Page 1


....... д орож ні умови - сукупність ф акторів, що характеризую ть (з урахуванням пори року, періоду доби, атмосф ерних явищ, освітленості д ороги ) видимість у напрям ку руху, стан поверхні п р о їзн о ї частини (чистота, рівність, ш орсткість, зчеплення), а та ко ж її ш ирину,

величину похилів на спусках і підйомах, в ір а ж ів і за о кр углень, наявність тротуарів або узб іч, засобів о р га н іза ц ії д орож нього руху та їх стан (мал. 3 9 -4 4 ); дорож ня обстановка (мал. 45) - сукупність ф акторів, що характеризую ться дорож нім и умовами, наявністю переш код на певній діл янц і дороги, інте нси вн істю і рівнем о р га н іза ц ії д орож нього руху (наявність та стан д о р о ж ньої розм ітки, д о р о ж н іх знаків, д орож нього обладнання, світлоф орів), я кі повинен ураховувати водій під час виб ору ш видкості, смуги руху та прийом ів керування транспортним засобом;

експлуатація транспортного состава (мал. 46) транспортування тягачем причепа згід н о з інстр укц іє ю щодо його використання (в ід п о в ід н іс ть причепа тягачу, наявність страхового з'єднання, єдиної системи с и гн а л ізації, освітлення тощ о);

естакада (мал. 47) - інж енерна споруда для руху транспортних засобів та (або) піш оходів, підняття однієї д ороги над інш ою у місці їх перетину, а також для створення дороги на певній висогі, яка не має з'їздів на інш у дорогу; ж и тл о в а зона - д в о р о в і т е р и то р ії, а та ко ж частини насел ених п у н ктів , п о зн а ч е н і д о р о ж н ім знаком 5 .3 1 (м ал. 4 8 ); 8

Правила д о р о ж н ь о го руху У кр аїн и : автош кола (ком ентар у м алю нках)


Пдр 2015  
Пдр 2015  
Advertisement