Page 1

ஓம் சாந்


நிைன� நிைலய�ல

ெசா�பத்திலி�ப்ப �

(Realized

Stage),

அத�ைடய

நிைலயாக

நிைலத்தி�ப்பதா�

ெசா�பமாக

இ�ப்பதற்

"நான

அவசியமி�க்கிற�

ெசா�பம்

என, ஒன்றிைன

அறிந்�ணர்

வ�ழிப்�ணர்வ�ன

அவ்வா,

உணர்ந்

ஒ� எண்ணம

த நிைலய�

் ேதாற்�வ

ஒ� ஒள�ப்�ள்ள� அைம ,

(Awareness) ேவண்�ய

அன்� என

என அதன் நிைனைவ பழ, ஒ� எண்ணம ் ேதாற்�வ�

ேவண்�ய��க்கிற�. இவ்வா� தியானத் தில் அம�ம் ஒவ்ெவா, மனைத�ம, �த்திைய�ம ் மன�ம,

�த்தி�ம

சாதாரணமாக

ஒ�

சம்ஸ்காரங்

ஆன்டன் ெதாடர் � ெகாள் ளச் ெசய்கின்

ஆன்மாைவ சார்ந்தைவ

நபைர,

ஒ�

�ழ்நிைல

என்�,

அைவ

அல்ல� நம் பை

கள் ஆகியைவக�டன் ெதாடர்� உைடயதாக இ�க

ந�ங்கள் உங்க�ைடய �தலான ஆன் ம�க உணர்வ�ைனத் ெதாடர், இைவகள�லி�ந்� வ��பட,

ெசயல்ப

ேவண்�வ�கிற�. ஆன்ம�

உணர்வ�ல் ெசயல்ப�வதன் அவசியம் பற்றி மற்றவ�க் ெசால்கின்ேறாம

். ஆ,

நமக்�ம

ஆன்ம�க உணர்� மி

அவசியமானதாகிற�. நம்�ைடய உடைல ஆன்ம�க உணர்�டன் எவ நாம் காணேவண்? உடைல, நாம்

அண��ம ் ஆைடப்ேபால் அ

ெதாடர்� ெகாள் ள உத�ம் ஒ� சாதனமாக அல்ல� நாம் ெசயல் க�வ�யாக க�த ேவண்�யதாகிற� ஆன்ம�க உணர்வ�லி�ந்� நமக்� �ை, ஆக்கம் பைடல ஆற்ற (Energy) கிைடக்கிற�. நான் ஆன்ம�க

என்�ைடய எல்லா �யங்கைள�ம

உணர்வ�ல் ெசப�த்�கிேறன

�ணங்களால்

என் பா,

ஊக்�வ�க்கப்ப�கின்

ேபச்,

றன. உதார,

ெசயலாற்றல்கள�ல் அைமதிைய ெக அறிந்�ணர்ந்த நிைல, வ�த்தியாசத்ைத நிர

ெசயல்

என்�ைடய உள்ளார் வார்த்ைதகளாகியை நாம்

இயல்பாகே

வ�கின்ேறாம்

. நா

�ைறக�க்�மிைடேய இ�க்

ேவண்�ய��க்கிற�. ெபா�வாக மனைத �


வ�ஷயங்கள�ல் அதிகமா க ஈ�ப, அக்கைறக் ெகாள

ெசய்கின்ேறாம

நம்�ைடய ெசயல்கள் �க்கியமானைவேய ,

அவற்றில

ப�ந்தி�க்கக்��ய ஆ ன்ம�க பண்�கள�ன் ம��ம் நாம் அதிக

கவன

ேவண்�ம் . �தலான பண அைமதி, ப�ற� �ய்ை, அன், மகிழ்ச், ஆனந்தம ் ேம�ம் சக்திகளாகிய ப... எவ்வா� நம் வ�ழிப்�ணர இ�க்�ம் இப்பண்�கைள நம் �ைடய�யங்கள் ெசயல �ைறய�ல் இைணயச ெசய்வ? அவ்வப்ெபா�� ேதக அப�மானம் �க்�கிற�. இதற்காக நம்மில் ஆ ன் ம�க உணர

ெவ�வாக அதிக�க்க பழகி

ெகாள்ள ேவண்�ம நம்

மேனா நிைலய�

இ�க்கிற�.

ேம�ம்

நம்

(Attitude)

ஒ�

அம்சமாக

வ�ழிப்�

சம்ஸ்காரங்கள�லி�ந் � மன நி

ெவள�ப்ப�கின் . பைழய சம்ஸ்காரங்கள�ன் ஆதாரத்தில் மன ந ெவள�ப்ப�ம்ேபா� ேமலான

ஆன்ம�க உணர்ைவ இழக்க ே��கிற�.

ஏெனன்றா, பைழய சம்ஸ்காரங்கள் ஏதிர்மை (ேதக அப�மானத்தின் ஆ�ைமயால் ெசயல்ப�கின்ற ஆன்ம�க உணர்வ�லான வ�ழிண ர்வ�ல

நாம் ெசயல்க ெவள�ப்பட்டாலன , நம் உணர்� ேதான்ற .

உதாரணம,

சம்ஸ் கரங்கள�ல் ஆ

நாம

ஒ�வ�ன்

�ைற

கண்ேடாேமெயன்ற, நம்மிடத்தில் ேதக உணர் வ�ன் சம் ஸ்காரம ெதாடர்ந்

� வ�கிற

� என அறிந்

�க் ெகாள்ளலாம்.

நம்ம

ெகாண்��க்� ம் மன நிைலயான� ஆ ன் ம�க உணர்வ�க ேவண்�, ேம�ம் மற்றவர் ம��ம் நம் �ைடய பா, மன நிைல�ம் ஆன்ம� உணர்வ�ல் �ற்றி�ம் , நம்மில் ற்றம் காணேவண்�ம். மா�தல் ெவள�ப்பட நிைறய பய�ற் சி ெ ேவண�ய� அவசியமாகிற�. நாம் மற்�ன் உள்ளார்ந்த பண்�களான, அன்� ஆகியைவகடன் ெதாடர்� ெகாள்�ம்ேபா� அவர்கள��ம் அைவ ெவள�ப்பட வாய்ப ெகா�க்

ேவண்�ம

நாம்

அைமதியானவர்க , நா�ம்

யாைர�ம் கா�ம்ேப

இவர்க�ம

அைமதி நிரம்ப�யவர் என் கி நிைல ,


மனப்பா ங்� இ�க்கேவ . எந்த வ�ழிப்�ணர்வ�

ஒத்�ைழத்

அள� இவ்வா�

ஆன்ம�க உணர்

� ெசயல்ப�கின்ேறாேமா அந்த

அதிகமாக உள்ளார்ந்த பண்�கைள நம்மில் உண்டாக்கிச் ெச இவ்வா� ஆன்ம�க உணர்வ�லான மேனாநிை,

பார்ைவ�ம

ெகாண்� ெசயல்ப�வ உண ்ைமயான ேசை யா�ம். இ� யா�க்� ெபா�ந்�ம் . இதைன நாம் எவ்வாறாய��ம் ெசயலயாக ேவண்�ம்

ஆன்ம�க உணர்

� நிரம்ப�ய மேனாநிை ,

அதிர்�கைள ெவள�ப்ப�த்தக் ,

பார்ைவ�ம் �

ேம�ம் நம் கர்ம கணக்

த�ர்க்கக்��ய�. இவ்வாறான மேனா நிைலகள�ல், நிதான�த், நம் ெசயல்

வழிகைள ேபணவ�ல்ைல

ேவ�பா�க�ம்

(Likes

and

Dislikes)

என்றால் நம்மில் வ��,

ெவள�ப்பட ஏ�வாகிற�. ஆன்ம�

உணர்�க�டன் ெசயலாற் �ம் ேபா� இைவ ெவள�ப்படா�. ஆ உணர்�கள் ஒ�சீராக �றண்பா� இல்லாமல் பய�ல ேவ

ப�ரம்மா பாபாவ�ன் மிக �க்கியமான உதா, எல்ேலா�ம் பய� அறிந்�ணர்ந்� தங வ�ழிப்�ணர்வ�ல் ெகாள்ள ேவ, 'ஆன்மாவாக

யாவைர�ம் நாம் காணேவண ' என்ப�. நான் பாபாவ�ன் �ன ெசல்�ம ் ேபாெதல், உடலிலி�ந்� வ��பட் ட நிைலைய அ�பவ ெசய்ேதன் . பாபா �� �கத்ைத �ம் எப்ெபா��ம் பார், அவர் ெநற்றிய�ன் ைமயத்ைதேய காண, கணகைள�ம் யா�ைடய

கண்கைள�ம் நாம் கா�ம்,

அல்ல. ஏெனன், அதில்

ெவள�ப்ப�

உணர்�கள் மா�பட்ட, �க்கம் அல்ல� �ட்�ம கவைலகள�ன் அ கண்கள�ல் ெவள�ப்படலா

பாபா எப்ெபா��ம் �ழந்ைதகள

ெநற்றிய�ன் ைமயத்ைதேய காண . நாம் கிர்ந் � ெகாள் �ம் ப (தி�ஷ�) இ�ேவ.


எண்ணங்க ெசய்கிேறாம் .

ள் �லம் ஆன்மாக்கைள வ�ழிப்�ணர் ஆன்ம�க உணர்ைவ அவர் கள�ல் பற்ற ைவக்கின்ேற

அவ்வாறான பார்ைவ

தான்

சந்திக்

�ம் ஒவ்ெவா�வ

ெகாண்��ந்தார். நாம் வார்த்ைதகள� ன் �லம் ஞானத்ைத த� ஆனால, மக்கள்�ந்� ெகாள்வதில்ைல. ஏெனன், ஆன்ம�க உணர்வ�

வ�ழிப்�ணர் � �லம் அவர்கள் நிைனைவ பற்றைவப . பாபா, தன் பார்ைவய�ன் �லம் ஆன்ம�க ெதாடர்ப�ைன �தலாக ஆன பற்றைவப்பார். அதனால் அவர் கள�ல் நம ்ப�க்ைக உங்கள

தி�ஷ்�ய�ன் � ,

ஆன்ம�க

�டர்

ஒள�ை,

ெபாறிைய

மற்ற

ஆத்மாக்கள�ல் எவ் வா� பற்றைவக்க ���ம் எ�ம் இந் �தலாக

உங்கள�ல் உண்டாக .

உண்டாக்�ம் உங்கள் மன,

இவ்வறான

மனப்பங,

வ�ழிப்�ணர்

தி�ஷ்�ைய வ�ட

வலி�ைடய�. உங்கள் �ய மன நிைலயால் ஆ ன் ம�க உணர் பற்றைவக்கல. � ய எ ண ் ணங்க�ம் நல் ல உணர் (பாவைன)

ெகாண ்��ங்கள். ஏெனன ,

இைவ �தலாக

ஒ�வைர

ேசர்ந்தைட�ம ். ேசைவ என ்ப� ஆன்ம �க உணர்ைவ ெசயல் ெவள�ப்ப�த்� . நம்�ைடய

அ�த்தளம் ஆ ன் ம�க உணர்ேவயா�ம

இல்ைலெயன்றால் ேசைவ ெசய்ய �� இந்த

��ைம ைய

உங்கள�டத்தில் உண்டாக்

ெகாண ்��க்�ம் ேநா , மன

ந�ங்கள

நிைல ஏ ற்றவா� இநதால , ஒ�

வ�னா�ேய ஆ�ம . உங்க�க்�ள் ஆக்கம் ெபா�ந்திய எண்ணங ேதாற்றி ேபசி

ெகாள்ள�ம

'நான்

ஆன் ,

அைமதியானவன ,

அன்பானவ '. இவவா� ஆன்ம�க உணர்வ�ல் ெசயலேபா� உங்கள�ல அன்�,

அைமதி�ம் நிலவ�ய��க்�ம். �ட்�ம �றண்,

க�த்�

ேவற்�ைமகள் இ�ப்ப�ன் அைவ ேதகாப�மான உணர்�கள சம்ஸ்காரங்கைள உண�ம். ேநரம் அ�காைமய�ல் வ ெகாண்��க்கிற�. ஆைகய,

தந்ைதைய ப�ன்பற்ற உ�திய


நல்வ��ப்பங் கள் உங் களக்க ேவண்�ம ். ஆ ன்ம�கத்தின் ப�ர, ஆன்ம ஒள�ைய உங்க �ப எ ண ் ணங் , ஆன்ம�க உணர்�கள�ன் �

உங்க �க் , மற்றவ�க்காக�ம் ப ெசய்ய� .

உங்கள�ளஇேலசான , ெதள�வான மன நிைலகள ஆழ்ந்�ப்ப�ந்தி

ேவண்�ம

நா�க்� நாள் எவ்வள வ�ணான �

ேசர்த்

ெகாண��க்கின்ேறாம் என்ப� நமக�வதில்ைல. உள மனதின் ஓயாத

ஓைச நம்ைம ெதாடர்ந்த, �ற்றி�ம் ெவபப�ம் எல்லாவற்ைற தனக்ேக உறிய ெசயல்திட்டங்களாக ஆக்கிக, உங்கள் அைமதிை பாதித்�

ெகாண்��க்கிற� இைத தவ�ற்

�ன்� �ள்ள�கள ஆன்ம

என்கிற �ள், பாபா�ம் �ள்ள�யான, மற்�ம் இந்த நாடகத்திற்�ம் ைவக்�ம் நிைலைய உ�தியாக பய�ன்� ெவற்றியை.

ஆன்ம�க உணர்வ�ைன உங்கள�ல் பய�ற்சி, வ�ழிப்�ணர்வ�

எ�ம்

சில ேமலான எண்ணங்கைள ேதர்ந், உங்க�ைடய �ய

ஆன்ம�க

சக்தியா� ,

ெகாள்ள� . நன்�

�ய

மன�ட�ம ,

�த்தி�ட�ம் ெதாட

அறிந்�ணர் ந்த நிைலய�ல் ெசய உங்கள

எ ண ் ணங்கைள �ச�ழலி� ம , வாதாவரண த்தி� , இயற்ைகய�� , தத்�வங்கள�லான உங்கள் உடம்ப�ற்�ம் பரவச் .

உங்கைள ேகட்

ப�ன்பற்�கின்ே?

எந்த

ெகாள்�ங், அள�

ஞானத்ைத �ைறயாக

அதன் ெசா�பமாக ஆக

ெகாண்��க்கின்? ப�ஸ்தாவா��ன நாம் ஆன்ம�க உணர்வ�ல் நி ெபறேவண்�ம் . ��ைமயைடந ்த ஆ ன் ம�க உணர்வ�ல் உங்க ஒள�ககதிர்கள (Halo) உண்டா�ம் . இப்பய�ற்சி உங ப�ஸதாக்களாக மாற்�.


நம்�ைடய எண்ணங, வார்த்ைத, ெசயல, மன நிைல, பார்ைவ எல்லாம ஒன்றிைணந்தவா� ெசயல்பட் நம்மில சக்தி வாய்ந

நிைல ெவள�ப்ப�ம் . ந�ங, உங்க�ைடய உண்ைமய ராயல் நிைைய அைடவைத உணர்வ�ர்கள உங்கள�ல் ெபா�ைம சக ,

வார்த்ைத

ெசயல்கள�ல் வ�ம் உங்கள் எண்ணங்கள�ல் தின�ம் நி ெவள�ப்ப

ேவண ்� . எதிர்மைறயான �ழ்நிைலகள் ேதான்

உங்க�ைடய ஆன்ம�க சக் தி ெவள� உங்கள் வ�ழிப்�ணர்,

வாய்ப் � அள�க்கிற�. இவ்

ெசயலாற்ற�க்�ம் இைடேயய

வ�த்தியாசத், ஒன்றிைணத் � �ைறய, உங்கள�டத்தி, பாபாவ�ன் கா�யங்கள��ம

் ��ைமைய ெகாண்� வா�ங்

பாபாைவ

ெவள�ப்ப�த் அறிந்�ணர்ந்த த�ச்�டராகச் ெசயல்பட்� � பைடக்க� . உங்க�ள ்

ஆன்ம�க சக்திைய ��ைமயாக வளர

ெகாள்ள�ம் . அப்ெபா�ேத உங்கள் உள் ளார்ந்த ெவள�ேய ெவள�ப்ப�, சாதைனக�ம் ெதள�வாக காணவ�ம்.

-----�த்தசேகாத� ேமாஹின� ஜ�

ஆன்மீக உணர்வால் மன நிலைகள் மாற்றம்  

TAMILNADU BRAHMA KUMARIS

ஆன்மீக உணர்வால் மன நிலைகள் மாற்றம்  

TAMILNADU BRAHMA KUMARIS

Advertisement