Page 4

สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

ากย้อนกาลเวลาไปยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากหลักฐานโบราณคดีที่ขุดค้นพบและที่ปรากฏในพื้นที่ของจังหวัด สุรนิ ทร์ยงั พบแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของชุมชนโบราณยุคโลหะตอนปลายเป็นจำ�นวนมากอันแสดงถึงความเจริญ รุ่งเรืองทั้งศิลปกรรม สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ศาสนา เศรษฐกิจ และการปกครอง มีคูเมืองสามชั้น และปราสาท หินที่เก่าแก่ที่สุดและมากที่สุดในประเทศไทย ที่สร้างมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “อาณาจักร เจนละ” แห่งที่ราบลุ่มตอนกลางของแม่นํ้ามูลโดยเป็นศูนย์กลางการติดต่อค้าขายและการประกอบศาสนกิจระหว่าง ดินแดนภาคตะวันตกและที่ลุ่มตํ่าด้านทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเทือกเขาพนมดงรัก จนกระทั่งสมัยอยุธยาตอนปลายได้มีการอพยพของชนหลายเผ่าที่แตกต่างกันเข้ามาตั้งชุมชนขึ้นใหม่ โดยมีชนเผ่า “ส่วย กูย กวย” เป็นกลุม่ แรก และต่อมาจึงมีชนกลุม่ อืน่ เช่น เขมร ลาว ไทย และจีน ตามมาในยุคหลัง จึงทำ�ให้จงั หวัด สุรินทร์มีทั้งศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายและอารยธรรมที่อาจผสมผสานกันในบางเรื่อง แต่ที่ยังคงรักษา เอกลักษณ์ไว้ได้จนถึงปัจจุบันคือ “การเลี้ยงช้าง” ที่ชนชาวส่วยมีความชำ�นาญตั้งแต่การจับช้างป่า ในอดีตการเลี้ยงช้าง และการฝึกช้างเพือ่ ใช้งานและการศึกสงคราม ทำ�ให้จงั หวัดสุรนิ ทร์มชี อื่ เสียงโด่งดังไปทัว่ โลก จึงได้สง่ เสริมให้มปี ระเพณี เทศกาลงานช้างจังหวัดสุรินทร์ไปพร้อมๆ กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานประเพณีที่สำ�คัญที่นักท่องเที่ยวไม่ควร พลาด เช่น ประเพณีขึ้นเขาพนมสวาย งานบวชนาคช้าง งานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง การ ทอผ้าไหมยกทองที่ขึ้นชื่อลือชาว่าเป็นผ้าไหมที่สวยงามเป็นหนึ่งในแดนสยาม และการผลิตเครื่องเงินประคำ�อันเลื่องชื่อ การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์จึงเสมือนการเดินทางตามรอย “เส้นทางอารยธรรม มรดกลํ้าค่าสุรินทร์” ยุค ก่อนประวัติศาสตร์สมัยโลหะตอนปลายสู่ยุครุ่งเรืองแห่งอาณาจักรเจนละที่เรียกว่า “สุรินทร์ ถิ่นปราสาท” จนถึงยุค ปัจจุบันที่มอบมรดกให้ชาวสุรินทร์ “ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำ�สวย รํ่ารวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม” ไว้ต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนจังหวัดสุรินทร์และเพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดประตูสู่อาเซียนในปี พ.ศ.2558 จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ “เส้นทางอารยธรรม มรดกลํ้าค่าสุรินทร์” เป็นคู่มือสำ�หรับนักท่องเที่ยวใช้เป็นข้อมูล เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจแหล่งท่องเทีย่ วเชิงศิลปวัฒนธรรมอารยธรรม และแหล่งโบราณคดีของจังหวัดสุรนิ ทร์ตอ่ ไป

4 | เส้นทางอารยธรรม มรดกล้ำ�ค่าสุรินทร์

(นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

Surin Civilization  

Tracking Down The Glorious Paths of Surin Civilization

Surin Civilization  

Tracking Down The Glorious Paths of Surin Civilization

Advertisement