Page 30

ปรางค์วัดบ้านหนองหิน ความสำ�คัญของแหล่งทางประวัตศิ าสตร์โบราณคดี ปรางค์วัดบ้านหนองหิน เป็นศิลปะขอมแบบบาปวน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 ปรางค์วัดบ้านหนองหิน จึงเป็นร่องรอยหลักฐานที่แสดงอิทธิพลวัฒนธรรมขอมที่ ปรากฏขึ้นในดินแดนแถบนี้ ที่ตั้ง วัดศิลาวรรณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองหิน ตำ�บลแรด อำ�เภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ การเดินทาง มาจากปรางค์วัดโพธิ์ศรีธาตุ ให้เลี้ยวซ้ายไปตามทาง สร.4022 ตรงไป 5.6 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปอีก 1.2 กิโลเมตร จะถึงบ้านหนองหิน เป็นที่ตั้งวัดศิลาวรรณ ซึ่งได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ทับอยู่บนปราสาท

ปรางค์วัดบ้านหนองหิน เดิมเป็นปราสาทขอม สร้าง ด้วยศิลาทรายและศิลาแลง ต่อมาทางวัดได้รื้อออกเพื่อ สร้างอุโบสถซ้อนทับลงไปแทนที่ หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ พบทับหลังศิลาทรายสลักภาพเทพนั่งชันเข่าภายใน ซุ้มเหนือหน้ากาล ซึ่งกำ�ลังคายท่อนพวงมาลัย ศิลปะขอม แบบบาปวน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 กลีบขนุน ศิลาทรายภาพบุคคลนั่งชันเข่า ปราสาทจำ�ลอง บัวกลุ่ม ยอดปราสาท และเสาประดับกรอบประตู คูนํ้าล้อมรอบ พื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เว้นทางด้านทิศตะวันออก ไว้เป็นทางเข้า-ออก ซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยอย่างชัดเจน ทางด้านทิศใต้ 30 | เส้นทางอารยธรรม มรดกล้ำ�ค่าสุรินทร์

Surin Civilization  

Tracking Down The Glorious Paths of Surin Civilization

Surin Civilization  

Tracking Down The Glorious Paths of Surin Civilization

Advertisement