Page 59

2. Dat dan een iegelijk van ons

Namelijk wie hij zij. Niemand wordt hier uitgenomen. zijn naaste behage Veel meer, dan zijn zwakken broeder. ten goede, Of, in het goede; dat is, in zaken die niet kwaad zijn of tot goed voordeel en zaligheid des naasten. tot stichting. Zie Rom. 14:19.

3. Want ook Christus heeft

Het voorbeeld van Christus behoort veel te gelden bij de Christenen, als zijnde een regel, naar welken zij hun leven moeten aanstellen, Joh. 13:15,34; Filipp. 2:5, en het grote schande voor hen zou zijn, dat zij anders zouden doen dan Hij hun voor gedaan en geleerd heeft. Zichzelven niet behaagd, Dat is, niet gezocht zijn gemak, eer of voordeel; Matth. 20:28. maar gelijk geschreven is: Namelijk Hij heeft Zich alzo gedragen; of, Hem is geschied. De smadingen dergenen, Dat is, de zonden, door welke de mensen God smaadheid aandoen, of allerlei verachting en ongelijk der goddelozen. die U smaden,

zijn op Mij gevallen.

Dat is, heb Ik op mij genomen, of zijn mij opgelegd, om die te boeten. David spreekt hier als een voorbeeld van den Messias en van Hem profeterende, die onze zonden op Zich genomen heeft om voor dezelve te betalen; Jes. 53:4,5; 2 Cor. 5:21. Dewijl dan daaruit blijkt dat Christus niet Zijn gemak en voordeel heeft gezocht, maar het onze, en zoveel om onzentwil gedaan heeft, zo behoren wij insgelijks te zoeken het beste van onzen naaste, en alles te doen wat tot zijne zaligheid dienstig is. Zie Filipp. 2:5,6,7,8; 1 Joh. 3:16.

4. Want al wat te voren geschreven is, Namelijk in de Schriften des Ouden Testaments; hetwelk nu ook gezegd kan worden van de Schriften des Nieuwen. dat is

tot onze lering te voren geschreven, Of, onderwijzing; namelijk in zaken, die onze eeuwige zaligheid aangaan. Zie Joh. 5:39; 2 Tim. 3:15,16. opdat wij, door

lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, Dat is, die uit het lezen, aanhoren en overleggen der Schriften verkregen worden. hoop hebben zouden. Namelijk

van de zaligheid door Christus zekerlijk te zullen verkrijgen. 5. Doch de God der lijdzaamheid Die dezelve in ons werkt, door het middel van de Heilige Schrift, Rom. 15:4. en der

vertroosting geve u, eensgezind zijt onder

dat gij elkander

Namelijk in gevoelen aangaande de rechte leer en in goede genegenheden der harten tot elkander. Zie Rom. 12:16. naar Christus

Jezus;

Dat is, naar de rechtzinnige leer van Christus. Of, naar Christus Jezus' voorbeeld. 6. Opdat gij eendrachtelijk, Grieks, eenmoediglijk; dat is, met ĂŠĂŠn hart en ziel; Hand. 4:32. met een mond, moogt

verheerlijken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus. Dat is, God, die daar is de Vader onzes Heeren Jezus Christus; Ef. 1:3,17. 7. Daarom neemt Zie Rom. 14:1,3.

elkander aan,

Dat is, zowel de sterken de zwakken, als de zwakken de sterken; houdende elkander voor broeders en broederlijk elkander bejegenende in liefde en vrede. gelijk ook Christus Dat is, naar het voorbeeld van Christus.

heeft,

ons aangenomen

Namelijk alzo dat Hij voor ons ook de

dood is gestorven.

tot de heerlijkheid

Gods.

Dat is, om ons de heerlijkheid Gods deelachtig te maken. Of, opdat daardoor de heerlijkheid Gods zou verklaard worden. 8. En ik zeg, Hier verklaart hij breder hoe Christus aangenomen heeft beiden Joden en heidenen, om daardoor beiden te vermanen, dat zij ook alzo elkander moeten aannemen.

dat Jezus Christus een dienaar geworden is Dat is, der Joden, die besneden zijn, Rom. 4:12, dien Hij, zijnde de Heere over allen, als een dienaar, den weg der zaligheid heeft verkondigd, en onder hen alleen zijn dienst bedient; Matth. 15:24, en Matth. 20:28. der besnijdenis, vanwege

de waarheid Gods,

Namelijk opdat die niet zou gekrenkt worden; maar dat God waarachtig zou worden bevonden in Zijne beloften. opdat Hij bevestigen zou de

beloftenissen der vaderen;

Dat is, die

Romeinen  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you