Page 60

ปราสาทบ้านโคกปราสาท หรือปราสาทหมื่นศรีน้อย

ตัง้ อยูท่ หี่ มู่ 2 บ้านหมืน่ ศรีกลาง ตำ�บลหมืน่ ศรี อำ�เภอ สำ�โรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ มีชื่ออื่นอีกที่คนทั่วไปเรียกขาน คือ พระธาตุหมื่นศรี, พระธาตุป่าเวย เป็นโบราณสถาน ที่ประกอบด้วยซากอาคารของวิหาร หรือโบสถ์ และเจดีย์ ธาตุก่อด้วยอิฐฉาบ ปูน และมีเครื่องไม้ประกอบบางส่วน มีสภาพชำ�รุด พังทลาย มีการขุดแต่ง บูรณะและคํ้ายัน เมื่อปี 2530 ลักษณะของรูปทรงการก่อสร้าง เชื่อว่าได้ รับอิทธิพลของศิลปะหรือลักษณะทางสถาปัตยกรรมของ ขอม พิจารณาจากส่วนที่เหลืออยู่ สันนิษฐานว่าก่อสร้าง ในสมัยอยุธยาตอนปลาย 60 | เส้นทางอารยธรรม มรดกล้ำ�ค่าสุรินทร์

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านหมื่นศรีกลาง ตำ�บลหมื่นศรี อำ�เภอ สำ�โรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ การเดินทาง จากตัวเมืองสุรินทร์ไปตามทางหลวงหมายเลข 226 (สุรินทร์-ศีขรภูมิ-สำ�โรงทาบ) เป็นระยะทาง 51 กิโลเมตร เมื่อถึงบ้านหมื่นศรีน้อยให้เลี้ยวขวา ผ่านหมู่บ้านหมื่นศรี ใหญ่ ให้เลี้ยวขวาไปอีก 5 กิโลเมตร

Surin Civilization  

Tracking Down The Glorious Paths of Surin Civilization

Surin Civilization  

Tracking Down The Glorious Paths of Surin Civilization

Advertisement