Page 1

Уллу Малкъар Газета издается на русском и балкарском языках с 2016 года

Февраль 2016

Малкъарым Малкъар Эли башха элледен, зерледен энциди. Энци борцу, энци намысы-сыйы да барды. Беш да Тау Элде, андан тышында къайда зашасакъ, къайда айлансакъзюрюсек да, бирибизге да аны унутуп зарамаз. Чегемлибиз, бахсанцыбыз, холамлыбыз, бызынгылыбыз - биз барыбыз да Малкъарлылабыз. Бир ата-бабаланы сабийлерибиз. Бир зуртну инсанларыбыз. Беш да Тарыбыз - Беш да Бармакъ - Бир зумдурукъ - алайбыз! Башхаца айтсагъ а: Малкъар, Чегем, Холам, Бызынгы, Бахсан - ала бир арбазда энци-энци юйлерибиздиле. Арбазда Уллу юй деп болады. Ол а - Малкъар Элиди. Малкъар - Уллу юйюбюздю. Биз барыбыз да аны аты бла зюрюйбюз. Малкъар бизни барыбызны да атыбызды. Миллетибизни атыды. Аллах бизни Малкъарлыла этип заратханды - кишиге зарланмагъан, биреуню мюлкюне сугъанакълыкъ этмеген, мангылай къыйыны бла зашагъан, халал аш ашагъан. Аллах аны юцюн деп заратханды бизни. Малкъарлыла ацыкъ зюрекли, хыйласыз, таза, зандауурлу, керти, цынтты, ышаннгылы адамладыла. Зууукъну-тенгни тергеген, къонакъгъа къууаннган, къоншугъа болушхан, кесин кётюрмеген, къайда да ата-баба намысын, миллет сыйын энишге тюшюрмеген.

Малкъар адамы - Мангылай зарыгъы болгъан адамды. Халал къыйынын ашайды да, ол алай анданды, мыйысы зарытып. Малкъар адамы - Асыл адамды. «Асла» деген андан цыкъгъанды - «асыллыла» дегенден. Малкъар адамы - Лакъырдацы, цамцы, зырцы-тойцу, оюнцу адамды. Кавказны биринци макъамцысы Абай улу СолтанБек анданды. Малкъар адамы - Къаты адамды - сёзюне, антына. Антын бузгъаннга неда сёзюне ёлгеннге адамды деп, боюнун буруп къарамагъан. Малкъар адамы - Акъыллы адамды. «Акъыл - Малкъардан» деген сёз бошдан тюйюлдю. Бурун, акъыл сурай, Малкъар Тёреге зюрюп болгъандыла. Ташдады тарыхыбыз. Ташха зазылыфты, ташда къаллыкъды. «Таш да береди билим», - деп бош айтмагъанды Къайсын. Неда ташны зарасын кёргенин айтсанг а. Ол таш хунала, таш къалала оюлуп тургъан тарых зазмаларыбыздыла, ала сюелмей, зангырмай, тарыхыбыз къайтмаз. Ташха тиймеклик ёмюрлюкге тийгенца бир затды. Ташды зангыртырыкъ, къутхарлыкъ да Малкъарны тарыхын. Алагъа зазылыфдыла ёмюрлери. Цынтты Малкъарлы - ол иш кёллю

Малкъарлыды. «Малкъарлы келсе - хунангы къалар…» дегенди буруннгулу Чегемли (бюгюннгюсю айтхан да - ол), Малкъар Элини адамыны усталыгъын, иш кёллюлюгюн хурмети бла белгилей, кесине да, аныца болалмагъаннга санап, цам эте. «Башым этегинге къор!» - дегенца айтылгъан сёз. Башын сыйлы кёрмегенден угъай, - Усталыкъны, Ишни неден да бийикге салгъандан. Устагъа, Ишциге хурмети, намысы-сыйы уллудан. Да, Малкъарлыды Чегемли да! Башханы кётюрмеген - кеси да кётюрюлмейди. Малкъар да Тёресин Чегем Ауузуна бош кёцюртхен болмаз эди бир ёмюрде. Чегем адамыны акъылына-эсине хурмет этгенин алай бла билдиргенди. Бу шартла цынтты Акъылманлыкъ, Адамлыкъ, Къарындашлыкъ илишанладан хапар айтадыла. Хар Тау Ауузу да - тюз алай. Малкъар Ауузу - тарых уясыды. Мишегенди. Таурухдан, зырдан, зомахтан толу Алтын Кешенеди. Цомартды, Зарыхты, Ацыхты. Зигитлик, Кертилик, Игилик, Халаллыкъ зашагъан зерди. Узакъ кетмей, мени атам, ата-бабаларым туууп ёсген Шкантыда окъуна ненца тюрлю сейир ишле болуп кетхендиле! Бурунун эсгермей, 30-цу зыллада, Ата зурт юцюн урушда, мамыр ишде да окъуна ат-

№ 2 (2)

ларын уллу къыралгъа айтдыргъан Совет Союзну ненца Зигити цыкъкъанды. Малкъар ауузунда зыйырмагъа зете эл болгъанын эсге алсагъ а, сау бир дуния ацылады - хар элни сейирлик тарыхы, айтхылы адамлары, басдырылып тургъан эс-акъыл хазнасы - ненца сейир зат, зыр, зомакъ, таурух, тарых къазаргъа боллухту ол таш хурулада! Да, сау болсунла, бу затладан оюм этип, Аллах эс-акъыл берип, Малкъар элни газети болса керек деп, бу ишни башлагъанла! Бек иги билеме, къаягъа ёшюн тирегенца, аллай къыйын ишди ол кеси аллына окъуна. Алай эсде-бусда болмагъан эл бла бир цырмау, тыйгъыц, зар, ырхы, буз, къыяма айланып да къалыуцуду, кеси ицибизден, тышындан да уруп. Аны да унутмай, бютюн таукел, бютюн къаты тутаргъа! Аллах айтып, бара-баргъан заманда Малкъар жамауатыны тил-тин, адет-тёре шатыклыгъына, акъыл-эс байлыгъына башха Тау Ауузларыбыз да сагъайырца, тап, сукъланырца да, газетни ала да излерца, Малкъар жамауатыбызны къаллай сейирлик тарыхы, къаллай ахшы адети, тёреси, адамы барды деп, къууанып айтырца болуп да къалыр! Алай айтдырыр бай хазнасы барды Малкъар Ауузуну. Айталыр, кёргюзталыр адамларыбыз да, иншааллах, бардыла. Бу ариу юлгюню, алгъыш аякъны алгъанца, Тау Ауузларыбыз бары да кётюрюрца. Кертиди, ол затха къырал ырысхы бёлаллыкъ тюйюлдю. Къырал эталлыгъын этгенди - аллай онг береди. Ол тукъум башламцылыкъ бир-эки адамны къолундан келлик да затды. Аллай бир-эки адам табылып, бу иш Малкъар Ауузунда - адеттёре, акъыл-эс къазаны къайнагъан зерде башланнганы да бошдан болмаз. Не иги адамыбыз, не иги хунерибиз, шартыбыз, ишибиз, фахмубуз бар эсе да - анда кёрюнюрца, сюзюлюрца, оюм этерца. Эсли - андан да эсли болурца, эссиз андан эс алырца. Игилени бирикдирирца. Аманнга цыкъкъаныбыз болмазца… Кесин Малкъарлыгъа санагъан ким болса да, Чегемде, Бахсанда, Холамда, Бызынгыдамы жашайды неда тыш къыралда, башха элде, башха зерде, башхасы зокъ - ол да Малкъарлыды! - Быллай ишге ёз юлюшюн къошаллыкъды - къылыгъы, халы, адети бла, билими, сёзю, билек кюцю бла, ётю, зигитлиги бла, намысынсыйын зюрюте билгени бла, къоншугъа, тенгнге кертилиги, тюзлюгю, кесин ариу кёргюзтгени бла атын МАЛКЪАРЛЫ деп айтдыралгъан! Огъурлу кюнде! Бегий улу Абдуллах.

ЗАНГЫЛЫКЪЛА

Цийкъанланы Мухадин хажини хурметине - битеуроссей турнир Заш спортцула кеслерин кёргюзтгендиле

ну устасына нормативни толтургъанды. Зашны Туменланы Хусей юйретеди.

20-21 февральда Огъары Малкъарны спорткомплексинде Цийкъанланы Мухадин хажини хурметине аталып, эркин тутушуудан экинци Битеуроссей турнир болгъанды. Эришиуге Къабарты-Малкъар, Къарачай-Черкес, Север Осетия, Чечен, Ингуш эм Дагъыстан республикаладан 2003-2008 зыллада туугъан 500 артыкъ заш спортцу къатышханды.

Алтын - Бёзюланы Харунда

Къабарты-Малкъарны боксцулары Краснодар шахарда бардырылгъан «Кубок Спартака» деген эришиулеге къатышхандыла. «Бастион» клубну келециси Бёзюланы Харун, 64 кг. ауурлукъда эришип, алтын майдалны къытханды. Эришиулени эсеплерине кёре, Харун боксдан Россейни спорту-

Огъары Малкъарны бла Бабугентни заш спортцулары Тырныауузда бардырылгъан боксдан эришиулеге къатышхандыла. Кеслерини ауурлукъ категорияларында биринци зерлеге Тамбийланы Тамерлан, Башийланы Шахан, Акъшаякъланы Азрет, Занибекланы Артур, Локияланы Гурам (Бабугент) тийишли болгъандыла. Тренер: Сараккуланы Ренат. Огъары Малкъардан а Мисирланы Расул, Мисирланы Омар, Гасыланы Азамат хорлагъандыла. Тренерле: Мисирланы Мурат бла Геляланы Ислам.

Волейболдан эришиуле 21 февральда Бабугентде Жазыколаны И.М-ге аталгъан волейболдан тёрели турнир бардырылгъанды. Мынды Огъары Малкъарны командасы биринци зерге тийишли болгъанды.


2

Уллу Малкъар

Из истории Верхней Балкарии (вторая половина XIX-начало XX вв)

Некоторые сдвиги в развитии товарного производства и товарно-денежных отношений сопровождались развитием феодальных отношений и усилением эксплуатации феодально-зависимых слоев населения. Это вызывало обострение классовой борьбы, которая ярко проявилась во второй половине XIX в. В 1864 году крестьяне Балкарского общества, подстрекаемые Абдуллахом Гериевым, утверждавшим, что феодалы скрывают закон об их освобождении и заставляют нести различные повинности, потребовали снять с них всякую зависимость от таубиев. Более того, балкарцами было сделано заявление о том, что они исторически были независимы от феодалов, и только по приходу на Кавказ русских, таубии, пользуясь силою царской администрации, за короткое время подчинили себе крестьян. Кабардинский временный суд рассмотрел жалобу крестьян и постановил: ".... обязать под опасением строгого наказания, всем подвластным балкарских таубиев нести те повинности, какие каждому из них определены народными обычаями". Освобождение крестьян в Балкарии, как и везде, было проведено в интересах таубиев. Условия отмены крепостного права были настолько грабительскими, что по существу разорили крестьян. В 1866 г. 180 дворов Балкарского общества обратились к главнокомандующему Кавказской армией с прошением избавить их от незаконных требований таубиев. Доверенные от Балкарского общества были признаны "злонамеренными людьми" и заключены в тюрьму. Так, в результате освобождения крестьяне Балкарского общества "освободились" от одной трети имущества и половины своей земли. Кроме того, таубии получили 443 лошади, 3978 голов крупного рогатого скота, 26414 овец, 875 пахотных и 569 покосных участков земли. Отмена крепостного права проводилась на условиях выкупа. 29 семей­ств таубиев Балкарского общества получили 591,8 тыс. рублей выкупа, т.е. в среднем по 412 рублей с каждого освобожденного. В 70-80-х гг. XIX в. крестьяне продолжали борьбу против своих угнетателей. В 1873 году они, выступив против Хаджи Шаханова и Бикановых, объявивших общественный лес в местности Жеркли (100 дес.) своей собственностью, приступили к самовольной порубке леса. "За подстрекательство жителей к самовольной вырубке леса Абдуллах Гериев и Артабей Асанов Нальчикским городским судом были приговорены к тюремному заключению". Оживление хозяйственной жизни в пореформенный период, повысившее спрос на скот и продукцию животноводства, усилило в 90-е годы XIX века захват общинных пастбищ "влиятельными людьми". На сходе жителей Балкарского общества в Мухоле был составлен общественный протокол, где указывалось на расхищение крестьянских земель. Братья Женоковы (Заниуко-

вы) захватили местность Бабугент в 600 десятин, Жанхотовы - местности Карасу и Эменли в 500 десятин, Айдаболобы Матеген и Барсукла-кая в 300 десятин и т.д. Всего в Балкарском обществе таубиями было захвачено 9155 десятин. В малоземельной Балкарии это было действенным ударом по бедноте. Помимо того, властями были "всемилостивейше пожалованы" таубиям Шахановым -300 десятин, Айдаболовым - 500 десятин, Абаевым 850 десятин земли. Таким образом, аграрный вопрос в конце XIX в. был серьезным источником народного негодования. Положение осложнилось с присвоением старшиной Айдаболовым крупных общественных сумм, ­собранных населением на строительство колесной дороги по Черекскому ущелью. Возмущенные народные массы в 1897 году изгнали старшину Айдаболова из сельского правления и в течение 6 месяцев самостоятельно управляли обществом, избрав из своей среды доверенных лиц. Вновь назначенного старшиной таубия Таукана Шаханова восставшие предупредили, что они не только отказываются подчиняться ему и не допустят его "ни до каких общественных дел", но и не признают здешнее начальство, кроме князя Голицына" - главнокомандующего гражданской частью на Кавказе. Старшине Шаханову, чтобы удержаться у власти, пришлось во многом уступить требованиям масс, и он вынужден был согласиться скреплять своей подписью и печатью иски и приговоры общества против бывшего старшины и своего родственника Айдаболова. Прибывший в Мухол генерал-лейтенант Катханов, а затем новый начальник Терской области генерал-лейтенант Толстов "лично объясняли обществу, что возбуждаемый некоторыми лицами Балкарского общества поземельный вопрос уже находится на разрешении правительства». Главные зачинщики волнений Муса Мамаев, Саламгерий Асанов, Ловка Чораев, Бетал Боттаев, Кока Газаев, Огурлу Хуцинаев, Камбулат Эчкиев, Кайтук Ногеров, Аслангери Бозиев и другие были арестованы. Тем не менее, в официальных документах было отмечено, что на протяжении ряда лет "смута в обществе не только не прекращается, а все возрастает". Поэтому в 1903 году местные таубии с тревогой извещали начальника округа, что народное волнение «может окончиться большим междоусобием в обществе». С большой силой классовые противоречия проявились в годы первой русской революции. Весной 1905 г. на сходе крестьяне отметили, что по земельным делам и по тяжбе с Айдаболовым на протяжении 7 лет у них состоялось 16 сходов, но вопрос не разрешен. В своем рапорте начальник 2-го участка подчеркивал, что народ в Балкарском обществе полон решимости бороться за свои права, и что общество "ничуть не намерено отказаться от предъявления иска к Айдаболову и к захватчикам

общественной земли». Волнения в обществе и первая русская революция показали непримиримость классовых противоречий и способствовали росту политического самосознания трудящихся масс. Это наглядно показали события 1913 года, получившие название Черекского восстания. Незаконно продав общественные леса, таубии поставили народ перед необходимостью покупать на топливо и строительные нужды свой же лес. Возмущенные этим, крестьяне решили послать несколько подвод за дровами. Стражники Жанхотовых задержали крестьян и бросили в подвал. Весть о задержании стала известна всему населению Черекского ущелья. Утром 22 июля группа в 250-300 человек, возглавляемая Шавай Иттиевым, вышла из селений Верхний и Нижний Ышканты. К ним присоединились жители посёлка Тара-Хабла (около 200 человек), Верхнего и Нижнего Кюнлюма (около 250 человек) и других аулов. Впереди всех шли Башчи Гузиев и Тумак Гериев. Вооруженные кинжалами, саблями и ружьями, крестьяне освободили арестованных, разгромили хутор Жанхотовых и разъехались по своим сёлам. 24 июля в сельское правление Балкарского общества прибыл начальник второго участка Бекмурза Карачаев, которому не удалось заставить крестьян выдать руководителей и активных участников восстания. Однако в ходе дальнейшего следствия выяснилось, что руководителями восстания были Мирза Цораев, Хаджимурза Мокаев и Магомет Ораков, которых, как главных организаторов выступления, заключили в тюрьму. Еще 58 участников восстания были привлечены к уголовной ответственности. В село прибыл из Владикавказа карательный отряд в 500 всадников. Более двух недель отряд находился в селении на довольствии за счет общества. Черекское восстание оказало глубокое влияние на сознание крестьянства и во многом предопределило их отношение к начавшейся империалистической войне. Как свидетельствует рапорт начальника второго участка, "в Балкарском обществе изъявило желание поступить в западную сотню всего три человека, более того, несмотря на неоднократные объявления старшины, желающих не находится". Угрозами удалось снарядить еще 12 всадников. В годы войны из-за частых сборов продовольствия и скота по реквизиции положение трудящихся стало тяжелым, особенно тревожное положение сложилось с хлебом. Даже чиновники царской администрации в июле 1915 года констатировали, что "никаких зерновых запасов и муки не имеется". В селе происходила концентрация скота в руках отдельных лиц. Таубии и кулаки расширяли в условиях войны доходное скотоводство, тогда как крестьянские массы бедствовали. Материал сайта : ullumalkar.ucoz.ru

Февраль 2016

События февраля 25 февраля 1917 года в Р о с с и и нача лась февральская революция. 28 февраля правительство было низложено. П о с л е этих событии царь Николай II отрекся от престола.

Николай II.

2 февраля 1918 года издан декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 февраля 1939 года на базе части Черекского района создан Хуламо-Безенгийский. По данным на 1 апреля 1941 года в его состав входили сельские Советы: Безенгиевский, Белореченский, Верхне-Жемта линский, Верхне-Хуламский, Кашхатауский, Нижне-Хуламский, Хасаньинский, Шикиевский. Центр - селение Бабугент. В стат усе отдельного поселения выделены были из Черекского района поселения, исключительно относившиеся к Малкъару и отнесены к Хуламо-Безенгиевскому: Кашхатау, Бабугент, Верхняя Жемтала. Ташлы-Тала было передано в Лескенский район. 25 февра ля 1944 года на встрече руководителей НКВД Лаврентия Берии, Ивана Серова и Богдана Кобулова с секрета р е м Ка бардиноБалкарского обкома партии Зубером Кумеховым было намечено в начале марта посетить Приэльбрусье. В ходе посещения до сведен и я Ку м е хо в а б ы л о доведено решение о выселении ба лкарцев из республики.

Лаврентий Берия.

Зубер Кумехов.


Февраль 2016

Уллу Малкъар

3

Шаханов Басият Абаевич (Борис Александрович) Жизнь и творчество Басията Шаханова составляют одну из интереснейших страниц истории и культуры балкарского народа. Судьба была драматична, творческое наследие известного северо-кавказского публициста начала XX в. было предано забвению на многие десятилетия, имя его несправедливо было отнесено к контрреволюции. Однако никто из его современников не смог с такой беспощадностью раскрыть социальные корни противоречий северо-кавказской действительности рубежа веков, как сделал это Б. Шаханов в своей публицистике. Путь просветителя был труден не только потому, что встречал яростное сопротивление своим прогрессивным начинаниям со стороны чиновников царской администрации, но и потому, что Басият Шаханов зачастую не находил понимания и поддержки среди своих друзей и соплеменников. Творчество Басията Абаевича Шаханова занимает в северо-кавказской публицистике начала ХХ века особое место по силе социальной заостренности. Басият Шаханов родился 17 января 1879 г. в г. Владикавказе в семье врача. Именно то обстоятельство, что он родился и воспитывался в семье образованного горца, сыграло немаловажную роль в формировании личности Басията Шаханова. Его отец - Абай Шаулухович был в числе первых северо-кавказцев, получивших высшее медицинское образование. Яркая личность Абая Шаханова, его деятельность в области санитарного просвещения оставили заметный след в культуре Балкарии. Борис Шаханов уехал с Кавказа в младенчестве и долгое время не знал о народе, из среды которого вышел его отец. Но, будучи юнкером Александровского кадетского корпуса, он дважды приезжает на Кавказ и живет в семье Мисоста Абаева, который доводился родственником Абаю Шаханову со стороны матери - Гошаях Жанхотовой. Живя во время отпусков в Балкарии, он знакомится с жизнью и бытом родного народа, путешествует по ущельям Балкарии, совершенствует свои знания по балкарскому языку. В этом ему помогала дочь Хамзата Урусбиева - Мадина. Последний свой отпуск перед окончанием Михайловского артиллерийского училища Борис Шаханов провел в Баксане у Науруза Урусбиева. В этот свой приезд Б. Шаханов сильно ушибся, упав с лошади . По всей вероятности, эта травма в последующем была причиной его болезни и в конце концов привела к тому, что Б. Шаханов стал хромым на всю жизнь. Период жизни Б. Шаханова в качестве артиллерийского офицера, охватывающий 1898-1904 гг., можно сказать, был определяющим для его дальнейшей судьбы. Именно в эти шесть лет его глубоко заинтересовали проблемы, порожденные социально-экономической нестабильностью жизни народов Северного Кавказа. Он начинает искать причины такого положения и находит их в противоречии существующих сословно-поземельных отношений и требований нового века, нежелании правящей царской администрации ослабить двойной гнет трудящихся. О глубоких раздумьях и боли двадцатилетнего юноши свидетельствуют его статьи, написанные после окончания артиллерийского училища. Прослужив около шести лет (с 1898 по 1904 г.) в 21-й артиллерийской бригаде, Б.А. Шаханов решает поступить в Военно-юридическую академию. Выбор профессии для него не случаен. Еще в 1899 г. в одной из своих работ он с горечью писал о балкарцах: «Лишь маленькая горсть в 20-30 человек знает по-русски, а все остальное жалуется, просит, судится, подает бумаги, прикладывает мухуры к общественным приговорам на родном языке и, как дитё, недоумевает потом, когда оказывается, что вышло совсем не то, что оно желало!» Оказать посильную помощь своему народу через разъяснение непонятных ему законов, защищать попавших в беду неграмотных крестьян - эти идеи проходят через все его работы, написанные перед

поступлением в Военно-юридическую академию в Петербурге. Но первая попытка Б.Шаханова поступить в Военно-юридическую академию в Петербурге в 1903 г. окончилась неудачей. Успешно выдержав предварительные испытания в Тифлисе, он едет в Петербург. Однако тяжелая болезнь, неожиданно приковавшая его к постели, вносит свои коррективы в судьбу Шаханова - время для поступления в академию было упущено. Пролежав в госпитале несколько месяцев, Б.Шаханов возвращается в артиллерийскую бригаду. Через год он повторяет попытку. По большинству вступительных экзаменов Б.Шаханов получил высшую оценку - 12 баллов и при зачислении в академию его фамилия стояла первой в «Списке офицеров в порядке старшинства баллов, выдержавших приемные экзамены в младший класс Александровской военно-юридической академии в 1904 г.» . В академии был трехлетний срок обучения. И поэтому учебная программа была очень насыщенной и немногим отличалась

Басият Шаханов в кругу семьи. от университетской. В программе отсутствовали лишь римское право, статистика и торговое право. Годы учебы в академии для Шаханова были очень трудными и сложными, так как он часто болел. По воспоминаниям современников, на выпускные экзамены его внесли на носилках. Тем не менее, Б. Шаханов хорошо учился, успешно сдавал экзамены и закончил академию по 1-му разряду. Это давало ему, кроме повышения чина до капитана, возможность вернуться на Кавказ, т.е. выбрать место несения воинской службы. По окончании учебы Б.А. Шаханов был направлен помощником товарища прокурора в Тифлис для усиления военнопрокурорского надзора. Это было время реакции после поражения первой русской революции, нашедшей широкий отклик на Кавказе. Революционное движение объединило в своих рядах рабочий класс Кавказа и безземельных крестьян, передовую интеллигенцию и нижние чины русской армии. Б.А. Шаханов недолго проработал здесь, так как по большинству рассмотренных им дел солдаты, привлекаемые к суду за участие в революционных событиях, были оправданы. В аттестационном списке за этот период его службы написано, что «начальство не удовлетворено» его деятельностью . Все это способствовало тому, что Шаханов через месяц после назначения подал в отставку. В дальнейшем его деятельность была связана с адвокатурой. В 1909 г. Б. Шаханов переходит в мусульманство. Трудно поверить, что этот шаг Б. Шаханова был связан с религиозными чувствами. Вероятно, он переходит в мусульманство, чтобы быть ближе к своему народу, в свое время осудившему принятие его отцом православия. При переходе в мусульманство Б. Шаханов берет себе имя Басият и восстанавливает отчество Абаевич. Зададимся вопросом: почему Шаханов взял себе редкое даже в те времена имя Басият. Б. Шаханов хорошо знал карачаево-балкарский фольклор,

что подтверждается и написанным им за год до этого «Возражением Пяти горских обществ Абрамовской комиссии». Одним из основных сюжетов исторических песен и легенд о происхождении народа является предание о братьях - балкарце Басияте и дигорце Бадинате. Возможно, своим поступком Б. Шаханов подчеркивал этно-генетические связи потомков алан балкарцев и дигорцев. Институт присяжных поверенных учрежден на Кавказе только в 1910 г., с этого года начинает работать там и Б.А. Шаханов. Он отличался относительной самостоятельностью и демократичностью по сравнению с другими правовыми органами. Поэтому переход Басията Шаханова из военного ведомства в присяжные поверенные с учетом его мировоззрения представляется вполне закономерным. Имя присяжного поверенного Басията Шаханова быстро стало популярным благодаря тому, что, участвуя в крупных судебных процессах, он защищал интересы простых людей. Так, он сумел добиться

по случаю закладки здания для реального училища 13 июня 1911 г. [В этом здании в настоящее время находится медицинский факультет КБГУ], Б. Шаханов отмечал благотворное значение добровольного присоединения Кабарды и Балкарии к России прежде всего в области культуры и просвещения . Особенно знаменательным и замечательным фактом юридической практики Б. Шаханова, видимо, следует считать его деятельность в период судебного процесса над участниками Черекского (именуемого иногда в литературе Карасуйско-Жанхотовским) восстания 1913 г. Во время восстания крестьяне - жители более 20 поселков Верхней Балкарии - захватили и срубили княжеский лес, снесли ограду вокруг сенокосных угодий, разрушили строения таубиев Жанхотовых. Как было установлено по ходу следствия, крестьянские волнения еще до восстания имели не только экономический, но и политический характер. Восставшие требовали возврата общинных земель, незаконно захваченных таубиями Жанхотовыми. Все это усугубляло положение подсудимых, делало их защиту уязвимой по нескольким статьям Свода (собрание действовавшего законодательства царской России с 1835 г. вплоть до Великого Октября.-.). По отзывам современников, защитительное слово Басията Шаханова прозвучало так ярко и убедительно, что владикавказская публика многие годы цитировала отрывки из его речи. К сожалению, этот важнейший документ пока не обнаружен в делах процесса. Можно предположить, что защита была аргументирована тяжелым экономическим положением балкарской бедноты. Судя по сохранившимся следственным и процессуальным документам, чтобы облегчить участь обвиняемых, Б. Шаханову необходимо было доказать, что восстание носило характер стихийного экономического бунта и не имело политической основы. В противном случае организаторов и активных участников восстания ожидало суровое наказание. Доверенные Жанхооправдания организаторов и участников товых и начальник округа С. Клишбиев Черекского восстания 1913 г., он также был старались доказать, что выступление гоадвокатом инженера Бейбутова в деле товилось заранее и ему предшествовала миллионера Тагиева . определенная деятельность организаторов В течение шести лет Басият Шаханов восстания. исполнял обязанности помощника приЖизнь и деятельность Басията Шаханосяжного поверенного, а в последний ва в период между двух революций 1917 г. предреволюционный год - присяжного и Гражданской войны была очень сложной поверенного. По свидетельству коллеги, и противоречивой. Радостно приняв фев«блестяще образованный юрист, он (Ша- ральскую буржуазно-демократическую ханов.- Т.Б.) стал в ряды народной бедноты революцию 1917 г., он входил в органы и смело боролся за нужды угнетенных и Временного правительства Терской облаобиженных, вызывая тем к себе враждеб- сти. Был одним из инициаторов создания ное отношение...». Союза объединенных горцев. Был избран В течение нескольких лет (1910-1916) председателем Первого съезда горцев Басият Шаханов был юрисконсультом Северного Кавказа и Дагестана в начале Большой и Малой Кабарды и Пяти Горских мая 1917 г. Позже отошел от Союза горОбществ. В его обязанности входило как цев, который в декабре 1917 г. пошел на юридическое обеспечение различных альянс с контрреволюционными верхами сделок между жителями Кабарды, Бал- терского казачества. В конце августа карии, так и представление их интересов в 1917 г. Б.А. Шаханов по рекомендации областных и столичных учреждениях. Боль- Дагестанского социалистического блока шую работу в качестве юрисконсульта Б.А. был избран комиссаром Дагестана, должШаханов проводил при проектировании и ность которого исполнял до конца 1917 г. В учреждении первых курортных заведений, феврале-марте 1918 г. Шаханов - участник устройстве общественного лесничества. 2-го съезда народов Терека, провозглаНеобходимо отметить также его заслуги сившего Советскую власть в области. Б.А. в деле преобразования Нальчикской гор- Шаханов входил в коллегию правозащиты ской школы в реальное училище. Начиная при Нальчикском окружном совете. Постас 80-х гг. XIX в. неоднократно делались по- новлением Нальчикского окружного совета пытки подобного преобразования. Однако (2 ноября 1918 г.) при серебряковцах был они были безуспешны. Лишь в 1911 г. при назначен председателем кассационного активном содействии Б. Шаханова состо- суда. Однако никаких документов об исялось открытие реального училища. До полнении им обязанностей председателя открытия училища в докладной записке, коллегии правозащиты за этот период не поданной начальнику Терской области, Б. обнаружено. Шаханов просил, чтобы из числа 50 стиУмер Б.А Шаханов в конце марта 1919 пендиатов, учрежденных в пансионе при г. в Екатеринодаре, похоронен в Вольном Нальчикском реальном училище, часть Ауле. этих стипендий «предоставить детям КаБиттирова Т.Ш. Статья из интернета, приводится в собардинского и Горского уроженцев без разкращенном виде. личия сословий» . Выступая на торжествах Шахановы происходят от Басията - предка основных таубиев Малкъара. Они проживали в ауле Мухол, который существует и в наши дни как часть с. Верхняя Балкария. Отец Басията Шаханова - Абай - тоже родился в Мухоле, уехав учится перешел в православие, сын же его, уже будучи взрослым, в судебном порядке вернулся в ислам, поменяв при этом имя Борис на Басият.


4

Февраль 2016

Уллу Малкъар

Курнаят

Курнаят расположен на левобережье реки Курнаят-Суу, правого притока Черека Балкарского. Ближайшие поселения: Сауту, Верхний Чегет. Историческая справка Курнаят известен, как один из древних посёлков Балкарского Горского общества, после разделения которого вошел в Верхне-Балкарское общество, а позднее – в Верхне-Балкарский сельсовет. В конце XIX века несколько семей из Курнаята переселились в Жемта лу, а в конце 1920-х годов многие семьи из поселка перешли на постоянное место жительства в Ташлы-Талу. В 1944 году население депортировано в Среднюю Азию. К 1957 году посёлок был разрушен и сожжён. Больше он не возрождался. После создания совхоза «Советская Балкария» здесь была построена совхозная ферма. Образование Дети обучались в школе Чегет-Эл.

Развалины Курнаят-кала.

Курнаятский склеп. 2015 год.

Курнаятский склеп. 1960 год. Религия В Курнаяте была своя мечеть. Фамилии На 1905 год Илистиновы (Илистинлары) Саракуевы (Сараккулары) Токумаевы (Токумалары)

Уазиковы (Уазыклары) Хазгериевы (Хазгерийлары) Шуановы (Шуанлары) Эристаевы (Эристаулары) Погребения На территории Курнаята имеются

погребения разных эпох, в том числе и мусульманские. Современное состояние Разва лины. Сохранились стены строений, высотой до 3 метров и развалины фермы.

Аул Курнаят. Начало 20 века.

Археология В б л и з и п о с е л е н и я с ох р а н и л с я замок Курнаят-ка ла, а также наземный склеп расположен на горе Курнаят-Баши. Оба памятника находятся на грани полного исчезновения.


Февраль 2016

Уллу Малкъар

Балкарское общество 100 лет назад Подполковник Клишбиев, бывший начальником Нальчикского округа, в январе 1916 года официально заявил офицеру штаба войск области: «Вступив в конце 1910 года в управление Нальчикским округом, я сразу заметил, что Балкарское общество настолько деморализовано, что ни одно законное требование местной администрации жителями такового не выполнялось, если оно не нравилось двум-трем вожакам, неизвестно по какой причине, называвшим себя общественными доверенными и решавшими самостоятельно все общественные вопросы, главным образом связанные с землепользованием. Эти доверенные не позволяли даже местной сельской власти проводить законные требования высшего начальства. Собираемые с населения по раскладке казенные и мирские денежные сборы, лица эти брали и расходовали бесконтрольно и безотчетно на ведение каких-либо темных дел, причем неосведомленной массе однообщественников они говорили, что деньги эти расходуются на хлопоты по отобранию от высшего горского сословия и по отмене правил пользования запасными землями. Такими вожаками Балкарского общества, обиравшими последнее, являются следующие балкарцы: Хажибекир Жангуразов, Добай Занкишиев и Зулкарней Цораев. Али Хуцинаев, состоя на должности народного кадия, пользовался своим авторитетом для проведения темных дел и направления некультурной массы своих однообщественников на незаконные содействия, особенно ярко выразившийся в деле нападения балкарцев в 1913 году на имение землевладельцев Жанхотовых, учиненному по его, Хуцинаева, подстрекательству. По произведенному моим распоряжением, дознанию и затем по предварительному следствию, в качестве обвиняемых

привлечены 61 житель Балкарского общества, причём, насколько мне известно, главным обвиняемым в подстрекательстве к нападению является Али Хуцинаев и Магомед Мисиров. Вслед за совершением нападения, по моему ходатайству Али Хуцинаев был смещен с должности народного кадия (случай единственный за все время существования народных кадиев). Все общество по моему ходатайству за это нападение было наказано морально и материально: в Балкарию была поставлена на экзекуцию конная казачья сотня и общество было лишено право выбора сельского старшины. Меры эти вызывались необходимостью пресечь на корне вредную агитацию указанных лиц, прекратить начавшееся аграрное движение и своевременно предупредить распространение этого движения в другие сельские общества» . Два с половиной года борьбы сделали свое дело, власть стала ослабевать, и этим решили воспользоваться многие недовольные ею. Так областное правительство предписало, от 22 декабря 1916 года за № 65082, начальнику Нальчикского округа: «Областному правлению предписывает немедленно донести, какие распоряжения приняты Вами по циркуляру департамента духовных дел от 16 августа 1916 года № 125/363, препровожденному Вам для исполнения при секретной надписи 4 минувшего ноября № 348». В ответ начальник Нальчикского округа подал секретный рапорт от 30 декабря 1916 года за № 874 начальству: «Довожу областному правительству, что по поучении надписи от 4 ноября сего года за № 348, управления департамента духовных дел от 16 августа 1916 года за № 125/363, мною немедленно была послана копия с этого циркуляра всем начальникам участков вверенного мне округа с предписанием не допускать

деятельность нелегальных организаций и учредить строгий и бдительный надзор за легализованными сектантскими обществами и вероисповедными обществами и в случае обнаружения каких-либо нарушений закона и указаний, изложенных в этом циркуляре, немедленно доносить мне об этом и принимать все указанные в циркуляре меры». В обществе уже давно шли необратимые процессы, но власти старались их не замечать. Численность жителей Балкарского общества возрастала, в 1916 году был поставлен вопрос о разделе ее на два самостоятельных общества. Полный сход Балкарского сельского общества утвердил приговор № 5 о разделе своего общества на два самостоятельных общества. Начальник Нальчикского округа об этом решении доложил в область, на что ему ответили так: «Областное правление предписывает Вам предложить будущим Верхне-Балкарскому и Нижне-Балкарскому сельским обществам внести на обсуждение вопрос о том, примут ли они на себя расходы, указанные в статье 75 аульного положения; при сем вносимое ими по этому вопросу должно быть обличено в форму приговора. Независимо этого предлагается Вам выяснить в надписи на сем же, донести будут ли иметь каждая из указанных Вами обществ самостоятельные земельные наделы, представить со сведениями этими посемейный список будущих сельских обществ, указанных в № 5» . Документы, подтверждающие, что данное указание выполнено, не обнаружены, и до революции этот раздел все-таки не был произведен. Из книги Б.Темукуева: Балкарская общественная колесная дорога.

Уллу Малкъарны эллери Тарыхда тюбеген шартлагъа кёре эм бюгюннгю бла да къарап айтсакъ, Малкъарны географиясы тёрт сууну загъаларында орналгъан эллени бла зуртланы бир этхенди. Хызны сууну боюнунда: Ташлы-Тала, Темиркъанлары, Фанерный завод, Хызны-Эл. Аргудан сууну боюнунда: Заниюкълары( Аргуданда).

Сукан-Сууну эм аны бутакъларыны боюнунда: Абайлары, Огъары Земтала, Догъуат (Мысакалары), Заниюкълары (Сукан-Сууда), Тамакъла, Элбуздукъ, Сукан эл. Церек сууну боюнунда: Азаматлары, Аул (Бийлары), Бабугент, База-Тала (Бёзюлары), Боташлары, Огъары Малкъар, Глашлары, Гъуат, Заниюкълары (Бабугентде), Занхотлары, За-

рашкы, Зылгы, Ийисли-Суу, Ышканты, Къара-Суу, Къашхатау, Къоспарты, Курнаят, Кюнлюм, Мукуш, Мухол, Огъары Цегет, Сауту, Тёбен Цегет, Таш-Юй, Ташлы-Къала, Тёбен-Эл, Темуккулары, Тогъай-Аллы, ТуураХабла, Уштулу, Фардык, Хуцошку, Цегет-Зурт, Цегет-Эл, Шаурдат, Шешки, Эдокъалары.

ОЗГЪАН ЁМЮРДЕН СУРАТ

Кюнлюмню аллында къартла.

5 1906 г. - Выписка из списка землевладельцев горских обществ Нальчикского округа и землевладельцев кабардинских князей того же округа 1890 -1906 гг.

Балкарское общество Бадинат Абаев, Анзор Абаев, Хасанбий Абаев, Асланалий Абаев, Жанхот Абаев, Таусултан Амирханов, Умар Амирханов, Аскербий Амирханов, Нохтар Боташев, Каншау Боташев, Шитхан Боташев, Умар Биканов, Татау Биканов, Кулчук Биканов, Адиль Мисаков, Аслангерий Мисаков, Шабаз Мисаков, Баттал Мисаков, Карашай Мисаков, Исмаил Мисаков, Хажимурза Мисаков, Магомет Мисаков, Хажиомар Мисаков, Ибак Мисаков, Далхат Мисаков, Мусса Забаков, Калган Забаков, Геля Забаков, Жума Забаков, Шабаз Забаков, Аго Забаков, Адиль Забаков, Гаммай Табахсоев, Магомет Табахсоев, Кайта Табахсоев, Султан Абаев, Бекмурза Мисаков, Азамат Мисаков, Кайтук Мисаков, Касполат Мисаков, Азамат Мисаков, Кайтук Мисаков, Касполат Мисаков, Закерия Мисаков, Магомет Мисаков, Махай Мисаков, Сарабий Мисаков, Барасбий Мисаков, Ханбий Мисаков, Каншау Мусуков, Кучук Мусуков, Теух Мусуков, Омар Мусуков, Байтуган Мусуков, Сосран Абаев, Мехет-хажи Таубулатов, Бичо Мисиров, Махет Мисиров, Ахмат Мисиров, Сарабий Мисиров, Омар Мисиров, Акбаш Сараккуев, Баттал Сараккуев,Таукан Шаханов, Акбаш Шаханов, Тенгиз Шаханов, Магометмирза Шаханов, Кекей Хасауов, Гилястан Шаханов, Хаджи Жанхотов, Кумук Жанхотов, Элбуздукъ Жанхотов, Каншаубий Жанхотов, Хадошук Жанхотов, Дахчук Жанхотов, Таубий Жанхотов, Баделиходжий Биев, Сафар-Алий Биев, Хажиомар Биев, Сарыбий Айдебулов, Паша Айдебулов, Алихан Айдебулов, Асланбек Айдебулов, Анзор Айдебулов, Магомет Айдебулов, Жанбек Айдебулов, Ахмат Аттасаов, Батырбий Аттасаов, Ахбаш Аттасаов, Эльмурза Аттасаов, Ортабай Оразаев, Хаджий Оразаев, Мусса Оразаев, Хаджи Наршауов, Дугай Наршауов, Ильяс Жангуланов, Хахой Наршауов, Гогия Зарашаев, Аслангерий Женоков, Беппо Жилкибаев, Алака Жилкибаев, Исмаил Жилкибаев, Трама Жилкибаев, Кучук Жилкибаев, Хажий Жилкибаев, Мусса Азаматов, Хамзат Азаматов, Батыр Азаматов, Миммо Башиев, Кден Хаджий Мисиров, Дидин Гузоев, Батыр-Хажий Ногеров, Махет Ногеров, Каракиши Атабиев, Эльмурза Маммеев, Голой Маммеев, Акой Хажи Жангуразов, Тахир Хажи Жангуразов, Сукул Жангуразов, Огурлу Хажи Жангуразов, Цефелеу Жангуразов, Таукан Жангуразов, Умар Жангуразов, Шохиб Картлыков, Умар Темуккуев, Чижу Кужонов, Биту Азаматов, Алий Азаматов, Гажон Азаматов, Каннуй Азаматов, Идрис Темиржанов, Борис Темиржанов, Хаджимурза Мисиров, Акбаш Чофанов, Канболат Эхчиев, Табшур Жангуразов, Баймурза Улбашев, Аслануко Улбашев, Хажий Атабиев, Бора Атабиев, Кишилик Атабиев, Шуна Атабиев, Нонай Атабиев, Цукул Бинегеров, Голой Мамаев, Архот Мамаев, Акбаш Абаев, Бепий Мамаев, Каншаубий Мамаев, Таукан Темирканов и Хамбий Темирканов, а за них неграмотных по их просьбе расписался Магомет-Гирей Суншев. Шаханов Б. А. Избранная публицистика. Нальчик: Эльбрус, 1991, сс. 204,205.


6

Февраль 2016

Уллу Малкъар

Ульбашев Мутай Исмаилович

Мутай родился в 1923 году в селении Шаурдат Черекского района КБАССР. По окончании средней школы в 1933 году приехал в г.Нальчик и поступил в Кабардино-Балкарский ансамбль в качестве танцора. В июле 1942 года был призван в ряды Советской Армии, а в июле 1943 года был отозван из армии как специалист на прежнюю работу в ансамбле. В марте 1944 года был депортирован в город Фрунзе Киргизской ССР, где смог поступить в Киргизскую филармонию в качестве танцорасолиста. В июле 1948 после исключения из филармонии года поступил учеником на фабрику модельной обуви в г. Фрунзе, в 1953 году был назначен инструктором производственного обучения этой фабрики. В 1957 году вернулся в Нальчик и устроился на прежнюю работу солиста Кабардино-Балкарского Государственного ансамбля песни и танца. В 1961 году Мутай Исмаилович был назначен балетмейстером ансамбля,

спублики произошли серьезные преобразования. В этой области им были проведены реформы, в результате которых претерпели изменения стиль, манера исполнения, усложнились и обогатились элементы, рисунок танцев, появились их необычные комбинации. Танцы обрели тот вид, который мы сегодня называем классическим. Впервые в хореографии республики Ульбашевым был поставлен массовый девичий танец. Привнес что-то свое в технику танца, обогатив палитру средств выразительности новыми элементами. В творческой практике он не следовал прямым указаниям народной хореографии, а, интуитивно улавливая общий строй национального искусства, раскрывал в постановленных им танцах индивидуальный замысел, полагаясь на свой вкус и умение. В танцах, поставленных Ульбашевым, создается определенный образ, который несет в себе суть времени, эстетические пристрастия сегодняшнего дня и одновременно

а в 1965 году - балетмейстером-постановщиком только ч то с о з д а н н о го а н с а м б л я «Кабардинка». В конце 1968 года Министерством культуры КБАССР назначен главным балетмейстером и художес т в е н н ы м р у ко в о д и те л е м а н с а м б л я « Ка б а р д и н к а » . Мутай Исмаилович превратил национальный танец в высокое искусство, вывел его на качественно иной уровень. Это подтверждает огромный успех ансамбля «Кабардинка», с которой Мутай Исмаилович с гастролями посетил более 30 стран мира. За годы работы Мутая в «Кабардинке» в хореографии ре-

выражает национальный дух. Репертуар «Кабардинки», где он работал с 1957-го по 1989 год, обогатился также за счет постановки осетинских, грузинских, дагестанских танцев. Мутай Исмаилович Ульбашев - это имя хорошо известно специалистам и любителям национа льного танца не только в Кабардино-Балкарии, но и на территории бывшего Советского Союза. Его называ ли человекомлегендой, человеком-эпохой национального танца Кабардино-Балкарии. В 2003 году Мутай Исмаилович отмечал свой 80-летний юбилей. Заметим, что из

своих 80 лет - 70 лет Мутаем Исмаиловичем было отдано национальному танцу, отдано в качестве танцора, балетмейстера, хореографа и художественного руководителя. О нем надо писать книги! В судьбе Мутая Исмаиловича был не один профессиональный ансамбль, которому он посвятил свою жизнь. Он стоял у истоков создания двух уникальных творческих коллективов. Это легендарный ансамбль «Кабардинка» и не менее знаменитый ансамбль «Балкария». Уже умудренный профессиональным опытом, Мутай Ульбашев за невероятно короткий срок сумел создать свое новое и последнее детище - ансамбль «Балкария», сделав его широко известным в нашей стране и за рубежом. Кабардино-Балкарский государственный фольклорноэтнографический ансамбль «Балкария» был создан в 1988 году. В его состав вошли тогда та лантливые юноши и девушки, показавшие высокое исполнительское мастерство на республиканском смотре народного искусства и одаренные учащиеся, окончившие Культпросвет училище. В творчестве ансамбля нашло отражение и развитие все то ценное, что было накоплено народными танцами в течение их многовековой жизни. Опираясь на достижения национальной хореографии, ансамбль создал правдивое национальное народное искусство карачаевцев и балкарцев. Благодаря настойчивой целеустремленной учебе и интенсивному репертуару, коллектив ансамбля вскоре после его создания приобрел широкую известность в Кабардино-Ба лкарии, ста л выезжать с концертами в другие республики, края и области СНГ. В последние годы ансамбль га с т р о л и р о в а л в С е в е р о Кавказских республиках и Закавказье. 1990 году коллектив ансамбля стал Лауреатом первого фестиваля горских народов Кавказа в г.Сухуми и был удостоен главного приза - «Золотого шлема Нартов».

В том же 1990 году коллектив ансамбля стал Лауреатом премии Ленинского комсомола. В 1991 году в Турции в городе Анкара, проходил Всемирный фестиваль тюрко-язычных народов. Свое искусство демон ст р и р ов а ли луч ши е художественные коллективы страны. Такая высокая честь выпала и на долю ансамбля «Балкария». Его выступления во Дворце культ уры в г. Кония, выст упления по Центральному телевидению Турции и во Дворцах культуры городов и сел вызвали большой интерес у любителей танцевального искусства и получили высокую оценку известных хореографов Турции. Коллектив ансамбля стал тогда дипломантом фестиваля. Зрители были в восторге от концерта ансамбля, не хватает красноречия для описания этого фантастического зрелища, нужно его пережить вместе с артистами, вместе с ними проникнуться народным фольклором, этими древними и в то же время живыми до сих пор традициями. В 1993 году с триумфальным успехом состоялись гастроли в Голландии, Германии, Польше. Зрители восторженно принимали каждый сценический номер нарядного красочного зрелища, в котором слилось в одно целое грация кавказского танца, его лирика и мастерство исполнителей. В 1995 году ансамбль принял участие на Всемирном фе ст и в а ле ф оль к лор а в о Франции. В этом же году прошли Дни Кабардино-Балкарии в г. Москве, в рамках которых в 1997 году приняли участие на Всемирном фестивале во Франции, Бельгии, праздновании 850-летия г. Москвы, в октябре - фестиваль тюрко-язычных народов -Москва,Углич, Кострома, Плес, Нижний Новгород, Казань, Самара, Ульяновск, Челябинск, Ярославль, декабрь - юбилей К.Кулиева в Турции. На всех концертах, где побывал ансамбль «Балкария», ему сопутствовал грандиозный успех. В р е п е рт у а р е а н с а м б л я

старинные обрядовые танцы, выражающие лучшие черты характера горцев и горянок. Подлинная любовь к народному творчеству, пониманию его гуманистической направленности помогли коллективу ансамбля, его руководителю глубоко и правдиво понять и выразить с необычайной художественной силой и поэтическую нежность, и огневой задор танцев, огненный «Голлу», плавный и величавый «Тюз тепсеу», стремительный как горный поток «Асланбий», «Къысыр», «Сандыракъ», «Ёрюзмек», а также шуточные танцы, выражающие народный юмор. В творческой деятельнос т и М у та й Ул ь б а ш е в п р е одолел границы и языковые барьеры, нашел признание у самой взыскательной публике, которая в разных частях света рукоплескала его та лант у и неиссякаемому вдохновению. Он построил свой уника льный мир танца, равно прина д лежащий и горцам, и россиянам. На его счету десятки авторских танцевальных композиций, многочисленные аншлаги. За 70 лет беззаветного служения хореографическому искусству Мутая Исмаиловича по праву называли королем танца. Его заслуги высоко оценены руководством и народом республики. Он обла датель почетных званий: «Заслуженный артист КБР», «Заслуженный артист Ро с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и » , «Народный артист ЧеченоИнгушской Республики», Лауреат Государственной премии КБР, награжден Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета КБР, дипломом Всероссийского смотра ансамблей песни и танца и ансамблей народного танца, проходившем в 1979 году в Москве. Ч е л о в е к б о л ь ш о го ж и з нелюбия и неиссякаемой энергии, настоящий интернационалист, занимающий активную жизненную позицию по вопросам сохранения мира и единства КабардиноБа лкарии, он пользова лся заслуженным авторитетом и уважением среди деятелей культуры и искусства республики. М у та й И с м а и л о в и ч Ул ь башев скончался 9 декабря 2005 года после непродолжительной болезни. Перестало биться сердце неутомимого труженика, беззаветно преданного избранному пу ти. Ушел из жизни человек, которого по праву называ ли гордостью не только Кабардино-Балкарии, но и всего Северного Кавказа. В его искусстве - творческое осмысление всего лучшего, что было создано народом на протяжении веков. Статья из фамильной энциклопедии Ульбашевых.


Февраль 2016

7

Уллу Малкъар

2 0 - 21 ф е в р а л ь д а О г ъ а р ы Малкъарны спорткомплексинде Цийкъанланы Мухадин хажини хурметине аталып, эркин тутушуудан экинци Битеуроссей турнир болгъанды. Э р и ш и у ге К ъ а б а рт ы - М а л къар, Къарачай-Черкес, Север Осетия, Чечен, Ингуш эм Дагъыстан республикаладан 2003-2008 зыллада туугъан 500 артыкъ заш спортцу къатышханды. Эки кюнню ицинде алагъа аш-суу хазырлап, къонакъбайлыкъ этхендиле.

Газаев Юсуп Солтанович Юсуп начал заниматься боксом у тренера Мусы Чанаева, и с самого нача ла проявил упорство, терпение и целеустремленность. И все эти факторы дали свой результат. Юсуп ста л двукратным победителем первенства России и фина листом первенства Европы. В возрасте 17 лет он стал первым мастером спорта за всю

Турнирни ацылыуунда элни сыйлы къарты Мухадин хажи, комплексни айнытыууна уллу къыйын салгъан Цийкъанланы Мухаммет, КъМР-ни экономикасыны министри Рахайланы Борис,

Огъары Малкъарда турнир

Церек районну башцысы Муртазланы Борис, районну иймамы Атабийланы Лиуан, бизнесмен Муртазланы Ахмат, элни башцысы Атабийланы Аслан, спорткомплексни директору Эндрейланы Татаркъан эм белгили спортцула Туменланы Альберт бла Асланбек Хуштов келген къонакъланы бла заш

спортцуланы а лгъышлагъандыла. Андан ары "Балкария" ансамбль бла зырцыла той-оюн этхендиле. - Озгъан зыл спорткомплексни ацылыуу бла байламлы тутушуулагъа саугъа фондубуз 180 минг эди. Быйыл а 500 минг этип, башха республикаланы да цакъыргъанбыз. Бу ишибиз

заш адамланы спорт заны бла ёсдюргенинден сора да, бир бирни танып, шуёхлукъ зюрютюрге юйретеди. Экинци зыл 700-800 спортцуну цакъырып, Нальчик шахарда эришиуле бардырыргъа умутубуз барды, - дегенди эришиулеге себеплик этхен Гузойланы Ибрагим. Иги тутушуу бла сейирсиндиргенле кёп эдиле, аллай бир сабий зашцыкъланы спортха итиннгенлери да бек къууандыргъанды. 14 ауурлукъ категорияны ицинде сыйли зерле цыгъаргъандыла. Аланы ицинде таулу зашцыкъла Жангоразланы Шамил, Гузойланы Омар бла Инал, Гергъокъланы Саид, Сарбашланы Хамид бла Таулан, Уяналаны Альберт бла Алихан, Мисирланы Али, Къарцаланы Азрет, Габоланы Темирлан, Шахмырзаланы Тамерлан, Цаколаны Батыр, Гулийланы Ильяс, Гызыланы Алан, Хасауланы Расул, Чабдарланы Расул, Гасыланы Магомед ал зерлеге тийишли болгъандыла. Гасыланы Магомед а бек иги сермешгени юцюн энци саугъагъа ие болгъанды! Мындан ары да заш спортцуларыбыз иги зетишимлеге зетип, башхалагъа да иги юлгюлю болурларына толу ийнанабыз. Темуккуланы Амина.

Успехи бабугентцев Больше 200 спортсменов приняли участие 11-12.02.2016 г. в Нальчике на турнире по армейскому рукопашному бою, посвященному 25-летию вывода советских войск из Афганистана. Турнир на протяжении десяти лет собирает сильнейших спортсменов республики. В этот раз в нем приняли участие победители и призеры всероссийских и международных состязаний. Организаторами т урнира являются Союз ветеранов Афганистана и Федерация армейского рукопашного боя КБР совместно с Министерством спорта и т уризма республики. Мы поздравляем бабугентцев и тренера Хусейна Гериева с успехом его воспитанников. Победители и призёры: 1 место (18-20 лет) - Рашид Мокаев в категории до70 кг. и Салим Бозиев - в категории до 75 кг,

1место (16-17 лет) Аслан Эндреев в категории до 75кг., 2 место Расул Мусуков в категории свыше 80 кг.

Рашид Мокаев признан лучшим бойцом турнира - все из команды с. п. Бабугент, КБР.

историю Верхней Балкарии. Перечень его побед в различных турнирах и первенствах заставляет удивляться достижениям этого молодого спортсмена. Многократный победитель КБР по всем возрастам. Чемпион КБР. Победитель первенств ВС России 2009. Серебряный призер первенства России 2009-2010. Победитель первенства России 2011 г. Серебряный призер первенства Европы 2011 г. Победитель Кубка России 2011 г. среди молодёжи. Победитель первенства России 2012 г. среди молодежи. Победитель международного турнира в г. Дублин (Ирландия), победитель матчевой встречи Россия-Куба. Победитель матчевой встречи Россия-Шотландия. Победитель международного турнира «BRANDENBURG-CIP» в Дрездене (Германия). Победитель международного турнира в г. Чимкент (Казахстан). Победитель международного т урнира МСМК Павлюкова в г. Анапа (Россия). Победитель международного турнира в г. Нанкин (Китай). Победитель открытого Кубка Москвы. Финалист международного турнира на призы почетного президента AIBA в г. Баку (Азербайджан). Победитель т урнира к ласса «А» среди взрослых в г. Казань. Победитель турнира класса «А» памяти Никонорова в г. Москва. Член основной сборной команды России 2009-2013 г. Первый номер сборной России 2010-2013 гг. В настоящее время наш земляк учится в г. Пермь в военном училище и продолжает активно заниматься спортом.


8

Февраль 2016

Уллу Малкъар

Зигитлерибиз

Уммаев Мухажир-Герой Советского Союза ...59-я Гвардейская пехотная дивизия, награжден- 1630-ю высоту Уммаев Мухажир показал большое муная орденами Красного Знамени, Суворова, Богдана жество и героизм, способность командовать армейской Хмельницкого, вступила в ожесточенный бой за город частью в самых сложных й Верхне Краматорск. В этом городе гитлеровцы были хорошо Шканты 1941 году е л е с в В у укреплены. Две вражеские пехотные роты при поддержке 922 год илище. ю ился в 1 гогическое уч е-крестьянску кое д о р минометного огня предприняли контрар и а с ч д р ж о е и а б п б х а Р си ил Му таку против солдат Мухажира Уммаева. . Оконч ан на службу в окончил Ново х Великой и и р а к л н в фронта Несмотря на ранение, он сам становится Ба аев был приз том же году о ми м ода - на хажир со свои за станковый пулемет. В этом бою две Ум ную Армию. В С июля 1942 г у ел М в у а р с од . я 1943 г ним были нап В этот фашистские роты были почти полностью Кра ное училище а м 8 . т ы К . о н уничтожены. После этого 59-ю дивизию пех ственной вой в окружение. ения и пехота к, после здел х ата почетно нарекли "Краматорской", а солда- Отече ми попадает е подра пять вражески ку, нанеся ы а в т о а к д н л а о т ты и офицеры были удостоены орденами с ата ли истские ра отби одили в контр ничтожены и медалями. А Мухажир был награжден ны фаш аты Мухажи х д и пере ом бою были у еской броорденом Отечественной Войны I-й степени. день сол которых сам ри. В эт десятка враж мых сложз е а К апрелю 1944 года старший лейтенант каждой и тельные поте ался в с ты боле чи За Мухажир Уммаев командовал стрелковой врагу зна истов и подби ухажир сраж о фашистов. к М ь ш , был л а а р о ф д и к г 0 с е ж 0 е с ротой 179-го гвардейского стрелкового полка до 1 уха ил н М как в ж , м о з И т и . ч о и и к р и ге но ун 59-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й нетехни . Он лич день мужество ни. армии 3-го Украинского фронта. Отличился ных местах т е о м т а э сного Зн енные в во время освобождения Одессы. проявл орденом Кра н 10 апреля 1944 года в бою на подступах к удостое боевых условиях". Одессе, несмотря на массированный вражеский огонь, Уммаев поднял свою роту в атаку. В том бою Как известно из истории Великой Отечественной Ворота уничтожила более 200 солдат и офицеров против- йны, воины-защитники Одессы своим мужеством и ника (более 10 уничтожил лично Уммаев), а также взяла героизмом удивили весь мир. Немецко-фашистские в плен ещё 18. За этот бой Уммаев был представлен к подразделения не могли взять этот черноморский порт званию Героя Советского Союза, однако представление несколько месяцев. И чтобы не сдать его наступающим реализовано не было. Окончил курсы усовершенствова- советским частям, бросили огромные силы. ния командного состава. 10 апреля 1944 года командир пехотно-гвардейской По рассказам одного из тех, кто знал Мухажира после роты Уммаев в сражении за Одессу проявил небывалую Героя Советского Союза. Однако, из-за пресловутой его возвращения с фронта, у него не было на теле места, отвагу. "пятой графы", подготовленный Указ о присвоении «Зогде не остались бы следы от ранений на войне. Он не Под Одессой враг предпринял контратаку. Бойцы под лотой Звезды» так и не был тогда подписан: ведь всего раз сталкивался с гитлеровцами в рукопашном бою с командованием Уммаева трижды останавливали врага. лишь месяц с небольшим назад народ Мухажира был применением не только штык-ножей и прикладов, но и Затем, предприняв наступательные действия, он повел оклеветан и депортирован… саперных лопаток. Таких командиров как Уммаев назы- свою роту вперед и ворвался в город. Вступая в рукоПосле освобождения Одессы его демобилизовали, и он вали "окопными офицерами". И на самом деле он был пашные схватки, рота Мухажира уничтожила до 200 фа- поехал к своим высланным соплеменникам в Казахстан, именно таким офицером. Он всегда шел впереди роты, шистов, Мухажир лично уничтожил 18 вражеских солдат где и умер вскоре от полученных на войне ран. и первым настигал вражеские траншеи. Сколько раз он и офицеров. 10 немцев были взяты в плен. В результате Указом Президента СССР от 5 мая 1990 года за «мубыл ранен, наверное, не знал даже он сам. столь дерзкой и неожиданной для фашистов контратаки жество и отвагу, проявленные в период Великой ОтНа груди молоденького офицера, старшего лейтенанта было захвачено огромное количество трофеев. Преслеечественной войны 1941-1945 годов» старший лейтенант гвардии были видны ордена Отечественной Войны, Алек- дуя немцев до самого центра города, Уммаев вместе Мухажир Уммаев посмертно был удостоен высокого сандра Невского и Красного Знамени, медаль "За отвагу". со своей ротой уничтожил еще более 100 фашистских звания Героя Советского Союза. Хоть и с опозданием Медалью "За отвагу" обычно награждались солдаты, в солдат и офицеров. на сорок шесть лет, но звезда нашла своего героя. особых случаях к ней представлялись и офицеры, проВ честь воинов, освободивших этот город, в Москве был В интернете на сайте Ассия инфо вы можете посмоявившие храбрость. Самым почетным знаком считается дан салют. Однако, имя офицера-гвардейца Мухажира треть бесценные кадры возвращения звания Мухажиру орден Красного Знамени, но сам Мухажир больше гор- Уммаева, первым в составе своей роты ворвавшимся в и мероприятия посвященные этому событию. дился медалью "За отвагу". город и пробившимся к его центру, не было озвучено в https://youtu.be/TChmZv9ZKBA На наградной грамоте 20-летнего командира написано Совинформбюро и упомянуто в газетах. Сами же команhttp://assia.info/video.html следующее: "В бою с фашистами у села Привольное за диры Уммаева без колебаний представили его к званию

Тарых видеола Россейни эм уллу кино эм суратла сакъланнган архиви Красногорск шахардады. Ассия фонд озгъан зыл андан малкъарлыла бла байламлы бир талай къысха сюжет табып, аладан а роликле этип интернетде кесини

сыфатын кёргюзтедиле. Аланы уа ТВИНА къауум алыргъа себеплик этхенди. Верхняя Балкария, 1962 г. Верхний Чегем, 1926 г. Верхний Баксан. Строительство дороги.

Летопись в камне. Часть 3: Города и люди Верхний Чегем Летопись в камне. Часть 2: Порталы в небеса Летопись в камне. Часть 1. Верхняя Балкария, 1980 г. Кенделен Камни на тропе, 1971 г.

Идущие над облаками (фрагмент), 1965 г. Играют Шопена. К.Кулиев, 1967 г. Балкарский театр, 1974 г. А э ро д ром в Верхнем Баксане

Бу видеоланы барысын да сиз assia.info деген сайтны ВИДЕО деген бёлюмюнде табарыкъсыз.

энци сайтына салгъанды. Мында фильмле 1926 зылдан башланадыла. Огъары Малкъарны зашауун ацыкълагъан да бир ненцасы барды. Бусагъатда адамла алагъа къарап, кеслерини аталарын, аппаларын, аны къой да, кеслерин да танырыкъдыла. Андан сора бу арт зыллада алыннган тюрсюнлю видеола да бардыла мында, ала да эллерибизни бусагъатдагъы

Верхний Баксан. 1921 г. Верхний Баксан. Праздник. Уммаев Мухажир Карданов Кабард Сбор родов селения Кюнлюм (Верхняя Балкария, КБР) Чегемские водопады Верхняя Балкария Уллу Малкъар Туризм и родовые дома в Шыкы Устоявшие


Потомки Басията - таубии Малкъара Наиболее знатными и влиятельными князьями в Малкъаре считались п ото м к и л е ге н д а р н о го Басията. Известный российский кавказовед второй половины XIX века профессор В.Ф. Миллер записа л в Балкарии несколько вариантов предания о происхождении Басията. Согласно первому варианту, записанному со слов таубия хаджи Шаханова, Басиат и его родной брат Ба делят являлись прямыми потомками Чингис-хана. Впрочем, сам Миллер более правдоподобным считал другое предание, записанное им со слов таубия Абаева. Эфенди Абаев сообщил ему, что братья Басият и Баделят являлись осиротевшими сыновьями одного крымского вельможи, ко т о р ы е в ы н у ж д е н ы были покинуть Крым и уйти на Кавказ изза притеснений своего родного дяди. Первон ач а л ь н о б р ат ь я п о селились на реке Куме, а отт уда перешли на территорию Балкарии в местность Къашха-тау. Та м о н и р а с с та л и с ь : Басият остался в Балкарии и поселился около аула Кюннюм, на левом берегу Черека, а Баделят ушел в Северную Осетию (Дигорию), где

ста л родонача льником дигорских феодалов-баделятов. Николай Харузин, посетивший Ба лкарию в 80-х годах XIX столетия и также записывавший предания о Басияте, соо б щ а л , ч то тот с у м е л покорить местное население и долго правил в Балкарии. Под старость он почувствовал тоску по родине и, оставив своих с ы н о в е й в Ч е р е кс ко м ущелье, возвратился в Крым. К потомкам Басията в Черекском ущелье относились следующие к н я же с к и е ф а м и л и и : Абаевы, Айдаболовы, Амирхановы, Биевы, Боташевы, Жанхотовы, Кучуковы (ветвь Абаевых) и Шахановы. В м е с те с те м , в с о вместной работе с М.М. Ко в а л е в с к и м М и л л е р привел и другой вариант предания о родоначальнике Мисаковых и Басияте. В частности, там отмечается, что Мисака до поселения в Балкарии был вассалом у Басията, проживавшего со своим братом Баделятом в Ма д жаре. Именно Мисака пригласил Басията на новые места, когда узнал о его стесненном положении на родине, но поставил условие, что в Балкарии они будут обладать равными сословными правами.

Малкъар таубийлени келген тауруху Маджарда Бадил бла Басият деп эки къарындаш зашагъандыла. Кеслерини къыра лларында зашаудан эригип, к ъ а р ы н д а ш л а б а ш ха зерледе насып излерге умут этхендиле. Ала кёп золоуцулукъ къылдыла, талай къыралда болдула, алай сюйгенлерица эркин зашау тапмадыла. Ахырында ала Малкъар тарына зетдиле. Тамата къарындаш Ба дил - атда, гитцеси Басият а эшехте болгъандыла. Малкъар элге зете келгенде, гитце къарындаш Басият таматасы Бадилге былай айтды: «Тамата къарындашым Ба дил, мен эшитхеннге кёре, бу зуртда эшекге миннген адамны сыйлы кёредиле, сен да ол сыйны алыргъа керексе кесинге. Мени эшегиме олтур, мен а сени атынга олтурайым». Бадил гитцесини сёзюне ийнанды эм ол айтханлай этди. Ма лкъар элде ала ныгъыш

9

Уллу Малкъар

Февраль 2016

аллына келдиле. Басиятха олсагъатлай къартла зууукълашдыла, саламл а ш ы п , атд а н т ю ш д а бизге къонакъ бол дедиле. Эшек юсюнде келген Бадилни уа хыликкя этип къойдула. Къарындашына да, малкъарлылагъа да цамланып, ол эшегин буруп, элден кетди. Эшегим къайры элтсе да, анда зашау этерге тохтарма, деген оюмгъа келди. Эшек аны Дюгерге келтирди, дюгерлиле аны сыйлы кёрюп, къонакъ этдиле. Алай бла Бадил мында къалды, Басият а Малкъарда. Бу экиси эки атауулну башы болдула: Ба дил-дюгер ба дилятланы, Басият-ма лкъар басиятланы (таубийлени). Вс.Миллер. «Осетинские этюды» биринци кесек - 140 бет. Бадилят, Баделят, Бадинат - была бир атды, Басиятны ёз къарындашыны аты.

Фамилии Верхней Балкарии на 1944 год: № Фамилия п.п. 1 2 1 Абаевы 2 Абшаевы 3 Ажоевы 4 Азаматовы 5 Айтаевы 6 Аккаевы 7 Аккиевы 8 Аккуловы 9 Алафаевы 10 Алтуевы 11 Амильхановы 12 Анаевы 13 Аппаевы 14 Асановы 15 Атабиевы 16 Атмурзаевы 17 Аттаевы 18 Аттасаовы 19 Ацкановы 20 Базоевы 21 Байкишиевы 22 Байсиевы 23 Байсултановы 24 Байтуевы 25 Баккуевы 26 Баллиевы 27 Баттаевы 28 Батчаевы 29 Башиевы 30 Бегиевы 31 Биевы (Заниюковы) 32 Бийнёгеровы 33 Биттуевы 34 Бичиевы 35 Бозаевы 36 Бозиевы 37 Болатовы 38 Ботаевы 39 Буштоковы 40 Габалоевы 41 Габоевы 42 Гадиевы 43 Гажаевы 44 Газаевы 45 Гасиевы 46 Геpгокаевы 47 Геpгоковы 48 Геляевы 49 Гериевы 50 Герузовы 51 Гидаевы 52 Глашевы 53 Гороевы 54 Гузеевы 55 Гузиевы 56 Гузоевы 57 Гуляевы 58 Гумаевы 59 Гуппоевы 60 Гутаевы 61 Гуховы 62 Дадуевы 63 Даутовы 64 Догучаевы 65 Дугоевы 66 Жанголановы 67 Жангуразовы 68 Жанхотовы 69 Жеккеевы 70 Жилкибаевы 71 Забаковы 72 Залихановы 73 Заммаевы 74 Заммоевы 75 Занибековы 76 Заникоевы 77 Занкишиевы 78 Зарашевы 79 Зашаевы 80 Зезаевы 81 Зумакуловы 82 Илистиновы 83 Имангуловы 84 Иттиевы

Количество семей человек 3 4 4 1 8 13 1 1 15 5 1 29 1 1 13 36 36 1 4 13 2 9 7 4 1 5 24 18 5 10 42 3

9 4 27 65 5 1 72 19 1 128 3 1 42 142 127 1 9 59 4 32 16 29 2 17 93 76 19 49 194 6

2 8 11 8 8 81 12 2 3 2 5 12 4 9 13 1 2 14 29 12 3 39 6 9 16 16 3 6 5 16 1 4 1 1 4 12 64 2 12 21 1 1 8 4 10 18 11 8 10 3 1 3 1 7

9 30 56 37 39 347 40 5 13 8 26 51 18 38 56 7 2 67 103 56 11 218 28 44 58 66 15 23 26 91 1 20 3 5 10 48 291 4 55 104 55 2 23 25 39 59 33 29 30 20 4 16 3 19

№ Фамилия п.п. 1 2 85 Кабардоковы 86 Кадыровы 87 Казаковы 88 Казиевы 89 Кайгермазовы 90 Карабашевы 91 Караевы 92 Каркаевы 93 Картлыковы 94 Карчаевы 95 Кациевы 96 Кильчаевы 97 Киштиковы 98 Койбаевы 99 Ксанаевы 100 Кубадиевы 101 Кудаевы 102 Кужоновы 103 Куйгеновы 104 Кулиевы 105 Кульбаевы 106 Кучуковы 107 Лелюкаевы 108 Малкондуевы 109 Мамаевы 110 Маммеевы 111 Мелюхаевы 112 Мечукаевы 113 Мирзантовы 114 Мисаковы 115 Мисировы 116 Мокаевы 117 Моллаевы 118 Моттаевы 119 Мурачаевы 120 Мурзаевы 121 Муртазовы 122 Мустаевы 123 Мусукаевы 124 Мусаковы 125 Мусуковы 126 Нагимаевы 127 Наршаовы 128 Настаевы 129 Настуевы 130 Ногаевы 131 Ногеровы 132 Озюковы 133 Оразаевы 134 Ораковы 135 Османовы 136 Сабанчиевы 137 Саракаевы 138 Саракуевы 139 Сарбашевы 140 Сумаевы 141 Табаксоевы 142 Таубулатовы 143 Таукеновы 144 Таулуевы 145 Таумурзаевы

Количество семей человек 3 4

№ Фамилия Количество п.п. семей человек 1 2 3 4

2 10 14 19 11 3 5 18 5 19 1 2 13 8 1 7 5 14 6 1 1 16 9 1 35 3 3 11 2 3 60 44 10 18 1 3 15 1 1 6 24 1 13 12 29 2 55 2 10 15 34 6 11 12 14 5 12 7 39 1 7

146 Текеевы 147 Темиржановы 148 Темукаевы 149 Темукуевы 150 Тетуевы 151 Тикаевы 152 Тогузаевы 153 Токлуевы 154 Токуевы 155 Токумаевы 156 Тотруковы 157 Тохаевы 158 Туменовы 159 Тышхановы 160 Узденовы 161 Узеевы 162 Ульбашевы 163 Уммаевы 164 Уянаевы 165 Уяновы 166 Фриевы 167 Хасауовы 168 Хибиевы 169 Хозаевы 170 Хосаевы 171 Хочуевы 172 Хубиевы 173 Хуболовы 174 Хуламхановы 175 Хульчаевы 176 Хуртаевы 177 Хуртуевы 178 Хучинаевы 179 Хучинаевы 180 Цакоевы 181 Цепишевы 182 Цикановы 183 Цораевы 184 Цраевы 185 Чанаевы 186 Чеченовы 187 Чипчиковы 188 Чораевы 189 Чофановы 190 Чочаевы 191 Чочуевы 192 Чубоковы 193 Шабатуковы 194 Шаулуховы 195 Шаутаевы 196 Шукаевы 197 Шунгаровы 198 Эдокаевы 199 Эльсуеpовы 200 Эндреевы 201 Эристаевы 202 Этчеевы 203 Эхчиевы

2 40 2 35 14 14 17 17 11 1 1 1 19 2 3 3 63 3 40 6 1 13 1 14 1 1 1 21 1 15 2 1 12 1 11 4 3 4 8 7 1 1 1 6 17 5 3 16 2 5 6 6 9 1 29 2 1 4

12 120 13 199 49 66 77 70 40 1 7 1 82 6 4 19 259 17 183 31 5 58 3 56 1 6 6 87 4 52 16 1 49 2 63 23 58 8 42 27 1 1 5 27 62 22 13 49 9 21 18 26 35 9 129 16 39 19

Итого

2157

8978

9 35 73 67 52 6 24 85 20 69 3 14 67 30 5 33 16 67 25 2 2 82 43 1 147 11 12 46 13 7 253 179 25 60 2 6 53 5 1 25 113 1 41 54 114 10 228 12 27 65 132 25 43 41 67 15 58 25 139 5 26


10

Февраль 2016

Уллу Малкъар

Какой хлеб полезнее? Наркотики и алкоголь угроза будущему

Прежде чем выбрать для себя хлеб, важно ознакомиться с его составом и пищевыми свойствами. Известно, что в былые времена, когда цельное зерно мололи на каменных жерновах, мука получалась пусть и грубоватая, серая, но зато со всеми необходимыми для организма элементами: растительным белком, витаминами, аминокислотами, минеральными веществами… Позже мукомолы научились отделять от зерна его естественную оболочку – отруби и зародыш, содержащие наиболее полезные компоненты. Теперь на муку шла только его крахмалистая часть, в которую стали добавлять различные улучшители, ароматизаторы, искусственные витамины, двуокись хлора, пероксид бензоила и прочую химию. Из этой «пищевой смеси» и выпекают сегодня большую часть хлебобулочных изделий – пышных да румяных на вид, но зачастую абсолютно бесполезных и даже вредных. Далеко не каждый желудок способен переварить такой «продукт питания» без ущерба для здоровья! Доказано, что самый опасный для человека хлеб – белый, приготовленный из муки высшего сорта. Он разрушает здоровье постепенно, причем негативные изменения в организме происходят незаметно и могут проявиться лишь спустя 10-20 лет или даже отразиться на будущем потомстве. К сожалению, белая мука используется сегодня при изготовлении многих видов выпечки. И все же, найти в наших магазинах качественный и полезный хлеб при желании можно. Отвечая на вопрос, какой хлеб полезнее, диетологи для здорового питания рекомендуют выпечку из муки грубого помола, которая богата клетчаткой и содержит энзимы (ферменты), а также минералы и витамины, среди которых - железо, магний, медь, кобальт, молибден, полный комплекс витамина В, а еще очень важные для работы сердца барий и ванадий. Также полезен отрубной хлеб. Установлено, что он благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистую систему, способствует похуданию. Одно условие: отрубной хлеб не должен выпекаться из муки высшего сорта. Прекрасно принимается организмом бездрожжевой хлеб на закваске, изготовленный из ржаной муки грубого помола, а также хлеб из пророщенных зерен, пресный хлеб и хлеб на хмелю.

Выбирая для себя хлеб, важно учитывать не только пищевые характеристики продукта, но и свои индивидуальные особенности. Ведь то, что полезно для одного человека, другому может пойти во вред. Например, ржаной хлеб противопоказан при дисбактериозе, болезнях желудка и желчного пузыря, поскольку вызывает повышенное выделение желудочного сока, а входящая в его состав соляная кислота разрушительно воздействует на слизистую желудочно-кишечного тракта. При отравлениях же или панкреатите нельзя есть бородинский хлеб. Больному в этом случае прописана диета с сухариками из пшеничной муки. Чтобы хлеб приносил пользу, а не вред, его не рекомендуется совмещать с употреблением жирных и питательных продуктов, например, с мясными блюдами. Зато он хорошо сочетается с овощами и кисломолочными продуктами. Допустимый срок хранения хлеба в открытом виде – до суток, в полимерной упаковке – не более трех дней. Держать белый и черный хлеб нужно отдельно, чтобы они не провоцировали друг у друга развитие плесени. Особую бдительность следует проявлять, покупая хлебобулочные изделия в магазине. Как известно, наша торговая сеть зачастую нарушает санитарно-гигиенические нормы и правила реализации пищевой продукции. Надо бить тревог у, заметив на корочке черный нагар, потому что в нем могут быть канцерогенные вещества. Не стоит покупать и хлеб с бледной корочкой, слишком объемный и мягкий, легко крошащийся – наверняка он приготовлен по ускоренной технологии и очень быстро заплесневеет. Запах дрожжей, большие пустоты в мякише также указывают на нарушения технологии выпечки или на наличие в хлебе посторонних пищевых добавок. От приобретения такого продукта лучше отказаться.

Къой этни сайлагъыз Къой этде адамны цархына-санына керек болгъан белок кёфтю. Этни бирси тюрлюлерине къарагъанда уа, зау къойда азырахты. Бу шарт къой этни диеталыкъ маталлы ашлагъа зууукълаштырады эм саулукъгъа хайырлы этеди. Къой этде тюрлю тюрлю микроэлементле да кёфтюле. Быланы санында йод, калий,

темир, магний. Мындан тышында, В къауумдан витаминле да барды бу эттэ. Айтылынган затла адамны саны-цархы иги ишлер юцюн бек керекли затладыла. Белгилисица, Кавказда бла Орта Азияда халкъла къой этни бек кёп хайырланадыла. Аланы ангылауларына кёре, къой этни хайыры хатасындан эсе асламды. Да ол керти болур. Нек десенг, бу регионлада адамла кёп

зашайдыла. Къой этде холестерин да бек азды, белгилисица, ол а зюрек эм къан тамырлары ауругъан адамлагъа заран келтиреди. Ицинде темирни саны бла уа къой эт ол бирси малланы этлерин 30 процентхе озады. Аны юцюн анемиясы болгъан эм къанны тапландырыргъа керек болса да, быллай этни ашаргъа докторла да буюрадыла.. Къой этни терк-терк ашау адамны аш орунун, ушхолларында иги ишлетирге болушады. Аны юцюн бу этни тюрлю тюрлю диеталагъа къошадыла врачла. Къой этде болгъан лецитин холестеринни даражасын тапландырыргъа себеп болады. Адамны саулугъун игилендирир юцюн къой зау да хайырланылады. Ол кесекле тийгенде да болушлукъ этеди. Кёп халкълада къой зау иммунитетни къарыулу этген ашха саналады. Башта айтылгъан шартлагъа кёре, къой эт адамны саулугъуна бек уллу хайыр келтирген затды, аны багъасын белгилерге окъуна къыйынды ол заны бла. Алайды да, кесигиз да, сабийлеригиз да саулукълу болур юцюн, къой этни сайлагъыз. Адамланы саулукълары бир кибик тюйюлдю. Бирлеге зарашхан башхагъа зарашмазгъа да болур. Аны юцюн адам кесини энци халына кёре сайларгъа керехти ашны. Бютюнда зыл саны келсе эм бир затха ишекли болса, бакъгъан врачы бла оноулашыргъа борцлуду.

Как известно, одними из самых опасных социальных недугов являются наркотики и алкоголизм. И наиболее подвержены им молодые люди. К сожа лению, ни в одной стране мира не удалось полностью победить эти недуги. Наркотики - это химические вещества, которые даже при однократном приёме могут нанести непоправимый вред. Например, всего лишь после одного единственного приёма самый нейротоксичный синтетический наркотик МДМА ("Экстази") повреждает серотониновую систему мозга настолько, что она уже никогда не возвращается в

своё первоначальное состояние. Попадая в мозг, наркотики нарушают систему передачи сигналов, вмешиваясь в порядок отправления, получения и обработки информации нервными клетками. Все наркотики действуют на мозг по-разному, так как у них разный химический состав. Действие некоторых наркотиков на мозг продолжается даже после того, как человек прекращает их употребление. Иногда вред наркотиков оказывается чрезвычайно сильным, и процесс разрушения мозга становится необратимым. Надо понимать, что бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ) фиксирует только смерти от передозировок - это укололся и умер. Смерти от последствий употребления наркотиков, как то: ВИЧ, СПИД, гепатиты, цирроз печени, пневмония, сепсисы, суициды, сгоревшие, сгнившие заживо, и т.д. учету не поддаются. С 2003 года озвучиваются самые разные цифры от 70 до 150 тысяч. Последние годы Госнаркоконтроль пытается зафиксировать цифру 30-40 тысяч погибших от употребления в год, но она явно занижена. Но даже если эта цифра верна, это чудовищное количество жертв. Для сравнения, вспомните, что за 10 лет войны в Афганистане погибло порядка 15 000 человек, но это за 10 лет и на войне. А здесь каждый год в разы больше и это на протяжении многих лет в мирное время. Помимо чисто медицинского аспекта этой проблемы укажем на то, как это рассматривается с точки зрения

ислама. Человек - лучшее творение Всевышнего Аллаха, та как Господь, дав ему разум, поставил его выше других творений, и именно разумом человек отличается от животного. Основой Шариата, установленного Всевышним Аллахом, является сохранение религии, жизни, разума, чести и имущества человека, и поэтому все, что может нанести вред одной из этих пяти категорий, является запретным. Совершенно очевидно, что от вина и наркотиков тянутся нити всех дурных поступков человека. И насколько известно, никто не отрицает вреда алкоголя и наркотиков, даже самые горячие приверженцы «культуры питья», но никто не запрещает торговлю спиртными и табачными изделиями, так как это приносит огромные прибыли, пусть даже за счет здоровья и жизни людей. Исходя из аятов Корана и изречений Пророка Мухаммада, ученые Ислама пришли к следующему мнению: 1. Строго запрещается принимать любой вид веществ, которые при употреблении приводят к помутнению разума ( независимо от их состояния: жидкое (спиртное), газообразное (токсикомания), или твердое (наркотики). 2 . С т р о го з а п р е щ а етс я купля или продажа выше указанных веществ. 3 . С т р о го з а п р е щ а етс я производство этих веществ, а также изготовление вспомогательных аппаратов. 4. Деньги, полученные в результате производства, хранения, купли и продажи этих веществ являются запретными, даже если человек потратил их на хорошее дело (ради Аллаха). На сегодняшний день делается очень мало работы в направлении профилактики наркомании и алкоголизма. В случае с молодежью, это особенно важно. Нужно обратить внимание на то, чем заняты наши дети, с кем они общаются в школе, чем заняты в свободное время, которого, к сожалению, у них стало слишком много. Нужно максимально загружать их трудом, спортом. Сейчас имеются возможности определять школьников в спортивные секции, кружки и т.д. В школах также нужно приглашать на беседы со школьниками практикующих врачей для разъяснения проблемы и удержания тех, кто хочет просто попробовать. Это комплексная проблема, которая требует усилий со стороны каждого члена общества, и сегодня ни один человек не застрахован от того, что эта беда не коснется его близких. По материалам интернета.


Народная мудрость Акъыл къартда, жашда тюйюлдю – башдады. Ум ни в молодости и ни в старости, а в голове. Почти каждый из нас в своей повседневной речи употребляет пословицы и поговорки. На мой взгляд, они делают нашу речь, наше общение более яркой и понятливой. Пословицы и поговорки заключают в себе богатство смысла, являют изумительную или же блистательную краткость того или иного языка. В них можно найти не только житейскую мудрость, но и глубокую философию духа, теплоту истинной жизни. Порой мы вместо какого-то большого текста можем элементарно обойтись одной поговоркой или пословицей, но в то же время мы в них передаем глубокую мысль. Если обратиться к определению пословицы - это «краткое, устойчивое в речевом обиходе, как правило, ритмически организованное изречение назидательного характера, в котором зафиксирован многовековой опыт народа: имеют форму законченного предложения (простого или сложного). Пословицы обладают прямым и переносным или только переносным смыслом и легко противопоставляются свободному предложению такого же лексического состава». Здесь мне хотелось отметить словосочетание «многовековой опыт народа», то есть то, что испытали наши предки, и то, о чем сочли нужным оповестить нас, нынешние и будущие поколения. Таким образом, мы, народы, имеющие богатое народное творчество, как-то уже предупреждены и в какой-то мере готовы ко всему, о чем сообщается в наших пословицах и поговорках. Некоторые из них можно сравнить с нашими родительскими наставлениями, они учат, как жить, как себя вести, какие качества в себе воспитывать, а от каких избавляться, ко всему, что способствует нашему правильному развитию, пониманию мира, добра и зла и многих таких противоположностей. Например: Атасына къарап, жашына бар. Анасына къарап, къызын ал. Замуж за парня выходи, посмотрев на его отца, Женись на девушке, посмотрев на ее мать.

Хотя на сегодняшний день такой подход не особо актуален, но я бы сказала, «Алма терегинден кенгнге кетмез» - «Яблоко от яблони далеко не падает». При рассмотрении пословиц и поговорок балкарцев и карачаевцев, примечательным является то, что их большая часть рифмуется, это облегчает как запоминание, так и употребление. Ач эсенг – аша, Туугъан эсенг – жаша. Если голоден – поешь, Если родился – живи. Или же: Батыр киши – тау кибик, Къоркъакъ киши – къырау кибик. Мужественный подобен горе, Трусливый подобен инею. Возможно, мы не поняли бы пословицу, если бы не приняли во внимание ее особую связь с речью, с реальной жизненной ситуацией. Никто не вспоминает пословицы без повода и без причины. Они всегда приходят нам на память сообразно ситуации, а не произвольно или случайно. Именно в разговоре, в разных речевых применениях обнаруживается подлинная природа пословицы. Об этом свидетельствуют сами пословичные выражения - «ходячая» народная мудрость. Говоря о пословицах и поговорках, вспоминаются строки из стихотворения основоположника балкарской литературы Кязима Мечиева «Иги сёз» («Хорошее слово»), написанное в 1906 году. Иги сёзню бичакъ кесмез, Иги сёзню боран элтмез, Иги сёз отда да кюймез, Иги сёзге багъа жетмез. Иги сёзсюз жашау неди? Тузсуз хантха теппе – тенгди! Иги сёзню айтхан – эрди! Акъылы, жюреги кенгди. Хорошее слово ножом не

разрубишь, Угрозы ему не страшны, В огне не погубишь, на рынке не купишь, Оно не имеет цены. Скажи мне, что жизнь без хорошего слова? Как будто без соли еда! Хорошее слово - мужчины основа. В нем слышится сердце всегда! Здесь важным является то, что каждая строка несет в себе глубокую мысль, утвержденную жизнью и опытом людей. Тут каждое предложение и есть утверждение, назидание, а так же завет! Таким образом, это стихотворение можно отнести к такому малому жанру фольклора, как пословично-поговорочный. Ссылаясь на вышеназванное стихотворение, я тоже утверждаю, что пословицы и поговорки вечны, пока живет слово! Совсем недавно мне попалась книга, изданная в 2011 году в издательстве «Тетраграф» Аттоева М.Х., члена союза писателей России, под названием «Керти сёз - жаннга дарман» («Правдивое слово - лекарство для души»). Там есть раздел «Нарт сёзлеге ушатып» («Подобно пословицам и поговоркам»). Здесь автор дает изречения из своего жизненного опыта, которые носят назидательный характер, учат жизни, предостерегают от чего-то. На мой взгляд, творчество таких людей способствует развитию народного фольклора в целом. Из Толкового словаря русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой: народ - это группа людей (2, с. 391). А что объединяет эту массу? История, язык, культура и т.п. И пока мы помним прошлое, чтим свои обычаи и традиции, у нас есть будущее, ибо «ходячая» народная мудрость гласит: «Тилсиз халкъ жокъду» («Без языка нет народа»). Таким образом, пословицы и поговорки не имеют цены, дают нам возможность представить картину прошлого и занимают важное место, как в формировании личности, так и в истории каждого этноса. Аппоева-Рахаева Диана.

Аш-къанга адетледен

Кёбюсюнде къуумгъа адам цакъырылыф келеди, эм хар кимни олтурлукъ зери белгили болады. Къонакълагъа шапа ким боллугъуна, ашны ким хазырларыгъына, ташырыгъына уллу эс бурулады. Къонакъ кец болуп келсе, ол зыл саны бла тамата тюйюл эсе, аны юцюн олтургъанла зерлеринден турмайдыла. Аш таматады киргенден деген сёз барды. Къанга артында олтургъанлагъа къол узатылмайды, салам берилип, аш татлы болсун десенг, тамамды. Къонакъ кец бола эсе, зери бошлай турады, келгенлей, аны алайгъа олтуртадыла. Ахшы кишини зери хазырды дейдиле. Къонакъла къалайгъа олтурлугъун юйню иеси да шапа да биледиле. Къонакъланы саны цекленмейди, алай а бек алгъа зууукъланы, къоншуланы , тенглени цакъыргъан борцду. А лгъын ашланы кёбюсюнде тамата ланы аш-къанга ларына бергендиле, заш тёлю уа тепсеп,

11

Уллу Малкъар

Февраль 2016

зырлап, тюлю-тюрлю эришиулеге къатышхандыла. Мындан цыкъгъанды тойгъа барсанг, тоюп бар деген. Эр кишиле бла тиширыула башхабашха олтурургъа керехтиле. Сабийлеге энци отоуда сыйлау этилирге керехти. Къонакъны тилине, динине, зыл санына къарамай, таматаланы занында олтуртадыла. Отоудагъыла барысы да зыл санларына кёре олтургъандыла. Таматала ожакъгъа зууукъ, (Тёрге), зашыракъла уа эшикге зууукъ олтургъандыла. Тамата зерине олтургъунцу, башха къонакъла сюелип сакълагъандыла. Биринци алгъышны тамата этхенди, андан сора къонакъла ашыкъмай ашап башлагъандыла. Аш-къангагъа кец болгъан айыпха саналгъанды. Эр кишилеге шапалыкъ эр киши этхенди, тиширыулагъа уа тиширыу.

Атасы бла зашы бир къанганы артында олтурмагъандыла. Тамата къарындаш бла гитце къарындаш да бирге олтурмагъандыла. Таматагъа оноу этерге, анга ацыкъ терслигине кёргюзтюрге акъыл юйретирге зарамагъанды. Таматаны эсин башха затха бёлюп зарамайды, аны айтханын эсге алып тынгылагъан дурусду. Таматадан сормай тургъан, цыгъыф кетхен, хапар айтхан, бютюнда къыцыргъан, башха адамны зерине олтургъан - айыфты. Тамата алгъыш айтса, анга тынгыламай бёлюннген, ауузуна цафхан, сёзюн кесхен была битеу бек сыйсыз ишледиле. Тамата сёзюн бошагъынцы, анга тынц туруп тынгыларгъа керехти. Хар къонакъда кесини этхен ишине, айтхан сёзюне сакъ болургъа керехти, адетлени бузуп, бирсилени алларында хыликкялыкъ болмазца, кесини сыйын-даражасын тюшюрмезца.

Сиз билемисиз Малкъар - Дюгер Зер атланы юсюнден Зерлени атлары - мында зашагъан халкъланы, аланы тиллерини, динлерини, тарыхларыны юсюнден хапарлагъан эсгертмеледиле. Малкъарда бир къауум зерлени бла эллени атлары зангыз дюгер тилден кёцюрюледиле неда бусагъатда белгили болгъан тиллени биринден да кёцюрюлмейдиле. Кёп болмаса да, аллай атла бардыла. Дюгерни кесинде уа иш бизден да сейирди, нек десенг, кёп зерлени, эллени атларын ахырда ангылатыр онг зохту. Сёз юцюн, осетин тилден ахырысы бла да ангылашынмайдыла быллай эл атла: Дюгер тарында: Задалеска, Ханаз, Мастинока, Галиата, Камунта, Камата, Махчаска, Лезгор, Ахсау, Моска, Уодола, Куссу, Гулар, Дзинога. Куртаты тарында: Дзвгис, Лац, Гули, Цмити, Кадат, Кора, Кусра, Карца, Чша, Джизи, Башха тарларында: Чми, Ларс, Баята, Хобан, Джимара, Пуриат, Цей, Дзау, Хуце эм кёп башхала. Эслегенибизге кёре, хапар алыкъа осетинлеге дери бу зерледе зашагъан халкъланы юслеринден барады, алай ала ким эдиле, не тилде сёлеше эдиле эм осетинле бла неллай бир къатышхан болур эдиле деген соруулагъа зууап берген къыйынды. Бир талай эллени атларында тюрк мурдорла эсленедиле: Ахсау – акъ суу Кора – къара Алай бу оюмду, нек десенг, ёмюрледен келген атла тилде тюрленнген этедиле, аланы биринци айтылыуун биз билалмайбыз. Белгили дюгерли алим Инал Собиевни энци оюму былайды: Дюгер тарыны эллерини атларына кёре, зерлерини, сууларыны атларына кёре дюгерлиле мында бир башха халкъ зашап тургъанлай, аны юсюне келгендиле. Эллени атларыны 50% кёбюсю дюгер тилден ангылашынмайдыла. Хар неге да кёре, дюгерлиле кеслерине дери мында зашагъан халкъны эл-зер атларын тюрлендирмей алып къойгъандыла. Ким биледи, ол дюгерлиле, мында тюбеген халкъ да кеслеринден да буруннгудан мында тургъан башха халкъны хорлап, аланы зерлерине ие болгъан болур эдиле. Материал бу зерден алыннганды: Архив СОИГСИ. Дигорское ущелье. Инал Собиев. ф.4, оп. 1., д. 58 «б», л. 210,211. Малкъар-Басхан Басхан тарында малкъарлыла бла байламлы бир талай таурух зюрюйдю. Аладан бири да агъац бла байламлыды. Буруннгу заманда Басхан сууну эки занын да къалын агъац басып болгъанды. Аны себепли басханцыла кюнлюм занында агъацны кюйдюрюп, маллагъа кютерца, цаллыкъ болурца зер ацаргъа таукел болгъандыла. Алай нек эсе да агъац кюймей эди. Сора ала, зыйылып, аллай оноу этдиле: «Огъары Малкъардан адам цакъырып, отну анга салдырыргъа керехти, аланы къолундан агъац иги занады». Айтылгъаныца этдиле да, малкъарлы келип, от салды. Агъац тохтаусуз бир къауум ай занды. Ахырында сууну сол заны ары Минги-тауну этегине дери агъашсыз болуп, кёп зер ацылды. Бусагъатда окъуна кюнлюм заны агъаштан бек къуруду. Бу хапар бюгюн да айтылады Огъары Басханда бла Элбрусда. Малкъар - Холам Малкъаргъа буруннгу тау элледен эм зууукъ Холамды. Бу эки элни арасы зыяу барсанг, беш сагъат зол болгъанды. Холам Церек эллени экиге бёледи. Сол занында Холам, Тотур, Ёзен орналгъанды. Онг загъасында уа - Усхур бла Жаболары. 1916 зылда туугъан Атталаны Хусей айтханнга кёре, Усхурда зашагъан тукъумла ала Малкъардан келгендиле: Атабийлары, Атталары, Мишалары, Бабалары. Зангыз да Гергъокълары холам тукъумдула, ала бери Атабийланы бир киеулери болуп келген адамдан туугъан атауулдула. Гергъокъланы тукъумну кёбюсю уа Холам элде зашагъанды.

Бушуула Февральда бизни элцибиз Глашланы Хамма Иналукъну къызы ёлгенди. Аллах аны жаннет ахулларындан этсин. Ызындан къалгъан зууукъларыны ёмюрлери узакъ болсун.


12

Уллу Малкъар

В Верхней Балкарии срубили «символ села»

В интернете постоянно проходят конкурсы по разным направлениям. Одним из на иболее популярных является фото. В этом месяце завершилось голосование в конкурсе Working Class( Рабочий класс) В конкурсе "Рабочий класс" участвовало более 3000 человек. Участвова ли фотографы со всего мира. Это происходило на сайте

Конкурсы

gurushots.com. На сайте организаторами конкурсов выступают лучшие фотографы из разных стран. Победителем стал наш земляк Ахмат Байсиев. Организатором конкурса был был Олег Зотов - один из лучших фешн-фотографов России. Конкурс д лился 20 дней и голосование проходило инкогнито, то есть голосующие не знают за чье фото они голосуют. Участники выставляют по 4 фотографии и по сумме набранных голосов занимают соответствующую позицию. Ахмат стал победителем по сумме набранных голосов. И одна из его фото набра ла больше всего голосов. В конкурсе три номинации - победа по сумме баллов, победа за фото, набравшее больше всего голосов и выбор жюри. Фото Байсиева оказались лучшими в первых двух номинациях.

Алгъышлаула

Биз элцилерибизни эм аланы зуукъларын сабий туугъан къууанц бла алгъышлайбыз: Къазакъланы Алийни - Амина деп аталгъан къызыны туугъаны была Эндрейланы Къанаматны - Сумая деп аталгъан къызыны туугъаны была Бийнёгерланы Русланны - Альмира деп аталгъан къызыны туугъаны была Туугъан сабийле зашагъан занла болсунла, атааналарын къууандырып , тукъумларын, миллетлерин иги бла айтдырып, ариу зашаулу болсунла деп тилейбиз Аллахдан.

Главный редактор Жангуразов Мухаммат Тираж 999 экз. Заказ №

Февраль 2016

Ночью 18.02.2016 при въезде в Верхнюю Балкарию срезали многолетнее абрикосовое дерево. Растение стало жертвой вандалов после того, как туристы повязали на него «ленточки желаний». Как известно, исламом это запрещено. По словам главы администрации сельского поселения Верхняя Балкария Аслана Атабиева, это дерево было «визитной карточкой» села. «Этот шаг был сделан человеком недалеким. Мне непонятен смысл этого поступка. Мы дали поручение участковому найти его и выразить общественное негативное отношение. Так как дерево не числилось в заповедной зоне, не было памятником культуры, какого-то уголовного преследования к этому человеку применено быть не может. Все что мы можем, это вынести на общественный суд», - сказал он. Также, по словам Атабиева, это дерево росло при въезде в село со времен «наших прапрадедов». Люди укрывались его тенью, пробовали

плоды. Ранее несколько лет назад вандалами уже срезались деревья, но тогда объектами их действий становились деревья, которые имели форму креста. Они также росли при въезде в ущелье и были для туристов визитной карточкой ущелья. Кроме того, был случай, когда неизвестные проломили бойницу, которая имела форму креста в Башне Абаевых. Тогда, после возмущения общественности, имам села Мухадин Циканов настоял на том, чтобы крест заложили в первозданном виде. Провинившиеся молодые «молящиеся» вы-

нуждены были произвести работы своими руками. Вчерашнюю очередную выходку с вырубкой дерева в селе считают очередным вызовом обществу. Получить комментарий главы района Бориса Муртазова не удалось. На первый телефонный звонок он ответил журналисту, что у него идет совещание и нужно перезвонить через полчаса. На все последующие звонки Муртазов трубку не снимал. Статья из Elbrus Times http://elbrus-times.ru/

Факт вырубки абрикосового дерева, имевший место на въезде в В. Балкарию, вызва л большой общественный резонанс. Произошло это ночью, и потому точно неизвестно, кто именно это сдела л и каковы были мотивы. Эта новость на прошлой неделе была одной из самых обсуждаемых в соцсетях и прессе. Никто не взял на се бя ответстве нность за пост упо к. Н е н а д о и с к л ю ч ат ь и п р о в о к а ц и и тех, кто хочет раскола общества, что недопустимо. Необходимо проводить серьезную просветительскую работу с молодёжью. Н е б о л ь ш о й р о л и к , п о с в я ще н н ы й этому, был создан Муслимом Ногеровым. Он за несколько дней набра л более 1000 просмотров. Жители села и всего района предельно возмущены произошедшим.

Почтовый адрес: 360051, В номере использованы фотографии Газет “Тетраграф” ООО-ну типографиясында басмаланнганды. фонда Ассия и Байсиева Ахмата. Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик шахар, Ленин атлы проспект, 33 г. Нальчик, пр-т Шогенцукова, 14, а/я 12

Уллу малкъар № 2  
Уллу малкъар № 2  
Advertisement