Page 1

EVERYONE’S

The Annual Magazine of Everyone’s Learning Center Hithadhoo Branch

ON THE OCCASION OF THE 1ST ANNIVERSARY DAY 1


BEST COMPLIMENTS FROM SBI HITHADHOO BRANCH TO EVERYONE’S LEARNING CENTER BRANCH 3 ADDU CITY

2


Honorable Minister of Education Foreword

3 July 2012 It is a pleasure to see children's creativity being showcased, especially in literary form. Hence, I would like to acknowledge Everyone's Learning Centre on this initiative to publish a student magazine. I would also like to congratulate Everyone's Learning Centre, Addu Branch, on its first anniversary. The art of publishing is a skill that is best honed through careful preparation and practice. It is a skill that enhances the creativity of the mind, love and appreciation for the language. We want our students to be able to communicate well, make their case and reason out their view points, so that they become thinkers who shape the nation's future. Therefore this magazine, I am convinced, would certainly pave the way for many students to enhance these skills and be better equipped to face the future and the world of work. As I understand, Everyone's learning Centre has played a pivotal role in the development of private education opportunities in Addu City. To this extent, I especially note the partnership forged by Everyone's Learning Centre, Addu, and the US State Department, to develop the English language skills of students, within the English Access Micro Scholarship Programme. I would like to applaud the work done by Everyone's Learning Centre. I wish them well, and I hope that they would continue to expand, so that many more students would reap the benefits of the centre, in the years ahead. Asim Ahmed, PhD Minister of Education 3


Fathimath Naseer Superintendent Education Unit/Addu City Foreword

My warmest congratulations to the Principal, staff and students of ELC as you celebrate your first Anniversary. ELC/Addu has done extremely well in the short period, by providing a wide range of courses and programmes for all levels of students and adults. It has opened gate way for our students and parents who are eager to enroll in a challenging and a different programme especially because they enable students to sit for different international assessments. ElC’s programmes have helped to strengthen and improve self-confidence of our students in their formal studies apart from the programme they join in. They now know that they can sit for international exams and can compete with foreign students. Earlier they could only do that when they finish their secondary studies. We also have seen how well our students can do given chances, which ever level they enroll in. The fact that our pupils have competed with students from other countries and still achieved gold medals and country toppers awards means they are extremely talented. I convey my sincere appreciation for the variety of educational assessments and courses conducted by ELC. It is really a great opportunity for our students to be able to sit for international exams at different stages of their academic studies I wish the Principal, staff and students of ELC every success as you continue with dedication and teamwork to scale new heights in education Fathimath Naseer Superintendent Education Unit/Addu City

4


‫އައްޑޫސިޓީ މޭޔަރ ގެ ޚިތޯބު‬ ‫އިންސާނުން ނޭނގުމުގެތެރޭގައި ވަނިކޮށް‪ ،‬އެކަލާނގެ ރަޙްމަތްފުޅުން ޢިލްމް ދެއްވަވައި ހެޔޮވިސްނުން‬ ‫ލެއްވި މާތްﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ‪ .‬އަދި އިންސާނުންނަށް ޢިލްމް‬ ‫އުނގެނުމުގެ މުހިއްމުކަން ބަޔާންކޮށް ދެއްވި މާތް ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ އަލައިހި‬ ‫ވަސައްލަމަ އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ‪ .‬އަދި މި ޞަލަވާތުގައި‬ ‫އެކަލޭގެފާނުންގެ އާލު އަސްހާބުން ޝާމިލް ކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ އެވްރީވަންސް ލާރނިންގް ސެންޓަރަށް އެއް އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން ނެރޭ މަޖައްލާއަކަށް‬ ‫ވުމުން‪ ،‬އަޅުގަނޑު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ނަމުގަ އާއި އަދި އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި "އެވްރީވަންސް ލާރނިންގް‬ ‫ސެންޓަރަށް ތަހުނިޔާއާއި މުބާރިކްބާދީ ދަންނަވަމެވެ‪ .‬އަދި މިފަދަ މުހިއްމު މަޖައްލާއަކުން އަޅުގަނޑުގެ ޚިޠާބަކަށް އެދިވަޑައިގެން‬ ‫ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވެވީތީ އެވްރީވަންސް ލާނިންގް ސެންޓަރުގެ މެނޭޖްމެންޓަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬ ‫ޝައްކެއްނެތް ކޮންމެ ކުއްޖެއްވެސް މިދުނިޔެއަށް އަންނައިރު ގުދުރަތީ ގޮތުން އެކުއްޖެއްގެ ގައިގައި އުނގެނުމުގެ ރޫޙް އެކުލެވިގެންވެއެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ދަރިވަރުންނަށް ތަޢުލީމު އުނގަންނައި ދިނުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަސާސަކަށް ވާންވީ‪ ،‬ރަނގަޅު‬ ‫ތަޢުލީމީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއި ން އެކުދިން އުފެދުމުގައިވެސް ވާ އުނގެނުމުގެ ރޫޙް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ހިފޭނޭފަދަ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންކަމުން ހަރުދަނާ ތަޢުލީމީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންނަށް ތަޢުލީމު ލިބުމަކީ‪ ،‬މުޖުތަމަޢެއް ތަރައްޤީވުމަށާއި އަދި އެމުޖްތަމައެއްގެ‬ ‫ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ޤާއިމުވުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އަސާސެވެ‪ .‬މިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާސިލު ކުރެވޭނީ ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދޭ‬ ‫ފަރާތްތަކާއި ބެލެނިވެރިންނާއި‪ ،‬ބަލަދުވެރިންނާއި‪ ،‬ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކާއި އަދި ޖުމްލަކޮށް މުޅި މުޖްތަމައުގެ އެއްބާރުލުމާއިއެކުގައެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫މިގޮތުން އެވްރީވަން ލާނިންގް ސެންޓަރަކީ އައްޑޫސިޓީގައި ތަޢުލީމު އުނގަންނައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ހަރުދަނާކޮށް އެމަސައްކަތް ކުރައްވާ‬ ‫އެއްފަރާތެވެ‪ .‬އެހެން ކަމުން އެވްރީވަންލާނިން ސެންޓަރގެ މެނޭޖްމެންޓަށާއި އަދި އެއްމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬ ‫އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް ގޮތުގައި އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީ ގުޅިފައިވަނީ މިސިޓީގެ ތަޢުލީމާއެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން އައްޑޫސިޓީގެ‬ ‫ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ ތަޢުލީމާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަމަށް ނުހަނު ބޮަޑު އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެންނެވެ‪ .‬ވުމާއި އެކު‬ ‫ތަޢުލީމު ކުރިއެރުވުމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ޙިއްސާ އިތުރު ކުރުމަކީ އައްޑޫސިޓީގެ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުގެ އެއްމެ މުޙިއްމު އެއްބަޔެވެ‪.‬‬ ‫އެނަޒަރުން ބަލާއިރު އެވްރީވަން ލާނިންގް ސެންޓަރަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އުއްމީދުތައް ޙާސިލްކުރުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ‬ ‫ހައިޞިއްޔަތުން އަގުހުރި ޚިދުމަތްދޭތަނެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ‪ .‬އަދި މިމަސައްކަތް މިއަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އައްޑޫސިޓީ‬ ‫ކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނޭ ކަމުގެ ޔަގީން އަރުވަމެވެ‪ .‬އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި މި ރަސްމިއްޔާތާއި ގުޅިގެން "އެވްރީވަންސް"‬ ‫މަޖަ އްލާގެ ސަބަބުން އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ މުޙިއްމުކަން އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ޢާލާވެ އަދި ތަޢުލީމީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށް‬ ‫އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫޙު ލިބިގެންދާނެކަމަކެވެ‪.‬‬ ‫‪...............................................................‬‬ ‫‪5‬‬


‫ސީ‪.‬އީ‪.‬އޯ ގެ މެސެޖް‬ ‫މިއަދަކީ‪ ،‬އީއެލްސީ ބްރާންޗް‪ 3-‬ގެ އުފާވެރި އަހަރީ ދުވަހެވެ‪ .‬ދުވަހުގެ‬ ‫މުނާސަބަތުގައި‪ ،‬މި ބްރާންޗްގެ މެނޭޖްމެންޓްއިން އިސްނަގައިގެން ނެރުއްވާ އަހަރީ‬ ‫މަޖައްލާ "އެވްރީވަންސް" މެދުވެރިކޮށް މި އުފާވެރި ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި‬ ‫މުބާރިކުބާދީ ބްރާންޗް‪ 3-‬ގެ މެނޭޖްމަންޓަށާއި‪ ،‬މުއައްޒަފުން‪ ،‬ލޮބުވެތި ދަރިވަރުންނާއި‬ ‫ބެލެނިވެރިންނަށް އަރިސް ކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫ނިމިގެން ދިޔަ އަހަރަކީ‪ ،‬މި ބްރާންޗްގެ ތާރީޙްގައި ވަރަށްވެސް ކާމިޔާބު ކުލަގަދަ އެއް އަހަރެއް ކަމުގައި ލިޔެވިގެން‬ ‫ދިޔަ އަހަރެއްކަން އަޅުގަނޑު މިފާހަގަ ކުރަނީ‪ ،‬ވަރަށް އުފަލާ ހިތްހަމަޖެހުމާ އެކުގައެވެ‪ .‬ކޮންމެ ކާމިޔާބީއެއްގެ ފަހަތުގައި‬ ‫އެކާމިޔާބީއެއް ހާޞިލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރި ބަޔެއްގެ ބައިވެރިވުން ނުވަތަ ޙިއޞާ ވަރަށް މަތިވެރި ދަރަޖަޔަކަށް ހިމެނިފައި‬ ‫ވާނެއެވެ‪ .‬އީއެލްސީގެ ބްރާންޗް‪ 3-‬އިން ހާސިލްކޮށް މިއަދު ފާހަގަކުރަމުން މިދާ ކާމިޔާބީގެ ފަހަތުގައިވަނީ‪ ،‬ހީވާގި‪ ،‬ކެރޭ‪،‬‬ ‫ކަމަށްކަމޭހިތާ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމަކާއި‪ ،‬ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ އެއްބައިވަންތަ މުއައްޒަފުންގެ ޓީމެއް ކަމާމެދަކު އަޅުގަނޑު‬ ‫ކުޑަވެސް ޝައްކެއް ނުކުރަމެވެ‪ .‬އެހެން ކަމުން އީއެލްސީގެ ބްރާންޗް‪ 3-‬ހީވާގި މެނޭޖްމެންޓަށާއި މުއައްޒަފުންނަށް ވަރަށް‬ ‫އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަނެވެ‪.‬‬ ‫މި ފުރުޞަތުގައި އީއެލްސީގެ މިބްރާންޗަށާއި އަދި އީއެލްސީ އަށް ރީތިނަން ހޯއްދަވައި ދެއްވި ދަރިވަރުންނަށާއި‪ ،‬އެ‬ ‫ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬ ‫ފެށި ގެންމިދާ އަހަރަކީވެސް އިތުރު ކުރިއެރުން ތަކާއި ކާމިޔާބީގެ އުޖާލާ މަންޒަރު ތަކާއި ކުލަތައް މި ބްރާންޗްއިން‬ ‫ފެނިގެންދާނެ އަހަރެއް ކަމުގައި ވާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫މާތް ﷲ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިމަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި ތަވްފީޤާއި މަދަދު މިންވަރު ކުރައްވާށި! އީއެލްސީގެ މި‬ ‫ބްރާންޗް އިން އައްޑޫސިޓީގެ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބީ މިންވަރު ކުރައްވާށި! އާމީން!‬ ‫‪ 01‬ޖުލައި ‪2102‬‬ ‫އަހްމަދު ޢާދިލް‬ ‫(ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ)‬ ‫‪6‬‬


PRINCIPAL’S MESSAGE “Everyone’s" the magazine is a gift for every child in

Maldives from the students of Everyone’s Learning Center, Addu City. This magazine, I hope would be an inspiration and source of hope for many parents and families. “Everyone’s” reflects the skill and thoughts of children and adults. Each piece of writing is a tiny ray of light……which I hope someday would shine as an author of Maldives.

As we read, we must think of the work that’s gone into compiling and collecting the work here. Our teachers, our students, parents, families, friends, well wishers, children, adult learners, our skilled and motivated staff team worked hard to bring you this magazine. Mr. Ali Waheed Sir, the editor of “Everyone’s" continues to inspire me with his foresight and positive attitude. When I think of Mr. Ali Waheed sir’s initiative and hard work to make this magazine a reality, I see sincerity, dedication and how much he values knowledge. It is a dream comes true for all of us at Everyone’s Learning Center to see this magazine with our students’ work. A touch of additional beauty and joy comes from the fact that the beginning of “Everyone’s" the magazine is from ELC in Addu city. May Allah bless each and everyone who has contributed to bring this magazine to us? May Allah make this a blessed beginning for many budding authors in Maldives. True development of a human being happens through seeking knowledge. Libraries in our country need authors and books. May the magazine be everyone’s favourite magazine and find its place in every library and home. Ashran Adil (MBA) Principal Everyone’s Learning Center

7


MANAGER’S MESSAGE ALI WAHEED It gives me great pleasure and happiness to write this foreword to the first ever magazine –“Everyone’s” of Everyone‘s Learning Center (ELC), Hithadhoo, Addu City, on the occasion of the first anniversary of the institution. I extend my heartfelt congratulations and gratitude to all concerned in bringing up this magazine in such a very short while. I also take this opportunity to congratulate and send my heartiest felicitations to the founder of ELC, Mrs. Maryam Shadiya; the CEO Mr Ahmad Adil and the Principal Ms Ashran Adil on this Anniversary Day. I am very happy to note that this branch is getting every assistance and support we need. Addu Branch of Everyone’s Learning Center was opened to the general public on July1, 2011 with a total of 58 students. I congratulate these pioneer students and their parents on this happy and important occasion. There were two casual teachers then. It is my honoured duty to give due respect credit to them for their sincere efforts in helping to improve the standard of this Center. I can proudly mention here, since then, the Center is growing ahead to achieve the general goals for which the Center is set up. We provide courses in English language from Kindergarteners to grade l0 level students, English enrichment programmes, and Spoken English. There are also courses for Young adults and Office Staff Training programmes for Adult Learners. We also provide Exam Preparation programmes in IGCSE O’ Level in English, FCE, CAE, CPE and IELTS. The Center also provides EDI of London Chamber of Commerce and Industry’s (Computer) ICT skills. There are also Crochet and Ribbon Embroidery courses. We prepare Computer Training courses for students from grade 3 to 10 who wish to sit International Assessments for Schools (IAS) of University of New South Wales, Australia. In November 2011, 89 students from Addu City did this Exam and were awarded 10 gold medals, and in 2012, 13 students took the ICT Computer Skills of LCCI (London), and another 13 sat Cambridge Key English Test (KET). 34 students are going to sit JETSET exam of LCCI (London) on July 2012. Mr. Anwar Hassan, the Accounts Manager’s sincere help and efforts to improve the standard of this Center is praiseworthy, for helping improve the etiquette of the students and handling the parents. Finally, the teachers Mr. Srijit Ravindran.K and Mr. Sebastian K.C and Mrs.Jiji K. C. (just resigned due to unavoidable family matters), whose continuous and ongoing efforts creating the blend of student-teacher environment and dedicated work making a conducive learning atmosphere therein improving and recognizing every student’s potential. Last, of course, not least, this magazine wouldn’t be in our hand without the effort of our receptionists Sameena, Ishana and Nuha. In conclusion, I extend my sincere thanks on behalf of Everyone’s Learning Center - Branch 3, for the good and kind relationship that exist between the Administrative Office and this Center.

8


TEAM BRANCH 3 ALI WAHEED

ANWAR HASSAN

BRANCH 3 MANAGER

ACCOUNTS MANAGER

K.C.SEBASTIAN

SRIJIT.RAVINDRAN.K

TEACHER

AISHATH NUHA

TEACHER

ISHANA MOHAMED

AISHATH SAMEENA

RECEPTIONIST

RECEPTIONIST

RECEPTIONIST

FATHMATH WADHEEFA

ABDULLA NIZAR

AZEEZA AHMED

OFFICE BOY

HELPER

HELPER 9


NURSERY STUDENTS

L.K.G STUDENTS

10


U.K.G STUDENTS

GRADE-1 STUDENTS

11


GRADE-2 STUDENTS

GRADE-3 STUDENTS

12


GRADE-4 STUDENTS

GRADE-5 STUDENTS

13


GRADE- 6, 7&8 STUDENTS

ACCESS STUDENTS

14


GRADE-10 AND ADULT STUDENTS

ADULT SPOKEN CLASS STUDENTS

15


ASHRAN MISS VISIT

16


CHILDREN’S DAY

17


CYNTHIA’S VISIT

18


IAS CEREMONY

19


20


ACCESS FIELD TRIP

21


BRANCH-3’S BUILDING COMING UP

22


UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA IAS GOLD MEDALISTS –ELC (2011)

IBRAHIM RIKAZ SANIU ENGLISH

ALI SANEEM MOHAMED

HAWWA RIFQA

COMPUTER SKILLS

MATHEMATICS

MATHEMATICS SCIENCE

MARIYAM RAAFY FIYAAZ

AHMED SAAMEE RASHEED

MATHEMATICS

IBRAHIM AZYAAH RAAMIZ MATHEMATICS

MATHEMATICS

HASSAN RAAIZ RIYAAZ MATHEMATICS

23

MOHAMED AIHAM ENGLISH


NURSERY STUDENT AT WORK

24


A RAINY DAY RIHAN SHAHID (L.K.G)

It’s a rainy day. Ali and Zeen are playing. Ali is jumping. Zeen is running. Ali is wearing a raincoat. Zeen is carrying an umbrella. Ali and Zeen are dancing. Zeen and Ali are enjoying. What a happy rainy day! FATHMATH AASH IBRAHIM (L.K.G)

ZAKWAN SUAID ZAHIR (U.K.G)

AHMED ZAID HUSSAIN (U.K.G)

25


THE SEA AISHATH AZYAAN AHMED (U.K.G)

THE SEA IS VERY VAST. IT IS BLUE IN COLOUR. THERE ARE LOTS OF FISH IN THE SEA. I LIKE TO SWIM IN THE SEA. AHMED FAHIM FAHUMEE (L.K.G)

26


FATHMATH AASH IBRAHIM (L.K.G)

HASSAN ZAYAAN SIFAR (U.K.G)

ZAKWAN SUHAD ZAHIR (U.K.G)

27


RATHAM NASHID RASHEED (U.K.G)

ELC BUILDING

28


L.K.G/U.K.G STUDENT AT WORK

29


BAA-O MOHAMED UMAR KHALID (GRADE-1)

Tiny has a kitten. He loves his little kitten. Its colour is white. Tiny named his kitten “Baa-o”. Baa-o is very playful. It likes to jump and run. It enjoys going for walks with Tiny. Baa-o waits for Tiny to come back from school every evening. It purrs happily when it sees Tiny. They both really love each other.

My pet cat Ibrahim shayaan shiyam (grade-1)

My cats name is Max. My cat eats fish. My cat drinks milk. My cat is so soft. My cat colour is brown. I love my cat. My cat plays a lot. My cat is very big.

“THE DUCK” AMINATH EESHA (GRADE-1)

The duck is a bird and found in ponds, river and streams. The duck can be seen on land. I saw a beautiful duck when I went to a bird sanctuary last month. Duck quack and makes a different sound. There sound is noisy, but I like it. The ducks quack and peddle in the water. They eat small fishes and swim with their family or in pairs. They are different, but I love ducks.

30


MY SELF AHMED DEEDAT RASHEED (GRADE-1) My name is Ahmed Deedat Rasheed. I am 6 years old. I have many toys. My birth day is August 13. I like to read story books.

MOHAMED MIBSAM FAREED (GRADE-1) Dear Mum, I miss you so much. I feel very lonely here. I miss the good food that you make. Here the food that I get is tasteless. I haven’t got enough time to prepare food. I wish you were here to take care of me. I miss dad and others too. I miss the good days I spent with you all. I am very busy with my studies. I am waiting just to finish my course and reach back home soon. Love you a lot Yours lovingly Mibsam

31


AN ALIEN AHMED DHAANISH JIHAD (GRADE-2)

One day an alien called “Vilgax” came to earth. He wants to destroy the earth. But he can’t destroy because there was a boy called “Ben Ten”. He had a watch on his hand called “Armytrex”. He used it to change himself to different monsters. He changed into a monster and started fighting. Finally the alien died and “Ben Ten” saved the earth from the alien. THE MYSTERY OF A LOST PEN AISHATH SHAMMAA HUSSAIN (GRADE-2)

My friend Naufa lost her pen. That pen was a gift from her loving mother. So she loves her pen a lot. She is looking everywhere for her pen. School, home and even the road, but she couldn’t find her pen. She cried a lot. So I gave her a new pen. So she smiled.

32


MY MOTHER AHMED DHAANISH JIHAD (GRADE-2)

My mother’s name is Aishath Zahiyya. She works in a school. She is 32 years old. She lives in Hithadhoo. Her favorite colour is pink. She loves eating noodles. She is very beautiful. She is a teacher. She iron’s my clothes. She arranges my books. She feeds me. She sends me to school. She washes my clothes. She sends me to play football. She cooks for me. She loves me very much.

FISH AHMED HAMDH HUSSAIN ZUHAIR (GRADE-2)

One night my father and Abdulla Ahadh went to buy fish. When they came home I saw two fishes in a plastic bag. So my father put the fishes into the fish bowl. Always we wake up in the morning and we feed them. One day I told my father what kind of fish did you buy? My father told me it is a cat fish. The cat fish colour was brown. I thought cat fishes have black colour. I always look at them. The next morning I saw them hungry. So I fed and they felt better. I love my fishes so much. One day I saw them dead. I was very say. 33


THE MYSTERY OF A LOST PEN AHMED DHAANISH JIHAD (GRADE-2) This is a pen. I found it from the jungle. It is in black colour. It has a silver long cap. It is called “cello” pen. I think this is my mother’s pen. The pen was lost, when my mother came to jungle to pick up some woods. May be that time she lost it. She will be very happy to see her favourite pen.

TEA TIME

I went to a tea party. It was Christmas night. It’s a girl tea party. There were all kinds of tea. Green tea, black tea, milk tea and lavaza tea. It was a very special day. It was a funny day.

34


ABDULLA FAIZAN FAISAL (GRADE-2)

MOTHER FATHMATH FURAATH THASNEEM (GRADE-3)

My mother is Faruhana. She is a nurse. Her favorite colour is maroon. Her favorite food is “Biriyani”. She has 3 children; they are Zahura, Thahaany and me. She wears veils. She cooks food. She will help me to study. She drives a motorcycle. I love her a lot.

35


DIFFERENT VARIETIES OF GOODS UNDER ONE ROOF CLOTHES / COSMETICS / KITCHEN WARES / FISHING RODS / ELECTRICAL EQUIQMENTS/ CHILDREN’S ITEMS/ STORY BOOKS ETC. WISHES AND ALL THE BEST ON THE OCCASION OF 1ST ANNIVERSARY DAY TO ELC BRANCH 3 TO EVERYONE’S LEARNING CENTER HITHADHOO BRANCH FROM FAZAA

36


“THE DUCKS” AMINATH EYLAAF (GRADE-3)

Once there lived five ducks. One day the five ducks went out. They went over the heels and far away. Then mother duck said, “Quack” and their mother was very sad. Because there were four ducks left. Then they went home. Then they ate the dinner and slept. Then the other day mother went to her mother’s house and had breakfast, and the kids played hide and seek. Then they had lunch and went home.

THE FRUIT BASKET MOHAMED FATHIH ABDUL MUHSIN (GRADE-3)

Once upon a time there lived a little girl who always had a little fruit basket. She always kept the basket on her table. Every morning and every afternoon she goes to a fruit garden. There are many kinds of fruits in that garden. She picks apples, grapes, mangoes, pineapples and oranges most of the time. She also brings fruits for her grandmother.

THE FRUIT BASKET YAEESH IBRAHIM (GRADE-3)

Once upon a time there lived a little boy called Fathih. He was very poor. His parents were died long ago. One day when he was going through the plant forest and he met an old woman. She gave him a good fruit basket to eat. He lived with the old woman. 37


MY FAVOURITE TOY My favourite toy is Mickey Mouse. I have many toys of Mickey Mouse. It is pink colour. My father gave me on my birthday. I like to play with it to my sister sometime, because sister will cry. Sister also shares it with me. But my toy is nice. I take it sometimes. I want so many toys.

MY HOME TOWN MOHAMED AIMAN ADNAN (GRADE-3)

My home town is Addu city. Our City is very special. There are plenty of shops and restaurants in our City. There are only two hospitals in our City. Name of the hospitals are IMDC and Hithadhoo Regional Hospital. There are 5 islands in this City. We have parks in every island of this city. We talks in same language. We have so many buildings in our City. I love my City very much.

38


AMINATH EYLAF IBRAHIM (GRADE-3)

MOHAMED FATHIH ABDUL MUHSIN (GRADE-3)

39


GRADES 1,2 & 3 AT WORK

40


GRADES 1, 2 & 3 AT WORK

6 THINGS WE CAN DO TO STAY HEALTHY FATHMATH ZEEN MAHIR (GRADE-4)

In this world there are many healthy ways and unhealthy ways. Now I am going to write six ways about staying healthy. First, brush your teeth. Brushing your teeth is very important. Every day you must brush twice otherwise germs will enter. Second, eat healthy food. Eating healthy food is important for your body. Vegetables give vitamins and helps in many ways. Every time you need to take a good exercise. When you get good exercise we will get more efficient breathing and better blood circulation. Sleeping is also a way to be healthy. Every person needs rest. We need to rest eight or nine hours. So take rest every day. Washing clothes can help to stay healthy. We should wash our clothes daily. We should keep our clothes clean and tidy. Cutting nails every week is very important. If you do not cut, there will be germs in the nails. So let’s join together, so everyone must stay healthy to live longer because health is very important for our daily living. 41


MY DREAM AMINATH JANA JIHAD (GRADE-4)

My dream is to become a successful scientist like Ainsten. Ainsten is a famous scientist all among the world, because he has created many things. I want to be famous like him. My mother also supports me. She buys science books to me and also some materials to make things. I like to participate in the science exhibition to improve my knowledge. Experimenting more things mean succeeding the goal. One day I will become a successful scientist. So my country and my family will be proud of me. HOW I SPENT MY HOLIDAYS AISHATH MA-ASH SHIHAB (GRADE-4) I spent my holidays by playing, reading books, watching TV and by going for swimming. I did many other things also. We got holiday from 3rd June to 10th June. During the holiday I was very busy. I went so many places during the holiday. I went to see the athletics meets, and I went to convention center for shopping. I went to meet my relatives. And we enjoy the holiday a lot. I most funny day was the day we went picnic. I wish we can get so many holidays like this. 42


MY SCHOOL MARIYAM ZAINI IJAZ (GRADE-4) My school is Hithadhoo School. It’s a big School. My school has a new building now. The teacher’s are very kind and even honest. My school colour is purple. It is so beautiful. My school has a big play ground. I like my school because our uniforms are changed. I like my school because so many friends imp getting. Every day imp getting a new friend.

My mother AMINATH JANA JIHAD (GRADE-4) Of all the persons in the world, my mother loves me most, and I also love her from the core of my heart. To me, she is a living goddess who takes all kinds of pain and care for my sake. When I am sick she spends sleepless night by my bed-side. When I come first in my examination, she becomes the happiest person on earth. From childhood, I have been influenced by my mother. She has always guided me in the right path, in every step of my life. She has thought me discipline, manners and sense of duty towards others in the family and society.

43


I remember that she use to relate me to many fabled tales, when I was a child and did not know how to read and write. She taught me to love my country and my nation. She helps me in preparing my home work given by the class teacher. My mother is an ideal woman of my life. I feel myself fortunate for being born as her daughter. She is very worried about my health, my education and my prosperity. I feel like that there is no other person nearest to the heart than my mother in this world. She is the best mother in this world.

A FOOTBALL MATCH AHMED YAZIN ARIF (Grade .4) Yesterday there was a football match. The match was played between Spain and Brazil. It was the greatest match I’ve ever seen. In Brazil team there were kaka and Dhoni.In Spain there were Iniesta and the world’s greatest goalkeeper Cassilas. In the 18th minute of the first half, David Villa took an overhead but he couldn’t score a goal. Spain scored their first two goals in the first half. In a few minutes Kaka scored the first goal for Brazil. And it the first half came to an end. In the second half Kaka scored 2 more goals and made headtrick. Spain tried very hard to take the lead but they had no chances.The match ended with a score of 3 and 2. Brazil won the match. The man of the match was Kaka.

44


Dear Principal, I am a student of grade 6. I would like to bring to your attention some of the things that need to be improved in our school. The things that should be improved in ELC are what the things to be done about rubbish. There can be a room and some workers to recycle rubbish like water bottles. You can provide a garden so everyone can rest in the garden. You can build a library or a computer lab. In the library we can read books. In the computer lab you can keep more computers. I hope that you will look into this matter and do the needful Yours faithfully Hisnu

THE LITTLE HUT AT THE FOOT OF THE MOUNTAIN MOHAMED AIHAM ASFAR

One day I went to the forest to hunt some animals and

some birds. I saw a Macaw sitting on a branch of a mango tree. I was ready to hunt with an arrow. When I was trying to shoot, it flew away. Then I ran behind it. When I saw the Macaw hiding behind a mountain I went near the mountain. I was very near to the Macaw suddenly I saw a small hut. I went into that hut. Inside the hut there was a poor family. Then I went back my village and told about these people. Then my village people welcome those poor people with lots of joy. Now they are very happy with their life. After so many days we went to see the hut, but there was no hut. After that day people called it “the little hut at the foot of the mountain.� 45


ALL SEASON FUEL STATION, HITHADHOO

BEST COMPLIMENTS FROM ALL SEASON FUEL STATION TO EVERYONE’S LEARNING CENTER HITHADHOO BRANCH ON THE OCCASION OF THE 1ST ANNIVERSARY DAY

46


EDUCATION FATHMATH ZEEN MAHIR (GRADE-4)

Education is probably one of the core elements that contribute to the holistic development of a person. It is defined as the process of developing a person’s knowledge, skills and character by going through a learning process drafted by an educator. The word education comes from the Latin word “educare” which means “to bring out” or “lead out.” The further cements the aim of education is to bring out the best of a person’s abilities by providing constant activities that help hone a person’s potential. As more students aspire to become educators in their chosen respective fields, they also undergo certain evaluative measures to prove that they capable of educating students on their own. 47


MOHAMED AIHAM ASFAR (GRADE-4)

MOHAMED YAZIN ARIF (GRADE-4)

48


EVERYONE’S LEARNING CENTER MOHAMED ALAF IBRAHIM (GRADE-5)

Everyone’s Learning Center is a place for learning English, and Art. Everyone’s Learning Center provides great education in English. The short form of Everyone’s Learning Center is ELC. Many students come from near and far to be educated in ELC. Art is also a subject of ELC. Most of the students like this art subject. The most important thing of ELC is that there is Cambridge tests, Computer classes and speaking classes. I hope one day ELC will be the best place for learning English.

ELC, HITHADHOO BRANCH 49


A GHOST AHMED MAZEEN NIZAM (Grade.5) Once upon a time there lived a boy called John. John is 11 years old. He is an intelligent boy. He is in grade five and all ways gets “A” reports. One day his mother told him to buy a packet of noodles. His mother told him “you can eat noodles at 5pm”. He became bored and went outside to play with his friends. And they decided to play football .When john kick the ball it went so far and fell in a big forest. Then everyone told him to go and take the ball and come. Then he went to the forest to take the ball. The forest was very dark and scary. John was very frightened and hungry. Then he saw a lake and went to drink some water. Near the lake he saw two read eyes staring at him. He ran away from the ghost but the ghost chased him. He made a trap to kill the ghost and captured it. He found the ball and ran away from the jungle.

MY MOTHER AISHATH SHAHA SHANEEZ (GRADE-5)

Each and every human being is, and will be born because of their mothers. Like other people, I also have a mother. My mother’s name is Hawwa Habeeb. She is very kind and helpful. She is a tailor. She told that, when she was in grade 7, she had interest in sawing dresses, and etc… But her parents didn’t let her sew anything. However she learned it and now she is a tailor. My mother tells me lots of things that happened with her in the past. She helps me in all my difficult times, and the only massage I want to give to my mother is “Mom I am proud of myself that I got a mother like you.

50


HOW TITANIC SANK HUSSAIN NABHAAN AHMED (GRADE-6)

“Titanic is the biggest man made structure in the world. That night two men saw a large ice berg near the ship.

The people who saw the iceberg ran all the way to the captain’s room and told “ice near the ship”, the captain ordered the crew to stop the ship. The ship stopped, but it was still moving and slowly it hit the iceberg.

There was no way to survive. The ship began to be filled with water, because some parts where broken when it hit the iceberg. The titanic started to sink, with lots of the passengers. 2000 life boats could not save the passengers. The captain killed himself because if he safely goes back home, he thought he would be killed by the people. People say 803 survived the disaster, and millions of people died.

51


A FAMOUS SINGER AMINATH RAISHA MOHAMED (GRADE-6) People become famous in various ways. Some become famous through acting, others through playing and still some others through singing. As we all know Nick’s voice is very nice. He lives in U.S.A. I love Nick’s song a lot. I have a movie that he has acted in 2008 and 2010. That movies name is camp rock. He loves to sing songs. He is tall. He is very thin. He is young. But that does not mean he is studying. He has song so many songs. I knew him from the movie “camp rock”. I saw the song he sang. I like the songs he wrote. And I used to hear those songs every day. He helps poor people. He cares for old people too. He helps his friends whether that is a girl or a boy. I like him because he is so famous. He also acts well. And he has written many songs. There are so many singers all over the world. Some very famous and some not famous. However I like his songs a lot. And he is a youngest from his family. I will always support him.

AMINATH RAISHA MOHAMED (GRADE-6)

52


GRADES 4, 5&6 AT WORK

53


TO STAY HEALTHY AHMED RAI IMTHIYAAZ (GRADE-7) Staying healthy is a very important part of our life. To stay healthy we have to exercise daily, eat healthy food, don’t smoke, and have a good breakfast. Don’t eat too much snacks and eat fruits and vegetable daily. To stay healthy exercise is very important. When we exercise muscle get strong and harder. One of the most important parts of staying healthy is eating healthy food. When we eat right amount of healthy food every day, we can concentrate on our work easily. Smoking is a very bad habit. If we smoke we won’t be healthy. Because of smoking millions of people die every year. Having a good breakfast is very important. Breakfast is the first thing we eat after the night sleep. We can have egg, sausages and omelets for breakfast. If we eat a good breakfast we can concentrate on our work.

Eating too much of snake is a very unhealthy habit. There is lot of oil and fats in the snacks. We have to eat different types of fruits and vegetables every day. Because different types of fruits and vegetables have different amounts of nutrients. So staying healthy is very important. To stay healthy we have to do many things. So we have to do many things. So we have to do anything that takes to be healthy.

54


MY MOTHER AMINATH SAHA ANWAR

Mother’s are people who take care of their children. When we are sick they stay up all night, holding us tight. In my opinion my mother is the best person which I’ve seen. Because she takes a good care of me. She does whatever I want. Sends me to school on time. Whenever I get sick, she always stays up all night, with me. She takes care of me even though she gets sleep. She does each and everything in my daily life. She teaches me good behaviors and how to be a good girl. In some cases, she shouts at me in doing my works and she even plays with me whenever she gets a free time. I go for work with my mother and with my relatives every day. So, before my pen off, I’d like to say when your parents get old you must take care of them. It’s all because, when you are a child they did fulfill all your dreams. In our religion also it’s said that it’s a must for all of us. I love my father just the same way which I love my mother. I thank to Allah for giving a mother to me and also for my happiness and fulfilling all my dreams.

55


IMPRESS MARK

BEST WISHES FROM IMPRESS MARK TO EVERYONE’S LEARNING CENTER HITHADHOO BRANCH ON THE OCCASION OF 1ST ANNIVERSARY DAY

VEILS/ PERFUMES/ FROCKS/ TSHIRTS/ TROUSERS/ JEANS/ COSMETICS ALL ITALIAN BRANDS AVAILABLE 56


RIDDLES AHMED RAI IMTHIYAAZ (GRADE-7)  I am very hungry. I should always be fed whenever my finger touches. It turns out to be red. What am I? ANS: Fire  I have many holes. But I can keep the water in my body. What am I? ANS: Sponge.  I am very precious. Some people waste me. I never come back if I am gone. Who am I? ANS: Time.

DAFFODILS IN MY GARDEN HASSAN BASSAM HADHY (GRADE-8) One day my father went to Malaysia for 20 days. After 20 days he came back home. And he bought 2 daffodil seed for me. And he told me to grow the seeds in my garden. It was a very beautiful morning. I wake up and jumped off the bed. And then I washed my face and went to plant the daffodil seed. I had not visited to my garden for 7 months. And when I went there, there were many rubbish and dead leaves on the ground. For the first thing I picked up all the rubbish and dead leaves. And then I bought some soil and fertilizer. After that I planted the seeds and I watered it. Another day when I woke up there was a very little green colourd plants. Every day I water it for twice a day. After 100 days it becomes very big. My father told me to look after it. So I look this plant every day. It took only few days to grow a flower. It has so many flowers. Red flowers all around. I love to study inside the tree. Every evening I spend with my loving flower.

57


HASSAN BASSAN HADHY (GRADE-8)

HASSAN BASSAN HADHY (GRADE-8)

58


LIFE’S SEASONS Amidst the weeds of varied hues I came to birth in a hallowed ground Knowing not my feathers of green Neither the shadows nor my strengths.

Spring beckoned me to stretch out My tenderest of greens Glimpses of sunrays tickled through my veins Perhaps for my blooms.

Gorgeous blossoms stood out in array Glaringly looking at the morns of Summer But quivering in the heat of the moon Swallowed me in new waves of agony.

Carved in the shadow of my soul I drudged along in weariness Deepest of autumns swam around me Leaving me submerged in beauty, in golden harvest. 59


They twirl to the ground The cloak of my integrity Naked, bare stood I In the rushing wind that swept through me.

Then came winter, pelting with ice and snow Solitude, silence and the colourless joys Stirrings of growth enlivened my hope For the warmth of spring to resonate.

A series of deaths, tangles of toil and travail Glimpses of hope in sunny days Having weathered it all, I stand still Awaiting yet a series of dying and rising ………………………..

K.C. Sebastian E.L.C. Hithadhoo

60


MY TOUR TO GSM FISH PROCESSING FACTORY LAIZAM LATHEEF (MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME)

INTRODUCTION On 7th April ELC students, staffs and a few parents went on a trip to GSM Dry Fish Factory. We were told to collect information about the factory. As a student I have also fulfilled my duties. This project is about GSM Dry Fish Factory. I have divided this project into different sections where each process in the factory is explained.

61


Bus trip

All the students except a few were present on 7 th April at ELC learning center at 01:00 pm. In the class we were told to collect information about GSM Dry Fish Factory. Due to the bus delay we couldn’t get to the factory on time which is located at Maradhoo. We faced little difficulties inside the bus but we managed them after all. The bus arrived at factory within 10 minutes. When we arrived at the exact time was 02:20 pm.

Bus opposite GSM Me Mas (GSM fish shop)

62


MEETING THE STAFF The manager of GSM Dry Fish Factory is Arif who wasn’t present there but once we got inside, Abdulla Jaleel the operator of GSM Dry Fish Factory was there to guide us. Through him we found out that the fish factory was there to guide us. Through him we found out that the fish factory was three years old and needs more land area. He said that there are nine foreign workers and four local workers. A foreign worker’s salary is $135 and a local worker’ salary is between RF3500 to RF4000. We couldn’t personally meet each and every worker but we met a few who said that they are happy about their salary. Most interesting part was that there was one Japanese worker. One thing I noticed in him was that he doesn’t know English but knows Dhivehi!

63


FISH CUTING There are nine workers at this stage or process. In this stage workers clean and cut the fishes. They take out the gut of the fish. Fins are trimmed. Head and the tail of the fish are also cut out. Then again the fish is cleaned by fresh water. “According to their timing, workers take one minute per fish�; said the operator Abdulla Jaleel. The gut and the head of the fishes are packed and sold Me Mas (GSM Dry Fish Shop). The tail is then is thrown to the sea.

64


BOILING AND DRYING After the fish is ready to go to the next process a worker arranges the fishe inside a tray. This is the only part where machinery is used in the factory. Therefore there are only two workers who are active at this stage. The tray is taken by a machine and is drawn to boiling water with the tempeature of 70 degree celsius. The workers said the big fishes are boiled for three and half hours, medium fishes are boiled for three hours and small fishes are boiled for teo and half hours. After the fishe are boiled they are send for drying where there would be a fire between eighty to hundred degrees celcius. In the drying process fishes are dried for three hours, said a worker in GSM Dry Fish Factory.

65


PACKING In this stage workers pack the dried fishes in a box. Each box contains thirty kilograms. The packing process is done manually. Due to this workers it takes approximately five minutes to pack one box. In this process there are several workers working altogether but there are

times that even one worker complete this job due to several reasons.

CONCLUSION GSM Dry Fish Factory is a very productive company which earns lots of money every month by exporting their products to Japan and I am very happy to say that GSM Dry Fish Factory is in Addu, Maradhoo. This trip was a very helpful and a very memorable trip for me and I would love to go for another trip. Hope I shared everything I know about GSM Dry Fish Factory.

66


NAEEMEE STORE

PAINTS/ HARDWARES/ PLYWOOD/ ELECTRICAL GOODS/ WALL SEALERS/ TOILET SETS/ TILES

BEST COMPLIMENTS FOR 1ST ANNIVERSARY DAY

FROM NAEEMEE STORE TO EVERYONE’S LEARNING CENTER 67


“THE SCENE OF THE ROAD” HUSSEIN FIRUNAAS SHAREEF MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME It was a lovely morning in the fields on the hill. I woke up as the sun shined upon my face. I tided up and went to have a breakfast. I found that I had no more eggs or sausages. I didn’t have coffee. I was out of everything I have for my breakfast. So I had a cup of hot tea. I had to go out to the town to buy necessary items. On my way I saw an old man lying under the shade of a tree. He was all dried up. Tongue was hanging out from his mouth like a dog. He was hungry as ever. I gave him the bottle of water I carried to him. Then I gave him some of my money and took him along with me. So the old man and I started off for the town. He was very weak. I helped him to walk. At last we came into the town. We had quite a breakfast in an inn. He was very well refreshed. After one hour’s rest he was able to walk as he pleased. It was the time for me to go home. The old man and I had to part. Before that he requested to give him a little help in finding his family. I carried my stuff. The man carried the stuff he thought for the money I gave him. Then we went searching in the town. It was almost 1pm when we found them. We were taking a round about a corner and saw a horrifying sight. In the middle of the road there were two girls, one little boy and a woman feeding on garbage. I was shocked to see this. The man called out to them. They came to him and when he gave food they ate like hungry dogs. I was not sure they even chewed any of them. The old man was very thankful for me and said goodbye. I asked him whether he wasn’t going to invite me to his home. He faced down and said our home, we live on the road. I was shocked to hear this so I took them with me to my home where I shared everything with them. I was someone living alone. Now with extra help thing are better than ever. 68


“MY UNCLE” Written by: FATHMATH SABA (ACCESS) He’s the one who supports me through all my hard times, who brings a smile on my face when I’m upset. His awesome jokes, laughter and talks make my day. And that wonderful person is my “uncle”. He, Ahmed Haleem, was born on 20th June 1978. He’s going to be 34 this year, but still, his childness and attitude have not changed. He has completed his studies in Cambridge University in the year 1993. Currently, he is working as an accountant in Bandos Island Resort. He has been working there since the last 8 years. He always use to share his working experience with me and advice me a lot to be serious of my studies and think well before I choose a career. He guides me in everything I do. To be honest, he is a crazy fan of football; just like all my other uncles he is very sporty. He never misses a live football match if it is on-air. Apart from this, he likes chocolates, ice-creams and all kinds of sweets. He loves going to restaurants and outdoor trips with family members and spending time together. Even if he is very busy with his works, he finds time to contact with his family. In addition to this, he is very fond of people who helps other and leads a good behavioral life. As I focus on to the things which he dislikes, I found out that he badly dislikes bad attitude, bad manners and behavior. Moreover, he hates darkness and people who lays frequency. Basically, he dislikes liars and people who betray others. This also proves that he always support the truth. In my life, he has always been my guiding light. From him, I have learnt a lot of things. He is the one who taught me how to face the world without any fears. He is the one who taught me that thinking negatively can never lead us to a successfully path. I also learnt from him to be straight forward and confident in everything I do. He is one in a million. I admire him a lot because he always faces the truth. Also, he is loyal and positive in everything he does. One more thing I love about him that he always find some time to be with family and always show me the right path. I would like to conclude saying that he is my biggest inspiration.

POEM

69


“CROCODILE� MARIYAM SAMHATH ANWAR (ACCESS) On a dark, rainy day Near the garden while I was playing Saw something big and scary Covering itself with dirty mud Eyes shining like a bright bulb Moving slowly like a snail I took a match and lit it out There I saw the scary reptile Crocodile, Crocodile! Oh, why did you have to ruin my garden? My beautiful flowers destroyed. Petals sticking out of the mouth Smiling in the mud like a devil Scary reptile Who do you think you are to fright us? Who do you think you are to treat us? You have scary jaws You have giant claws You have no strength more than we do Who do you think you are? To keep of threatening and destroying Just like that.

70


“CROCODILE” JUMANA IBRAHIM (ACCESS) Crocodile. Crocodile Fat and slimy, tall and dangerous Lives on dirty places, where trees are there Treat to humans and others creatures Why do they act like killers? Don’t you know that we have heart? Eating like a lunch box, destroying their hearts Chasing like a snake Even if they try to save, they cannot I am blaming you for a reason, It’s because you ate my little toe finger Moving slowly but so selfish Doing what you want, without thinking about others You always want your stomach to be full but not others Tomorrow tomorrow is the last day for you. You be ready, I am going to kill you, You silly crocodile if you are smart, prove it I’m going to prove by killing you.

71


I LIKE ME WITH YOU…. Written by: NAHUZA RASHEED (ACCESS) You have always longed for me, The way I have for you, Always had that look, I knew it was true, For so very long, we’ve felt the same way, Never realizing it for so many days, Slightly hesitating, but certain as the sun, Amusing in a cute way, You were always great fun, You were always quite friendly, I really must say, Making me smile in your funny little ways, But we were more than just friends, I feel you know it too, I will tell you what I like, “I like me with you”

72


ONE SUNNY MORNING HUSSAIN FIRUNAAS SHAREEF (ACCESS) It was a bright sunny day. The rays of the sunshine on my room like a golden rainbow and its light disturbed my sleep. So I woke. My body seemed heavier than ever. In quite some time I managed to get up and take a quick wash in the bathroom. I had breakfast and set near the table thinking about what to do on that day. It was a holiday for me and I had absolutely nothing to do. I sat and thought for a while and an idea struck my mind. I called Jenifer, one of my former classmates. I discussed with her. Our discussion was about a reunion of classmates. A get-together where we would do all sorts of things. So we made a list of friends each of us had to call and did our job. I arranged for the finance and my friends choose where to go, what to do and the timings. When all was ready, all of us started off for the billycock hill where we planned to stay. We had made arrangements for tents and all the necessary items. The reunion was to talk about and bring back old memories. It surely was a sunny morning unusual for the time in the autumn. It was hot. Leaves had started to fall. It was a beautiful sight on the mountain side. Everyone was there at 9a.m and we had a toast for a start. Then we did many other things like bungee jumping, fishing and swimming in a nearby pool, playing cards, and other games /activities. Finally it was time for the “bringing back old memories� which started at 11.30a.m as planned. Nick gave a head start. He did the most unusual things. He wove a uniform which he used at school, put on his glasses, combed his hair just the way he did in school. Then he acted out a scene which did bring funny and hilarious moments from the past. After that Jennifer, than Sam, then me and so on. We did all sorts of crazy things and had a great time. At about 12:45a.m we had another toast and went back, as most of us had to go somewhere or the other. I came home after having 73


so much fun. No one would thought that a fine sunny day like this would turn out to be this exciting. Neither did me. Before going on our own ways, we promised to have another reunion just like this. It was a great morning. What a beautiful morning it was. I got all the excitement of the day. After getting back, it occurred to me that I didn’t have a thing to do now. So I called up my parents. They came to me and I spent the rest of the day with them.

THE IMPORTANCE OF EDUCATION FATHMATH ATHFA (ACCESS) Education is very important in order to step ahead in our life. We can say that if we are not educated, then we are nothing in these days compared to early days. In the early days also education was there, but some got to effort it. In the early days education wasn’t that much important. People don’t know to express or say the word “Education”. They even don’t know the definition of it, because there was nobody to teach them. Now also there are some who doesn’t know the proper meaning of education. They know a little. Now we cannot say that they don’t know the meaning, because there is no one to teach them. Now we cannot say like that. If we look our surrounding, each and everyone is a teacher or a guide, from whom we can study something. First of all let’s see the meaning of education. Education means to know the knowledge. Without this, life of human being does not operate. Education teaches the lesson of humanity. Education does not mean to get specific skill and get employment. But we say that anybody got education, if she/he has developed from every angle. It means if you have gotten education, you have developed every field. Education cannot only get in childhood. But in regular and continues process. A human being gets education from his own experience, if there is no teacher for providing him/her formal education. When other person told the experience, at the time, a human being gets education. Education comprises good thoughts in human being. It is the education which carries human being in the way of success. With education, human being learns to use brain for taking any decision. Educational person contributes for the development of society. Without education, human being raises weak and uneducated person. 74


Why I am talking about the meaning of education is because, first of all by knowing the meaning only, we can understand the importance of education. From the paragraph only we knew some of the importance. Education is very important for an individual’s success in life. Education is very important for an individual’s success in life. Education provides pupils teaching skills that prepare them physically, mentally and socially for the world of work in later life. Education is generally seen as the foundation of society which brings economic wealth, social prosperity and political stability. Higher education helps in maintaining a healthy society which prepares health care professionals, educated health care consumers and maintaining healthy population. Education is major aspect of development of any modern society since if there is a deficit of education people than society will stop its further progress. Government should pay serious attention to education and support it economically and morally all over the country. Education is the best investment for the people because well educated people have more opportunities to get a job which gives them satisfaction. Education individuals enjoy respect among their colleagues and they effectively contribute to the development of their country and society by inventing new devices and discoveries. Today’s ever growing numbers of people mostly are not satisfied with their basic education and try to get secondary or tertiary education of contemporary society. Some of them enter higher educational institutions and some search additional information on the internet. Good people sacrifices their time and money and sometimes even their health to raise educational level because they realize that education is their passport to the future and tomorrow. So education is much more important than we think it is. By reading this you may know why. And if you can read this, it means that you are educated in the skills of reading. For that thank to a teacher or the one who made you able to read this. And first thanks to your parents and to yourself for being educated.

75


AN OPINION ABOUT ELC JUMANA IBRAHIM (ACCESS) It’s where we get our foundation When I first heard about it I got little Nervous, because I don’t know what it’s all about!! But later I like to attend there It’s a small building located in Hithadhoo Wonderful place to improve our knowledge Where we can do whatever we want Freedom was there as the way we like We got a chance to improve But we didn’t take it serious We can’t give 100% concentration So we achieve half of the lesson. But staffs think a lot about us And they provide a lot of opportunities to us Chances to show our talent internationally I’m sure it will help for a bright future. But from now on we will try to achieve all Just you keep on offering it, Someday someone will accept it. It’s a great place, join there, Full of opportunities. Do it just do it. Come and join us My lovely Everyone’s Learning Center. 76


INSPIRE YOURSELF! AISHATH ZAHA SHAKIR (ACCESS) Whenever you feel let down or hurt or whatever negative things, just think of all the positive things you know about you. YOU ARE‌ Authentic

Understandable

Brave

Valuable

Cute

Wonderful

Dramatic

Xtreme

Emotional

Young

Friendly

Zealous

Great Humorous Inspirational Jolly Kind Motivated Nice Ongoing Perfect Quite Respected Splendid Truthful 77


POEM ABOUT NATURE FATHMATH ATHFA (ACCESS) Nature is mighty Nature is strong Nature is usually and always right Nature is rarely wrong Nature is beauty Nature is moody Nature is smart Nature always has the greater part Nature is blue Nature is green Nature is every color possibly seen Nature is true Nature is beaming Nature is dreaming Nature is every place Nature is always with grace Nature is true Nature is you Nature is me Nature forever be free

78


RIDDLES Written by: HUSSAIN FIRUNAS SHAREEF 1- It works on four legs in the morning, two legs in the afternoon and three legs in the evening. What is it? Answer: A human 2-I am the beginning of the end and the end of time and space. I am essential to creation and I surround every place. What am I? Answer: Letter “E” 3-It comes out at night without being fetched. It is lost in the day without being stolen. What is it? Answer: The moon 4-There is a green house. In the green house there is a white house. Inside the white house there is a red house. Inside the red house there are many black babies. What is it altogether? Answer: A ripe watermelon. 5-What is in “Seasons”, “Seconds” and “Centuries” but not in “Time”, “Days” and “Decades”? Answer: Letter “N”

79


Welcome to the Real World.. Mariyam Shina Hussain MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME

1. A young couple got married and left on their honeymoon. When they got back, the bride immediately called her mother. Her mother honeymoon?”

asked,

“How

was

the

“Oh, mum, “she replied,’ the honeymoon was wonderful! So romantic….” Suddenly she burst out crying. ‘But, mum, as soon as we returned Sam started using the most horrible language…..things I’d never heard before! I mean all these awful 4-letter words! You’ve got to come get me and take me home….. Please Mum!” “Sarah,” her mother said, “calm down! Tell me, what could be so awful? What 4letter words?” “Please don’t make me tell you, Mum,” wept the daughter, “I’m so embarrassed, they’re just too awful! Come get me, please!” “Darling, you must tell me what has you upset. Tell your mother these horrible 4letter words!” Still sobbing, the bride said, “Oh, Mum, they were words like dust, wash, iron, and cook.

2. Boy to mother: I.ve decided to stop studying. How come? Asked his mother. I heard that someone was shot dead, because he knew too much. 80


Heading?????? Do not buy a pair of walking shoes just because it is widely advertised and the salesman says it is the most saleable. Before you buy pair of shoes examine it. Look for shoes which do not have any flaws in work. If the stitching is bad and the gluing is badly done, do not buy that pair of shoes. After examining the shoes feel them. Use your fingers to feel deep inside the shoes, the toes, under the insole and round the heel for rough areas that can cause your feet to blister. Then bend the shoes to make sure that they are flexible. Make sure you try the shoes with your socks on. Try on both shoes fully laced up and walk or jog around. The shoes should be comfortable with heels that do not pinch or slide up and down and you should be able wriggle your toes. The widest part of your foot should not feel tight as some swelling will occur during walking or jogging. There is another external feature to look for when you buy a pair of walking or Jogging shoes. Shoes are made of coarse nylon mesh for your feet to ‘breath’ better than leather or fine mesh.

81


Did you know!!!! A bee could travel 4 million miles (6.5 million km) at 7 mph (11 km/h) on the energy it would obtain from 1 gallon (3.785 liters) of nectar. A bee has five eyes, two large compound eyes on both sides of its head, and three ocelli (primitive eyes) on top of its head to detect light intensity. A cockroach’s heart is nothing but a simple tube with valves. The tube can pump blood backwards and forwards in the insect. The heart can even stop moving, apparently without harming the roach. “Happy Birthday” was the first song to be performed in outer space, sung by the Apollo IX astronauts on March 8, 1969. Humans and dolphins are the only species that have sex for pleasure. If you were to rub garlic on the heel of your foot, it would be absorbed by the pores and eventually show up on your breath. It is the female lion who does more than 90 percent of the hunting, while the male is afraid to risk his life, or simply prefers to rest. One hundred cups of coffee over four hours contain enough caffeine to kill an average human. Ten books on a shelf can be arranged in 3,628,800 different ways. The ant has the largest brain in the animal kingdom, in proportion to its size. The ant can lift 50 times its own weight, can pull 30 times its own weight and always falls over on its right side when intoxicated.

The animal responsible for the most human deaths worldwide is the mosquito. The heart of a blue whale is the size of a small car. The hippopotamus has the world’s shortest sperm. There are about 295 species of pigeons and doves in the world. Your birthday is not a special day after all -- you share it with no fewer than nine million others. Women’s hair on average is about half the diameter of men’s hair.

Proverbs.  Patience is a flower that grows not in everyone’s garden  Education begins a gentleman, conversation completes him

82


MAGIC ENVELOPE TRICK FATHMATH ATHFA

MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME Effects:

The magician asks for a volunteer to write down for numbers on a piece of paper. The magician asks the volunteer to TOTAL up the numbers. The magician opens a sealed envelope and it has the same number as the TOTAL!

Supplies:

Piece of paper, a pen, an envelope.

Secret:

Before the show, write down a four figure number that is 2 times the current year’s date. For example, in the year 2000, the number would=4000. In the year 2001, the number would=4004. Seal the paper in the envelope. At the show, ask a helper to write down the year of an important event in his life (for example, the year he started school or the year he lost his first tooth). Ask him to write down his age. (How many years old will you be at the end of the current year?). Ask him to write down the numbers of years that have passed since the important event. (What anniversary will you celebrate in the current year?).(These numbers have to be right…if it’s been 4 years since the event and he writes down 3, the trick won’t work). The years have to be whole numbers (he can’t say he’s 6 and half years old..It has to be 7). Have the assistant TOTAL the 4 numbers. Open the envelope. The TOTAL will be the same as the number you already wrote down! F or example: This year is 2011. (Times two is 4022 which is the number written on the envelope.) Katelyn was born in 1997. She will turn 14 this year. Katelyn started school in 2002. In 2011 she will celebrate her 19th anniversary since she started school. 1997+14+2002+9=4022. The same as the number in the envelope.

83


RISK SPORTS AMINATH WAFA MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME Youngsters of today want to try new things, experience new things. For this most of them engage in sports like rock climbing, river rafting, etc… In other words, we can say they engage in risk sports. In my opinion, it’s not neither safe nor fun to be engaged in risk sports. The term “risk sports” it means it’s risky or dangerous. Risk sports are equal to extreme sports. This means they have high level of dangers. For instance, road cycling (a risk sport) is ranked as the sport with the highest number of injuries. Not only cycling, but other sports also cause horrendous injuries to us. My 19 year old brother once participated in a road cycling competition. He came home with two broken arms, a broken knee and his leg was bleeding. So, he had to be run to the hospital immediately. This also shows how dangerous risk sports are. Moreover, participating in competitive sports like this can result in people becoming too competitive. Once this begins, children may look at their individual worth on how often they win. This can also affect their social skills and standing. Apart from these, another disadvantage is that risk sports affects people economically. If a person participates in risk sports, he will face severe injuries most of the time. So, in order to recover from those injuries, that person may not have to spend a lot of money for his treatment. This can result in the person facing lots of difficulties, both economically and socially. However, my brothers who are fond of risk sports say that playing risk sports is not such a bad idea. They say that it’s a great way to have fun and maintain a healthy life. But they do not think for a second that, when they play such sports, their loved ones undergo so much fear and tension. I still remember the day my oldest brother went to cliff jump. His wife was so worried that she didn’t even sit down before my brother came and he came back only after 3 hours. His wife was pacing back and forth the sitting room the whole time. And to maintain a healthy life, we don’t have to play risk sports. It is not necessary, because regular exercise and a healthy diet helps to maintain a healthier life and it is way too safe than cliff jumping or river rafting or any other risk sport. My brothers also say that it helps to overcome fear and weakness. But there are better ways which are safer and less costly. For instance, yoga and meditation can be done without much effort. Doing yoga and meditation is way too cheaper than playing risk sports. Furthermore, they believe that playing risk sports is very trendy. That may be true. But risk sports aren’t the only ones that are trendy. There are clothes, accessories and even music. So, I don’t think playing risk sport is such a good idea. And before you think of playing any risk sport, you should ask this question to yourself. “Should I risk my life?” 84


NATIONAL DAY MARIYAM SHINA MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME Maldives is a lovely country, located in the Indian Ocean. Foreigners’ describe it as the paradise of the world. Looks like a chain of green diamonds in the blue ocean. Maldives have 1190 Islands and 26 Atolls. Around sixty nine years ago, our country was ruled by some foreigners, like British, Malabar’s and even Sri Lanka. The time Portuguese ruled our country was the toughest time for Maldives. They killed people who disobeyed them. Moreover, they tried to change Muslim society into Creationism. Portuguese force the people to drink wine. People who refused to do it were forced and tied with ropes and forcefully given wine. This time there were no guns and other military things to use against them. Some were there in police stations but only few people knew how to use them. The Portuguese crossed their limits however none of the Maldivians were able to stand against them. Luckily the hero of the Maldivian nation stood against them. Al Ghazi Mohamed Thakurufaanu was first alone but later some people joined him and went to the nearby country and got some military training. They reached male’ in the dawn and started the fight against Portuguese for the country. With the grace of god we got independence. The day we got independent and the day we were united as one country is now celebrated as the national day of Maldives. It is a very important day of the Maldives History. So we, the younger generations need to know about the heroes and their sacrifice for the country. Then only we’ll be ready to face if any other such thing happen to our country. Yesterday we celebrated the 69th national day. There are some things we have to go for a second thought. Nowadays our young generation is unaware of our history that they don’t know how to take morals from our heroes. So it’s really important to celebrate this day. This year we celebrated this day colourfully that, at the dawn the national flag was hosted and hold a gathering, talk about the day. Today, we are almost losing our nationality. We have almost lost our language. Need to more concerned and need to make the youth aware of this. I am proud to be a Maldivian. Once a Maldivian and always a Maldivian. 85


HOW TO TEACH MARIYAM SHINA HUSSAIN MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME

Teaching is one of the most physically demanding careers which most of the people love to work. This field is so important that people who work in this field need to be very experienced and educated. Teachers are people who bring up the kids, and they are the people who teach them wrong and right. So teachers need to know different ways of teaching before entering into the classroom. Teachers should think of more interesting ways to teach the students, like using the latest technologies and can use smart boards to teach. This will create a friendly environment in the classroom. To make the students more clear about the concept teachers can make the students play role plays in the classroom. Even then the students will be able to keep it in long time memory. Plus, students like extracurricular activities a lot. Teachers can include activities between the lesson so that, students won’t feel bored. Apart from all these, teachers should not discriminate among bright and weak students. If the teacher discriminated then the weaker one will feel uncomfortable to be and learn in the class. Avoiding these kinds of things will create a friendlier teaching environment. moreover, to make the classes more interesting use real

86


life examples and even get opinion from student and use their ideas in teaching. Teaching is literally a very busy job. However teachers should do their job in a way that students learn something. To make the students remember the lessons teachers should improve the way of teaching.

NAHUZA RASHEED

AISHATH AFAA HUSSAIN HILMY MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME

87


AISHATH AFAA HUSSAIN HILMY MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME

FATHMATH MINHA

FATHMATH ATHFA MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME

88


FATHMATH SANEE MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME

FATHMATH SABA

NAHUZA RASHEED

MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME

89


HUSSAIN FIRUNAAS SHAREEF MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME

MOHAMED AMAN SHAREEF MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME

90


MOHAMED SANEEM RASHEED MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME

AHMED LAIZAM LATHEEF

AHMED SAFWAAN

MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME

91


ASIYATH IBANA MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME AISHATH AFAA HUSSAIN FAHMEE

AISHATH ZAHA SHAKIR

MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME

MOHAMED SANEEM RASHEED MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME

92


ALI SHUAIBH HUSSAIN

AMINATH WAFA

MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME

NAHUZA RASHEED MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME

93


JUMANA IBRAHIM

HUSSAIN FIRUNAAS SHAREEF MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME

FATHMATH SANEE MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME

94


MARIYAM SAMHATH ANWAR

MOHAMED AMAN SHAREEF

MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME

FATHMATH ATHFA

FATHMATH SABA MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME

95


HUSSAIN FIRUNAAS SHAREEF MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME

AHMED AALIM

AHMED SAFWAAN MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME

96


FATHMATH ATHFA MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME

FATHMATH SANEE MICRO SCHOLARSHIP ACCESS PROGRAMME

97


CROOK AISHATH SALVEENA (19 YEARS) Now a days our society had faced a big problem. A problem of crime. None of us is able to solve or stop these problems and the problem is getting worse day by day, now it’s out of control. Thieves are becoming more and more in our society. Most of the teenagers are involving in these activities and ruining their life. Smuggler’s, smuggle every day and night. Each and every day we hear some had been taken to custody for involving in criminal action. All these fear is faced by the society. The society loses their valuable things and the upcoming generation gets the wrong message from youth. Almost in every family there is someone who belongs to a crime action. It’s time to take strict action to stop crimes. We can take much action for these activities. Firstly, we have to know the real reason for the crimes. After getting all the reason, all the police, courts and government heads should come and sit together and discuss about the reasons and solve the problem. We can give advice to the smugglers, murders and the drug dealers. After that we can fine them for big amounts. If they don’t stop we can take the religious actions or take to the custody for several years. Also, to control the crimes we can invent modern’s technologies. One thing we can do is keep CCTV camera in every road junction. Furthermore, can introduce a free call number. Another thing is keep robots in the most places where the crime problems had occurred. Sometimes the police arrives the point, the smuggles run away in such situations the society can do many things. Someone who saw the smuggler can take a photo of that smuggler or can run after the smuggler and see where he is hiding. Then call the police and get the smuggler red handed. Moreover we can make awareness programs to the teenagers and to whole society like, TV shows, weekend programs like giving religious relegates and advices. Also we can introduce awards to people who help the police to get the smugglers and smugglers who stop the bad habit from their life. The best thing to stop the crimes from our public is to get everyone together and make promises to stop the gangsters and crimes from our society. Join each other’s hand to build a crime free society.

98


Respect Each Other AISHATH SALVEENA (19 YEARS) John and Mark are not good friends. They live in the same neighborhood and are in the same class at school. However, they don’t do a lot of things together. They don’t walk to school together. They don’t eat lunch together. John and Mark have different friends in the neighborhood and at school. One day, the students in John and Mark’s class were asked to work on an important project. All of the students will have to work in pairs. John and Mark are assigned to work together on their project. John is not very happy about this. He doesn’t want to work with Mark. It would be more fun to work on the project with one of his own friends. John doesn’t think that Mark is a very good student. Mark is nice, but he isn’t very smart. John will not have fun with Mark and he will probably have to do more of the work. John keeps thinking about all the projects he could do with his friends. If he were working with James, they could write a great paper, because James and John are both good at writing. If he were working with Rick, they could do something funny, because he and Rick have the same great sense of humor. Instead, he’s stuck with Mark. “It isn’t fair” John thinks. “We shouldn’t have to work with people that we didn’t pick” That evening, John tells his family about his feelings. John’s father tells him that the situation is “a lot like life” and that sometimes we are all asked to work with people we might not like. He tells John that how we work with people that we don’t like is just as important as how we work with our friends. John doesn’t know what to think about that. That night, John tried to think about what Mark was good at. He knew Mark was good at drawing pictures. John was unable to draw even a straight line!! Suddenly, John had a great idea! He could write a paper, and Mark could illustrate it with some of his great pictures. The next morning on the way to school, John walked with Mark and told him about the idea. Mark loved it! Over the next two weeks, the two boys worked hard together to make something great. Their project was excellent and all the teachers and students congratulated them. They could make it a success because both of them did something that they liked and were good at. They each understood their strengths, and they respect the individual differences and worked on the project using their strengths. 99


AISHATH SALVYNA

100


ROUND AND ROUND IBRAHIM NAUF NASHEED (12 YEARS) Round about And roundabout we go And round merry round about Were riding high and low Our prancing horses leap And gallop high above the ground As round about And round about And about we go …………………………………………………..

GO WIND Go wind, blow Push wind, swoosh Shake things Make things fly Ring things Swing things Fling things Go wind, blow Push things-weeNo wind, no! Not me!

101


BRAVING THE WILD ANIMAL A tandem was running very fast on a street of Kolkata. It was a crowded evening. The tandem was full of its sitting capacity. A lady with her child was sitting in front. Suddenly the horse went astray; but nobody in the tandem was conscious of it. The tandem driver fell down on the road. The horse moved up and up pulling his forelimbs and neighed loudly. The occupants started a hue and cry heard the cries and stood in awe of what was happening to them. In the crowed there was a boy who had kindness, courage and devotion for humanity. It is face was determined. He came out of the crowd, setting aside the people and tried to make the enraged beast stand by holding its tail. But the effort brought no solution. He patted the beast with love and tried to ride on it. Ouch! he fell down on the road. He stood up with more courage and determined. He climbed up in a flash like a leopard on a tree. The boy held the bridle of the horse tightly and patted him. Chap...Chap please is peaceful...oh! Wild beast, slowly the horse became peaceful and the lady with the child on the tandem took a deep breath. The crowd came closer to congratulate the child. “How you dared to brave such a wild beast?” Inquired a person from the crowd.

“It’s simple! I saw the scene and waves of bravery rose in my heart “said the boy simply.

102


COMMON AND UNCOMMON PROVERBS  Old age does not announce itself…. Old age will advance on us gradually, whether we like it or not.  The groin pains in sympathy with the sore. The Zulu proverb signifies that the groin will painful when one has a sore leg. This is regarded as an act of sympathy that brands the two body parts as friends.  Plenty sits still; hunger is a wanderer. Those who have full stomachs or possess everything in life will be in a position to sit still or be content. But those who have nothing or are hungry will forever keep moving in search for food or new goals.  Copying everyone else all the time, the monkey one day cut his throat. We should not ape other people blindly, since this will only get us into trouble at some point of time. Each person acts as per his nature, inclination and strong points. Imitating others without having their skills will be counterproductive.

 He, who hates, only hates himself. Hatred is a very negative emotion akin to acid, which first destroys the container in which it is kept and only then destroys others. Therefore, never hate anybody.

103


 Every stream has its source. In literature, art or in life, nobody should delude himself that what he has done is absolutely original and without a source. Everything in life has a source and every “original” idea has been inspired, either directly or indirectly, y some previous idea. The only thing is the universe that has no source or origin is the Supreme Power, which has always existed and has no beginning and no end.  Wise sayings often fall on barren ground, but a kind word is never thrown away. A wise saying may simply be heard, not properly understood and thereafter discarded, without serving any useful purpose. But a kind word uttered to someone quickly lights up his heart, makes him feel better and is thereafter never forgotten.  Sitting quietly, doing nothing, spring comes and the grass grown by itself. Nature is her own master and man must never delude himself that he can master Nature.

 The obstacle is the path. There are many times in life when we turn back on facing a single obstacle, not realizing that behind this very obstacle is our goal. The obstacle is nothing but a door to our goal and only if we open this door can we reach our destination.

104


 What goes around comes around. Everything in the cosmos is interconnected. Our negativity and ill deeds may hurt others initially, but sooner or later these will return to haunt us. Conversely, if we spread positive thoughts and good cheer, it will create a positive thoughts and good cheer. It will create a positive atmosphere all around and on days when we are feeling low, others will help cheers us up.  One ounce of good luck is better than a ton of brains. We may have the best brains in the world and yet fail. But if luck is our handmaiden. Success could be ours at the very first opportunity.  No one likes to be the first to step on the ice. When it comes to taking risks, everybody wishes to that the other person step forward first, so if anything goes wrong, the others have the opportunity to quickly to step back.

 A good rest is half of the work. It is very important to know when to take a break after putting in our best efforts. Working ceaselessly can only lead to burnout in the long run.

 Your neighbour’s apples are the sweetest. It is human nature to cover another man’s possessions, thinking these are better. As the English saying goes: The grass is always greener on the other side.

105


 The mouse is not the thief, but the hole in the wall. We must not blame others for taking the advantage of us, but ourselves for giving others the opportunity to do so.  Poverty is no disgrace, but no honor either. While poverty is no disgrace, it is no glory either and each one of us must strive to ensure we rise above our unfavorable circumstances and succeed in life.  The constant friend is never welcome. A friend who constantly makes his presence felt soon becomes unwelcome.  The truth is not always what we want to hear. More often than not, the truth can be bitter, unpleasant and unpalatable.  As we live, so we learn. The

lessons we learn in life will depend largely on the kind of life what we lead.  Turn your face to the sun and shadows falls behind you. Whenever we face our problems head-on, the obstacles will fall behind us and no longer pose any hassle.  All is well that ends well. If the final result is good, previous failures are forgotten and there is no need to complain since the end result is what counts.

106


 All that glitters is not gold. A person or thing may not be as good as he or it first appears to be. Appearances can be deceptive.

 Better late than never. It is better to come (or repent or do something) late than never to come (or repent or do something) at all.

 Every cloud has a silver lining. No adverse situation is totally negative. Even bad circumstances have something positive about them, which we only realize some time in the future.

 Death pays all debts. As long as a man in debt is alive, creditors will hound him. But once he is dead, all his debts stand cancelled.

 Money never cometh out of season. One and all are always in need of more money. There is never a time when we feel that we have received money at the wrong time.

107


DO YOU KNOW?  Where are these famous structures? 1. The Statue of Liberty

5. Nelson’s Column

2. The Eiffel Tower

6. The Colosseum

3. The Taj Mahal

7. The Golden Gate

4. The Pyramids

8. The Forth Bridge

 Who wrote these famous works? 1. Hamlet 5. Oliver Twist 2. Paradise Lost 6. Pygmalion 3. Pilgrim’s Progress 7. The Ancient Mariner 4. Tam o’ Shanter 8. Kidnapped  Why …………? 1. Do fish sleep with their eye open? 2. Are the House of Commons so called? 3. Is it dark earlier in winter than in summer? 4. Does a doctor feel your pulse? 5. Do icebergs float?

108


 Which sport does each term come from?

1. 2. 3. 4. 5. 

Fifteen all Hard-a-starboard Break the tape No-side L.b.w.

6. A short head 7. Knock out 8. Short corner 9. Goal kick 10. Half-Nelson

A man sat by his fireside and looked at a photograph of three people. “That’s my father,” he said, “and that’s my son. Still it’s curious that even though it’s a photograph of grand-father, father and son, the man in the middle is not I” There was no one else in the photograph; yet he was perfectly correct. How could this be?

 Concerning rabbits, here is a quite sensible question, which sounds rather stupid. There is only one possible answer. How far can a rabbit run into a wood?

109


Two fathers and two sons went into a wood to catch a rabbits. Each person caught one rabbit. The total number of rabbits they caught was three. Can you explain? Two children were arguing. “Even though you are my twin brother”, said one, “I won’t have you talking about my father like that.” “He’s my father too,” said the other, “And anyhow you are no brother of mine.” How could this be true?  As I was going to St Ives, I met a man with seven wives. Each wife had seven cats. Each cat had seven kits. Kits, cats, man, and wives, how many were going to St Ives?  A man wishes to measure out seven pints of a liquid, but he has only two measuring jars. One can hold eight pints exactly, and one five pints exactly. By using these measures and by pouring some of the liquid from one measuring jar into the other he finally has exactly seven pints of the liquid in the eight pint measure. It does not matter if he throws some of the liquid away while he is measuring. How did he do it?

110


JOKES TELEPHONE NUMBER OF KING AKBAR The teacher asked a student, “Tell me dates of birth and death of King Akbar”. The student said, “I don’t know”. The teacher said,” see your history book, it is written below his name 1605-0642.” The student said, “Sir, I knew this, but I thought, this was his telephone number!”

FIVE RUPEES ONLY A father asked his weeping son, “Why are you weeping?” .The son said,” if you give me Rs 5/only then I will tell you.” So father gave him. Then son told him, that he was weeping to get Rs 5/- only.

111


COUNT OF FIVE The child was taken to a school for admission test. He was told to name five animals in one minute. The child was nervous and said,”3 cats+ 2 dogs”!

WHO IS THE FOOL A policeman caught a thief but he had no hand-cuff as he forgot to bring it. The thief offered his help to bring the hand-cuff. The policeman said,” oh, you want make a fool of me and run away! You better stay here; I will go and fetch the handcuff.”

AFRAID OF MOM A son remarked:”I am afraid of my mother but not father.” Why? Because papa himself is afraid of mother!

112


THE DOORBELL The doorbell of a house was not working so a man telephoned the electrician to come and repair it. The bell was not repaired so he telephoned again and said, “You did not come to repair the bell.” The electrician said, “sir, I came and rand the bell 2-3 times but nobody responded. So I returned.”

SAME MISTAKES Teacher to student: “You make the same mistake as your bench mate! What will you say about it?” Student:”sir, we have the same teacher!”

113


MATCH THE NUMBERS AND COLOUR THE PICTURE

114


Answers  Do you know? Where…. 1. New York 2. Paris 3. India

5. London 6. Rome 7. San Francisco

 Who ……. 1. Shakespeare 2. Milton 3. Bunyan 4. Burns

5. Dickens 6. Shaw 7. Coleridge 8. Stevenson

 Why…. 1. They have eyelids. 2. It houses the representatives of the common people in the Parliament. There are also the House of Lords. 3. The sun is beyond the equator in winter. 4. To find the rate of your heart-beats. 5. Ice is lighter than water.  Which…… 1. Tennis 2. Sailing 3. Athletics 4. Rugby 5. Cricket

6. Horse-racing 7. Boxing 8. Hockey 9. Soccer 10. Wrestling

115


   

He was in one of the outside places. Half way: then it is running out! 1. Grandfather, father, son 2. One twin was a girl. 1. One. 2. Step one, fill 5-pint and pour it into 8-pint: step two, fill 5-pint and fill up 8-pint (3 pints): step three, throw away the 8 pints and transfer 2 pints remaining in 5-pint into 8 pint: step four, fill 5-pint again and pour into 8-pints= 7 pints. 3. He knew where he had come from and pointed signpost arm for that place accordingly.

COMPLIMENTS ON THE OCCASION OF THE

1ST ANNIVERSARY DAY FROM

SIMPAZ TO EVERYONE’S LEARNING CENTER HITHADHOO BRANCH

116


LOCAL AND FOREIGN FOOD STUFFS / GROCERY / ELECTRICAL EQUIPMENTS / FRUITS / HARDWARE. ALL KIND OF ITEMS ARE AVIALABLE HERE 117


*************************************************************************************

118


119


ELC022 SCHOLARSHIP STUDENTS-SPOKEN ENGLISH

(Kausaru Hiyaa)

Habeeba Abdul Hakeem

(Kadhilige)

Hawwa Zareena

Hawwa Dhiye

(Honey Moon)

(Kausaru Hiyaa)

(Kadhilige)

Naadhiya Hassan

Hawwa Mohamed

Aminath Moosa

(Mooview)

(Fehivinamaage)

(Blue Mead)

Saadha Abdul Latheef

Hawwa Zahira

Nazima Hassan

(Ocean Rule)

(Nalafiya)

(Minaseebge)

Mariyam Faazilaa (Ashish)

Hafsa Hussain (Ebee Villa) 120

Hawwa Manike (Gaileeshi Ganduge)


Mariyam Zareena (Maanee)

Hawwa Shareef

Sameena Mohamed

(Kunniaruge)

(Dhunsaamuraaneege)

Zunaira Ibrahim

Ameena Farooq

(Dhonmidhilige)

(Summer Hill)

Fathimath Latheefa ( Nasrussabaa)

Fathimath Badriya (Alamaage)

Aminath Azra (Queen)

Aminath Fathana (Alamaage)

Fathimath Fareedha (Kadhilige)

Niuma Zaki

Hawwa Dhiye

(Eviary)

(Gulkandhuge)

121


Haulath Solih (Sabbuge)

Aishath Manshoodha (Blue Wing)

Fathmath Ahmed Didi (Mashhooruge)

Sharumeela Hussain (Rihithari)

Khadheeja Ali

Aminath Ali

(Gasru House)

(Sabbuge)

Habeeba Anees

Asiyath Ahmed Didi

(Ixora)

(Asrumaage) 122

Saeedha Anees (Vihalagondimaage)

Aishath Ibrahim (Misru)

Nasreena Abdulla (Oamaage)

Aishath Mohamed (Saljam)


Niumath Mohamed (Metro Villa)

Aishath Sharumeela (Vanillage)

Waseema Hussain (Thahaaneege)

Fathmath Liyusa Noofiya

Khadheeja Abdulla (Carbonge)

Aishath Ibrahim (Noothari)

Mariyam Mohamed Didi (Kahikuburuge)

Khadheeja Mohamed (Tuilipmaage)

Sharumeela Hameed

Aminath Sultana

(Thahaaneege)

(Binibimaage)

Haalisaa Ibrahim Aaaraasthuge

123

Aarifa Mohamed Poolvaareege


‫އީއެލްސީ ލަވަ‬

‫‪124‬‬


‫ރަމަޟާންމަހު އަހަރެންގެ ދިރި އުޅުން‬ ‫އިސްލާމްދީނުގެ ނޫރު މީސްތަނުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ދިވެހި އިލްމުވެރިން‬ ‫ކުރައްވާފައިވަނީ އަދި ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެކެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ތެރެއިން‬

‫ރަމަޟާންމަހު‬

‫" އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން" ލިޔުއްވި އަލީ ޝަރީފަކީ ވެސް ފާހަގަކޮއްލެވޭ ބޭފުޅެކެވެ‪.‬‬ ‫" އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން" މި ފޮތުގައި އޭނާ އަލިއަޅުއްވާފައިވަނީ ރަމަޟާންމަހިގެ މާތްކަމާއި‬ ‫މަތިވެތިކަމާއި އެމަހަށް އަހަރުމެންގެ އަމަލުތައް ބަހައްޓަންވީ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ‪ .‬ރަމަޟާންމަސް މާތްވުމުގެ‬ ‫ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން މި ފޮތުގައިވާ ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އިސްލާމް ދީނުގައި މުޙައްމަދުގެ ފާނު‬ ‫ފޮނުއްވުމާއި‪ ،‬އެމަހުގައި ކީރިތި ޤުރުޢާން ބާއްވައިލެއްވުން ހިމެނިގެން ވެއެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން އެމަހުގައި ކުރާ‬ ‫ހެޔޮއަމަލުތަކުގެ ދަރަޖަ މަތިވެރިވުން ފަދަ ކަންތައް ހިމެނިގެން ވެއެވެ‪.‬‬ ‫ރަމަޟާން މަހަކީ ކައްފާރައިގެ މައްސަރުކަން ބަޔާން ކުރައްވަމުން ފޮތުގެ ހަތަރުވަނަ ސަފުޙާގައި‬ ‫ލިޔެވިފައިވަނީ " ފަރުޟު ފަސްނަމާދު ކުރުމާއި އެއް ހުކުރުން އަނެއް ހުކުރާއި އެއް ރަމަޟާނުން‬ ‫ރަމަޟާނަކީ ބޮޑު ފާފައިން ދުރުވެ ހުރެފިނަމަ އެދެމެދުގައި‬

‫އަނެއް‬

‫ކުރެވިފައިވާ ފާފަތަކުގެ ކައްފާރާއެއް ކަމުގައެވެ‪.‬‬

‫ހަމަ އެހެއްމެ ރޯދައަކީ ނުބައި އަމަލުތަކުން ދުރުހެލި ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމުގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައިވަނީ ރަސޫލާގެ‬ ‫ހަދީޘުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހަމަ‬

‫އެހެންމެ‬

‫ރަމަޟާންމަހަކީ‬

‫ކެތްތެރިކަމުގެ‬

‫މަހެއްކަމުގައި‬

‫ބަޔާންކުރެއްވުމަށްފަހު‬

‫ދެން‬

‫ލިޔުއްވާފައިވަނީ ރަމަޟާންމަހު ޝައިތާނުންތައް ކަސްތަޅު އެޅުވި ސުވަރުގޭގެ ދޮތުތައް ހުޅުވިފައި ނަރަކައިގެ‬ ‫ދޮރުތަށް ބަންދު ކުރެވޭނެ ކަމުގައެވެ‪ .‬އެހެނީ ރަ މަޟާންމަހު ފަހު ދިހައިގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ލައިލަތުލް‬ ‫ޤަދްރި ވިލޭރޭ އަޅުކަން ކުރެވިއްޖެ ކޮންމެ މީހަކަ އެއްހާސް މައްސަރަށްވުރެން ހެޔޮކަންބޮޑު ރެއެކެވެ‪.‬‬ ‫ޙާއްސަކޮށް އެރޭ އަމާންކޮށް މާތްﷲ ރޯދަވެރިންގެ ދުޢާ އިޖާބަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައިވެއެވެ‪.‬‬ ‫ރޯދަ މަހުގައި ކުރަންވީ ކަންތައްތަކާއި ނުނުރަންވީ ކަންތައްތައް ބަޔާން ކުރައްވައި ލިޔުއްވާފައިވަނީ‬ ‫" ތިޔަ ބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު ރޯދައަށް ހުރެފިނަމަ ހުތުރު ބަސްބުނުމާއި ޒުވާބުކޮށް އަރާރުންވެ ނުހަދާށެވެ‪".‬‬

‫‪125‬‬


‫އެއަށް އިތުރު ބާރެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ލިޔުއްވާފައިވަނީ " ރޯދަ އަކީ ކެއިން ބުއިން ދޫކޮށްލުމާއި ހަރާން‬ ‫ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވެ ހުރުމެވެ‪.‬‬ ‫ރޯދަ މަހު ކުރެވިދާނެ ބައެއް އަޅުކަންތައް ތަކުގެ ތެރޭގައި ރޭ އަޅުކަން ކުރެވިދާނެ ކަން ބަޔާން‬ ‫ކުރައްވާ ފައިވަނީ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހަޔާތްޕުޅުން ދަލީލު ނަންގަވަމުންނެވެ‪.‬ހަމަ އެހެންމެ ރޯދައަށް ހުންނައިރު‬ ‫ތިމާގެ‬

‫އަޙްލާގު‬

‫މަތިން‬

‫ހަދާންކުރުމާއި‬

‫ފަގީރުންނާއި‬

‫މިސްކީނުންނަށް‬

‫އެހީތެރިވުމަށްވެސް‬

‫ގޮވާލައްވާފައިވެއެވެ‪.‬ހަމައެހެންމެ ރޯދަވެރިއެއްގެ ރޯދަ ދިން މީހެއްގެ ސަވާބު ބަޔާންކުރެއްވި ހަދީސްފުޅުގެ‬ ‫މާނައިގައިވެއެވެ‪ ".‬ރޯދަވެރިއެއްގެ ރޯދަ ވީއްލައިފިނަމަ އެމީހާގެ ސަވާބުން އުނިނުވެ އެރޯދަ ވީއްލައިދިން މީހާއަށް‬ ‫އެހާ ސަވާބު ހުއްޓެވެ‪".‬‬ ‫ރަމަޟާންމަހަކީ ކީރިތި ޤުރުއާން ބާވައިލެއްވުނު މަހަށްވުމާއެކު އެމަހުގައި ޤުރުއާން ކިޔެވުން‬ ‫ގިނަކުރަންވާނެކަމަށް އިޝާރަތް ކުރައްވަމުން ލިޔުއްވާފައިވަނީ "ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ ކިޔަވާ ކޮންމެ‬ ‫އަކުރަކަށް ދިހަ ސަވާބު ލިބޭ މާތް އަޅުކަމެއް ކަމުގައެވެ‪".‬‬ ‫ފޮތް ނިންމާލަމުން ފަތިސް ނަމާދު ކޮށްގެން އިއުތިކާފަށް އިނުމާއި ރަމަޟާންމަހު ޢުމްރާ ވުމަށް‬ ‫ބާރުއަޅުއްވައި ލިޔެފައިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަފްސުތައް ހެޔޮއަމަލު ކުރުމަށް ހާނުވަމާ ހިންގަވާށެވެ‪.‬‬ ‫މިފޮތުގައިވަނީ ރޯދަމަހެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އުޅުން ބަހައްޓަންވީގޮތް ވަރަށް ސާފު އިބާރާތުން‬ ‫ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ‪.‬ހަމައެހެންމެ ކޮންމެ އަރިމަތި ސުރުހީއެއްގެ ދަށުން އޮންނަކަމެއް ޤުރުއާނާއި ރަސޫލާގެ‬ ‫ސުންނަތުން ހެކިދައްކައިގެން ބާރުގަދަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ‪.‬އެހެންކަމުން ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން‬ ‫މިފޮތް ކިޔައި ތިމާމެންގެ ނަފުސު އެގޮތަށް ހޭނުވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ‪.‬އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ކުރިއަށް‬ ‫އޮތް ރަމަޟާން މަހަކީވެސް ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް ބަރަކާތް ލިބިގެންވާ މައްސަރެއް ކަމުގައި ވުމަށްއެދި‬ ‫މާތްﷲގެ ހަޟްރަތުގައި ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬

‫‪126‬‬


‫އީ އެލް ސީގެ ފުރަތަމަ އަހަރީ އުފާ‬ ‫އައި މި އީއެލްސީ އަހަރީއުފާ‪ ،‬ގުޅޭހިތާ ފުރާނަޔާ‪،‬‬ ‫މިބާޢުގާވޭ ދިރުން‪ ،‬އެދިރުމުގައިވޭ ޢަޒުމް‪،‬‬ ‫މިފިކުރުގާ ދާނެއުފެދިގެން މި ގުލްޝަނުންނަޔާ‪،‬‬ ‫ފަޚުރުވެރިވެ ޚިދުމަތެއް ކުރާނެ ދަރިން‬ ‫*‬

‫*‬

‫*‬

‫*‬

‫*‬

‫*‬

‫*‬

‫ކިޔެވުމަށް އެއްބާރުލާ‪ ،‬އުގެނުމުގެ މަތިވެރި ރޫޙުގާ‪،‬‬ ‫( ‪) 2‬‬

‫ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާ‪ ،‬ކުރިޔަށް ދިޔުން އަދާ‪،‬‬ ‫ވޭ މިތާ އެތަކެއް ދަރިން‪.‬‬

‫އައިމި އީއެލްސީ އަހަރީއުފާ‪................‬‬

‫ޖައްވުގައި ޢިލްމީ މިތާ އުދުހޭ ލަޠީފީ ދޫނިތައް‪،‬‬ ‫( ‪) 2‬‬

‫ޝައްކެއްނެތޭ ހެމުން‪ ،‬ލަވަތައް ކިޔާލަމުން‪،‬‬ ‫ޚިދުމަތަށް ދާނެ ޔަޤީން‪.‬‬ ‫އައިމި އީއެލްސީ އަހަރީ އުފާ‪............‬‬ ‫ކުރިއެރުން އައުދާނަ މަތިވެރި ހަޒުރަތުން ލިބުމަށް އަދާ‪،‬‬

‫( ‪) 2‬‬

‫ފުރިހަމަ ދުޢާތަކެއް‪ ،‬އަބަދުމެ ކުރުންމަތީ‪،‬‬ ‫ދެމިތިބޭ މިތަނުގެ ދަރިން‪.‬‬ ‫އައިމި އީއެލްސީ އަހަރީ އުފާ‪............‬‬

‫‪127‬‬

‫*‬


128

Everyone's Magazine  

The Student's Magazine "Annual Revieve" of ELC Hithadhoo Branch

Advertisement