Page 39

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ปราสาทพนมสวาย จากคำ�บอกเล่ากล่าวว่า เดิม ประกอบด้วยปราสาท 3 หลัง ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ตัง้ อยูบ่ นยอดเขาชาย ต่อมาถูกรือ้ ถอนเพือ่ สร้างพระพุทธรูป ไว้ แ ทน จึ ง ไม่ ป รากฏร่องรอยของปราสาทบนยอดเขา ปัจจุบันเหลือเพียงหลักฐานที่มีความเกี่ยวข้องกันดังนี้ แนวฐานศิลาแลง ทีบ่ ริเวณไหล่เขาชายทางด้านทิศเหนือ ริมถนนเล็กๆ ทีจ่ ะตรงเข้าไปยังวัดพนมศิลาราม ได้ปรากฏ แนวศิลาแลงก้อนใหญ่เรียงต่อเนื่องกันยาวประมาณ 5 เมตร ลักษณะคล้ายเป็นส่วนหนึง่ ของฐานปราสาท ฝัง่ ตรง ข้ามถนนก็ยงั มีกอ้ นศิลาแลงทีถ่ กู รือ้ ถอนจากการสร้างถนน ตั้งเรียงรายอยู่อีกจำ�นวนหนึ่ง และพบเศษอิฐอีกเล็กน้อย สระนํ้า 2 สระ ตั้งอยู่บริเวณใกล้วัดพนมศิลาราม ปัจจุบันทางวัดได้ขุดรวมเป็นสระเดียวกัน หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ ชาวบ้านเล่าว่า เคยขุดพบพระคเณศศิลาทราย 1 องค์ และบริเวณโดยรอบพนมสวาย ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ชาวบ้านได้พบโบราณวัตถุศลิ ปะขอมจำ�นวนมาก เช่น ชาม สำ�ริด กระพรวนสำ�ริด ครุฑสำ�ริด ไหเคลือบสีนาํ้ ตาล ฯลฯ

ความสำ�คัญของแหล่งทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี พื้ น ที่ บ ริ เ วณเขาพนมสวาย ปรากฏหลั ก ฐานคื อ ปราสาท บาราย และโบราณวัตถุต่างๆ ซึ่งสันนิษฐาน ว่ า น่ า จะเป็ น ชุ ม ชนที่ มี อ ายุ ร่ ว มสมั ย กั บ วั ฒ นธรรมขอม ปราสาทพนมสวายจึงเป็นร่องรอยหลักฐานทีแ่ สดงอิทธิพล วัฒนธรรมขอมทีป่ รากฏขึน้ ในดินแดนแถบนี้ ต่อมาในสมัย รัตนโกสินทร์ปรากฏความสำ�คัญคือเป็นสถานที่บรรจุอัฐิ ของเจ้าเมืองสุรินทร์ และยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาว สุรินทร์ให้ความเคารพนับถือตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ตำ�แหน่งที่ตั้ง บ้านพนม ตำ�บลนาบัว อำ�เภอเมืองสุรนิ ทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์ การเดินทาง จากตัวเมืองสุรินทร์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 214 (สุรนิ ทร์-ปราสาท) เมือ่ ถึงช่วงหลักกิโลเมตรที่ 15 จะเป็น สามแยก ให้เลี้ยวขวา เป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร เมื่อถึง วนอุทยานพนมสวาย จะมีถนนลาดยางเล็กๆ เลียบไหล่ เขาไปสู่วัดพนมศิลาราม ปราสาทพนมสวาย

TrACKING DOWN THE GLORIOUS PATHS

of SURIN CIVILAZATION | 39

Surin Civilization  

Tracking Down The Glorious Paths of Surin Civilization

Surin Civilization  

Tracking Down The Glorious Paths of Surin Civilization

Advertisement