Page 1

SCHOOLGIDS 2013 - 2014


SCHOOLGIDS 2013 - 2014 1


VOORWOORD Waarom een schoolgids voor de ouders*? Deze gids is bedoeld voor: - ouders die nu kinderen op onze school hebben, zodat zij uitleg krijgen over onze manier van werken, - en ouders van toekomstige leerlingen, zodat zij weten wat zij mogen verwachten van onze school. Voor ieder van u is het van belang te weten wat voor school wij zijn en wat wij willen bereiken met ons onderwijs. De basisschool is een aanmerkelijk stuk van het leven van de jonge mens en voor zijn of haar verbonden ouder. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Het zal duidelijk zijn dat niet alleen de keuze van een basisschool van betekenis is. Ook het volgen van uw kind en het belangstelling tonen voor de belevenissen en vorderingen van hem of haar heeft minstens zo veel waarde. Elk gezin krijgt één exemplaar van onze schoolgids. Wij hopen dat u deze met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een toelichting. Maakt u wel even een afspraak? Met vriendelijke groet, Namens het team van CBS Onze Wereld, Mw. T. Terheijden, directeur & Mw. S. Kruijs, adjunct-directeur.

*Waar “ouders” staat, wordt ook “verzorgers” bedoeld.

2 SCHOOLGIDS 2013 - 2014


INHOUDSOPGAVE EEN WOORD VOORAF

2

INHOUDSOPGAVE

3

1. DE SCHOOL

4

2. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT

4

3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS

9

4. DE ZORG VOOR KINDEREN

16

5. PERSONEEL

22

6. ONDERSTEUNING, MEDEZEGGENSCHAP EN CONTACT MET OUDERS EN LEERLINGEN

23

7. GELDZAKEN

28

8. DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS

28

9. VAKANTIES EN VERLOFREGELING

29

10. NAMEN EN ADRESSEN

30

11. DIVERSE SCHOOLSE ZAKEN

32

12. ORGANISATORISCH

34

13. SAMENVATTING

40

SCHOOLGIDS 2013 - 2014 3


1. DE SCHOOL 1.1. Adresgegevens CBS Onze Wereld Berlagepad 10-12 3067 BA Rotterdam Postbus 8138 3009 AC Rotterdam 010-4205293 info@cbsonzewereld.nl www.cbsonzewereld.nl 1.2. Directie Onze school valt onder de verantwoording van de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. De algemeen directeur van deze stichting, de heer W. Willemsen, is eindverantwoordelijk voor de scholen. Op CBS Onze Wereld is er een directeur, mw. T. Terheijden. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en voor het aansturen van de gehele organisatie. Mw. S. Kruijs ondersteunt als adjunct. Op deze manier blijft het onderwijsleerproces goed in beeld. De nieuwbouw kan op zorgvuldige wijze begeleid worden, naast de ontwikkeling van het onderwijs, de vorderingen en de kwaliteit. 1.3. Situering van de school CBS Onze Wereld ligt in de Rotterdamse wijk Het Lage Land in de Deelgemeente Prins Alexander, aan de rand van het Kralingse Bos. Onze school is momenteel gevestigd op de locatie aan het Berlagepad 10-12, in afwachting van de nieuwbouw op de locatie Cornelis Danckertsstraat. De verwachting is dat het nieuwe gebouw eind 2014 klaar zal zijn zodat

4 SCHOOLGIDS 2013 - 2014

wij dit begin 2015 zullen kunnen betrekken. De locatie Berlagepad van Onze Wereld ligt aan het Berlagepad, achter de Immanuëlkerk aan de Berlagestraat. Deze locatie is gevestigd in één gebouw met 12 leslokalen, een directiekamer en een ruimte voor de interne zorg. Er zijn 2 lokalen in gebruik als peuterspeelzaal en 3 voor naschoolse opvang, de BSO. Het gebouw stamt uit 1964 en heeft twee bouwlagen. Voor de locatie Cornelis Danckertsstraat geldt dat deze in 2013 is afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. Er komt een centrale entree, een grote aula en de mogelijkheid om school met peuterspeelzaal, BSO en Viersprong te integreren. Door de samenvoeging van de verschillende partijen, komt er een prachtig aanbod voor uw kind, waarbij BijdeHand voor schooltijd en na schooltijd goed zal aansluiten op school. 1.4. Schoolgrootte Onze school is verdeeld over 12 groepen. De gemiddelde groepsgrootte is ± 25 leerlingen.

2. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 2.1. Onze uitgangspunten Onze school is een christelijke school. Dat betekent dat de bijbel een onderdeel is van het leren en onderwijzen. Wij geloven dat God ons leidt en dat de bijbel richting- en maatgevend is voor ons doen en laten. Het christelijk onderwijs wil de leerlingen vertrouwd maken met de inhoud van de bijbel en deze proberen te vertalen naar de tijd waarin wij leven.


Hiermee trachten wij een bijdrage te leveren aan de geestelijke vorming en richting te geven aan het leven van onze leerlingen. Vanuit deze verhalen willen wij naar ons eigen handelen kijken. Vandaar dat ook sociale vaardigheden, waarden en normen een plek in het aanbod van de school hebben. Andere religies krijgen aandacht en zijn bespreekbaar. Wij vragen van ouders dat zij deze benadering respecteren. In de praktijk streven wij ernaar: • elk kind een veilige en liefdevolle omgeving te verschaffen, • de mogelijkheden die elk kind heeft als basis te nemen voor ons handelen, • het kind te leren dat een mens er ook moet zijn voor de ander, • het kind te leren open de maatschappij te verkennen. 2.2. Ons schoolklimaat Onze school wil een veilige school zijn, een school waar ieder kind zich prettig kan voelen. Samen met de ouders proberen wij de aan onze zorgen toevertrouwde leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en om na de basisschool een bij hen passende school voor Voortgezet Onderwijs te vinden. Onderwijs en opvoeding gaan hand in hand en zijn niet los te koppelen van elkaar. Onze uitgangspunten spelen daarbij uiteraard een grote rol. Om een goede gang van zaken binnen een school te kunnen waarborgen, zijn er regels en afspraken nodig. Die regels en afspraken zijn geen doel, maar een middel om er voor te zorgen dat de leerlingen zo goed mogelijk onderwijs krijgen. Naast de leeropbrengsten

willen wij aandacht hebben voor de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Het kind moet “lekker in zijn of haar vel zitten”, zodat het ruimte voor leren heeft. Het team van CBS Onze Wereld vindt het van belang dat er sprake is van een ordelijke en rustige gang van zaken. Alleen als de kinderen in een dergelijke omgeving werken, kunnen ze zich naar ons idee het beste concentreren. Dat is hard nodig als je ziet wat de leerlingen allemaal moeten leren in de basisschoolperiode. Vanuit bovenstaande volgt dat wij het zeer belangrijk vinden een goed contact te hebben met de ouders. Wij gebruiken hiervoor de schoolgids, het fotojaarboek, de maandbrieven, de informatieavonden, de thema-avonden en de spreekavonden. Wij stellen het zeer op prijs als u bij ons komt met uw vragen, opmerkingen en ideeën. Wij zijn dan in staat u eventueel een toelichting te geven, maar ook om mogelijke fouten te herstellen. Uw ideeën kunnen een bijdrage leveren aan een goede gang van zaken binnen onze school. 2.3. Anti-Agressieprotocol Wij leven in een maatschappij waar het vaak moeilijk is aan de van oudsher bekende normen en waarden vast te houden. Toch willen wij als christelijke school hieraan vasthouden. Wij vinden het belangrijk dat mensen op een juiste manier met elkaar omgaan. Daarom hanteren wij het Anti-Agressieprotocol dat binnen de Rotterdamse scholen is ontwikkeld. Ouders en medewerkers die de school betreden, onderschrijven de volgende gedragscode en houden zich daaraan:

SCHOOLGIDS 2013 - 2014 5


• ouders en medewerkers tonen respect voor de leerlingen, de andere ouders en mede- werkers van de school, • ouders en medewerkers bezigen fatsoenlijk taalgebruik, • ouders en medewerkers treden niet agressief op, • wanneer er een conflict is, werken ouders en medewerkers mee aan het zoeken naar een oplossing. Een folder omtrent het bovengenoemde protocol is bij de directie aan te vragen. 2.4. Burgerschapsvorming Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het niet bij. Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een zelfbewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef voor de samenleving meegeven. In de school leren leerlingen samen te leven met anderen. Alle leerlingen, ouders en leerkrachten van de school hebben elkaar beloofd, dat zij elkaar met respect zullen benaderen en dat iedereen op onze school een “wereldburger” is. Iedereen moet zich veilig en welkom voelen bij ons op school, ongeacht verschillen in uiterlijk, land van herkomst, religie, sekse, leeftijd, seksuele

6 SCHOOLGIDS 2013 - 2014

voorkeur, handicap of chronische ziekte. Wij zijn aangesloten bij Art. 1, vereniging tegen discriminatie. Deze organisatie zet zich in tegen discriminatie op alle in de wet genoemde gronden. Wij besteden in ons onderwijs en in de vorming van leerlingen veel aandacht aan de opvoeding tot burger van Nederland en tot wereldburger. Wij willen alle leerlingen van onze school zo opvoeden, dat ze zich thuis voelen in Nederland en in de wereld en er deel aan kunnen nemen. De Nederlandse normen en waarden zijn hierbij het uitgangspunt. Daarbij krijgen enkele maatschappelijke thema’s bij de invulling van ons onderwijs en onze projecten extra aandacht, namelijk: wereldverkenning en respect voor verschillen. Als een leerling onze school verlaat, is hij op weg zijn pad te vinden binnen de maatschappij en het vervolgonderwijs. Hij heeft kennis van wat er speelt in de wereld. Hij is op zijn niveau maatschappelijk betrokken en in staat om op bepaalde vragen antwoorden te vinden. Hij kan bepaalde wegen bewandelen en weet hoe hij bronnen kan raadplegen om oplossingen te vinden. 2.4.1 IPC Op onze school wordt mondiaal onderwijs gegeven. Het leren staat centraal. Op een projectmatige wijze werken leerlingen aan de zaakvakken. Hierbij krijgt de culturele verscheidenheid van kinderen een natuurlijke plaats door de internationale dimensie. De leerlingen kunnen hun eigen kennis inbrengen om vervolgens deze kennis te verdiepen en te verbreden. Veel activiteiten richten zich op het vergelijken van verschillende landen om zo


overeenkomsten en verschillen waar te kunnen nemen. De inzichten en inspiratie die de leerkrachten en de leerlingen opdoen, kunnen overslaan naar de vakken rekenen en taal, die beiden op het eigen niveau van de leerlingen wordt aangeboden. Wij combineren het beste van het projectmatige onderwijs en het methodische onderwijs en gebruiken vanaf groep 3 een internationaal lesprogramma, het IPC (International Primary Curriculum). Het IPC is een internationaal curriculum voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, tekenen, handvaardigheid, ICT en muziek. Het is gebaseerd op een aantal uitgangspunten voor goed onderwijs: • hersenvriendelijk leren, waaronder meervoudige intelligentie, • zelfontdekkend leren, • naast het onderwijzen van kennis is het leren van vaardigheden van belang, • het belang van internationaal begrip. De leerlingen werken gedurende een aantal weken vanuit verschillende perspectieven aan een thema. Op deze manier wordt een onderwerp bijvoorbeeld vanuit een geschiedkundig perspectief bekeken, maar wordt vervolgens ook de grotere samenhang in de wereld duidelijk. De projectmatige aanpak maakt de kinderen meer zelfverantwoordelijk en enthousiast. Daar achter zitten duidelijk geformuleerde leerdoelen. De zelfstandige manier van werken en het zelf leren onderzoeken, zijn vaardigheden die later in het Voortgezet Onderwijs goed zullen kunnen worden ingezet. Om de leerstofinhoud van de zaakvakken zo goed mogelijk

op te bouwen, is er gekozen voor een methode Naut, Meander en Brandaan, waarin de thema’s per bouw op niveau worden behandeld. Op deze manier is de doorlopende leerlijn voor de zaakvakken basis voor het IPC onderwijs. Gelet op de voorbereiding van basisschoolleerlingen op het studiehuis in het Voortgezet Onderwijs, kan de actieve en meer zelfstandige manier van leren in het IPC gezien worden als een positieve bijdrage. 2.5. Missie en Visie Pedagogisch klimaat

Als school creëren wij een omgeving die de kinderen uitdaagt om te groeien en te ondersteunen en ze het vertrouwen te geven dat ze dat zelf kunnen realiseren. Op zowel sociaal-emotioneel als op fysiek terrein bieden wij de kinderen een veilige, geborgen omgeving. Tijdens de lessen besteden we aandacht aan het aanleren en delen van sociale vaardigheden. De leerlingen hebben respect voor anderen en zorgen voor elkaar, als leerkrachten leven wij dit voor. De school stelt samen met de kinderenregels op waar een ieder zich aan dient te houden.Door te leren samenwerken, laten wij de kinderen gebruik maken van elkaars kwaliteiten.Ook als team werken wij op deze manier samen. Ontwikkelen en leren

We sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van elke leerling en elkeleerling leert om zijn eigen leren te overzien, te reflecteren op zijn prestaties en zichzelf doelen te stellen.

SCHOOLGIDS 2013 - 2014 7


Op school differentiëren de leerkrachten binnen de lessen op drie niveaus. Er is een instructiegroep waarin leerlingen verlengde instructie krijgen, een basisgroep en een verdiepingsgroep waarin leerlingen uitdagende oefenstof krijgen. We werken hierbij met het Actieve Directe Instructie Model. Indien nodig krijgen leerlingen een eigen leerlijn die los staat van de jaargroep. Er isaandacht voor de talenten van alle leerlingen. De leerlingen worden actief bij het leren betrokken door middel van coöperatieve werkvormen, leren reflecteren op eigen werk. Ze leren eigen verantwoordelijkheid te nemen voor taken in de groep.We stellen hoge verwachtingen aan ontwikkelingen en resultaten van leerlingen en school. Visie op zelfstandigheid

We geven kinderen vertrouwen, stimuleren hen zelf keuzes te maken en zoveel mogelijk te werken vanuit een intrinsieke motivatie. We vinden het belangrijk om de zelfstandigheid van het kind actief te bevorderen. Dit doen we door de leerlingen, binnen door de leerkracht gestelde kaders, verantwoordelijkheid te geven voor het eigen leerproces door zelf te registreren, beoordelen en te plannen.De leerkrachten plannen de lesstof enlaten de leerlingen het doel verwoorden. De leerkrachtenobserverenen registreren de vorderingen van de leerlingen. Visie op school en op omgeving

We zijn een team van professionals diesamen met de ouders werken aan een uitdagende leeromgeving. Ouders en school zijn samen

8 SCHOOLGIDS 2013 - 2014

verantwoordelijk de optimale situatie te creëren voor de kinderen. Er wordt in groep 1 t/m 8 gewerkt met thema’s die aansluiten bij de realiteit van de leerlingen. Daarnaast gebruikenwij ICT om een uitdagende leeromgeving te creëren.De leerkrachten communiceren open met ouders. Het contact tussen ouders en school is laagdrempelig. Naast depersoonlijke contacten voor en na schooltijd communiceren wij door middel van DigiDuif. Via deze digitale weg ontvangen ouders alle informatie vanuit school en kunnen zij zich inschrijven op ouderavonden. Ook is op school een van de leerkrachten aangesteld als ouderconsulent. Zij is een brug tussen de school en de leefomgeving van de leerlingen. Zij is aanspreekpunt is voor ouders en heeft overleg met de klassenouders.. 2.6. Pesten en discriminatie Leerlingen kunnen zich goed op leren richten, wanneer ze “goed in hun vel zitten”. Wij willen de leerlingen manieren leren om goed voor zichzelf op te komen en duidelijk hun grenzen aan te geven. De methode Leefstijl geeft hierbij ondersteuning. Wij vinden pesten en discriminatie een inbreuk op de menselijke vrijheid van handelen. Wij willen een veilige leef- en werkomgeving scheppen voor de aan onze zorgen toevertrouwde kinderen. Die veiligheid kunnen wij optimaal scheppen als alle bij de school betrokkenen zich tot tegenstander van pesten en discriminatie verklaren. Samen met u willen wij pesten en discriminatie terugdringen.


Enkele concrete afspraken zoals die binnen de school zijn gemaakt: • Bij conflicten binnen de groep is de groeps leerkracht verantwoordelijk voor de oplossing. • Bij conflicten op het plein is het personeel verantwoordelijk voor de oplossing en dient vervolgens zo nodig de betrokken leerkracht(en) in te seinen. In overleg worden er maatregelen afgesproken. • Als er naar het idee van een leerling niet afdoende maatregelen genomen worden, kan deze de contactpersoon van de school, Mw. Van Rooijen, inschakelen. De contactpersoon heeft de bevoegdheid die stappen te ondernemen die nodig geacht worden om de klacht van de leerling af te handelen.

3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 3.1. Schoolorganisatie Binnen de school werken wij met het jaarklassensysteem. De leerlingen zijn in principe op leeftijd over de groepen verdeeld. De kleuters zijn ingedeeld in een combinatie 1/2, waarbij jongste en oudste kleuters bij elkaar in de groep zitten. Deze groep groeit uit naarmate het cursusjaar vordert. 4-jarigen worden ingedeeld in groep 1. In groep 2 zitten de kinderen ingedeeld die tot de middengroep of oudste kleuters behoren. De oudste kleuters gaan in principe aan het eind van het cursusjaar naar groep 3. Voor sommige oudste kleuters is het echter beter de kleuterperiode met een jaar te verlengen. Binnen het groepsverband wordt rekening gehouden met het individuele kind.

Bij tussentijdse toetsing wordt gekeken in hoeverre de leerlingen de stof begrepen hebben, zodat zij daarna weer verder kunnen werken op hun eigen niveau. Wij streven er naar dat iedere leerling minstens de kerndoelen behaald. Een enkele keer komt het voor dat een leerling doubleert. Met “onderbouw” bedoelen wij de groepen 1, 2, 3 en 4. De “bovenbouw” wordt gevormd door de groepen 5, 6, 7 en 8. ICT op de basisschool

In elke groep staat een aantal computers die gebruikt worden door de leerlingen en de leerkrachten. Vanaf groep 3 leren de leerlingen de basisvaardigheden en maken zij kennis met het internet. Tevens ondersteunen computerprogramma’s ons reken- en taalonderwijs. Zo werken de leerlingen bijvoorbeeld achter de computer met de programma’s van Kleuterplein, Veilig Leren Lezen, Taal in beeld, Spelling in beeld en oefenen zij topografie. Afspraken rond het internetgebruik zijn: • De leerlingen mogen zoeken op het internet op aanwijzingen van de leerkracht via bijvoorbeeld een zoekmachine. • Het bezoek aan muzieksites is niet toe- gestaan, mits dit voor een bepaalde les is, met toestemming van de leerkracht. • Er mag niet worden gechat. • Als de leerlingen iets willen uitprinten of downloaden, wordt dit overlegd met de leerkracht. Alle lokalen zijn voorzien van digitale schoolborden.

SCHOOLGIDS 2013 - 2014 9


Het schoolplan

Het schoolplan handelt over de plannen van de school voor een periode van vier jaar. Er staat in beschreven wat het team van de school in de betrokken periode van vier jaar wil aanpakken, veranderen en verbeteren. Aan de hand van dit meerjarenplan wordt per cursusjaar bekeken welke zaken urgent zijn en in het betrokken jaar ingepland moeten worden. De lijn van spelen en leren

Naast vakken als lezen, schrijven, rekenen en wereldoriĂŤntatie wordt aandacht besteed aan het zelfstandig werken, samenwerkend leren, coĂśperatief leren, nadenken en problemen oplossen. Spelen en leren zijn geen gescheiden zaken. Kleuters zijn al spelend bezig hun mogelijkheden en hun omgeving te ontdekken. Oudere kinderen worden meer door de leerkracht geĂŻnstrueerd en maken zelf opdrachten. CBS Onze Wereld wil uw kind ondersteunen tijdens de doorgaande ontwikkeling.

De kleutergroepen (groep 1/2)

Als hulp bij de ontwikkeling van de kinderen hebben wij in de eerste twee groepen allerlei verschillende ontwikkelingsmaterialen die stimulerend werken en uitnodigen tot spelen en ontdekken. Deze materialen zijn in open kasten geplaatst, zodat het jonge kind deze zelf kan kiezen en opruimen (opvoeden tot zelfstandigheid). De activiteiten vinden op verschillende manieren plaats, vrij of gebonden (aan materiaal of opdracht), individueel of in een groep. De kinderen hebben veel vrijheid

10 SCHOOLGIDS 2013 - 2014

in hun keuze en krijgen zo ruimschoots de tijd om te exploreren, zodat ze de eigenschappen van de materialen ontdekken en waarvoor deze kunnen worden gebruikt. Aan de leerlingen die hier aan toe zijn, worden regelmatig opdrachten gegeven. Dit kan zijn naar aanleiding van iets dat de kinderen zelf beleefd hebben, een project, een verhaal, een plaat, maar altijd zal geprobeerd worden bij de belangstelling en het ontwikkelingsniveau van de kinderen aan te sluiten. In de kleutergroepen gebruiken wij de methode Kleuterplein. Dagopening en godsdienstige vorming

Wanneer de leerlingen om 8:20 binnenkomen, mogen zij worden begeleid door hun ouder(s). In alle groepen worden de leerlingen bij binnenkomst van het lokaal verwelkomd door de leerkracht. Bij kleuters kunnen de ouders mee het lokaal in om het spel te begeleiden. De leerlingen doen in de klas een zelfstandig werkje. In de kleutergroepen kunnen zij kiezen uit materiaal dat staat opgesteld. In groep 3 kunnen de leerlingen zelfstandig werk of een spel doen wat de leerkracht heeft aangegeven op het programmabord. Vanaf groep 4 kunnen de leerlingen na binnenkomst zelfstandig werk doen, dat op het (digitale)bord wordt aangegeven. Om 8:30 gaat de bel ten teken dat de lessen gaan beginnen. We vragen de ouders het lokaal te verlaten. In de kleutergroepen gaan de leerlingen in de kring, vanaf groep 3 start de les wisselend in de kring of aan de eigen tafel. Kinderen die iets willen vertellen, krijgen daarvoor de gelegenheid in het kringgesprek.


Hierna volgt de godsdienstige vorming. Elke morgen wordt er begonnen met gebed en zingen wij bijbelse liedjes. Als leidraad voor de godsdienstige vorming gebruiken wij door de gehele school “Kind op maandag”. In de onderbouw aangevuld met “De Kijkbijbel” en de “Kinderbijbel”. De verhalen zijn een voorbeeld voor onze leefwijze en worden gekoppeld aan de sociaal emotionele ontwikkeling. We denken na hoe dat bij ons, in ons leven nu, gaat. Waarden en normen krijgen aandacht in de gesprekken. Vaak volgt op de vertelling een verwerking. Uiteraard schenken wij ook de nodige aandacht aan de christelijke feestdagen. De verhalen zijn voor ons een voorbeeld en we koppelen dit aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Werken met ontwikkelingsmateriaal

Onder ontwikkelingsmateriaal verstaan wij al het materiaal dat de ontwikkeling stimuleert. Elke ochtend wordt in de kleutergroepen met dit materiaal gewerkt. Wij noteren elke dag wat elke groep doet, zodat aan het einde van de week ieder kind alle opdrachten heeft gedaan. De opdrachten worden in een bepaald verband geplaatst, bijvoorbeeld herfst, Kerst, wonen, water; al naar gelang het programma van de methode Kleuterplein. Na het werken in groepjes mogen de leerlingen ’s middags zelf kiezen waarmee ze willen spelen: de poppenhoek, bouwhoek, boekenhoek, poppenkast, watertafel, zandtafel, bouwrekenkist, de puzzels en het materiaal in de kasten. In met name de eerste groepen proberen wij de kinderen te helpen hun functies zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Enkele functies zijn: • De grove motoriek Hieronder verstaan wij het bewegen, zoals lopen, klimmen, huppelen, hinkelen, gooien en vangen. • De fijne motoriek Dit is het bewegen van de hand en de vingers, voornamelijk bij het gebruik van potlood, kwast, stempel en schaar. • De sensoriek Hieronder verstaan wij het op verschillende manieren waarnemen met de zintuigen, zoals het voelen van allerlei materialen, het verschil kunnen horen tussen allerlei geluiden en klanken, het nauwkeurig kijken naar platen. Kinderen moeten de ruimte leren kennen, richtingsgevoel krijgen. De kinderen krijgen hiervoor opdrachten, onder andere om naast of achter iemand of iets te gaan staan. Kinderen moeten leren het verschil in tijd te herkennen en ook zelf te gebruiken. Bijvoorbeeld: het leren van de dagen van de week, de maanden van het jaar en begrippen als morgen, gisteren, eerder en later. Vaardigheden die wij voor ieder kind apart bekijken, zijn bijvoorbeeld: • Kan een kind kleuren en geluiden onder scheiden? • Kan een kind een verhaal in een logische volgorde vertellen? • Kan een kind langs een rechte lijn knippen? • Kan een kind een bal tegen de muur gooien en vangen? • Kan een kind alleen over het klimrek klimmen?

SCHOOLGIDS 2013 - 2014 11


Voorbereidend lezen en taalontwikkeling

Om de taalontwikkeling te stimuleren wordt er veel voorgelezen, verteld, poppenkast gespeeld en gedichtjes voorgelezen. Tijdens het themaonderwijs van Kleuterplein maken wij ook gebruik van de computer en videoprogramma’s. Zo breiden we de woordenschat uit, oefenen het kritisch luisteren, besteden aandacht aan klank en rijm, oefenen het horen van het eerste en het laatste woord, auditieve synthese (hakken en plakken) en schriftoriëntatie. Groep 3 volgt de methode “Veilig Leren Lezen”. Deze methode voor aanvankelijk lezen is opgebouwd rond thema’s. Binnen elk thema worden nieuwe globaalwoorden aan de orde gesteld. Door ze in stukken te verdelen leren de kinderen de letters. En daarmee maken ze zelf nieuwe woorden. Al spelend met de woorden wordt de leesvaardigheid van de kinderen steeds verder uitgebreid. Letters spreken we in het begin fonetisch uit, dat wil zeggen; zoals ze klinken. De ‘w’ spreken we dus uit als ‘wuh’. Bij de methode horen leesboekjes, werkboekjes, wandplaten, liedjes-cd’s, kopieerbladen, woord- en letterkaarten, woordplaten en -stroken en een computerprogramma. In de groepen 4 tot en met 8 werken wij met de methode “Taal in beeld”. Naast de taalmethode worden nog vele extra oefeningen gedaan. Dit geldt met name voor spelling, woordenschat en woordgebruik. Ook het ontleden krijgt in de hoogste groepen een belangrijke plaats.

12 SCHOOLGIDS 2013 - 2014

Wij oefenen het studerend lezen en het begrijpend lezen met behulp van de methodes ”Nieuwsbegrip” en “Goed gelezen”. Voor technisch lezen maken wij gebruik van de methode “Estafette”. Ook lezen de kinderen in duo’s en maken we gebruik van voor, koor en doorlezen. Engels

Wij werken in de groepen 7 en 8 met de methode “Hello World”. Er wordt veel aandacht besteed aan de verruiming van de woordenschat en de spreekvaardigheid. Voorbereidend schrijven

Met behulp van de methode “Schrijfdans” maken de kleuters schrijfpatronen op ritme en muziek. Hierbij oefenen zij op het grote vlak richtingverandering. Dit doen zij met beide handen tegelijk. Doorgaans is in de kleuterperiode de voorkeurshand nog niet bepaald. Aanvankelijk schrijven Methode: “Pennenstreken”

Met aanvankelijk schrijven sluiten wij aan bij het voorbereidend schrijven van groep 1 en 2. De doelen van voorbereidend schrijven zijn gericht op het maken van schrijfpatronen. De schrijfpatronen worden in groep 3 steeds meer gericht op de fijne motoriek van het kind. Wanneer een kind in groep 3 nog enkele doelen van het voorbereidend schrijven niet heeft bereikt, krijgt het extra oefenstof. Bij het aanvankelijk schrijven beginnen wij met het oefenen van bepaalde schrijfpatronen, waaruit later de schrijfletters en hun verbindingen worden afgeleid. Tevens besteden wij


aandacht aan bewegingsoefeningen om de spieren te ontspannen en de arm- en handvaardigheid te vergroten. De leerlingen schrijven in groep 3 met een potlood. Schrijven

In groep 4 worden de hoofdletters aangeleerd. Ook oefenen wij het aan elkaar schrijven. In deze groep ligt de nadruk op het schrijven, zoals de methode “Pennenstreken” het aangeeft. Aan het ontwikkelen van het eigen handschrift wordt pas vanaf groep 7 gewerkt. De leerlingen schrijven vanaf groep 4 verplicht met een gelpen. Wij hebben deze pen gekozen vanwege de goede schrijfeigenschappen. De leerlingen krijgen deze pen gedurende hun verdere basisschoolperiode in bruikleen. Vullingen worden door de school verstrekt. Als de pen kapot of kwijt raakt, dient u een zelfde pen nieuwe aan te schaffen. Op school hebben wij pennen op voorraad. U kunt een vervangende pen bij de administratie tegen kostprijs kopen. Na afloop van de basisschoolperiode wordt de pen eigendom van de leerling. Voorbereidend rekenen in de kleutergroep

Als uit de functieontwikkeling van het kind blijkt, dat het aan de spelletjes van voorbereidend rekenen toe is, wordt daarmee begonnen. Bij voorbereidend rekenen doen de leerlingen spelletjes en oefeningen, waarmee ze de begrippen die met rekenen te maken hebben, spelenderwijs aanleren. Zo bestaan er spelletjes en oefeningen voor plaatsbepalende begrippen in de ruimte als voor en achter,

op en onder, naast en in. Maar ook voor het maken van series op basis van meetkundige eigenschappen als hoog-laag, dik-dun, breedsmal. We oefenen met tellen, het herkennen van de cijfers en werken aan getalbegrip. Daarbij kijken we naar hoeveelheden, meer-minder, meeste-minste, evenveel. Dagelijks besteden we aandacht aan tijdsbesef door middel van dagritmekaarten in beeld te brengen uit welke onderdelen het programma bestaat. We benoemen de dagen van de week en gebruiken de begrippen gisteren, vandaag en morgen. Aanvankelijk rekenen in groep 3 Methode: “De wereld in getallen”

In de groep sluiten wij aan op de begrippen die in groep 1 en 2 spelenderwijs zijn aangeleerd. De rekentaal wordt verder verdiept. De rekenmethode “De wereld in getallen” is een wiskundige rekenmethode. De nadruk ligt op het zelfontdekkend bezig zijn, zelf oplossingen leren zoeken. Er worden sommetjes gemaakt en het automatiseren van optellen en aftrekken gaat in groep 3 tot 10. Tellend gaan wij zeker wel verder. Het optellen en aftrekken van getallen gebeurt vaak met behulp van blokjes. Om de leerlingen te helpen begrijpen wat we doen, spreken we in het begin over ‘erbij’ en ‘eraf’. Rekenen & wiskunde vanaf groep 4 Methode: “De wereld in getallen”

In de loop van leerjaar 4 worden de tafels aangeleerd. Mede aan de hand van verhaaltjes proberen wij het inzicht te bevorderen.

SCHOOLGIDS 2013 - 2014 13


Wij automatiseren de tafels daarna door ze op te zeggen of te zingen. Ook oefenen wij de tafels op de computer met de “tafeltrainer”. De leerlingen krijgen de opdracht om ze thuis te oefenen. Wilt u daarbij helpen? Het “handig” rekenen krijgt veel aandacht. Natuurlijk komen ook allerlei rekenkundige bewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, breuken, enzovoort) aan de orde. Vermenigvuldigen en delen wordt veel geoefend aan de hand van de geautomatiseerde tafels. Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs wordt gegeven door een vakleerkracht in de gemeentelijke gymzalen aan de Merkelbachstraat en Rodaristraat.aan alle groepen van onze school. In verband met de hygiëne raden wij u aan om uw kind gymschoenen mee te geven. Geschikte gymschoenen zijn soepel en hebben een lichte, gladde zool. De kleutergroepen gaan eens per week naar de gymzaal. De gymschoenen die zij hiervoor nodig hebben mogen in een bak op school achterblijven. Wilt u hier de naam van uw kind in zetten? De leerlingen van de groepen 3, 6, 7 en 8 gaan twee keer per week naar de gymzaal. Wij verwachten dat de leerlingen vanaf groep 3 sportkleding bij zich hebben op de dag(en) dat dit op het rooster staat. Onder sportkleding verstaan wij een korte broek, t-shirt en gymschoenen. Minimaal een keer per week hebben de kleuters daarnaast ook een speellokaalles.

14 SCHOOLGIDS 2013 - 2014

Omdat wij dit schooljaar geen eigen speellokaal tot onze beschikking hebben, maken wij op donderdag gebruik van een zaal in de Immanuelkerk. Wij spelen en oefenen met het kleine materiaal, zoals ballen, blokken en hoepels. Ook worden er spellessen gegeven. Wij doen dan allerlei tik- en zangspelletjes. De groepen 4 en 5 gaan één keer per week naar gym en één keer per week naar zwemles. In het zwembad krijgen zij in groepjes les van gediplomeerde zweminstructeurs, die in dienst zijn van de gemeente Rotterdam in het Alexanderbad aan het Bramanteplein. Als er voldoende vordering is gemaakt, mogen zij diplomazwemmen. De mogelijkheid bestaat af te zwemmen voor diploma A, B en C. Het zwemprotocol van de Gemeente Rotterdam ligt op school ter inzage. Voor de zwemles verwachten wij dat de leerling zwemkleding en een handdoek in een aparte tas bij zich heeft. Zowel de gym- als de zwemlessen vallen onder de reguliere schooltijden en zijn verplicht. Als uw kind een keer niet mee kan doen, vragen wij u als ouder/verzorger een briefje mee te geven voor de leerkracht, voorzien van datum. Wilt u eventuele lichamelijke klachten (bijvoorbeeld astma of gewrichtsafwijkingen) tijdig aan de leerkracht doorgeven? Via de informatiebrief aan het begin van het cursusjaar ontvangt u het rooster met gym en eventuele zwemtijden voor uw kind. Wij verzoeken u geen horloges, sieraden of andere kostbaarheden te laten dragen als er gymnastiek of zwemmen op het rooster staat.


Regelmatig is er iets zoek en wij zijn dan niet aansprakelijk voor de geleden schade.

Meander. De vaardigheden van IPC worden gebruikt tijdens het behandelen van het thema.

Leertijdverlenging

Sociale redzaamheid

We willen de leertijd maximaal inzetten. De leerlingen van de groepen 7 en 8 krijgen daarom een van de twee gymlessen in de week na schooltijd, van 14.30 – 15.30 uur. Voor groep 8 tot februari. Vanaf februari krijgt groep 7 op deze tijd gym. Via een brief wordt u geïnformeerd over de gymtijd. Ouders vullen hiervoor een toestemmingsformulier in. Op deze manier wordt een uur extra lestijd gerealiseerd, met de mogelijkheid onderdelen van het lesprogramma uit te breiden als begrijpend en studerend lezen, nodig bij de CITO toets.

Voor het werken aan sociale vaardigheden hanteren we de methode Leefstijl. Daarnaast hebben wij 10 schoolregels opgesteld waarvan er iedere maand een wordt uitgelicht.

Wereldoriëntatie

Bij wereldoriëntatie werken wij in de vorm van thema’s. De thema’s worden aangegeven door de methoden Kleuterplein en Naut, Meander en Brandaan. De wereldoriënterende vakken bestaan uit: - aardrijkskunde - vaderlandse geschiedenis - maatschappijleer - verkeer - techniek - kunst - muziek - internationale taken - kennis der natuur - ICT

Dit zijn onze 10 schoolregels: - Wees eerlijk, - Iedereen hoort erbij, - Pas op je woorden, - Handen thuis, - Wees zuinig en netjes, - Veiligheid voor alles, - Laat weten waar je bent, - Haal het beste uit jezelf, - Zorg voor elkaar, - Eerst denken, dan doen. Muziek

We maken gebruik van de methoden Kleuterplein en Moet je doen; muziek. De liedjes die de leerlingen leren, houden meestal verband met de thema’s waaraan wij werken. Wordt er gewerkt aan het thema “Herfst”, dan worden er ook liedjes gezongen over de herfst. Naast het aanleren en zingen van liedjes behandelen wij ook specifieke muziekaspecten, zoals maat en ritme, langzaam en snel, maar ook klankspelen en improvisaties komen aan de orde. Op school zijn verschillende kleine muziekinstrumenten aanwezig.

In de thema’s worden alle onderdelen aangeboden via de methode Naut, Brandaan en

SCHOOLGIDS 2013 - 2014 15


Handvaardigheid

Handvaardigheid is een onderdeel van het thema bij wereldoriĂŤntatie. Er worden meerdere technieken aangeboden. Er wordt zowel aandacht besteed aan textiele werkvormen als aan handenarbeid. Omdat we op school materialen hebben die kleding vuil kunnen maken (zoals klei, verf en hobbylijm) worden schorten gebruikt. Toch kan het voorkomen dat er vlekken op de kleding ontstaan. Tekenen

De opdracht sluit aan bij het thema dat aan de orde is. Er worden allerlei technieken beoefend met behulp van diverse materialen. SchoolTV

Wij volgen diverse series van de schooltelevisie. U kunt thuis ook meekijken en met uw kind over de lessen napraten. Ook dat is een manier om bij het onderwijs aan uw kind betrokken te zijn.

4. DE ZORG VOOR KINDEREN 4.1. Opgeven nieuwe leerlingen/ wennen/in- en uitschrijven Kleuters

Kinderen kunnen vanaf hun derde verjaardag op onze school worden ingeschreven. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken met een lid van het managementteam of via de administratief medewerker van school. Tijdens dit intake gesprek wordt het een en ander over de school verteld en kunt u een rondleiding krijgen. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen.

16 SCHOOLGIDS 2013 - 2014

Wanneer u na dit gesprek kiest voor onze school, kunt u een inschrijfformulier invullen. Na het plaatsen van een handtekening is de inschrijving voltooid. Enkele weken voordat uw kind vier wordt, neemt de leerkracht van de groep waarin het is ingedeeld contact met u op. Indien u dit wenst, kan uw kind een aantal keren komen wennen. In overleg met de groepsleerkracht van de betreffende kleutergroep wordt een aantal dagen gepland waarop dit wennen kan plaatsvinden. Doorgaans gaat het hier om 3 dagdelen voorafgaand aan de verjaardag. Daarna wordt door de leerkracht een kaart aan uw zoon/dochter verstuurd. Vanaf de eerste schooldag na de 4e verjaardag mag uw kind hele dagen mee gaan draaien. Omdat dit heel vermoeiend kan zijn en ieder kind hier anders op reageert, bestaat de mogelijkheid met de groepsleerkracht af te stemmen of het wenselijk is dat u uw kind in het begin al om 12:00 ophaalt en het schoolgaan rustig opbouwt. Vanwege de spanning die de decembermaand met zich meebrengt, laten wij doorgaans vanaf eind november geen leerlingen meer instromen, maar overleggen we met de ouders pas in januari te starten. Ook vanaf een maand voor de zomervakantie laten we doorgaans geen leerlingen meer toe, omdat door het doorstromen van de oudste kleuters naar groep 3 de groepssamenstelling voor de vakantie zo anders is dat dit voor de nieuwe leerlingen geen houvast biedt. Op de laatste donderdag voor de zomervakantie, wanneer de leerlingen van de groep 8 zijn uitgezwaaid, organiseren wij het wennen in de


nieuwe groep. Tussen 10:00 - 12:00 haalt de groepsleerkracht van komend schooljaar de nieuwe groep op om vast met elkaar kennis te maken. Ook nieuw instromende kleuters die direct na de zomervakantie zullen starten worden hierbij uitgenodigd.

schrijvingsformulier” te overleggen. Dit formulier wordt op aanvraag door de vorige school verstrekt. Dit is een wettelijke verplichting om tot een nieuwe inschrijving over te kunnen gaan. De data moeten op elkaar aansluiten. Uitschrijven

Vanaf 1 oktober 2006 zijn scholen verplicht het BSN-nummer van hun leerlingen op te nemen in de schooladministratie. Naast het inschrijfformulier dient u ook een kopie van de brief van de belastingdienst te overhandigen waarop het BSN-nummer van uw kind vermeld staat. Een kopie van de zorgpas waarop dit nummer vermeld staat wordt ook geaccepteerd.

Wanneer u uw kind wilt laten uitschrijven, meldt u dit zo spoedig mogelijk bij de directeur. Daarbij geeft u de naam en het adres van de nieuwe school van uw kind door. Vervolgens zullen wij ervoor zorgen, dat het verplichte uitschrijvingsbewijs en een onderwijskundig rapport (OKR) aan de nieuwe school wordt verstuurd.

Vanaf groep 3

Uitschrijven Voortgezet Onderwijs

Kinderen die in verband met verhuizing of andere redenen, vanaf groep 3 of hoger moeten worden ingeschreven, worden eerst besproken met de Intern Begeleider. Er wordt altijd contact gezocht met de huidige school. Indien wij het nodig achten, wordt de leerling getest. Dit testen gebeurt door de Intern Begeleider. Wij willen graag weten wat het betrokken kind beheerst en waar eventuele aanvullende maatregelen nodig zijn. Daarnaast informeren wij bij de vorige school naar de schoolloopbaan van het kind en naar verdere bijzonderheden. Op grond van de uitkomsten van testen en verkregen informatie beslissen wij of en in welke groep een leerling op onze school wordt ingeschreven. Hierover zal de directie contact met u opnemen. Voordat tot daadwerkelijke inschrijving kan worden overgegaan, dient u een zogenaamd “uit-

Uitschrijving ten behoeve van het Voortgezet Onderwijs wordt door school automatisch aan het eind van groep 8 verzorgd. U dient zelf zorg te dragen voor de inschrijving van uw kind op het Voortgezet Onderwijs. De ouders van leerlingen van groep 8 ontvangen hierover medio januari een uitvoerig schrijven van de gemeente. De door de gemeente Rotterdam verstrekte “onderwijskaart” (ontvangt u via school) dient te worden afgegeven bij de administratie van de school voor Voortgezet Onderwijs. Voor de overige gegevens: uitslagen CITO- eindtoets, onderwijskundig rapport en dergelijke, zal de school zorg dragen. 4.2. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Onze school wil aan de hand van een “LeerlingVolgSysteem” (LVS) alle leerlingen van de

SCHOOLGIDS 2013 - 2014 17


school gedurende hun gehele schoolloopbaan volgen. Aan de hand van op vaste tijdstippen af te nemen gestandaardiseerde toetsen kunnen wij vaststellen of een leerling zich in voldoende mate de leerstof heeft eigen gemaakt. Hierbij worden de uitslagen van de methodegebonden toetsen en de CITO toetsen vastgelegd. Zo kunnen wij bekijken hoe de ontwikkeling van de leerling zich verhoudt tot de rest van de groep en de landelijke norm. Ook registreren we de sociaal emotionele ontwikkeling van zowel de groep als de individuele leerling met behulp van de observatie-instrumenten Pravoo en Scol. Hiermede hopen wij sneller leerlingen te ontdekken die meer hulp nodig hebben dan anderen. Alle gestandaardiseerde toetsen zijn door de Intern Begeleiders in een toetskalender ingepland. De uitslagen van deze en ook de methode gebonden toetsen worden besproken in de leerling-bespreking tussen leerkracht en Intern Begeleider. In samenspraak worden eventuele maatregelen genomen. Met behulp van gerichte aandacht binnen de groep proberen wij de problemen te verhelpen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot uw kind. Indien uw kind naar een andere school gaat, omdat u bijvoorbeeld verhuist, sturen wij de gegevens van het LVS, verzameld in een Onderwijskundig Rapport, op naar de nieuwe school. 4.3. Activiteiten ter verbetering van het onderwijs Binnen onze school proberen wij de leerlingen zo goed mogelijk op te vangen. De meeste

18 SCHOOLGIDS 2013 - 2014

leerlingen kunnen zonder noemenswaardige problemen de aangeboden leerstof bevatten en zullen de periode op de basisschool in acht jaar kunnen afmaken. Het komt echter ook voor dat leerlingen problemen hebben met de leerstof of met de omgang met leerlingen en/of leerkrachten. In het verleden werden deze leerlingen regelmatig na een zorgvuldig onderzoek geplaatst binnen het speciaal onderwijs. Zoals u wellicht hebt gelezen of gehoord wil de regering de verwijzingen naar het Speciaal BasisOnderwijs (SBO) zoveel mogelijk beperken. Dat betekent onder andere dat de basisscholen beter in staat moeten zijn de kinderen met problemen zelf op te vangen. Om dit te kunnen realiseren is het Weer Samen Naar School project gestart (WSNS). CBS Onze Wereld maakt deel uit van een samenwerkingsverband in het kader van WSNS. Samen met andere scholen proberen wij zodanige maatregelen te treffen en het personeel van onze school dermate te bekwamen dat de verwijzing naar het speciaal onderwijs tot een minimum beperkt blijft. De zorg voor leerlingen met problemen noemen wij “Interne Zorg”. De “Intern Begeleider” geeft binnen onze school sturing aan de interne zorg. De leerkrachten geven in de groep extra hulp aan deze leerlingen. De organisatie in de groepen is erop gericht, dat de kinderen zelfstandig aan het werk kunnen gaan, zodat de leerkracht extra hulp aan zorgleerlingen kan geven. Hierdoor houden de leerkrachten goed zicht op de vorderingen.


Als blijkt, dat een leerling een aparte leerlijn moet gaan volgen om de ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt dit zorgvuldig met u besproken. Deze leerlijn kan zowel hoger als lager zijn dan de gemiddelde leerlijn in de groep. Wij stellen dan samen met u een verklaring op welke leerlijn uw kind gaat volgen en dit wordt door zowel de school als de ouders ondertekend. In sommige gevallen biedt de interne hulpverlening niet voldoende mogelijkheden. In dat geval wordt hulp van buiten de school gevraagd. Soms kunnen wij met behulp van deze deskundigen de betrokken leerling met een eventueel aangepast programma binnen onze school opvangen en begeleiden. Ondanks alle goede bedoelingen en inspanningen zal het niet altijd mogelijk zijn alle leerlingen binnen het reguliere basisonderwijs te bieden wat nodig is. Soms moeten wij concluderen dat plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs de beste oplossing is voor het kind. Gelukkig zal in de toekomst het speciaal onderwijs blijven bestaan voor leerlingen die op specifieke hulp zijn aangewezen. Vanuit WSNS is op school een medewerkster aangesteld, zij adviseert de Intern Begeleiders en de leerkrachten hoe zij onze leerlingen zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Zij is regelmatig aanwezig op school. Meer informatie kunt u lezen op www.PPORotterdam.nl

4.4. Leerling Gebonden Budget (LGB) Sinds 1 augustus 2003 is de wet Leerling Gebonden Budget (het “rugzakje”) in werking getreden. Deze wet geeft ouders van een kind met een handicap het recht om die school voor hun kind te kiezen, die zij het meest geschikt vinden. Dat kan een reguliere school zijn of een school voor speciaal onderwijs. Wanneer ouders kiezen voor een reguliere school en het kind extra voorzieningen nodig heeft, kunnen de ouders een leerling gebonden budget aanvragen. Het kind neemt dit budget als het ware in een “rugzakje” met zich mee. Uit het LGB kunnen zaken worden bekostigd als extra formatie, ambulante begeleiding en dergelijke. Een speciale commissie beoordeelt of een kind voor een LGB in aanmerking komt.

Kinderen met een LGB zijn ook van harte welkom op CBS Onze Wereld, indien de school in staat is het kind goed te begeleiden. Dit zal bijna altijd het geval zijn. Toch kunnen er factoren zijn die deze goede begeleiding in de weg staan. De school heeft ook haar beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden in het opvangen van kinderen. De volgende grenzen worden onderscheiden: • Onvoldoende rust en veiligheid. • Verhouding van verzorging/behandeling en onderwijs. • Onmogelijkheid garant te staan voor een goede begeleiding van het leerproces. • Gebrek aan opname capaciteit. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directie.

SCHOOLGIDS 2013 - 2014 19


4.5. Schoolgericht Maatschappelijk Werk (SMW) Het is mogelijk een beroep te doen op SMW. U kunt hier ondersteuning krijgen bij de begeleiding en opvoeding van uw kind. Ook kan de Schoolgericht Maatschappelijk Werker u helpen een weg te vinden in de hulpverlening. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit aanvragen via de Intern Begeleider. De Schoolgericht Maatschappelijk Werker op CBS Onze Wereld is Mw. C. Moret.. 4.6. De begeleiding van de overgang van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs De procedure voorlichting en advisering richting Voortgezet Onderwijs ziet er globaal als volgt uit: 1. In de maand november wordt er een alge mene voorlichtingsavond gehouden over de gang van zaken in het Voortgezet Onderwijs en over de stappen die in de periode tot de overgang naar het voortgezet onderwijs genomen (moet) gaan worden. Deze avond is er voor de ouders van de groepen 7 en 8. 2. Tijdens de 10 minuten gesprekken in novem ber krijgt u een indicatieadvies. Met dit advies kunt u zich oriĂŤnteren op een school voor Voortgezet Onderwijs. 3. De scholen voor Voortgezet Onderwijs organiseren informatieavonden en open dagen. Door hen toegestuurde informatie hierover hangen wij op in de hal van de bovenbouw. 4. In februari wordt op school de CITO-eindtoets

20 SCHOOLGIDS 2013 - 2014

afgenomen. Deze toets dient als wettelijk verplicht tweede gegeven. 5. In maart wordt de uitslag van de CITO-eind toets bekend gemaakt en krijgt u een defini tief advies. Voor dit adviesgesprek ontvangt u te zijner tijd een uitnodiging. 6. Wij sturen de gegevens van uw kind middels het Onderwijskundig Rapport naar de school voor Voortgezet Onderwijs. Van te voren krijgt u dit rapport ter inzage en dient u het te ondertekenen. De ouders van onze leerlingen van groep 8 ontvangen aparte brieven met data en verdere bijzonderheden met betrekking tot de bovenstaand geschetste gang van zaken. 4.7. Logopedie Het is belangrijk dat uw kind zich optimaal ontwikkelt. De basisschool schept hiervoor een zo gunstig mogelijke leeromgeving. Echter, niet bij alle kinderen verloopt de ontwikkeling identiek. Op alle ontwikkelingsgebieden kunnen voorsprongen, achterstanden en hiaten ontstaan. Wanneer door u of door de leerkracht getwijfeld wordt aan de (spraak)taalontwikkeling van uw kind, kan logopedisch onderzoek wenselijk zijn. De kosten hiervoor worden doorgaans door uw zorgverzekeraar vergoed. Meestal gaat het om kortdurende ondersteuning waarna de behandeling weer kan worden beĂŤindigd. De leerkracht kan u een brief meegeven voor de huisarts waarmee u een verwijsbrief kunt aanvragen voor logopedische screening bij een logopedist van uw keuze. Wij kunnen u eventueel aan adressen van logopediepraktijken in onze omgeving helpen.


In het najaar is er in de kleutergroepen contact met een logopedist van WSNS. Deze komt op school door de leerkracht geselecteerde leerlingen screenen. Wanneer het uw kind betreft, zal u hierover vooraf worden geïnformeerd en om toestemming worden gevraagd via het ondertekenen van een ‘aanmeldingsformulier voor logopedisch onderzoek’. De bevindingen van de logopedist worden nabesproken met de leerkracht. Deze bespreekt het advies daarna met u. Wanneer verder onderzoek of behandeling nodig is, wordt dit via uw huisarts in gang gezet. 4.8. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en schooltandarts Het CJG bij u in de buurt is dé plek waar ouders/verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gezinscoaches, pedagogen en andere deskundigen. In groep 2 krijgen alle kinderen een oproep voor gezondheidsonderzoek op school of op de CJG-locatie. De groei, ogen en oren worden gecontroleerd. Met de jeugdverpleegkundige of -arts bespreekt u de ontwikkeling en de gezondheid van uw kind. In groep 7 krijgen kinderen een groepsvoorlichting in de klas, over een actueel onderwerp dat te maken heeft met gezondheid en opgroeien. Daarnaast neemt de jeugdverpleegkundige of -arts deel aan de overleggen van het Zorg- en Adviesteam (ZAT) op school, waar zij de ontwikkeling bespreekt van de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. In het jaar dat kinderen 9 jaar worden, krijgen zij een herhaling van de vaccinaties DTP

en BMR. Bovendien krijgen meisjes in het jaar dat ze 13 jaar worden een oproep van het CJG om zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Deze HPV-vaccinatie wordt drie keer gegeven. De inentingen zijn gratis en niet verplicht. Contact

De jeugdverpleegkundige is regelmatig aanwezig op school. Bij vragen over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind, kunt u bij haar terecht. De jeugdverpleegkundige van CBS Onze Wereld is Mw. M. Vellinga. Zij is te bereiken via CJG Alexander, Weegschaalhof 24, telefoon 010-4444602. Kijk voor meer informatie op www.cjgrijnmond.nl of bel met de Opvoedlijn 010 - 20 10 110. De schooltandarts brengt twee keer per jaar een bezoek aan onze school. Deelname geschiedt op vrijwillige basis, u kunt zich hiervoor opgeven.

SCHOOLGIDS 2013 - 2014 21


5. PERSONEEL

Groep 7b

Dhr. J. Breedijk

5.1. Personeelsbezetting cursusjaar 2013 - 2014

Groep 8a

Directeur

Groep 8b

Mevr. T. Terheijden

Mw. C. Gomes Trindade

Dhr. B. Flinterman en dhr. J. v. Cappellen

Adjunct Directeur

Mw. S. Kruijs

Ondersteuning: Coach Taal, Rekenen, OidS

Onderbouw coördinator groep 1 t/m 4

Dhr. J. v. Cappellen

Mw. R. Rietveld

Ouderconsulent

Bovenbouwcoördinator groep 5 t/m 8

Mw. R. Rietveld

Dhr. J. van Cappellen

Onderwijsondersteuning

Interne begeleider groep 1 t/m 4

Mw. M. Bukman-de Jong

Mw. W. van Aart Mw. L. van den Berg

Interne begeleider groep 5 t/m 8

Vakleerkracht gym

Mw. A. van Rooijen

Dhr. B. Conradi (di & vr)

Groep 1/ 2 a Dolfijnen

Conciërge en administratief medewerker

Mw. E. van der Paauw en Mw. W. Nijmands

Mw. C. van Dalen

Groep 1/ 2 b Kangoeroes

Mw. H. Harteveld en Mw. C. Kurver Groep 1/ 2 c Vlinders

Mw. V. Mangalie Groep 3a

Mw. J. Lefebre Groep 3b

Mw. S. Erkelens Groep 4

Mw. L. Zellmann Groep 5

Mw. L. de Man Groep 6

Mw. D. vd. Eijk en Mw. J. Kok Groep 7a

Mw. N. van Ispelen

22 SCHOOLGIDS 2013 - 2014

5.2. Wijze van vervanging Een aantal leerkrachten heeft recht op compensatieverlof. Dat wil zeggen dat zij enkele uren per week voor de groep moeten worden vervangen, omdat zij anders het wettelijk aantal toegestane lesuren overschrijden. Als zij dit verlof opnemen, wordt de groep overgenomen door een andere leerkracht. Bij ziekte of verlof van de leerkrachten wordt er naar gestreefd de groep op te vangen. Helaas is het voor ons niet altijd mogelijk vervangers te vinden. Als het echt niet anders op te lossen is, worden de leerlingen verdeeld over andere groepen. In het uiterste geval wordt u als ouder gevraagd uw kind een dag thuis te houden. Hierover wordt u altijd vooraf per brief op de hoogte gesteld.


5.3. De inzet van de Onderwijsassistent Mw. Van Aart werkt als onderwijsassistent in groep 3. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten in de voorbereiding en uitvoering van de lessen en helpt individuele leerlingen en groepjes bij allerlei activiteiten, zoals o.a. luisterlessen. Onderwijsassistent ten bate van groep 7 is Mw. van den Berg.

overleg met de groepsleerkracht, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de groep. De groepsleerkracht blijft de eindverantwoordelijke. De coรถrdinatie van de begeleiding berust bij de stagecoรถrdinator van Opleiden in de School (OidS), dhr. J. van Cappellen. Opleiden in de School wil zeggen dat de studenten zo veel mogelijk kennis en ervaring opdoen in de dagelijkse onderwijspraktijk.

5.4. De begeleiding en inzet van stagiaires van de Pedagogische Academie Basis Onderwijs (PABO)/ Opleiden in de School (OidS) Onze school heeft contacten met de PABO van Hogeschool InHolland. De PABO is het opleidingsinstituut voor leerkrachten in het basisonderwijs. Wij begeleiden enkele studenten, ook wel stagiaires genoemd. Zij komen op een vaste dag in de week en leren bij ons de praktische kant van het vak. Soms komen ze gedurende een hele week. De stagiaires moeten ervaring opdoen in twee verschillende groepen per cursusjaar. De wisseling van groep vindt in de regel na de kerstvakantie plaats. Gedurende hun opleiding is het de bedoeling dat zij op zo veel mogelijk verschillende scholen ervaring opdoen. In de eindfase spreken wij van een Leerkracht in Opleiding (LIO). Ook hier geldt dat de eindverantwoordelijkheid over een groep bij de eigen leerkracht berust. Leer- werkstudenten werken het hele jaar, 3 dagen (maandag, dinsdag en woensdag) in dezelfde groep. Deze dagen zijn zij, in nauw

5.5. Scholing en begeleiding van leerkrachten Het doel van de scholing van leerkrachten is dat zij in staat worden gesteld zo goed mogelijk onderwijs te (blijven) verzorgen. De nascholing van de leerkrachten van CBS Onze Wereld staat de komende periode in het teken van coรถperatief werken/leren. Het actieve directe instructie model (ADIM) is al goed bekend, maar verdient nog aandacht om zodoende tijdens de groepslessen ook extra hulp aan kinderen te kunnen geven. Leerkrachten worden ook in de gelegenheid gesteld om een studie te volgen, die bij hun specialisme past. Ook externe instanties ondersteunen de school, bijvoorbeeld in de vorm van ambulante begeleiding.

6.

ONDERSTEUNING, MEDEZEGGENSCHAP EN CONTACT MET OUDERS EN LEERLINGEN

Ouders zijn belangrijk in de school. Zij kunnen op vele manieren een steentje bijdragen in de organisatie, zodat ouders en school samen rondom de ontwikkeling van het kind staan.

SCHOOLGIDS 2013 - 2014 23


U kunt als ouder op de volgende manieren deelnemen; - MR; oudergeleding. - Controle van hoofdluis - Klassenouder en hulpouders - Verkeersouders 6.1 Medezeggenschapsraad (MR) Op CBS Onze Wereld is een medezeggenschapsraad. De MR praat en beslist mee over zaken die de school betreffen. De MR bestaat uit oudervertegenwoordigers en personeelsleden. De oudervertegenwoordigers worden gekozen door en uit de ouders. De personeelsleden worden gekozen door en uit het team van de school. Wat is de MR?

Elk schoolbestuur is verplicht een MR in te stellen. Als scholen geen deugdelijke regeling voor de MR hebben op school, dan kan het ministerie besluiten de betaling aan de school stop te zetten. De MR bestaat bij het basisonderwijs uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van personeel en ouders, oftewel een personeels- en een oudergeleding. Wat doet de MR?

De MR geeft structuur aan de inspraak op schoolniveau en is medeverantwoordelijk voor het welzijn van leerlingen en team. De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken op de school ligt bij het schoolbestuur. Wat is ons doel?

Het doel als oudergeleding van de MR is dat

24 SCHOOLGIDS 2013 - 2014

meer ouders zich betrokken gaan voelen op onze school ten gunste van onze leerlingen. Wij denken hierbij aan het helpen bij activiteiten op school. Dus als u ideeĂŤn, vragen of problemen heeft dan kunt u ons op het schoolplein aanspreken of e-mailen naar mr@cbsonzewereld.nl. Onze MR bestaat momenteel uit de volgende personen: Namens de ouders: Dhr. Krieger, voorzitter. Dhr. de Bruijn Dhr. Lampe Namens het personeel: Mw. Gomes Trindade Mw. de Man Mw. van Rooijen 6.2 De leerlingenmedezeggenschapsraad (LMR) Ook onze leerlingen hebben inspraak bij de gang van zaken binnen de school. Zij worden vertegenwoordigd door de leerlingenmedezeggenschapsraad. In de groep worden wensen en ideeĂŤn van de leerlingen besproken, die door de leden van de LMR worden ingebracht op de vergadering. De LMR wordt betrokken bij de organisatie van feesten, heeft inspraak bij de aankoop van spelmaterialen en assisteert bij de verzorging van activiteiten. Daarnaast kan zij inbreng hebben bij de dagelijkse gang van zaken op school en in leerlingenzaken. De leden zijn leerlingen uit groep 3 tot en met 8. Deze vertegenwoordigers worden jaarlijks door de groepen aangewezen.


6.3. Activiteiten voor de leerlingen en ouderparticipatie Kinderen kijken er altijd naar uit als er een excursie op het programma staat. Een leuke activiteit is een uitstapje naar het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) “De Blijde Wei” of naar een van de vele musea, verbonden aan een leerzame les, is een hele belevenis. Via de klassenouder kunt u gevraagd worden om bij deze activiteiten te helpen met begeleiden of bij het vervoer. Alleen met behulp van u als ouders zijn deze educatieve uitstapjes mogelijk. Behalve kinderboerderij en bezoeken aan musea, worden ook andere extra activiteiten jaarlijks in het programma ingepast.

Hieronder een beknopt overzicht: - Uiteraard vieren wij onze christelijke feesten. - Met de bovenbouwgroepen doen we mee aan de jaarlijkse sport- en speldag van Sport en Recreatie. Deze vindt onder schooltijd plaats, in september. De juiste datum treft u in de digitale kalender. - Wij nemen deel aan de landelijke Kinder boekenweek. - Het Sinterklaasfeest wordt jaarlijks in alle groepen gevierd op of voor 5 december. - Schoolreis - Het jaarfeest waarop we verschillende fees telijkheden combineren, zoals het gezamen lijk vieren van de verjaardagen van de leer krachten. - Het afscheidsfeest van groep 8. - Vanuit school ondersteunen wij onze leer lingen bij de deelname aan de Avond4daagse.

Daarnaast vinden er meerdere activiteiten rondom bepaalde thema’s plaats, zoals in de bovenbouwgroepen een gastles van mensen met een beperking vanuit de Stichting Mee en tegen mei het Verenigd Verzet over de Tweede Wereldoorlog. Informatie hierover vindt u in de informatiebrief, in de kalender op DigiDuif of via aparte mededelingen op de website www.cbsonzewereld.nl. Voor het ondersteunen van de school bij groepsoverstijgende activiteiten, wordt ook gewerkt met hulpouders. De hulp wordt georganiseerd via de klassenouders. Deze worden aangestuurd door de verantwoordelijke leerkrachtcoördinator van de werkgroep. Van klassen- en hulpouders verwachten wij dat ze: • het leuk vinden om activiteiten te regelen/ mee te helpen, • plezier hebben in het samenwerken met anderen, • het niet vervelend vinden om initiatief te nemen, • het belangrijk vinden om een positieve bij drage te leveren aan de schoolactiviteiten voor alle leerlingen van groep 1 tot en met groep 8. Wanneer u wilt meehelpen kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht. Deze brengt u in contact met de klassenouder. 6.4. Spreekavonden Wij stellen prijs op een regelmatig contact tussen ouders en school en proberen dit onder andere met spreekavonden waar te maken. De data van de spreekavonden kunt u vinden

SCHOOLGIDS 2013 - 2014 25


in de digitale kalender op DigiDuif en in de informatiebrief. In een gesprek van 10 minuten kunt u met de leerkracht(en) over uw kind spreken. U kunt, wanneer u inlogt op DigiDuif, zelf inschrijven op het tijdstip dat u het best schikt. Wanneer 10 minuten te kort blijkt te zijn, volgt er een vervolgafspraak. Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een algemene kennismaking. Deze is bedoeld voor alle ouders in de groep. De leerkracht stelt zich voor, licht toe hoe de schooldag er uit ziet en laat zien met welk materiaal er in de groep gewerkt wordt. Natuurlijk kunt u nĂ schooltijd met de leerkracht een gesprek voeren of - als de leerkracht niet in de gelegenheid is - een afspraak maken om op een ander moment overleg te voeren. Wij verzoeken u voor schooltijd alleen korte mededelingen door te geven, en het liefst middels een briefje of door een afspraak te maken na schooltijd. 6.5. Rapporten Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen drie keer per jaar een rapport mee naar huis. Het rapport willen wij na enkele weken graag ondertekend in het mapje retour zodat wij bij de volgende ronde het nieuwe rapportvel weer in de map kunnen meegeven. Op dit moment is een nieuw rapport in ontwikkeling. Dit zal aan de MR worden voorgelegd en zo spoedig mogelijk vanaf groep 3 worden ingevoerd. De groepen 1 en 2 krijgen een plakboek waarin naast enkele gemaakte werkjes ook een uitdraai van de observatielijst en CITO uitslag zit.

26 SCHOOLGIDS 2013 - 2014

6.6. Communicatie vanuit de school bij echtscheiding Van alle kinderen in de basisschoolleeftijd maakt 15% een echtscheiding mee. Ook op onze school komen kinderen uit gebroken gezinnen. Dit brengt voor zowel de kinderen als de ouders onzekerheid met zich mee. Het is van belang dat we als school op de juiste manier informatie aan de ouders kunnen geven. Goede afspraken kunnen hierbij helpen. Wij gaan er in eerste instantie vanuit dat de ouders goed met elkaar communiceren in het belang van hun kind. Wij verwachten dat de ouder bij wie het kind woont in eerste instantie degene is die informatie met de andere ouder deelt. Wanneer dat niet het geval is wordt de directie van de school hiervan op de hoogte gesteld.

Onze school wil zo goed mogelijk omgaan met ouders in een roerige situatie, zonder partij te worden in de echtscheiding of op de stoel van de hulpverlener te gaan zitten. Bij de omgang met de ouders legt de school de focus altijd op de ontwikkeling van het kind, niet op de begeleiding van de ouders. De school kan de ouders wel adviseren naar laagdrempelige instanties of hulpverlening zoals SMW of CJG. Hieronder beschrijven we de uitgangspunten van de school bij het omgaan met ouders ten tijde van echtscheiding: - De school kent de ouders en onderhoudt contact met hen. Hierbij kan een communi catievoorstel worden opgezet. - Beide ouders kunnen zich afzonderlijk van elkaar aanmelden op ons digitale communi catiesysteem digiduif.


Op deze manier beschikken zij tegelijkertijd over dezelfde informatie. Op de website staat de laatste informatie over de school. Ook be richten die verstuurd zijn via digiduif zijn hierop terug te vinden. Wij streven ernaar de site zo actueel mogelijk te houden. - De school neemt de ouders en hun kennis over het kind serieus en voert daartoe een informatief oudergesprek, waarin het ontvan gen van informatie van ouders over het kind centraal staat. Afspraken die gemaakt worden over informatieverstrekking worden geregistreerd. - De school heeft informatieplicht naar ouders en zal volgens de regels van Wet op het Basisonderwijs (artikel 11 en 13) ouders informeren. De school communiceert de wederzijdse verwachtingen van school en ouders duidelijk en helder naar de ouders. Van deze wederzijdse verwachtingen wordt registratie gedaan in het leerling-dossier. - Beroepsmatige informatie over het kind omtrent verzorging en opvoeding zal de school niet uit zichzelf verstrekken aan de ouder zonder gezag. Deze moet hier uitdruk kelijk om vragen aan de directie van de school. Tenzij de rechter anders besloten heeft: de school hoeft geen informatie te verstekken aan de ouder zonder gezag als een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt. - Ouderavonden kunnen door beide ouders bezocht worden. Bij voorkeur gezamenlijk. Wanneer dat niet kan, worden de ouders verzocht om een afzonderlijke afspraak te

maken, met enig tijdverschil tussen de afspraken zodat zij elkaar niet tegen hoeven komen. 6.7. Klachtenregeling U kunt erop vertrouwen dat de school zorgvuldig met uw belangen omgaat. Toch kan het voorkomen dat u tijdens contacten met de school niet helemaal tevreden bent over de gang van zaken. In dat geval is het belangrijk dit direct aan de juiste persoon binnen de school bekend te maken. Wanneer de problemen ernstiger zijn en een oplossing via overleg niet goed denkbaar is, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. Indien u klachten heeft over een leerkracht van de school, probeert u eerst de klacht op te lossen met de betreffende leerkracht. Lukt dit niet, dan neemt u contact op met de directeur van de school. Hebt u andere klachten over de school dan neemt u eerst contact op met de directeur van de school. Indien u in vertrouwen wilt spreken over een klacht kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de school, Mevr. A. van Rooijen. U kunt haar bereiken via het schooltelefoonnummer. Indien u daarna vindt, dat de school uw klacht niet serieus neemt, of niet goed oplost kunt u contact opnemen met het bestuur van de Stichting, vertegenwoordigd door Dhr. Moerland, hoofd stafbureau van de Stichting. Hij is te bereiken via 010- 4125101. Als u vindt, dat de klacht niet goed opgelost wordt nadat u deze op stichtingsniveau heeft neergelegd, kunt contact opnemen met de externe vertrouwens-

SCHOOLGIDS 2013 - 2014 27


persoon van de stichting Mw. R. Kruidenier. Haar telefoonnummer en adres kunt u verkrijgen via het secretariaat van de stichting via bovenstaand telefoonnummer. Als dan uw klacht nog niet naar tevredenheid is behandeld kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie. Adres: Landelijke Klachtencommissie PO/VO/BVE Postbus 82324 2508 EH Den Haag. In het kort: Stap 1 u probeert de klacht op school op te lossen met de leerkracht of de directie. Stap 2 u schakelt de contactpersoon van de school in. Stap 3 u dient uw klacht in bij het bestuur van de Stichting. Stap 4 u dient uw klacht in bij de externe vertrouwenspersoon van de Stichting. Stap 5 u dient uw klacht schriftelijk in bij de landelijke klachtencommissie.

7. GELDZAKEN 7.1. Schoolfonds / Ouderbijdrage Zoals u weet is het onderwijs gratis. Echter, allerlei extra activiteiten die wij voor uw kind organiseren, worden niet vergoed door de overheid. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om u te vragen tot het betalen van een ouderbijdrage om deze activiteiten te kunnen blijven organiseren. De ouderbijdrage is vastgesteld op €45, - per kind.

28 SCHOOLGIDS 2013 - 2014

7.2. Schade aan boeken en hulpmiddelen De school moet werken met een beperkt budget. Boeken en andere hulpmiddelen zijn tegenwoordig erg duur. Onnodig en/of opzettelijk vernielde boeken en andere hulpmiddelen moeten wij aan de betreffende leerling in rekening brengen. De kosten voor vervanging zijn: Leerboek €12,00, pen €2,00 en werkboekje of schrift €1,50. Helpt u mee bij het toezicht en gebruik? Een goede tas is een noodzaak. Tevens zijn de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 verplicht een agenda aan te schaffen waarin het huiswerk kan worden genoteerd. 7.3. Goede doelen Als christelijke school vinden we het erg belangrijk om met elkaar een steentje bij te dragen aan goede doelen. De MR kiest elk jaar een project uit van een goed doel. De positie van kinderen staat daarbij centraal. Over het gekozen project wordt eerst uitvoerig in de klassen verteld. Het wordt zo mogelijk toegelicht met dia’s, video en/ of door een gastspreker. Na deze informatieve fase wordt een inzamelingsactie georganiseerd. De vorm hiervan kan per jaar verschillen.

8. DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 8.1. De vorderingen in basisvaardigheden Onze school hecht veel waarde aan de basisvaardigheden. Hieronder verstaan wij de vakgebieden rekenen en taal, waaronder ook lezen en schrijven vallen. Met behulp van ge-


standaardiseerde toetsen kunnen wij de vorderingen van onze leerlingen onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek stemmen ons over het algemeen tevreden. Voor wat betreft rekenen scoren wij gemiddeld op het niveau van het landelijke gemiddelde. Ook het technisch lezen en de taalvaardigheid scoren op een bevredigend niveau. Aan de woordenschat en het begrijpend lezen moet aandacht besteed worden. 8.2. Verbetering van de kwaliteit van de school Voor het verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs stellen wij een meerjarenplan op. Het inzetten van leertijdverlenging is hiervan een onderdeel. Bij het verbeterplan hanteren wij de PDCAcirkel; Plan, Do, Check en Act. Dit laat zich als volgt vertalen; Plannen maken, deze uitvoeren, nagaan of het bedoelde resultaat wordt behaald en daarop handelen door de plannen bij te stellen. Wij stellen het zeer op prijs dat u met uw vragen, opmerkingen en dergelijke bij ons komt. Alleen in goed overleg kunnen wij samen proberen onze school zo optimaal mogelijk te laten draaien. 8.3. Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs Aan het eind van het schooljaar 2012-2013 zijn onze leerlingen uitgestroomd naar diverse vormen van het Voorgezet Onderwijs. Het gemiddelde van de eindtoets van groep 8 was een score van 530.

9. VAKANTIES EN VERLOF- REGELING 9.1. Vakantie, vrije middag, studiedag Studiedagen

vrijdag 18-10-2013 maandag 13-01-2014 woensdag 19-03-2014 Vakanties en vrije middagen

Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober Sint 05 december 12:30 uit. Kerst 20 december om 12:00 uur uit Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari 2014 Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 21 februari Pasen 18 april t/m 21 april Meivakantie 28 april t/m 9 mei Hemelvaartsweekend 29 mei t/m 1 juni Pinksteren 9 juni Laatste schooldag 18 juli 2014 om 12:00 uur uit Zomervakantie 21 juli t/m 1 september Bijzondere dagen om in de agenda te zetten vermelden wij in de kalender op DigiDuif. Deze worden ook genoemd in de informatiebrief.

SCHOOLGIDS 2013 - 2014 29


9.2. Verlofregeling Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. U bent dan verplicht uw kind naar een basisschool te sturen op de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin uw kind vijf jaar is geworden. Is uw kind bijvoorbeeld op 4 april jarig, dan moet het de eerste schooldag in mei naar school. De directie van de school mag in bijzondere omstandigheden en bij uitzondering verlof geven. Bij de directeur kunt u informatie krijgen, wanneer er verlof gegeven mag worden. U dient dit verlof ruim van te voren aan te vragen. Het Bureau Leerplicht heeft het verlenen voor verlof aangescherpt. Het is niet toegestaan om verlof aan te vragen buiten de schoolvakanties, mits er gewichtige redenen zijn, zoals bijvoorbeeld huwelijken of overlijden binnen de familie. Uw werkgever is verplicht u verlof te geven binnen de vakanties. Een werkgeversverklaring waarin staat dat u buiten de vakanties verlof op moet nemen, is dus geen geldige reden. Redenen zoals: “reeds geboekt”, “oma is 60 jaar” of een aangeboden reis zijn ook geen redenen waarvoor u verlof kunt krijgen. Ook krijgt u geen verlof in de eerste twee weken na de zomervakantie. Wilt u hier met uw vakantieplanning rekening mee houden? De school is verplicht om alle niet geldige verlofopnames te melden. Alle scholen in Rotterdam moeten dit beleid volgen.

10. NAMEN EN ADRESSEN Relatie school en omgeving

Wij werken samen met; a Scholen binnen ons bestuur Onze school valt onder het bestuur van de “Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam”. Welke andere scholen die onder de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam vallen kunt u vinden op www.kindenonderwijsrotterdam.nl. Er is zeer regelmatig overleg tussen de directeuren van de scholen van de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. Tevens komen de Intern Begeleiders in het kader van WSNS vaak bijeen. Ook is er regelmatig contact tussen de stagecoördinatoren in het kader van Opleiden in de School. b Scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) Wij onderhouden uitstekende contacten en voeren regelmatig overleg met de in Ommoord gevestigde christelijke school voor speciaal basisonderwijs “De Boei”. c CED-Groep Het Centrum Educatieve Diensten helpt ons in het overleg over leerlingen met problemen. Ook worden regelmatig zorgleerlingen onderzocht en worden de kleuters op spraakstoornissen getest. d Stichting BijDeHand Deze stichting verzorgt de BuitenSchoolse Opvang (BSO) voor onze leerlingen. Dat

30 SCHOOLGIDS 2013 - 2014


betekent dat u uw kind voor schooltijd en na schooltijd kunt aanmelden bij stichting Bijdehand. Zij zijn in ons pand aan het Berlagepad, maar ook straks aan de Cornelis Danckertsstraat, gevestigd. Uw kind hoeft niet over straat en kan binnen ons pand alle faciliteiten vinden.

Via onze maandbrief en in de hallen kunt u regelmatig aankondigingen vinden over activiteiten in de kerken in Het Lage Land. h Politie De wijkagent is betrokken bij buurtpreventie en bijzondere omstandigheden. De verkeersbrigade wordt aangestuurd door de wijkagent. De leerlingen van groep 7 en 8 worden door de politie opgeleid als verkeersbrigadier. Deze houdt ook de verkeersveiligheid in het oog. Er wordt rond de school regelmatig gelet op de manier van parkeren.

e Pameijer Op de locatie C. Danckertsstraat werd sinds geruime tijd het tuinonderhoud verzorgd door verstandelijk beperkte cliënten van dagcentrum de Viersprong uit Ommoord. De Viersprong is onderdeel van Pameijer. Pameijer biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassen en ouderen met een (lichte) verstandelijke beperking en aan volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek. Al enkele jaren is er een unieke samenwerking met de Viersprong. Deze heet nu facilitaire dienst en bevindt zich vanwege de sloop van het gebouw momenteel helaas buiten bereik van de school. Wanneer de nieuwbouw een feit is, hopen wij de samenwerking weer nieuw leven in te blazen.

k. Schooltandarts Maasstraat 14a, tel. 010 - 411 69 60

f Buurthuis Verschillende groepen nemen deel aan programma’s, aangeboden door Stichting Buurtwerk Alexander (SBA).

l. Peuterspeelzalen in ons gebouw aan de locatie Berlagepad Dribbel tel. 010- 2094526 ’t Priegeltje tel. 010 – 2202027

g De plaatselijke PKN gemeente In samenwerking met de PKN gemeente, gevestigd in de Immanuelkerk en Verrijzeniskerk, vindt een keer per jaar een scholendienst plaats.

m. Stichting BijDeHand Naschoolse opvang in ons gebouw van de locatie Berlagepad, tel. 010 - 2518076

i Rijksinspectie tel: 0800- 8051 www.onderwijsinspectie.nl, info@owinsp.nl j. Meldpunt Vertrouwensinspecteurs tel. 0900- 1113111 Centrum voor Jeugd en Gezin tel. 010 - 5033066

SCHOOLGIDS 2013 - 2014 31


n. Schoolmelk U kunt uw kind(eren) ook aanmelden voor het drinken van schoolmelk. Kijk voor het actuele aanbod en prijzen op www.campinaopschool.nl. De betaling van het schoolmelkabonnement wordt geheel buiten ons om geregeld door Campina. Ouders van zieke kinderen kunnen de niet-genuttigde melk op school ophalen. o. Bibliotheek Alexanderpolder Jan Antonie Bijloostraat 11, tel: 010 - 420 75 86

11. DIVERSE SCHOOLSE ZAKEN 11.1. E.H.B.O. op school Regelmatig bieden wij Eerste Hulp, maar het komt ook wel eens voor dat een leerling naar de dokter of een ziekenhuis gebracht moet worden. Omdat leerkrachten moeilijk hun klas in de steek kunnen laten, moeten anderen het vervoer voor hun rekening nemen. Uiteraard bellen wij eerst de ouders/verzorgers van het slachtoffer op om te vragen of deze misschien zelf vervoer heeft of in ieder geval mee kan rijden. Weet u zeker dat de school het juist telefoonnummer van u heeft? Loop eens langs bij de leerkracht om het samen te controleren. Het is heel belangrijk dat de school u altijd kan bereiken! 11.2. Medicijngebruik op school Dagelijks verblijft uw kind gedurende 5 tot 6 uur op school. In deze periode kan het voor-

32 SCHOOLGIDS 2013 - 2014

komen dat zij voorgeschreven medicijnen moeten innemen. Ook kan het voorkomen dat kinderen pijn krijgen die op schijnbaar eenvoudige wijze door (meegebrachte) pijnstillers kunnen worden opgelost. Omdat medicijnen soms onverwachte gevolgen met zich kunnen meebrengen, willen wij daar zeer zorgvuldig mee omgaan. Aan enkele afspraken die tussen ouders en school gemaakt moeten worden, valt dan niet te ontkomen. Kortweg komt het hierop neer: de school verstrekt geen medicijnen, tenzij er een getekende verklaring van ouders en/of behandelend arts ligt. Ouders geven geen medicijnen mee, tenzij er overlegd is met de leerkracht en er een verklaring is opgesteld. Het protocol ligt op school ter inzage. 11.3. Publicaties en activiteiten Regelmatig krijgen de leerlingen folders, stencils, enzovoort mee naar huis. Deze publicaties moet u zien als service aan de kinderen en ouders/verzorgers. Geschriften waarop niet duidelijk de naam van de school staat, vallen voor wat betreft de inhoud buiten onze verantwoordelijkheid. Wanneer de school iets organiseert, komt er altijd duidelijk bericht via een brief of de maandbrief. Ook hier geldt weer dat dan de naam van de school duidelijk op het bericht staat vermeld. In alle andere gevallen is er slechts sprake van dienstverlening aan derden. 11.4. Gevonden/verloren voorwerpen Heeft iemand iets gevonden of verloren? Heeft iemand iets ergens laten liggen? Loop dan even langs bij de administratie voor gevonden


voorwerpen. Iedereen moet natuurlijk goed op de eigen spullen passen. Vooral bij gymnastiek en zwemmen, wil het nog wel eens mis gaan. Wij vinden vaak dure voorwerpen die van “niemand” zijn! Voor niet opgehaalde spulletjes zoeken wij na enige tijd een goede bestemming. 11.5. Hoe sturen wij bij? Wij trachten binnen de school op een zo rustig en ordelijk mogelijke wijze te werken. Alle leerkrachten proberen met het stellen van gedragsregels een duidelijk gedragskader te vormen, waarbinnen de leerlingen zich veilig kunnen voelen. Wellicht dat uw kind één of meerdere malen met strafmaatregelen te maken krijgt. Eventueel neemt de leerkracht contact met u op om samen tot een oplossing te komen. Zeer belangrijk is daarbij dat wij elkaar steunen. Binnen onze school worden diverse gedragsregels gehanteerd. Iedere maand treft u de regel van de maand in de maandbrief en ook in elke groep zijn de schoolregels zichtbaar opgesteld. Nu komt het soms ook voor dat een leerling zich niet aan deze regels houdt. Wat gebeurt er dan? Binnen het team zijn er afspraken gemaakt voor een gezamenlijk beleid hoe we u als ouder/verzorger informeren wanneer een leerling zich niet aan de regels houdt en zijn of haar gedrag niet toelaatbaar is. Ook wordt u geïnformeerd welke maatregelen er volgen. We doen dit op de volgende manier met gekleurde waarschuwingsbrieven: Gele brief Na diverse incidenten wordt u op de hoogte gesteld van het gedrag van uw kind. Dit gebeurt

door middel van een gele waarschuwingsbrief. We vragen u deze brief te ondertekenen en op school in te leveren. Uiteraard is een toelichting door de groepsleerkracht altijd mogelijk. Oranje brief Wanneer na de gele waarschuwingsbrief het gedrag van het kind niet verbetert, wordt u door middel van de oranje brief uitgenodigd voor een gesprek met uw kind en de groepsleerkracht. Er zullen afspraken gemaakt worden ter verbetering van het gedrag. Ook zullen maatregelen besproken worden. Rode brief Na diverse brieven ontvangt u een laatste brief vanuit de directie. Hierin wordt u uitgenodigd voor een gesprek met als doel te spreken met de directie en de groepsleerkracht over de consequenties die zullen volgen wanneer het gedrag blijft voortduren. Ook de leerplichtambtenaar van de gemeente Rotterdam zal op de hoogte worden gesteld. De schoolregels zijn een uitgangspunt en houvast voor leerlingen. Ook zullen bovengenoemde brieven worden meegegeven als herhaaldelijk deze regels overtreden worden. Uiteraard hopen we dat het nooit zover hoeft te komen dat een leerling een rode brief krijgt. We hopen door te werken volgens dit protocol in een vroeg stadium met ouder/verzorgers tot een oplossing te komen die zowel in het belang van het kind, de ouder en de school is. Daarnaast willen we u als ouders/verzorgers ook vragen mee te denken en met uw kind in gesprek te gaan om zo het gedrag te bespreken en te verbeteren.

SCHOOLGIDS 2013 - 2014 33


11.6. Hoofdluis Hoofdluis is iets wat op alle basisscholen voorkomt. Ook onze school wordt hiermee geconfronteerd en heeft hiervoor een protocol ontwikkeld. Dit protocol is een stappenplan om hoofdluis vroegtijdig te signaleren zodat direct actie ondernomen kan worden. Ouderwerkgroep

Er is een ouder werkgroep. Deze ouders controleren vier keer per jaar de leerlingen op hoofdluis. 1 na de zomervakantie. 2 na de herfstvakantie. 3 na de kerstvakantie. 4 na de meivakantie. De ouders die deelnemen worden benaderd door het MT. Eén ouder is aanspreekpunt voor de directie en coördineert naar de overige ouders van de werkgroep. De directie is contactpersoon naar de GG&GD en speelt informatie door naar de coördinatoren. Ouders in deze groep beloven bij deelname aan de werkgroep strikte geheimhouding. Daarmee is de privacy van de leerlingen voldoende gewaarborgd. Signalering vanuit de ouders

Wanneer hoofdluis gesignaleerd wordt, moet dit direct doorgegeven worden aan de groepsleerkracht. Deze meldt dit bij de directie. Een extra controle op school is noodzakelijk en de datum van deze controle wordt met de groepsleerkracht afgestemd. Signalering vanuit de werkgroep of de school

De leerkracht wordt op de hoogte gebracht.

34 SCHOOLGIDS 2013 - 2014

Ouder van betreffende leerling wordt door de leerkracht op de hoogte gebracht. In beide gevallen worden de ouders van desbetreffende groep door middel van de brief ‘kriebels en kopzorgen” geïnformeerd. Gevraagd wordt om ook thuis leerlingen en gezinsleden actief te controleren en indien nodig te behandelen. Na twee weken wordt de groep en/of de specifieke leerlingen nogmaals gecontroleerd. De ouders/verzorgers van kinderen met hoofdluis worden door de groepsleerkracht benaderd. Structurele weigering

Wanneer ouders/verzorgers na contact met de groepsleerkracht niet actief optreden tegen de hoofdluis en de leerling besmet blijft, zal de directie deze ouders/verzorgers aanspreken. Desbetreffende leerling kan toegang tot school geweigerd worden tot de hoofdluis verdwenen en/of behandeld is. De inspectie en de leerplichtambtenaar zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. Door het uitvoeren van bovengenoemd protocol proberen we bij de signalering van hoofdluis verdere verspreiding te voorkomen. Leerlingen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Wanneer hoofdluis in de groep is geconstateerd, is dit geen reden om uw kind uit voorzorg thuis te houden.

12. ORGANISATORISCH 12.1. Schooltijden Onze Wereld werkt volgens een continurooster. Dit houdt in dat de leerlingen tussen de middag, samen met de groepsleerkrachten, op eigen locatie eten. Van 12.00 - 12.15 uur wordt


er, na gezamenlijk gebed, in de klas gegeten. Om 12.15 uur gaan de leerlingen naar buiten. De kinderen die nog niet klaar zijn, kunnen hun boterhammen verder opeten. Van 12.15 - 12.30 uur wordt er buiten gespeeld. Uiteraard gebeurt dit onder toezicht van leerkrachten. Om 12.30 uur gaan de leerlingen weer naar binnen en vervolgen zij de les. Mocht het weer het niet toelaten, dan blijven de leerlingen binnen en wordt er een ander moment in de middag gezocht om alsnog buiten te spelen. Enkele van de voordelen van het continurooster zijn: • minder reizen van en naar school, • het levert tijdwinst op en is veiliger, • om 14.30 uur zijn de leerlingen uit, er is dan ruime gelegenheid om te spelen en/of tijd voor het maken van huiswerk, • mogelijkheid van deelname aan buiten schoolse activiteiten. Schooltijden voor alle groepen; Maandag 08:30 uur – 14:30 uur Dinsdag 08:30 uur – 14:30 uur Woensdag 08:30 uur – 12:30 uur Donderdag 08:30 uur – 14:30 uur Vrijdag 08:30 uur – 14:30 uur Dagelijks is er inloop vanaf 10 minuten voor aanvang van de lessen. U kunt met uw kind mee naar binnen om het naar het lokaal te begeleiden. Ook is er dan de mogelijkheid even een blik te werpen in het lokaal en op het werk van uw kind om te zien waar het mee bezig is. Wilt u er op toe zien dat uw kind(eren) op tijd naar school kom(t)en? Wanneer een leerling te laat op school komt, dient deze een briefje te gaan halen bij de conciërge. Deze houdt het

aantal keren bij. Zijn leerlingen 3 keer te laat, dan moeten zij zich de volgende schooldag bij de conciërge melden om 08:00. Komt verzuim vaker voor dan neemt de directie contact met u op. 12.2. Binnenbrengen van leerlingen In de groepen 1 en 2 bent u van harte welkom tijdens de inloop. In de groepen 3 t/m 8 werken wij hard aan de zelfstandigheid van de kinderen. U bent welkom uw kind binnen te brengen vanaf 8.20 uur. De leerkrachten verwelkomen de leerlingen bij de ingang van de lokalen. De leerlingen gaan zelfstandig aan het werk of doen een spel. De ouders kunnen desgewenst een afspraak maken met de leerkrachten of dringende zaken doorgeven. Om 8.30 uur gaan de ouders naar buiten, zodat de lessen kunnen beginnen. Hebt u iets te bespreken? Maak dan alstublieft een afspraak met de leerkracht en doe dit dan na schooltijd. Bij aanvang van de schooldag is de aandacht van de leerkracht gericht op de leerlingen. 12.3. Ingang onder schooltijd Wij verwachten natuurlijk dat alle kinderen op tijd op school zijn. Mocht u echter door bijzondere omstandigheden onder schooltijd het gebouw willen betreden, dan verzoeken wij u dringend gebruik te maken van de hoofdingang aan de kant van de peuterspeelzalen. Onder schooltijd houden we onze deuren en tussendeuren namelijk zoveel mogelijk gesloten. We willen u vragen hieraan mee te werken.

SCHOOLGIDS 2013 - 2014 35


12.4. Pauzehap en lunch Elke ochtend rond 10 uur onderbreken wij onze werkzaamheden voor de kleine pauze. In de groepen 1 tot en met 8 wordt er iets gegeten en gedronken. Hiervoor neemt ieder kind zelf iets te eten en drinken mee van thuis. Drinken dat van huis wordt meegenomen mag niet koolzuurhoudend zijn. Wat betreft de pauzehap; liefst iets gezonds. Een boterham, fruit of een koek. Woensdag is fruitdag op school. Op deze dag vragen wij u uw kind alleen fruit als pauzehap mee te geven. Groente mag natuurlijk ook. Wilt u, met name in de onderbouw, op bekers en doosjes namen zetten? Om 12:00 onderbreken we voor de grote pauze. Iedere groep luncht met de eigen leerkracht in de klas. Ook hiervoor neemt iedere leerlingen zelf lunch en iets te drinken mee. 12.5. Schoolmelk Elke ochtend om ongeveer 10 uur onderbreken wij in de kleutergroepen onze werkzaamheden en gaan dan melk drinken. In de groepen 1 t/m 8 wordt er vlak voor of na de pauze melk gedronken. U kunt uw kind(eren) aanmelden voor het drinken van schoolmelk. De administratie heeft hiervoor speciale aanmeldingsformulieren. Ook kunt u melk bestellen voor de grote pauze. Het assortiment bestaat uit yokidrink, halfvolle melk en chocolademelk. De betaling van het schoolmelkabonnement wordt geheel buiten ons om geregeld door Campina. Van hen krijgt u regelmatig een acceptgirokaart. Ouders van zieke kinderen kunnen de niet-genuttigde melk op school ophalen. Kinderen mogen geen melkkarton-

36 SCHOOLGIDS 2013 - 2014

netjes mee naar buiten nemen. De kinderen mogen uiteraard ook zelf drinken meebrengen. Dit mogen geen koolzuurhoudende dranken zijn, omdat deze bij het vallen gevaar op kunnen leveren. Blikjes zijn niet toegestaan. Denkt u ook aan een gezonde pauzehap? 12.6. Fotojaarboek Ook dit cursusjaar verzorgen wij weer een fotojaarboek. Een boek om te bewaren waaraan alle leerlingen meewerken! Aan het eind van het schooljaar krijgen de leerlingen dit samen met hun rapport mee naar huis. 12.7. Afscheid groep 8 De laatste week van elk cursusjaar staat in het teken van het afscheid van onze oudste leerlingen. Dat feit willen wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Elk jaar wordt er weer een spetterend programma samengesteld! Informatie volgt te zijner tijd voor de betreffende ouders. 12.8. Schoolbibliotheek Momenteel volgen de bouwcoรถrdinatoren de cursus Open Boek, welke uiteindelijk onder andere zal leiden tot een centrale bibliotheek in de school. De Gemeentebibliotheek aan het Marinus Bolkplein biedt mogelijkheden tot het thuis lezen van boeken. Wij bevelen dit van harte aan! Wist u dat lidmaatschap voor kinderen tot 18 jaar gratis is? 12.9. Gegevens van de leerlingen De gegevens, die door de ouders/verzorgers aan de school verstrekt worden en de resultaten van testen en toetsen van de leerlingen worden door


de school gebruikt om twee redenen: 1. Schooladministratieve redenen De school is verplicht om een leerlingen administratie te voeren. Deze gegevensverza meling valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens. 2. Leerlingbegeleiding De door de leerling behaalde resultaten spelen een belangrijke rol bij het begeleiden van de leerlingen. Ook deze administratie valt onder Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast worden deze gegevens opgenomen in een gegevensverzameling, die de gegevens verwerkt tot statische informatie ten behoeve van de evaluatie van het onderwijskundige beleid van de school en het gemeentelijke onderwijsbeleid. Dit vindt volledig anoniem plaats in de Onderwijsmonitor PO/VO gemeente Rotterdam. 12.10. Wijzigingen adres of telefoonnummer of burgerlijke staat? Gaat u verhuizen? Hebt u een ander telefoonnummer? Verandering van burgerlijke staat? Laat het ons even weten! U kunt de wijzigingen doorgeven aan de administratie. Deze wijzigt het in het digitale leerlingdossier, zodat ook de leerkracht altijd beschikt over de juiste gegevens. 12.11. Buitenschoolse activiteiten voor de kinderen (BSA) In samenwerking met CurZus&Zo bieden wij de kinderen meerdere activiteiten per schooljaar aan waar zij zich voor kunnen inschrijven. CurZus&Zo heeft veel ervaring in het organiseren van cursussen en workshops en heeft een

groot netwerk van goede vakdocenten. Uw kind krijgt dus altijd les van een vakdocent. De cursussen vinden plaats na schooltijd. Via de school ontvangt u aan het begin van het cursusjaar voor uw zoon/dochter een cursusoverzicht en een toelichting voor de inschrijving. Tegen een geringe vergoeding kan uw kind aan een workshop deelnemen. Uiteraard is dit niet verplicht. De meeste cursussen worden na schooltijd en in ons schoolgebouw verzorgd. Er is een aanbod voor alle leeftijden. Het inschrijven gebeurt via de website van CurZus&Zo. Ook de betaling van de cursusgelden wordt via automatische incasso via hen geregeld. Aangezien er altijd veel kinderen mee willen doen aan de buitenschoolse activiteiten, adviseren wij u om zo snel mogelijk in te schrijven. Dit ook, omdat er een beperkt aantal plaatsen is voor elke cursus. Deelname geschiedt op volgorde van inschrijving. Wanneer er veel kinderen op de wachtlijst staan, zal de school later een nieuwe cursus inkopen en worden de ouders van de kinderen die op de wachtlijst staan door CurZus&Zo later als eerste benaderd om zich in te schrijven. Wanneer een cursus niet op de eigen locatie plaatsvindt, bent u er als ouder verantwoordelijk voor uw kind naar de betreffende locatie te brengen. Bijvoorbeeld het Buurthuis (voor koken) of de schooltuin. Wanneer uw kind op de betreffende dag gebruikmaakt van BSO, dient u hiermee zelf contact op te nemen. U vindt meer informatie over CurZus&Zo op het volgende internetadres: www.curzusenzo.nl. CurZus&Zo

SCHOOLGIDS 2013 - 2014 37


Marinus Bolkplein 7 3067 AK Rotterdam Tel. 010 251.89.88

worden. In de overige gevallen blijven de ouders/verzorgers -dus ook onder schooltijdaansprakelijk voor de daden van hun kinderen.

12.12. Vervoer bij excursies en wettelijke aansprakelijkheid Regelmatig gaan leerlingen van onze school op excursie of maken één of ander uitstapje, waarbij een beroep wordt gedaan op de ouders/ verzorgers om mee te helpen bij het vervoer. Iedere auto is verplicht verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Het bestuur van de Stichting Kind en Onderwijs heeft een autocascoverzekering afgesloten. Deze dekt tot maximaal de dagwaarde van het beschadigde voertuig met een maximum van €11.250,-, de schade aan de eigen auto’s van ouders ontstaan tijdens ritten op verzoek van de schoolleiding in verband met excursies, schoolreizen of kampen. De eigen auto’s dienen te zijn ingericht op personenvervoer. Het hebben van een inzittendenverzekering is een noodzaak. Uw eigen kind tot 1,35 meter moet op een stoelverhoger zitten, de andere kinderen hoeven alleen een gordel om. Gebeurt er toch een ongeluk, dan is de lichamelijke schade aan ouders en leerlingen van onze scholen gedekt via de “Schoolongevallenverzekering” en de schade aan uw auto is daarnaast gedekt via de bovengenoemde autocascoverzekering. De school is in principe niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die tijdens de schooltijden is ontstaan. Alleen als er sprake is van een onrechtmatige daad of nalatigheid, door een personeelslid gepleegd, kan de school aansprakelijk gesteld

12.13. Rondom de school

38 SCHOOLGIDS 2013 - 2014

A Op de fiets naar school

Wanneer u en/of uw kind op de fiets naar school komt, vragen we u in verband met de veiligheid van al onze leerlingen af te stappen voor u het schoolplein betreedt.

Het stallen van de fiets is voor eigen risico van de ouders. B Roken

Onze school is een rookvrij gebouw. Maar ook het plein willen wij rookvrij houden. Wij vragen hierbij uw medewerking en voorbeeldgedrag.

C Honden

Wanneer u een hond meeneemt naar school, verzoeken we u rekening te houden met mensen die hier angstig op kunnen reageren. Wij verwachten dat u de hond kort aangelijnd houdt en vrije doorgang verschaft aan ouders en kinderen. In verband met allergieën zijn dieren in het gebouw niet toegestaan.

D betreden schoolplein

Wij verzoeken u niet eerder dan 14:30 (en op woensdag 12:30) het schoolplein betreden omdat de leerlingen mogelijk afgeleid worden door uw aanwezigheid.

12.14. Kleding en kostbaarheden De leerlingen dragen binnen het gebouw: • geen hoofddeksels, • goed passende schoenen (waarop lekker


gerend kan worden!), • in de zomer geen aanstootgevende kleding, zoals al te korte rokjes en strapless topjes. Discmans, ipods en mp3-spelers zijn niet toegestaan binnen de school. 12.15. Beeldmateriaal en telefoongebruik Mobiele telefoons mogen mee naar school mits deze uitgeschakeld zijn. Deze gaan in de lade of in de eigen tas. Uiteraard allemaal op eigen risico. Digitaal verkeer en sms contact is niet toegestaan. Wanneer er contact met thuis gezocht moet worden, zullen leerkrachten of de conciërge dit doen. Ook mogen er geen beeld of geluidsopnames gemaakt worden zonder overleg. Het plaatsen van filmpjes op internet is niet toegestaan zonder overleg met de directie. Ook aan het gebruik van internet zijn strenge regels verbonden. 12.16. Voor- en Naschoolse Opvang Per 1 augustus 2007 zijn basisscholen wettelijk verplicht de voor- en naschoolse opvang te regelen voor de leerlingen die hun school bezoeken. Het uitgangspunt vanuit het ministerie is de arbeidstijden van werkende ouders, de schooltijden van de kinderen en de opvang goed op elkaar te laten aansluiten. Het schoolbestuur van de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de voor- en naschoolse opvang tussen 7:30 uur en 18:30 uur. Onze school heeft deze opvang uitbesteed en is een samenwerkingsverband aangaan met kinderopvang BijDeHand BV. Dit is een

organisatie die de voor- en naschoolse opvang professioneel aanbiedt. Momenteel maken de meeste kinderen van onze school gebruik van de naschoolse opvang van BijDeHand BV, ook gevestigd in het pand aan het Berlagepad. Indien u gebruik maakt van de voor- en naschoolse opvang is dit aan wettelijke regels en financiën gebonden. Op school kunt u een informatiebrochure aanvragen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Kinderopvang BijDeHand BV: Plaatsingsbureau Kinderopvang Eliotplaats 2 Postbus 85014 3009 MA Rotterdam Telefoon: 010 251 80 76 E-mail: pbk@kov-bijdehand.nl Website: www.kov-bijdehand.nl Uiteraard bent u als ouder te allen tijde vrij om gebruik te maken van een andere aanbieder van opvang. Onze school zal geen contract aangaan met een aanbieder voor de tussenschoolse opvang. Omdat er gebruik gemaakt wordt van een continurooster en de leerlingen gezamenlijk in de groep bij de groepsleerkracht overblijven is dit niet nodig.

SCHOOLGIDS 2013 - 2014 39


13. SAMENVATTING CBS Onze Wereld in een notedop: Een christelijke basisschool, die andere religies betrekt bij de verhalen uit de bijbel. We maken een koppeling met sociale vaardigheden, normen en waarden. Een plek waar alle kinderen de kans krijgen alles uit zichzelf te halen en te leren! Tijdens de kleuterperiode ligt de nadruk op spelend leren en leren spelen. Voorbereidende oefeningen voor schrijven, rekenen en taal worden gedaan en begrippen worden aangeleerd. Sociaal gedrag bevorderen we. De motorische ontwikkeling is tevens belangrijk. We registreren de vorderingen en bespreken die met de ouders. In de onderbouw ligt de nadruk op leren leren. Taal, rekenen en technisch lezen hebben veel aandacht. Samenwerkingsvormen, zelfstandig werken worden gebruikt om effectief te leren. Gedurende de gehele basisschooltijd evalueren en analyseren we de opbrengsten. In de bovenbouw gaan wij hiermee verder, maar passen het geleerde ook toe! Plannen, huiswerk, sociaal emotionele ontwikkeling krijgt een plek. Daarnaast doen we onderzoek, maken we een basis door ICT bij informatieverwerking te betrekken. Taal, rekenen, begrijpend lezen en een basis voor wiskunde staat flink op het programma, ter voorbereiding op het VO. CBS Onze Wereld wil het kind motiveren het beste uit zichzelf te halen, door opbrengst gericht en handelingsgericht onderwijs te bieden.

40 SCHOOLGIDS 2013 - 2014

Ons adres is: Berlagepad 10-12 3067 BA Rotterdam Postbus 8138 3009 AC Rotterdam 010-4205293 info@cbsonzewereld.nl www.cbsonzewereld.nl


INDEX Activiteiten voor de leerlingen, 25 Adresgegevens, 4 Adressen, 30 Anti-Agressieprotocol, 5 Bewegingsonderwijs, 14 Burgerschapsvorming, 6 CurZus&Zo, 35 E.H.B.O., 32 Fotojaarboek, 36 Gevonden/verloren voorwerpen, 32 Hoe sturen we bij, 33 Hoofdluis, 34 In- en uitschrijven, 16 IPC, 6 Klachtenregeling, 27 Leerling Gebonden Budget, 19 Leerlingenmedezeggenschapsraad, 24 Logopedie, 20 Medezeggenschapsraad, 23 Medicijngebruik, 32 Missie, 7 Onderwijsassistent, 23 Ouderparticipatie, 25 Pameijer, 31 Personeelsbezetting, 22 Pesten, 8 Rapporten, 26 Schoolfonds, 28 Schoolgrootte, 4 Schoolklimaat, 5 Schoolgericht maatschappelijk werk, 20 Schoolmelk, 32

Schoolorganisatie, 9 Schoolregels, 15 Schooltandarts, 21 Schooltelevisie, 16 Schooltijden, 35 Spreekavonden, 25 Stagiaires, 23 Vakanties, 28 Verlofregeling, 29 Vervanging, 22 Visie, 7 Voor- en Naschoolse Opvang, 39 Voortgezet Onderwijs, 17 Wettelijke aansprakelijkheid, 38 Zwemmen, 14

SCHOOLGIDS 2013 - 2014 41


RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN

42 SCHOOLGIDS 2013 - 2014


RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN

SCHOOLGIDS 2013 - 2014 43


CBS Onze Wereld LOCATIE BP: Bezoekadres locatie BP Berlagepad 10 - 12 3067BA Rotterdam Postadres locatie BP Postbus 8140 3009AC Rotterdam Telefoon T 010 420 52 93 Internet www.cbsonzewereld.nl E-mail info@cbsonzewereld.nl Kalender De kalender staat op onze website www.cbsonzewereld.nl

Colofon: Deze uitgave is gemaakt in opdracht van Onze Wereld, Cursusjaar 2013 - 2014 Tekst: Onze Wereld, Concept en ontwerp: Everybody. Rotterdam

44 SCHOOLGIDS 2013 - 2014


Locatie Berlagepad Berlagepad 10-12 3067BA Rotterdam T 010 420 52 93 info@cbsonzewereld.nl www.cbsonzewereld.nl

Ow schoolgids 13 14 issuu  
Ow schoolgids 13 14 issuu  
Advertisement