Page 52

Wilt gij nu de macht niet vrezen,

Dat is, wilt gij vrij zijn van de vrees om van hen gestraft te worden. doe het goede, en gij

zult lof van haar hebben;

Dat is, van hen geprezen worden en met vergelding vereerd. Want het ambt der overheid is, niet alleen het kwaad te straffen, maar ook het goed te belonen; door welke twee zaken als door zenuwen het lichaam van den staat samengebonden en bijeengehouden wordt. 4. Want zij is Gods dienares, Dat is, van God gesteld, om als een instrument Gods u te dienen. u ten goede. Dat is, om door dezelve alle goeds u toe te brengen en voor uw welvaren te zorgen. Zie de aantekeningen 1 Tim. 2:2. Maar indien gij kwaad doet, Dat is, de goede wetten der overheden overtreedt. zo vrees; Namelijk van hen

zijn. schattingen; Daardoor worden verstaan alle lasten, die den onderdanen opgelegd worden. want zij zijn Dit is ene reden, om te bewijzen billijk te zijn, dat men den overheden gehoorzaam zij en schatting betale. dienaars van God, Grieks, Leitourgoi; welk woord men hier ziet niet alleen van kerkelijke diensten, gelijk Hand. 13:2, maar ook van staatkundige en burgerlijke diensten gebruikt te worden; zie ook Rom. 15:27; Hebr. 1:14. in ditzelve Namelijk om God te dienen in het regeren des volks. geduriglijk bezig zijnde. Grieks, tot datzelve volhardende; dat is, in dezen dienst veel arbeid, zwarigheid, moeiten en zorgen gedurig uitstaande. Zie van dit woord Hand. 1:14. 7. Zo geeft dan Grieks, geeft wederom, of

want zij draagt het zwaard niet tevergeefs;

vergeldt een iegelijk de schulden.

Dat is, heeft de macht ontvangen om de kwaaddoeners zelfs ook met den dood te straffen, Gen. 9:6; en laat niet zonder oorzaak het zwaard voor zich dragen, of draagt het aan zijne zijde, om te kennen te geven dat hij zulke macht heeft en die tegen de boosdoeners ook zal uitvoeren. want zij is

in het algemeen kan genomen worden.

daarover gestraft te zullen worden.

Gods dienares,

Dat is, van God gesteld,

om als een instrument Gods u te dienen.

wreekster

Namelijk van Gods wege, dien

de wraak toekomt; Rom. 12:19.

dengene,

een

tot straf

Grieks, toorn. Zie dergelijke

Matth. 3:7; Luk. 21:23; Rom. 2:8.

die kwaad

doet. 5. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, Namelijk om rechte onderdanen, en voornamelijk rechte Christenen te zijn. niet alleen om der straffe, Dat is, uit vrees van straf. Grieks, toorn. maar ook om des gewetens wil. Dat is, omdat wij weten, dat God zulks verordineerd en bevolen heeft, en dat overzulks niemand met een goede en geruste conscientie kan zijn, die dat niet doet. 6. Want daarom Dat is, het blijkt dat gij den overheden onderworpen zijt en behoort te zijn, omdat gij schatting betaalt; zie Matth. 22:21. betaalt gij ook Namelijk aan de overheden, of die van hen daartoe gesteld

iegelijk,

een

Namelijk overheid; hoewel het ook

wat

gij schuldig zijt; schatting,

Is eigenlijk hetgeen gesteld wordt op de personen of vaste goederen. dien gij de schatting, Is eigenlijk hetgeen gesteld wordt op de personen of vaste goederen. tol, dien gij

den tol,

Is hetgeen gesteld wordt op de koopmanschappen, of op de uit- en inkomende goederen en waren. vreze, dien

gij de vreze,

Namelijk den overheden en hunnen dienaren, die hen gebruiken om de kwaaddoeners te straffen. eer, die gij de

eer schuldig zijt. 8. Zijt niemand iets schuldig,

Dat is, betaalt een iegelijk hetgeen waartoe gij aan hem verplicht zijt, hetzij geld, diensten of iets anders. Hetwelk als men niet doet, zo blijft de verplichting en schuld. dan elkander lief

te hebben;

Want die verplichting kan nimmermeer afgedaan of betaald worden, maar blijft altijd een verse schuld die geduriglijk moet betaald worden. want die

den ander liefheeft, die heeft de wet vervuld. Dat is, gedaan en onderhouden hetgeen niet alleen in een of twee geboden, maar in al de geboden tezamen geĂŤist wordt, ten aanzien van al de delen zelve; hoewel niemand ten aanzien van de trappen der

Romeinen  
Romeinen  
Advertisement