Page 1


МАЙБУ ТНЄ ВЖЕ ТУ Т


C

CITY – КОНЦЕПЦІЯ МІСТО В МІСТІ


Пр о е кт вр а жа ючо го мі сько го ква рта лу, в я ко му ві д то че н о усі д е та лі . Сти льн и й а рхі те кт у р н ий о б р аз жи тло во го ко мп ле ксу тр а н слює н а й яск р авіш і т р е н ди суча сн о ї а рхі те кт ур и . Ci ty – н а й ма сшта б н і ш и й п р о е кт ко мп а нії П А РУС Deve l o p me n t: ультр а суча сн и й мі кр о р а йо н з п о вн и м н а б о р о м і н фр а ст укт ур и та вла с н ими ві д п о чи н ко ви ми зо н а ми . 40 % те р и то р і ї з аймают ь п а р ки та о зе ле н е н н я. Жи тло ви й ква ртал фо р му є т ьс я р і зн о ви сотн и ми буд и н ка ми – ві д 5 д о 16 п о ве рх ів. Род зи н ко ю а рхі те кт ур н о го а н са мб лю ст ан е с у час н ий б і зн е с- ц е н тр фут ур и сти чн о го д и за й н у.


Ло ка ц і я: Льві в, вул. Кульп ар к івс ька За га льн а п ло щ а : п о н а д 100 0 0 0 м 2 Пло щ а зе ме льн о ї д і лян ки: 6 , 8 га К- сть ква рти р : 150 0 По ве рхо ві сть: 5- 16 Ко ме р ц і й н і п ло щ і : п о н а д 5 0 0 0 0 м 2 Па р кі н г: н а зе мн и й , го стьо вий По чато к буд і вн и ц тва : 2 кв арт ал 20 18


I

ІСТОРІЯ ВІДРОДЖЕННЯ КВАРТА ЛУ


Па рус Ci ty – п р о е кт, щ о п е р ши м ві д кр и в д ля Льво ва п о н ят тя “д же н тр и фі ка ц і я”- р е ко н струкц і я буд і ве ль в р а н і ш е н е п р и ва б ли ви х ча сти н а х мі ста та а со ц і й о ва н и й з ц и м гло б а льн и й р о зви то к і н фр а структ ур и . На те р и то р і ї ко ли ш н ьо го за лі зо б е то н н о го за воду, яки й за о ста н н і х 15 р о кі в ста в р а й о н о м- п р и ви д о м, ви р о сте н о ві тн і й ква рта л зі сти льн и м а рхі те кт ур н и ми р і ш е н н ями .


Церква Вознесіння Господнього УГК

Об “є к т р о з т аш о ваний неподал ік в ід це н т ру Ль в о в а , поруч з в елик им и міс ь ки м и ав то м агістралям и, що з а бе з печ ує в і д м і нну транс портну до с т у пні с т ь . ( да л і і нф о г р аф і кою ): - Це н т р - 3 к м 1 2 хв 4 0 хв - За л і з ни ч ни й в о кзал – 3 км 11 хв 34 хв - Ав то в о кз ал – 6 к м 14 хв 7 0 хв - Ае р о по рт – 3 к м 6 хв 4 0 хв


Храм святих Андрія та Йосафата УГКЦ

Вокзал

Собор Святого Юра Львівська політехніка

КЦ оїв Гер я иц вул

А

УП

Академія сухопутних військ

а ськ

ін юб

вули ц ТВК “Південний”

вул иця Кн

я Ку льп

арк

яги ні О льг и

івсь

ка

яЛ иц вул

Супермаркет Ашан Сіті вулиця В ол

АКВАПАРК

Навчальний заклад

одимира в

еликого

Храм ТЦ Вікторія Гарденс

Вокзал

АКВАПАРК “ПЛЯЖ”

Супермаркет Церква


Т

ТВІЙ ОСОБИСТИЙ ПРОСТІР


н е зн а ю як з ка рта ми - д е н а яко ї то п о ка зувати (п о ка зати кі лька мі то к): лі ка р н я - ТРЦ - А ЗС - ка фе а п те ка - п а р к - о зе р а

Па рус Ci ty р о зта ш о вується у од н о му з н а й б і льш зручн и х та п е р сп е кти вн и х р а й о н і в мі ста – Фр а н кі всько му. Тут зручн а зо вн і ш н я і н фр а структ ур а та ве ли че зн і те р и то р і ї о зе ле н е н н я ство р юють і д е а льн і умо ви д ля ко мфо ртн о го і зати шн о го жи т тя. Пі ша д о ст уп н і сть д о п а р кі в, то р го ве льн о - р о зва жа льн и х ц е н тр і в,А ЗС, лі ка р е н ь, а п те к та р е сто р а н і в.


ВНУ ТРІШНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

Пе р ша в Укр а ї н і ко мп ле ксн а п р и ватн а клі н і ка

Ф іт н е с -це н т р и, б ”ют і с ало н и т а ап те к и

Жи т т я в ц ентрі подій та у св іті но в и х м ож лив остей! М а кс и м а л ь н о напов нена і нф р а с т рук т ура – усе, що пот р і б но д л я як іс ного рів ня ж и т т я тепер в одній локації.

Мережі п р оду к то вих с у п е р мар ке т ів


Ди т я чий ц ентр р о з в и тк у

С уч асний оф існий центр

Ка в ” ярні т а зак лади г р о м адс ь кого х а р ч ув ання

Са ло н и д и за й н у і н те р ”єр і в; та і н ш і о б ”єкти і н фр а структ ур и , щ о ство р юють ме ш ка н ц ям ма кси ма льн о ко мфо ртн і умо ви д ля гі д н о го сти лю жи т тя, за д о во ле н н я п о всяк д е н н и х п отр е б і ц і ка во го ві д п о чи н ку.


Y

УНІКА ЛЬНА АРХІТЕКТУРА


Па рус Ci ty , як і усі п р о е кти Па рус De ve l o p me n t – ц е вже вп і зн а ва н и й фі р мо ви й сти ль, яки й н е сп лута єш з буд ь яки м і н ш и м. Ультр а суча сн а п ла сти ка фа са д і в за б е зп е чується о р га н і чн о ю п ла вн і стю лі н і й та п і д кр е слює а б со лютн у ун і ка льн і сть буд и н кі в.


думаю над фоном

ФУНДАМЕНТ Фундамент – фундаментна плита Стіни – керамоблок М100; 250 мм з утеплювачем 100 мм Перегородки міжквартирні – керамічна цегла М100; 250 мм Перегородки міжкімнатні – пазогребеневі гіпсові блоки 80 мм Перегородки ванних кімнат, с^в – цегляні 120 мм 1 поверх – офісні та торгові приміщення Висота типового поверху - 2800 мм в чистоті

ОЗДОБ ЛЕННЯ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ: Ліфтовий хол, коридор, сходи – керамічна плитка Стіни – декоративна штукатурка + фарбування Стіни ліфтового холу, 1-й поверх – декоративна штукатурка + оздоблення керамічною плиткою Підлога ліфтових холів, сходових клітин та коридорів – керамічна плитка Двері – металопластикові, або металеві (залежно від призначення приміщення)


ОЗДОБ ЛЕННЯ КВАРТИР

ІНЖЕНЕРНЕ ОБ ЛА ДН АННЯ:

Вхідні двері – металеві, протиударні, протипожежні, 2

Ліфти – клас “Бізнес”

замка, утеплення мінватою

Система опалювання – автономна котельня з поквартирною

Вікна та балконні двері – енергозберігаючі

розводкою та індивідуальними лічильниками тепла

металопластикові з 5-ти камерним профілем 70 мм та

Гаряча вода – бойлер в кожній квартирі

двокамерним склопакетом та алюмінієвим обрамленням

Електропроводка – мідний дріт, доведений до електрощитка

Підлога – у житлових кімнатах чорнова стяжка

Лічильники поквартирні – електролічильник, холодної води,

Стіни кімнати, холу та кухні – поштукатурені гіпсом KNAUF,

тепловий лічильник

підготовлені під оздоблення

SMART-DIGITAL СИСТЕМА БЕЗПЕКА – 1) відеоспостереження по всьому периметру будинку та вхідних груп 2) Карткова система доступу на територію з ІР домофоном BAS-IP Комфорт - дистанційний контроль температури повітря в квартирі завдяки радіаторним терморегуляторам Danfoss Економія часу – управління домом у зручному додатку Заощадження коштів – планування витрат


ЯКІСТЬ ЖИТТЯ МИ СТВОРЮЄМО ПРОСТІР ОСОБ ЛИВА МАГІЯ ДОДАТКОВА ШУМОЇЗОЛЯЦІЯ ОКРЕМІ ЛІФТОВІ ВХОДИ


ПРОДУМАНА ІНСОЛЯЦІЯ

НА ДПОТУЖНА КОТЕЛЬНЯ

ВОЛОКОННООПТИЧНИЙ КАБЕЛЬ

ЕКО


ДЕТА ЛЬНО ПЕРЕВАГИ Якість життя – гігантська пішохідна зона не перетинається ні одним провулком, відповідно немає жодного заїзду для автомобілів – тепер ви можете бути спокійні за себе та своїх рідних. Відсутні транзитні потоки – лише гармонія зі світом. Вийшовши з під’їзду, ви опиняєтеся казковому місті, де на повні груди вдихаєте свіже повітря, а не випари вихлопних газів. Ми створюємо простір для приємних прогулянок з дітками, приятельських бесід із сусідами, чи просто перечитування улюбленої книги на свіжому повітрі. У кожного жителя тепер є свій особливий мікро-простір, де він може перебувати в атмосфері власного комфорту.


Особлива магія – з кожного вікна ви можете побачити горизонт, тим самим отримуючи казковий вигляд з вікна вашої оселі.

Додаткова шумоїзоляція забезпечується шестирівневим паркінгом.


Окремі ліфтові входи на спортивний майданчик, розташований на даху паркінгу, що забезпечує мешканцям комплексний комфорт і затишок.

Продумана інсоляція- простір, залитий природнім світлом- ідеальний штрих, що підкреслює індивідуальність вашого помешкання.


Ми – єдині, хто встановлює окремостоячу надпотужну котельню на території паркінгу, яка розрахована на промислові потужності. Максимальна комплектація від виробників світових брендів - це максимальна енергоефективність! Завдяки індивідуальному тепловому лічильнику ви самостійно регулюєте температуру повітря у власному домі.

У кожну оселю проведено волоконнооптичний кабель, що дозволить під’єднуватись до інтернету на швидкості до 1 Гбіт вже зараз , а в перспективі- і на значно вищих швидкостях, без необхідності заміни кабельної системи в будинку.


ЕКО – ФРЕНД ЛІ Будучи тренд-мейкерами на ринку нерухомості та вірними своїм цінностям, ми дивимося у яскраве майбутнє, тому вболіваємо за екологію. На території всього кварталу буде встановлено інноваційні системи сортування сміття , які не лише естетично доповнять комфортний життєвий простір комплексу, а й дозволять мешканцям йти назустріч екологічниму майбутньому.


РОЗДІЛ 5. МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 5. МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 5. МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 6. ПЛАНУВАННЯ


РОЗДІЛ 6. ПЛАНУВАННЯ


РОЗДІЛ 6. ПЛАНУВАННЯ


ПАРУС CITY Наймасштабніший проект компанії ПАРУС Development, основними фішками якого є модерновість та незмінна для усіх проектів унікальність. Це – сучасний і стильний комплекс, плавні лінії якого підкреслюють витонченість нашого міста, а яскрава та продумана внутрішня територія дозволяє зануритися у світ, де ти - окремо від метушні.. З собою можна взяти лише книгу, або гарні спогади


ДЕВЕЛОПЕР Парус Development - провідна компанія нерухомості на ринку України. Напрямами нашої діяльності є проектування, будівництво та реалізація масштабних інноваційних житлових проектів. Ми звели понад 120 000 квадратних метрів житла, що стали затишною домівкою для 1100 сімей та понад 10 000 квадратних метрів комерційних площ.

туіт певно було б прікольно дати рельні фото паруса парка і лого ромба?

Компанія Парус Development працює на ринку з 2015 року. За цей короткий час ми збудували та ввели в експлуатацію житловий комплекс Парус по вул. Липинського, 28 та Парус Park на Кульпарківській, 64а. Готується до здачі Парус Life на Городницькій, 7. На стадії активного будівництва та реалізації перебуває житловий комплекс: • ПАРУС SMART по вул. Трускавецькій Ми співпрацюємо з кращими архітекторами, будівельниками та проектантами, що дозволяють давати Парус Development зелене світло для сміливих проектів. Одними з таких наших партнерів є проектно-будівельна компанія «РОМБ». Починаючи з 2007 року компанія займає впевнену позицію на ринку архітектурно-будівельних послуг. «Ромб» спеціалізується на широкому спектрі будівництва та проектування житлових, офісних, торгово-розважальних, готельних і виробничих будівель. Чітка структура організації дозволяє компанії на високому рівні надавати рішення щодо проектування та спорудження об’єктів будівництва.


ПАРУС CITY


Parus buklet city  
Parus buklet city  
Advertisement