Page 1

Verkiezingsprogramma 2010 – 2014 Gemeenteraadsverkiezingen VVD Arnhem

VVD Kiest! Arnhem Beter Kiest VVD!


Inhoud

Inleiding

3

1. Veilige & leefbare stad

4

2. Aantrekkelijke stad

6

3. Sociale stad

9

4. Groene stad

12

5. Bereikbare stad

14

6. Betrouwbare stad

16

7. Financieel gezonde stad

17

Index

20

Resultaten VVD Arnhem 2006-2010

21


Arnhem Beter Gelukkig zijn er in 2010 weer verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad in Arnhem. Dat geeft de kans de koers te verleggen. De kans op een beter Arnhem. Met de VVD. In dit programma legt de VVD uit waarom dat belangrijk is en wat we – op hoofdlijnen – willen. En waarom we u vragen op de VVD te stemmen. Voor een beter Arnhem. Het gaat niet goed in Arnhem! De Eusebius stort in, het station is al jaren een bouwput, de sociale structuur blijft zwak, grote bedrijven vertrekken, bezoekers verdwalen in het verkeer en rijden weer weg omdat parkeren niet kan en nog veel meer dingen die beter kunnen. Terwijl we zoveel moois en goeds hebben: trotse Arnhemmers, goede ligging, prachtige parken, cultuur en sport op topniveau, Living Statues, Mode Biënnale, Sonsbeek en meer. Diep in hun hart weten echte Arnhemmers dat het beter kan. De VVD wil die hoop realiseren. Waarom loopt het dan niet lekker? De plannen zijn niet realistisch! De ambities te hoog. Te mooi. Het lukt de gemeente –dus – niet ze uit te voeren. Te laat en veel te duur. De politiek verzuurt. Burgers worden er moedeloos van. Keren zich af. Jammer, maar wel begrijpelijk. De afgelopen 4 jaar is alle financiële reserve van de gemeente verteerd en er komen nog grote kosten aan. Het moet anders. Het moet beter. De VVD wil zich daarvoor inzetten. Met u. Minder beter doen. Betrouwbaar. Bestuurbaar. Kiezen. Soms gas geven, soms remmen. Beter. In dit programma ziet u voor 7 thema’s wat de VVD kiest en hoe ze daar denkt te komen. Op hoofdlijnen. De richting is duidelijk: naar een beter Arnhem: beheersbaar, bestuurbaar en betrouwbaar. Veel keuzes kunnen pas later gemaakt worden en dan zullen we kiezen. Met kennis van zaken. Op financieel degelijke manier. Helder consequenties aangeven. Leiden en kiezen is niet makkelijk, maar de VVD zal het doen. Het programma is tot stand gekomen door inbreng van veel actieve leden en nietleden. Een intensieve belronde langs de leden, werkbijeenkomsten met politici en externe deskundigen, discussie tijdens algemene ledenvergaderingen, overleggen met ondernemers, wijkplatforms etcetera heeft veel informatie opgeleverd; veel dank daarvoor. Ook de programmacommissie (Dineke Duthler, Wieneke Groot en Leendert Combée -voorzitter-) voor het schrijf- en denkwerk. Naast het voorliggende programma komt er nog een verkiezingskrant (medio februari) waar een selectie van onderwerpen op een meer wervende wijze zal worden verwoord. Voor reacties: www.VVDarnhem.nl

Kees den Blanken Voorzitter Bestuur VVD Arnhem

Verkiezingsprogramma 2010-2014

15 september 2009

VVD Arnhem

3


1. Veilige & leefbare stad In veel wijken en plekken in Arnhem zijn bij bewoners en bezoekers gevoelens van onveiligheid en wensen voor een betere leefbaarheid1. De VVD staat voor een stad waarin we niet tolereren dat mensen veel overlast veroorzaken of zich misdragen2. Vrijheid blijheid maar de mensen die de overlast veroorzaken zullen we aanpakken. Natuurlijk is preventie van belang, dat gebeurt ook al in ruime mate. Als de VVD het voor het zeggen heeft zorgen we eerst voor een goede handhavingsmachine: ruimte geven door grenzen te stellen. Doel is dat Arnhemmers zich veilig voelen. De oorzaken (zie ook hoofdstuk 2) moeten worden weggenomen. In een veilige stad wordt niet bezuinigd op politie en is politie zichtbaar op straat aanwezig. Wijkagenten en surveillanten kennen de buurt als hun broekzak en zijn makkelijk bereikbaar. In de leefbare stad is verslonzing niet meer aan de orde omdat zwerfvuil en hondenpoep zijn aangepakt en vernielingen snel hersteld worden. Voor een veilige en leefbare stad moet er meer geld naar handhaven in Arnhem.

Wat wil de VVD voor Arnhem Overlast is niet gewoon, het moet zin hebben om het te melden -

-

Politie (blauw) zichtbaar op straat; eventueel uitgebreid met cameratoezicht. Niet alleen in probleemwijken, maar in alle wijken van Arnhem; Meer toezicht (lichtblauw) op straat. Deze gemeentelijke toezichthouders kunnen optreden tegen allerlei ergernissen als vuil op straat, hondenpoep, geluidsoverlast, bekladding, wildplassen, overlast coffeeshops Hommelseweg (Sonsbeekkwartier) etc. Bestuurlijke boete zo snel mogelijk en ruim invoeren om de overlastgevers te laten merken dat hun gedrag niet wordt geaccepteerd.

Handhaven mag geld kosten; het resultaat telt -

Het beboeten van overlastgevend gedrag kost volgens het College van B&W op dit moment meer aan administratieve rompslomp dan het oplevert en is om die reden stilgelegd. Dat kan veel efficiënter. De VVD wil doorgaan met het opleggen van boetes aan overlastgevers door toezichthouders. Het resultaat (minder overlast) telt en mag zelfs geld kosten.

Aanpak van de harde kern; meer nodig dan blauw op straat -

Gericht kijken naar de wijken met de problemen en nog preciezer: de personen die ze veroorzaken en deze aanpakken De raddraaiers zijn in de wijken bekend. We kunnen dus gericht te werk gaan;

1 Dit blijkt ook uit onderzoek van Marlet (Leefbaarheid doorgrond) en het Nicis Institute (oplossingen voor grootstedelijke 2

-

vraagstukken). Analyses die -soms één op één- ook als informatiebron voor het programma hebben gediend.

Onveiligheid doet iets met je stad….en heeft een oorzaak Arnhem staat op 5e plaats van de “misdaadmonitor” (uit Algemeen Dagblad juni 2009); In onze stad wonen 17.380 Arnhemmers in een woonomgeving met grote leefbaarheidproblemen. Dat is ruim 12% van de Arnhemmers. De belangrijkste problemen zijn: overlast door dronken mensen (in/rond uitgaansgebieden), overlast door drugsgebruik, overlast jongeren, vernieling openbare werken, rommel op straat, overlast omwonenden, bekladding; Veel sociale huurwoningen (of het gebrek aan koopwoningen ) en een gebrekkige kwaliteit van de woningen en openbare ruimte zijn een belangrijke verklaring voor leefbaarheidproblemen. Er is in veel Arnhemse wijken een gebrek aan hogere inkomensgroepen, gezinnen met kinderen en ouderen. Juist zij vormen een bindende factor, zijn goed voor de noodzakelijke sociale controle (zie ook hoofdstuk 2 de aantrekkelijke stad).

Verkiezingsprogramma 2010-2014

VVD Arnhem

4


-

-

Voor de hotspots van overlast en geweld in Arnhem wil de VVD een Buiten Gewoon Veilig Programma. De VVD wil dat de politie ook daar de baas is op straat. Dat vergt de inzet van een specifiek team dat opgeleid is om effectief en snel op te kunnen treden zonder dat de zaak escaleert. Maar het team kan bijvoorbeeld ook verkeerscontroles uitvoeren; Er is meer nodig dan de politie alleen. Het is van belang om de oorzaken aan te pakken (zie ook hoofdstuk 2 en 3). Het gaat ook om: o een veel betere informatie-uitwisseling tussen politie, Openbaar Ministerie, gemeentelijke diensten, Jeugdzorg etcetera (Veiligheidshuis); o gecombineerde inzet van alle overheidsdiensten zoals belastingen, vreemdelingenpolitie, brandweer en gemeente; o investeren in de openbare ruimte: verkeersaanpassingen, parkeren oplossen, intensief beheer (schoonhouden en heel laten; bijvoorbeeld bij de AKU fontein dreigt een neerwaartse spiraal), leegstand van panden voorkomen (woningbouwcorporaties) etcetera.

Sobere opvang drugsverslaafden -

-

-

Voor de VVD is soberheid bij dit onderwerp het uitgangspunt. Er zijn grenzen aan de kosten voor de opvang van verslaafden en overlastplegers. Arnhem geeft momenteel bovengemiddeld veel geld uit aan verslavingszorg. Ten opzichte van sommige vergelijkbare steden zelfs het dubbele; Optimaal gebruik maken van (landelijke) maatregelen om problemen echt aan te pakken zoals de ISD-maatregel (Inrichting Stelselmatige Daders)3. Als er te weinig ISD-plaatsen zijn (cellen en/of begeleiding) zal de VVD er via haar collega’s in Den Haag alles aan doen om het aantal op het juiste peil te brengen; Het is –met de ISD-maatregel- van belang om het uitzichtloze patroon van vastzitten, vrijkomen en terugvallen te doorbreken; perspectief bieden; Overlast rondom verslaafdenopvang (met name de Verschuerwijk) door streng toezicht voorkomen. Ook rond de heroïneverstrekking bij Rijnstate (geringe) overlast aanpakken (t.b.v. inwoners van Alteveer, ’t Cranevelt, Hazegrietje).

3

De maatregel richt zich op het terugdringen van criminaliteit en onveiligheid veroorzaakt door de veelplegers en op de hulp van veelplegers. Verkiezingsprogramma 2010-2014

VVD Arnhem

5


2. Aantrekkelijke stad Wonen, werken, leven en recreëren in Arnhem kan nog zoveel beter De VVD wil de stad nog aantrekkelijker maken voor ondernemers (inclusief publieke en semi-publieke instellingen zoals zorginstellingen, onderzoeksinstituten en dergelijke). Arnhem profileren als echte ondernemersstad. De toename van de bevolking is geen motor meer van economische groei. Er is één motor over: ondernemerschap & innovatie. Voor innovatie moeten we bestaande hoogwaardige instellingen koesteren en zorgen dat andere naar Arnhem komen door aantrekkelijke randvoorwaarden. Bouwen voor middeninkomens is op drie fronten aantrekkelijk voor de stad: - een grote verscheidenheid in woningvoorraad heeft een positieve invloed op het aanbod van arbeid (werken volgt wonen); - dat levert bedrijvigheid (vraag naar arbeid); - ook is een evenwichtige bevolkingssamenstelling in de wijken van belang voor de leefbaarheid. Naast bouwen voor de middeninkomens is voor een aantrekkelijke stad een goede onderwijs/onderzoeksinfrastructuur, cultureel aanbod en veiligheid van groot belang. Voor vrijetijdsbesteding geldt nadrukkelijk “wat sterk is, sterk houden” (evenementen, parken). Cultuur breed houden en nadrukkelijk inzetten op voorzieningen voor Zuid. Op sportgebied kansen grijpen; rolmodel Vitesse beter benutten, ArnhemPapendal als spil in de topsportontwikkeling.

Wat wil de VVD voor Arnhem Faciliteer en motiveer de ondernemers -

-

Vermindering van regeldruk door de geldigheidsduur van vergunningen te verlengen. Ook automatische verlenging voor meerdere soorten vergunningen (tegen kostprijs); Ondernemersinitiatieven ruim baan geven; De VVD wil de winkelsluitingstijden verruimen. De VVD is voorstander van koopzondagen voor de hele stad. Het moet wel een eigen keuze van de individuele ondernemer zijn om op de koopzondagen open te zijn. Voor de winkelcentra moet de gemeente met fysieke maatregelen de bezoekersstroom op gang brengen4; Sluitingstijden horeca in het centrum gelijktrekken; Versneld uitvoeren BGB (Buiten Gewoon Beter)-projecten in verband met benodigde werkgelegenheid. Er liggen tientallen miljoenen op de plank. BGB kan sneller en efficiënter. Mouwen opstropen en aanpakken; Instellen van een Stedelijke Economische Raad (SER) met de eindverantwoordelijken van de 10 grootste bedrijven, met als doel om de economische kracht van Arnhem te versterken door wensen te formuleren (logistiek, research & development, onderwijs, cultuur en sport) en met de gemeente acties in gang te zetten;

4

Het belang van (ruimte voor) ondernemers De gemeente moet zich niet bemoeien met de (gewenste) branchering om zo het midden en kleinbedrijf te stimuleren tot een gevarieerd en veelzijdig winkelaanbod te komen. Dit beleid heeft in de (dure) winkelstraten geen enkel effect gehad. Het MKB is vrijwel van alle A-lokaties verdwenen. Daarentegen zijn er veel leuke nieuwe ontwikkelingen in de zijstraten door de juiste voorwaarden te scheppen en aan de markt over te laten wie er in de niche springt. Door de modebiënnale en de internationale faam van de academie, in combinatie met het opknappen van de zijstraten (bijvoorbeeld Kerkstraat en het Eiland) zie je daar nieuwe initiatieven ontstaan die werkelijk iets toevoegen aan het winkelaanbod. Dus de gemeente moet (met visie op kansen voor een gebied) door aandacht voor bestrating, verlichting, bewegwijzering zorgen dat er een bezoekersstroom op gang komt. Verkiezingsprogramma 2010-2014

VVD Arnhem

6


-

Veel energie steken in citymarketing; mode en vormgeving (in samenwerking met Amsterdam, Düsseldorf/Keulen), EMT (energie-, en milieutechnologie), sport (Gelredome, Arnhem-Papendal), en groen recreëren (de unieke combinatie van een levendige binnenstad in een groen decor beter benutten). Daarnaast de blik nadrukkelijk richten op het oosten….

De wijzen kijken naar het oosten -

-

De VVD wil nadrukkelijker óók naar het oosten (bijvoorbeeld Twente en Ruhrgebied / Nordrhein-Westfalen) kijken. Bijvoorbeeld naar: o Onderwijs-infrastructuur. De komst van een dependance van een extra hoogwaardige onderwijsinstelling / universiteit (bijv. Twente of Wageningen) zal de economische aantrekkingskracht van Arnhem versterken en leiden tot vestiging van meer hoogwaardige bedrijven en instellingen; o Warenmarkt. De kwaliteit en kwantiteit van de Arnhemse warenmarkt vergroten. Vroeger trok de Arnhemse warenmarkt veel meer Duitsers dan tegenwoordig (in andere grenssteden als Enschede en Venlo lukt dat beter); o Toerisme. Citymarketing over de lands- en provinciegrens. Grensoverschrijdende samenwerking met onder meer Duitse steden (bijvoorbeeld modesteden Düsseldorf en Keulen); Bezoekers die zich welkom voelen geven geld uit en komen graag nog eens terug (bereikbaarheid centrum, bewegwijzering, parkeren; zie hoofdstuk 5).

Bouwen voor de middeninkomens -

-

Bouwen van koopwoningen voor het middensegment5; Versneld en massief inzetten op de kwaliteit van de bestaande woningen en woonomgevingen; ook weer voor de middeninkomens. Dit geeft een verbeterde doorstroming (vermindert scheefwonen) en geeft een gedifferentieerde bevolkingssamenstelling in de betreffende wijken. De onevenwichtige sociale structuur is voor een aantal wijken een sleutelprobleem en de basis voor leefbaarheidproblemen; De betere doorstroming vraagt een regionale aanpak (Stadsregio). De goedkopere woningen moeten vooral ook elders in de regio komen; De VVD wil dat de gemeente gronden aanbiedt aan woningbouwcorporaties tegen marktconforme tarieven (nu zijn die tarieven lager). Dat levert de gemeente meer geld op en de corporaties bouwen op die duurdere grond “automatisch” voor het belangrijke (gezien de samenstelling van de woningvoorraad) duurdere segment.

5

Het belang van extra koopwoningen De grote vraag naar goedkope huurwoningen (vooral voor starters op de woningmarkt) zullen we niet ontkennen. Er zijn echter ruim voldoende woningen in deze sector in Arnhem. Het probleem is dat deze niet door de doelgroep worden bewoond, maar door mensen met een hoger inkomen dan waarvoor deze woningen zijn bedoeld; het zogenaamde scheefwonen. Woningbouwcorporaties zetten nu stappen om deze scheefbewoning tegen te gaan, bijvoorbeeld door het te koop aanbieden van woningen en door in het wat hogere segment te bouwen. Prima initiatieven in de ogen van de VVD. Voor Arnhem zijn koopwoningen voor het middensegment van groot belang. Als het uitgangspunt is dat Arnhem de top van de vergelijkbare steden wil behalen moet Arnhem van het huidige percentage van ca. 40 % koopwoningen stijgen naar ca. 58% koopwoningen. Als vanaf vandaag alle nieuw te bouwen woningen koopwoningen zouden zijn, is dat pas in 2039 gerealiseerd! Verkiezingsprogramma 2010-2014

VVD Arnhem

7


Grote projecten: minder, beter doen -

Rijnboog is niet meer… er moeten hapklare brokken resteren die afzonderlijk van elkaar financieel gedekt zijn: o station moet snel af! Eventueel door bezuinigingen elders; o Eusebius restaureren en exploiteren; o als de technische en financiële haalbaarheid van de haven vóór zomer 2010 niet gegarandeerd kan worden, geen Havenkwartier maar een Waterkwartier. In samenhang met de Jansbeek en een iets verdiepte Weerdjesstraat waardoor voetgangers eenvoudig over kunnen steken richting Rijnkade; o cultuurcluster aan de Rijn als dat financieel solide kan. Anders schouwburg op huidige locatie vernieuwbouwen met hotel en congresfunctie en het Museum voor Moderne Kunst handhaven op huidige locatie; o Coehoornkwartier.

Cultuur voor iedereen en vooral ook Zuid niet vergeten -

-

Het culturele aanbod moet breed en divers blijven. Voor elk wat wils: van Franz Schubert en Frans Bauer tot Lange Frans; De VVD heeft een motie mee ingediend voor meer cultuur (podia en opleiding) in Zuid. In Zuid kennen we de Maltburg en het Matserhuis, maar er zijn ook oefenruimtes nodig voor theater, dans, zang en bands. Ook multifunctionele ruimtes als hart van de wijk zoals in Elderveld worden door de VVD ondersteund; Podiumkunsten: zorg dat belangrijke instellingen zoals bijvoorbeeld het Posttheater met het nieuwe subsidiesysteem goede kwaliteit leveren. Dit volgen (heldere criteria) en subsidie indien nodig intrekken; Creatieve ruimten: Arnhem is een stad voor kunstenaars. De VVD wil nadrukkelijk een koppeling maken tussen het beschikbaar stellen van woon- en werkruimte (in tijd beperkte opstartsubsidie) en het zelfstandig ondernemerschap; Mooie, onderscheidende architectuur (als cultuurpijler) voor nieuwbouwprojecten. En waar mogelijk het beeldbepalende in stand houden zoals bijv. de St. Jansschool (Klarendal), het dorpse karakter van Elden en Musis Sacrum in oude luister terugbrengen. Ook het gevoel voor historie bewaken (bijv. Middeleeuws stratenplan).

Investeren in topsport en breedtesport -

-

Sport in de wijken: zorg voor kleine sportaccommodaties in de directe woonomgeving (met voldoende parkeermogelijkheden). Sportpark ‘t Cranevelt is bijvoorbeeld een unieke plaats om overdekt te schaatsen. Het pleintje tussen De Palatijn en het hertenkamp in park Sonsbeek is wat ons betreft een goede plaats voor een skateplein. Er moeten voldoende speelvelden zijn, zeker in wijken met weinig groen; De rol van sportverenigingen is ook zeer groot als het gaat om sociale cohesie. Om die reden voorzien van extra financiële middelen (zie hoofdstuk 3 en 7); Vitesse. Geen exploitatiesubsidies naar Vitesse; Het is van belang dat Arnhem-Papendal blijft beschikken over moderne topsportaccommodaties. Goede topsport en sportieve successen stimuleren anderen om aan sport te gaan doen. De VVD wil onderzoeken hoe Arnhem zich kan profileren in de richting van de olympische spelen 2028. Arnhem-Papendal als één van de vier landelijke olympische steunpunten. Met een focus op de gehandicaptensport omdat Arnhem ten aanzien van de zorg voor mensen met een functiebeperking, een naam heeft hoog te houden (specifieke zorginstellingen en opleidingen).

Verkiezingsprogramma 2010-2014

VVD Arnhem

8


3. Sociale stad Door werk contact en sociaal verband vinden, en daarmee zin en plezier in het leven, kan voor meer mensen in Arnhem beter gerealiseerd worden. Als ze het zelf willen… De VVD gaat er vanuit dat iedereen iets van zijn of haar leven wil maken. De VVD gaat uit van de eigen kracht van ieder individu: “wat heb ik nodig om mee te kunnen doen” (ook het uitgangspunt van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Het hebben van betaald en/of onbetaald werk is één van de belangrijke pijlers. Er is maar één partij van de arbeid en dat is de VVD. Werkelozen aan het werk bij een werkgever of second best met behoud van uitkering nuttige dingen voor de stad doen. Natuurlijk wil de VVD voor een beperkte groep een degelijk sociaal vangnet. De aandacht moet voor een belangrijk deel uitgaan naar de jeugd. Niet alle energie en (te)veel geld richten op de problemen maar investeren: talentontwikkeling! Dus meer geld naar onderwijs, sport(verenigingen) en cultuur voor de jeugd (ook in Zuid!) en minder geld naar allerlei welzijnsprojecten.

Wat wil de VVD voor Arnhem Werkelozen aan het werk! -

-

-

Arnhem kent veel regelingen en instrumenten om werkelozen (NWW-ers: nietwerkende werkzoekenden) aan het werk te helpen6. De VVD wil zoveel als mogelijk toe naar het inschakelen van gespecialiseerde private detacheerders (makelaars in werk). De detacheerder werft werkgevers binnen specifieke branches. Na training en een stage bij een van deze werkgevers komen ze voor één jaar in dienst bij de detacheerder. Deze detacheert ze vervolgens weer bij de potentiële werkgever. Na afloop van het dienstverband met de detacheerder komen de mensen in dienst bij de inlenende werkgever of een ander deelnemend bedrijf. Het voordeel van deze aanpak is dat er sneller een werkgever-werknemer relatie ontstaat (en geen gemeente/klant-relatie), waarbinnen veel directer gestuurd, beloond en gesanctioneerd kan worden. Intensieve begeleiding, óók buiten kantoortijden is de sleutel tot het succes. Dat kan (alleen) een private detacheerder bieden; Second-best is het werken met behoud van uitkering. Veel uitkeringsgerechtigden kunnen hiermee direct aan de slag. Zij leveren dan een nuttige prestatie voor een aantal dagen in de week. Bijvoorbeeld als toezichthouder in de openbare ruimte, beheerder openbare ruimte of als ondersteuning bij de naschoolse opvang, hulpconciërge of huismeester, als extra begeleider in een stadsbus/leerlingenvervoerbus, informant/wegwijzer voor bezoekers aan de binnenstad. Voordeel hiervan is successen op korte termijn die gunstig uitwerken voor de leefbaarheidssituatie. Nadeel is dat met gesubsidieerde arbeid de structurele problemen op de arbeidsmarkt niet worden aangepakt; Stop de armoedeval. Betaald werk moet ook echt lonen. De zogeheten armoedeval, waarbij aanvaarding van betaald werk feitelijk leidt tot minder netto inko-

6 - Bij het aan het werk helpen van (langdurig) werkelozen worden er in Arnhem veel instrumenten ingezet: ArbeidsTrainingCen-

trum (werknemersvaardigheden oefenen), werkgeversservicepunt (voor match tussen vraag en aanbod), Individuele Plaatsingssubsidie (om plaatsing op regulier werk te faciliteren voor 1 en max. 3 jaar), opstapbanen (werkervaringsbaan, loon wordt volledig vergoed door de gemeente), werken met behoud van uitkering (er wordt een subsidie beschikbaar gesteld om met behoud van uitkering nuttige werkzaamheden te verrichten. Bedoeld voor participatie van bijstandsgerechtigden die geen kans hebben op regulier werk); - Per oktober 2009 is de Wet Investeren In Jongeren (WIJ) van kracht. Vanaf die datum hebben jongeren tot 27 jaar die van school komen in principe geen recht meer op een uitkering maar wel op ondersteuning bij het vinden van werk of passende scholing. Verkiezingsprogramma 2010-2014

VVD Arnhem

9


-

men, moet daarom worden voorkomen7; Uitdaging is om (langdurig) werkelozen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt en om het aanbod van banen te vergroten8. Daarom wil de VVD het vestigingsklimaat tegen het licht houden voor bestaande en nieuwe vestigingen.

Niet staren naar de problemen, maar talentontwikkeling bij de jeugd -

-

Zo min mogelijk geld naar aparte voorzieningen en projecten om problemen op te lossen maar geld steken in het aantrekkelijker maken van de “eerstelijnsvoorzieningen” (sportvoorzieningen, werk, onderwijs, cultuur [muziek/dans] ). Voor alle jeugd in alle wijken. Bijvoorbeeld sportverenigingen beter faciliteren (kennis en geld), brede scholen faciliteren als zij bijvoorbeeld oefenruimtes voor bands/poppodia in willen richten. Ook de multifunctionele (woonzorg)centra (MFC’s) kunnen hier een belangrijk rol spelen. Deze moeten dus niet verkleind of versoberd worden gebouwd (Elderveld) maar juist ook zo multifunctioneel mogelijk waardoor ook op andere plekken in de wijk de situatie verbetert (in Klarendal is de wens van de wijk om de sporthal aan de Neerlandstuinstraat te laten vervallen en deze onder te brengen in het MFC); Daar waar nog sprake moet zijn van specifiek jongerenwerk vindt de VVD dat er alleen geld moet gaan naar projecten die zeer gericht werken en -binnen een redelijke termijn- effectief blijken (bijvoorbeeld: straatcoaches); Voorbeelden van ex-probleemjongeren die er zelf uiteindelijk iets moois van hebben gemaakt, als rolmodel afficheren.

De blik op onderwijs verruimen -

-

-

-

Doe wat je kan om jongeren tenminste aan hun startkwalificatie (MBO-II niveau) te helpen9, door: o VMBO en MBO in één gebouw onder te brengen (zoals bijv. Leerpark Arnhem). Juist op de overgang van VMBO-MBO vallen de meeste leerlingen uit; o bij absentie direct een leerplichtambtenaar er boven op; o spijbelbattle introduceren; prijs voor de klas die het minst spijbelt; Extra aandacht voor leerwerktrajecten. De gemeente kan in de eigen organisatie en diensten, bij maatschappelijke organisaties waarmee ze een subsidierelatie heeft en bij ondernemers waarmee ze zaken doet bevorderen dat er meer leerwerkplekken tot stand komen; Gebouwen beschikbaar stellen voor vakscholen (Commissie Bakker); ook woningcorporaties hier een rol in geven; Grote variatie in onderwijsinstellingen bevorderen. Investeer mee of faciliteer particuliere initiatieven. Stimuleer de ontwikkeling van brede scholen (start de ontwikkeling van de Pieter Breughelschool tot bredeschool met wijkvoorzieningen en ‘Huisartsen Onder Een Dak‘), zaterdagscholen, weekendscholen en voorscholen om de leertijd voor leerlingen met een achterstand te kunnen vergroten; Gebruik extra geld om de prestaties van bepaalde scholen en onderwijsteams te belonen; Financier beloningsdifferentiatie om de beste leerkrachten aan te kunnen trekken op Arnhemse scholen.

7 Maatregelen die de armoedeval in de hand werken moeten als het aan de VVD ligt worden gestopt. Het kwijtscheldingsbeleid

en de bijzondere bijstand zullen om die reden kritisch tegen het licht worden gehouden. Voor sommige Arnhemmers is kwijtschelding van gemeentelijke belastingen onontkoombaar. 8 Meer laagopgeleiden dan banen voor laagopgeleiden: per laagopgeleide Arnhemmer is er minder dan één baan beschikbaar. Een mismatch tussen vraag en aanbod; in Arnhem is 34% van de beroepsbevolking laaggeschoold. 9 Ruim de helft van de niet-werkende werkzoekenden heeft basisschool of VMBO; dus géén startkwalificatie. Verkiezingsprogramma 2010-2014

VVD Arnhem

10


Wat moet het WELzijn? -

-

-

-

Er gaat als het aan de VVD ligt meer geld naar de basisvoorzieningen als onderwijs, sportverenigingen, arbeidsparticipatie en cultuur. Welzijn en sociaal beleid begint met goed onderwijs en werk; Geen duidelijk effect, dan geen subsidie. De VVD wil af van het stapelen van allerlei op zichzelf goede initiatieven. De VVD wil heldere prestatieafspraken met (welzijns- en zorg)instellingen en transparante toetsing. Is het effect onvoldoende dan stoppen we er mee10. Het is van belang een beperkt aantal zeer kwetsbare burgers te ondersteunen terwijl andere groepen juist op hun eigen verantwoordelijkheden worden aangesproken; Zorg dat er ook in de toekomst voldoende mantelzorgers zijn11; Integratiebeleid op basis van de wet. Niet meer en niet minder; De VVD wil een seniorenbeleid dat er op gericht is om de vitaliteit te stimuleren. Dit betekent o.a. een regionaal adequaat woningaanbod, een veilige woonomgeving met voor ouderen bereikbare voorzieningen met zorgplaatsen. De senior moet zo lang mogelijk in zijn/haar eigen woonomgeving kunnen blijven wonen; Goede voorzieningen gehandicapten. Ook mensen met een lichamelijke en/of geestelijke functiebeperking moeten vanzelfsprekend zo zelfstandig en actief mogelijk aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. Openbare gebouwen, recreatie-, sport-, en groenvoorzieningen, winkelcentra (incl. openbare toiletten) en openbaar vervoer dienen toegankelijk en bruikbaar te zijn voor mensen met een lichamelijke en/of visuele functiebeperking. De uitkomsten van de jaarlijkse schouw (in overleg met het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten; APCG), moeten snel worden uitgevoerd; De VVD is voor het zo snel mogelijk invoeren van een SMS alert systeem. Voorlichtingscampagnes van de gemeente en belangrijke informatie over openbare orde en veiligheid moeten iedereen bereiken, dus ook mensen met een visuele of auditieve functiebeperking. Als je doof bent heb je niets aan een sirene.

10 Effecten welzijnszorg niet duidelijk

-

Het welzijnsbeleid is versnipperd over verschillende beleidsnotities en instellingen; Er is geen samenhangend overzicht van doelstellingen op het gebied van welzijn; Heldere prestatieafspraken verbonden aan verstrekte subsidies worden lang niet altijd vastgelegd; De bijdrage die welzijnsinstellingen leveren aan gewenste maatschappelijke effecten blijven buiten beeld; er is onvoldoende zicht op de prestaties. Bijvoorbeeld : de uitgaven aan sociale voorzieningen en aan het minimabeleid zijn aanzienlijk als het wordt afgezet tegen uitgaven en resultaten in vergelijkbare steden. Is het beleid voldoende effectief en doelmatig? 11 Er is landelijk een afname van het aantal vrijwilligers en het aantal mantelzorgers. De mensen die onbetaald werk doen, doen dat in toenemende mate alleen nog maar als het werk uitdagend is, als men iets leert of als men zijn of haar sociaal netwerk hiermee kan uitbreiden. De gemeente kan aan deze aspecten meer aandacht besteden. Ook moet meer gebruik gemaakt worden van de grotere groep vitale ouderen. Dat er in de toekomst voldoende mantelzorgers zijn, is voor de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg van groot belang. Beleidsmogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen met advies, opleidingen, het uit handen nemen van regelwerk en met respijtzorg moeten optimaal ingezet gaan worden. Verkiezingsprogramma 2010-2014

VVD Arnhem

11


4. Groene stad Dankzij ligging, natuur, kennis- en bedrijfskracht heeft Arnhem een prima positie om zich te ontwikkelen tot een voorbeeldige groene stad. Duurzaamheid moet geen leeg begrip zijn. Arnhem moet dus -met gezond verstandhaar nek uit durven te steken bij het faciliteren van nieuwe ontwikkelingen; goed voor het milieu en ook goed voor de economie. In de groene stad is medegebruik en toegankelijkheid van natuurgebieden goed geregeld, worden regionale initiatieven ontplooid, is geluidhinder verminderd en de luchtkwaliteit verbeterd. Zonder dat de gemeente eisen stelt die boven wettelijke normen liggen. En over groen gesproken….Meinerswijk moet groen blijven; een investering voor de toekomst!

Wat wil de VVD voor Arnhem Arnhemse innovaties

Arnhems unieke positie op energie- en milieugebied moet en kan verder worden versterkt. - De VVD stelt voor een Milieuraad op te richten. De Arnhemse Milieuraad vormt een raad van Advies met de Arnhemse energie / klimaat / infrastructuur bedrijven (Essent, Alliander, KEMA, Arcadis, Akzo Nobel, Teijin, Vitens etc). Zij worden uitgenodigd en gestimuleerd om van Arnhem echt een voorbeeldstad te maken als het gaat om de besparing van brandstof en het beperken van de uitstoot. Er kan samenwerking worden gezocht met de HAN en de stichting KIEMT; - Duurzame innovaties bevorderen door stimuleringsprogramma’s voor het bedrijfsleven: o Arnhem moet de vanzelfsprekende plek worden waar (met rijksgeld) experimenten met vervoer worden uitgevoerd; o niet alleen waterstof, maar allerlei mogelijkheden verwelkomen die bijdragen aan Arnhem duurzame / groene/ energiestad. Zo is de gemeente met openbare verlichting zelf grootverbruiker. Doel: 100% ledlampen in openbare verlichting en verkeerslichten; o ontwerpen, ontwikkelen en aanleggen van laadpunten voor elektrische auto’s en brommers; o ontwerpen, ontwikkelen en aanleggen van ultramoderne transferia.

Groen, groener ….. -

-

Geen bebouwing in groene vingers. De groene longen van Arnhem (waaronder ook Lingezegen) koesteren maar ook veel aandacht aan stedelijk groen. De focus verleggen van de grote parken naar binnenstedelijk groen. Groen is in sommige wijken/straten (te) weinig zichtbaar of onvoldoende toegankelijk (Schuytgraaf); Niet bouwen in Meinerswijk. Stadsblokken mag bebouwd worden maar als voorbeeldwijk op het gebied van duurzaamheid. Stadsblokken als voorbeeld van emissieloos of energieopleverend eiland; De watersport/waterrecreatie concentreren rond/in Stadsblokken en Meinerswijk. Met onder meer een aantrekkelijke route/tocht voor niet-gemotoriseerde waterrecreatie; Extra stimuleren hergebruik restwarmte (zwembaden);

Verkiezingsprogramma 2010-2014

VVD Arnhem

12


-

Uitbreiden toepassingen zonne-energie (bijvoorbeeld bij nieuwe projecten als de overkapping van de A12); Bij stadsvernieuwing nieuwe inzichten toepassen: stadsverwarming, zoveel mogelijk zelfvoorzienend (bijvoorbeeld Akzo-terrein Velperweg).

Duurzame mobiliteit -

Trolleynetwerk behouden en ook rijden met bijvoorbeeld waterstofbussen; Overkappen A12 en spoor Arnhem-West. Arnhem moet zich enorm inzetten om dergelijke zaken serieus onderzocht te krijgen door de Rijksoverheid. Hierbij hoort ook de verlegging van het rangeerterrein naar buiten de stad. Daar kan gekeken worden naar overkapping in combinatie met kantoorbouw.

Verkiezingsprogramma 2010-2014

VVD Arnhem

13


5. Bereikbare stad Arnhem is van oudsher een trefplaats van mensen op een knooppunt van handelsroutes. Ons succes was eeuwenlang bereikbaarheid. Nu winkelt men elders en groeien Apeldoorn en Ede ons voorbij. Het begint met goede ontsluiting van de stad Arnhem en haar centrum Aangekomen in de stad moeten bewegwijzering en parkeervoorzieningen (betalen op basis van werkelijke tijd!) maken dat je je welkom voelt! Daarnaast wil de VVD nadrukkelijk ook aandacht voor: - integraal mobiliteitsplan voor Arnhem e.o.; voor nu en voor over 5 en 20 jaar; - goede ontsluiting van met name nieuwe wijken (bijvoorbeeld: Schuytgraaf); - grotere parkeerdruk in en om centrum door komst van meer woon- en werklocaties in centrum; - snelle fysieke uitwisseling tussen onderwijsinstellingen in Arnhem met Nijmegen, Wageningen en Enschede; - evenementen en toerisme die om perfecte bereikbaarheid vragen. Bereikbaarheid is de smeerolie van de stad

Wat wil de VVD voor Arnhem Parkeren: bekijk het per wijk -

-

-

-

Maatwerk is noodzakelijk. Arnhem is een wijkenstad daar hoort dus ook een parkeeraanpak per wijk bij. Problemen in de wijken zijn zo verschillend dat er geen uniforme regeling op te leggen is. Per wijk moet onderzocht worden welke parkeeroplossing het beste is: blauwe schijf of kaartje kopen? Overdag of ook ’s avonds? Voor het Sonsbeekkwartier en/of Spijkerkwartier is het wellicht de beste oplossing om kaartjes te verkopen en de opbrengst te oormerken voor een gebouwde parkeervoorziening. In andere wijken speelt een periodieke parkeerdruk tijdens evenementen in bijvoorbeeld het Gelredome weer een hoofdrol (Bakenhof/Malburgen, Alteveer/ Cranevelt). Of de parkeerdruk vanuit een kantorengebied (bijvoorbeeld Rijnpoort: Holthuizen/Vredenburg/Kronenburg/Rijkerswoerd); Parkeeropbrengsten moeten ten goede komen aan nieuwe parkeeroplossingen12; Parkeren betalen op basis van de werkelijke tijd; De VVD stelt ook voor om bijvoorbeeld dinsdagochtend gratis te kunnen straatparkeren in Arnhem centrum. Voor veel potentiÍle bezoekers van de stad zijn de dorpen rond Arnhem nu namelijk een aantrekkelijk alternatief (parkeren voor de deur voor een ander tarief); Mogelijkheden voor extra transferia onderzoeken. Daarbij vooral kijken naar een zo snel mogelijke verbinding tussen transferium en binnenstad. Dat maakt het aantrekkelijk en goedkoper dan parkeren in de stad. Een busstation in Noord en een busstation in Zuid gecombineerd met een transferium kan een oplossing zijn. Gecombineerd met een snelle verbinding via het centrum tussen Noord en Zuid; dan hoeven ook niet alle bussen het centrum in. Een mogelijke optie in Zuid is Stadsblokken (onderlaag parkeren en daar bovenop bouwen); Parkeren bij sportaccommodaties: zorg voor voldoende parkeerplaatsen; Parkeren bij scholen: kiss en ride stroken bij elke basisschool.

12 Nu worden slecht lopende parkeergarages gefinancierd door straatparkeren en de geplande nieuwe parkeerregimes.

Verkiezingsprogramma 2010-2014

VVD Arnhem

14


Duidelijke bewegwijzering voor bezoekers -

Geef de centrumring een kleur; dan is duidelijk of je er op zit of niet. Nu raken mensen het spoor bijster en belanden ongewild in Zuid of rijden richting haven. De bewegwijzering in Arnhem is onder de maat (heeft u een bezoeker wel eens uit proberen te leggen hoe hij/zij met de auto bij de schouwburg komt?!).

Goed OV -

Station moet als eerste af (zie ook hoofdstuk 2 de aantrekkelijke stad). Dat gaat met de VVD zeker gebeuren; Snelle verbinding maken tussen HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen) en Radboud Universiteit. Ook tussen ziekenhuis Rijnstate en ziekenhuizen Nijmegen; De VVD wil er alles aan doen om het nachtnet (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht) door te trekken naar Arnhem/Nijmegen; Maar ook op wijkniveau: handhaaf de route van lijn 2 tot in Schaarsbergen.

Regionale/stedelijke ontsluiting -

-

-

Met de ontwikkeling van Schuytgraaf en de realisatie van het Havenkwartier / Waterkwartier wordt de noodzaak om te komen tot een goede Zuid-Noord verbinding aan de westzijde steeds groter. Het ontbreken van een ringweg aan de westzijde van Arnhem leidt met toenemende regelmaat tot overbelasting van de Schelmseweg, Oranjestraat, Onderlangs en de woonwijken van Arnhem-West. Samen met Oosterbeek (gemeente Renkum) en de provincie Gelderland moet naar oplossingen worden gekeken. Waarbij de kwetsbare natuurgebieden gespaard moeten worden; A15 zo spoedig mogelijk doortrekken van knooppunt Ressen (bij Bemmel) naar de A12; Ook de ontsluiting per fiets goed onder de loep nemen. Veilige en goed verlichte fietspaden (bijvoorbeeld het fietspad over de dijk naast de Eldenseweg beter verlichten en verbeteringen in de Schuytgraaf in de directe omgeving van het Sportpark & de route naar de Salamander [bijvoorbeeld kruising Reine Claude/Koningskers]); Verbinding maken tussen toeristische trekpleisters aan de Schelmseweg (Burgers Zoo, Nederlands Openluchtmuseum, Nationaal Historisch Museum) en het centrum. Met bijvoorbeeld een stille supersonische kabelbaan verweven in het landschap; de gemeente faciliteert. Goed kijken naar de verkeersafwikkeling en het parkeren, dit levert nu al regelmatig overlast op voor de omliggende wijken (’t Cranevelt / Alteveer / Hazegrietje).

Verkiezingsprogramma 2010-2014

VVD Arnhem

15


6. Betrouwbare stad Vertrouwen moet verdiend worden. Door betrouwbaarheid. In een betrouwbare stad hebben bestuurders het vertrouwen van de Arnhemmers en beschamen dat niet. Voor een aantal onderwerpen is het van belang om in een vroeg stadium écht naar de direct betrokken Arnhemmers te luisteren. Maar besluiten worden in de ogen van de VVD door het bestuur genomen (vertegenwoordigende democratie); zonder (p)referenda. Daar staat de VVD voor. De VVD-bestuurders zullen de stad altijd uitleggen waarom ze iets doen of iets niet doen.

Wat wil de VVD voor Arnhem Burgerparticipatie: ALS je het doet, doe het dan goed -

Duidelijke uitleg en afspraken vooraf. Echte participatie in de beginfase. Juist op dat moment heel goed luisteren naar de écht direct betrokken Arnhemmers. Daarna de betrokkenen blijven informeren; Geen zinloze (p)referenda en enquêtes! Geen meningsvormende ronde meer in de cyclus van raadsvergaderingen (alleen informatief en besluitvormend) met meer tijd daartussen zodat raadsleden -nog meer dan nu- ook zelf op onderzoek uit kunnen.

Open en transparant stadsbestuur -

-

De burger moet weten waar het geld vandaan komt en waar het naar toe gaat (zie ook hoofdstuk 7 de financieel gezonde stad); Blijven aandringen op de actieve informatieplicht van het College van B&W. De raad wordt nu te vaak half, niet volledig en/of niet tijdig geïnformeerd. Cultuuromslag is nodig. Blijven de verantwoordelijken in gebreke, dan moeten ze weg. Dat begrijpt de kiezer; De portefeuillehouder dient de ambtenaren aan te sturen en niet andersom; Er moet een raadsprogramma komen op basis waarvan de Collegedragende partijen een Collegeakkoord maken. Dit is onder meer van belang om te benadrukken dat het in de gemeente gaat om collegiaal bestuur; dat we gezamenlijk de stad verder willen helpen. De VVD zal compromissen moeten sluiten in onderhandelingen met andere partijen. Na het sluiten van compromissen komt de VVD vanzelfsprekend terug naar de eigen achterban om de keuzes uit te leggen.

Stadsbestuur met “een rechte rug” -

Uitleggen wat je doet en ook uitleggen wat je NIET doet. Duidelijke communicatie; Afmaken waar je mee begonnen bent. Vooral niet allerlei nieuwe plannen opstarten; Leveren investeringen niet op wat ermee is beoogd, dan beleid ter discussie durven stellen. Durven stoppen of veranderen; Afspraken en toezeggingen moeten worden nagekomen.

Verkiezingsprogramma 2010-2014

VVD Arnhem

16


7. Financieel gezonde stad Financieel staat Arnhem er slecht voor13. Niet door uitgaven en hogere belasting maar door bezuinigen en budgetneutrale verschuivingen moet het beleid anders. Financiële discipline brengt naast de nodige reserves ook het sterk noodzakelijk realisme terug. De VVD wil een stad waar een solide financieel beleid wordt gevoerd. Een financieel gezonde stad geeft niet meer geld uit dan nodig is en heeft als motto: ‘eerst verdienen, dan uitgeven’. Zo’n stad heeft een sterke, efficiënte en kleine organisatie die zichtbaar en aanspreekbaar is. Een financieel gezonde stad gebruikt de OZB niet als melkkoe om gaten te vullen. In een gezonde stad wordt ook geen inkomenspolitiek gevoerd op gemeentelijk niveau. Als (stadsontwikkelings)plannen door de economische crisis niet haalbaar zijn dan worden in de financieel gezonde stad bestaande plannen gewijzigd. Geen symboolpolitiek in de financieel gezonde stad als het om de recessie gaat. Op korte termijn reëel kijken naar gemeentelijke mogelijkheden maar belangrijker, voor de middellange termijn: scholing, scholing, scholing…14 Al dan niet ingegeven door de recessie zullen de inkomsten (ook vanuit het rijk) afnemen. Er moeten keuzes worden gemaakt om de tering naar de nering te kunnen zetten.

Wat wil de VVD voor Arnhem Nieuw beleid met oud geld

Door bezuinigingen en budgetneutrale verschuivingen moet het beleid anders; beter. Niet door het stapelen van nieuw beleid maar nieuw beleid met oud geld. De VVD stelt een aantal bezuinigingen en verschuivingen voor. De omvang daarvan is uiteraard afhankelijk van de actuele financiële situatie in 2010.

Extra geld naar: + Veiligheid, bestuurlijke boetes, toezichthouders (hoofdstuk 1); + “De basis”: sportverenigingen, onderwijs, cultuur voor de jeugd, MFC’s (hfdst. 3); + Sociale recherche (verderop in dit hoofdstuk); + Bereikbaarheid/bewegwijzering van de stad en betaald parkeren op basis van werkelijke tijd (hoofdstuk 5).

13 Weg (spaar)geld!

-

de financiële reserves van Arnhem drogen steeds verder op (de teller staat nu op € 0) en er staan nog grote uitgaven te wachten; de uitkeringen uit het Gemeentefonds gaan omlaag (door recessie). Tegelijkertijd zullen de uitgaven aan uitkeringen stijgen (compensatie door het Rijk is nog ongewis), schuldhulpverlening zal zeer waarschijnlijk toenemen en we ontvangen minder inkomsten uit bouwen (inkomsten van het grondbedrijf lopen terug door minder transacties en minder bouwbewegingen). Dit alles kan oplopen tot 25 miljoen op jaarbasis (is circa 4 % van de begroting) 14 Naast de vele noodzakelijke inspanningen die de VVD in Arnhem wil plegen is het ook reëel om te constateren dat het landelijk beleid in belangrijke mate het vestigingsklimaat bepaalt. Het is niet ondenkbaar dat het verlagen van de vennootschapsbelasting met twee procentpunt of het verhogen van de kleine ondernemersaftrek meer effect hebben op de lokale economie dan stedelijke impulsen. Dus naast een sterke lokale VVD is ook een sterke landelijke VVD van belang. Verkiezingsprogramma 2010-2014

VVD Arnhem

17


Minder geld naar: -

Niet effectieve welzijnsprojecten (hoofdstuk 3); Onterecht betaalde uitkeringen (verderop in dit hoofdstuk); Woningbouwcorporaties die niet de marktconforme grondprijs betalen (hoofdstuk 2); (P)referenda (hoofdstuk 6); “Grote”projecten, door goed projectmanagement en regierol ambtelijk apparaat (verderop in dit hoofdstuk); Niet effectieve uitgaven op de automatische piloot (onder andere doorlichten gemeenschappelijke regelingen) (verderop in dit hoofdstuk).

Afschaffen automatismen: in het verleden ingezet beleid is geen garantie voor de toekomst -

Een grondige herprioritering is nodig. De uitgaven moeten goed en zakelijk tegen het licht worden gehouden; Gemeenschappelijke regelingen doorlichten: wat is de bijdrage van Arnhem en wat komt er voor terug. Ook hier moet de bezem door een grote hoeveelheid vanzelfsprekendheden (de kredietcrisis is daar een goed moment voor).

Solide financieel beleid -

Solide financieel beleid begint bij het beperken van de risico’s door: o goed projectmanagement van de grote projecten (Centraal station, Rijnboog, Eusebius etc.). Daar hoort een duidelijke en kwalitatief goed ingevulde regierol van de gemeente bij. Het ambtelijk apparaat moet op die vraag worden aangepast; o betere risicoanalyse van projecten met duidelijkere consequenties voor het financiële weerstandsvermogen van de stad; o transparantie en een zorgvuldige controle op doelbereiking (geldt voor projecten en taken in alle gemeentelijke sectoren); o wethouder financieel betrokken en verantwoordelijk laten zijn op elk dossier van zijn/haar portefeuille. De portefeuillehouder financiën heeft de controlfunctie; o derden aansprakelijk durven stellen; zakelijk en professioneel; o marktwerking en projectontwikkelaars daar waar nodig en mogelijk. Musis Sacrum, Luxor (exploitatie met commerciële ondernemer); o geen tussentijdse “extra eisen” toevoegen. Dát veroorzaakt overschrijdingen.

Geld is van de Arnhemmers; wees transparant en vooral zuinig! -

Inzichtelijk maken voor de burger waar het geld naar toe gaat15. Wat draagt de Arnhemmer (per persoon per jaar) bij aan een bepaalde uitgave van de gemeente; De VVD streeft er naar om de OZB en Rioolbelasting niet te verhogen; Rioolheffing: niet de heffing op basis van de waarde van de woning maar op basis van watergebruik; Voor ondernemers: afschaffen toeristenbelasting, precario etcetera. Ondernemers via OZB één keer laten betalen en dat storten in Ondernemersfonds;

15 Geen transparantie

Zolang belangrijke uitgaven zoals herstel Eusebiustoren (inclusief het in de steigers zetten) en de aanleg van park Lingezegen niet tijdig in de perspectiefnota of meerjaren programmabegroting staan is het beeld onvoldoende compleet en is de gemeenteraad overgeleverd aan de waan van de dag. Verkiezingsprogramma 2010-2014

VVD Arnhem

18


-

-

Hondenbelasting (ca. 4 ton/jaar) moet doelbelasting worden zodat het geld werkelijk gaat naar controle en uitlaatveldjes. Anders afschaffen; Leges mogen niet hoger zijn dan de kosten die er op het stadhuis voor worden gemaakt; Er is 25 miljoen teveel betaald aan uitkeringen, waarvan 10 miljoen bij 100 klanten. Sociale recherche op anonieme tips levert veel op. Capaciteitsprobleem: slechts een kwart van alle tips is na te trekken. De VVD wil die ambtelijke capaciteit uitbreiden en door die scherpere handhaving meer onterecht betaalde uitkeringen terug in de gemeentekas; Grond is (g)een geldmachine: lagere bebouwingsdichtheid is nu duur, maar na vele jaren blijken deze wijken de parels van de stad te zijn en leveren deze wijken de hoogste bijdrage aan de uitstraling van de stad en zijn het gewilde woonomgevingen. De bouw mag compact als er maar een goede mix is tussen bouwen en investeren in de openbare ruimte/groen. Geef ruimere grondkavels uit; dat groen beheren de eigenaren zelf en vermindert de gemeentelijke beheerkosten.

Ambtenarenapparaat aanpassen op de huidige vraag -

-

-

Meer toe naar een regiegemeente met een kwalitatief hoogwaardig ambtelijk apparaat en daar waar mogelijk de echt uitvoerende werkzaamheden extern verzelfstandigen. De VVD is reëel ten aanzien van de complexiteit van zaken. Als je zaken wilt doen met bijvoorbeeld projectontwikkelaars, corporaties etcetera gaat dat alleen goed als je op het gemeentehuis in ieder geval even veel kennis in huis hebt als de externe partijen. Daar moet het ambtelijk apparaat op worden aangepast. Deels kan de efficiency ook worden vergroot door werk te doen (betaald) voor kleinere gemeenten (op gebied van controle, inspectie, stadsbank, bouwinspectie etc.); Geen rigide formatieve taakstelling in de zin van 5 of 10% weg. Wel zorgen dat het stadsbestuur geen ambities blijft stapelen. Voor TEveel ambitie heb je TEveel ambtenaren nodig. Door het op onderdelen reduceren van de ambitie én door het extern verzelfstandigen van de sec uitvoerende werkzaamheden, kan het aantal ambtenaren volgens de VVD worden gereduceerd; Handhaving zit nu bij drie diensten. Centraliseren is efficiënter. Bovendien kunnen meervoudige ontduikers beter worden opgepakt. Fraudebestrijding (sociale recherche) levert geld op. Dat kunnen bouwinspecteurs (die tijdelijk minder werk hebben i.v.m. de recessie) ook.

Verkiezingsprogramma 2010-2014

VVD Arnhem

19


Index ‘t Cranevelt.................................... 8 A12 ......................................... 13, 15 A15 .................................................15 AKU fontein ................................... 5 Alteveer ............................5, 14, 15 Ambtenarenapparaat...............19 armoedeval.................................... 9 Bakenhof ......................................14 beloningsdifferentiatie............10 bereikbaarheid................7, 14, 17 bewegwijzering ..6, 7, 14, 15, 17 BGB ................................................... 6 boetes ......................................4, 17 brede scholen .............................10 Burgerparticipatie .....................16 Burgers Zoo .................................15 centrum.......................6, 7, 14, 15 centrumring ................................15 Citymarketing............................... 7 cultuur.............. 6, 8, 9, 10, 11, 17 cultuurcluster ............................... 8 drugsverslaafden......................... 5 Duurzaamheid.............................12 Elden ................................................ 8 Elderveld..................................8, 10 EMT................................................... 7 Eusebius...................................8, 18 evenementen.........................6, 14 financieel beleid .........................18 Fraudebestrijding ......................19 functiebeperking..................8, 11 gehandicapten............................11 gehandicaptensport ................... 8 Gelredome...............................7, 14 gemeentelijke belastingen.....10 HAN......................................... 12, 15 Havenkwartier .......................8, 15 Hazegrietje .............................5, 15 heroĂŻneverstrekking................... 5 Holthuizen ....................................14 Hommelseweg .............................. 4 Hondenbelasting........................19 hotspots ......................................... 5 huurwoningen ......................... 4, 7 innovatie......................................... 6 Integratiebeleid..........................11 ISD-maatregel................................ 5 Jansbeek......................................... 8 jeugd..................................9, 10, 17 Jeugdzorg ...................................... 5 jongerenwerk .............................10

Verkiezingsprogramma 2010-2014

kiss en ride stroken ..................14 Klarendal..................................8, 10 koopwoningen......................... 4, 7 Kronenburg..................................14 ledlampen.....................................12 Leefbaarheid ................................. 4 leerplichtambtenaar.................10 leerwerkplekken ........................10 leerwerktrajecten .....................10 Leges..............................................19 Lingezegen........................... 12, 18 Luxor..............................................18 Malburgen ....................................14 Maltburg ......................................... 8 mantelzorgers ............................11 Marlet ..............................................4 Matserhuis ..................................... 8 Meinerswijk..................................12 MFC......................................... 10, 17 Milieuraad .....................................12 Musis Sacrum .........................8, 18 nachtnet.......................................15 Nationaal Historisch Museum.15 Nederlands Openluchtmuseum ...................................................15 Neerlandstuinstraat..................10 Nicis ..................................................4 Nijmegen .............................. 14, 15 olympische spelen .......................8 Ondernemers ..............................18 Ondernemersfonds ...................18 Onderwijs ....................................... 7 Openbaar Ministerie....................5 openbaar vervoer......................11 oud geld........................................17 Overlast...................................... 4, 5 OZB ......................................... 17, 18 Papendal ................................6, 7, 8 parken ......................................6, 12 Parkeren .......................................14 Pieter Breughelschool ..............10 Podiumkunsten ............................8 Politie...............................................4 raadsprogramma .......................16 recessie ................................. 17, 19 referenda ............................. 16, 18 regeldruk........................................ 6 regiegemeente...........................19 Rijkerswoerd ...............................14 Rijnboog...................................8, 18 Rijnkade .......................................... 8

VVD Arnhem

Rioolheffing ................................ 18 Ruhrgebied.....................................7 Schaarsbergen ........................... 15 Schuytgraaf.................. 12, 14, 15 seniorenbeleid............................ 11 SMS alert...................................... 11 Sociale recherche............... 17, 19 Sonsbeek ........................................8 Sonsbeekkwartier.................4, 14 spijbelbattle................................ 10 Spijkerkwartier.......................... 14 sportaccommodaties...........8, 14 sportverenigingen. 8, 10, 11, 17 St. Jansschool................................8 Stadsblokken....................... 12, 14 Stadsregio ......................................7 startkwalificatie........................ 10 Station.......................................... 15 Stedelijke Economische Raad ..6 surveillanten..................................4 talentontwikkeling...............9, 10 toezichthouder.............................9 transparant................................. 18 Trolleynetwerk .......................... 13 Universiteit ................................. 15 vakscholen .................................. 10 Veiligheid ..................................... 17 vergunningen................................6 verkiezingskrant ..........................3 Verschuerwijk ...............................5 vestigingsklimaat............... 10, 17 Vitesse........................................ 6, 8 Vredenburg................................. 14 Warenmarkt ..................................7 watersport.................................. 12 waterstof .................................... 12 Weerdjesstraat.............................8 welzijnsinstellingen .................. 11 welzijnsprojecten ................9, Zie welzijnszorg................................ 11 werk .................................. 9, 10, 11 Werkelozen ....................................9 Wijkagenten ..................................4 winkelaanbod ................................6 winkelsluitingstijden...................6 woningbouwcorporaties ...... 5, 7 woningvoorraad...................... 6, 7 zorginstellingen....................... 6, 8 Zuid........................... 6, 8, 9, 14, 15 zuinig............................................. 18

20


Resultaten VVD Arnhem 2006-2010 WAT IS ER BEREIKT (MEDE) DANKZIJ DE VVD OP HET GEBIED VAN: FinanciĂŤn/Veiligheid/Stadsbestuur: -

Meldpunt voor inwoners om hun ervaringen met vergunningen/regels aan te geven met als doel: verbetering. De Kafka-knop: ambtenaren uitdagen vanuit hun expertise met verbetervoorstellen te komen voor de dienstverlening aan de burger. Minder stijging Riooltarieven. Bouwleges omlaag, overige leges slechts kostendekkend. Tegen de verplaatsing van de Boei. Wijksurveillanten aanstellen. Tegen de 12 miljoen voor Vitesse. Spelregels voor een goed ambtelijk apparaat. Geen lijsten gebruiken die Berbernamen verbieden.

Bouwen/Repareren/Groen: -

Verbouw Bezoekerscentrum Sonsbeek. Tegen de vestiging van Bruil. Aandacht voor de gevolgen van de kredietcrisis. Extra Rijkssubsidie voor restauratie Eusebius in het jaar van het religieuze erfgoed. Behoud Meinerswijk als natuurgebied. Aandringen op maatregelen in verband met de slechte staat van de Rijnkade.

Burgerparticipatie: -

Asfaltering van Heemstralaan. Uitkomsten enquĂŞtes tellen eerlijk mee. Een kleinere moskee in Klarendal. Wijkgerichte oplossingen voor het parkeren. De inwoner kenbaar maken waar politieke partijen voor staan middels Arnhemse Koerier. Het stadhuis voor alle Arnhemmers, dus multifunctioneel gebruik.

Verkeer/Parkeren: -

Steun aan de stichting duurzame A12 (overkapping/verminderen overlast A12 voor de Arnhemse inwoners). Aandacht voor veilige fietsroutes van en naar school en sportlocaties. Fietsenstalling achter het station. Aandacht voor de overlast van Sporen in Arnhem. Stimulering doortrekking A15. Verdwijnen verkeerslichten Oranjewachtstraat. Aandacht voor parkeeroverlast rond ziekenhuis Rijnstate. Behoud van historische straatnamen. Aandacht voor invalidenparkeerplaatsen en -toiletten.

Sport/Cultuur/Erfgoed: -

Kunstgras voor voetbalclubs Eldenia en Presikhaaf en voor hockeyclub Upward

Verkiezingsprogramma 2010-2014

VVD Arnhem

21


-

Behoud Posttheater. Bijdrage restauratie IJskelder Sonsbeek. Kunstwerk Johnny van Doorne, wordt nu uitgevoerd. AKU fontein gemeentelijk monument. Trappen Defensiedijk Elden. Cultuur aan de Rijn in het Waterkwartier. Aandacht voor Musis Sacrum. Openstelling stadhuis tijdens landelijke monumentendag. Behoud beeldbepalende panden Sint Marten, o.a. Jan Nuldehofje. Behoud Maycretewoningen Alteveer. Behoud van historische straatnamen. Het Bram Som-ommetje. Behoud koepeltje station, wordt nu herbouwd in Presikhaaf.

Onderwijs/Werk/Welzijn -

50 stageplaatsen voor jongeren tot 23 jaar die dit nodig hebben voor hun kwalificatie. Stimulering jongerenwerk in de wijken. Jongeren zonder startkwalificatie een tweede en laatste kans bieden. Prestatieafspraken met welzijnsinstellingen.

Verkiezingsprogramma 2010-2014

VVD Arnhem

22

Verkiezingsprogramma VVD Arnhem 2010-2014  
Verkiezingsprogramma VVD Arnhem 2010-2014  
Advertisement