Page 112

ปราสาททนง

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ปราสาททนง ประกอบด้วย โบราณสถาน 2 กลุ่ม ตัง้ อยูใ่ กล้ๆ กัน เรียงกันในแนว ทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก มีรายละเอียดดังนี้ พลับพลา ตั้งอยู่ด้านหน้าสภาพ ชำ�รุดเหลือเพียง ส่วนฐานก่อด้วยศิลาแลงเป็นรูป กำ�แพงหนา ล้อมพื้นที่ ว่างไว้ตรงกลาง มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 23 x 31 เมตร มีบันไดทางขึ้น-ลงทุกทิศทางกลุ่มปราสาท ประธาน ก่อด้วยศิลาแลง ประกอบด้วยปราสาทประธาน อยูต่ รงกลาง ด้านหน้ามีรอ่ งรอยหลุมเสา เยือ้ งไปทางด้าน หน้ามีบรรณาลัย 2 หลัง ล้อมรอบด้วยกำ�แพงที่มีโคปุระ (ซุ้มประตู) ก่อด้วยอิฐอยู่ทางด้านทิศตะวันออกและทิศ ตะวันตก นอกจากนี้ยังพบทับหลังศิลาทราย สลักเป็นรูป บุคคลนั่งชันเข่าเหนือหน้ากาล และรูปพระอินทร์ทรงช้าง เอราวัณ ศิลปะขอมแบบบาปวน อายุราวพุทธศตวรรษ ที่ 16-17 หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ กรมศิลปากรได้ท�ำ การขุดแต่งบูรณะปราสาททนงเมือ่ ปี พ.ศ.2536 พบหลักฐานที่สำ�คัญ ได้แก่ ร่องรอยของ เตาถลุงเหล็กที่มีตะกรัน (ขี้แร่) เหล็กจำ�นวนมาก และ โครงกระดูกมนุษย์ ซึง่ หันศีรษะไปทางทิศใต้ มีสงิ่ ของทีฝ่ งั ร่วมกับศพ ได้แก่ ภาชนะดินเผา ลูกปัดแก้ว แหวนสำ�ริด และขวานเหล็ก กำ�หนดอายุอยูใ่ นสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ ตอนปลายยุคเหล็ก อายุราว 2,500-1,500 ปีมาแล้ว 112 | เส้นทางอารยธรรม มรดกล้ำ�ค่าสุรินทร์

ความสำ�คัญของแหล่งทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี พื้นที่บริเวณปราสาททนง มีหลักฐานการอยู่อาศัย มาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ต่อมา ปราสาททนงได้ ก ลายเป็ น ศู น ย์ ก ลางของชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ อิทธิพลวัฒนธรรมขอมโบราณ ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ ในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 มีการสร้างปราสาทเป็น ศาสนสถานประจำ�ชุมชน ปราสาททนงจึงเป็นร่องรอย หลักฐานที่แสดงอิทธิพลวัฒนธรรมขอมที่ปรากฏขึ้นใน ดินแดนแถบนี้ ตำ�แหน่งที่ตั้ง หมู่ 2 บ้านปราสาททนง ตำ�บลปราสาททนง อำ�เภอ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ การเดินทาง จากตัวเมืองสุรินทร์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 214 (สุรินทร์-ปราสาท) ก่อนถึงตัวอำ�เภอปราสาท ประมาณ หลักกิโลเมตรที่ 28 ให้เลี้ยวขวาที่วัดสุวรรณวิจิตร ตรง ไปตามทาง สร.3011 เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร ซึ่งมี ป้ายบอกทางเป็นระยะ ทางด้านซ้ายมือจะเป็นที่ตั้งของ โรงเรียนบ้านปราสาท และถัดไปเป็นทีต่ งั้ ของปราสาททนง

Surin Civilization  

Tracking Down The Glorious Paths of Surin Civilization

Surin Civilization  

Tracking Down The Glorious Paths of Surin Civilization

Advertisement