Page 1

51

(404) 27 ãðóäíÿ 2011 ð.

Саме зараз і тільки для Вас! Все для маси позитивних вражень.

Оптом та під замовлення - дешевше! Консультація, доставка. Свято на порозі! Побутова техніка, електротовари, кабельно-провідникова продукція, лаки, Різдвяні знижки 5% фарби, сантехніка, фанера, пічне литво, ковані вироби, садово-городній інвентар. вже зараз! УВАГА ! Готові до співпраці з виконавцями робіт – оптом, під замовлення, доставка. (096) 303-72-74

Подаруймо собі свято! ПОБУТОВА ТЕХНІКА від провідного виробника “SATURN” Гарантія 2 роки. Акційні товари

Створіть собі настрій з побутовою технікою: хлібопечі СВЧ, мультиварки, пилососи, чайники, м’ясорубки, комбайни, плойки, праски, кавоварки, блендери Цікаво? (098) 722-04-72

Пічне литво (метал, чавун), фанера, ДВП, ДСП, OSB, ковані вироби під замовлення, водостічні системи (096) 127-90-64

Станки, компресори, зварки, електроінструмент, широкий вибір ручного інструменту. Повна характеристика, професійна консультація, гарантія, подарунки. (096) 112-89-41

Техніка монтажу: цвяхи, шурупи , саморізи, круги обрізні, алмазні. (096) 144-21-63

Лаки, фарби, монтажні піни, малярний інструмент, вентиляція, змішувачі, БОЙЛЕРИ (096) 738-57-84

Нова послуга: Тени, ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ Санчата камфорки НА ПРОКАТ! Потрібна кваліфікована (096) 127-90-64 допомога, порада? Звертайтесь. Наші спеціалісти зможуть допомогти Обігрівачі, Вам у виборі товарів.

конвектори, тепловентилятори, котли. (096) 112-89-41

Р-к “Центральний” Маг. №152-155, 160, 184 Години роботи: Пн-Сб: 08:00-17:30 Світильники, лампи, Нд: вихідний кабельно-провідникова продукція, (098) 722-04-72 лічильники -автомати, розетки. (096) 262-07-50 (098) 722-04-72 (096) 303-72-74

Програма лояльності «Святкова» Від салону-студії «Елегант» та сімейного салону «Делайт»

Знижки на послуги та продукцію від 20 до 50%

До новорічно-різдвяних свят

з 14 листопада 2011р. по 20 січня 2012р. косметологія, дерматологія, перукарські послуги, манікюр, педикюр, візаж, солярій.

Новинки:

редермалізація (методика омолодження) манікюр на 2 тижні з використанням кольорових гель-лаків.

Салон-студія «Елегант» м-н Будівельників, 25/1, тел.: 3-96-06 Сімейний салон «Делайт» м-н Вараш, 43, тел.: 3-44-67, (067) 360-41-47

ПРИЙОМ РЕКЛАМИ, ОГОЛОШЕНЬ ТА ПРИВІТАНЬ: м-н Вараш, 11, 4-й під’їзд, 1-й поверх; понеділок - п’ятниця: 09:00-18:00; субота: 11:00-15:00 без перерви на обід Тел./факс 2-42-32 (для довідок).

Кузнецовськ, м-н Незалежності, 8 (ТЦ “Grand Базар”, 2-й поверх), тел. (067) 216-08-16

Оформити заявку на кредит можна на сайті:

ТОВ “Фінансова компанія “Центр Фінансових Рішень” (ТМ “КредитМаркет”). Свідоцтво Держфінпослуг України від 19.03.2009 серія ІК №55. Ліцензія Держфінпослуг України від 07.05.2009 серія АВ №020880.


2

l

51 (404), 27 ãðóäíÿ 2011 ð.

l 4-ê³ì.êâ., 4/5, Ïåðåìîãè, 51À. Ò. 345-79, (096) 477-77-29. l 3-ê³ì.êâ., 8/9, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (067) 526-71-94. l 3-ê³ì.êâ., 7/9, Åíåðãåòèê³â, ºâðîðåìîíò. Ò. (097) 194-48-67, (093) 611-05-22. l 3-ê³ì.êâ., 6/9, Âàðàø, 10Á. Ò. (096) 429-33-46. l 3-ê³ì.êâ., 5/9, Âàðàø, 45À. Ò. (098) 520-15-35. l 3-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (097) 033-82-56. l Òåðì³íîâî! 3-ê³ì.êâ., ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 371-20-09, (067) 276-81-69. l 2-ê³ì.êâ., 6/9, Ïåðåìîãè. Ò. (097) 69386-04. l 2-ê³ì.êâ., 4/9, Âàðàø. Ò. (067) 36222-58. l 2-ê³ì.êâ., 2/9, Áóä³âåëüíèê³â, 25/1. Ò. (050) 339-83-87. l Òåðì³íîâî! 2-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 10/2. Ò. (096) 626-87-21. l 2-ê³ì.êâ., Ìàíåâè÷³, áåç çðó÷íîñòåé. Ò. 3-13-88, (097) 204-92-41. l 1-, 2-, 3-ê³ì.êâ. â íîâîìó áóäèíêó, Âàðàø, 43, 5000ãðí./ì2, ðîçñòðî÷êà îïëàòè äî 5ð. Ò. (050) 438-35-55. l 2 ê³ìí. â ìàëîñ³ìåéö³, Âàðàø, 42, 8-é ïîâ. Ò. (097) 985-23-49, (097) 77087-54. l Òåðì³íîâî! 2 ê³ìí. â ìàëîñ³ìåéö³, 3-é ïîâ., Âàðàø, 44. Ò. (098) 111-24-29. l Êîòåäæ, âóë.Ïàðêîâà. Ò. (097) 08062-62. l Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (äåðåâ’ÿíèé, óñ³ íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 13ñîò., ïðèâàòèçîâàí³). Ò. (096) 654-11-13. l Òåðì³íîâî! Áóäèíîê, ²âàí÷³ (õë³â, 0.25ãà, öåíòð, ïðèâàòèçîâàí³). Ò. (096) 841-00-17. l Áóäèíîê, Ñâàðèí³ (49ì2, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, 0.25ãà, äåðæ. àêò). Ò. (096) 320-89-74. l Áóäèíîê, Âèðêà (4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîìîðà, âåðàíäà, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ëüîõ, êîëîäÿçü, äðîâ³òíÿ, 0.5ãà). Ò. (096) 938-83-71. l Õàòó, Ðàôàë³âêà (0.23ãà, ðåìîíò, ìåáë³); çåìåëüíó ä³ëÿíêó (0.15ãà, äåðæ. àêò). Ò. (067) 926-32-96. l Äà÷ó, 12ñîò. (áóäèíîê, äåðæ. àêò, ìîæëèâå ï³äêëþ÷åííÿ ñâ³òëà). Ò. (067) 455-99-61. l Äà÷íó ä³ëÿíêó, 0.12ãà, êîîï. «Áåð³çêà». Ò. 3-97-45, (067) 495-45-29. l Äà÷ó 5.5ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ð-í «Ñàäîê», áóäèíîê, ãàðàæ, ñàðàé, äåðåâà, êóù³, ñâåðäëîâèíà, ñâ³òëî, äåðæ. àêò). Ò. (098) 990-22-54. l Äà÷ó, ð-í àåðîïîðòó (ðîçïî÷àòå áóä³âíèöòâî). Ò. (067) 441-17-07. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.25+0.18ãà, ïîðÿä ç òðàñîþ Êè¿â-Âàðøàâà. Ò. (067) 441-17-07. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.25ãà, Ñîá³ùèö³, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. (098) 229-06-09. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 23ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ïðèâàòèçîâàíó, äåðæ. àêò, ìîæëèâèé ïîä³ë). Ò. (096) 643-98-66. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 20ñîò., Ðàôàë³âêà, íåäîðîãî. Ò. (097) 919-50-57, (067) 277-34-77. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 12ñîò., ñ.Ñóõîâîëÿ, ïðèâàòèçîâàíó; äà÷ó, ð-í àåðîïîðòó. Ò. (050) 375-23-40. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 7ñîò., Ðàôàë³âêà. Ò. (097) 080-62-62. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 7ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà. Ò. (098) 270-05-99. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í àåðîïîðòó. Ò. (096) 912-22-61. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ðàôàë³âêà (ôóíäàìåíò, âàãîí÷èê ï³ä ³íâåíòàð). Ò. (097) 935-63-65. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ðàôàë³âêà. Ò. (097) 890-75-52. l Ãàðàæ, 6.0õ4.5, ð-í «Îêîëèö³», âîðîòà 2.5õ2.5, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. Ò. (096) 570-52-42.

l Ãàðàæ, 6õ4, ð-í «Îêîëèö³», 2-ïîâ., âîðîòà 2.7õ2.7, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. Ò. (067) 394-98-35. l Ãàðàæ, ð-í ïîë³êë³í³êè. Ò. (050) 33983-87. l Ìàãàçèí, 51ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ïîðÿä ç äîðîãîþ, ïðîõ³äíå ì³ñöå, á³ëÿ ìàãàçèí³â «Ó Ìàºâñüêîãî» òà «Äìèòðóê ³ Êî». Ò. (097) 262-07-50. l Òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí, ð-ê «Öåíòðàëüíèé» (çðó÷íå ì³ñöå). Ò. (098) 59189-88. l Ìàãàçèí ³ 2 òîðãîâ³ òî÷êè, ˳ñîâå, Ãóòà-˳ñ³âñüêà, Ìàíåâèöüêèé ð-í. Ò. (098) 381-58-74. l À/ì «Opel-Vivaro» 2001ð.â., 1.9ä., ÷åðâîíèé, ïàñàæèð, êîíäèö³îíåð. Ò. (097) 746-92-09. l À/ì «Mercedes-Benz» 90ð.â., 2.3, ãàç-áåíçèí. Ò. (097) 514-95-21. l À/ì «Opel-Kadett» 90ð.â., 1.4³., õåò÷áåê, 5-äâåðíèé, 2800ó.î.. Ò. (067) 908-09-69. l À/ì «Opel-Kadett», 87ð.â., 1.6³, 5ÊÏÏ, ñòàí õîðîøèé, 2550ó.î. Ò. (097) 744-32-93. l À/ì «Mazda-626 GLX» 87ð.â., åë. ïàêåò. Ò. (098) 416-56-49. l À/ì «Peugeot-Partner», 2.0ä., 5-äâåðíèé (êîíäèö³îíåð, åëåêòðîïàêåò, ö/ç, ñèãíàë³çàö³ÿ, «ðîñïàøîíêà»). Ò. (096) 919-12-79. l À/ì «ÂÀÇ-21703 Ïð³îðà» 2007ð.â., ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (097) 484-06-49. l À/ì «ÂÀÇ-21120» 2006ð.â., «ìåòàë³ê» (õåò÷áåê, òèòàíîâ³ äèñêè, ë³òíÿ ãóìà), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 3-89-23, (097) 95441-68. l À/ì «ÂÀÇ-2107» 2005ð.â., 68òèñ.êì (íåáèòà, íåôàðáîâàíà, îäèí âëàñíèê), 3700ó.î. Ò. (096) 269-90-74. l À/ì «ÂÀÇ-2107» 2005ð.â. Ò. (098) 971-08-78. l À/ì «ÂÀÇ-2104» 2005ð.â., 1.5; à/ì «ÂÀÇ-2106» 91ð.â., 1.3, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 469-20-99. l À/ì «ÂÀÇ-21063» 98ð.â., 1.5, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìàãí³òîëà, åë.ï³äéîìíèêè, 26òèñ.ãðí., òîðã. Ò. 3-23-52, (096) 75401-04. l À/ì «Ìîñêâè÷-412 Êîìá³» 90ð.â., íà õîäó. Ò. (096) 104-26-86. l À/ì «ÂÀÇ-2107» 89ð.â., 1.5, ñèãíàë³çàö³ÿ. Ò. (067) 750-17-43. l À/ì «ÂÀÇ-2108» 87ð.â., 1.5, 5-ÊÏÏ, 2500ó.î.; à/ì «Ìîñêâè÷» 89ð.â., ï³êàï, 600ó.î. Ò. (097) 617-03-67. l À/ì «ÂÀÇ-2106» 87ð.â., 1.3, á³ëèé, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìàãí³òîëà, 13òèñ.ãðí., òîðã. Ò. (096) 621-09-78. l À/ì «ÃÀÇ-24 Âîëãà» 84ð.â., ñòàí çàäîâ³ëüíèé. Ò. (097) 356-29-19. l Àâòîáóñ «Neoplan-318 SHD», 65 ì³ñöü, òóðáîäèç., á³ëèé (íîâà ãóìà, êë³ìàòêîíòðîëü, ABS, Telma). Ò. (067) 443-64-62. l Òðàêòîð «Ò-40» ç âåäó÷èì ïåðåäîì; êîïà÷êó; êîñàðêó; â³ç - ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 156-35-94. l À/ì çàï÷àñòèíè ç ªâðîïè: ÒÍÂÄ, ôîðñóíêè, òóðá³íè, îïòèêà òà ³í. Ò. (067) 986-30-98, (099) 339-83-95. l À/ì çàï÷àñòèíè: ÒÍÂÄ, «ÊÀÌÀÇ» (ïàëèâíèé íàñîñ), «ÀÌ-2141». Ò. (067) 680-79-82. l Çàï÷àñòèíè äî à/ì «Audi-100»; äâèãóí, 1.8. Ò. (097) 879-15-62. l Äâèãóíè «Ç²Ë-120», 6-öèë³íäðîâ³, 2øò.; êîë³íâàë ³ç âêëàäèøîì, íîâèé. Ò. (097) 994-43-08. l Ãóìó çèìîâó, 195õ65 R15 («Respa», 2øò., 650ãðí., «Continental» 2øò., 600ãðí.), ñòàí õîðîøèé. Ò. (097) 96132-45. l Äèñêè ñòàëåâ³, 4õ100, 5,5Jx14 H2 ET 49 «Michelin», 4øò., 550ãðí.; ãóìó 175õ65 14Ñ M+S «Michelin», 4øò., 1300ãðí.; ïåðåäí³ ñèä³ííÿ äëÿ à/ì «Opel-Vectra», 700ãðí. Ò. (096) 421-15-48.276

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

l ˳æêî äèòÿ÷å, äåðåâ’ÿíå, «Geoby» (2 ð³âí³ âèñîòè, áåç øóõëÿä), 600ãðí. Ò. (050) 581-20-55. l Ñò³ëåöü-òðàíñôîðìåð äëÿ ãîäóâàííÿ íåìîâëÿò (äåðåâ’ÿíèé, ðîl Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; áèòüñÿ ïàðòîþ). Ò. 2-23-40, (096) ùåá³íü; ï³ñîê; ÷îðíîçåì; òîðô. 750-99-22. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» (10ò) ó çðó÷íèé l Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «ÀÂÑ», ñòàí äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. (067) 954-20-82. õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 82255-36. l Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Geoby», 3l Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; êîë³ñíó, «áàêëàæàí», 0-3ð. Ò. (098) ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; 280-51-50. òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 3-85-16, (097) l Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Sonata», 190-99-16. çåëåíó, á/â 4ì³ñ., ñòàí õîðîøèé. Ò. (097) 761-95-00. l Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; òîðô l ³çîê ñ³ðî-÷åðâîíèé (âåëèêà, çðó÷òà ³í. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» ó çðó÷íèé äëÿ íà êîðçèíà, ÷îõîë äëÿ í³ã, äîùîâèê), Âàñ ÷àñ (äî 12ò). Ò. (067) 139-55-83. ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 3-42-95, (067) 36074-23. l Âàãîíêó; áëîê-õàóñ; ï³äëîãó; l Ìàíåæ ðîçêëàäíèé, âåëèêèé ðåéêè. Ò. (097) 664-05-32. «Berber», ç ðó÷êàìè äëÿ ï³äòÿãóâàííÿ; ñò³ëåöü äëÿ ãîäóâàííÿ «Geoby» – á/â. Ò. (067) 773-98-35. l ªâðîáëîêè â³áðîïðåñîâàí³ l Ñèñòåìíèé áëîê, 600ãðí. Ò. (097) 20õ20õ40, 20õ12õ40; ïàðàïåòè; äàø682-10-38. êè íà ñòîâï÷èêè; áîðäþðè; ïëèòl Ñóïóòíèêîâ³ àíòåíè; GSM-ñèãêó òðîòóàðíó, ëèöþâàëüíó (ð³çí³ íàë³çàö³¿; ïóëüòè äî òåëåâ³çîð³â; êîëüîðè); ëîòêè; ºâðîïàðêàíè; ïðîøèâêà òþíåð³â; ðåìîíò áëîêè «ðâàíèé êàì³íü»; áðóê³âïóëüò³â, ñóïóòíèêîâîãî îáëàäíàíêó. Äîñòàâêà. Ñåçîíí³ çíèæêè. íÿ. Ò. (098) 229-30-00, Îëåã. Ò. (096) 226-56-68. l Äèñêè ëåãêîñïëàâí³, R15, äî à/ì «Ìåðñåäåñ», R-15. Ò. (098) 476-69-22. l Ðîëåòí³ ãàðàæí³ âîðîòà, á/â, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (067) 382-01-72.

l

l Ñâèíþ, æèâîþ âàãîþ 190-200êã, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 127-04-90. l Ñâèíþ, 150êã, ãîäîâàíó äîìàøí³ìè õàð÷àìè, íåäîðîãî. Ò. (098) 45629-42. l Ñâèíþ, ãîäîâàíó äîìàøí³ìè õàð÷àìè; ãðèáè êîíñåðâîâàí³. Ò. (096) 77366-81. l Êàáàíà, æ/â àáî òóøêîþ. Ò. (067) 195-70-73. l Êàáàíà, 130-140êã. Ò. (096) 93844-94. l Òåëÿ-ññóíåöü, Ñîïà÷³â. Ò. (098) 83737-32. l Ëîøà, 16ì³ñ., ϳäöàðåâè÷³. Ò. (096) 685-52-23. l ³ç; áîðîíè. Ò. (096) 463-45-69. l Ïàëèâí³ áðèêåòè (òèðñà äóáîâà, ñîñíîâà), á³ëüøà òåïëîâ³ääà÷à, í³æ â³ä äðîâ, òîðôó, ìàëî â³äõîä³â, 1.75ãðí./êã (çàìîâëåííÿ á³ëüøå 0.5ò). Ò. (097) 861-28-68. l «Ñàëîí ðèòóàëüíèõ ïîñëóã» ïðîïîíóº øèðîêèé âèá³ð òðóí, õðåñò³â, â³íê³â, êâ³ò³â, ëàìïàä òà ³íøî¿ àòðèáóòèêè. Êóçíåöîâñüê, ð-ê «Ï³âäåííèé» (íàâïðîòè àâòîâîêçàëó), ïðàöþºìî áåç âèõ³äíèõ ç 9:00 äî 18:00, ò. (050) 26184-60 (ö³ëîäîáîâî). Çíèæêè äëÿ ïåíñ³îíåð³â òà ó÷àñíèê³â ÂÂÂ. l 2-ê³ì.êâ. Ò. (097) 973-89-50. l 2-ê³ì.êâ. â 9-ïîâ. áóäèíêó àáî 3-ê³ì.êâ. â 5-ïîâ. áóäèíêó (1, 9-é ïîâ. íå ïðîïîíóâàòè). Ò. 3-69-15, (099) 20240-54. l 1-ê³ì.êâ., Âàðàø, Ïåðåìîãè (1, 9-é ïîâ. íå ïðîïîíóâàòè). Ò. (096) 46345-47. l 1-ê³ì.êâ. (1, 9-é ïîâ. íå ïðîïîíóâàòè). Ò. (098) 904-46-22. l 1-ê³ì.êâ. Ò. (096) 947-17-94, (067) 490-41-13. l 1-ê³ì.êâ., Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. (097) 718-91-84, (097) 645-60-64. l 1-ê³ì.êâ., Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. 314-72, (096) 636-32-76. l À/ì «Ñëàâóòà», «ÂÀÇ», ³íîìàðêó, ñòàí õîðîøèé, àáî ÿêèé ïîòðåáóº ðåìîíòó. Ò. (098) 769-20-99.

l Êâàðòèðó, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. Ò. (096) 974-41-96. l Êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. (097) 985-27-43, (097) 752-96-15. l Êâàðòèðó, ìåáëüîâàíó. Ò. (067) 39824-16, (050) 421-60-79. l Êâàðòèðó íà 1-2ì³ñ., ìåáëüîâàíó. Ò. (099) 470-73-54, (096) 716-02-85. l 2-, 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàí³, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. (067) 364-27-75. l 4-ê³ì.êâ., 4-é ïîâ., íåìåáëüîâàíó. Ò. (097) 660-21-87. l 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, âñ³ çðó÷íîñò³). Ò. (067) 364-25-56. l 2-ê³ì.êâ., ìåáëüîâàíó, ïîäîáîâî. Ò. (093) 453-23-56. l 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. (096) 873-75-44. l 2-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. (098) 784-23-44. l 2-ê³ì.êâ., ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó. Ò. (097) 819-63-94. l 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. (097) 443-55-98. l 1-ê³ì.êâ., ìåáëüîâàíó. Ò. (096) 735-85-70. l 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ìåáëüîâàíó, öåíòð ì³ñòà. Ò. (097) 799-43-36. l 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ð-í àâòîâîêçàëó. Ò. (096) 752-21-61. l Êâàðòèðó ïîäîáîâî. Ò. (098) 24045-65, (093) 131-67-97. l Áóäèíîê ç ïðèñàäèáíîþ ä³ëÿíêîþ, Ñò.Ðàôàë³âêà, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 2-26-49, (098) 270-61-40. l Ïðèì³ùåííÿ, 60ì2, ð-í «Áåð³çêè» (ï³ä áàíê, àïòåêó òîùî). Ò. (096) 33332-83. l Òîðãîâèé ïàâ³ëüéîí, ð-ê «Ï³âí³÷íèé», ó ïðîäîâîëü÷îìó ðÿäó, ç õîëîäèëüíèì îáëàäíàííÿì. Ò. (067) 283-04-25.

l Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 3-86-84, (067) 600-93-88. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³ (äî 2.5ò). Ò. 2-19-14, (067) 751l À/ì â³ò÷èçíÿíîãî òà ³íîçåì08-98, (096) 374-97-94. íîãî âèðîáíèöòâà â õîðîøîìó l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêñòàí³ (ìîæëèâî ï³ñëÿ ÄÒÏ, ÿê³ ðà¿í³ ì/à «VW-LT maxi» (äîâãèé, ïîòðåáóþòü ðåìîíòó). Ò. (097) ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì 205-74-08. àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 3-43-69, 3-88-86, (097) 921-87-00, (097) 921-86-86, (097) 885-41-55. l Ì/ö «ÌÒ», «Óðàë», «Äíåïð», l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæëèâî Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» áåç äîêóìåíò³â. Ò. (095) 494-51(íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó 11, (098) 215-48-99. Õìåëüíèöüêèé. Ò. 3-83-11, (067) 915l Ôàðêîï äî à/ì «Renault-Kango». 46-50. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, ÓêÒ. (096) 918-09-57. ðà¿í³ ì/à «Ôîëüêñâàãåí LT-35» (äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 3-82-42, (097) 899-32-08. l À/ì «Ìîñêâè÷», «ÂÀÇ», «Âîëãà», «ÇÀÇ» íà çàï÷àñòèíè. Ò. (066) 106-26-53, (098) 405-60-20.

l Ðåéêè; áðóñ; øòàõåòíèê; âèðîáè ç äåðåâà. Ò. (097) 645-44-98. l Äîøêè: îáð³çàí³, íåîáð³çàí³; áðóñ; áàëêè; êðîêâè. Äîñòàâêà. Ò. (098) 59929-67, (096) 591-84-61. l Äåðåâ’ÿí³ â³êíà; äâå𳠖 á/â. Ò. (097) 186-49-69. l ³êîíí³ òà áàëêîíí³ ðàìè-áëîêè; äâåð³, 60ñì – á/â. Ò. (096) 381-41-99. l Ëþñòðè; ïëàôîíè. Ò. 3-93-38. l Òåðì³íîâî! Óñ³ ìåáë³ ç êâàðòèðè. Ò. (096) 626-87-21. l Êóõíþ, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (097) 72051-89. l Êóõíþ, Ä=270ñì, á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. (096) 381-41-99. l Òåðì³íîâî! Ïåðåäïîê³é, «ãîð³õ»; òóìáó ï³ä òåëåâ³çîð, ÷îðíó. Ò. 3-59-98, (096) 738-42-19. l Ïåðåäïîê³é, á/â, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (067) 275-98-14. l Ñò³ë êîìï’þòåðíèé, 400ãðí.; øàôó 3äâåðíó, ç àíòðåñîëÿìè, 450 ãðí. (ôîòî íà 4bloka.com). Ò. (098) 784-23-44. l Ñò³ë êîìï’þòåðíèé, íîâèé, íåäîðîãî. Ò. (097) 484-06-49. l Êîìîä; òðþìî; øàôó. Ò. (067) 40912-96. l ̒ÿêèé êóòî÷îê, çåëåíèé, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 93736-76, ²ðèíà. l Äèâàí; 2 êð³ñëà. Ò. (097) 825-64-48. l ˳æêî äèòÿ÷å (êîêîñîâèé ìàòðàö, áàëäàõ³í), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 3-97-62, (097) 149-90-15.

l Öèôðîâèé ôîòîàïàðàò «Fudji-Film», íàï³âïðîôåñ³éíèé. Ò. (098) 835-91-27. l Ïðàëüíó ìàøèíó «Indesit», á/â, ïîòðåáóº ÷àñòêîâîãî ðåìîíòó, íåäîðîãî. Ò. (098) 415-39-03. l Åë.ïëèòó ñêëîêåðàì³÷íó «Privileg». Ò. (097) 720-51-89. l Åë.ïëèòó ñêëîêåðàì³÷íó «Privileg». Ò. (067) 455-77-75. l Ïðîìèñëîâó øâåéíó ìàøèíó «Protex», á/â. Ò. (096) 693-01-81. l Òîðã³âåëüí³ åëåêòðè÷í³ âàãè; ë³÷èëüíèêè íà õîëîäíó òà ãàðÿ÷ó âîäó. Ò. (096) 748-97-42. l Äóáëÿíêó äèòÿ÷ó, 9-10ð.; äóáëÿíêó, ð.46-48, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 503-07-11. l Äóáëÿíêó ñèíòåòè÷íó; äóáëÿíêó øê³ðÿíó, äîâãó, ð. 50-54; òåïë³ ðå÷³; òþëü. Ò. 3-93-38. l Ƴíî÷ó äóáëÿíêó, ð.50-52; øê³ðÿíå ïàëüòî, ð.52-54. Ò. (096) 761-40-70. l ×îëîâ³÷ó çèìîâó êóðòêó, ð.56-58; ï³äë³òêîâó çèìîâó êóðòêó, ð.50-52. Ò. (097) 795-18-02. l Ƴíî÷èé âåðõí³é îäÿã, ð.44-48, á/â, íåäîðîãî. Ò. (097) 693-86-04.

l 4-ê³ì.êâ., 3/6, Þâ³ëåéíèé íà 2+äîï. àáî 2+1 àáî ïðîäàì. Ò. (098) 643-7486, (096) 728-86-76. l 3-ê³ì.êâ., 7/9, Áóä³âåëüíèê³â íà 1+1, ³í. âàð³àíòè. Ò. 3-84-34, (097) 87315-86. l 3-ê³ì.êâ., 2/9, Ïåðåìîãè íà 1+1. Ò. 3-26-92, (098) 955-22-64. l 3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 2 àáî 1+äîï. Ò. 2-28-85. l 1-ê³ì.êâ., Åíåðãåòèê³â, 15/9 íà 2+äîï. àáî ïðîäàì, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Ò. 3-67-43, (096) 920-76-36. l Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 16.7ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà, öåíòð íà 2-ê³ì.êâ. àáî ïðîäàì. Ò. (097) 245-75-63.

l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéäîâøèé, íàéâèùèé) òà «ÌåðñåäåñÑïðèíòåð» (3ò, 19ì 2, 5 ïàñàæèðñüêèõ ì³ñöü). Ò. 2-21-92, 210-99, (096) 380-83-03.

l Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. (097) 664-55-08. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW LT-35 Maxi», ïîñëóãè ëàôåòîì. Ò. 3-88-22, (097) 864-90-02, (097) 756-27-00. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ðåíî-Òðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñól Ñòàâêîâèé ìóë, ÷îðíîçåì, Ñóáîòàõ). Ò. 3-89-42, (096) 118-15-33. õîâîëÿ. Ò. (098) 910-01-34. l 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìåá- l ÂÀÍÒÀÆͲ, ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅl Ãîð³õè âåëèê³, òîíêîøê³ð³, 14ãðí./êã. ëüîâàíó, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëà- ÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter» (ñåðåäí³é, âèñîòó ãàðàíòóþ. Ò. (096) 646-22-68. Ò. 3-12-12, (096) 863-48-01. l Öóöåíÿ í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. Ò. (098) l 1-ê³ì.êâ. ç ðåìîíòîì, Âàðàø, Ïå- êèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. (097) 917-70-11. ðåìîãè. Ò. 2-23-63. 764-90-75.


l

l Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi»; ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (8 ì³ñöü). Ò. 2-45-66, (098) 512-94-83. l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ó Ìîñêâó, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ì/à «Mersedes-Sprinter» (18-20 ì³ñöü), àâòîáóñîì «Ñåòðà» (51 ì³ñöå). Ò. (067) 360-65-95, +7 (926) 333-17-79, +7 (903) 890-23-08. l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ òà ÑÍÄ. Ò. (097) 213-09-72, +7 (967) 083-12-47. l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ, «VW T-5», 8 ì³ñöü. Ò. (097) 47457-21, (067) 494-22-84. l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà - ïí, ÷ò; ÑàíêòÏåòåðáóðã; 8, 18, 35 ì³ñöü). Ò. 3-63-03, (067) 967-59-87, (098) 836-69-01, +7(905) 782-81-31. l Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó ñ.Êàòþæàíêà äî ìîíàõà-ö³ëèòåëÿ. Ò. (098) 60859-91. l Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ, ì/à «VW-Crafter», 8 ì³ñöü. Ò. 3-91-00, (096) 256-25-74. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ì/à «Mercedes», 6ò, 28ì3. Ò. (097) 755-61-39. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé, ç ïðè÷åïîì). Ò. (097) 898-81-75. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ «Mercedes-Sprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé). Ò. 3-24-58, (097) 821-11-09. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì «ÌÀÇ» ç ïðè÷åïîì (10-20ò). Ò. (097) 289-53-85. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, äî 15ò, 50ì3. Ò. (097) 763-35-25, (091) 37344-08. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ (òåðìîáóäêà, äîâæ. 6ì, äî 5ò). Ò. (067) 274-02-09. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, äî 2ò. Ò. (097) 156-35-94. l Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ à/ì «Ãàçåëü» (áîðòîâèé, òåíòîâàíèé); â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Êîñòîïîëÿ. Ò. (067) 368-51-05. l ³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî гâíîãî, Ëóöüêà, 1-2 ðàçè íà òèæäåíü, àâòî 5ò, 10ò. Ò. (096) 938-89-33. l Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì; ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïàíåëüíèõ ñòèê³â; óñ³ ïîñëóãè ³ç çîâí³øí³õ ðîá³ò. Ò. (096) 435-95-40. l Äâåð³ ìåòàëåâ³, îçäîáëåí³ äåðåâîì. Çàì³ðè, äîñòàâêà. ßê³ñòü ãàðàíòîâàíî. Ò. (0362) 43-41-90, (097) 377-70-53, (094) 966-41-90. l Óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; âàãîíêà; ã³ïñîêàðòîí; ë³íîëåóì; ëàì³íàò; â³äêîñè ç³ ñâîãî ìàòåð³àëó; ñòÿæêà; øïàêëþâàííÿ. Ò. (067) 332-08-63. l Âñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò: ã³ïñîêàðòîí, ïëèòêà, àðêè, óñòàíîâëåííÿ äâåðåé, äåðåâ’ÿíà ï³äëîãà, ëàì³íàò, ë³íîëåóì, åëåêòðèêà, êâàðòèðè «ï³ä êëþ÷». Ò. (096) 117-54-71, (097) 989-63-02. l Ïîðîëîí, 1-10ñì, ëèñòè 2.0õ1.2, 2.0õ1.6, ïîð³çêà. Ò. (096) 518-81-98. l Îáøèâêà âàãîíêîþ; ëàì³íàò; ë³íîëåóì; ñòÿæêà ï³äëîãè; ã³ïñîêàðòîí; åëåêòðîìîíòàæ; øïàêëþâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç äèçàéíó. Ò. (097) 805-93-97. l Óêëàäàííÿ ïëèòêè, ëàì³íàòó, ï³äëîãè; ã³ïñîêàðòîí; øòóêàòóðêà; âñòàíîâëåííÿ äâåðåé, â³êîí, êàíàë³çàö³¿; çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, äîñâ³ä íà áóä³âíèöòâ³. Ò. (098) 425-37-78, (098) 839-27-81. l Ïëèòêà; ã³ïñîêàðòîí; øïàêëþâàííÿ; ëàì³íàò. Ò. (097) 890-75-52. l ³äêîñè ç³ ñâîãî ìàòåð³àëó; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; âàãîíêà; ã³ïñîêàðòîí; ë³íîëåóì; ëàì³íàò; ñòÿæêà; øïàêëþâàííÿ. Ò. (067) 360-41-28. l Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; øòóêàòóðêà; êëåºííÿ øïàëåð, «ïîêàòêà» ôàðáîþ; â³äêîñè. Ò. (097) 161-47-79. l Øïàêëþâàííÿ, øòóêàòóðêà, êëåºííÿ øïàëåð, â³äêîñè, ìîçà¿êà. ßê³ñíî. Ò. 357-79, (096) 313-68-05, (096) 770-35-56.

ÊÑÅÐÎÊÎÏ²ß ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊÑÓ ò. 2-42-32

Âàðàø,11, 4-é ï³ä`¿çä, 1-é ïîâ.

ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ»

Áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ íà ñàéò³ www.maydan.rv.ua

l Øïàêëþâàííÿ; øòóêàòóðêà; ã³ïñîêàðòîí; ïëèòêà; âàãîíêà; ñòÿæêà; ëàì³íàò; ïë³íòóñ; ï³íîïëàñò; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ë³íîëåóì; çáèðàííÿ ìåáë³â; âð³çêà ìèéîê. Ò. 2-21-74, (097) 637-94-37. l Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; øòóêàòóðêà; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 2-3858, 2-38-85, (097) 848-60-12, (098) 22930-68. l Ïðîôåñ³éíà øòóêàòóðêà. Ò. (097) 93563-65. l Âñ³ âèäè ïåðôîðàòîðíèõ ðîá³ò; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ðåìîíò åëåêòðîïëèò; ïåðåíîñ åëåêòðîðîçåòîê òà ³í.; êëàäêà; ã³ïñîêàðòîí. Ò. (097) 692-08-57. l Åëåêòðèêà; ñàíòåõí³êà; øïàêëþâàííÿ; øòóêàòóðêà; ã³ïñîêàðòîí; ïëèòêà; âàãîíêà; ñòÿæêà; ëàì³íàò; ïë³íòóñ; ï³íîïëàñò; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ë³íîëåóì; çáèðàííÿ ìåáë³â; âð³çêà ìèéîê. Ò. (097) 847-61-14. l Åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè, ñó÷àñí³ ñòàíäàðòè; ïðîõ³äí³ âèìèêà÷³; ïåðåíîñ ðîçåòîê; òåïëà ï³äëîãà. Ò. (096) 68522-53. l Øâèäêèé âèêëèê åëåêòðèêà. Âñ³ âèäè ðîá³ò. Ò. (096) 570-52-42, (096) 974-40-80. l Åëåêòðèê, óñ³ âèäè ðîá³ò. Ò. (097) 28632-69. l Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèê³â, óñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â. Ò. 2-50-03, (067) 189-7691, (096) 849-15-18. l ÂѲ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕͲ×ÍÈÕ ðîá³ò: îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, óñòàíîâëåííÿ óí³òàç³â, äóøîâèõ êàá³íîê, çì³øóâà÷³â òà ³í. Êîíñóëüòàö³ÿ áåçêîøòîâíà. Ò. 2-60-41, (067) 884-97-89, (097) 15387-47. l Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà âîäîïðîâîäó, êàíàë³çàö³¿; çì³éîâèê; óñòàíîâëåííÿ âàíí, óí³òàç³â, çì³øóâà÷³â. Ò. 2-1271, 3-21-78, (098) 280-51-24, (097) 87318-70. l ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËŲÇÎв íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ïîñëóãà «ñüîãîäí³ – íà ñüîãîäí³», âè¿çä ïî ðàéîíó. Ãàðàíò³ÿ. Ò. (096) 420-31-41.

l ÔÎÒÎÇÉÎÌÊÀ (ïðîôåñ³éíå îáëàäíàííÿ), 3D ÔÎÒÎ, íîâèé ï³äõ³ä äî ôîòîãðàô³¿. Äåøåâî! Ò. (098) 1-300-333, (093) 349-75-03. l Ìóçèêàíòè íà âåñ³ëëÿ, ³í. ñâÿòà; çàìîâíèê ìຠìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñÿ ç íàøèì âèêîíàííÿì (íà äèñêó). Ò. (098) 836-69-81. l Ìóçèêà íà âåñ³ëëÿ, ³í. óðî÷èñòîñò³. ßê³ñòü òà õîðîøèé íàñòð³é ãàðàíòóºìî. Ò. (097) 153-86-45, (097) 919-25-94. l Çàïðîøóºìî âñ³õ æ³íîê â³äâ³äàòè ìàñàæíî-òðåíàæåðíèé ñàëîí «Îðõ³äåÿ». Ñó÷àñí³ òðåíàæåðè, àíòèöåëþë³òí³ ìàñàæåðè. Ïåðåìîãè, 5. Ò. 3-35-40, (098) 87297-57. l Ïåðìàíåíòíèé ìàê³ÿæ (òàòóàæ): áðîâè, î÷³, ãóáè; ëàì³íóâàííÿ âîëîññÿ. Ò. (097) 761-87-27, Þëÿ. l ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ «WINDOWS», êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî êîìï’þòåðà. Âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò; êîíñóëüòàö³¿. Ò. (097) 873-15-96, Ñàøà. l Âñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows», ðåìîíò êîìï’þòåð³â, êîìïëåêòóþ÷èõ, ïðèíòåð³â; ï³äá³ð òà ïîøóê äðàéâåð³â, óñòàíîâëåííÿ ïðîãðàì. Ò. (097) 95314-79, (067) 99-69-700. l Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows» íà ÏÊ òà íîóòáóêè; íàñòðîéêà ï³äêëþ÷åííÿ äî «ÎÃλ, íàñòðîéêà ðîóòåð³â, ³í. ïîñëóãè. Ò. (067) 362-97-31, ç 15:00.

l Ïîñëóãè äëÿ ïî÷àòê³âö³â ïî ðåìîíòó òà çíàííÿ àâòî ó ïîâíîìó îáñÿç³. Îñîáëèâî äëÿ ñòóäåíò³â! Ò. (097) 186-49-69. l ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ l Çàïðîøóºìî íà êóðñè îïåðàòîð³â êîììàðîê, ïðîôåñ³éíî; ï³äêëþ÷åíï’þòåðíîãî íàáîðó. Ïðîïîíóºìî âèâ÷åííÿ; åëåêòðîìîíòàæ. Áåç âèõ³äíèõ, íÿ ïðîãðàìè «1Ñ – Áóõãàëòåð³ÿ». Ïðîãàðàíò³ÿ. Ò. (097) 864-90-22. âîäèòüñÿ íàá³ð íà íàâ÷àííÿ íà ² êóðñ l ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ ìàðîê, çà ñïåö³àëüí³ñòþ «Ä³ëîâîäñòâî». Ò. 2¿õ ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, â çðó÷- 50-18, (067) 369-59-01, (098) 859-42-39. íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 2-22-28, (097) 873- l Äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîáîòè; ðåôåðàòè; íàá³ð òåêñòó; ñêàíóâàí19-37. íÿ; äðóê êîëüîðîâèé òà ÷/á; ëàì³íóâàííÿ; áðîøóðóâàííÿ. Ò. (097) 819-84l Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò 57, (097) 256-88-20. ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäül ³çèòêè; ïë. êàðòêè; ö³ííèêè; ôëàºðè; ÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàñàìîêëåéêà; äðóê íà äèñêàõ; êîëüîðîðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàââèé äðóê (100øò. À4 - 25ãðí). Ò. (067) êà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò. 2-11970-54-90, (050) 042-20-02, Êóçíåöîâñüê. 38, (097) 830-64-95. l Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â. Ò. (096) 613-74-49. l Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó. Ò. (096) 517-28-17. l Ðåìîíò ìîá. òåëåôîí³â; â³äíîâëåííÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ â òåëåôîí³. Ìàã. «Ë³õòàðèê» (ïåðåõðåñòÿ ðèíê³â «Ï³âäåííèé», «Öåíòðàëüíèé»). Ò. (098) 771-71-96. l Æàëþç³ ãîðèçîíòàëüí³, âåðòèêàëüí³. Ðîëåòè áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè. Ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè (çâè÷àéí³, ðîëåòíîãî òèïó). Âñòàíîâëåííÿ, ãàðàíò³ÿ, ÿê³ñòü, äîñòóïí³ñòü. Ò. 3-75-95, (067) 712-92-78. l «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà âåñ³ëü òà ³í. óðî÷èñòèõ ïîä³é. www.premierafilm.blogspot.com. Ò. (097) 945-53-51. l «Studio-SV»: ïðîôåñ³éíà ôîòî-, â³äåîçéîìêà âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ Âàøîãî â³äåî; îöèôðîâêà VHS-êàñåò. www.studio-sv.blogspot.com. Ò. (097) 65352-39, ’ÿ÷åñëàâ Âîëîäèìèðîâè÷. l ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü òà ³í. óðî÷èñòèõ ïîä³é. Ò. (067) 903-04-29, ³êòîð.

ÏÐÀÍÍß

ïðîôåñ³éíîþ í³ìåöüêîþ òåõí³êîþ KARCHER -êèëèì³â (êîâðîë³í) -ì’ÿêèõ ìåáë³â -êóõîííèõ êóòî÷ê³â -ìàòðàö³â -îô³ñíèõ ñò³ëüö³â

(097) 607-14-84

l ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß, ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß, ÊÑÅÐÎÊÎϲß, ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊÑÓ, ÄÐÓÊ. Ò. 2-42-32. l Îôîðìëåííÿ ñâÿòêîâèõ ïîä³é ïîâ³òðÿíèìè òà ãåëåâèìè êóëüêàìè. Ò. (098) 280-51-05. l Ïîñëóãè ijäà Ìîðîçà òà Ñí³ãóðîíüêè. Ïîäàðóéòå ä³òÿì êàçêó. Ò. (098) 93754-11. l Êðàùå ñîíöå çàì³ñòü ëàìïè! ªãèïåò, ²íä³ÿ (Ãîà), Äîì³í³êàíà, ëèæí³ çàáàâè â Çàêóïà÷è, Ñëîâà÷÷èí³ òà Ô³íëÿí䳿. Çóñòð³÷ Íîâîãî ðîêó òà гçäâà â Êàðïàòàõ. (Ïðàöþºìî ç ïðîôñï³ëêàìè, ïëàòíèêè ÏÄÂ). ÒÀ «Òâ³é ñâ³ò», ì-í Áóä³âåëüíèê³â, 2, îô. 148. ˳ö. À ¹349619 â³ä 28.09.2007. Ò. 2-62-32, (096) 361-76-29, (096) 778-80-46, (093) 674-26-08, (095) 047-36-50. l ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÍÀ ÑÀÉÒ² WWW.MAYDAN.RV.UA.

ÌÅÄ:

Ç ÃÐÅ×ÊÈ 70ãðí./ë Ç ÀÊÀÖ²¯ 80ãðí./ë (097) 268-15-39

l

51 (404), 27 ãðóäíÿ 2011 ð.

3

l Õî÷åø îòðèìàòè ÒÓÀËÅÒÍÓ ÂÎÄÓ â³ä AVON? Ñòàíü êîíñóëüòàíòîì ó ãðóäí³. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ñ íàä áàðîì «Ãàëàêòèêà». Ò. 2-47-11, (067) 813-15-13, êîîðäèíàòîð Àíÿ. l Ó ðåñòîðàí «Ìàºòîê»: êóõàð³, îô³ö³àíòè. Ò. (096) 613-87-59. l Ó êàôå-áàð «Ìàÿì³»: îô³ö³àíò, áàðìåí. Ò. 2-34-11. l Ó íîâèé ðîçâàæàëüíèé çàêëàä ïîòð³áåí îõîðîíåöü (äî 40ð.). Ò. (098) 744-22-68. l Ó íîâèé ðîçâàæàëüíèé çàêëàä ïîòð³áåí êóõàð (ä/ð). Ò. (067) 362-76-49. l Ïîòð³áåí áàðìåí; îô³ö³àíòêè (äî 30ð., ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ââ³÷ëèâ³ñòü). Ò. (098) 81151-45. l Ó êàôå-áàð «Ãàëàêòèêà» îô³ö³àíòè. Ò. 2-14-50, (097) 861-29-09, ç 12:00. l Ïîòð³áí³ ïðîäàâö³ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â. Ò. (097) 839-11-56. l Ó ñóïåðìàðêåò «Âîïàê» ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â. Ò. 3-00-32, (096) 919-05-88. l Ó ÂÀÒ «Êóçíåöîâñüêèé õë³áîçàâîä» áóõãàëòåð (ä/ð). Ò. 2-26-86. l Äëÿ ðîáîòè â Êèºâ³ ìóëÿðè (êóá 160ãðí., æèòëî íàäàºòüñÿ). Ò. (097) 962-24-18. l Ïîòð³áí³: áóëüäîçåðèñò, ñêðåïåðèñò, çâàðþâàëüíèê, åëåêòðîñëþñàð (ç/ï âèñîêà). www.rabotasever.com. Ò. (093) 280-54-80. l Äîäàòêîâèé äîõ³ä ó â³ëüíèé â³ä ðîáîòè ÷àñ. Ò. (067) 689-10-46. l Çàïðîøóþ äëÿ ðîáîòè àêòèâíèõ ëþäåé (ïîâíà àáî ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü). Ò. (067) 171-23-50. l ×óäîâèé ï³äðîá³òîê äî çàðïëàòè òà ïåíñ³¿. Òåëåôîíóéòå! Ò. (067) 92663-19.

Ùèðî â³òàºìî ÊÎÍÎÂÀËÜ×ÓÊ Îëåíó ³êòîð³âíó òà âñþ ¿¿ ðîäèíó ç íàñòóïàþ÷èì Íîâèì ðîêîì òà гçäâîì Õðèñòîâèì! Áàæàºì ùàñòÿ ³ çäîðîâ’ÿ, Áàæàºì äîâãèõ-äîâãèõ ë³ò. Ïðîæèòè â çëàãîä³ é ëþáîâ³ Äî ñòà ùàñëèâèõ äîâãèõ ë³ò! Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ «Ìàÿì³».

óäíÿ 26 ãð

óäíÿ 29 ãðÿ 1 ñ³÷í

ѲÒÊÈ ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒͲ ØÒÎÐÈ Ðèìñüê³

â³ä âèðîáíèêà òåë. (03636) 3-83-30 (067) 764-42-02 (093) 903-66-42³òàºìî ç þâ³ëåºì ÐÅ×ÓÍÀ ²âàíà Àíäð³éîâè÷à!

2 ñ³÷í ÿ

Ñüîãîäí³ ð³âíî 50 Ó Âàøîìó æèòò³ ìèíàº, À ñê³ëüêè ¿õ ùå íà øëÿõó – Òîãî í³õòî íå çíàº. Õàé áóäå ¿õ íå ìåíøå ñòà, Õàé øëÿõ ¿õ áóäå ñâ³òëèé, À âñå æèòòÿ, ÿê òîé êðèøòàëü – Ïðåêðàñíå, í³æíå, ÷èñòå! Ç ïîâàãîþ êóìè òà õðåùåíèöÿ Íàòàëÿ ç ÷îëîâ³êîì.

l ³ääàì ó äîáð³ ðóêè ãàðíó ïóõíàñòó ê³øêó, 5ì³ñ., ñâ³òëî-ïåðñèêîâó. Ãàðíèé ïîäàðóíîê äèòèí³. Ò. 2-13-66, (067) 697-68-07, ç 18:00.

Äåíü-ͳ÷ òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³, çàõèñí³

³òàþ ç Äíåì íàðîäæåííÿ äîðîãó ñåñòðè÷êó ÌÅËÜÍÈÊ Ëþäìèëó Îëåêñàíäð³âíó!

Ñåñòðè÷êî ìîÿ ìèëà! ³òàþ Òåáå ç Äíåì íàðîäæåííÿ! Áàæàþ ïîãîæèõ Òîá³ äí³â, Ùàñëèâî¿ äîë³, ðàäîñò³ ñò³ëüêè, ÿê êâ³ò³â ó ïîë³. Óñì³øîê ãëèáîêèõ, ÿê äíî îêåàíó, Âåëèêîãî ùàñòÿ, áåç çëà ³ îáìàíó. Õàé Ìàò³ð Áîæà Òåáå îõîðîíÿº, À Ãîñïîäü ùàñòÿ ³ ñèëè ïîñèëàº. Õàé çàâæäè âåäåòüñÿ ç ëåãêî¿ ðóêè Íà äîáð³ ³ äîâã³ áåçõìàðí³ ðîêè! Ç ïîâàãîþ òà âåëèêîþ ëþáîâ’þ Çàò³ðêà Ðà¿ñà Îëåêñàíäð³âíà.

l Ñàéò 34400.net. Êóçíåöîâñüê - íîâèíè áåç öåíçóðè.

ÐÎËÅÒÈ

³òàºìî ç 25-ð³÷÷ÿì ÒÅÑËÞÊÀ Ðîìàíà ²ëë³÷à!

Áàæàºì ùàñòÿ ³ çäîðîâ’ÿ, Áàæàºì äîâãèõ-äîâãèõ ë³ò, Ïðîæèòè â çëàãîä³ é ëþáîâ³ Äî ñòà ùàñëèâèõ äîâãèõ ë³ò. Âñþ äîáðîòó, ÿêà ùå º íà ñâ³ò³, Âñþ ðàä³ñòü, ùî æèâå ïîì³æ ëþäåé, Äî í³ã Òâî¿õ ìè ïðèõèëÿºìî ñüîãîäí³, Ó öåé ïðåêðàñíèé þâ³ëåé! Ç ëþáîâ’þ ð³äí³.

l Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ñ.Ä ¹088731 íà ³ì’ÿ Âàêóë³÷à Òàðàñà Àäàìîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì. l Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ ³íâàë³äíîñò³ ñ.ÀÀÁ ¹148954 íà ³ì’ÿ Ïàí÷óê ßíè Âîëîäèìèð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì. l Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî íà ïðàâî âëàñíîñò³ òà òåõí³÷íèé ïàñïîðò íà êâàðòèðó çà àäðåñîþ: ì-í Ïåðåìîãè, 16, êâ.134 íà ³ì’ÿ Ëàâðåí÷óê Îëüãè Éîñèï³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÆÀËÞDz ÆÀËÞDz

³òàºìî ç 35-ð³÷÷ÿì êîõàíó äðóæèíó, òóðáîòëèâó ìàìó ÑÀÌÎÉËÎÂÓ Íàä³þ Ïåòð³âíó!

Äðóæèí³, ìàì³ – äí³â ëèøå ïîãîæèõ, ² ñåðöþ çàâøå áóòè ìîëîäèì. Íåõàé çàæóðà äóøó íå òðèâîæèòü, Ïðèõîäèòü ðàä³ñòü ò³ëüêè â ð³äíèé ä³ì. Òàì æèòè ùàñòþ ³ ñ³ìåéí³é çãîä³, Äå åäåëüâåéñ êîõàííÿ âñå öâ³òå... Õàé ç³ãð³âàþòü ëàñêè Âàñ Ãîñïîäí³, Ñ쳺òüñÿ ç íåáà ñîíöå çîëîòå! Ç íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè ÷îëîâ³ê ³ äîíå÷êè.âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³

³òàºìî ç 40-ð³÷÷ÿì ̲ËÅͲÍÀ Îëåêñàíäðà Ãåííàä³éîâè÷à!

Ñîðîê â³äë³òàþòü ó âèð³é ² ñïëèâàþòü, ÿê òàëà âîäà. Ìè áàæàºìî ùàñòÿ é çäîðîâ’ÿ, ² äóøà ùîá áóëà ìîëîäà. Íå çäîëàþòü í³ á³ëü õàé, í³ âòîìà, Ðàäîñò³ çè÷èì íà äîâã³ì ïóò³, Õàé ùàñòèòü íà ðîáîò³ ³ âäîìà, ² õàé ëàäèòüñÿ âñå ó æèòò³! Êîëåãè.

l Õòî çíàéøîâ ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ íà ³ì’ÿ Çàõàð÷óêà Ðîñòèñëàâà ßêîâè÷à, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. (097) 140-61-51, (067) 277-36-75. l Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîïîìîãè äëÿ 3 ñ³ìåé (Îçåðî), 2 ñ³ìåé (Âîëîäèìèðåöü), 2 ñ³ìåé (Îç³ðö³), 1 ñ³ì’¿ (Êóçíåöîâñüê) (áóäü-ÿê³ ðå÷³). Çàáåðåìî àáî ïðèíåñ³òü: ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàãàçèíè «Äìèòðóê ³ Êî».  êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òåëåôîíóéòå (097) 262-07-50.

óäíÿ 26 ãðÿ 6 ñ³÷í

³òàºìî ç 6-ð³÷÷ÿì äîðîãîãî ïîõðåñíèêà ÁÅÐÅÒÀ Ëåâà!

Ëþáèé, Ëåâå, äîðîãèé ñèíî÷êó! ßêèé Òè âåëèêèé, Òîá³ âæå 6 ðî÷ê³â! Õàé çàâæäè çáóâàþòüñÿ âñ³ Òâî¿ áàæàííÿ, À ìè âñ³ øëåìî Òîá³ â³òàííÿ. Âèðîñòàé ðîçóìíèì, äîáðèì ³ êðàñèâèì, Áóäü â æèòò³, ð³äíåíüêèé, Òè çàâæäè ùàñëèâèì. Âèðîñòàé íà ðàä³ñòü ³ áàòüêàì, ³ ð³äíèì, Áóäü äëÿ ìàìè ëàã³äíèì, à äëÿ äðóç³â – â³ðíèì. Õàé ó Òåáå ï³ä íîãàìè êâ³òè ðîçêâ³òàþòü, À íàä ãîëîâîþ ñîíöå â íåá³ ñÿº, Ùîá â æèòò³ íå çíàâ Òè ãîðÿ ³ á³äè, Ùîá Òîá³ ùàñòèëî âñþäè ³ çàâæäè! Ç ïîâàãîþ ³ âåëèêîþ ëþáîâ’þ õðåñíà Ëåñÿ ³ç ñ³ì’ºþ.

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Þâ³ëåéíèé, 7. Òåë./ôàêñ. (03636) 2-42-32, (067) 362-97-27, (095) 830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.maydan.rv.ua. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 15500 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «À-ïð³íò», âóë.Òåêñòèëüíà, 28, ì.Òåðíîï³ëü, 46010. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹189

!

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó


ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå (03636) 2-42-32

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ КУЗНЕЦОВСЬК - КИЇВ - КУЗНЕЦОВСЬК пн-пт

З

07:30 17:10 сб, нд, святкові дні 14:30 1 6: 0 0 18:00 23:45 19:30 01:30 відправлення з Києва: 08:00* автостанція "Київ", ЗН КУ

З

ЕЦ

А ЬК

А ЄВ

ВС О

КИ

(р-н центрального залізничного вокзалу) *08:00 проводиться по замовленню щоденно Квитки можна придбати: від готелю “Вараш” м-н Вараш, 23 та на Автовокзалі

(03636) 2-11-08

(067) 36-222-15

Відкрито офіс з прийому передач до та з м. Києва, можлива доставка по місту. м-н Вараш, 23А, 12:00-19:00. Т. (098) 334-99-96

Магазин “Меблі”

м-н Будівельників, 25/4

пропонує

сучасний дизайн та високий показник комфорту

l

МАЙДАН

Міський

l

51 (404), 27 ãðóäíÿ 2011 ð.

Ліц. АГ №585001 від 11.01.2011

4

відправлення від “Берізки”

кондиціонер, DVD

Відправлення: з Кузнецовська – 23:30 з Києва – 08:00

ічні р о в о Н и знижк

7%

2-24-72 3-68-76 2-23-35

(067) 813-81-53

Магазин

дит, е р к й и Акційснтрочка на роз с. без % 3 мі Дрібна та велика побутова техніка, посуд VINZER, BERGHOFF, кухні під замовлення, оригінальні кухонні куточки.

Будь стильним у всьому!

виставкова галерея-крамниця

"МИСТЕЦЬКИЙ КРАЙ"

Виставка-продаж картин кузнецовських художників, товарів мистецтва; декупаж товарів побуту; художній розпис бокалів, у тому числі весільних; вироби з бісеру; глиняні вироби; серветки, в`язані гачком; вишиті сорочки різних розмірів; кошики, плетені з лози; чеканки, а також професійні товари для творчості та хобі: полотно, фарби. Приймаємо замовлення на нанесення зображення фотографічної якості на різноманітні поверхні.

м-н Будівельників, 55

(приміщення теплиці ЗОШ №1)

АМУР

)(098) 778-91-28

ЧОЛОВІЧА ТА ЖІНОЧА БІЛИЗНА

До Нового року та Різдвяних свят пропонуємо найкращий асортимент жіночої вибір й и н з білизни в місті. Гранддоіові знижки! чу Ми знаходимось Ласкаво просимо! у центрі міста

м-н Будівельників, 25/1 т. 3-99-70, (067) 856-44-87

Кафе-бар “Маямі”

вітає своїх постійних клієнтів з новорічними та різдвяними святами. Бажаємо здоров’я, щастя, добробуту, фінансового благополуччя. При пред’явленні дисконтної картки щодо замовлення святкових магазину “Світ взуття” вечорів відпочинку знижка 5%

Діє акційна пропозиція з 25.12.11 по 25.01.12

Хвилюючі акорди живої музики, смачні страви, пікантні напої пориньте в атмосферу 2-34-11 незабутніх вражень. м-н Вараш, 25Б

ПАМ’ЯТНИКИ гранiтнi базальтовi

БРУКIВКА З ГРАНIТУ

база знаходиться сiра, чорна, червона Виставкова за АЗС "Журавлина" маршруту №5), Бордюри, плитка (пот. (067) 382-37-10 (067) 792-58-72 та рiзнi вироби з гранiту (096) 953-03-55

Äå ìàêåò ? ç ãðàíäà ç êîñòþìàìè м-н Будівельників, 25/2

Тканини магазин

пн-пт: 10:00-19:00 сб-нд: 10:00-15:00 Широкий асортимент тканин, тюле-гардинні вироби, швейна фурнітура ЗНИЖКИ! Все для вишивання до Різдва Подушки, одіяла фірми "Мяркіс", Литва, -3% махрові, лляні рушники, килими Постільні комплекти для дорослих та дітей, оновлення рушники – Росія асортименту

Органічна сертифікована косметика

креми шампуні масажні масла тверде, рідке та кремоподібне мило

Безфосфатні пральні порошки та миючі засоби фірми "Дакос" Мило, шампуні та засоби гігієни фірми "Люсана", Україна Йодіс концентрат, йодіс календула, НВК "Йодіс Україна" ЧІ НИЖ ЦІНИ ВИХ !!! О РИНК

Бальзами та креми серії Аптечка Агафьи

2011_51  

gazeta maydan 2011_51

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you