Page 1

Evi Lefevere

Landschapsarchitect


tcetihcraspahcsdnaL

erevefeL ivE


Ik hoop dat u door dit portfolio overtuigd raakt van mijn capaciteiten en deskundigheid en misschien kunnen we in de toekomst wel samenwerken.

Evi Lefevere, Staden, september 2011

Landschapsarchitect

Ik hoop dat ik u met dit portfolio een beknopt overzicht kan geven van mijn capaciteiten als landschapsarchitecte en als ruimtelijk planner in wording. Dit portfolio is een bloemlezing van verschillende opdrachten, zowel op educatief als op professioneel vlak.

Evi Lefevere

Voorwoord


tcetihcraspahcsdnaL

erevefeL ivE


Tijdens mijn stageperiode heb ik aan verschillende projecten meegewerkt waaronder Marsmanplein en omgeving (Haarlem); Rijnveste, buiteninrichting psychiatrisch ziekenhuis (Leiden); beeldkwaliteitsplan Schiedam-Zuid en Parnassia (Hellevoetsluis). Dit laatste project vormde een hoofdtaak binnen mijn opdrachten. Ik heb samen met een collega een doorgedreven onderzoek omtrent dit project gevoerd. Samen hebben we ook verschillende woonbuurtjes vormgegeven. Parnassia maakte ook onderdeel uit van mijn stageopdracht ‘Project en Visie’. Binnen deze opdracht moesten we over een stageproject een eigen visie vormen. Om tot een visie omtrent Parnassia te komen, heb ik de vergelijking gemaakt tussen een typische Nederlandse Vinex-wijk en Parnassia. Een diepgaande literatuurstudie over verschillende vinex-wijken heeft me een duidelijk beeld gegeven van hoe een vinex-wijk wordt vormgegeven en hoe ze functioneren. Deze studie heeft me ook een beeld gegeven van hoe Nederland omgaat met open ruimte en woongebieden. Dankzij Stijlgroep heb ik mijn eerste professionele werkervaring als landschapsarchitecte opgedaan en kwam ik in contact met een professionele manier van werken.

Landschapsarchitect

Mijn stageperiode binnen de opleiding landschapsarchitectuur heb ik bij het Rotterdamse ontwerpbureau Stijlgroep volbracht. Stijlgroep is een gedreven en dynamisch bureau dat bij iedere opdracht het landschap als onderlegger voor het uiteindelijke ontwerp gebruikt. De bedrijfsleuze vat hun visie samen: the landscape is leading.

Evi Lefevere

STIJLGROEP | Masterplan woonbuurt Parnassia | Hellevoetsluis


tcetihcraspahcsdnaL

erevefeL ivE


Het eindwerk speelde zich af in het kunstenaarsdorp Sint-Martens-Latem. De Latemnaar had graag een sportpark gehad waar hij kon sporten. Het park moet ook ruimte bieden om te kunnen ontspannen en te kunnen genieten van de omgeving. Het gebied telde zo’n 25 ha, wat moest volstaan om een bont programma aan sportfaciliteiten te huisvesten. Mijn ontwerp kwam tot stand door het omringende landschap te lezen. Ik heb getracht om de landschappelijke lijnen van de omgeving door te trekken in het terrein en heb hierbinnen de verschillende sportfaciliteiten geplaatst. Door het landschap te gebruiken als leidraad, kreeg in een ontwerp dat in zijn omgeving paste en voldeed aan alle vooropgestelde eisen. Dit eindwerk zorgde niet alleen voor goede schoolresultaten. Het was ook het begin van mijn carrière binnen het ontwerpbureau OMGEVING. Een extern jurylid bleek een ontwerper van OMGEVING te zijn en die bood me na mijn verdediging prompt een baan aan binnen OMGEVING.

Landschapsarchitect

Het grafisch eindwerk van de opleiding landschapsarchitectuur moet de kers op de taart vormen van de 3-jarige opleiding. In de eerste weken van het derde jaar voerden we een doorgedreven onderzoek uit in groep. Wanneer iedereen op stage vertrok, konden we starten met een individueel ontwerp.

Evi Lefevere

Grafisch eindwerk | Landschapsarchitectuur | Recreatiepark Sint-Martens-Latem


tcetihcraspahcsdnaL

erevefeL ivE


planning

Tijdens het atelier van het schakelprogramma stedenbouw en ruimtelijke planning tracht de docent ons verschillende aspecten van het vak aan te reiken. We maakten een evolutie van kleine projecten naar grootschalige projecten door. De eerste opdracht beperkte zich tot een typische Vlaamse verkaveling. Door mijn vooropleiding landschapsarchitectuur vormde die opdracht geen echte uitdaging. Als landschapsarchitecte wil ik een woongebied creĂŤren waar de omgeving een grote rol speelt. De woningen richten naar piepkleine privĂŠtuintjes is dus niet aan mij besteed. Die kleine versnipperde open ruimte wordt met de tijd volgebouwd met duiventillen, schuurtjes, berghokjes en dergelijke waardoor de versnipperde groene ruimte degradeert tot een samenraapsel van koterijen. Ik zoek steevast naar een ontwerpoplossing waar het wonen hand in hand gaat met de omliggende openbare ruimte. De tweede ontwerpopdracht speelde zich af in Kortrijk op het Buda-eiland. Deze oefening was een kolfje naar mijn hand omdat ik de toekomstige bewoners een oase aan groen kon schenken door enkele doordachte ingrepen. Het wonen heb ik gekoppeld aan de doorsteekfunctie van het huidige terrein. Die doorsteekfunctie werd een kapstok voor het ontwerp van de buitenruimte alsook voor de inplanting van de woningen.

Landschapsarchitect

ruimtelijke

Evi Lefevere

Schakelprogramma stedenbouw en Atelier opdracht | Buda-eiland | Kortrijk


tcetihcraspahcsdnaL

erevefeL ivE


De eindopdracht van het eerste masterjaar behelsde de wijk Kuregem in het Brusselse Anderlecht. Kuregem staat vandaag bekend als een oord van criminaliteit en stedelijke problematiek. Onze ontwerpopdracht bestond erin om een bepaalde site binnen Kuregem aan te pakken en om te vormen naar een stedelijke oase van wonen, werken, ontspannen en genieten. De eerste weken werkten we in groep om een algemene visie voor Kuregem te ontwikkelen. De drie slogans om onze visie‘ontluikend Kuregem’ kracht bij te zetten klonken als volgt: - een economische as als ruggengraat voor het gebied - wonen voor iedereen in verschillende wijken - 10m² groen, voor elke inwoner, is te doen. Ik richtte me specifiek op de slachthuissite gelegen aan het Brusselse kanaal. Twee straten werden geknipt om het sluipverkeer en de bijhorende verkeersdruk uit de wijk te bannen. Die twee verkeersvrije straten zorgden er op hun beurt voor dat de slachthuissite veel eenvoudiger met zijn omgeving verweven kon worden. Mijn hoofdprogramma voor de slachthuissite bestond uit de stedelijke verankering en verdichting van de volledige site. De bestaande industriële activiteiten werden gereorganiseerd en geconcentreerd rond de bestaande overdekte markthal. Het wonen op de site werd gericht naar een nieuw stedelijk park dat de verbinding maakt tussen de slachthuissite en het kanaal. Een promotiefilmpje voor het uiteindelijke ontwerp kan je bekijken op http://www.youtube.com/ watch?v=kGfNHaGm2n8

Landschapsarchitect

planning

Evi Lefevere

1ste masterjaar stedenbouw en ruimtelijke Atelier opdracht | Slachthuissite | Anderlecht


tcetihcraspahcsdnaL

erevefeL ivE Landschappelijke inpassing van het portaal van de stilte in de omgeving


|

Stiltegebied

Dender-Mark

|

Waarbeke

De ontwerpopdracht voor het Stiltegebied Dender-mark was mijn eerste ontwerptaak binnen OMGEVING. De opdracht maakte deel uit van een wedstrijd die kadert in de STeR-campagne van de Vlaamse Overheid. Deze campagne wil de STilte- en Rustkwaliteit op het platteland stimuleren, en men wil ook de Vlaamse bevolking sensibiliseren rond dit specifieke thema.

Landschappelijke inpassing van een deelelement

Een stiltegebied wordt gedefinieerd als een plek waar de natuurlijke en streekeigen geluiden overheersen. Het Stiltegebied Dender-Mark is een pilootproject dat een voorbeeld kan zijn voor de andere stiltegebieden in Vlaanderen. De opdracht bestond uit het ontwerpen van een kwaliteitsvolle ruimtelijke inpassing van enkele deelelementen in het stiltegebied. Binnen OMGEVING vonden we het echter fout om enkel uitspraken te doen over de drie aangeduide deelelementen, zonder een globale visie en strategie naar voren te schuiven voor het volledige Stiltegebied. Dit radicale standpunt werd door de jury gesmaakt en resulteerde in de toewijzing van de opdracht in december 2009.

Landschapsarchitect

OMGEVING

Evi Lefevere

Globale visie voor het Stiltegebied


tcetihcraspahcsdnaL

erevefeL ivE


Het masterplan schetst de ruimtelijk economische reconversie en ontwikkelingsmogelijkheden van de stationsomgeving van Tienen in grote lijnen over een periode van 10 tot 15 jaar. Met de gepaste flexibiliteit kan deze visie inspelen op veranderende situaties, (technische) kennis en inzichten. De start van dit strategisch masterplan heb ik niet meegemaakt. Ik pikte in toen de inrichting rond het stationsgebouw werd aangevat. Ik heb actief meegedacht aan de tunnelinrichtingen, de verbinding van de tunnels naar het parkeergebouw, de inrichting en de toegankelijkheid van de verschillende fietsenstallingen en de plaatsing van de busperrons. Ook het koppelen van bestaande recreatieve fietsroutes aan de stationsomgeving behoorde tot ĂŠĂŠn van mijn taken binnen het strategisch masterplan. In mei 2011 werd dit project definitief afgerond.

Landschapsarchitect

In het ruimtelijke structuurplan Vlaanderen en het ruimtelijk provinciaal structuurplan VlaamsBrabant wordt aandacht gevraagd voor de ruimtelijke kwaliteiten van de stationsomgevingen. Deze gebieden kunnen zowel economische knooppunten als belangrijke overstappunten van individueel vervoer naar het collectieve vervoersnet worden. Een goede samenwerking tussen de betrokken partijen is hierbij essentieel. Het strategisch masterplan voor de stationsomgeving van Tienen is een opdracht van de provincie Vlaams-Brabant, de NMBS Holding, het FSI, De Lijn en de stad Tienen. OMGEVING werkte dit strategisch masterplan uit in samenwerking met a2o architecten, AT Osborne en o2 consult.

Evi Lefevere

OMGEVING | strategisch masterplan stationsomgeving | Tienen


tcetihcraspahcsdnaL

Groene Dijle - Stenige Vaartkom

Circulatie

erevefeL ivE

Nieuwe groenstructuur

Visie - vier sferen


Park Tweewaters - morgen

Op basis van een open ontwerpwedstrijd werd OMGEVING in samenwerking met OKRA en ARA geselecteerd voor de opmaak van een masterplan publieke ruimte. Op basis van het masterplan kan doorheen de gefaseerde (her)aanleg de eenheid en samenhang binnen het plangebied worden bewaard. De Vaartkom hebben we ingedeeld in vier sferen. Elke sfeer krijgt zijn eigen inrichting en vormgeving mee. Doorheen de verschillende ontwerprichtlijnen worden die vier sferen gerespecteerd maar toch trachten we om tussen de vier sferen een eenheid te creĂŤren. De Dijle, die hier en daar terug opengelegd wordt, vormt de rode draad doorheen het masterplan. Aan dit project heb ik vanaf de wedstrijdfase tot het afronden van de opdracht actief meegewerkt. Het onderzoeksproces, de eerste ontwerprichtlijnen en de algemene visie heb ik mee kunnen vormgegeven.

Sluispark - morgen

Landschapsarchitect

De herontwikkeling van de Vaartkom in Leuven is de belangrijkste stedenbouwkundige en architecturale uitdaging waar de stad de volgende jaren voor staat. Met de herontwikkeling wordt de voormalig industriĂŤle havenstad ontwikkeld tot een stedelijk subcentrum met ruimte voor woningen, kantoren en handel. Markante en historische waardevolle gebouwen krijgen er een nieuwe bestemming. De Keizersberg wordt publiek toegankelijk gemaakt. De oevers van de Vaart worden verkeersluw en de Dijle wordt plaatselijk weer opengelegd.

Evi Lefevere

OMGEVING | Masterplan publieke ruimte Vaartkom | Leuven


tcetihcraspahcsdnaL

erevefeL ivE


Hogere opleiding | 1 Professionele bachelor in de tuin- en landschapsarchitectuur Hogeschool Gent, Campus Melle 2006-2009 Behaalde graad: grote onderscheiding

Hogere opleiding | 2 Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-Lucas, Gent 2009 - heden

Landschapsarchitect

Secundair onderwijs Instituut O.L.Vrouw van Vreugde, Roeselare Moderne talen - Wetenschappen 2000-2006

Evi Lefevere

Opleidingen


tcetihcraspahcsdnaL

erevefeL ivE


Microsoft Office, Photoshop, Indesign, Illustrator, AutoCAD, ArcGIS, Sketch-Up

Talenkennis

(Nederlands, Engels, Frans, Duits) (5: moedertaal, 4 tot 1 in dalende orde van vaardigheid)

lezen spreken schrijven

N5 N5 N5

E4 E4 E3

F3 F2 F2

D2 D1 D1

Beroepsloopbaan jaar november 2008- april 2009 juli 2009- september 2011

werkzaamheden landschapsarchitect-stagiair bij Stijlgroep Rotterdam, Nederland landschapsarchitect bij OMGEVING Antwerpen-Berchem

Landschapsarchitect

Evi Lefevere

Specifieke computerkennis


tcetihcraspahcsdnaL

erevefeL ivE


Evi Lefevere

Hogeschuurstraat 29 8840 Staden

Tel.: 051/70 22 40 Gsm: 0499/ 23 52 85

evilefevere@hotmail.com

Landschapsarchitect

Indien u nog bijkomende informatie wenst kunt u mij steeds contacteren.

Evi Lefevere

Contact


tcetihcraspahcsdnaL

erevefeL ivE

Portfolio Evi Lefevere  

Ik hoop dat ik u met dit portfolio een beknopt overzicht kan geven van mijn capaciteiten als landschapsarchitecte en als ruimtelijk planner...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you