Page 1

Jaargang 1 -

Oktober 2012 -

Nr. 1

OP WEG MAGAZINE

Een magazine voor en door de evangelische gemeente Roderesch


Om de kosten van dit magazine te drukken nodigt de raad bedrijven die een relatie met onze kerk hebben uit hier een advertentie te plaatsen tegen betaling van â‚Ź 20,-per keer. Dit magazine zal 2 maal per jaar verschijnen. We willen 8 advertenties op een A4 plaatsen.

2


COLOFON

“Op weg” is een uitgave van: Evangelische gemeente Roderesch Hoofdweg 47 9305 TE Roderesch. www.evangeliegemeente roderesch.nl tel. 06 - 45777078 Postbank 2720239 Rabobank 3351.81.228

Redactie: Saskia Veenstra Herma Bouma Willem Haarsma

Redactieadres: Willem Haarsma Riesven 11 9302EL Roden Mail: op-weg@live.nl Druk: Multicopy Drachten

INHOUD

REDACTIONEEL

4

Voorwoord

Hallo gemeenteleden,

5

Missie en visie

6

Uit de raad

Het eerste magazine voor en door de evangelische gemeente Roderesch. We wisten niet zo goed waar we aan begonnen; het voelde spannend… we gingen Op Weg, maar waar naar toe? We dachten klein, maar het werd steeds groter. Zie hier het eindresultaat van de eerste Op Weg. We zijn blij met alle bijdragen van verschillende gemeenteleden. Hartelijk dank daarvoor!

• • •

Informatie over beleidsontwikkelingen Informatie over huiskringen Geloofsgroei, geloofsverdieping, geloofshelden.

8

Huisvesting

9

Bemoediging 50+ groep

10

Kaleb

12

Vriendenboekje

14

Doolhof

15

Deurhanger

16

Een verhaal van postbodes

17

Gedicht

18

Evangelisatiecommissie

18

Alphacursus

19

Kaart familie Doelman

20

Kinderwerk in de gemeente

21

Prinsen en prinsessen

22

Prettig kennis te maken

23

Startweekend jeugd 2012

24

Zending 2013

26

Boekenhoek

27

Opbrengst en besteding collectes 3

Voor een volgende uitgave zijn we weer afhankelijk van uw verhaal, uw bijdrage. U mag uw bijdrage mailen naar op-weg@live.nl. Hartelijke groet van Willem Haarsma, Saskia Veenstra en Herma Bouma.


V

Romeinen 11: 36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen

interieurverzorgers, regelmatig zien we nieuwe mensen binnenkomen, kortom te veel om te benoemen. Zo mogen we als gemeente één voor één onze zegeningen tellen. En dan nu ook een gemeenteblad. Fantastisch.

Gefeliciteerd. U heeft de primeur. Momenteel leest u de eerste “op Weg”. Een gemeenteblad uitgegeven door de Evangelische Gemeente Roderesch.

Ons gebed is dat mede door dit blad de Heer zijn Koninkrijk bouwt tot eer van Zijn grote Naam, zoals ook bovengenoemde tekst aangeeft.

“Lang gewacht, stil gezwegen, nooit gedacht en toch gekregen”, deze woorden, gesproken door mijn oma, kwamen mij te binnen toen ik bezig was dit voorwoord te schrijven. Woorden die zij sprak toen ik een aantal maanden moest wachten op twee aan mij beloofde konijnen. Maar dat even terzijde.

Heel veel leesplezier toegewenst, Frans van Herwijnen.

OORWOORD

Twee jaar geleden, toen we de digitale Samen op Weg hebben ingevoerd waren de plannen er al om een dergelijk gemeenteblad uit te gaan geven. We zijn dankbaar en blij dat Saskia, Herma en Willen bereid waren deze taak op zich te nemen. En wat hebben ze er een fantastische eerste uitgave van gemaakt. Een blad vóór en door de gemeente. En dit is nog maar het begin. De verwachting is dat dit blad tweemaal per jaar zal uitkomen. Boordevol met informatie, leuke wetenswaardigheden, het reilen en zeilen van het kinderwerk, beleidszaken, interviews, enz., is het natuurlijk ook een prachtig blad waardoor de gemeente gepresenteerd kan en mag worden naar buiten. Wanneer we terug zien op de afgelopen tijd dan mogen we rustig stellen dat we als gemeente zeer gezegend zijn. Een mooi gebouw, zeer recent een nieuwe parkeerplaats, lieve broers en zussen, mooie kinderen, jeugd, het Woord van God, mensen die zich inzetten in het muziekwerk, kinderwerkers, koffiezetters en schenkers,

4


ISSIE EN VISIE EVANGELISCHE GEMEENTE RODERESCH

issie:

De volgende pijlers zijn de basis waarop wij als gemeente samenkomen:

M

Jezus Christus kennen en bekendmaken.

V

1. Vieren. Tijden de erediensten willen we op een herkenbare en enthousiaste wijze de Here Jezus groot maken. De samenkomsten zijn het centrum voor levensvernieuwing, bekering en versterking van het geloof.

isie:

Het zijn van een gemeente van Jezus Christus in een gebroken wereld, waartoe mensen, die God zoeken, zich aangetrokken voelen, zich veilig voelen, zich geestelijk zullen ontwikkelen en tot eer van Hem leven

2. Leren. De gemeente wil zich laten leiden en vormen door het Woord van God, zodat gemeenteleden worden getraind in het volgen van de Here Jezus . Het Woord van God erkennen wij als gezaghebbend voor leer en leven. Het onderwijs uit Gods Woord heeft daarom hoge prioriteit en neemt een voorname plaats in.

1. Groei in persoonlijke relatie met God. 2. Groei in relaties binnen gezinnen. 3. Groei in relaties binnen de gemeente. 4. Groei in gaven en bedieningen. 5. Groei in aantal gemeenteleden.

3. Dienen. De gemeente hoort een lieflijke gemeenschap te zijn. We willen dat bevorderen door de gemeente zo te structureren dat de leden zich verantwoordelijk voor elkaar voelen, elkaar liefhebben, voor elkaar kunnen zorgen zich bij elkaar thuis voelen. Dit geven we mede vorm door in zorgkringen bij elkaar te komen. 4. Groeien. De basis van de groei van de gemeente is gelegen in een bewogen hart van de leden voor een verloren wereld. Dit uit zich in zorg en liefde voor de mensheid. We willen dat de deuren van de gemeente letterlijk en figuurlijk open staan en dat leden geregeld mensen meenemen naar de diensten en andere activiteiten.

5


alle beleidsstukken eerst voorgelegd aan de diakenen. Zij zijn voor de Raad een prachtig eerste klankbord. De laatste drie onderwerpen hopen we dan ook in de loop van 2013 helder te krijgen.

UIT DE RAAD

I

nformatie over beleidsontwikkelingen

Hoe zouden we jullie in dit proces op een goede manier kunnen betrekken en informeren? In het verleden is wel gesproken over zogenaamde leeravonden. Op zo’n avond kunnen er dan, na een uiteenzetting, vragen gesteld worden of aanvullingen gegeven worden. Maar wellicht kunnen de Bijbelstudie avonden hier ook voor gebruikt worden. We zoeken hierin dus naar een goede weg die ook gewoon heel praktisch moet zijn. We houden u op de hoogte.

Als Raad hebben we u verteld over de ingeslagen weg met betrekking tot het maken van beleid. Tijdens de laatste gemeentevergadering van 2011 is uitgelegd dat we graag een aantal zaken omschreven op papier willen hebben. Dit, enerzijds omdat zoiets heel makkelijk en praktisch is voor mensen die kennis willen maken met de gemeente, en anderzijds noodzakelijk om in de toekomst ook de gemeente te kunnen blijven leiden in overeenstemming met het Woord van God. We hebben toen een aantal zaken genoemd die we in de loop van de tijd graag willen uitwerken. Hier nog even op een rijtje: huwelijk, echtscheiding en hertrouwen, daarnaast willen we graag een geloofsb elijdenis samenstellen, daarna gaan we bezig met dopen, avondmaal en tucht. Hoe is de stand van zaken op dit moment?

I

nformatie over huiskringen

Al een flink aantal jaren draaien in onze gemeente de huiskringen. Alle gemeenteleden, maar ook vaste gasten die aan hebben gegeven hierin te willen meedoen, zijn ingedeeld in een huiskring. Het seizoen 2011-2012 is een periode geweest waarin de huiskringleiders weinig of geen ondersteuning hebben gekregen vanuit de Raad. Dit is niet de bedoeling geweest maar het is wel de waarheid. We zijn de huiskringleiders dankbaar dat ze op bijzonder goede wijze leiding hebben gegeven aan de kringen. Dit seizoen hopen wij meer ondersteuning en input te kunnen geven aan deze leiders.

Het beleidsstuk over huwelijk, echtscheiding en hertrouwen wordt nu in concept gemaakt. We hopen op niet al te lange termijn hiermee naar de gemeente te kunnen komen. Ook willen we de gemeente eerst betrekken bij het proces rondom dit vraagstuk. We zoeken naar een goede manier om jullie te informeren en jullie te betrekken in de soms lastige situaties die zich in de praktijk kunnen voordoen. In ieder geval hopen we begin 2013 tot een definitief beleidsstuk te kunnen komen.

Bij veel leden van de huiskringen leeft het verlangen om naast de zorg die we voor elkaar mogen dragen, ook te gaan groeien als kring in het Woord van God. Binnen de Raad hebben hier over gesproken en hebben aan de kringleiders voorgesteld het accent van de kringen iets te verschuiven. Naast de zorg voor elkaar lijkt het ons goed om ook te zoeken naar hoe we als kringen kunnen

Met de geloofsbelijdenis zijn we bijna klaar. Ook deze wordt momenteel in concept gemaakt. Nadat we deze aan de diakenen gepresenteerd hebben en hun bevindingen gehoord hebben willen we dit ook aan de gemeente presenteren. Overigens worden

6


groeien in kennis en diepgang van Gods Woord. In het verleden is bewust gekozen voor het concept zorgkringen. Dat is een goede keus geweest en deze heeft ook zeker meegewerkt aan een stabiele opbouw van de gemeente. Het betekent dus niet dat we nu het zorgen voor elkaar willen loslaten. Nee, veeleer willen we het element van groei daar aan toe gaan voegen. Het is niet zo dat we daarvoor nu al een compleet plan hebben klaarliggen. Ook hiervoor geldt dat we op zoek gaan naar de weg waarop de Heer ons als gemeente wil leiden.

volharding willen lopen. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is aan de rechterzijde van de troon van God. Hij is onze Held die in ons midden is. Met ons jaarthema “geloofshelden” zijn we er van overtuigd het komende jaar een stap in de goede richting te doen. Bidt, bouwt, groeit u mee? De Raad van oudsten.

G

eloofsgroei, geloofs verdieping, geloofshelden

Diverse keren hebben we de afgelopen tijd binnen de raad gesproken over de koers die we het komende jaar graag zouden willen gaan varen. Telkens kwamen we weer uit op geloofsgroei, -verdieping. We geloven dat onze God het komend jaar ons wil leiden in een stuk groei in de diepte. Als gemeente, maar ook persoonlijk, onze wortels uitslaan. Vaster gefundeerd in het Woord van God, meer verdieping in de relatie met de Here Jezus, hechtere banden tussen broers en zussen in de gemeente, groei in de zorg voor elkaar, groei in het aanbidden van onze God, enz.. .Ook groeien in gebed. Naast de bidstond op zondagavond is er nu ook op woensdagmorgen een gebedsmoment. De lijn die vorig jaar is ingezet om een biddende gemeente te zijn willen we ook graag vasthouden. Daarom blijven we zoeken naar (meerdere) geschikte momenten voor gebed. We zijn ons er van bewust dat dit bovenstaande een proces is. Wellicht een proces dat meerdere jaren in beslag neemt. Sterker nog, het zal een proces zijn tot de wederkomst van onze Heer. Ons gebed is dat we als gemeente ons hart hiervoor op zetten en, zoals Paulus het zo mooi verwoord in Hebreeën, de wedloop die voor ons ligt met

Hij zal de beste weg die men maar kiezen kan, tonen aan hen die zich in hun afhankelijkheid tot Hem richten. (Psalm 25 vers 9)

7


H

rest van het gebouw. Daarnaast zal ook de rest van het terrein aangepakt gaan worden. Hierbij komt er een nieuwe speelplaats voor de kinderen achter bij de crèche, een speelveldje voor de kinderen en de jeugd achter het gebouw en komt er bestrating rondom het gebouw.

UISVESTING

Het lijkt allemaal alweer zo gewoon, maar het is nog maar een jaar geleden dat het nieuwe gebouw geopend werd. Heel veel vrijwilligers hebben zich toentertijd ingezet om dat alles tot stand te brengen. Maar ook in het afgelopen jaar zijn er nog veel mensen bezig geweest om verschillende dingen in en rondom het gebouw af te ronden.

Voor wat betreft het interieur zullen ook nog de puntjes op de i gezet gaan worden. Zo worden er momenteel bijvoorbeeld plannen uitgewerkt voor de inrichting van de jeugdhoek in de koffiebar en wordt er nagedacht over een soort afscheiding achter in de kerkzaal om de extra stoelen en eventuele andere materialen uit het zicht te houden. Tevens worden er plannen gemaakt over de inrichting van de hal. Tot slot is er door de taakgroep techniek een totaalplan uitgewerkt ter verbetering van de geluidsinstallatie in de kerkzaal en in de koffiebar. De huidige installatie is niet meer toereikend voor de nieuwe kerkzaal en ook de geluidsinstallatie in de koffiebar dient aangepakt te worden. Op zondag 4 november a.s. zal er een proefopstelling komen op basis van het uitgewerkte plan zodat er gekeken kan worden hoe dit in de praktijk uitpakt en zodat iedereen kan horen en ervaren (gemeente, zangteam en techniek) hoe één en ander klinkt. Op basis van de uitkomst kunnen we dan definitief een besluit nemen.

Zo is o.a. de elektrische installatie in het afgelopen jaar afgemaakt, zijn er nieuwe lamellen opgehangen, is de buitenkant grotendeels geschilderd, is er een andere balie geplaatst bij de boekenhoek en onlangs nog is een groot deel van het terrein aangepakt en zijn er nieuwe parkeerplaatsen gekomen. Gestaag worden de verschillende dingen afgerond. Wij zijn dan ook erg dankbaar dat wij als gemeente zo gezegend zijn met al die vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Heel erg bedankt hiervoor!

Kortom, veel dingen zijn er al gerealiseerd, maar er liggen ook nog de nodige plannen. We hopen in de loop van volgend jaar de laatste dingen af te kunnen ronden. Mede door de inzet van de vele vrijwilligers moet dit zeker gaan lukken. We mozien er naar uit hoe het eindresultaat gaat worden.

Ook nu nog zijn we bezig de laatste dingen in te plannen. Zo ligt het in de bedoeling om de buitenmuur van de kerkzaal volgende jaar te vervangen zodat dit één geheel wordt met de

De huisvestingscommissie.

8


B

EMOEDIGING - HEB ELKAAR LIEF

Twee broers werkten samen op een boerenbedrijf dat al generaties lang in de familie zat. De ene broer was getrouwd en had een groot gezin, de andere broer was alleen. De oogst verdeelden ze eerlijk; allebei kregen ze de helft van alles wat het land opbracht.

Elke eerste maandagmiddag van de maand komen wij als groep bij elkaar in de koffiebar van de gemeente Eben Haezer. Afgelopen jaar mochten wij vier nieuwe mensen begroeten en af en toe komen er gasten. In mei van dit jaar gingen wij als afsluiting naar vrienden in Haule, waar onze broeder Bart van Houten ook nog bij aanwezig was. Wat kwam hij met Anna graag en wat zullen wij zijn vriendelijke behulpzaamheid en inbreng missen. Op de middag beginnen wij met veel zingen, gebed en een overdenking. Wij nodigen zo nu en dan iemand van buiten of binnen van de gemeente uit om iets te vertellen of te zingen. Verder zijn wij soms creatief bezig zoals met de Kerst. Het allerbelangrijkste is dat wij op de 50+ middag de Here groot maken en elkaar mogen liefhebben en bemoedigen.

Op een dag dacht de broer die alleen was: het is niet eerlijk dat we de oogst gelijk verdelen. Ik ben maar alleen en heb niet veel nodig. Dus elke nacht vulde hij stiekem het deel van zijn broer aan door een zak graan van zijn eigen voorraad te pakken en die over het grasveld naar de voorraadschuur van zijn broer te slepen. Ondertussen dacht de getrouwde broer bij zichzelf: het is niet eerlijk dat we beiden de helft krijgen van de oogst. Ik ben getrouwd en heb een vrouw en kinderen die voor me kunnen zorgen als ik niet meer kan werken, maar mijn broer heeft niemand die in de toekomst voor hem kan zorgen. Dus elke nacht pakte hij een zak graan en sleepte die naar zijn broers voorraadschuur.

Hartelijk welkom, Joke Rozeveld

Dit draag ik jullie op; heb elkaar lief. Johannes 15 vers 17 Beide broers stonden jaren voor een raadsel, omdat hun eigen voorraad nooit afnam, terwijl ze elke nacht een zak graan versleepten. Totdat ze op een donkere nacht tegen elkaar aan botsten. Langzaam begon hun te dagen wat er aan de hand was. Toen gooiden ze hun zakken neer en omhelsden elkaar.

Uw woord is een stralend licht, dat mij de weg door het leven wijst. (Psalm 119 vers 105)

9


K

ALEB

Nou we begonnen ’s ochtends altijd met een studie. Als leiding waren we onderverdeeld in groepen en hadden we allemaal een studie gemaakt naar aanleiding van het thema: Ontdekkingsreizigers. Dit hoofdthema was onderverdeeld in subthema’s namelijk:

Kaleb is een christelijke organisatie die allerlei activiteiten organiseert voor kinderen en jongelui tussen de acht en de 26 jaar. Het doel van Stichting Kaleb is de jongeren, vertellen van de Here Jezus Christus, ze tot Hem leiden, ze opbouwen in het geloof en ze leren verantwoordelijkheid te nemen door zich in te zetten in het Koninkrijk van God.

1. Hoe ziet God mij? 2. God wil een relatie met mij. 3. Hoe kan God je gebruiken.

Elk jaar wordt er een zomerkamp georganiseerd voor één week op Schiermonnikoog. Hierbij komen jongeren van de leeftijd acht tot en met achttien jaar op vijf verschillende boerderijen terecht, op Schiermonnikoog. De dagen worden gevuld met Bijbelstudies, sport, spel en veel gezelligheid.

De kinderen gingen elke dag naar een andere studie. Aan het begin en aan het einde van de week hadden we een gezamenlijke studie, als inleiding en afsluiting van de week. Wij hoorden bij het groepje: God wil een relatie met mij. We begonnen met een eiland, waar van alles gebeurde. We hebben verschillende toneelstukjes uitgevoerd om duidelijk te maken wat een vriendschap/relatie met God inhoudt. Als afsluiting van onze studie maakten we met de kinderen een hart, waar ze op konden schrijven wat belangrijk is in een vriendschap voor hun. De kinderen waren erg enthousiast en hebben veel geleerd. ’s Middags deden we altijd iets van sport en spel bijvoorbeeld een zeskamp of een speurtocht. De avonden

Dit jaar zijn wij (Rachel en Sanne) naar Kaleb geweest. Wij zijn mee geweest op de D boerderij(leeftijd 10-12) en hebben een hele gave tijd gehad, waarin we Gods liefde hebben ervaren. Hoe ziet een dagje D-boerderij er nou eigenlijk uit?

10


Rachel We hebben Gods nabijheid erg ervaren deze week, door de kinderen heen. De openheid en geloof van kinderen is opbouwend geweest, mooi om te ervaren hoe puur dit geloof is. Daarnaast hadden we een team, dat erg goed op elkaar afstemde. Hierdoor hebben wij ons gedragen gevoeld. We hebben mogen bidden met en voor de kinderen, dit was erg mooi. Af en toe was het ook zeker zwaar/vermoeiend, maar ik kan terugkijken op een mooie gezegende week. Sanne Voor mij persoonlijk was het een gave maar ook vermoeiende week. Niet alleen de kinderen hebben veel geleerd, maar ik ook. De heilige Geest was in ons midden en heeft mij zeker aangeraakt. Midden in de week, had ik het erg moeilijk. Ik voelde me erg onrustig en kon niet verklaren waarom. Na een goed gesprek met een van de hoofdleiding is er voor me gebeden en voelde ik me weer rustig. Het is gaaf om te zien dat God met iedereen een plan heeft, met de kinderen maar ook met de leiding. Het was fijn om de kinderen dingen te leren, zeker met een dijk van een team die achter je stond. Er werd ook voor elkaar gebeden en we hebben elkaar geholpen door deze gave, leuke, mooie, gezellige superweek!!

Dit is er gebeurt met jullie kranten â˜ş waren erg verschillend, we hebben een serieuze avond gehad met als thema: Jouw identiteit in God, we hebben een bonte avond gehad en we hebben ook ’s avonds spellen gedaan. De avonden sloten we af in ons eigen groepje met een kleine studie over de wapenuitrusting en gebed. Ik denk dat we kunnen terugkijken op een goede week, waarin we Gods liefde hebben gezien in de kinderen!!

11


H E I N H A N D I

Vriendenboekje Mijn naam is: Hein Handig Ik woon in: Broek in Waterland Jarig: 29 februari Zo zie ik er uit: Een beetje stoffig en draag altijd een rode matrozenmatrozen-pet Kleur haar: Br uin Kleur ogen: Blauw Wat mij zo bijzonder maakt: Ik heb een mens nodig om te praten en te spelen Het leukste om te doen vind ik: Varen over de baren en over de zee Het mooiste bijbelverhaal vind ik: Jona en de vis Mijn favoriete kinderlied: God heeft een plan met je leven Je bent hier met een doel Geloof het diep van binnen Het is meer dan een gevoel Hij doet meer dan je kan bidden Hij is groter dan je denkt Ik weet dat hij je helpt Ik weet dat hij je kent Dus stap uit je boot Durf op water te lopen Vraag God om hulp En de Hemel gaat open Wees maar niet bang Hij is altijd bij jou In de storm, in de strijd, in de moeilijke tijd God is trouw Halleluja Mijn lievelingsboek: Z eemansknopen Het liefst eet ik: S cheepsbeschuit Lievelingsdier: : S chippershond Wat ik verder nog vertellen wil: Vertrouw niet alleen op mensen maar vertrouw boven alles op de Here God

G 12


P I E T P A R

Vriendenboekje Mijn naam is: Piet Paraat Pa raat Ik woon in: Sloten Jarig: Elke dag â˜ş Zo zie ik er uit: Ik zie er stoer uit maar je kan zien dat ik met liefde gemaakt ben en draag altijd een blauwe matrozenmatrozen-pet. Kleur haar: Blond Kleur ogen: Blauw Wat mij zo bijzonder maakt: Ik ben door een mens gemaakt Het leukste om te doen vind ik: S terke verhalen vertellen. vertellen Het mooiste bijbelverhaal vind ik: De Here Jezus en storm op het meer Mijn favoriete kinderlied: Kom stap in mijn boot Durf met mij mee te varen. Vraag mij om hulp En ik zal de klus klaren. Wees maar niet bang Ik weet altijd wel raad. In de storm in de strijd, in de moeilijke tijd; Piet Paraat. Mijn lievelingsboek: S erie van Dolfi en Wolfi Het liefst eet ik: Vis Lievelingsdier: Dolfijn

A A T 13


14


15


gedachten. Bovendien hadden wij die avond dat het woord kon worden ingeleverd een afspraak en moesten vroeg weg. Ik probeerde er onderuit te komen. Omdat het woord tot driemaal terug kwam drong Ruth er bij mij op aan om het op papier te zettenen het toch maar in te leveren. Ik leverde dit in bij een vergadering van de organisatoren, met de vraag dit aan de workshopleider te geven. Het briefje kwam echter niet op de goede plek terecht en belandde via veel tussenpersonen uiteindelijk bij mijn workshopleider, die niet goed begreep wat hij ermee moest. Dus borg hij het op in zijn portemonnee. De volgende dag tijdens de workshop bleek dus dat mijn woord niet getoetst of ingebracht was en we lieten het maar zo. Ik dacht nog bij mezelf zie je nu wel, ik had het niet moeten inleveren.

en verhaal van postbodes. Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest vooral naar die van profetie. (1 Cor 14:1) Afgelopen zomer waren Ruth en ik op de New Wine conferentie en had ik me aangemeld voor een workshop profetie. Profetie: kun je dat leren dan??.. Je kunt er volgens de bijbel in ieder geval naar streven en wat is een gemeente van Jezus Christus zonder het doen van de gaven van de Geest, die immers door Christus aan zijn gemeente gegeven zijn.

De gave van profetie is een bekwaamheid, die God aan de Gemeente geeft, waardoor een boodschap van God door de Heilige Geest ontvangen kan worden doorgegeven.

Even….. voor ik verder ga…. De New Wine conferentie vind 1 x per jaar in Biddinghuizen plaats en dit jaar waren er rond de 3500 mensen aanwezig uit verschillende kerken uit Nederland en België. Na elke samenkomst vindt er voorbede plaats door ministryteams (70 mensen). Een ministryteam is een gebedsteam bestaande uit twee personen, die daarvoor een cursus hebben gevolgd. Elke avond worden er aan het einde van de samenkomst profetische woorden doorgegeven , die van te voren getoetst zijn, waarna mensen naar voren kunnen komen om voor zich te laten bidden. De volgende avond, worden , die woorden weer opnieuw getoetst door het team om te kijken of er reactie op is geweest.

In Korinthe 14:3 staat duidelijk waar de gave van profetie voor bedoeld is: Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend.

Die avond zou Ruth meedoen met het ministryteam. Op een gegeven moment waren ze aan het bidden met een vrouw en die gaf aan dat ze er zo tegenop zag om straks weer naar huis te gaan. Zij had regelmatig terugkerende doodsgedachten. Toen herinnerde de workshopleider (Ruth’s gebedspartner) zich het briefje in zijn portemonnee en overhandigde die aan de vrouw. Zij straalde toen ze de woorden las. Het woord dat ik namelijk in mijn gedachten

Na de theorie in de workshop over profetie kregen we ook de opdracht mee om een profetisch woord van God te vragen en deze eventueel in te leveren bij de organisatie. Ik had er niet zo veel zin in, maar toch kwam er telkens een heel specifiek woord in mijn

16


kreeg en wat op dat briefje stond was: “Je doodsgedachten zullen verdwijnen en je zult leven”. Dit ervoer ze als een rechtstreekse belofte van God dat haar hart raakte. En ze zei nu heb ik iets tastbaars……… De volgende morgen getuigde ze voor een paar duizend mensen dat God op een bijzondere wijze tot haar gesproken had en dat zij nu wist dat God bij haar is. Ruth wist niet dat haar gebedspartner mijn workshopleider was en hij wist niet dat Ruth de boodschap van het papiertje kende. Je zult begrijpen dat de verrassing groot was. Misschien was het ook niet helemaal toevallig dat Ruth gekoppeld was aan de workshopleider als één uit de ze ventig.

Er zijn zo veel mensen die het nodig hebben dat hun een hand wordt toegestoken. Ze willen wel tot Jezus komen, maar er is gewoon niemand die het merkt. Als Jezus niet tot Matheüs had gezegd; “Volg mij” - dan had hij zijn leven lang in het tolhuis gezeten.

Al met al waren er enkele postbodes nodig om de boodschap van God op de goede plaats te brengen.

Ingezonden door Joke Rozeveld

Zo zie je maar weer dat God, ondanks ons geklungel, altijd weer wil troosten en bemoedigen. Arend en Ruth Kroes.

17


E

vangelisatie commissie.

Ongeveer een half jaar geleden hebben we met een vijftal leden onze gedachten gewisseld over het bereiken van de RAS dorpen met het evangelie.

lphacursus: In de gemeente wordt een Alphacursus gegeven. Deze cursus is geschikt voor iedereen: jong, oud, pas christen of al jaren lang gelovig, zoeker, humanist etc. We gaan in een ontspannen sfeer met elkaar de basis van het christelijk geloof onderzoeken. De cursus duurt 10 avonden (van 18.30 tot 21.00) + een weekend (vijdagavond, zaterdag). We beginnen de avonden met een gezamenlijke maaltijd en gaan na een korte inleiding met elkaar in gesprek over diverse onderwerpen (wie is Jezus, hoe leidt God ons, wat is bidden, wie is de Heilige Geest). Daarbij mogen alle vragen gesteld worden, niks is te gek, te simpel of te kritisch. We gaan zoeken naar antwoorden op levensvragen en daarbij eerlijk kijken of de Bijbel saai, onwaar en achterhaald is of nog steeds relevant voor deze tijd.

In het begin hadden we ideeĂŤn om kinderwerk op te zetten, net zoals de gemeente vroeger ooit is begonnen. Binnen de gemeente was niemand die de passie had om dit op te gaan zetten. We zoeken naar wegen om ons als gemeente bekend te maken en de drempels te verlagen. Als je zoekt, zul je dat biddend moeten doen, is onze overtuiging! Vandaar dat we op woensdagmorgen daar nu een apart moment voor hebben (bidstond, 9.00 uur). Op een van deze bidstonden werd iemand steeds bepaald met de vissers op het meer, die hun netten aan de andere kant moesten uitgooien. Volgens ons kan dit betekenen dat we in ieder geval met gebed de dingen moeten oppakken. Dit lijkt misschien wat passief, maar zo voelen we dat zeker niet en verrassende zegeningen hebben we al ervaren.

GeĂŻnteresseerd? Meld je aan bij Frans van Herwijnen, Irene de Vries of via de site van de gemeente

Elke woensdagochtend is nu vanaf 10.00 uur inloop-kerk. We openen de deuren voor mensen uit de buurt en voor onze eigen gemeenteleden die gasten mee kunnen nemen. Gewoon even een bakje koffie en een praatje en dat praatje mag alle kanten opgaan; gewoon drempels verlagen. Als er mensen zijn die een idee of activiteit hebben voor de inloop-kerk, en er zelf ook bij betrokken willen zijn, horen we het graag. Namens de evangelisatie commissie; Siebe Hut.

18


Nico en Sijpie Doelman werken bij Wycliffe Bijb elvertalers (www.wycliffe.nl)

19


K

zingen, een spelletje of opdracht doen wat met de les van die ochtend te maken heeft en dan krijgen de kinderen een Bijbeluitleg met een powerpoint erbij. We sluiten het gezamenlijke deel af met limonade en een koekje en dan gaan de kinderen naar hun eigen ruimte voor een verwerking van de les. We beginnen met lessen uit het Bijbelboek Genesis. Het werkboek heet: God roep ons. Elke keer leren de kinderen over hoe God ons roept. We hebben inmiddels de eerste les gehad: God roept ons… door Zijn werken. Dat ging over de Schepping en over de Drieeenheid: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De eerste keer was spannend, en het liep meteen anders doordat… de beamer weg was. Deze was bij de jeugd/ tieners , op het startweekend, maar dat wisten wij niet. Wat nu? Geen Power Point, geen tekst van liedjes, geen filmpje. Paniek. Nadenken en…er eerst voor gaan bidden. Gelukkig, in de bestuurskamer staat een Flap Over. We besloten het hierop te tekenen, en dat was ook erg leuk: nu konden kinderen ook betrokken worden door zelf iets van de schepping te tekenen. Ook hebben ze allemaal een bakje gevuld met iets uit de natuur, wat God gemaakt heeft, en dat hebben we bekeken. Daarna hebben de Prinsen en Prinsessen een cirkel gemaakt over de schepping en bij The Treasure hebben de kinderen een kaart gemaakt met blauwe gel achter een hoesje en rubberen visjes erin, een prachtige zee.

inderwerk in de Gemeente september 2012

Wij willen graag dat de kinderen God leren kennen, liefhebben en volgen/ gehoorzamen. Kinderen moeten zich veilig en vertrouwd voelen en zich kunnen ontwikkelen in het geloof en onderlinge vriendschappen opbouwen en voelen dat ze bij de Gemeente horen. We willen een afwisselend, Bijbelgetrouw programma bieden met verdieping per leeftijdscategorie. Hiervoor hebben we gekozen voor het programma Voetstappen van Geloof. Voor wie meer wil weten kan op de site www.voetstappenvangeloof.nl kijken. We zijn het seizoen gestart met onze eerste Kinderkerk, meteen om 9.30uur! Het thema was: Wie is de held! Het was echt superleuk. Er waren veel kinderen, alle leiding, en een aantal ouders. We hebben lekker gezongen met begeleiding van gitaar en Sandra op haar keyboard. Een aantal kinderen kregen de opdracht met zoveel mogelijk spekjes in de mond nog duidelijk het thema op te zeggen: Wie is de Held. Lachen natuurlijk, en lekker snoepen. Ook moesten de kinderen kiezen wie nu de held was: Goliath ( Jan Sybrand) of David ( Ellis), beide hebben duidelijk gemaakt waarom zij de held waren, maar alle kinderen kozen voor….David. De kinderen van The Treasure hebben daarna nog een les gehad over de geestelijke wapenrusting en een schild ( van geloof ) gemaakt. De kinderen van de Prinsen en Prinsessen hebben een steen ( van David ) geverfd.

Leuk, een nieuw programma, veel ideeën, ook veel voorbereiding, maar de moeite waard. we leren er zelf ook door en we doen het nu ook meer samen als leiding Kom gerust eens kijken en… we zijn nog op zoek naar nieuwe kinderwerkers!!!!

Nu zijn we net gestart met het nieuwe programma. Na het kinderlied gaan alle kinderen voortaan eerst naar de koffiebar, daar gaan we samen

20


P

rinsen en Prinsessen.

Wij van de prinsen en prinsessen vinden het leuk om een stukje te schrijven voor de Samen op Weg. Zo kunnen we laten zien wat we allemaal doen en wie we zijn. De volgende Prinsen en Prinsessen komen altijd: Wouter, Laura, Wesley, Benjamin, Boaz, Robin, Ruben. Er komen ook wel eens gastprinsen en prinsessen die natuurlijk van harte welkom zijn. Afgelopen jaren begonnen we altijd met een rondje wat iedereen heeft meegemaakt de afgelopen week. Daarna gingen we zingen en Bijbellezen. Als laatst maakten we een verwerking over het Bijbelverhaal dat was verteld. Het afgelopen jaar heb ik(Sanne) de lessen zelf gemaakt zodat de lessen aansloten bij wat er in de gemeente verteld werd. Dit jaar gaan we anders werken. We hebben dit jaar een gezamenlijke methode en de zondagscholen beginnen samen, voor de verwerking gaan we uit elkaar. Hieronder een aantal foto’s, zodat u een kijkje kan nemen bij de prinsen en prinsessen:

21


Beste gemeenteleden, Ook wij, als Jeugdwerk, zijn gevraagd om een bijdrage te leveren in de ‘Op Weg’. En via deze manier willen wij ons graag even voorstellen. Wij als leiding hebben namelijk een missie; wij willen jongeren bereiken met Gods liefde en kracht, zodat ze een vurige relatie met Hem krijgen en Jezus gaan weerspiegelen. Het is een hele mond vol, maar denk er maar eens over na. Er zit namelijk nogal wat kracht in deze zin. Want zodra wij een relatie met Hem, met God dus, hebben zal de wereld zien dat wij anders zijn. Het jaarthema is dan ook; ‘maak het verschil’. Wij willen samen met de Jeugd gaan nadenken over hoe wij het verschil kunnen maken in deze wereld. Wij mogen een voorbeeld nemen aan de Here Jezus die op deze aarde heeft rondgelopen, hoe hij met mensen om ging, is opmerkelijk. Hij maakte het verschil. En zo mogen wij ook, wanneer wij Jezus gaan weerspiegelen, het verschil maken in de dingen die we doen. Zodat onze collega’s, klasgenoten, buren, vrienden, familie en kennissen kunnen zien dat wij een vurige relatie hebben met onze Heer, Jezus Christus! Het laatste weekend van september hebben we een ontzettend mooi startweekend met z’n allen gehad! Dit weekend als start van het seizoen beloofd een gezellig, mooi en gezegend jaar! Groetjes, Gerard, Fokke, Imma, Jan Anne, Jan en Loes.

22


Kjhdiuwmndcmb,mdf;lkcvhjkgdiouewlka,\jxhkuzxf.mdfgpovmxjzcx,mfd;lk ,xvmjkckxk hgfdhgG Het was een leuk weekend waar God zeker bij was. Het was gezellig om met alle meisjes in een tent te slapen. Volgens jaar weer! X Anouk Jklzxcvbnmqwertyufutyu ytufeerfefjj[f0 irlsdjdd iopasdfghjklzxcvbnmqwez Het was een super een super weekend. Wat ik ook erg leuk vond was dat er toch serieuze momenten waren maar toch niet saai waren. ☺ Het was echt leuk en heb wel weer dingen geleerd en over Gods woord. X Anna. Ujdsdhgjgdwertyuiopasdfghjklzxvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm we rtyu Het was echt een super leuk weekend met iedereen en natuurlijk God! T’was echt heel gezellig. X Michelle.iopasdfghjklzxcvbnmqwert Het was heel gezellig en eigenlijk weten wij niks om op te schrijven want dan schrijft iedereen het zelfde dus we schrijven maar wat op, maar het was echt leuk! X Silva en Ellis. Jrtjjytjhytuytjmqw rtyu iopa ytuytuyturytuwtw yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertybegtyekskskd ememememmmj jnihljdhdnljjd uiopasfgdfghjklzxcvbnmHet was een super leuk weekend! Moeten we vaker dan één keer in het jaar doen. Groetjes Roland qwertyuiopahetydnf,fklfjF JHG mn vhrkhksfmnafkljlkmnkj .xdgdkjgkjgdkjgdkjgdiuflkgmmb lk ,d bcjx dhkjhdjhd uoiufnsf jshfkjhsfmnsf, ueiuwmxklertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcBedankt voor het super weekend. Het was erg gezellig om als nieuwkomers zo snel opgenomen te worden binnen deze groep. Wordt vast een gezellig jaar met z’n allen. We hebben er zin in! Ruben en Jonathan(nieuwkomers) fghjklzxcvbnmqwertyu opasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiHet was echt een super weekend! Van mij mag dit wel elke week ☺ Dit wordt een top jaar met zijn allen! Liefs, Maus sdfgh jklzxcvbn mqwetyuiopasdfghjklzxcvbjklzxcvbnmqwertyuiop Het was een top weekend☺ Moeten we vaker doen! Wordt een leuk jaar. Groetjes, Zweitze. Ghjklzxcv bnmrtyuiosdfghjklzx cvbnmqwertyuiopghdhdgstgtrhrthtrhf nnreh kkklzxcvbnmqwer 23 tyuio a sdfghjklzxcvbnhwekjmdjkhsf,smfjkhcnf,mnfvkjh gjqwelkhqlk\z,d,;lkf kljhdoqo


DORCAS: zorgen voor de allerarmsten en verdrukten in 20 landen in Oost Europa, Rusland en Afrika. Het bieden van sociale zorg en noodhulp (bv rampen) voor alle mensen. Er is ook een project voor Roma kinderen. Zo willen ze de mensen bereiken met de liefde van Jezus Christus.

Z

ending 2013

Als kerk mogen we geloven in de opdracht van Jezus Christus om alle volken tot Zijn leerlingen te maken en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie, omdat de Here Jezus deze wereld zo lief had en alle volken op het oog heeft. Dit kunnen we o.a. doen door :  zorgen voor de allerarmsten en verdrukten en zo Gods liefde te laten zien.  elke wereldburger toegang te geven tot de b ijb el in zijn eigen taal, door vertaalprojecten, maar ook door mensen te leren lezen en schrijven  Vervolgde christenen versterken en bemoedigen en aanmoedigen.

WYCLIFFE: elke wereldb urger toegang geven tot de b ijb el in zijn eigen taal. In 2025 willen ze samen met partners wereldwijd, in iedere taal waarin dat nodig is, een goedlopend Bijbelvertaalproject gestart hebben. Nico en Ypie Doelman werken hiervoor in het Caribische gebied en zijn afgelopen zomer bij ons geweest. Zeventig vertaalprojecten gaan er van start, maar er wachten er nog honderden.

We hebben 3 organisaties uitgekozen, die hieraan bijdragen en die we willen ondersteunen als kerk. Even in het kort wat over deze organisaties:

24


OPEN DOORS: Vervolgde christenen versterken en bemoedigen en aanmoedigen.

Collectebonnen: Code 1. Code 2. Code 3. Code 4.

Ze steunen christenen, in 50 landen, die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Ze brengen Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp aan deze christenen.

15 x € 1 en 6 x € 2, = € 27. 12 x € 2 en 9 x € 5 = € 69. 12 x € 5 en 9 x € 10 = € 150. 12 x € 10 en 9 x € 20 = € 300.

.Indien u de giften notarieel laat vastleggen voor vijf jaar, zijn ze altijd fiscaal aftrekbaar en er is geen boven of ondergrens van toepassing, deze vallen onder de “Periodieke Giften”. De kosten hiervan worden door de gemeente gedragen. Informatie bij de penningmeester.

Het doel is om het wereldwijde lichaam van Jezus Christus te versterken, aan te moedigen tot wereldevangelisatie.

Hoe gaan we deze organisaties nu ondersteunen? -Geven : 2 x jaar houden we een collecte voor deze organisaties -Bidden : op de gemeentelijke bidstond hebben we een wekelijks gebedspunt voor 1 van de organisaties en houden we 1 x per jaar de nacht van gebed /avond van gebed. -Betrokken worden: 1 x per jaar komt er een spreker van Dorcas, Open Doors of Wycliffe.De eerstvolgende dienst hiervoor is D.V. gepland op 10 februari en komt er een spreker van Dorcas. Tevens houden we collectes voor o.a. Kaleb kinderkampen, VBK Zevenhuizen en Pinksterfeest Wijnjewoude en zo nodig anderen. U kunt uw gift voor de zendingscollecte ook overmaken per bank.

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven", antwoordde Jezus, "Ik ben de enige weg tot de Vader. (Johannes 14 vers 6)

De opbrengst van de collecten bedraagt tot nu € 6.339 en er is besteed € 5.875. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar voor de belasting en ook de collectes indien u gebruik maakt van collectebonnen. U kunt het bedrag per bank overmaken met vermelding van aantal en code.

25


D

e boekenhoek.

Wie schrijft een boekrecensie?

Wij, van de boekenhoek willen jullie laten kennis maken met de boekenhoek. En wij zijn: Aline de Graaf, Sandra Rozeveld, Inge Vinken, Karin Borkhuis, Johanna Hummel, Jetsje Bouma en Janna Roijenga. Anja Hut heeft na jarenlang de leiding te hebben gehad, het stokje over gedragen aan Aline.

Als iemand een boek heeft gelezen die hem/haar erg heeft aangesproken, dan vragen wij je een korte recensie te schrijven voor in de “Op Weg”. Vermeld daarin de titel, de schrijver, in het kort de inhoud en waarom het boek je heeft aangesproken. Mail de recensie naar op-weg@live.nl.

Bij de boekenhoek kun je romans, levensverhalen, studieboeken en kinderboeken lenen. Daarnaast zijn er ook dvd’s voor kinderen en volwassenen. Je kunt kiezen voor een persoonlijk abonnement deze kost €12,50 per jaar of voor een gezinsabonnement en deze kost €17,50 per jaar. De abonnementen lopen van 1 januari tot en met 31 december. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis. Natuurlijk kan je ook zonder een abonnement een boek lenen. Je betaalt dan €0,25 per boek, per week. Wij proberen wel een beetje in te spelen op de vraag die er is naar bepaalde boeken. Suggesties zijn ook altijd welkom. Kom gerust een keertje langs bij de boekenhoek om te kijken of er iets voor u of jou bij staat. Groeten van de boekenhoek.

26


O

PBRENGST EN BESTEDING COLLECTES

Collectes en bestedingen zending periode 1 april t/m 30 sept. 2012

1-apr 8-apr 15-apr 22-apr 29-apr 6-mei 13-mei 20-mei 27-mei 3-jun 10-jun 17-jun 24-jun 1-jul 8-jul 15-jul 22-jul 29-jul 5-aug 12-aug 19-aug 26-aug 2-sep 9-sep 16-sep 23-sep 30-sep Gift Gift

Totaal

Kerk Zending Zendingsprojecten Besteding 113,15 120,20 209,45 171,20 88,05 355,91 +gift 50,00 World Servants 500,00 Bouwen school Oekra誰ne 97,52 86,30 121,56 85,95 149,94 131,52 155,55 184,12 Pinksterfeest Wijnjewoude 250,00 141,72 107,32 117,21 101,50 117,27 118,15 223,17 151,82 130,41 192,67 Kaleb Kinderkampen 250,00 177,78 184,13 135,78 111,70 156,08 141,45 159,08 233,79 Vakantie Bijbelklub Zevenhuizen 300,00 126,55 132,95 149,21 288,30 Wycliffe Bijvelvertalers 400,00 99,05 76,85 107,36 92,96 117,55 156,02 Dorcas Hulp 250,00 145,83 109,16 150,30 140,36 170,15 125,37 108,95 212,15 Compassion 250,00 107,88 103,87 171,15 104,50 Verdere Bestedingen 50,00 Fam. Annema Portugal 1.000,00 Incl.gift van 500,00 500,00 Open Doors Kinderkampen 400,00 St.Groot Nieuws Radio 400,00 Metterdaad Noodhulp Sahel 400,00 3.747,70 4.570,22

4.400,00

27


Om de kosten van dit magazine te drukken nodigt de raad bedrijven die een relatie met onze kerk hebben uit hier een advertentie te plaatsen tegen betaling van â‚Ź 20,-per keer. Dit magazine zal 2 maal per jaar verschijnen. We willen 8 advertenties op een A4 plaatsen.

28

Op Weg Magazine oktober 2012 Nr.1  

een magazine voor en door de evangelische gemeente Roderesch

Op Weg Magazine oktober 2012 Nr.1  

een magazine voor en door de evangelische gemeente Roderesch

Advertisement