Page 1

auction /ˈɔkʃən/ ⒈ (noun) Also called public sale. a publicly held sale at which property or goods are sold to the highest bidder. aukcja: I bought this vase on an auction. Kupiłem tę wazę na aukcji.; ⒉ (verb) to sell by auction (often followed by off ) wystawić na akucję: He auctioned off his

furniture. Wystawił swoje meble na aukcję. austere /ɔˈstɪər/ ⒈ (adjective) Plain and simple and without any decoration bez ozdób, surowy: The church's austere simplicity. Surowa prostota wnętrza kościoła.; ⒉ (adjective) Very strict and serious (about a person) (o osobie) srogi: Her father is a very austere man. Jej ojciec jest bardzo srogim

człowiekiem. bendy /ˈbɛndi/ ⒈ (adjective) Easy to bend, flexible giętki: A bendy rubber doll. Giętka gumowa laleczka.; ⒉ (adjective) With many curves or angles kręty: A bendy road. Kręta droga. concur /kənˈkɜr/ ⒈ (verb) To agree with someone or to have same opinion as them zgadzać się: The committee largely concurred with these views. Komisja zgadzała się z tymi poglądami.; ⒉ (verb) To happen in the same timeZbiegać się: His graduation concurred with his birthday. Zakończenie

studiów zbiegło się z jego urodzinami. crane /kreɪn/ ⒈ (noun) any large wading bird, characterized by long legs, bill, and neck and an elevated hind toe. żuraw: Recently when I was out fishing, I saw a crane in the tall grass. Gdy byłem ostatnio na rybach, pośród wysokich traw zobaczyłem żurawia. ; ⒉ (noun) Machinery. A device for lifting and moving heavy weights in suspension. żuraw: Cranes are commonly used on construction

sites. Żurawie są powszechnie używane na budowie. delight /dɪˈlaɪt/ ⒈ (noun) A feeling of great pleasure and satisfaction radość, przyjemność: The kids were screaming with delight. Dzieci krzyczały z radości.; ⒉ (verb) To give somebody great satisfaction and enjoymentzachwyćić: Her fabulous recipes will delight anyone who loves

chocolate. Jej wspaniałe przepisy zachwycą każdego, kto lubi czekoladę. flashy /ˈflæʃi/ (adjective) ⒈ Big, bright or expensive and intended to be impressive - used to show disapproval szpanerski: Big, flashy cars. Duże, szpanerskie auta.; ⒉ Someone who is flashy, wears expensive clothes, jewellery etc. in a way that is intended to be impresive - used to show disapproval krzykliwy: A flasy dresser. Ktoś ubrany krzykliwie. glass /glæs, glɑs/ ⒈ (noun) A transparent, solid substance used for making windows, bottles etc. szkło: A glass bowl. Szklana miska.; ⒉ (noun) A container used for drinking made of glass szklanka: He raised his glass in toast.Podniósł szklankę aby wznieść toast. globe /gloʊb/ ⒈ (noun) A round object with a map of the world drawn on it globus: Geography teacher

asked him to show Africa on a globe. Nauczycielka od geografii poprosiła go, aby pokazał na globusie Afrykę.; ⒉ (noun)The globe, the world glob, świat, kula ziemska: We export our goods all over the world. Eksportujemy nasze towary do wszystkich zakątków świata. trepidation (noun) A feeling of anxiety or fear about something that is going to happen niepokój: With some trepidation I opened the door. Z niepokojem otworzyłem drzwi.

Słownik polsko-angielski - zadanie na praktyki  

Słownik polsko-angielski. Zawiera calkowicie losowe slowka. Przyklady pochodza glownie z longmanowskiego slownika, a wymowa z reference dict...

Advertisement