Page 1

ஓம் சாந்த

சக்திவாய்ந்த

மேனா

நிைல

�ழ்நிைலகைள�ம்�ற்�ச் �ழல்கைள மாற்றலா ----�த்த சேகாத��ேதஷ ஜ�

உங்க�ைடய சக்திவாய்ந்த மேனாநிைல, �ழலி�ம், வா Environment) �ட்�ம வரக் (Vibrations)

��ய�.

மண்டலங்கள��

(Atmosphere

and

அதிர்வைலகள் மாற ்றம் அவ்வாறா �ட்�ம

அதிர்வைலக

எவ்வா� உண்டாகிற�? நம் மனத

ேதான்�ம் எண்ணங்கள், உணர்ச் சிகள் ம�ண் எ�ம

ெபா��, அைவ அதிர்வைலகளாக வா

மண்டலத்தில் ெவள�ப்ப�கின

்றவதிரவைலகள்

�ட�ம ெசயலாற்ல் ைடயைவ.

இைவ


இேலசானதாக�ம்

அல்ல� ப�வானதாக�

உணரலாம். நாம் ேப�ம் வார்த்ை மண்டலத்தில் ெவள�ப அதிர்வைலகளாக

ம் ந தக�

ேபா� அைவ �ண்ண�ய

ஆகாய ெவள�ய�ல் பர�கின்ற

இவ்வா� இைவ ெவ��ரம் பரவ�ச் ெசல்லக் � சப்தத்ைத�ம் கடந ெவ�

ெதாைலவ�லி�க்�ம

ஆன்ம உலகில், நாம் பாபா�டன், எவ ்வா� ெதா ெகாள்கிேறாம்? அவ�க

்� ெத�யப்ப�த்த

யவற்ைற, ெமல்லிய உள் உணர் �கள் �லம ெவள�ப்ப�த்�கிேறாம். நம்மிலி�ந்�, ஆழ்ந்� ெவள�ப்ப�ம

இவ்�ணர்�கள், அதிர்வைலக

பாபாைவச் ென்றைடகின்றன. இைவேய, எங்கள் உணர்�கள் �லம் ெதாக ெகாள்வதா�ம். பாபாவ� ம�ெமாழி�ம் எண்ணங்கள், உணர்�கள் �ல நமக்� ெவள�ப்ப�கிற சாதாரண நிைலய��ம் மற்றவ�டன் வார்த்

2


வழியாக

ெவள�ப்பைடயாக ெதாடரக்

ெகாள்�ம

�ன்னர், நம் மனதில் அவர்க�ச ேவண்�ம் என உள்

சிந்தைனகள் �லம் ��� ெசய்கிே

வார்த்ைதகைள வ�டளமனதில் எ�ம் எண்ணங் உணர்�கள

(Feelings)

மிக

ெசால்கிறார், �ற

�க்கியமானைவ. பாபா

�ழல், வா

மண்டலம

ஆகியைவகைள உங்கள் மேனாநிைலகள�ன் மாற்றத �லம் மாற்ற இய�

மேனா நிைல,

மனப்பாங்� என்பைவ எ

இைவகள்‘வ��த்த’ என�ம் என்ப�

�றப்ப�கிற�. வ��த்

ஒ�வர், த ன் வ�ழிப்�ணர்ச் (Awareness)

ஆதாரத்தில், அறிந

ெகாண்ட எண்ணங்கள

அைமப்பா�ம் இைவ ஸ்மி�த்தியாக நாம்

அறிந

உணர்நக ெகாள்ளப்பட்ட நிைலய�ல், நம்மில் ந வ��கிற�. நம் ஸ்மி�த்தி எவ்வா� இ�க்கின்

3


அவ்வா� மன

பாங ்�, ம

நிைலக� ம்

அைமகின்றன. நாம் ேதகாப�மானத்தில் இ�க்�ம் நம்�ைடய உணர்ந்த நிைல ஆதாரத்தில

் இ�க்�

அப�மானத்தின

ம். நம்மால் மாற்ற

உலகா�த நிைலய�ல் (Material

Way)

இைவ கனமாக

இ�க்�ம

ஆன்ம�க ஸ்மி�த்திய�ல் நிைலத்தி என்பேத நம்�ைடய உண ்ைமயான வ�ழிப்�ணக

ெகாண்ட

நிைலயா�ம். என்றால், உண்ைமயான ஆன உணர்வ�ல் ஒ�வர் நிைலத்தி�ப்பத ஸ்மி�த்

ா�ம்.

ஆன்ம�க உணர்வ�ல் நிைலத்தி�க்க

ம�ண்�ம் ம�ண்�ம் பய�ற்சித் ேதைவப்ப நிைலயான ஆன்ம�க உணர்� ஒன்ேற, வ�ழிப்�ண அவ்வா� மாற்�கிற

4


ஆன்ம�க வ�ழிப்�ணர்ச்சி அல்ல� ேமலான ஆன உணர்� என்றால் என ஆன்ம�க உணர்� என்ப� மனத ின் �ய மனப்ப மேனா

நிைல எனலாம். நாம் ஆன்ம�க உணர்

இல்ைல என்றால் நம்�ைடய ஆன்ம�க �ண பண்�கள், சக்திகள் அறியாதவராக ஆகிேறாம். அைவகைள ச�யான

�ைறய�ல் உபேயாகிக்கேவா

ெவள�பப�த்தேவா ��யாதவராகிேறாம ேதகாப�மான உணர்வால் பண்�கள�ன ் ெதாடர்� வ�ட்�ப ேபாகிற�. �ய வதில்ைல,

பண்�கள் நம்மில் ெச

ஏன்ெனன்றால், உடல், உடல் ெதா

ெபா�ள்கள�ன் ம�தா ன ஈர்ப்�கள், சக்தி வாய இ�க்கிற�.

ேதகாப�மான உணர்வ�ல் நாம் ப

ெபா�ள�ன்�ண ங ்கைள (The Quality of Matter) உபேயாகிக கின்ேறாம

இைவ, இப்ெபா��

சக்த உைடயவனாக

இ�ப்பதால் மனதின் ம�� வ�ைள�கள் உண்டாக்�

5


ேம�ம், ேதகாப�மான நிைலய�ல், �ண்ண உணர்�கை

அறி�ம் தன்ைம மன�க

இ�ப்தில்ைல. எதி�ம் ஆெசன்�,

அைவ

ச�யானைவயா? அல் தவறானைவயா? என்�

அறிய

��வதில்ைல. ப�

ெபா�ள்களாலான

ஐந்

தத்�வங்க

of

மிகச

சக்தி

வாழ்ந்தைவ.

(Elements

Nature)

ஆனால், இைவக�க்�ம் இ

ேநரத்தில் உணர்�கள் அறி�ம் தன்ைம இல் இவற்றால் �யரேம உண்டாகி ஆன்ம�க உணர்வ�ல் இமல், ேத அப�மானத்தில இ�க்�

ேபா�

நாம் நல்வ��ப்பங்கைள

உணர்�கைள�ம் மற்றவ�க்� ெவள�ப்ப�த்த வ��ம்ப�னா�ம் அவர்கைள ந ஆன்மா என்கி

பார்ைவயாலகாணாததால்,

அவர்க�ைடய உடைல�ம

நடத்ைத�ேம காண்கிேறாம், சிறப்பானப் பண காண்பதில்ைல. அதனால்

நம்

நிைலகள்

6


மா�வதில்ைல. இைவ,

ஒவர் வண்

கண்ணா�

அண�ந்� காட்சிகள் காண்ப� ேபான்றதா�ம். ந ெபாய்யான மேன

நிைலகளால், நம்மி�ம

மற்றவ�டத்தி�ம் எவ்வ�த மான மாற்றங்கைள� காண ��யா�.

ஆன்ம�க உணர்�டன ப�ப்ெபா�ளான உடலில (In Body of Five Thathwas) ஆன்மா, இ�க்�ம்ேபா�,

அத�ை

எ திர்மைறயான �ணங்க�ம், ேயாக சக்திய�ன் உண்ைமயான ஆக்கம் த�ம் சக்திகளாக, �ணங்

மா�கிற�.

நம்�ைடய பண்�கள் நிைற�க் ெக

ெமய்யான நைட�ைறகளால், ஒ�வைர மாற்ற� அன்பால் ஆ�ைம ெசய்ய �ம் ���ம். உண் அைமதி சக்தியன்

அதிர்வைலகள், மேனாநிைலகள

மாற்றம ் ெகாண்� வர �� நம் �ய்ைமய�ன் சக்

�ற்�ச் �ழலி

மாற்றத்ைத ெகா

ஆதலால், நம்மில் மாற்றம்

வ�ம்.

ெகாண்உண்ைமயான,

7


�ய மேனாநிைலைய நம்மில் கண்டறிய ேவண் அைடய�ம் ேவண்�

நம்�ைடய �தலான, உண்ைமயானன்ம�க நிைலகைள ம�ப��ம் கண்டறிய, நாம் என்ன ெ ேவண ்�ம நம்�ைடய �யற்சி மிகத் த�வரமாக இ� ேவண்�ம். த�வ�ர �யற்சி நம் நிைலகைள மாற ம�ண்�ம் ம�ண் ‘நான் உடல் அல்ல, ஆ’ என்� நிைன�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். வ��த்த ியால் ம�ண்�ம், ம�ண்�ம் ஆக்கம் ெபா �ந்திய � ப�வங்கைள உண்டாக்க�ம், ெவள�ப்ப�த்த�ம ேவண்�ம். இவ்வா�, நம்மில் ஏற்ப�த்திக் நம்�ைடய

ஆக்கம் ெபா�ந்

எ ண ்ணங்கள�

�ழற்ச்ச (Cycle), �ய உணர்�கைள மனதில் உண்டாக்க நம்ைம�ம், நம்ைமச் சார்ந்த மக

�ற்�ச

8


�ழைல�ம் சக்தி வாழ்ந்தனவாக மா

நம்மில் மாற்றம் ெகாண்� வர தாமதம் ஏற் காரண ம் என் பாபா, நமக்� த�ம் சக்தியால், ஒ� �றிப் சதவதேம நாம் எ�த்�க் ெகாள்கிேற � �யற்சி�ம ஒேர சீ ரான நிைலய�ல் இல்லாமல் வ�ட்� இ�க்கிற�.

ஆதலால், மாற்றம் உண்டாக �த லாக

மேனாநிைலகள் மாற ேவண்�ம், நம்மில் இய அைமந்�ள்ள ெத ய்வ�க பண்�கள் ம�� நம்ப ெகாள்ள ேவண்�

நம் மனநிைல �ய உணர்�க�டன் இ�க்�ம் எ வ்வா�இ�க்�ம மிக�ம

அைமதியாக, எந்த வ�தமான எதிர்மை

9


எண்ணங்கள் இல்லாத நிைலய�ல் இ� வ ணான, �

எ திர்மைறயான எண்ணங்க� ய்ைமயற்றைவேய ேம�ம் �ய நிைலய�ல், ஆன்மா மிக �ண்ண �ட்பமான எைத�ம் எள�தாகப் ��ந

்�க் ெக

��யதாக இ�க்�ம். ஆன்மாவ �ன் �த

‘தான் யார’

�ணம்

எ ன்ற உணர்ைவ ம�ண்�ம்

ம�

நிைனவ�ல் ெகாண்�, தன்�ைடய �ல இ�ப் திற்�, பரந்தாமம், தி�ம்பத் தி�ம்ப, ேயாக நி �த்திய�ன் �லம் ெசல்வ�ம், ம�ப��ம் வ�வ�மாக இ�க்�ம் வ�ைளவாக ஆன்மாவ�ன் ஆ உள்

மன�, ம�ண்�ம

வ�ழிப்�ணர்ச

அைடகிற�.

தன்ைனத் ெதள�வாக ெவள�ப்ப�த்திக் ெகாள்ள � ெவள�ேயயான தத்�வங்கைள மாற்�வதற்� உண்ைமயான �யற்சி, �தலானதாக நம்ை சார்ந்�ள உடலின் தத்�வங்க மாற்றத ் �வங் �யல ேவண்�ம். ஆன்ம�க உணர்வ�ன் சக்

10


தன்ைன உண�ம்ேப,

“தான்

ஆத்மா, என்

அழியாத, நிைலயான, ஒ� � ய சக்த” என்ற மேனா நிைலய�ல்

ஆன்மா ெசயல்ப�ம். உள் எண்ண

அதிர்�களால், தத்�வங்கள�னாலான உட�ம், மேனாநிைலய�ல் வந்� வ��கிற�. மேனா நிைலக ஆக்கம் பைடத்தத ாக மா�கிற�. பாபா ெசால்கிற ஆன்ம�க உணர்வ�ல் �ம் தியானத்தினா

உடல்

ஆேராக்கியமாக�மஆ�ள் ந�ண்�ம் வளர்கிற�. உட ேநாய்கள், வலி ஆகியைவ ேந���ம், எள�த ாக தாங் ெகாள்�ம் மேனா நிைலகள் உண்டாகின ஆத்ம

உணர்வ�ல், ஆன்மா ெசயலாற்�ம் ேபா� மாற்றத்தால், �ழலி� ம்,

அத�ைடய ெசல்வாக்�

தத்�வங்களாலான இயற்ைகய�

மாற்றம் காண வ�கிற

11


ேதக உணர்வ�ல ் ெசயலாற்�ம் ேபா� நம்�ைட நிைல எவ்வா� இ�க்கிற�. கண், வாய் �தலா� �லன்கள் எவ்வா� ெசயல்ப அைமதியற்ற நிைல, ெதய்வ�கத

அமங்களமான நிைல, சிறி�

் தன்ைம இல்லா�, ெசயலா

�ய்ைமய�, ேதக

அப�மானத்தின் ஆதிக்கத்தில்

ெசயல்ப�கிேறாம். இப்ெபா��, ஆன்ம உணர் கட�ள�ன் �ழந்ைதகளாக மாறிய ப�ற�, ந ெமாழி,

நடவ�க்ைக எவ்வா� இ�க்க ேவண்�ம்

என அறி

ெகாள்கிேறாம். நம்�ை பார்ைவ எந்த உணர்வ� நாம் இ�க்கிேற

என்பதன் வ�த்தியாசத

ெவள�ப்ப�த்�ம். ேமலான பண்�கள் ந ெவள�ப்ப�கின்றன, �ற

�ழலி�ம் மாற்ற

காணப்ப�கிற�. உதாரணமாக, நாம் அைமதிய� இ�க்�ம்ெபா��, தானாக �ற�ழலில் நில�கிற�. ‘�ராப�க் கண்ட்ே’

அைமதி

ேநரங்கள�ல் நா

12


அைமதிய�ல் இ�கம் ேபா� �ற்றி இ�ப�ம், இ அைமதிக்கான ேநரம் என்� உணர்ந்� அைம கைடப்ப��க்கின்ற பைழய பழக்க வழக்கங்கள் மாற ேநரம் ப�� மேனா நிைலகள் �ற்றி�ம் மாற ேவண்�ம் �த்திய�ல், இை ற ஞானத்த ின் ெத ள�� எந்த இ�க்கிற� என்பைத

ச் சார்ந்�

மேனா நி

இ�க்�ம். ஆன, உணர்�கள�ல் மாற்றம் ெகாண்�

�த்தி எந்த அள� இை ற ஞானத்த ின் ஆதாரத் ெதள�� உைடயதாக இ�க்கிற�? என்பைத தன்ன உண ர ேவண ்�ம் உணர்ந்த நிைலய�ல் ஆன ்மா ேநாக்கத்ைத உ�திப்ப�த்தி, மேனா நிைலகள் �லம் தன்ைன ெவள�ப்ப�த்த ெதாடங்�க �யற்சிய�ல்,ன்ேனற்றம் வளர்கிற�.

எ ந்த

கா�ம்ேபா� நம்ப�க

அள� நாம் மாற்றம்

வ��ம்�கிேறாம என்பைதப ் ெபா�த ்� நம்மில் ம

13


காண ���ம் பாபா, தியானத்தில் என்ன நடக்கிற� என வ�ளக்கம

் த�கிறார

ெபா�� மனதில்

். தியானத்தில் லய�த்த

அைமதி நில�கிற�.

அைமதிய�ல

எல்லாம ் தானாக நைடெப�கிற�. ஆன்மாவ�ன் இய அந்த ேநரத்தில் தன் இயல்பாக, மிகத் த�வ�ரக மா�கிற�. தியானத்தில், ெசயலற்ற நிைலய�ல் ஆ ஆழ்

அைமதிய�லி�ப்ப� மமல்ல,

சக்த

வாய்ந்ததாக�ம் ஆகிற�. ஏெனன்றால், ஆ எப்ெபா�� ெசய்கிறேதா,

ஒ� �றிப்ப�ட ்ட இயல்ப�ன் ம�� தி அப்ெபா�� எல்லா கவன

ஒ��ைனப்ப�த்தப்பட்� அதன் ேமல் இ�க்கிற�. �ய்ைம,

ஆன்மாவ�ன் உண்ைமயான நிைல அைம

அன்�ம் சக்திக�மா�ம்.த்தின் அணலா

எதிர்மைறயான பைழயனைவ எ�ந்� வ��கின்ற சக்திகள் �ய்ைமயாகின்றன. நம்மில் மாற்

14


வ�கிற�. நம்�ைடய ெதள�வான �த்தி, வ�லகிய

பார்ைவயாளராக இ�ந்�, நம்ைம நாம் க ெசய்கிற� ஞானத்ைத நன்றாக அறிந்�க் ெகாள்வ�, ம �க்கியமா�ம்ஞானத்ை நாம் �திதாக கைடப்ப��க் ேபா� நாம் உணர்கிேறாம், உதாரணமா

“நாம்

ஆன்மாக்கள், ஆன்ம உலகிலி�ந்� வந்தவர். உலகம் நம் வ” என்பைத

அறிகிேறாம். ஆனால் ந

ஞானத்திற்� வந்த �தித ில் அைத ஒ� ெசய்திய (Information) உணர்கிேறாம். ஆனால ், இப்ெபா�� � நிைலய�ல் நாம் ஞானத்த

ின் ஆழத

்தில்

வ��ம்�கிேறாம். நிைலயான �ய்ைம�ம், அைமதி அன்�ம் நில� ம் நம � வ�� என�ம் உணர்கிே

� ய்ைமயான

ஆன்மாக்கள், ஆன்ம�க உ

� ய்ைமயாலஈர்க்கப்ப�கிறார �வாபர �கத்திலி�ந்� சிறி� சிறிதா

2500

15


வ�டங்கள�ல எதிர்மைற �ணங்கள�ன் ஆ�ைமய �ற்றி�ம் வந்� வ�ட்ேடாம். எதிர்மைறயான நம்மில் ஆழ்ந்� ப �ணங்கைள நாம

வ�ட்டன.

ஆக்

�ர்வ

் இழக்கத் ெதாடங்கிய

அவற்றிலி�ந்� ம�ள ெத ய்வ�க �ணங்கள் ம நம்மில் ஆழப் ப�ய ேவண அைமதி நம� இயல்பான �ண, ஆனால், நாம

எ ப்ெபா��ம

அைமதிைய ஏன்

ெசய்வதில்ைல?

வ�தமான

அ�பவம

எதிரபபார்ப்�கள

வ�காரங்கள், எதிர்மைறகளானைவ நம்மில் வ வ�ட்டன. ம�ண்�

ம் நம்மில் பண்�கள

அவற்றிைன நாம் உணர்ந்தறிய நாம்

அைமதிய�ல் அமர்ந ‘நான்

ேவண்�ம். உதார

அைமதியன ஆன்ம’

என்� ம�ண்�ம் ம�ண்�ம் பழகி அ�பவம் ேவண்�ம். ஆன்மாவ�ன் உள்ளார்ந்த மேனா மாற ேவண்�ம். �தலில் நாம் சக்தி வாய்ந ஆக

16


ேவண்�ம். ஆன்ம�க உணர்வ�ல், ேயாக சக்த உணர்�கள் ஆப

�ர்வமானதாக மா�கிற�, �

நிைலக�ம், தத்�வங்க�மன் மாற்றமைடகிற� �திய சத்தி

�கத்� வாதாவரணம் உண்ட

ஏ�வாகிற�.

ஓம் சாந்த

17

சக்திவாய்ந்த மனோ நிலை மூலம் சூழ்நிலைகள் மாற்றம்  

பிரம்மா குமாரிகள், தமிழ்நாடு

சக்திவாய்ந்த மனோ நிலை மூலம் சூழ்நிலைகள் மாற்றம்  

பிரம்மா குமாரிகள், தமிழ்நாடு

Advertisement