Page 72

รอยพระพุทธบาท เขาศาลา

ตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรัก ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ วัดเขาศาลาอุตลฐานะจาโร ห่างจากศาลาวัดไปด้านทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 300 เมตร รอยพระพุทธบาท สลักอยู่บนโขดหิน ใต้ร่มไม้ใหญ่ มีความสูงจากพื้นดินราว 2 เมตร ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นรอยพระพุทธบาทหินทรายที่มีขนาดใหญ่ วาง ตำ�แหน่งตามแนวตะวันออก-ตะวันตก มีความยาว 3.2 เมตร ความกว้างด้านส้นพระบาท 0.7 เมตร ด้านปลาย พระบาท 1.5 เมตร แกะสลักให้ลึกลงไปประมาณ 20 เซนติเมตร เป็นรอยพระบาทข้างขวา ภายในรอยพระบาท มีเส้นขอบนูนเป็นกรอบสลักรูปสัตว์ในธรรมชาติ ได้แก่ สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก สัตว์ปีก นก ปลา สัตว์เลื้อยคลาน นานาชนิด รวมทั้งภาพดอกบัว ภาพทั้งหมดแบ่งออกเป็น 23 แถว นับจำ�นวนได้ 166 ภาพ กลางฝ่าพระบาทและส้น พระบาทสลักลายวงกลม 7 ชั้น ภายในแต่ละวงเป็นลาย 2 แบบสลับกัน รอบๆ วงกลมเป็นภาพกลีบบัวหรือเศียร งูใหญ่ เช่นเดียวกับขอบรอบพระบาท ส่วนนิว้ มีลายก้นหอย ประดับทั้งส่วนปลายนิ้วและข้อนิ้วเรียงตามรอยนิ้วตาม ขนาดของนิว้ แบ่งเป็นแนวนอน 3 แถว แนวตัง้ ตามนิว้ 5 ลาย รวมแล้วมี ลายก้นหอยทั้งสิ้น 15 ลาย 72 | เส้นทางอารยธรรม มรดกล้ำ�ค่าสุรินทร์

ความสำ�คัญของแหล่งทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ลวดลายกลีบบัวที่เส้นขอบรอบ และที่วงนอกสุดของ ลายดอกบัวในรอยพระพุทธบาทนั้นดูเป็นแบบศิลปะเขมร ที่ค่อนข้างเก่า แต่การสลักลวดลายเฉพาะรูปสัตว์นานา ชนิด เช่น แมงมุม ตั๊กแตน ผีเสื้อ นกเงือก นกยูง ปู ปลา ดุก งู ฯลฯ และรูปพันธุ์พฤกษาคือไม้ใหญ่และกอบัว โดย ไม่ปรากฏลายมงคลใดๆ เลยนัน้ ไม่เคยปรากฏพบในศิลปะ ทวารวดี ศิลปะขอม หรือลพบุรีมาก่อน ทำ�ให้ยังไม่อาจ กำ�หนดอายุได้แน่ชัดนัก อาจเป็นรอยพระพุทธบาทแบบ พื้ น เมื อ งที่ ส ร้ า งขึ้ น ตามคติ ค วามเชื่ อ ที่ สู ญ หายไปแล้ ว ในปัจจุบัน ปัจจุบนั พระพุทธบาท และบริเวณวัดเขาศาลาได้รบั การ พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่ง ของจังหวัดสุรินทร์ โดยจัดตั้งเป็นพุทธอุทยานวัดเขาศาลา อตุลฐานะจาโร สภาพแวดล้อมเป็นป่าและภูเขาล้อมรอบ มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 10,865 ไร่ ซึง่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุไ์ ม้ และสมุนไพรหายาก รวมทัง้ สัตว์ปา่ นานาชนิด โดยเฉพาะ อย่างยิง่ เป็นแหล่งกำ�เนิดต้นนาํ้ ลำ�ธาร มีทศั นียภาพงดงาม สภาพแวดล้ อ มเงี ย บสงบร่ ม เย็ น เหมาะกั บ การศึ ก ษา ปฏิบัติธรรม และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำ�แหน่งที่ตั้ง บ้านจรัส ตำ�บลจรัส อำ�เภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ การเดินทางเข้าถึงแหล่ง ใช้ถนนสายสุรินทร์-อำ�เภอปราสาท เรื่อยมาจนถึงสี่ แยกอำ�เภอปราสาท แล้วเลีย้ วซ้าย เข้าทางหลวงหมายเลข 24 ที่กิโลเมตรที่ 45 บริเวณสี่แยกอำ�เภอสังขะ เลี้ยว ขวาเข้าถนนสาย 2124 ผ่านอำ�เภอบัวเชดไปตามเส้นทาง จนถึงบ้านจรัส กิโลเมตรที่ 23 ทางเข้าวัดจะอยูท่ างขวามือ

Surin Civilization  

Tracking Down The Glorious Paths of Surin Civilization

Surin Civilization  

Tracking Down The Glorious Paths of Surin Civilization

Advertisement