Page 70

ปราสาทตามอญ

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ปราสาทตามอญ ประกอบด้วยปราสาทหลังเดียว พื้นที่โดยรอบไม่ปรากฏร่องรอยของกำ�แพงหรือคูนํ้าล้อม รอบ มีรายละเอียดดังนี้ ปราสาทประธานก่ออิฐ แผนผังเป็นรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ขนาด 2.65 x 2.65 เมตร มีประตูทางเข้าด้านทิศตะวัน ออก ส่วนผนังอีก 3 ด้านก่อทึบกรอบประตูสลักลวดลาย บนอิฐ ส่วนหลังคาทำ�เป็นชัน้ ๆ ซ้อนลดหลัน่ กันขึน้ ไป 3 ชัน้

อีสานในช่วงเวลาดังกล่าว

ศั ก ยภาพทางด้ า นการพั ฒ นาเป็ น แหล่ ง ท่ อ ง เที่ยว ปราสาทตามอญ ได้ รั บ การประกาศขึ้ น ทะเบี ย น โบราณสถานแล้ว ปราสาทตามอญจัดเป็นปราสาทขนาด เล็ก แต่ก็มีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ปัจจุบันได้รับการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ให้สวยงาม มีรั้วกั้นแนวเขตอย่าง ชัดเจน มีการดูแลรักษาทำ�ความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ ความสำ�คัญของแหล่งทางประวัตศิ าสตร์ โบราณ- และมีถนนเข้าถึงแหล่งได้โดยสะดวก คดี ปราสาทตามอญ เป็นปราสาทก่ออิฐถือปูน ที่มีรูป ตำ�แหน่งที่ตั้ง บ้านปราสาท ตำ�บลบัวเชด อำ�เภอบัวเชด จังหวัด ทรงค่อนข้างสูงเพรียว เช่นเดียวกับปราสาทเมืองที อำ�เภอ เมืองสุรินทร์ และจากการที่ไม่ปรากฏร่องรอยหลักฐาน สุรินทร์ ชิ้นส่วนเครื่องประกอบสถาปัตยกรรมตามแบบปราสาท ขอมโดยทั่วไป เช่น ทับหลัง เสาประดับกรอบประตู บัว การเดินทาง จากตัวเมืองสุรินทร์ ไปตามทาง สร.2077 (สุรินทร์กลุ่มยอดปราสาท ชิ้นส่วนศิลาทรายหรือศิลาแลง ทำ�ให้ สันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา สังขะ) เป็นระยะทาง 49 กิโลเมตร เมื่อถึงตัวอำ�เภอสังขะ ตอนปลาย-ต้นรัตนโกสินทร์ ราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 มีสี่แยกไฟจราจรให้ตรงไปทางทิศใต้ไปตามทาง สร.2124 โดยอาจได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของปราสาท (ทางไปอำ�เภอบัวเชด) อีกเป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร เมือ่ ขอมแต่มีการปรับเปลี่ยนรูปทรงให้สูงเพรียวขึ้น ปราสาท ถึงช่วงหลักกิโลเมตรที่ 13 จะพบปราสาทตามอญอยู่ทาง ตามอญจึงเป็นร่องรอยหลักฐานที่แสดงถึงการตั้งถิ่นฐาน ซ้ายมือ ฝั่งตรงข้ามเป็นโรงเรียนบ้านบัวเชด ของชุมชนในวัฒนธรรมล้านช้าง ซึ่งแพร่หลายอยู่ในภาค 70 | เส้นทางอารยธรรม มรดกล้ำ�ค่าสุรินทร์

Surin Civilization  

Tracking Down The Glorious Paths of Surin Civilization

Surin Civilization  

Tracking Down The Glorious Paths of Surin Civilization

Advertisement