Page 1

УЧЕСТВУВААТ ХОРОТ, БАЛЕТСКИОТ АНСАМБЛ И ОРКЕСТАРОТ НА МОБ PERFORMING CHOIR, CORPS DE BALLET AND ORCHESTRA OF MOB Aсс. Режисер: Трајко Јордановски, Игор Пармаковски Асс. Хор-мајстор: Ѓургица Дашиќ, Јасмина Ѓорѓевска Корепетитори: Елена Сиљаноска, Јанинка Невчева, Андрејa Наунов Инспициенти: Мирче Стојчевски, Љупчо Полизов (Опера), Дубравка Шопова (Балет) Суфлери: Павлина Здравкова, Светлана Георгиева Ass. Director: Trajko Jordanovski, Igor Parmakovski Ass. Chorus master: Gjurgica Dashich, Jasmina Gjorgjeska Piano accompanists: Elena Siljanoska, Janinka Nevcheva, Andreja Naunov Stage managers: Mirche Stojchevski, Ljupcho Polizov (Оpera), Dubravka Shopova (Ballet) Prompters: Pavlina Zdravkova, Svetlana Georgieva Билетите можете да ги резервирате и купите: Билетарница тел: 02/3118 – 451 Online продажба на билети на: www.mob.com.mk Booking and purchasing tickets at: Ticket Office: 02/3118 – 451 Online ticket sale at www.mob.com.mk Сите претстави започнуваат од 20.00 часот. All performances start at 8.00 pm.

единствено уметничко доживување unique artistic experience

Фотографија/Photo credits: Драгица Николовска, дизајнер /Dragica Nikolovska, designer Накит (привезок) инспириран од уникатниот објект на Македонската опера и балет во Скопје, на тема: Архитектура за носење. Јewelry (pendant) inspired by the unique architecture of the modernistic building Macedonian Opera and Ballet in Skopje, theme: Wearable architecture. www.dragicanikolovska.com

Управата на НУ. Македонската опера и балет ги задржува правата на промени во програмата и учесниците. The management of the Macedonian Opera and Ballet retains the right for changes in the program and participants.

Ве молиме запомнете... Влез на претставата е дозволен само со влезница. Публиката треба да биде соодветно облечена. Не е дозволено внесување огнено и ладно оружје, запаливи и опојни средства. Не е дозволен влез на лица под дејство на алкохол, опојни дроги и др. Не е дозволено внесување животни. За време на претставата е забрането гласно зборување, викање и употреба на мобилни телефони,снимање и фотографирање. Во објектот не е дозволено пушење. Откако ќе започне претставата не се дозволува влез во салонот, освен за време на паузите. Please remember… Admittance to the performances only with valid ticket. There is no strict dress code in the theatre, but please wear attire appropriate for a professional setting. Bringing cold weapons and fire arms, inflammables, and narcotics in the theatre is prohibited. No admittance for persons under influence of alcohol, narcotics or other substances. No admittance for animals. No loud talking, shouting, and using mobile phones, recording, and photographing. Smoking in the building is not allowed. No one may enter the theatre after the performance has begun, except during intermissions.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: ВО БАЛЕТСКАТА ПРЕТСТАВА ЛЕБЕДОВО ЕЗЕРО СЕ КОРИСТИ СТРОБОСКОПСКО ОСВЕТЛУВАЊЕ КОЕ МОЖЕ ДА БИДЕ НЕПОГОДНО ЗА ЛУЃЕ СО ФОТОСЕНЗИТИВНА ЕПИЛЕПСИЈА. WARNING: THE BALLET PERFORMANCE OF SWAN LAKE CONTAINS STROBOSCOPIC LIGHT WHICH MAY NOT BE SUITABLE FOR PEOPLE WITH PHOTOSENSITIVE EPILEPSY.

МОБ СЕ ИЗВИНУВА ЗА ЕВЕНТУАЛНИТЕ ПЕЧАТНИ ГРЕШКИ.

Контакт/Contact:

A: Кеј Димитар Влахов 1000 Скопје Р. Македонијa T: +389 2 3114 -511 / +389 (0)2 3114- 908 F: +389 (0)2 3211- 442 E: marketing@mob.com.mk, www.mob.com.mk

Директор на МОБ: м-р Дејан Прошев Уметнички директор на Операта: Александар Котевски Уметнички директор на Балетот: Горан Божинов Manager of MOB: m-r Dejan Proshev Artistic manager of the Opera: Aleksandar Kotevski Artistic manager of the Ballet: Goran Bozhinov

сезона 2012/3 season


ОКТОМВРИ

02/05.10

НА СЕЗОНАТА O ПРЕМИЕРА SEASON PREMIERE Лучија од Ламермур - Г. Доницети Диригент: Алесандро Д’ Агостини (Италија) Режисер: Лев Пулиезе (Италија) Каст: Ана Дурловски (Лучија – 02.10), Нада Талевска (Лучија– 05.10), Борис Трајанов (Енрико – 02.10), Ристе Велков (Енрико - 05.10), Пабло Караман Аргентина (Едгардо – 02.10), Ѓорѓи Цуцковски (Едгардо – 05.10), Владимир Саздовски (Рајмондо) Lucia di Lammermoor - G. Donizetti Conductor: Alessandro D’Agostini (Italy) Director: Lev Pugliese (Italy) Cast: Ana Durlovski (Lucia – 02.10), Nade Talevska (Lucia – 05.10), Boris Trajanov (Enrico – 02.10), Riste Velkov (Enrico – 05.10), Pablo Karaman, Argentina (Edgardo – 02.10), Gjorgji Cuckovski (Edgardo – 05.10), Vladimir Sazdovski (Raimondo)

10/17.10 Б

Самсон и Далила Кореограф: Роналд Савковиќ (Хрватска) Каст: Ивана Коцевска (Далила), Александра Мијалкова (Далила - 17.10), Јован Веселиновиќ, Србија (Самсон), Васил Чичијашвили, Грузија (Самсон – 17.10),

ДЕКЕМВРИ

НОЕМВРИ

03.11

Б

Жизел - Адолф Адам Диригент: Бисера Чадловска Кореограф: Леонид Лавровски Каст: Александра Мијалкова (Жизел), Васил Чичиjашвили, Грузија (Алберт), Ивана Коцевска (Мирта) Giselle - Adolf Adam Conductor: Bisera Chadlovska Choreography: Leonid Lavrovski Cast: Aleksandra Mijalkova (Giselle), Vasil Chichiashvili, Georgia (Albert), Ivana Kocevska (Myrtha) OБНОВA O RETRIEVAL Лидија од Македонија – Р. Аврамовски Диригент: Алесандро Д’ Aгостини (Италија) Режисер: Пламен Карталов (Бугарија) Обновил: Трајко Јордановски Каст: Весна Ѓиновска-Илкова (Лидија), Игор Дурловски (Апостол Павле),

13.11

07.12 K

ГАЛА БАЛЕТСКИ КОНЦЕРТ GALA BALLET CONCERT

11.12 Б

Есмералда - Ц. Пуњи Диригент гостин: Кореограф: Михаил Крапивин (Русија) Каст: Мими Поп Алексова (Есмералда), Јан Кисилев (Квазимодо), Бобан Ковачевски (Феб) , Ивана Коцевска (Флер де Лиз) La Esmeralda - C. Pugni Guest conductor : Choreography: Michail Krapivin (Russia)

Мими Поп Алексова (Крв), Бобан Ковачевски (Месо) Samson and Delilah Choreography: Ronald Savkovikj (Croatia) Cast: Ivana Kocevska (Delilah), Aleksandra Mijalkova (Delilah – 17.10), Jovan Veselinovikj, Serbia (Samson), Vasil Chichijashvili, Georgia (Samson – 17.10), Mimi Pop Aleksova(Blood), Boban Kovachevski (Meat)

20.10-11.00/13.00

O

КЛИНГ КЛАНГ 4 - Музичка авантура за деца од 3 - 6 години Концепт, текст и режија: Урсула Хорнер (Австрија) Настапуваат: Десанка Глигоријевиќ, Никола Стојчевски KLING KLANG 4 – Musical adventure for children from 3 – 6 years Concept, story and direction: Ursula Horner (Austria) Performers: Desanka Gligorijevik, Nikola Stojchevski

27.10 Б

Каст: Бобан Ковачевски (Базил), Мими Поп Алексова (Китри), Ивана Коцевска (Улична танчерка), Игор Веланоски (Еспада) Don Quixote – L.Minkus Conductor: Bisera Chadlovska Choreography: Victor Yaremenko (Ukraine) Cast: Boban Kovachevski (Basilio) , Mimi Pop Aleksova (Kitri), Ivana Kocevska (Street dancer), Igor Velanoski (Espada) OБНОВA Б RETRIEVAL Жизел - А. Адам Диригент: Бисера Чадловска Кореограф: Леонид Лавровски Каст: Марија Кичевска (Жизел), Леонард Јаковина, Германија(Алберт), Ивана Коцевска (Мирта) Giselle - A.Adam Conductor: Bisera Chadlovska Choreography: Leonid Lavrovski Cast: Marija Kichevska (Giselle), Leonard Jakovina, Germany (Albert), Ivana Kocevska (Myrtha)

31.10

Дон Кихот - Л.Минкус Диригент: Бисера Чадловска Кореограф: Виктор Јаременко (Украина) Горан Начевски (Силас), Ѓорѓи Цуцковски (Тимотеј) Lydia of Macedonia – R. Avramovski Conductor: Alessandro D’Agostini (Italy) Director: Plamen Kartalov (Bulgaria) Retrieved by Trajko Jordanovski Cast: Vesna Gjinovska – Ilkova (Lydia), Igor Durlovski (Apostle Paul), Goran Nachevski (Silas), Gjorgji Cuckovski (Timotej)

23.11 Б

Лебедово езеро – П. И. Чајковски Диригент: Борис Спасов (Бугарија) Кореограф: Виктор Јаременко (Украина) Каст: Марија Кичевска (Одета / Одилија), Васил Чичијашвили, Грузија (Принц Зигфрид) Swan Lake – P. I. Tschaikovsky Conductor: Boris Spasov (Bulgaria) Choreographer: Victor Yaremenco (Ukraine) Cast: Marija Kichevska(Odette / Odile), Vasil Chichiashvili, Georgia (Prince Siegfried) Cast: Mimi Pop Aleksova (Esmeralda), Јаn Kisilev (Quasimodo), Boban Kovachevski (Phoebus), Ivana Kocevska(Fleur De Lis)

15.12 O

Травијата – Џ. Верди Диригент: Љубка Биаџони (Германија), Режисер: Нина Најденова (Бугарија) Каст: Благица Поп Томова (Виолета Валери), Ѓорѓи Цуцковски (Алфред Жермон), Нико Исаков, Бугарија (Жорж Жермон) La Traviata – G. Verdi Conductor: Ljubka Biagioni (Germany) Director: Nina Naydenova ( Bulgaria) Cast: Blagica Pop Tomova(Violetta Valéry), Gjorgji Cuckovski (Alfredo Germont), Niko Issakov, Bulgaria (Giorgio Germont)

30.11 O

Набуко - Џ. Верди Диригент: Бисера Чадловска Режисер: Огњан Драганов (Бугарија) Каст: Ристе Велков (Набуко),Павлина Новакова Георгиев (Абигаиле) , Игор Дурловски (Захарие), Ирена Кавкалевска (Фенена), Зоран Сотиров (Исмаил) Nabucco - G. Verdi Conductor: Bisera Chadlovska Director: Ognjan Draganov (Bulgaria) Cast: Riste Velkov (Nabucco),Pavlina Novakova Georgiev (Abigaille), Igor Durlovski (Zaccaria), Irena Kavkalevska (Fenena), Zoran Sotirov (Ismaele)

21.12 O

Кармен - Ж. Бизет Диригент: Бисера Чадловска Режисер: Кузман Попов (Бугарија) Каст: Ирена Кавкалевска (Кармен), Зоран Сотиров (Дон Хозе) , Ристе Велков (Ескамило) Carmen - G. Bizet Conductor: Bisera Chadlovska Director: Kuzman Popov (Bulgaria) Cast: Irena Kavkalevska (Carmen), Zoran Sotirov (Don José) , Riste Velkov (Escamillo) Б :балет/ballet O :oпера/opera K :концерт/concert

Repertoire 2012/2013  

Repertoire 2012/2013

Repertoire 2012/2013  

Repertoire 2012/2013

Advertisement