Page 1

ஓம் சாந்

-----�த்தசேகாத� ேமாஹின� ஜ�

நிைன� ெசா�பத்திலி�ப்ப�

என, ஒன்றிைன

அறிந் உணர்ந் த நிைலய (Realized Stage), அத�ைடய வ�ழிப்ணர்வ�ன� தி�ப்பதா�ம

(Awareness) அவ்வா,

நிைலயாக உணர்ந்

நிைலத த நிைலய�

ெசா�பமாக இ�ப்பதற் ஒ� எண்ணம ேதாற்வ�க்


ேவண்�ய அவசியமி�க்கிற "நான் ஒ� ஒள��ள்ள�

அைமதி , அன்� என் ெசா�ப என அதன் நிைனைவ பழக, ஒ� எண்ணம் ேதாற்�வ�க்க ேவண்�ய��க் இவ்வா� தியானத்தில் அம�ம் ஒவ் ெவா� , மனைத�ம,

�த்திைய�ம

ஆன்மா�டன் ெதா

ெகாள்ளச் ெசய்கின்ேற மன�ம, �த்தி�ம ் சார்ந்தைவ நபைர,

ஒ�

ஆன்மா

என ்� �ற, அைவ சாதாரணமாக ஒ� �ழ்நிைல அல்ல� நம் பை

சம்ஸ்காரங் கள் ஆகியைவக�டன் ெதாடர்� உை இ�க்கிற�. ந�ங்கள் உங்க�ைடய �தலானஆன உணர்வ�ைனத் ெதாடக வ��பட்,

ெசயல்ப

ெகாள்,

ேவண�

இைவகள�லி�ந்�

வ�கிற�. ஆன்ம�க

உணர்வ�ல் ெசயல்ப�வதன் அவசியம் பற்றி மற எ�த்�ச் ெசால்கின்ேறாம்., நமக்�ம ்

ஆன்ம

உணர்� மிக�ம் அவசியமானதாகிற�. நம்�ை உடைல ஆன்ம�க உணர்�டன் எவ் வா� நாம

2


ேவண்�

?

உடைல,

அல்ல� ெதாடரக

நாம் அண��ம ் ஆைடப்ேப

ெகாள்ள உ�ம் ஒ�

சாதனமாக

அல்ல� நாம் ெசயல்ப�த்�ம் க�வ�யாக ேவண்�யதாகிற�

ஆன்ம�க உணர்வ�லி�ந்� நமக்� �ை, ஆக்கம

பைடத்ல

ஆற்ற

(Energy)

கிைடக்கிற�. நான

என்�ைடய எல்லா இந�யங்கைள�ம

ஆன்ம

உணர்வ�ல் ெசப�த்�கிேறனஎன்�ைடய உள்ளார் �ணங்களால் ஆகியைவ

என் பா,

ேபச்,

வார்த்ைள

ஊக்�வ�க்ப�கின்றன. உதாரணமா, நாம்

இயல்பாகேவ ெசயலாற்றல்கள�ல் அைமதிைய ெ வ�கின்ேறாம் . நாம் அறிந்�ணர்ந்த ந, ெசயல �ைறக�க்ம் நிரப்

ைடேய இ�க்�ம் வ�த்தியாசத

ேவண்�ய��க்கிற�. ெபா�வா மனைத �ற

வ�ஷயங்கள�ல் அதிகமா க ஈ�ப, அக்கைறக் ெகாள ெசய்கின்ேறா

நம்�ைடய ெசயல்கள் �க 3


மானைவேய ஆனால, அவற்றில் ப�ந்தி�

��ய

ஆன்ம�க பண்�கள�ன் ம��ம் நாம் அதிக கவனம் ேவண்�ம் . �தலான பண்� அை, ப�ற� �ய்ை, அன், மகிழ்ச், ஆனந்த ேம�ம் சக்திகளாகிய ...... எவ்வா� நம் வ�ழிப்�ணர இ�க்�ம் இப்பண்� நம்�ைடய இந்�யங்கள் ெசயல

�ைறய�ல்

இைணயச ெசய்வ ? அவ்வப்ெபா�� ே அப�மானம் தைல

�க்�கிற�. இதற்காக நம்மில்ஆன

உணர்�கைள ெவ�வாக அதக�க்க பழகி

ெகாள்ள

ேவண்�ம் நம்

மேனா நிைலய�

(Attitude) ஒ�

அம்சமாக

வ�ழிப்�ண இ�க்கிற�ேம�ம் நம் சம்ஸ்காரஙல

இ�ந்� மன நிைலகள் ெவள�ப்ப�கி . பைழய சம்ஸ்காரங்கள�ன் ஆதாரத்த

நிைலகள்

ெவள�ப்ப� ேபா� ேமலான ஆன்ம�க உணர்ைவ நா இழக்க ே��கிற�. ஏெனன்றா, பைழய சம்ஸ்காரங் 4


ஏதிரமைறகள�ன

(ேதக

அப�மானத்தின் ) ஆ�ைமயா

ஆன்ம�க உணவ�லான

ெசயல்ப�கின்ற

வ�ழிப்

உண ர்வ�ல் நாம் ெசயல்கள் ெவள�ப்பட , நம் சம்ஸ்கரங்கள�ல் ஆன்ம�க உணர்� ே . உதாரணம, நாம ஒ�வ�ன் �ைற கண்ேடாேமெயன், நம்மிடத்தில் ேதக உணர் வ�ஸ்காரம் இன�� ெதாடர்ந்

� வ�கிற

� என அறிந்

�க் ெகாள்ள

நம்ம�� நாம் ெகாண்��க்�ம் மன நிைலயான� ஆ உணர்வ�ல் இ�

ேவண்�, ேம�ம் மற்றவர் ம�

நம்�ைடய பார்ைவ,

மன

நிைல�ம்

உணர்வ�ல் �ற்றி�ம் , காணேவண்�ம் . இ பய�ற்சி ெசய

ஆன்ம�

நம்மில் ற்றம

மா�தல் ெவள�ப்பட நிைற

ேவண�ய� அவசியமாகிற�. நாம்

மற்ற�ன் உள்ளார் ந்த பண்�களான,

அன்�

ஆகியைவக�டன்

ேபா�

ெதாடர்

� ெகாள

அவர்கள��ம் அைவ ெவள�ப்

5

பட வாய்

ப்�ம


ெகா�க்

ேவண்�ம

நாம் யாைர�ம் கா�ம்ேப

இவர்க�ம் அைமதியானவர , நிரம்ப�யவர்

நா�ம்

அைமதி

என்கிற நிைல , மனப்பா ங் � இ�

ேவண ்� . எந்த அள� இவ்வா�

ஆன்ம�க உணர்

வ�ழிப் உணர்வ�ல் ஒத்�ைழத்� ெசயல்ப�கின்ே அந்த அள� அதிகமாக உள்ளார் ந்த பண் �கைள ந உண்டாக்கிச் ெசல்கின்

இவ்வா� ஆன்ம�க உணர்வ�லான ம நிைல�ம,

பார்ைவ�ம் ெகாண்� ெசயல்ப உண ்ைமயான

ேசைவ யா�ம். இ� யா�க்�ம் ெபா�ந் �ம். நாம்

எவ்வாறாய��ம் ெசயல்ப�த்தியாக ேவ

ஆன்ம�க உணர்

� நிரம்ப�ய ம

நிைல�ம ,

பார்ைவ�ம் �ய அதிர்�கைள ெவள�ப்ப ��ய� , ேம�ம் நம் கர்ம கணக் �கள்கக ��ய�. இவ்வாறான மேனா நிைலகள�ல் நி, நிதான�த், நம் ெசயல் வழிகைள ேபணவ�ல்ைல 6

என்றால் நம


வ��ப்பங்க,

ேவ�பா�க�ம்

(Likes

and

Dislikes)

ெவள�ப்பட ஏ�வாகிற�. ஆன்ம�க உணர்�க� ெசயலாற்�ம் ேபா� இைவ ெவள�ப்படா�. ஆன் உணர்�கள் ஒ�சீராக �றண்பா� இல்லாமல் ேவண்�ம்

ப�ரம்மா பாபாவ�ன் மிக �க்கியமான உதா, எல்ேலா�ம் பய�

அறிந்

உணர்ந்

வ�ழிப்�ணர்வ�ல் ெகாள்ள ேவ,

யாவைர�ம் நாம் க

� தங்

'ஆன்மாவாக

ேவண ்� ' என்ப�. நான

பாபாவ�ன் �ன்ேன ெசல் �ம் ேபாெத, உடலில இ�ந்� வ��பட்ட நிைலைய அ�பவம் ெசய்ேதன். �� �கத்ைத�ம் எப்ெபா��ம் பார்ப், அவர் ெநற்றிய�ன் ைமயத்ைதேய காண, அல்ல. ஏெனன்ற, கா�ம்ேபா,

கண்கைள�ம

யா�ைடய கண்கைள�ம் நா

அதில்

ெவள�ப்ப�ம் உணர்

மா�பட்டதா, �க்கம் அல் ல� �ட்�ம கவைலக 7


அைலகள

எப்ெபா��

கண்கள�ல் ெவளபடலாம.

�ழந்ைதகள�

ைமயத்ைதேய காண்ப .

நாம்

பாபா

ெநற்றிய�ன

கிர்நக

ெகாள்�ம

பார்ைவ (திஷ�) இ�ேவ. எண்ணங்க �லம் ஆன்மாக்கைள வ�ழிப்� அைடயச் ெசய்கிேறாம ். ஆன் ம�க உணர்ைவ அவர பற்ற ைவக்கின்ேறாம். பாபா அவ்வாறான பா தான்

சந்திக் �ம் ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் ெகாண்

நாம் வார்த்ைதகள �ன் �லம் ஞானத்ைத த�கின ஆனால, மக்கள ்�ந்� ெகாள்வதில்ைல. ஏெனனல,

ஆன்ம�க உணர்வ�ன் வ�ழிப்�ணர்� �லம் நிைனைவ பற்றைவப்பதில . பாபா, தன் பார்ைவய� �லம் ஆன்ம�க ெதாடர்ப�ைன �தலாக ஆன்மா பற்றைவப்பார். அதனால் அவர்

கள�ல் நம

ேதான்�ம் உங்கள் தி�ஷ்�ய �ன் , ஆன்ம�க �டர

ஒள�ைய, ெபாறிைய மற்ற ஆத்மாக்க 8

எ வ்வா�


பற்றைவக் �தலாக

க ���ம் எ�ம் இந்த ��

உங்கள�ல் உண்டாக .

வ�ழிப்�ணர்

இவ்வறான

� உண்டாக்�ம் உங்

கள் ,

மனப்பங, தி�ஷ்�ைய வ�ட வலி�ைடய�. உங்க �ய மன

நிைலயால் ஆன்ம�க உணர்வ�ைன

ைவக்கலாம்

� ய எ ண ்ணங்க,

உண ர்�க�ம

(பாவைன)

ஏ ெனன்றா ,

இைவ

ெகாண �

நல்ல இ�ங்கள்

�தலாக

ஒ�வைர

ேசர்ந்தைட�ம். ேசைவ என ்ப� ஆன்ம�க உ ெசயல

வழியாக

அ�த்தளம ்

ெவள�ப்ப�த்� .

ஆன்ம�க உண

நம்�ைடய

ஆ�ம். அ� இல்

என்றால் ேசைவ ெசய்ய ��ய இந்த ��ைமைய உங்கள�டத்தில் உண்டாக்

ந� ங்கள் ெ ண ்��க்�ம் ேநா , ஏ ற்றவா� இநதால ,

ஒ�

மன

நிைல

வ�னா�ேய

ஆ�ம .

உங்க�க்�ள் ஆக்கம் ெபா�ந்திய எண்ணங 9


ேதாற்றி ேபசி

ெகாள்ள�ம

'நான் ஆன் , அைமதி

ஆனவன , அன்பானவ '. இவவா� ஆன்ம�க உணர்வ� ெசயல்ப� நிலவ�

ேபா� உங்கள�ல்

இ�க்�ம்

. �ட்

ேவற்�ைமகள் இ�ப்

அன,

அைமதி�ம்

�ம பா�கள, அைவ

ேதக

க�த் அப�மான

உணர்�களலான சம்ஸ்காரங்கைள உண�ம். ேநரம அ�காைமய�ல் வநக

ெகாண்��க்கிற�. ஆைகய,

தந்ைதைய ப�ன்பற்ற உ�தியான நல்வ��ப் உங்கள�ல் இ�க்க ேவண்�ம். ஆன்ம�கதரகாசத்ை, ஆன்ம ஒள�ைய உங்க �ப எ ண ்ணங் , ஆன்ம�க

உண ர்�கள�ன் �லம் உங்க ,

மற்

வ�க்காக�ம் பர ெசய்ய� .

உங்கள�ள இேலசான , ெதள�வான

ஆழ்ந்

ப�ந்தி�க்

க ேவண்

மன

நிைலகள

நா�க்� நாள

எவ்வள� வ�ணானைவ ேசர்த ெகாண��க்கின்ேறா என்ப� நமக்� ெ�வதில்ைல. உள மனதின் ஓயாத 10


ஓைச

நம்ைம ெதாடர்ந்த, �ற்றி�ம் ெவபப�ம்

எல்லாவற்ைற�ம் தனக்ேக உறிய ெசயல்திட்ட ஆக்கிக்ெகா,

உங்கள் அைமதிைய பாதித

ெகாண்��க்கிற� இைத தவ�ற்

�ன்� �ள்ள�கள

ஆன்மா என்கிற �ள, பாபா�ம் �ள்ள�யான, மற்�ம இந்த நாடகத்திற்

�ம் �ள்ள� ைவக்�ம்

உ�தியாக பய�ன்� ெவற்றியைடய.

ஆன்ம�க உணர்வ�ைன உங்கள�ல் பய�ற்சி,

வ�ழிப்�ணர்வ�ல் எ�ம் சில ேமலான எண்ண ேதர்ந்ெத�, உங்க�ைடய �ய ஆன்ம�க சக்தியா ,

� ய மன�ட�ம , �த்தி�ட�ம ெதாடர் ெகாள்ள� . நன்� அறிந்�ணர் ந்த நிைலய�ல் ெசய உங்கள

எ ண ்ணங்கைள �ச வரண த்தி� ,

�ழலி� ம ,

இயற்ைகய�� ,

தத்�வங்கள�லா

உங்கள் உடம்ப�ற்�ம் பரவச் ெ .

11

வாதா


உங்கைள ேகட்

�ைறயாக

ெகாள்�ங்,

ப�ன்பற்�கின்ே?

ஞானத்ைத

எந்த அள�

அதன்

ெசா�பமாக ஆகிக ெகாண்��க்கின் ? ப�ஸ்தாவக ஆ�ம

�ன,

நாம் ஆன்ம�க உணர்வ�ல் நிைற�

ேவண்�ம் . ��

அைடந்த ஆன்ம�க உணர்வ

உங்கள�ல் �ய ஒக

கதிர்கள (Halo)

உண்டா�ம்

இப்பய�ற்சி உங்கப�ஸதாக்களாக மாற்�ம நம்�ைடய எண்ணங, வார்த்ைத, ெசயல, மன நிைல,

பார்ைவ எல்லா

ெசயல்பட்டா

ஒன�

இைண ந்தவா�

சக்தி வாய்ந்த ந

நம்மில

ெவள�ப்ப�ம் . ந�ங, உங்க�ைடய உண்ைமய ராயல் நிைலைய

அைடவைத

உணர்வ�ர்கள

உங்கள�ல

ெபா�ைம சக்த , வார்த்ைத ெசயல்கள�ல் வ� �ன் உங்கள் எண்ணங் கள�ல் தின�ம் ந ெவள�ப்ப

ேவண ்� . எதிர்மைறயான �ழ்நிைலக

ேதான்�வ� உங்க�ைடய 12

ஆன்ம�க சக்தி ெவள


வாய்ப்

� அள�க்கி

உணர்�க், வ�த்தியாசத்,

இவ்வா� உங்கள் வ�ழ

ெசயலாற்ற�க் ஒன�

இைடேயயான

இைணத்� �ைறயா,

உங்கள�டத்தி, பாபாவ�ன் க�யங்கள��ம ் ��ைமை ெகாண்� வா�ங்கள

பாபாைவ

ெவள�ப்ப�த்

அறிந்�ணர்ந்த த�ச்�டராகச் ெசயல்பட்� � பைடக்க� . உங்க�ள்

ஆன்ம�க சக்திைய ��ைம

வளர்த்த ெகாள்ள�ம். அப்ெபா�ேத உங்கள் உள் சாதைனக�ம

ெவள�ேய ெவள�ப்ப�,

ெதள�வாகக காண வ�ம்

ஓம் சாந்

13

சாதைனக�ம்

ஆன்மீக உணர்வால் மன நிலைகள் மாற்றம்  

பிரம்மா குமாரிகள், தமழ்நாடு

ஆன்மீக உணர்வால் மன நிலைகள் மாற்றம்  

பிரம்மா குமாரிகள், தமழ்நாடு

Advertisement