàí³, íåîáð³çàí³; áðóñ; îáëàäíàííÿ. Ò. 098-229-30-00, áàëêè; êðîêâè. Äîñòàâêà. Ò. 098-599Îëåã. 29-67, 096-591-84-61. l Áëîêè ç â³äñ³âó â³áðîïðåñîâàí³, l Ïîâíèé êóðñ àíãë³éñüêî¿ ìîâè ñò³íîâ³, ðâàí³ ñò³íîâ³, äëÿ îãîðîæ³ – «Ð³äåðñ äàéäæåñò» (äèñêè, íàâóøíèð³çíèõ êîëüîð³â. Ò. 097-488-62-18. l Ïëèòè ïóñòîòí³: ñòàíäàðòí³, íåñòàí- êè); MP-3 ïëåºð. Ò. 067-687-28-30. äàðòí³; åëåêòðè÷í³ ñòîâïè, 9.5ì; ñõîäèíêîâ³ ìàðø³; ïåðåìè÷êè; áëîêè ôóíäàìåíòí³; ê³ëüöÿ êîëîäÿçí³, ñåïòèêîâ³; ºâðîïàðêàíè, 25 âèä³â, 260ãðí. ç äîñòàâêîþ; áðóê³âêó; öåãëó; êåðàìçèò; ÿê³ñí³ øëàêîáëîêè 7.5ãðí. ç äîñòàâêîþ; ïåðåñò³íî÷í³ 6.5ãðí.; ÏÊÆ ïëèòè. Ò. 098-372-05-54.

l

l Ïíåâìàòè÷íó ãâèíò³âêó «Õàòñàí125». Ò. 096-461-25-82. l Íàï³âàâòîìàò çâàðíèé, ÏÄÓ 180À, 220Âò, 1700ãðí. Ò 097-77944-69. l Òàáëåòêè «Êñåëîäà», 500ìã, íåäîðîãî. Ò. 098-590-47-96, 050-88658-50. l Êàðòîïëþ. Ò. 097-699-40-69, 097497-31-49. l Öóöåíÿò ïîðîäè ìîïñ (ä³â÷èíêà òà õëîï÷èê, 2ì³ñ., ç³ ùåïëåííÿìè, äîêóìåíòàìè). Ò. 067-268268-56-46. l Öóöåíÿò ïîðîäè êàâêàçüêà â³â÷àðêà, íåäîðîãî. Ò. 066-189-40-16, 098533-91-29. l Ñîáàêó ïîðîäè í³ìåöüêà â³â÷àðêà, 8ì³ñ. Ò. 098-416-41-92. l Êàáàíà, 140êã. Ò. 096-169-98-41. l Êàáàíà, æ/â, íåäîðîãî. Ò. 098832-36-08. l ϳâêàáàíà, 50-55êã. Ò. 096-165-8266, 096-220-31-56. l Òåëèöþ ò³ëüíó. Ò. 097-255-45-86. l Ëîøà, 7ì³ñ., Îç³ðö³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-944-46-68, Âîëîäèìèð. l 3-ê³ì.êâ., Âàðàø, Ïåðåìîãè (2-5 ïîâ.). Ò. 3-71-34, 096-950-68-24. l 2-ê³ì.êâ, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 097-32621-28, 098-476-69-52.

l 2-ê³ì.êâ., ìåáëüîâàíó. Ò. 098-86958-54. l 1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, áàæàíî ìåáëüîâàíó àáî ÷àñòêîâî, ìîëîäà ñ³ì’ÿ. Ò. 067-363-09-22. l 1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. Ò. 097960-05-15. l 1-, 2-ê³ì.êâ., Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. 097-682-10-90. l 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, íåìåáëüîâàíó. Ò. 3-80-27, 067277-51-57. l 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í (â³ä 3-õ ì³ñ.). Ò. 096-153-12-94. l 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, æ³íêà ç 2 ä³òüìè. Ò. 098-600-83-31. l 1-ê³ì.êâ. Ò. 097-566-00-48. l Êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, Âàðàø, Ïåðåìîãè, ìîëîäà ñ³ì’ÿ. Ò. 098080-35-25. l Êâàðòèðó. Ò. 067-477-30-24. l Êâàðòèðó, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. Ò. 096-712-42-48.

l Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 3-85-16, 097190-99-16. l Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; öåãëó. Äîñòàâêà (10-15ò). Ò. 098771-85-26, 067-339-05-39. l Øèôåð; öåìåíò; öåãëó: áóä³âåëüíó, ñèë³êàòíó, âîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó; êàì³íü ÷åðâîíèé; ùåá³íü; áëîêè ç â³äñ³âó; øëàêîáëîêè; ï³íîáëîêè; ðàêóøíÿê; âàïíî; äîøêè; áðóñ. Ò. 097l Ñàááóôåð «Kics», àêòèâíèé, ç êà488-62-18. áåëåì, 500ãðí. Ò. 097-617-42-22, Ñåðã³é. l Òåëåâ³çîð «Samsung-Progun», l Ñòàâêîâèé ìóë, ÷îðíîçåì, 500ãðí.; TFT-ìîí³òîð «Samsung Ñóõîâîëÿ. Ò. 098-910-01-34. SyncMaster-713BM grey», 700ãðí. Ò. l Âàííó ÷àâóííó, 150õ70; óìèâàëü- 096-252-51-10. l Òåëåâ³çîð «LG», 21", 800ãðí. Ò. 098íèê – á/â. Ò. 097-746-92-13. l Ñò³íêó â çàëó, íåëàêîâàíó, ×åõ³ÿ, 444-49-90. 4ì, ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. 097-645-58-77. l Äóõîâêó âìîíòîâàíó «Electrolux», l Ñò³íêó â ñåëî, Êîñòîï³ëü, ñòàí íîð- íîâó, «ìåòàë³ê», ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-780ìàëüíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-599- 89-14. l Ïðàëüíó ìàøèíó «Indesit», 3ð., ðî29-24. l ϳâñò³íêè, ÄõÂõØ=180õ240õ60. Ò. áî÷ó, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 067-645-75-11. l ÌÕÏ «ASDA», 20ë, 800W (íåðæà098-083-89-86. l Øàôó; êóõíþ; ë³æêî äåðåâ’ÿíå; 2 â³éêà, íîâà), 700ãðí. Ò. 097-516-01-23. êð³ñëà; äèâàí; òóìáó ï³ä òåëåâ³çîð. l ²íâàë³äíó êîëÿñêó, ç óçãîë³â’ÿì äëÿ õâîðîãî. Ò. 067-645-97-71. Ò. 096-429-33-46. l Êóõîííèé ì’ÿêèé êóòî÷îê, íîâèé. Ò. l ×îá³òêè æ³íî÷³, çàìøåâ³, íîâ³, ð.37; òóôë³ æ³íî÷³, øê³ðÿí³, íîâ³, ð.37. Ò. 3096-573-27-53. l Ñïàëüíþ äèòÿ÷ó (øàôà – 160ñì, 13-09, 098-600-82-25. ë³æêî – 200õ90ñì). Ò. 096-761-32-10. l Âèøóêàíó âåñ³ëüíó ñóêíþ, íåäîðîl Ñïàëüíþ, á³ëó, ñòàí õîðîøèé, ãî. Ò. 3-59-51, 098-927-42-20. l Øóáó íàòóðàëüíó, êîçëèêîâó, ÷îð2500ãðí. Ò. 3-40-45, ç 18:00. l ̒ÿêèé êóòî÷îê, ñòàí õîðîøèé, ö³íà íó, äîâãó, ð.50-54. Ò. 067-363-19-75. l Äóáëÿíêó, ð.46-48, çð³ñò 168, íîâó. äîãîâ³ðíà. Ò. 067-943-54-37. l ̒ÿêó ÷àñòèíó (äèâàí, 2 êð³ñëà), ö³íà Ò. 097-873-30-78. äîãîâ³ðíà. Ò. 3-18-96, 098-628-02-52. l Ñòîêîâèé îäÿã, îïòîì, äåøål Äèâàí-òàõòó, á/â, ñòàí õîðîøèé. âî! Ò. 067-377-39-98. Ò. 097-846-36-32. l Äèâàí, á/â. Ò. 096-344-71-07. l Êð³ñëî ðîçêëàäíå, ñòàí õîðîøèé. l ϳàí³íî «Óêðà¿íà», ñòàí õîðîøèé. Ò. 067-769-10-98. Ò. 097-194-48-67, 093-611-05-22. l ˳æêî 2-ÿðóñíå, äåðåâ’ÿíå, ïðîñòå, l ϳàí³íî, ×åðí³ã³â, õîðîøèé òåõí³÷áåç ìàòðàöà, 175õ80, 400ãðí. Ò. 097- íèé ñòàí, ìîæëèâà äîñòàâêà. Ò. 097937-45-26. 389-83-58. l ˳æêî äèòÿ÷å (øóõëÿäà, ìàòðàö), l óòàðó «Òðåìá³òà» øåñòèñòðóííó, 650ãðí.; ðîçâèâàëüíèé êèëèìîê êîíöåðòíó, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 096-911«Chicco», ñòàí õîðîøèé, 230ãðí. Ò. 3- 42-05. 98-84. l Óêðà¿íñüê³ ñóâåí³ðè; êóçíål Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Geoby», 3öîâñüê³ ìàãí³òè; ÷àøêè; ôîòîêîë³ñíó, «áàêëàæàí», 0-3ð. Ò. 098-280ðàìêè; àëüáîìè; á³æóòåð³þ; ìà51-50. í³êþðí³ ³íñòðóìåíòè. Grandl Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Goodbaby», Áàçàð, 3-é ïîâ., â³ää³ë ¹45. áëàêèòíó, íåäîðîãî. Ò. 3-59-51, 098927-42-20.

l 2-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø (âð³çàíó) íà 3-ê³ì. àáî ïðîäàì. Ò. 2-16-61, 096766-54-54. l 1-ê³ì.êâ., 9/9, Åíåðãåòèê³â íà 2-ê³ì. àáî ïðîäàì. Ò. 3-67-43, ç 18:00, 096920-76-36, 096-920-76-37. l 1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â + 2 ê³ì. â ìàëîñ³ìåéö³, 5/9, Âàðàø íà 3+äîï., Âàðàø, Ïåðåìîãè (1-é, îñòàíí³é ïîâ. íå ïðîïîíóâàòè). Ò. 067916-13-44. l 1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 2-ê³ì. àáî ïðîäàì. Ò. 098-528-92-33. l 1-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â, 21 íà 2+äîï., ðîçãëÿíó ³í. âàð³àíòè. Ò. 097779-44-25. l 2-ê³ì.êâ. â ìàëîñ³ìåéö³, Âàðàø, 40 íà 3+äîï. Ò. 2-60-03, 067-367-75-01.

l 2-ê³ì.êâ., Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. 096330-36-29. l 1-ê³ì.êâ., Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. 096382-02-36. l À/ì «Ìîñêâè÷», «ÂÀÇ», «Âîëãà», «ÇÀÇ» íà çàï÷àñòèíè. Ò. 066-106-26-53, 098-40560-20. l À/ì «Ñëàâóòà», «ÂÀÇ», ³íîìàðêó, ñòàí õîðîøèé, àáî ÿêèé ïîòðåáóº ðåìîíòó. Ò. 098-769-20-99. l Ì/ö «ÌÒ», «Óðàë», «Äíåïð», ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæëèâî áåç äîêóìåíò³â. Ò. (095) 494-5111, 098-215-48-99. l Ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «Çàõ³äâòîðìåòïðîäóêò» ÇIJÉÑÍÞª ÇÀÊÓϲÂËÞ ÌÅÒÀËÎÁÐÓÕÒÓ. Äîðîãî, ïîñò³éíî. Ìåòàëîïðîêàò, á/â. Ò. 098-503-59-25, 067382-30-24. l Áðóõò óñ³õ ìåòàë³â. Ïîð³çêà íåãàáàðèòíîãî áðóõòó. Ò. 096453-05-57, 096-584-90-98. l Äîøêè äëÿ ï³äëîãè, á/â (ï³ñëÿ ðåìîíòó êâàðòèðè). Ò. 098-787-52-90.

l 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ, â³ä þðèäè÷íî¿ îñîáè). Ò. 096-400-46-25. l 3-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, Ïåðåìîãè. Ò. 067-926-98-99. l 2-ê³ì.êâ., ìåáëüîâàíó, ïîäîáîâî. Ò. 093-453-23-56, 067-791-38-71. l 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 096-873-75-44. l 2-ê³ì.êâ., Âàðàø, ñ³ì’¿ áåç ä³òåé àáî ç äîðîñëîþ äèòèíîþ. Ò. 098-937-3607 ç 17:00. l 2-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 098-784-23-44. l 1-ê³ì.êâ., íåìåáëüîâàíó, ðåìîíò, îïëàòà ïîêâàðòàëüíî. Ò. 098-28051-42. l 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ìåáëüîâàíó, öåíòð ì³ñòà. Ò. 097-799-43-36. l 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 097-44355-98. l 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 096-641-1119, 097-324-97-68. l 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, Êè¿â. Ò. 097-140-61-00, 097-702-92-13. l 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 093-082-1166, 098-518-47-66. l 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ð-í àâòîâîêçàëó. Ò. 096-752-21-61. l 1-ê³ì.êâ, ð-í ð-êó «Öåíòðàëüíèé», ïîäîáîâî. Ò. 095-751-30-18, 067-67614-56. l ʳìíàòó ïîðÿäí³é ä³â÷èí³. Ò. 099632-68-08. l ³çüìó ä³â÷èíó íà êâàðòèðó. Ò. 096640-76-00. l Ãàðàæ íà òðèâàëèé òåðì³í, ð-í õë³áîçàâîäó. Ò. 097-644-64-18. l ÌÀÃÀÇÈÍ, 82.5ì2; ÑÊËÀÄÑÜÊÅ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß, 24.5ì2; 0.1ãà çåìë³. Ò. 067-169-35-02.

l Ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó, 30ì2. Ò. 066930-96-34, 098-869-58-54. l ʳîñê «Ïðåñà» â îðåíäó, ð-í «Ãðèál 3-ê³ì.êâ., 8/9, Ïåðåìîãè, 14 íà êè». Ò. 098-375-57-38. 2+äîï. Ò. 098-614-29-72. l 3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 2 àáî 1+äîï. Ò. 2-28-85. l 3-ê³ì.êâ., 2/9, Ïåðåìîãè íà 1+1. l Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåíÒ. 3-26-92, 098-955-22-64. íÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáól 2-ê³ì.êâ., 5/9, Âàðàø íà 3-ê³ì., Âà- ñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 3-86-84, 067ðàø, Ïåðåìîãè. Ò. 096-513-77-01. 600-93-88.

l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 3-83-11, 067-915-46-50. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi» (äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 3-82-42, 097-899-32-08. l Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. 097-664-55-08. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ðåíî-Òðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáîòàõ). Ò. 3-89-42, 096-118-15-33. l ÂÀÍÒÀÆͲ, ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. 097-917-70-11. l Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi»; ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (8 ì³ñöü). Ò. 245-66, 098-512-94-83. l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà - ïí, ÷ò; Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; 8, 18, 35 ì³ñöü). Ò. 3-63-03, 067-967-59-87, 098-836-6901, +7(905) 782-81-31. l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ òà ÑÍÄ. Ò. 097-213-09-72, +7 (967) 083-12-47. l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ, «Mercedes-Sprinter», ðîçêëàäí³ ñèä³ííÿ. Ò. 097-721-76-99. l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ó Ìîñêâó, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ì/à «Mersedes-Sprinter» (18-20 ì³ñöü), àâòîáóñîì «Ñåòðà» (51 ì³ñöå). Ò. 067360-65-95, +7 (926) 333-17-79, +7 (903) 890-23-08. l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ, êðà¿íàõ ªâðîïè. Ò. 096577-77-38, +7(903) 507-20-01, +7(964) 326-97-07. l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ òà êðà¿íàõ ÑÍÄ. Ò. 067-752-21-59. l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó ñ.Êàòþæàíêà äî ìîíàõà-ö³ëèòåëÿ. Ò. 098608-59-91. l Ïàñàæèðñüê³ òà âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ, «VW T-4», 8 ì³ñöü. Ò. 067-262-56-42. l Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ªâðîï³, ì/à «VW-Crafter», 7 ì³ñöü. Ò. 098-221-56-89, 096-256-25-74. l Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Volkswagen-Crafter» (8 ì³ñöü + âàíòàæ 15ì3, äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 067-380-10-99. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ì/à «Mercedes-Sprinter» (íàéäîâøèé, íàéâèùèé). Ò. 097-898-81-75. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à (1.2ò). Ò. 066-930-96-34, 098-869-58-54. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, «Mercedes-Sprinter». Ò. 097-423-24-88. l Âñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò: ã³ïñîêàðòîí, ïëèòêà, àðêè, óñòàíîâëåííÿ äâåðåé, äåðåâ’ÿíà ï³äëîãà, ëàì³íàò, ë³íîëåóì, åëåêòðèêà, êâàðòèðè «ï³ä êëþ÷». Ò. 097-952-30-43. l Âñ³ âèäè âíóòð³øí³õ ðîá³ò; ñó÷àñíèé äèçàéí; äåêîð ñò³í; âåíåö³àíêà; ìàðñåëüñüêèé â³ñê. Ãàðàíò³ÿ, øâèäê³ñòü, ÿê³ñòü. Ò. 095-882-19-21. l Ðåìîíò êâàðòèð: ã³ïñîêàðòîí, â³äêîñè, øïàêëþâàííÿ, ëàì³íàò, ïëèòêà, «êîðî¿ä». Ò. 098-370-30-26. l Ðåìîíò êâàðòèð. Ò. 095-652-69-77. l Ðåìîíòí³ ðîáîòè: ïëèòêà; ã³ïñîêàðòîí; ñòÿæêà ï³äëîãè; ëàì³íàò. Ò. 097-890-75-52. l Ðåìîíòí³ ðîáîòè: ïëèòêà, ã³ïñîêàðòîí, åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, óòåïëåííÿ òà îáøèâêà áàëêîí³â. Ò. 097-902-84-34. l ßê³ñí³ ïîñëóãè ó ñôåð³ ðåìîíòó: â³äêîñè, âàãîíêà, îáøèâêà áàëêîí³â, ðîáîòè ç ã³ïñîêàðòîíîì, ñòÿæêà, øïàêëþâàííÿ, ïëèòêà, ëàì³íàò. Ò. 096-291-11-67. l Óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; âàãîíêà; ã³ïñîêàðòîí; ë³íîëåóì; ëàì³íàò; â³äêîñè ç³ ñâîãî ìàòåð³àëó; ñòÿæêà; øïàêëþâàííÿ. Ò. 067-332-08-63. l Óñòàíîâëåííÿ äâåðåé, ïë³íòóñ³â; ëàì³íàò; ë³íîëåóì; îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ; ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; áàëêîíè. Ò. 2-35-07, 097-742-09-51. l Óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; îáøèâêà áàëêîí³â; ïëèòêà; ëàì³íàò; ã³ïñîêàðòîí; â³äêîñè. Ò. 2-36-37, 097-699-44-28. l Óñòàíîâëåííÿ ì³æê³ìíàòíèõ äâåðåé; ïëèòêà; â³äêîñè; ã³ïñîêàðòîí. Ò. 097737-18-30, 098-606-35-86.


l

Áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ íà ñàéò³ www.maydan.rv.ua

l

4 (408), 31 ñ³÷íÿ 2012 ð.

3

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ ÄÅÉÍÅÊÓ Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à!

Õàé äîðîãè ñòåëÿòüñÿ êðèëàòî, Áóäóòü ÷èñò³, ð³âí³, ÿê ñòðóíà, À äîáðî íå îìèíຠõàòó, ßê íå îáìèíຠöâ³ò âåñíà. Õàé çäîðîâ’ÿ, ðàä³ñòü ³ äîñòàòîê ñòåëÿòüñÿ äëÿ Âàñ, ÿê âèøí³ öâ³ò, Õàé ìàëþº äîëÿ ç áóäí³â ñâÿòî, ² Ãîñïîäü äàðóº Âàì áàãàòî ë³ò! Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ ÏÏ Áîðòí³êà À.À. 

l Äâåð³ ìåòàëåâ³, îçäîáëåí³ äåðåâîì. Çàì³ðè, äîñòàâêà. ßê³ñòü ãàðàíòîâàíî. Ò. (0362) 43-41-90, 097-377-70-53, 094-966-41-90. l Ñêëî, ñêëîïàêåòè, ïîð³çêà. Ò. 2-60-64, 067-360-23-37. l ³äêîñè ç³ ñâîãî ìàòåð³àëó; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; âàãîíêà; ã³ïñîêàðòîí; ë³íîëåóì; ëàì³íàò; ñòÿæêà; øïàêëþâàííÿ. Ò. 067-360-41-28. l Îáøèâêà ³ óòåïëåííÿ; âàãîíêà; áëîêõàóñ; ñàéäèíã; ã³ïñîêàðòîí; àðêè; â³äêîñè; óñòàíîâêà â³êîí, äâåðåé. Ò. 096-574-39-63. l ÄÂÏ, ÄÑÏ, ïîð³çêà. Ò. 096518-81-98. l Âñ³ âèäè ìàëÿðíèõ ðîá³ò; øïàêëþâàííÿ; ôàðáóâàííÿ; êëåºííÿ øïàëåð. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Ò. 067-951-71-39.

l Çàïðîøóºìî âñ³õ æ³íîê â³äâ³äàòè ìàñàæíî-òðåíàæåðíèé ñàëîí «Îðõ³äåÿ». Ñó÷àñí³ òðåíàæåðè, àíòèöåëþë³òí³ ìàñàæåðè. Ïåðåìîãè, 5. Ò. 3-35-40, 098872-97-57. l ÂѲ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕͲ×ÍÈÕ ðîá³ò: îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, óñòàíîâëåííÿ óí³òàç³â, äóøîâèõ êàá³íîê, çì³øóâà÷³â òà ³í. Êîíñóëüòàö³ÿ áåçêîøòîâíà. Ò. 2-60-41, 067-884-9789, 097-153-87-47. l Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà âîäîïðîâîäó, êàíàë³çàö³¿; çì³éîâèê; óñòàíîâëåííÿ âàíí, óí³òàç³â, çì³øóâà÷³â. Ò. 2-12-71, 3-21-78, 098-280-51-24, 097873-18-70. l Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäüÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò. 211-38, 097-830-64-95.

l Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â. Ò. 096-613-74-49. l ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ ìàðîê, ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 2-22-28, 097-873-19-37. l Îáëèöþâàííÿ ñò³í, ï³äëîãè ïëèò- l Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó. Ò. êîþ. Ò. 097-720-64-14. 096-517-28-17. l Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. ßê³ñíî, l ÑÅвÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ: òåðì³íîøâèäêî, íåäîðîãî. Ò. 097-873-19-88. âèé ðåìîíò òåëåâ³çîð³â ó çàìîâíèêà. Ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³l Ïëèòêà; ëàì³íàò; êëåºííÿ øïàëåð; êè: DVD, ìîí³òîð³â, ïèëîñîñ³â, øòóêàòóðêà; ã³ïñîêàðòîí; ñòÿæêà; ì³êðîõâèëüîâèõ ïå÷åé. Ãàðàíô³ãóðí³ ñòåë³; â³äêîñè. Ò. 096-127-90-83. ò³ÿ, äîñòàâêà. Âàðàø, 22, ò. 3l Ïëèòêà; ã³ïñîêàðòîí; àðêè; ô³ãóðí³ 85-08, 11:00-20:00, 067-363-43-36, ñòåë³; êîðîáà; ëàì³íàò; åëåêòðèêà. Âñå 067-922-61-34. ïðîôåñ³éíî. Ò. 3-80-34, 098-229-30-37. l Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; øòóêàòóðêà; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 2-38l ßê³ñíà ïåðåòÿæêà ì’ÿêèõ ÷à58, 2-38-85, 097-848-60-12, 098-229-30-68. ñòèí, êóõîííèõ êóòî÷ê³â, ìàòl Øïàêëþâàííÿ; ã³ïñîêàðòîí; ñòÿæðàö³â; çàì³íà ïðóæèí. Êîìóêà; ïëèòêà; ñêëàäàííÿ ìåáë³â; ïåðíàëüíà, 27. Ò. 096-518-81-98. ôîðàòîðí³ ðîáîòè; ïîñëóãè âàíòàæíèê³â; ëàì³íàò. Ò. 098-372-05-54. l Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; øòóêàòóðl Ïðàííÿ êèëèìîâèõ âèðîá³â, êà; êëåºííÿ øïàëåð, «ïîêàòêà» ôàðìåáë³â íà äîìó ó çàìîâíèêà. áîþ; â³äêîñè. Ò. 097-161-47-79. Ò. 2-12-36, 096-569-39-29, 096-803l Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ 57-75. øïàëåð; ð³äê³ øïàëåðè; ôàêòóðíà øòóêàòóðêà; äåêîðàòèâíå ôàðáóâàííÿ. Ò. 2-40-65, 096-226-56-98, 098-904-58-73. l ÑÓÏÓÒÍÈÊβ ÀÍÒÅÍÈ: âñòàíîâl Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, êëåºííÿ ëåííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ; íàëàãîäæåíøïàëåð, â³äêîñè, ôàðáóâàííÿ. Ò. 097- íÿ, ïðîøèâêà, ðåìîíò òþíåð³â. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 096-584-94-99. 174-80-61. l Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; l Âèãîòîâëÿºìî ï³ðîë³çí³ òâåðäîïàêëåºííÿ øïàëåð; «êîðî¿ä»; ìîçà¿êà; ëèâí³ êîòëè äëÿ ñèñòåì îïàëåííÿ ïî«áàðàíåöü»; ïëèòêà; ã³ïñîêàðòîí; ë³íî- òóæí³ñòþ 5êÂò-150êÂò. Çàâàíòàæóâàíëåóì; ëàì³íàò; äåìîíòàæ òà âñòàíîâëåííÿ íÿ 2 ðàçè íà äîáó. Ò. 096-977-80-11. äâåðåé. Ò. 097-739-97-04, 098-630-48-66. l Æàëþç³ ãîðèçîíòàëüí³, âåðòèêàëüí³. l Øïàêëþâàííÿ ñò³í ï³ä ôàðáóâàí- Ðîëåòè áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè. Ïðîíÿ; êëåºííÿ øïàëåð; ïëèòêà; ëàì³íàò; òèìîñê³òí³ ñ³òêè (çâè÷àéí³, ðîëåòíîãî ë³íîëåóì, çáèðàííÿ ìåáë³â, óñòàíîâ- òèïó). Âñòàíîâëåííÿ, ãàðàíò³ÿ, ÿê³ñòü, êà äâåðåé. Ò. 3-41-51, 097-262-93-93. äîñòóïí³ñòü. Ò. 3-75-95, 067-712-92-78. l Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; êëåº- l «Studio-SV»: ïðîôåñ³éíà ôîòî-, â³äåîííÿ øïàëåð. Ò. 3-87-68, 097-748-21-08. çéîìêà âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ l Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; Âàøîãî â³äåî; îöèôðîâêà VHS-êàñåò. øïàëåðè; ïëèòêà; «êîðî¿ä»; ìîçà¿êà; www.studio-sv.blogspot.com. Ò. 097-653«áàðàíåöü». ßê³ñíî. Ò. 2-34-57, 2-36- 52-39, ’ÿ÷åñëàâ Âîëîäèìèðîâè÷. 78, 096-641-10-48, 097-843-33-39. l «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà âåñ³ëü l Øòóêàòóðêà; ïëèòêà; ã³ïñîêàðòîí; òà ³í. óðî÷èñòèõ ïîä³é. âàãîíêà; áåòîíí³ ðîáîòè òà ³í., ñòàæ www.premierafilm.blogspot.com. Ò. 0978ð. Ò. 097-874-02-85. 945-53-51. l Êëåºííÿ øïàëåð; øïàêëþâàííÿ l ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóññò³í, ñòåë³; øòóêàòóðêà; «êîðî¿ä»; êíèõ, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ, òâîðâ³äêîñè. Ò. 3-35-12, 2-41-89, 097-873- ÷èé ï³äõ³ä; ñòóä³ÿ «Âåºãàñ». Ò. 09630-98, 097-898-54-46. 685-22-21, Ñåðã³é. l Áóäü-ÿê³ îòâîðè â áåòîí³; îáøèâêà l Ïðîôåñ³éíå ôîòî: âåñ³ëëÿ, Love áàëêîí³â âàãîíêîþ, ³í. ðåìîíòí³ ðîáîòè. Story, ñ³ìåéíà çéîìêà. Çðàçêè íà Ïðîôåñ³éíî, ÿê³ñíî. Ò. 096-199-26-71. www.foto-kuznetsovsk.com.ua. Ò. 097l Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; îòâîðè â áå- 483-07-91. òîí³; â³äáèâàííÿ ïëèòêè, ôàðáè. l ÔÎÒÎÇÉÎÌÊÀ (ïðîôåñ³éíå îáëàäÍèçüê³ ö³íè. Ò. 098-985-01-15. íàííÿ), 3D ÔÎÒÎ, íîâèé ï³äõ³ä äî l Ïîñëóãè åëåêòðèêà: åëåêòðîìîíòàæ, ôîòîãðàô³¿. Äåøåâî! Ò. 098-1-300-333, çàì³íà ïðîâîäêè. Ò. 098-154-25-37. 093-349-75-03. l ÅËÅÊÒÐÈÊ: ðåìîíò òà ïåðåíåñåííÿ l Âåñ³ëüíà ìóçèêà, òàìàäà (âè¿çä ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, åë.ïëèò, ïðîâîä- âëàñíèì òðàíñïîðòîì). Ò. 097-436-83êè; âñ³ âèäè åëåêòðîìîíòàæíèõ ðîá³ò. 89, 097-229-42-81. Ò. 097-286-32-69. l Ìóçèêà íà âåñ³ëëÿ, ³í. óðî÷èñòîñò³. l Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êà- ßê³ñòü òà õîðîøèé íàñòð³é ãàðàíòóºíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ìî. Ò. 097-153-86-45, 097-919-25-94. ë³÷èëüíèê³â, óñòàíîâëåííÿ âàíí, l Îôîðìëåííÿ ñâÿòêîâèõ ïîä³é ïîçì³øóâà÷³â, óí³òàç³â. Ò. 2-50-03, 067- â³òðÿíèìè òà ãåëåâèìè êóëüêàìè. Ò. 098-280-51-05. 189-76-91, 096-849-15-18. l Íàòÿæí³ ñòåë³: Ôðàíö³ÿ, ͳìå÷÷èíà, Êèòàé. Ò. 096-448-5810, 099-664-17-44.

ÏÐÀÍÍß

ïðîôåñ³éíîþ í³ìåöüêîþ òåõí³êîþ KARCHER -êèëèì³â (êîâðîë³í) -ì’ÿêèõ ìåáë³â -êóõîííèõ êóòî÷ê³â -ìàòðàö³â -îô³ñíèõ ñò³ëüö³â

097-607-14-84

ÆÀËÞDz ÆÀËÞDz âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³ ÐÎËÅÒÈ

Äåíü-ͳ÷ òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³, çàõèñí³

ѲÒÊÈ ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒͲ ØÒÎÐÈ Ðèìñüê³

â³ä âèðîáíèêà òåë. 0 (3636) 3-83-30 067-764-42-02 093-903-66-42

l Ìàñàæ äîðîñëèì ³ ä³òÿì: êëàñè÷íèé, ìåäîâèé, ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé, àíòèöåëþë³òíèé. Ò. 3-73-52, 097-705-77-37. l Óâàãà! Äîïîìîæó ñõóäíóòè òà íàâ÷ó çáåð³ãàòè ðåçóëüòàò. Ò. 097-553-83-57. l ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ «WINDOWS», êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî êîìï’þòåðà. Âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò; êîíñóëüòàö³¿. Ò. 097-873-15-96, Ñàøà. l Âñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows»; óñòàíîâëåííÿ ïðîãðàì; ðåìîíò, íàëàøòóâàííÿ íîóòáóê³â, êîìï’þòåð³â, ïðèíòåð³â; íàñòðîéêà ²íòåðíåò. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 067-99-69-700, 097-95314-79, 2-61-12, Àíäð³é. l Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows» íà ÏÊ òà íîóòáóêè; íàñòðîéêà ï³äêëþ÷åííÿ äî «ÎÃλ, íàñòðîéêà ðîóòåð³â, ³í. ïîñëóãè. Ò. 067-362-97-31, ç 15:00.

l Ó ñàëîí «Ë³ë³-Ëàéí» ïåðóêàð (ä/ð, ç/ï âèñîêà). Ò. 097-629-95-99. l Ïîòð³áí³: ïåðóêàð³, ìàí³êþðíèöÿ. Ò. 3-82-52, 067-786-17-56. l Ó ñ/ì «Âîïàê»: êóõàð, ïåêàð, ïðèáèðàëüíèê (îñâ³òà, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, äåííèé ãðàô³ê ðîáîòè, ïîâíèé ñîö.ïàêåò). Ò. 096-127-84-00, 067-548-13-60. l Ðîá³òíèêè ó ìåáëåâèé öåõ (ä/ð îáîâ’ÿçêîâèé). Ò. 097-519-75-21. l Íà çàãîò³âåëüíèé ïóíêò â ì.Êóçíåöîâñüê ïîòð³áåí ïðèéîìùèê. Ò. 096453-05-57. l ̳æíàðîäíà êîìïàí³ÿ «FMGROUP» ïðîâîäèòü íàá³ð äèñòðèá’þòîð³â. Âèã³äí³ óìîâè, ÿê³ñíèé ïðîäóêò çà äîñòóïíèìè ö³íàìè, ñòð³ìêèé êàð’ºðíèé ð³ñò. Ò. 067-150-19-77, 067-251-97-69. l Çàïðîøóºìî äî ñï³âðîá³òíèöòâà àêòèâíèõ ³ ö³ëåñïðÿìîâàíèõ ëþäåé äëÿ ðîáîòè ç åë³òíîþ êîñìåòèêîþ, ãíó÷êèé ãðàô³ê, íàâ÷àííÿ. Ò. 097-187-12-12.

l Ïàëîìíèöüê³ òóðè: Á³ëîðóñ³ÿ, Áîëãàð³ÿ, Ãðåö³ÿ, Ãðóç³ÿ, ²çðà³ëü, ²òàë³ÿ, Ïîëüùà, Ðîñ³ÿ. Ò. 096-361-76-29. l  ªâðîïó íà 8 Áåðåçíÿ, â³ä 80ºâðî. Ƴíêàì ó ïîäàðóíîê øàìïàíñüêå. ÒÀ «Òâ³é ñâ³ò», ì-í Áóä³âåëüíèê³â, 2, îô. 148. ˳ö. À ¹349619 â³ä 28.09.2007. Ò. 2-62-32, 096-361-76-29. l ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÍÀ ÑÀÉÒ² WWW.MAYDAN.RV.UA.

l Ñòàíü êîíñóëüòàíòîì ó ëþòîìó. Îòðèìàé çíèæêó 40% íà âñþ ïðîäóêö³þ AVON. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ñ íàä áàðîì «Ãàëàêòèêà». Ò. 2-47-11, 067813-15-13, êîîðäèíàòîð Àíÿ.

l ³ääàì ó äîáð³ ðóêè öóöåíÿ. Ò. 2-18-79. l Õòî çíàéøîâ òåõ. ïàñïîðò, âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ òà ³í. äîêóìåíòè íà ³ì’ÿ Áóëàíà Ñåðã³ÿ ²âàíîâè÷à, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 098886-85-04. l Õòî çíàéøîâ çâ’ÿçêó ç 3-õ êëþ÷³â ³ç ñð³áëÿñòèì áðàñëåòîì ó âèãëÿä³ ç쳿, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 096-926-82-53. l Õòî çíàéøîâ ÷îðíèé ÷îõîë äî òåëåôîíó ç ôëåø-êàðòîþ, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 097-991-69-27.

«ÐÈÒÓÀË»

Íàéíèæ÷³ ö³íè! Ö³ëîäîáîâî! Ð-ê «Öåíòðàëüíèé»

Âàðàø,11, 4-é ï³ä`¿çä, 1-é ïîâ.

êîøèêè â³íêè òðóíè ïîñò³ëü òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

098-448-74-01 097-180-75-76

(íàâïðîòè ìàã. «Íàä³ÿ»)ò. 2-42-32

ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ»

³òàºìî ç 35-ð³÷÷ÿì ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÓ ²ííó Þð³¿âíó!

íÿ 31 ñ³÷

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ äîðîãó äîíå÷êó ÊÐÅ̲ÍÑÜÊÓ Êàòåðèíêó!

Òîá³, íàøà äîíþ, Òîá³ Âñ³ ïîìèñëè íàø³ òà ìð³¿. ² íàø³ ñåðöÿ íàçàâæäè, Ëþáîâ, ï³êëóâàííÿ, íà䳿. Öâ³òè, íàøà äîíþ, öâ³òè, Õàé àíãåë õîðîíèòü â³ä çëîãî. Äëÿ Òåáå â³äêðèò³ ñâ³òè, Ìîëèñÿ Âñåâèøíüîìó Áîãó. Ðîñòè, íàøà äîíþ, ðîñòè Íà ðàä³ñòü, íà ùàñòÿ, íà âò³õó. Ñòåæèíêó ñâîþ â³äíàéäè ² ïëà÷ çàâæäè ò³ëüêè â³ä ñì³õó. Ìàìà, òàòî, ñåñòðè÷êà Ñàøåíüêà òà áàáóñÿ Ðàÿ. 

íÿ 31 ñ³÷

³òàºìî ç 50-ð³÷íèì þâ³ëåºì ÷àð³âíó, ïðåêðàñíó æ³íêó, çàâ³äóâà÷à ãîñïîäàðñòâîì ÄÍÇ ¹2 ÃÐÅÑÜÊÎ Âàëåíòèíó Àíàòî볿âíó! Õàé æèòòºâ³ äîðîãè íå ïðèíîñÿòü òðèâîãè, À ñóïóòíèêîì â³÷íèì áóäóòü ùàñòÿ é äîáðî, Ùîá äóøà çàëèøàëàñü çàâæäè ìîëîäîþ, À ó äîì³ áóëè ñïîê³é, çäîðîâ’ÿ é òåïëî! Ç ëþáîâ’þ ³ ïîâàãîþ êîëåêòèâ ÄÍÇ ¹2.îãî 1 ëþò

³òàºìî ç þâ³ëåºì ÷óéíó, äîáðó æ³íêó, ïîì³÷íèêà âèõîâàòåëÿ ÄÍÇ ¹6 ÒÓÒÅÂÈ× Íàä³þ Ïàâë³âíó!

Áàæàºìî ñïîêîþ, ìèðó â ðîäèí³, Ùîá ùàñòÿ âñì³õàëîñü ïðè êîæí³é ãîäèí³, Òåïëà ³ ïîâàãè â³ä äîáðèõ ëþäåé, Ëþáîâ³ ³ ùåäðîñò³ â³ä ð³äíèõ ä³òåé. Õàé ëåãêî ïðàöþºòüñÿ, äîáðå æèâåòüñÿ, Âñå â쳺òüñÿ, ìîæåòüñÿ, çàâæäè âäàºòüñÿ, Çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî, óäà÷³ áåç êðàþ ² âñüîãî íàéêðàùîãî ìè Âàì áàæàºì! Ç ïîâàãîþ áàòüêè ³ âèõîâàíö³ ãðóïè ¹13. 

îãî 1 ëþò

³òàºìî ³ç ñëàâíèì 85-ð³÷íèì þâ³ëåºì õîðîøîãî áàòüêà, ëþáëÿ÷îãî ä³äóñÿ ÂÈØÍßÊÀ Ìèêîëó ²âàíîâè÷à!

Ñïàñèá³ Âàì, òàòó, çà ùåäðå òåïëî, Çà ëþäÿí³ñòü Âàøó, áåçìåæíå äîáðî, Çà ðóêè ðîáî÷³, áåçñîíí³ ò³ íî÷³, Çà òå, ùî çðîñòèëè, çà õë³á íà ñòîë³ Õàé Áîã Âàì çäîðîâ’ÿ òà ñèëó äàº, Çîçóëÿ ñòî ë³ò Âàì â ãàþ íàêóº! Ç âåëèêîþ øàíîþ ³ ëþáîâ’þ ä³òè, çÿò³, íåâ³ñòêè, âíóêè, ïðàâíóêè. 

îãî 3 ëþò

³òàºìî ç þâ³ëåºì äîðîãîãî ÷îëîâ³êà, áàòüêà òà ä³äóñÿ ßÊÓÁÈØÈÍÀ Âàñèëÿ Ôåäîðîâè÷à!

Äîñòàòêó â ñ³ì’¿, ùàñëèâî¿ äîë³, Çäîðîâ’ÿ áàãàòî, ÿê êîëîñó â ïîë³, Ùîá îíóê³â îäðóæèëè ³ äî ïðàâíóê³â äîæèëè, À ïðî ñòàð³ñòü ëèø çãàäàëè, ÿê ñòîð³÷÷ÿ á çóñòð³÷àëè! Æèòòÿ Âàì – äîâã³-äîâã³ ðîêè, Áåç ñë³ç, áåç ãîðÿ, áåç á³äè, Õàé áóäå ðàä³ñòü â Âàø³ì äîì³ Ñüîãîäí³, çàâòðà ³ çàâæäè! Ç ïîâàãîþ äðóæèíà, äî÷êà ç ñ³ì’ºþ ³ ñèíè.

ÊÑÅÐÎÊÎϲß

ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊÑÓ

• • • • •

íÿ 31 ñ³÷

Íåõàé öåé äåíü Âàì ðàäîñò³ äîáàâèòü, Âñå ïåðåæèòå çãëàäèòü ³ ç³òðå, Çäîðîâ’ÿ çì³öíèòü, â³ä íåçãîä ïîçáàâèòü, ² ùàñòÿ â ä³ì Âàø ïðèíåñå. Íåõàé ï³ñí³ âñ³ ìèëîçâó÷í³ Äëÿ Âàñ ëóíàþòü çíîâ ³ çíîâ, Õàé áóäóòü â ñåðö³ íåðîçëó÷í³ Äîáðî, íàä³ÿ, â³ðà ³ ëþáîâ! Ìàìà ³ ñåñòðà Íàòàëÿ.

l Ãðîøîâ³ êðåäèòè äî 10òèñ.ãðí. áåç äîâ³äêè ïðî äîõîäè! Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòåñü çà ò. 050-41484-22, ÀÒ «Äåëüòà Áàíê».

l Çàáåðó âèêîðèñòàí³ òåñòñìóæêè â³ä ãëþêîìåòð³â, á³îl Ó ðåñòîðàí «Ìàºòîê» îô³ö³àíò. Ò. íàéì òà ³í. Ò. 097-227-81-21. 096-613-87-59. l Ó íîâèé áàð: îô³ö³àíò, áàðìåí (îñ- l Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ âåòåðàíà â³òà àáî ä/ð, çíàííÿ ÅÊÊÀ). Ò. 2-33-53. ïðàö³ íà ³ì’ÿ Áàãíþêà Ôåäîðà ʳíäðàòîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì. l Ó êàôå-áàð «Òîê³î» íà ïîñò³éíó l Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åíðîáîòó ïîòð³áåí ñóø³-ìàéñòåð íÿ ê.4 ñ. ¹451208 íà ³ì’ÿ Ò³ì÷åíêî Àëëè Âîëîäèìèð³âíè ââàæàòè íå(ä/ð íå îáîâ’ÿçêîâèé, ïðîâîäèä³éñíèì. ìî íàâ÷àííÿ). Ò. 067-799-52-88. l Âòðà÷åíèé òåõí³÷íèé ïàñïîðò íà l Ó êàôå-áàð «Ôàðàîí» îô³ö³àíòè. êâàðòèðó òà ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî çà àäðåñîþ: ì-í ÁóÒ. 2-19-06, ç 13:00. l Ó êàôå «Äèêàíüêà»: êóõàð, áàð- ä³âåëüíèê³â, 8/2, êâ.40 íà ³ì’ÿ Ãóçîâàòîãî Ìèêîëè Ìèõàéëîâè÷à ââàæàìåí, îô³ö³àíò. Ò. 067-362-27-77. íåä³éñíèì. l Ó ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí êâàë³ô³- òè Çàáåðó ç äîìó íåïðàöþþ÷ó ïîáóòîâó êîâàí³ ïðîäàâö³ (ä/ð ó òîðã³âë³, ç/ï l òåõí³êó, áåçêîøòîâíî. Ò. 098-904-47-65. âèñîêà, ïîâíèé ñîö. ïàêåò). Ò. 2-33-53. l Ó ìàãàçèí «Ó Ìàºâñüêîãî» ìåíåäl Ñàéò 34400.net. Êóçíåöîâñüê æåð ç ïðîäàæó áóä³âåëüíèõ ìàòåð³- íîâèíè áåç öåíçóðè. àë³â. Ò. 097-873-42-94.

ìàãàçèíl Äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³ ïîòð³áåí îïåðàòîð ÏÊ (âèìîãè: õëîïåöü, äîñêîíàëå çíàííÿ êîìï’þòåðà, âì³ííÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ç ê볺íòàìè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, îõàéí³ñòü). Ò. 095-370-85-54, 067-362-97-29 äî 20:00.

l Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîïîìîãè äëÿ 1 ñ³ì’¿ (Áîðîâà), 1 ñ³ì’¿ (Çàë³çíèöÿ), 1 ñ³ì’¿ (Íîâàêè), 1 ñ³ì’¿ (Îçåðö³) (áóäü-ÿê³ ðå÷³). Çàáåðåìî àáî ïðèíåñ³òü: ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàãàçèíè «Äìèòðóê ³ Êî».  êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òåëåôîíóéòå 067-17885-94, ³êòîð, 18:00-19:00.

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ äîðîãó äðóæèíó òà ìàìó ÐÈÆÓ Â³êòîð³þ Âîëîäèìèð³âíó!

Êîëèõàºòüñÿ Âñåñâ³ò Ó ÷èñò³é ñ³÷íåâ³é êîëèñö³, Íàêðèâàþ÷è Çåìëþ Çîðÿíèì ñâî¿ì ïîëîòíîì, ² ïóõíàñò³ ðîêè, Ùî é õâèëèíè íå âñòîÿòü íà ì³ñö³, Ñòóêîòÿòü ó ñåðöÿ ² ïî ñâ³òó ìàíäðóþòü ðÿäêîì. À æèòòÿ – ìîâ ñ³ðíèê, Ó áåçìåææ³ çàïàëåíèé Áîãîì, Ùî ïîòîìëåí³ äóø³ Ëþáîâ’þ ³ ìèðîì ç³ãð³â, Îñü ³ùå îäèí ð³ê Ïîêîòèâñÿ òèõåíüêî ï³ä íîãè... Äàé íàì, äîëå, ïîá³ëüøå Ùàñëèâèõ ³ òèõèõ ðîê³â! Ïîáàæàºì Òîá³ Ìàòåðèíñòâà, ëþáîâ³ ³ âîë³, Ïåðåïîâíåíèõ ùàñòÿ, É çäîðîâ’ÿ, ³ â³ðè öåáåð, À ³ùå – íå ãóáèòèñü Ó ñâ³ò³ í³äå ³ í³êîëè, Õàé ùàñëèâà çîðÿ Íå ëèøຠó ñêðóò³ Òåáå! Ëþáëÿ÷èé ÷îëîâ³ê òà ñèí Áîãäàí.

l Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ó ïàëàòêó. Ò. 098-599-29-87. l Ïîòð³áåí ôàðìàöåâò (îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ). Ò. 3-26-08, 09:00-18:00. l Ó ìàãàçèí êâ³ò³â ïîòð³áí³ ôëîðèñòè (ä³â÷àòà, 25-35ð.). Ò. 067-360-13-60.

l Äîäàòêîâèé äîõ³ä äëÿ àêòèâíèõ, ö³ëåñïðÿìîâàíèõ ëþäåé (2-3ãîä. íà äåíü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ñàìîäèñöèïë³íà). Ò. 067-171-23-50. l Âñòàíîâëåííÿ «Windows», àíòè- l Äîäàòêîâèé äîõ³ä ó â³ëüíèé â³ä ðîâ³ðóñ³â, êîìïëåêñíà íàñòðîéêà âàøî- áîòè ÷àñ. Ò. 067-689-10-46. l ×óäîâèé ï³äðîá³òîê äî çàðïëàòè òà ãî ÏÊ. Ò. 096-313-67-36. ïåíñ³¿. Òåëåôîíóéòå 067-926-63-19. l Õî÷åø ìàòè õîðîøèé äîõ³ä, çàéìàþl Ìîäåðí³çàö³ÿ òà ðåìîíò íîóò÷èñü ö³êàâîþ ñïðàâîþ? Ò. 067-178-60-65. áóê³â. Ò. 098-153-74-09, Þð³é. l Çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ àêòèâíèõ, ëþäåé, ãíó÷êèé l Äîïîìîæó îñâî¿òè áàçîâ³ çíàííÿ ç ö³ëåñïðÿìîâàíèõ ãðàô³ê. Ò. 098-904-59-98. êðåñëåííÿ. Ò. 097-128-34-18. l ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÜÊÈÉ ÎÁË²Ê äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á (ÑÏÄ, ÏÏ), ïðèâàòíèé áóõãàëòåð – êîíñóëüòàö³¿ (íîâèé Ïîäàòêîâèé Êîäåêñ), îïòèì³çàö³ÿ, äîïîìîãà â ðåºñòðàö³¿ ïðèâàòíèõ ϲÄÏÐȪÌÖ²Â. Ò. 247-62, 098-408-54-39.

íÿ 31 ñ³÷îãî 4 ëþò

³òàºìî ç 15-ð³÷÷ÿì äîðîãó äîíå÷êó òà ñåñòðè÷êó ÌÓØÈÊ Òåòÿíó Âîëîäèìèð³âíó!

Áóäü âñå âðåìÿ êðàñèâîé: È äóøîé, è ñîáîé. Áóäü âñå âðåìÿ ëþáèìîé: È çèìîé, è âåñíîé. Íå ñêëîíÿéñÿ ðÿáèíîé, Åñëè áóäåò áåäà. Áóäü âñå âðåìÿ ñ÷àñòëèâîé:  ýòîò äåíü è âñåãäà! Ç ëþáîâ’þ òàòî, ìàìà ³ áðàò Ñàøêî.

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Þâ³ëåéíèé, 7. Òåë./ôàêñ. (03636) 2-42-32, (067) 362-97-27, (095) 830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.maydan.rv.ua. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 15500 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «À-ïð³íò», âóë.Òåêñòèëüíà, 28, ì.Òåðíîï³ëü, 46010. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹26

!

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó


ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå (03636) 2-42-32

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ З

КУЗНЕЦОВСЬК - КИЇВ - КУЗНЕЦОВСЬК пн-пт 07:30 1 7: 10 сб, нд, святкові дні 14:30 1 6: 0 0 18:00 23:45 19:30 01:30 відправлення з Києва: 08:00* автостанція "Київ",

МАЙДАН

l

Міський

l

4 (408), 31 ñ³÷íÿ 2012 ð.

Ліц. АГ №585001 від 11.01.2011

4

ЮРИДИЧНА ФІРМА

відправлення від “Берізки”

А ЬК ВС

А ЄВ КИ

О ЕЦ ЗН

З

КУ

кондиціонер, DVD

Відправлення: з Кузнецовська – 23:30 з Києва – 08:00

2-24-72 3-68-76 2-23-35

067-813-81-53

“Правовий радник”

• консультації та роз’яснення з сімейного, житлового, трудового, адміністративного та цивільного права; • складання позовних заяв, скарг, інформаційних запитів, договорів та інших документів правового характеру; • представництво у судах, органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

м-н Будівельників, 2, 2пов., оф.33

(067) 926-28-44

(р-н центрального залізничного вокзалу) *08:00 проводиться по замовленню щоденно Квитки можна придбати: від готелю “Вараш” м-н Вараш, 23 та на автовокзалі

0 (3636) 2-11-08

067-36-222-15

Офіс з прийому передач до та з м. Києва, можлива доставка по місту. м-н Вараш, 23А, 12:00-19:00. Т. 098-334-99-96

ПАМ’ЯТНИКИ гранiтнi базальтовi

БРУКIВКА З ГРАНIТУ сiра, чорна, червона Бордюри, плитка та рiзнi вироби з гранiту

магазин

Тканини ня

Виставкова база знаходиться за АЗС "Журавлина" (по маршруту №5), т. (067) 382-37-10 (067) 792-58-72 (096) 953-03-55

ен оновл енту м асорти

м-н Будівельників, 25/2 пн-пт: 10:00-19:00 сб-нд: 10:00-15:00

Широкий асортимент тканин, тюле-гардинні вироби, швейна фурнітура Все для вишивання Подушки, одіяла фірми "Мяркіс", Литва, махрові, лляні рушники, килими Постільні комплекти для дорослих та дітей, рушники – Росія

т товари і в с о к Е ОрганічнаЕкологічні сертифікована косметика

креми шампуні масажні масла тверде, рідке та кремоподібне мило

Безфосфатні пральні порошки та миючі засоби фірми "Дакос" Мило, шампуні та засоби гігієни фірми "Люсана", Україна Йодіс концентрат, йодіс календула, НВК "Йодіс Україна" Ліцензія державної служби туризму і курортів, серія АВ, №349619 від 28.09.2007р.

маг. “Тканини” м-н Будівельників, 25/2 т. 2-60-94

Бальзами та креми серії Аптечка Агафьи

2012_04  

gazeta maydan 2012_04