Page 1

band /bænd/ (noun) 1 (noun) a group of musicians zespół: This is my favourite band. To mój ulubiony zespół muzyczny.; 2 (noun) team zespół: She works in a team with four other scientists. Pracuje w

zespole z czterema innymi naukowcami. dog /dɒɡ/ (noun) (noun) an animal pies: Walk the dog, please. Proszę, wyprowadź psa. fly /flaɪ/ (verb) (verb) to move through the air latać: Penguins cannot fly. Pingwiny nie potrafią latać. happy /ˈhæpi/ (adjective) (adjective) not sad szczęśliwy: She looked really happy. Wyglądała na

naprawdę szczęśliwą. room /ruːm/ (noun) 1 (noun) a place in a building pokój: I'm looking for a room to rent. Szukam pokoju do wynajęcia.; 2 (noun) space miejsce: There's plenty of room here for the party. jest tutaj

dużo miejsca na przyjęcie. sheet /ʃi:t/ (noun) 1 (noun) a piece of paper kartka : She gave me a sheet of paper. Podała mi kartkę papieru.; 2 (noun) a piece of cloth on a bed prześcieradło : I bought a new white sheet on my bed.

Kupiłam nowe białe prześcieradło na moje łóżko. shout /ʃaut/ (verb) (verb) to say something very loudly krzyczeć: Don't shout, I'm not deaf! Nie krzycz,

nie jestem głuchy! star /sta:/ (noun) 1 (noun) a point of light in the sky gwiazda: The sky was filled with stars. Niebo było pełne gwiazd.; 2 (noun) a famous person gwiazda: She's a real star. Ona jest prawdziwą gwiazdą. stool /stuːl / (noun) (noun) a seat with no back stołek: He was sitting on a wooden stool. Siedział na

drewnianym stołku. straight /streɪt / (adjective) 1 (adjective) not bending or curving prosty: Her hair is straight. Jej włosy są proste.; 2 (adjective) truthful zgodny z prawdą: I need a straight answer. Potrzebuję szczerej odpowiedzi.; 3 (adjective) not funny drętwy: After his speech I know he's extremely straight. Po tym, co powiedział wiem, że jest strasznie drętwy.; 4 (adjective) heterosexual hetero: I'm sure his straight

- he's dating Monica. Jestem pewny, że jest hetero - spotyka się z Moniką.

Słownik ang-pol  

Mój mini słownik ang-pol wykonany w programie TLex. Bardzo przydatne zadanie, a praca z programem okazała się całkiem przyjemna i bezproblem...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you