Page 32

met ons door Christus verzoend is, ons heeft verkoren, geroepen, gerechtvaardigd, en ons zal verheerlijken, Rom. 8:29,30. wie zal

tegen ons zijn?

Namelijk die ons zou kunnen beschuldigen, of beschadigen; Ps. 56:12, en Ps. 118:6.

32. Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, Namelijk en daarmede, als een ontwijfelijke getuigenis, getoond heeft dat Hij met ons is; Rom. 5:8. maar heeft

Hem voor ons allen

Namelijk die in Hem geloven, die Hem liefhebben en naar Zijn voornemen geroepen zijn. overgegeven, Namelijk in den dood; Rom. 4:25.

hoe zal

Hij ons ook met Hem

Namelijk Christus Jezus, die de allerkostelijkste gave is, in welke alle schatten der wijsheid en wetenschap verborgen zijn, Col. 2:3, zodat degene, die Hem heeft, alles heeft wat hem tot zaligheid nodig is. niet alle dingen Dat is, al wat ons tot onze eeuwige zaligheid nodig is. schenken? Namelijk uit genade, gelijk het Griekse woord medebrengt; hetwelk dan gesteld wordt tegen al de verdiensten der mensen.

33. Wie zal beschuldiging inbrengen Namelijk van zonde, of schuld der zonde. Want dat is het waarmede wij door de wet, Joh. 5:45, door onze eigen conscientie, Rom. 2:15, of ook door den Satan, Openb. 12:10, voor God zouden kunnen beschuldigd worden. tegen de uitverkorenen

Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt. Dat is, die ons van de zonde en straf der zonde vrijspreekt, en volgens dien de beschuldigingen door Zijne vrijstelling voorkomt. 34. Wie is het, die verdoemt? Dat is, die den vloek en de straf der zonde tegen ons zou uitvoeren. Christus is het, Die

gestorven is;

Namelijk om ons van den vloek en de straf der zonde te bevrijden; Gal. 3:13. ja, wat meer is, Die ook

opgewekt is,

Namelijk om ons de rechtvaardigheid toe te brengen; Rom. 4:25.

Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt. Namelijk om ons Zijne gerechtigheid door Zijn voorbidden toe te

eigenen, Joh. 17:20; in deze vier zaken bestaat onze ganse verzoening met God. 35. Wie zal ons scheiden De voorgaande roem is geweest tegen de zonde en straf der zonde; deze is tegen het geweld der vervolgingen en verdrukkingen der wereld en alles wat hun nog zou mogen overkomen. van de liefde van Christus? Namelijk met welken Hij ons liefheeft, gelijk Rom. 8:37,39. Verdrukking, of

benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? 36. (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag Dat is, gedurig, zonder ophouden. gedood; Dat is, ten dood toe vervolgd; of nu de een dan de ander omgebracht. wij zijn geacht als schapen ter slachting.) 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. Namelijk Christus; of God in Christus. Want beide wordt hier uitgedrukt, het ene Rom. 8:35, en het andere Rom. 8:39. 38. Want ik ben verzekerd, Of, ik ben overreed; namelijk door de belofte des heiligen Evangelies aan alle gelovigen, Joh. 5:24, en door de getuigenis des Heiligen Geestes in het hart, Rom. 8:16. dat noch

dood, noch leven, noch engelen, Namelijk kwade engelen; want de goede zoeken ons van Christus niet te scheiden; tenware men het voor een onmogelijke voorwaarde wilde nemen, gelijk Gal. 1:8,9. noch overheden, Sommigen nemen dit ook voor namen van engelen, gelijk Col. 1:16, hoewel het hier bekwamelijk van de tirannen en geweldigen dezer wereld kan verstaan worden. noch machten, noch

tegenwoordige, noch toekomende dingen, 39. Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, Namelijk waarmede Hij ons liefheeft, wanneer wij met Christus door het geloof verenigd zijn, gelijk

Romeinen  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you