Page 1

̈YFEX *IFVYEV] ` = P =IEV ` 7E] 2YQFIV ` *M]EX 4VMGI 80

(?Q A?H?L;NCIř ?P?HNż ;Hč CHĬ O?H=?Lż

YENİ NESİL ETKİNLİKLER VE INFLUENCERLAR

,%7%2 (ˢ2ʆ

à ?LĔ Cż Hŝ GILĔ ĕ J?LC?H=?č =IOHNLƑ

BİZDEN DAHA TECRÜBELİ ÜLKE YOK

()2ˢ> (ˢ//%=%

1B;N?P?L SIƇ G;EĔ G;EĔ CƁ QCNĽ FIPĔ

NE YAPARSAN YAP AŞK İLE YAP

7ˢ2)1 ʔ>=%0ʆ-2

We add spirit for events

NECHFCEF?LĔ ,OĽ %;NĒSILƇT


I N N OVAT I N G STYLISH DESIGNS

Indoor & Outdoor Events Special Corporate Events

Ä&#x; İç ve DıÅ&#x; Mekan Etkinlikleri Özel Kurumsal Etkinlikler

Address:

Phone:

Website:

Ayazmadere Cad. Altınerli Apt. 15/1 Gayrettepe - Istanbul / Turkey

+90(212) 356 00 55 + 9 0 ( 5 3 2 ) 41 8 2 5 7 8

w w w. e v e n t i c a . o r g


POWERED BY

Be it for residential or investment purposes, we are always ready to match your expectations with future-oriented and risk-f ree Real Estate projects.

V i sa Visa-f s -ff ree rre e e tr trav travel av v el e to t o 110 111 0 Countries. C o u tr Coun trie e s. Fast citizenship application processing Fa s t c itt i z e n s h iip pa pp p li l ca a ti tion on np rocessin i g Entire eligible En E n ttii re e ffamily am m ily y is se lii g ib b le e Hi gh g standard s ta tand nda a r d off living liv ivii ng g High Secu Se c re environment e nviron n ment me e t Secure Du al citizenship citiz z ensh s h ip Dual

CONTACT US FOR A FREE CONSULTATION +90 507 033 22 40 OR VISIT US AT www.turkeyinvestment.com.tr Designed By?>CNŬL>?ř Şubat20 EventNews.online

ʄ P?HƁ (?Qż ?LACMľ B?JCGŃCř S;HMĒG;MĒ IF;=;Ŏʅ ] PH V MʡIVMWMRHI SPHY˓YQ ZI LIV KIʡIR KʳR ẺOPE FE˓PERH ˓ Q IXOMRPMO WIOXʯVʳ LITMQM^M LIV ER LI]IGERPERH VQE]E HIZEQ IHM]SV 1MP]SRPEVGE MRWERE HSOYRER M̉MQM^MR E]R ̉IOMPHI HY]YVYPQEW KIVIOXM˓MRM Hʳ̉ʳRIVIO ̉MVOIXPIVMQM^MR TEVXRIVPIVMQM^MR TVSNIPIVMQM^MR ZI WIOXʯVʳQʳ^ʳR JEVO RHEP ˓ R EVX VQEO EH RE )ZIRX 2I[W (IVKMWM RM ]E] RPEQE]E OEVEV ZIVHMO %QEG Q ^ WEHIGI HIVKM ʡ OEVQEO ]E HE OPEWMO FMV LEFIV TSVXEP SPỶXYVQEO HI˓MP MʡIVMOPIVM]PI LIVOIWI HSOYRER ZI QIWPI˓MQM^I HEMV IRXIPIOXʳIP FMPKM FMVMOMQPIVMQM^MR ]ERW QEW R WE˓PE]ER ]E] RG P O ]ETQEO 6ʯTSVXENPEV EVẺX VQE OSRYPEV TE^EV MRGIPIQIPIVM KʳRHIQ LEFIVPIVM FM^I HEMV SPER XʳQ MʡIVMOPIVM )ZIRX 2I[W (IVKMWM ZI IZIRXRI[W SRPMRI EVEG P ˓ ]PE ]E] RPE]EGE˓ ^ =SPE ʡ OX ˓ Q ^ ERHE QIWPIO OYVYPỶPEV RHER ENERWPEVHER EGIRXIPIVHIR IXOMRPMO QIOERPEV RHER SXIPPIVHIR HIVRIOPIVHIR ZI M̉ HʳR]EW RHER ʡSO ʯRIQPM HIWXIOPIV EPH O ,EFIV TSVXEP Q ^ R ]E] RPEV ] P RHE FẺPEH ZI ̉Y ERE OEHEV QMP]SRPEVGE MRWERE LEFIVPIVMQM^M YPẺX VQE J VWEX FYPEFMPHMO )ZIRX 2I[W (IVKMWM MWI FMV QMOXEV KIGMOXM &YRYR IR ʯRIQPM RIHIRM IOWMOWM^ LEXEW ^ Kʯ^ HSPHYVER FMPKM ZIVIR ZI OEPMXIPM MʡIVM˓I WELMT SPER FMV HIVKM ʡ OEVQEO MWXI˓MQM^ / ]QIXPM HSWXPEV Q XʳQ WIOXʯVʳQʳ^ʳR WIOXʯV TE]HẺPEV Q ^ R Kʳ^IP ZI ZIVMQPM FMV ] P KIʡMVQIWMRM )ZIRX 2I[W HIVKMQM^MR LITMQM^I OEXQE HI˓IV WE˓PEQEW R HMPIVMQ 7E]K ZI WIZKMPIVMQPI

/GOƁ %;Sì umut@eventnews.online

“Event News Magazine WLEPP VIƽIGX EPP SJ YWƉ The event industry, which I have been in for 20 years and approach with love every day, continues to excite all of us all the time. We decided to publish the Event News magazine, as our business, where we touch millions of people should be promoted in a similar manner and awareness about our our companies, partners, projects and sophistication should be increased. Our aim is not only publishing magazines or creating a classic news portal, but also sustaining a publication that shall allows us to reflect our intellectual knowledge accumulation and our distinct aspects about our profession which touches everyone with its contents. We shall be publishing interviews, research topics, market reviews, hot news and all content related to us, through the 'Event News Magazine' and 'eventnews.online'. As soon as we hit the road, we received very important support from the professional organizations, agencies, agents, event venues, hotels, associations and the business world. The postings at our news portal started in 2019, and until now we had the opportunity to deliver our news to millions of people. Event News Magazine is delayed a bit and the most important reason for this is our desire to publish a complete, error-free, eye-catching, informative and high-quality content magazine. My dear friends, I wish our entire industry andour industry stakeholders to have a nice and productive year, and that our Event News Magazine to provide us with light, an open path and value added. Best regards

2020-ŞUBAT

3


Į#Įf&,[Į],

Jf&,¾

44

%PM )JXEP -ƪØOEO Ɓ]M FMV IXOMRPMO Q ƪXIVM ]EXØVØQØHØV % KSSH EGXMZMX] MW GYWXSQIV MRZIWXQIRX

48

=IRM 2IWMP )XOMRPMOPIV ZI -RÂ YIRGIV¸PEV¬

56

-Rƽ YIRGIVƅPEV ]ERM FẺOE FMV HI˓M̉PI WSW]EP QIH]E JIRSQIRPIVM KIVʡIOPỈXMVMPIR OYVYQWEP IXOMRPMO TVSNIPIVMRMR FMV TEVʡEW SPEVEO ENERWPEV SPEVEO ]ẺEQ Q ^E KMVQI]I FẺPEH

%PM %VWPER =EVEXØGØ IXOMRPMO XEWEVØQØ MpMR WEREX }^ QWIRQIPM

2I[ +IRIVEXMSR )ZIRXW ERH -Rƽ YIRGIVWƏ

*SV GVIEXMZI event design %FWSVF EVX

-Rƽ YIRGIVW MR SXLIV [SVHW WSGMEP QIHME TLIRSQIRE WXEVXIH XS IRXIV SYV PMZIW EW XLI EKIRGMIW SJ XLI GSVTSVEXI IZIRX TVSNIGXW VIEPMWIH

=E] RG 4YFPMWLIVW Derin Kongre Turizm Org. 7ER 8MG 0XH ̈XM %]P O 8ʳVOʡI ˢRKMPM^GI %OXʳIP (IVKM ̈YFEX *IFVYEV] ƍ 7E] 2YQFIV Adres/Address &] 3JJMGI 4PE^E 7EV /EREV]E 7O 2S /S^]EXE˓ /EH Oʯ] ˢWXERFYPƁ 8ʳVOM]I

MRJS$IZIRXRI[W SRPMRI

@eventnewsworld www.eventnews.online

4

+IRIP =E] R =ʯRIXQIRM )HMXSV MR 'LMIJ Umut Kaya ,EFIV 1IVOI^M 2I[W 'IRXIV Onur Kaya Kader Biter *SXS˓VEJ )HMXʯVʳ 4LSXS )HMXSV Hüseyin Eskin ʆIZMVM 8VERWPEXMSR /IQEP / G V Remzi Keskin Almina Ali

6IOPEQ (MVIOXʯVʳ %HZIVXMWMRK (MVIGXSV 7IVHEV )VHS˓ER VIOPEQ$IZIRXRI[W SRPMRI =E] R /YVYPY )HMXSVMEP &SEVH ,EOER 8ʳVOOỶY 7IVHEV 9˓YV +MVKMR 3WQER =ẺEV %OXẺ Yusuf Cihan Süslü

36

7IZMRp 7EXØVSŲPY ,E]EXE QERƪIXMRM^M EXØR 'ETXMSR PMJI

=ET Q 4VSHYGXMSR Sadece Haber 1IH]E ,M^QIXPIVM % ̈ +ʯVWIP =ʯRIXQIR %VX (MVIGXSV Selma Arslan WIPQE$WEHIGILEFIV GSQ &EW Q =IVM 4YFPMWLMRK 4PEGI 8IORMO &EW Q 1EXFEEG P O % ̈

,YOYO 0E[ Av. Sevgi Biter LYOYO$IZIRXRI[W SRPMRI

= (YHYPPY 1L 2IGMT *E^ P &YPZEV 'H 2S /I]ET ʆEV̉ W * &PSO ʘQVERM]I ˢ78%2&90

%FSRI 'YWXSQIV WIVZMGI %]RYV (S˓ER EFSRI$IZIRXRI[W SRPMRI

(E˓ X Q 1EMP Zip Postalama Servisleri


58

(IRM^ (MOOE]E 2I ]ETEVWER ]ET EƪO MPI ]ET

7IVHEV 9ŲYV +MVKMR /YVYQWEPPEƪQERØR KIVIOXMVHMŲM LIV EHØQØ EXØ]SVY^

*E]HEPØ MpIVMO ZI Mƪ FMVPMOPIVM MPI WIOX}VI ]}R ZIVIR TPEXJSVQ )1-88

Whatever ]SY QEOI QEOI MX PSZI

;EOI XEOI IZIV] WXIT VIUYMVIH F] MRWXMXYXMSREPM^EXMSR

4PEXJSVQ PIEHMRK XLI MRHYWXV] [MXL YWIJYP GSRXIRX ERH GSPPEFSVEXMSRW )QMXX

%86%< Ć ]ØPØRHE W}OX}V ]IRMPMOPIVPI FMVEVE]E KIXMVM]SV 0MW VIWWMX PEFSVIQ IVIGXM GSRI TI VIWXMW HIVI ZIPPMX %86%<

64

2IGHIX /}WIHEŲ 2I]M RI MpMR pIOXMŲMRM^ }RIQPMHMV *SXS˓VEJʡ PEV R IR HS˓VY OEVIPIVM ZIVQIPIVM KIVIOM]SV ;LEX ]SY WLSSX ERH [LEX JSV# 4LSXSKVETLIVW RIIH XS KMZI XLI QSWX EGGYVEXI JVEQIW

3WQER %OXEƪ &EƪEVØPØ FMV HEZIXMR WØVVØ pSO M]M TPERPEQEHØV 8LI WIGVIX XS E WYGGIWWJYP MRZMXEXMSR MW ZIV] KSSH TPERRMRK

&EƪEO &S^OYVX )ZIRX WEHIGI WELE Y]KYPEQE HIŲMPHMV )ZIRX MW RSX NYWX JMIPH ETTPMGEXMSR

2020-ŞUBAT

5


[J– ǧǧ [J– ǧǧǧ

Â?,A Â–ÂŁÂ–ČƒÂŁf G,]–Qf[Q ÂŁ#£™] Â?J ™]JÂżnÂ? 8ĘłVOM]IĆ…RMR HMNMXEP LEZE ]SPY 4IKEWYW 7EFMLE +ĘŻOĘĄIR ,EZEPMQERÂ?Ć…RHER ,IPWMROMĆ…]I HMVIOX YĘĄỶPEVÂ?RÂ? FẺPEXÂ?]SV 4IKEWYW ]YVX HÂ?̉Â?RHEOM YĘĄỶ RSOXEPEVÂ?RÂ? EVXÂ?VQE]E HIZEQ IHM]SV ˢWXERFYP MPI *MRPERHM]EĆ…RÂ?R FẺOIRXM ,IPWMROMĆ…]M FMVFMVMRI FEË“PÂ?]SV 4IKEWYW ,EZE =SPPEVÂ?Ć…RÂ?R 7EFMLE +ĘŻOĘĄIR ,IPWMROM YĘĄỶPEVÂ? ,E^MVER MXMFEVM]PI FẺPE]EGEO =IRM LEXXÂ?R FMPIXPIVM 97(Ć…HIR FẺPE]ER Ćź ]EXPEVPE WEXÂ?̉E WYRYPHY

Â?,& ÂŁ]] f ÂżnÂŁ e [, Jž ¸Â?ÂŁÂ? e ,Â? –J ™]JÂżnÂ?

Â?,& ÂŁ]] f ÂżnÂŁ e [, Jž ,ÂŁÂ?nÂ?, &¸,fž£Â?, ,AJf–

(ĘłR]ERÂ?R LIV ]IVMRHIR XSTPEQ ĘłPOIHIR ĘŻË“VIRGM XEOÂ?QÂ?RÂ?R %ZVYTEĆ…]Â? FẺXER WSRE HSPẺXÂ?Ë“Â? HIWXERWÂ? FMV ]SPGYPYO SPER 6IH &YPP 'ER =SY 1EOI -X MĘĄMR FẺZYVYPEV FẺPEHÂ? 8IO TEVE FMVMQM SPEVEO 6IH &YPP OYXYPEVÂ?RÂ?R OYPPERÂ?PHÂ?Ë“Â? 2MWER XEVMLPIVM EVEWÂ?RHE KIVĘĄIOPỈXMVMPIGIO QEGIVE HSPY WIVĘłZIRI OEXÂ?PEFMPQIO MĘĄMR ĘłRMZIVWMXI ĘŻË“VIRGMWM SPQEO ]IXIVPM )̉WM^ HIRI]MQPIV ]ẺEXEGEO FY QEGIVEHE ]IV EPQEO MWXI]IR ZI OM̉MHIR SPỶEGEO IOMTPIV ĚˆYFEXĆ…XE OEHEV GER]SYQEOIMX VIHFYPP GSQ EHVIWMRI FY QEGIVE]E RIHIR OEXÂ?PQEO MWXIHMOPIVMRM ERPEXEGEË“Â? HEOMOEPÂ?O ZMHISPEVÂ? MPI FẺZYVEFMPIGIO

Applications have started for Red Bull Can You Make It 2020, an epic journey where 200 student teams from 56 countries from all over the world travel across Europe. Being a university student is enough to participate in the adventurous journey that will be held between 21-28 April using Red Bull boxes as the only currency. Teams of 3 people who want to take part in this adventure that will have unique experiences will be able to apply to canyoumakeit.redbull.com with 1 minute videos to explain why they want to join this adventure until February 17, 2020.

& [ Â? Â? ]]Q–Q –££&Q Â? Q–ž fČƒ& A,Â?#,[],™žQ (EOEV 6EPPMWM 3GEO E]Â?RHE 7YYHM %VEFMWXERĆ…HE KIVĘĄIOPỈXM /Â?^Â?P (IRM^Ć…MR OÂ?]Â?WÂ?RHEOM 'MHHIĆ…HI WXEVX EPER ]EVÂ?̉XE ĘłPOIHIR TMPSX KĘłRHI FMR OMPSQIXVI OEXIXXM (EOEV VEPPMPIVMRHI IR E^ OI^ ]IV EPER IJWERI TMPSXYR HE WXEVX EPHÂ?Ë“Â? ]EVÂ?̉XE FĘł]ĘłO Ćź REP HĘłR]ERÂ?R IR FĘł]ĘłO OYQYP ĘĄĘŻPĘł SPER 6YFĘłPLEPM ʆʯPʳƅRĘłR )QTX] 5YEVXIV KIĘĄMPQIWMRHIR WSRVE 5MHHM]EĆ…HE KIVĘĄIOPỈXM

6


,A £ G,] Jf[J @]JAG 8YVOI]ƅW HMKMXEP EMVPMRIW 4IKEWYW WXEVXW HMVIGX ƽ MKLXW JVSQ Sabiha Gökçen Airport to Helsinki. Pegasus continues to MRGVIEWI MXW ƽ MKLX HIWXMREXMSRW EFVSEH -X GSRRIGXW ,IPWMROM XLI GETMXEP SJ *MRPERH XS ˢWXERFYP 4IKEWYW %MVPMRIWƅ 7EFMLE +ʯOʡIR ,IPWMROM ƽ MKLXW [MPP WXEVX EW SJ .YRI 8MGOIXW JSV XLI RI[ line are on sale at prices starting from 39.99 USD.

£]£ ] J ¿ J Je J] & f ¨¿¨[ Q]AQ

8YVM^Q =EX V QG PEV (IVRI˓M 88=( &ẺOER 3]E 2EVMR

8YVM^Q WIOXʯVʳRʳR ʯRHI KIPIR QEVOEPEV R ZI PMHIVPIVMRM FʳR]IWMRHI XSTPE]ER 8ʳVOM]I 8YVM^Q =EX V QG PEV (IVRI˓MƅRMR 88=( 'YQLYVFẺOERP ˓ =EX V Q 3Ƽ WM HIWXI˓M]PI Hʳ^IRPIHM˓M Ƅ8SYVMWQ -RZIWXQIRXW *SVYQ Ɓ 8-*

8YVM^Q =EX V QG PEV *SVYQY YPYWEP ZI YPYWPEVEVEW OEX P QG PEV XEVEJ RHER ]S˓YR MPKM KʯVHʳ 8 ' 'YQLYVFẺOERP ˓ 7XVEXINM ZI &ʳXʡI &ẺOER 2EGM %˓FEP MPI 83&& &ẺOER 6MJEX ,MWEVG OP S˓PY 8YVM^Q WIOXʯVʳRʳR 8ʳVOM]IƅRMR ]ʳOWIPIR ] PH ^ SPHY˓YRYR EPX R ʡM^HM ZI ƅI OEHEV FIOPIRIR KIPM̉MQ ZI HʯRʳ̉ʳQPIVM EOXEVH *SVYQHE E]V GE =IRM 8YVM^Q =EX V Q 8VIRHPIVM 1EVOEPEV 1IKE 4VSNIPIV =EX V QG PEV ˢʡMR ˢTYʡPEV /SREOPEQE )RHʳWXVMWMRI =IRM 8VIRHPIV 7E˓P O 8YVM^QM ZI * VWEXPEV 3XIP 8EWEV Q RHE =IRM 8VIRHPIV 7EREX /ʳPXʳV ZI 1ʳ^IPIVMR 8YVM^Q =EX V QPEV ʘ^IVMRHIOM )XOMWM EPER RHE ILMP OM̉MPIVGI XEVX ̉ PH

A , Jf , , @ ne Jf , f Jnf ] Jf¸, n

Tourism Investments Forum - TIF 2020 (Tourism Investors Forum), which was held with the support of Turkey Tourism Investors Association (TTYD) which incorporated the leading brands and leaders of tourism sector and 4VIWMHIRXMEP -RZIWXQIRX 3ƾ GI EXXVEGXIH intensive attention from national and international participants. TC Presidential Strategy and &YHKIX 'LEMVQER 2EGM %˓FEP ERH 83&& 4VIWMHIRX 6MJEX ,MWEVG OP S˓PY YRHIVPMRIH XLEX 8YVOI] MW XLI VMWMRK WXEV of the tourism industry and export and explained the development and transformation expected until 2023. The forum also discussed the new Tourism Investment Trends, Brands, Mega Projects, Tips for 2030 Investors, New Trends to the Hospitality Industry, Health Tourism and Opportunities, New Trends in Hotel Design, The Effect of Arts, Culture and Museums on Tourism Investments.

& [ ]]¿ [, ] , Jf £&J J Dakar Rally took place in Saudi Arabia in January. In the race that started in Jeddah on the shore of the Red Sea, 556 pilots from 62 countries covered 7 thousand 856 kilometers in 12 days. In the race, where 47 legendary pilots, who were at least 10 times in Dakar VEPPMIW WXEVXIH XLI KVERH Ƽ REPI XSSO TPEGI MR 5MHHM]E after the passing of the Rubulhali Desert (Empty 5YEVXIV XLI [SVPHƅW PEVKIWX HYRI HIWIVX

2020-ŞUBAT

7


[J– ǧǧ [J– ǧǧǧ

,]Jž, šnÂ?]& – Â? f Čƒ& f ™[Jf ™,GÂ?Q Â? Â?QÂ–Čƒ, Âżn] ÂŁ]ÂŁ[ Ě&#x;O<;Ć -?PACFCF?L !ĆŽHĆŽĘ‚HĆŽ FCNÄ” 1ILFÄ? -;J;H=ĂŹ IHP?HNCIĹ™ 1?FFH?MĹź ,?MILĆ Ę‚NĂŹ A?ĆCL?=?ĹŽ <CL ÍŽ;HMFÄ’ ĆCÄ° -;J;H=ĂŹĘ‚>ĂŹ <ĂŹÍŽF;>Ē͆Ē ĂŹÍŽĹŽ N;NCFCHÄ” *;LCşʂNÄ” >?P;Ĺ• ?>?<CF?=?ĹŽ

7ETERGEƅR�R LY^YV ZIVIR EXQSWJIVMRHI FʯPKIRMR IR Fʳ]ʳO ZI HS˓E]PE FẺFẺE SXIPM )PMXI ;SVPH 7ETERGE 'SRZIRXMSR ;IPPRIWW 6IWSVXƅXE WIZKMPMPIVM WʳVTVM^ HSPY FMV XEXMP FIOPM]SV )PMXI ;SVPH 7ETERGEƅHE OSREOPE]EGEO ʥMJXPIVHIR FMVM YPẺ�Q OSREOPEQE ZI 4EVMWƅXI KI^M VILFIVPM˓M LM^QIXPIVMRMR HELMP SPHY˓Y LIHM]IRMR WELMFM SPEGEO (S˓ER�R LY^YV ZIVIR EXQSWJIVMRHI VSQERXMO FMV OSREOPEQE E]V�GEP�˓� WYRER )PMXI;SVPH 7ETERGE 7IZKMPMPIV +ʳRʳƅRʳ FIR^IVWM^ FMV HIRI]MQPI ]ẺEXQE]E LE^�VPER�]SV FMR QIXVIOEVIPMO 74% EPER� MPI 8ʳVOM]IƅRMR IR Fʳ]ʳO [IPPRIWW SXIPMRHI WIZKMPMPIV ẺOPEV�R� XE^IPIQI]I ʥMJX QEWEN�]PE FẺPE]EGEO HEOMOE WʳVIGIO ZI VELEXPEQE IXOMWMRM Y^YR WʳVI LMWWIHIFMPIGI˓MRM^ ʥMJX QEWEN�R�R EVH�RHER WEYRE ZI FYLEV SHEPEV�RHE HMRPIRIFMPMV ZI]E 74% EPERPEV�RHE ZEOMX KIʥMVIFMPMVWMRM^

)PMXI ;SVPH 7ETERGE 8LI +VMPP 3GEOFẺ� 6IWXEYVERX EỎEQ ]IQI˓MRHI MWI ʯHʳPPʳ 'LIJ 1MXLEX =EPʥ�ROE]E ZI HIRI]MQPM IOMFM XEVEJ�RHER ʯ^IRPI LE^�VPERER EPE GEVXI QIRʳWʳ]PI OEV�̉�O �^KEVE IX ZI XEZYO ̉M̉ ʥỈMXPIVM MʥPM OʯJXI QI^I ʥỈMXPIVM OEV�̉�O QI]ZI XEFE˓� ZI PMQMXWM^ ]IVPM MʥOM ʥỈMXPIVMRHIR HEQEO XEH�R�^E IR Y]KYR PI^^IXPIVM WIʥIFMPMVWMRM^ 6SQERXMO Qʳ^MOPIV ỈPM˓MRHIOM EỎEQ ]IQI˓M WSRVEW�RHE IVXIWM KʳR MWI ]ʳ^PIVGI ʥỈMX WIʥIRI˓M]PI Eʥ�O FʳJI SPEVEO WYRYPER OELZEPX� MPI KʳRI Kʳ^IP FMV FẺPERK�ʥ MQOER� WM^PIVM FIOPM]SV

YĹ?Ć ĹŻĹ…ÄˆĆą ĹźĹ? ħşƹ Ĺ?Ä? ]Ĺ?ĆŞÄˆ Â?åůħž Ä?ĹŻĹ?Ĺ„ ,ĽħşÄˆ šĹ?ĹŻÄ˝Äƒ –åŏåŅýå FO=EĆ‘ =IOJFÄ” QBĹ? QCFĹ? MJ?HÄ? ?<LO;LĆ‘ 0;F?HNCHĔʂş ;Ć‘ ;Ć FCNÄ” 1ILFÄ? -;J;H=ĂŹ IHP?HNCIĹ™ 1?FFH?MĹź ,?MILĆ QCFĹ? <Ä” ;<FÄ” NĹ? =IHNCHOÄ” NB?CL BIFC>;Ć‘ I@ &IPÄ” CĹ™ *;LCĹź

8

In the peaceful atmosphere of Sapanca, a surprise holiday awaits the lovers at Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort, which is the largest hotel in the region and in harmony with nature. One of the couples to stay in Elite World Sapanca will have the gift including transportation, accommodation and travel guidance services in Paris. Offering the privilege of a romantic stay in the peaceful atmosphere of nature, Elite World Sapanca is preparing to offer the unique I\TIVMIRGI SJ :EPIRXMRIĆ…W (E] 8LI PSZIVW [MPP start to renew their love with couple massage in the biggest wellness hotel of Turkey with a

8.500 square meter SPA area. After a couple massage, which will last for 60 minutes and you can feel the relaxation effect for a long time, you can relax in sauna and steam rooms or spend time in SPA areas. You can choose among mixed grill, meat and chicken skewers, kibbeh, appetizers, mixed fruit plate and unlimited local drinks with a la carte menu prepared by the award-winning 'LIJ 1MXLEX =EPʥ�ROE]E ERH MXW I\TIVMIRGIH team for dinner at Elite World Sapanca The Grill 3GEOFẺ� 6IWXEYVERX 8LI RI\X HE] EJXIV HMRRIV accompanied by romantic music, a good start for the day awaits you with breakfast served as an open buffet with hundreds of varieties.


+EWXVSRSQM 8YVM^QM (IVRI˓MƅRMR Hʳ^IRPIHM˓M IXOMRPMOXI

ˢXEP]ER PI^IXPIVI XEQ TYER +EWXVSRSQM 8YVM^QM (IVRI˓M +8( ZI 1EVOE (SOXSVY +ʳVOER &S^XITI OSSVHM REW]SRY MPI %XIPMIV 6YWXMGS ˢXEP]E M̉FMVPM˓M ʡIVʡIZIWMRHI KIVʡIOPỈXMVMPIR KIPIRIO WIP LEPI KIPIR ƈˢXEP]ER 0I^^IXPIVM 8EH Q )XOMRPM˓MƉRMR ʳʡʳRGʳWʳ 5YFFI (IHIQER IZ WELMTPM˓MRHI ]ET PH +IGI]I 8ʳVWEF +IRIP 7IOVIXIVM 1IPMOI )VXIOMR 8ʳVWEF 4E^EVPEQE /SVHMREXʯVʳ 0IZIRX (IQM VIP 8ʳVWEF +EWXVSRSQM ˢLXMWEW &ẺOER ʔQIV /EVX R 8,= 2ITEP 1ʳHʳVʳ %FHYP PEL 8YRGIV /IʡIGMS˓PY 7E˓P O ZI /ʳPXʳV 8YVM^Q ) &EOER &ʳPIRX %OEVGEP ʔ^FI OMWXER 8YVM^Q &EOERP ˓ ]IXOMPMPIVM ʔ^FI OMWXER +EWXVSRSQM 8YVM^Q (IVRI˓M &Ẻ OER +YPRS^E 3HMPSZE 8ʳVOM]I 6ILFIVPIV 3HEW &ẺOER 7YEX 8YVEP %PEʡEX (IV RI˓M &ẺOER %PM / VQ ^ S˓PY ˢXEP]EƅHER KIPIR PʳOW WIKQIRX SXIPPIV SVKERMO K HE ʳVIXMGMPIVM MPI XYVM^Q ZI K HE WIOXʯVʳRʳR XIQWMPGMPIVM ZI HIVRIO ʳ]IPIVMRMR ]S˓YR OEX P Q MPI KIVʡIOPỈXM ˢXEP]ER /SRWSPSWPY˓Y 8MGEVM %XỈI +M SZERRM 8YVXYVMIPPS *ELVM /SRWSPSW 3]E ˢ^QMVPM ZI ˢXEP]ER 8MGEVIX 3JMWM &ẺOER 6MGGEVHS 0IRHMƅRMR HI OEX PH ˓ IXOMRPMOXI ˢXEP]EƅR R JEVOP FʯPKIPIVMRI EMX ʯ^IP ̉E VETPEV SVKERMO ZI FM]SPSNMO ]ʯRXIQPIVPI ʳVIXMPIR ^IRKMR TI]RMV ʡỈMXPIVM ]ʯVIWIP IX ʳVʳRPIVM ZI JEVOP KEWXVSRSQMO PI^^IX PIVMR WYRYQY ]IV EPH /ʯOPʳ XEVMLM KIʡQM̉M MPI FMV PI^^IX QMVEW SPER 8ʳVO QYXJEO OʳPXʳVʳRʳ HʳR]E]E XE R XQEO QMW]SRY MPI OYVYPER +EWXVSRSQM 8YVM^QM (IVRI˓M +8( OʳPXʳVIP MPM̉OMPIV OETWEQ RHE JEVOP ʳPOIPIVMR ]ʯVIPIVMRI ʯ^Kʳ KEWXVSRSQMO ^IRKMRPMOPIVM HI 8ʳV OM]IƅHI XER XEVEO M]M RM]IX ZI HSWXPYOPEV R KIPM̉QIWMRI OEXO HE FYPYREVEO KʯRʳPPʳ PI^^IX IPʡMPM˓M ]ET ]SV 8YVM^Q + HE 7EREX ZI 7E˓P O WIOXʯVPI VMRHI ʯRHI KIPIR ˢXEP]ER QEVOEPEV R R YPYWPEVEVEW XER X Q R ZI TE^EVPEQEW R ]ETER Ɖ%8)0-)6 6978-'3Ɖ E]R ^EQER HE QIVOI^M :IRIHMOƅXI FYPYRER IXOMRPMO ̈MVOIXM EVEG ]PE ˢXEP]EƅR R XʳQ FʯPKIPI VMRHI Hʳ˓ʳR HEZIX XSTPERX ZI XYV SVKE RM^EW]SRPEV HE KIVʡIOPỈXMVM]SV

-XEPMER *PEZSVW 8EWXMRK )ZIRX SJ +EWXVSRSQ] 8SYVMWQ

Association Scores Full Points 5YFFI (IHIQER LSWXIH XLI XLMVH of the traditional “Taste of Italian Tastes” organized in cooperation with Atelier Rustico Italy with the coordination of Gastronomy Tourism Association (GTD) and Brand Doctor Gürkan Boztepe. The event took place with the broad participation of Türsab Secretary General Melike Ertekin, Türsab Marketing Coordinator Levent Demirel, Head of Türsab Gastronomy SpecializaXMSR ʔQIV /EVX R 8,= 2ITEP 1ER EKIV %FHYPPEL 8YRGIV /IʡIGMS˓PY Minister of Health and Culture 8SYVMWQ ) &ʳPIRX %OEVGEP 9^FIO MWXER 8SYVMWQ 1MRMWXV] Sƾ GMEPW President of Uzbekistan Gastronomy Tourism Association Gulnoza Odilova, Turkey Guide Chamber President Suat Tural, Alacati AssoGMEXMSR 4VIWMHIRX %PM / VQ ^ S˓PY the luxury segment hotels from Italy, organic food producers and tourism and food industry representatives and members of the association. In the event, which was attended by Italian Consulate Commercial Attache Giovanni Turturiello, Honorary

'SRWYP 3]E ˢ^QMVPM ERH 4VIWMHIRX SJ XLI -XEPMER 8VEHI 3ƾ GI 6MGGEVHS Lendi, the presentation of special wines from different regions of Italy, rich cheese varieties produced by organic and biological methods, local meat products and different gastronomic tastes took place. Gastronomy Tourism Association (GTD) founded with the mission to promote Turkish culinary culture, which has a taste legacy with deep-rooted history to the world, volunteers as a taste embassy introducing gastronomic enrichments of different countries within the scope of cultural relationships in Turkey and contributing to building the goodwill and friendship among cultures. “ATELIER RUSTICO”, which promotes international marketing and promotion of leading Italian brands in the Tourism, Food, Art and Health sectors, also performs organizations of weddings, invitations, meetings and tour organizations in all regions of Italy with the Event Company located in central Venice. 2020-ŞUBAT

9


nf n &, &, ]£¾, , n ȃ ] Jf x&¨] %RXEP]E 0EVEƅHE JEEPM]IX KʯWXIVIR 'SRGSVHI (I 0Y\I 6IWSVX Ƅ)R M]M SXIPƅ OEXIKSVMWMRHI EPX R ʯHʳPI PE] O KʯVʳPHʳ 'SRGSVHI (I 0Y\I 6IWSVX XEXMPGMPIVMRɸ>SSZIV GSQɸ[IF WMXIWMRHI ƅHE F VEOX ˓ HI˓IVPIRHMVQI WSRYGYRHE TYERPE IR M]M SXIPPIV EVEW RHE ]IV EPH ɸ FMRHIR JE^PE SXIPMR EPQEO MʡMR ʡEFE KʯWXIVHM˓M >SSZIV ʯHʳPPIVM

,SPPERHEƅR R 9XVIGLX ̉ILVMRHI Hʳ^IRPIRIR FMV XʯVIRPI WELMTPIVMRI XEOHMQ IHMPHM ɸ'SRGSVHI (I 0Y\I 6IWSVX =ʯRIXMQ /YVYPY ʘ]IWM )VOER =E˓G ƈ8YVM^QHI WʳVHʳVʳPIFMPMVPM˓MR RI HIVIGI ʯRIQPM SPHY˓YRY QMWEƼ V HI˓IVPIRHMVQIPIVM WSRYGYRHE ZIVMPIR >SSZIV ʔHʳPʳRʳ FMV OI^ HELE OE^EREVEO KʯWXIVQM̉ SPHYOƉ HIHM

An]&,f ¹ & n nf n &, &, ]£¾, , n Concorde De Luxe Resort, operating in Lara, Antalya, has been awarded the golden award in the 'Best hotel' category. Concorde De Luxe Resort was among the best hotels, with a score of 9.6, as a result of the vacationers' reviews on the Zoover.com website in 2019. The Zoover awards that more than 28.000 hotels

¹¿f&G e A f& [ ] eJ ȃ ¨ &¨È,¿ e ;]RHLEQ +VERH ˢWXERFYP /EPEQ ̉ 1EVMRE ,SXIP HIRI]MQPM ZI FẺEV P OEHVSWYRE ʯRIQPM FMV MWQM HELE IOPIHM %PT %PTQIR SXIPMR 7EX ̉ ZI 4E^EVPEQE (MVIOXʯVʳ SPEVEO KʯVIZI EXERH ;]RHLEQ +VERH /EPEQ ̉ 1EVMRE 3XIPƅHIR ]ET PER Eʡ OPEQE]E KʯVI ƈ%PT %PTQIR &MPOIRX ʘRMZIVWMXIWM 8YVM^Q ZI 3XIP =ʯRIXMQMƅRHIR QI^YR SPHY 4VSJIW]SRIP M̉ LE]EX RE ] PPEV RHE 8LI 6MX^ 'EVPXSR ˢWXERFYPƅHE )67 'SSVHMREXSV Ɓ &YWMRIWW 8VEZIP 'SSVHMREXSV SPEVEO FẺPE]ER %PTQIR ʡỈMXPM OEHIQIPIVHI ]ʯRIXMGM SPEVEO KʯVIZ EPH ʔ^IPPMOPI PʳOW SXIPGMPMO EPER RHE HIRI]MQPM SPER %PT %PTQIR FYRHER WSRVE SXIPGMPMO LE]EX RE ;]RHLEQ +VERH ˢWXERFYP /EPEQ ̉ 1EVMRE ,SXIP ʡEX W RHE 7EX ̉ ZI 4E^EVPEQE (MVIOXʯVʳ SPEVEO HIZEQ IHIGIOƉ HIRMPHM

10

strive to receive were presented to their owners at a ceremony held in Utrecht, the Netherlands. “We have demonstrated the importance of sustainability in tourism once again by winning the Zoover Award given EW E VIWYPX SJ KYIWX VIZMI[W Ɖ WEMH )VOER =E˓G 1IQFIV of the Board of Concorde De Luxe Resort.

,fJn nJf e,f ¹¿f&G e A f& [ ] eJ Wyndham Grand Istanbul Kalamis Marina Hotel has added another important name to its experienced and successful staff. Alp Alpmen was appointed as the Sales and Marketing Director of the hotel. According to the statement made by Wyndham Grand Kalamis Marina Hotel; “Alp Alpmen graduated from Bilkent University Tourism and Hotel Management. Starting his professional career in 2001-2005 as The ERS Coordinator - Business Travel Coordinator at The Ritz-Carlton Istanbul, Alpmen worked as a manager at various levels. Alp Alpmen, who is especially experienced in luxury hotel management, will continue his hotel management life as Sales and Marketing Director under the roof of Wyndham Grand Istanbul Kalamis Marina Hotel ”.


– QG Ax[#,f G ¸ ]Qe fJ Â?žJ[ ],,& –,Â?žQ@Q[ –J]J ˢWXERFYP 7EFMLE +ĘŻOĘĄIR 9PYWPEVEVEWÂ? ,EZEPMQERÂ? XIVQMREP FMREWÂ? %QIVMOER =ỈMP &MREPEV /SRWI]M 9 7 +VIIR &YMPHMRK 'SYRGMP Ć 97+&' XEVEJÂ?RHER ZIVMPIR 0))( WIVXMĆźOEWÂ?RÂ? +SPH %PXÂ?R WIZM]IWMRHI EPQE]E LEO OE^ERHÂ? )OMQ XEVMLMRHI LM^QIXI KMVIR ZI KIĘĄXMË“MQM^ ]Â?P ]EOPẺÂ?O QMP]SR ]SPGY]Y EË“Â?VPE]ER ˢWXERFYP 7EFMLE +ĘŻOĘĄIR 9PYWPEVEVEWÂ? ,EZEPMQERÂ? OEVFSR WEPÂ?RÂ?QÂ?RÂ?R Hʳ̉ʳVĘłPQIWMRI HIWXIO ZIVM]SV /SRY]PE MPKMPM HIË“IVPIRHMVQIHI FYPYRER 7EFMLE +ĘŻOĘĄIR ,EZEPMQERÂ? XIVQMREP M̉PIXQIGMWM ˢ7+Ć…RMR ')3Ć…WY )VWIP +ĘŻVEP ̉YRPEVÂ? WĘŻ]PIHM ĆˆˢWXERFYP 7EFMLE +ĘŻOĘĄIR 9PYWPEVEVEWÂ? ,EZEPMQERÂ? SPEVEO ]ẺE]ER FMV ]ETÂ?]E WELMFM^ =ETXÂ?Ë“Â?QÂ?^ M̉PIVMR ZI ZIVHMË“MQM^ LM^QIXPIVMR XIQIPMRHI MRWERE XSTPYQE ZI HSË“E]E HEMV ĆˆM]M SPERÂ? SVXE]E OS]QEOƉ ]EXÂ?]SV Ɖ

– QG Ax[#,f JÂ?Â?nÂ?ž J– fnš ],,& ,Â?žJ@J,& Istanbul Sabiha GĂśkçen International Airport terminal building has been awarded by the LEED certificate issued by the US Green Building Council (USGBC) at the Golden level. Istanbul Sabiha GĂśkçen International Airport, which was opened on October 31, 2009 and welcomed about 36 million passengers last year, supports the reduction of carbon emissions. )VWIP +ĘŻVEP ')3 SJ XLI ˢ7+ 7EFMLE GĂśkçen Airport, who made an assessment on the subject, said: “As Istanbul Sabiha GĂśkçen International Airport, we have a structure that lives 24/7. “To reveal what is good about human, society and nature lies at the core of our works and services.â€? 2020-ĹžUBAT

11


3(7 896/)= ,EWER (MRʡ

/VM^ ]ʯRIXMQM OSRYWYRHE

ħƺăĈŅ ăáĤá żĈýůƆüĈĽħ ƆĽĺĈ Ʊōĺ '# M?ENŬLƎH>Ĕ <CLFCŎ PĔ <?L;<?LFľ͆ľ <ƎNƎř EOLOGF;LFì Mì͆F;G;HĒř ŬH?GCHĔ >CEE;Ɓ Ć?E?ř ";M;ř CHĆ ʄ OHƇ <ìͮ;L;<CFCLM?Ŏ S;J;G;S;=ì͆ĒGĒT ľͮ SIŎ ˿GE;HMĒTĒ ĆIŎ CSľ S;J;<CFCSILƇT ELŃ SŬH?NCGľ EIHOMOH>ì <Ń >?ř >;Bì N?=LƎ<?Fľ ƎFEĔ SIŎʅ

)ZIRX 2I[W +IRIP =E] R =ʯRIXQIRM 9QYX /E]E 3(7 8YVM^Q %GIRXIWM /YVYGY 3VXE˓ ZI 7MXI 8YVOI] &ẺOER ,EWER (MRʡ

12

3(7 8YVM^Q %GIRXIWM /YVYGY 3VXE˓ ZI 7MXI 8YVOI] &ẺOER ,EWER (MRʡ )ZIRX 2I[WƅI OSRYO SPHY )ZIRX 2I[W +IRIP =E] R =ʯRIXQIRM 9QYX /E]EƅR R WSVYPEV R ]ER XPE]ER (MRʡ 1-') WIKQIRXM ʯ^IPMRHI XYVM^Q WIO XʯVʳRʳR QIZGYX HYVYQYRY HI˓IVPIRHMVHM 7IOXʯVʳR IR Fʳ]ʳO MLXM]EG R R FMVPMO ZI FIVEFIVPMO SPHY˓YRY ZYV KYPE]ER (MRʡ 8ʳVOM]IƅRMR 1-') 1IIXMRKW -RGIRXMZIW 'SRJIVIRGIW )\LMFMXMSRW WIKQIRXMRHI KIPHM˓M ẺE QEPEVPE MPKMPM ʯRIQPM HI˓IVPIRHMVQIPIVHI FYPYRHY Q 8YVM^Q WIOXʯVʳRI REW P FẺPEH R ^# &IR EWP RHE LEVMXE QʳLIRHMWM]MQ 1I^YR SP HY˓YQ HʯRIQPIVHI 8ʳVOM]IƅRMR S ^EQER OM OSRNSROXʳVʳ KIVI˓M LEVMXE QʳLIRHMWPM˓M OSRY WYRHE FMV ʡEP ̉QE ]ETEQE]EGE˓ Q Hʳ̉ʳR Hʳ˓ʳQ MʡMR JEVOP WIOXʯVPIVM HI˓IVPIRHMVQI]I FẺPEH Q 8EQ RIVIHIR FẺPE]EGE˓ Q Hʳ ̉ʳRHʳ˓ʳQ FMV ERHE ]EO R FMV EVOEHẺ Q FS̉ ^EQERPEV RHE ʡEP ̉QEO MʡMR XYVM^Q WIOXʯVʳRʳ Hʳ̉ʳRʳV QʳWʳR# 8VERWJIV M̉PIVM ]ETQEO MWXIV QMWMR HM]I WSVYRGE FIRHI SPYQPY FEOX Q ZI 8YV WIQ 8YVM^Q MPI XER ̉X Q ZI WIOXʯVI MPO EH Q Q EX Q ̉ SPHYQ &MV WʳVI WSRVE ƅP ] PPEV R FẺ RHE 8ER XYV 8YVM^QƅHI OEHVSPY SPEVEO M̉I KMVHMQ 7IOXʯVPI MPKMPM IWEW TVSJIW]SRIP QEGIVEQ HE SVEHE FẺPEH HM]IFMPM VMQ 8ERXYVƅYR JEVOP HITEVXQERPEV R R LIV ẺEQEW RHE KʯVIZPIV EPH Q 7IOXʯVʳ QIWPI˓M ʡSO WIZHMQ ZI FYRYR ]SPYRY EʡER WIOXʯVʳR HYE]IR MWMQPIVMRHIR SPER ZI 8ERXYV 8YVM^QƅMR OYVYGYWY ʔQʳV ʆE˓PEV SPHY &IRMQ IR Fʳ]ʳO ̉ERW Q MWI ʔQʳV ʆE˓PEV KMFM Fʳ]ʳO FMV HYE ]IRPI ʡEP ̉QEO SPHY HM]IFMPMVMQ 1IWPI˓I HEMV XʳQ OM̉M WIP FMPKM ZI XIQIPMQM SRHER EPH Q ZI ] PPEVGE ʯ˓VIRHM ˓MQ LIV FMPKMRMR ʳ^IVMRI FIR HI FMV ̉I]PIV OEXX Q %RGEO QEEPIWIJ ʔQʳV ʆE˓PEVƅ ] P RHE OE]FIXQIRMR HI VMR ʳ^ʳRXʳWʳ MPI FMV ]SP ʡM^QIQ KIVIOXM˓MRM Hʳ̉ʳRIVIO ZI EVX O FIRMQHI FMV ]IVHIR FẺPEQEQ KIVIOPM HIHM˓MQ RSOXEHE ] P RHE 3(7 8YVM^QƅM OYVQỶ SPHYO


3R GVMWMW QEREKIQIRX

There is no more EXPERIENCED COUNTRY in crisis management than us

L;QCHĴ ;NN?HNCIř Nŝ NBĔ CGJILN;H=Ĕ I@ JLIPC>CHĴ OHCNƑ ;Hč MIFC>;LCNƑ QCNĽ ;FŐ CHMNCNONCIHż Cř NBĔ '# M?=NIL ";M;ř CHĆ M;Cč ʄ#@ QĔ =;ř ;=BC?PĔ NBCż NB?LĔ Cż HINBCHĴ QĔ =;HHIƁ >ŝ ʅ 1Ĕ =;ř >ŝ NBĔ CGJş MC<FĔ P?LƑ Q?FŐ NB?LĔ Cż Hŝ =IOHNLƑ GILĔ ĕ J?LC?H=?č NB;ř Oż Cř =LCMCż G;H;A?G?HƁ ʅ

Hasan Dinç, Founding Partner of ODS Tourism Agency and Head of Site Turkey, was a guest of Event News. Answering the questions of Event News Editor-in-Chief Umut Kaya, Dinç evaluated the current situation of the tourism sector in the MICE segment. Stressing that the greatest need of the sector is unity and solidarity, Dinç made important evaluations regarding stages of the MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) segment that Turkey reached.

Q How did you start working in the tourism sector? -ƅQ EGXYEPP] E QET IRKMRIIV 7MRGI - XLSYKLX XLEX - GSYPHRƅX [SVO MR XLI QET engineering sector due to the conjuncture of Turkey when I was graduated, I started to consider different sectors. At a time when I was thinking where to start, a close friend of mine asked me “would you consider the tourism industry to work in your spare time?” When he asked if I would like to do transfer jobs, I approached positively and met Tursem TourMWQ ERH XSSO Q] Ƽ VWX WXIT MRXS the sector. After a while, in the IEVP] ƅW - KSX E NSF EW E WXEJJ member in Tantur Tourism. I can say that my main professional adventure in the sector started there. I worked at every stage of different departments of Tantur. I loved the sector and the profession ERH MX [EW ʔQʳV ʆE˓PEV XLI JSYRHIV SJ XLI industry and the founder of Tantur Turizm, which paved the way for this. I can say that my biggest chance was to work with a great HS]IR PMOI ʔQʳV ʆE˓PEV - VIGIMZIH EPP Q] TIVWSR al knowledge and foundation of the profession from him, and I also added something to knowledge I learned over the years. Unfortunately, we established ODS Tourism in 1999, thinking that I had to draw a path with the HIIT WSVVS[ SJ PSWMRK ʔQʳV ʆE˓PEV MR ERH XLEX - should now start from somewhere. 2020-ŞUBAT

13


Q 3(7ƅRMR ʡEP ̉QE WʳVIʡPIVM RIPIVHMV# 3(7 ]YVXH ̉ RHER 8ʳVOM]Iƅ]I 1-') QMWEJMVM KIXMVIR ZI SVMNMREP TE^EV %QIVMOE SPER FMV ̉MVOIX SPEVEO ʡEP ̉ QEPEV RE FẺPEH )WEW SPEVEO )]PʳPƅI OEHEV WEHIGI %QIVMOE MPI M̉ ]ETER FYXMO FMV ]ET Q ^ ZEVH )]PʳPƅPI FMVPMOXI SVXE]E ʡ OER WSVYRPEV ZI TE^EVHE OM OEV ̉ OP O RIHIRM]PI HM˓IV TE^EVPEVE HE ]EX V Q OEVEV EPH O ZI KIPHM˓MQM^ RSOXEHE E]V ʳPOIHI EOXMJ FMV ]ET SPỶ XYVQỶ SPHYO =YVXH ̉ RHEOM LIVLERKM FMV PSOEW]SRHER 8ʳVOM]Iƅ]I ]ʳ^HI SVER RHE 1-') QMWEJMVM KIXMVM]S VY^ ] P RHER FIVM FẺPE]ER 8ʳVOM]IƅRMR Hʳ̉ʳ̉ KVE JM˓MRHI FE^ TE^EVPEV HYVHY FE^ TE^EVPEV HM˓IVPIVMRI RE^EVER HELE E^ ^EVEV KʯVHʳ ERGEO MWXMOVEVP ʡEP ̉QE TVIRWMTPIVMQM^ WE]IWMRHI E]EOXE OEPEFMPHMO ZI ʡEP ̉QE PEV Q ^E EVEP OW ^ HIZEQ IHM]SVY^ Q 3(7ƅ]M ]S˓YR SPEVEO KPSFEP ʯPʡIOPM JMVQEPEV XIVGML IHM]SV 3(7 LERKM ]ʯRʳ]PI XEPIT KʯVʳ]SV# &ẺEV R R ʯ^IXM Wʯ]PIHM˓MRMR EVOEW RHE HYVQEOX V %W P RHE FYRY SPỶXYVQEO ʡSO FEWMX 7M^ ]ETX ˓ R ^ TVSK VEQPE FMV LMOE]I ERPEX ]SVWER ^ LMOE]I]I WEH O OEP T M̉MRM^M SRE KʯVI SVKERM^I IHIGIOWMRM^ =ERM LI]IGERPE S LMOE]I]M OYVKYPE]EGEOW R ^ 3 LMOE]I]M RI OEHEV FẺEV P ERPEX VWER ^ S OEHEV FẺEV P SPYVWYRY^ &MV M̉M Hʳ^KʳR ]ETX ˓ R ^HE S M̉ WM^I JEVOP M̉ KIXMVMV (IXE]E ʯRIQ ZIVQIQM^ ZI FʳXʳR IOMT SPEVEO LEPE ʡSO LI]IGERPE ʡEP ̉QEQ ^ WSRYGYRHE M̉MR FẺEV W HE S SVERHE EV X ̉ KʯWXIVM]SV &MV HM˓IV ʯRIQPM OSRY MWI HS˓VY WSVYPEV HS˓VY ]IVHI WSVQEO OEV̉ XEVEJ ERPEQEO HMRPIQIO ˢPO ʯRGI Qʳ̉XIVMRMR RI MWXIHM˓MRM ERPEQEO PE^ Q (S˓VY ERPẺ P VWE FẺEV HE EVX ̉ KʯWXIVMV Q 1-') ʯ^IPMRHI 8ʳVOM]Iƅ]M XIVGML IXQI]IR %ZVYTEP XYVMWXPIVM ]IRMHIR REW P OE^EREFMPMVM^# =E HE %ZVYTEP XYVMWXPIV MʡMR ʯ^IPPMOPI 1-') WIKQIRXM SPEVEO RIPIV ]ETQEO PE^ Q# 8ʳVOM]IƅRMR XIGVʳFIWM JIVHM OYVYPỶPEV R XIGVʳFIPIVM FMVʡSO ʳPOIHIR HELE M]M HYVYQHE SPHY˓Y MʡMR FMV ̉I OMPHI HYVYQY XSTEVPE]EFMPHMO %RGEO Eʡ O Wʯ]PIQIO KIVIOMVWI FM^ 8ʳVOM]Iƅ]M WEXEVOIR EH Q MPIVM FEOQEO ^SVYRHE SPHY˓YQY^ MʡMR FYRYR ]IXIVPM SPHY˓YRY Wʯ] PI]IQI]M^ (M˓IV TE^EVPEVHER ʯVRIO ZIVIGIO SPYVWEQ FMV %ZYWXYV]EP R R WIXYT LIV ̉I]M LE^ V SRYR OIRHM RM ERPEXQEW ]E HE QMWEJMVM MORE IXQIO MʡMR ʡSO ʡEFE WEVJ IXQIWM KIVIOQM]SV %QE FM^MQ MORE WʳVIʡPIVMQM^ ʡSO HELE JEVOP ZI ʡSO HELE HIXE]P SPQEO ^SVYRHE ʆʳROʳ 8ʳVOM]Iƅ]I LIT JEVOP FMV FEO ̉ Eʡ W MPI FEO ]SVPEV &Y HʯRIQHI HI IQTEXM ZI WIQTEXM ]SOWYR PY˓YRHER OE]REOPERER FMV FEO ̉ Eʡ W SPHY˓Y SVXEHE %ZVYTEP XYVMWX WE] PEV R R ^EVEV KʯVQIWM FYVEHER HE OE]REOPER ]SV (M˓IV XEVEJXER 8ʳVOM]IƅRMR MRGIRXMZI TE ^EV RHE FMV FMVPMO ʡEP ̉QEW WEHIGI OVM^PM ] PPEVHE SPHY &M^ RI ^EQER FẺ Q ^ E˓V VWE S ^EQER FMV EVE]E KIPMT ELPER T ZELPER V ^ %QE FY WEHIGI MRGIRXMZIƅMR HI˓MP ʳPOIRMR TVSFPIQM &ʳXʳR WIOXʯVPIVHI FY W O RX ZEV ˢQ OERW ^ ʡSO M]M FIGIVIFMPM]SVY^ EQE IR FEWMX TVSFPIQM FMVPMO SPYT ʡʯ^IQM]SVY^ HM]IFMPMVMQ &Y HE LEPM]PI LIHIJ

14

TE^EVPEVHE OM QMWEJMVPIVMR ʳPOI]I KMVM̉MRM KIGMOXMVIFMPM]SV Q 7-8) 8YVOI] MRGIRXMZI EPER RHE ʳPOIRMR IR ʯRIQPM 78/ƅPEV RHER FMVM 7MXI LEOO RHE HI˓IVPIRHMVQIPIVMRM^M EPEFMPMV QM]M^# 7MXI 1-')ƅ R ƈ-Ɖ WM -RGIRXMZI TE^EV R XIQWMP IHM]SV -RGIRXMZI TE^EV HʳR]E ʳ^IVMRI QMP]EV HSPEVP O XYVR SZIVƅ SPER FMV TE^EV &Y 1-')ƅ R XSTPEQ SVER R R ]ʳ^HI ƅWMRI XIOEFʳP IHM]SV 1-')ƅ R OʳVIWIP OEV̉ P ˓ RE FEO X ˓ R ^HE SVXEPEQE 8VMP]SR (SPEV GMZEV RHE FMV TE]E WELMT ZI FY ʡSO GMHHM FMV TE] -RGIRXMZI TE^EV R HI ˓IVPIRHMVHM˓MQM^HI MWI OʜV QEVN ERPEQ RHE IR ]ʳOWIO WIKQIRX SPEVEO SVXE]E ʡ O ]SV Q 1-') WIKQIRXMRHI ʡSO M]M M̉PIV ʡ OEVER ̉MVOIXPIV ZEV %RGEO STIVEW]SR XEVEJ RHE HE 1-') OEZVEQ R R XEQEQIR OYVYQWEPPẺX ˓ R Hʳ̉ʳRʳ]SV QYWYRY^# ,E] V &Y WIOXʯVHI ʡSO XIGVʳFIQM^ SPQEW RE VE˓QIR FM^ ]MRI FMVPMO ZI FIVEFIVPM˓M FIGIVIQIHM˓MQM^HIR HSPE ] FMV XʳVPʳ OYVYQWEP ]ET PEV ZI WʳVIʡPIVM XEQ QEREW ] PE SXYVXEQEH O HM]IFMPMVMQ /VM^PM WʳVIʡPIVM LEX VPE]EP Q 7IOXʯVHI ʯRIQPM WSVYRPEV ]ẺERH %̉ PEFMPMV QM# %̉ PEFMPMV %RGEO WIOXʯV XIQWMPGMPIVM SPEVEO HS˓VY TPERPE QE ]ETEVEO Hʳ^IR SPỶXYVYPEFMPMV +IRIP FMV HI˓IVPIR HMVQI ]ETX ˓ QHE WIOXʯV XIQWMPGMPIVM SPEVEO FM^PIV M]M KʳRPIVHI FMVFMVMQM^HIR Y^EOPẺ ]SVY^ 4PERPEQER R ZI KIPIGI˓MR ̉IOMPPIRQIWM EH RE LIQ M]M ZI LIQ HI OVM^PM KʳRPIVHI FMV EVEHE SPQEO PE^ QOIR FYRY FẺEVQEOXE WSVYR ]ẺE]EFMPMVM^ Q 7IOXʯVʳR MRWER OE]RE˓ WʳVIʡPIVMRM REW P HI˓IVPIRHMVM]SVWYRY^# 2MXIPMOPM MRWER OE]RE˓ OSRYWYRHE LERKM RSOXEHE] ^# 2MXIPMOPM MRWER OE]RE˓ ʯ^IPPMOPI WSR ] PPEVHE SVXE]E ʡ OER IR ʯRIQPM OSRYPEVHER FMVM HM]IFMPMVMQ 7SR FMVOEʡ


;I [IVI EFPI XS VIGSZIV XLI WMXYEXMSR FIGEYWI 8YVOI]ƅW experience and the experience of the individual organizations are in a better position than many other countries. ,S[IZIV XS FI LSRIWX [I GERƅX WE] MXƅW IRSYKL FIGEYWI we have to estimate 5 steps ahead while selling Turkey. To give an example from other markets, the setup of an %YWXVMER IZIV]XLMRK MW VIEH] LI HSIWRƅX LEZI XS I\TPEMR himself or make much effort to convince the guest. But our persuasion processes have to be much different and much more detailed because they always look at Turkey with a different perspective. In this period, it is obvious that there is a perspective stemming from a lack of empathy and sympathy. The damage to the number of European tourists stems from this. On the other hand, an association works in the incentive market in Turkey realized only during the years of crisis. Whenever we have a headache, then we come together and sigh about it. But this is not only the problem of incentives but the country. There is this problem in all sectors. We can manage the MQTSWWMFPI ZIV] [IPP FYX - GER WE] XLEX [I GERƅX WSPZI XLI simplest problems working in solidarity. This, in turn, can delay the arrival of guests in the target markets.

Q What are the working processes of ODS? ODS started to work as a company whose original market was America and that brought MICE guests from abroad to Turkey. Until September 11, we had a boutique structure that only made business with America. We decided to invest in other markets due to the problems that emerged with September 11 and the disturbance in the market, and at this point we have established an active structure in 18 different countries. We are bringing MICE guests from any location abroad to Turkey at 70% rate. In the decline graphic of Turkey started since 2013, some markets stopped, some markets suffered less than others, but we were able to survive thanks to our consistent operating principles, and we continue to work uninterrupted. Q Predominantly global companies prefer ODS. In which ways do they prefer you? The summary of success is to stand behind what you say. In fact, creating this is very simple. If you are telling a story with the program you made, you will stick to the story and organize your work accordingly. So you will ƼGXMSREPM^I XLEX WXSV] [MXL I\GMXIQIRX 8LI QSVI WYGcessful you tell that story, the more successful you will be. When you do a job properly, that job brings you 5-10 different jobs. As we attach importance to detail and still work very excitedly as the whole team, the success of the work increases at that rate. Another important issue is to ask the right questions in the right place, to understand and listen to the other party. First of all, you need to understand what the customer wants. If understood correctly, success also increases. Q How can we win European tourists who don’t prefer Turkey regarding MICE back? Or what should we do as a MICE segment especially for European tourists?

Q SITE Turkey is one of the country’s most important 2+3W MR XLI ƼIPH SJ MRGIRXMZI 'ER [I PIEVR ]SYV IZEPuations about SITE? 8LI WMXI VITVIWIRXW 1-')ƅW ƈ-Ɖ -RGIRXMZI QEVOIX 8LI -Rcentive market is a worldwide market with a $ 75 billion turn over. This corresponds to 7 percent of the total rate of MICE. When you look at the global equivalent of MICE, it has an average of around $ 4 trillion and this is a very serious share. When we evaluate the Incentive market, it IQIVKIW EW XLI LMKLIWX WIKQIRX MR XIVQW SJ TVSƼX QEVgin. Q 8LIVI EVI GSQTERMIW XLEX HS ZIV] [IPP MR XLI 1-') segment. But do you think that the MICE concept has been fully institutionalized on the operation side? No! Although we have a lot of experience in this sector, we can say that we could not fully establish institutional structures and processes because we could not succeed MR [SVOMRK MR YRMX] ERH WSPMHEVMX] 0IXƅW VIQIQFIV XLI processes with crisis. There were important problems in the sector. Can they be overcome? Absolutely. However, order can be established by making the right planning as sector representatives. When I give a general evaluation, we, as sector representatives, are moving away from each other on a good day. While it is necessary to be together in both good and crisis days in order to shape the planning and the future, we may have problems in achieving this. Q ,S[ HS ]SY IZEPYEXI XLI WIGXSVƅW LYQER VIWSYVGI processes? At which point we are at in terms of qualiƼIH LYQER VIWSYVGIW# - GER WE] XLEX UYEPMƼIH LYQER VIWSYVGIW EVI SRI SJ XLI most important issues that have emerged especially in recent years. While a group has been coming back for the 2020-ŞUBAT

15


] PH V FMV KVYT KIVM KIPM]SV SPWE HE EW P ZIVMQM WE˓PE]E GEO FMVʡSO MRWER ]YVXH ̉ RE ʡ OX 7IOXʯVʳ FMPIR ZI XY VM^Q I˓MXMQM EPER ʯ˓VIRGMPIV JEVOP WIOXʯVPIVI ]ʯRIPM]SV PEV 7SVYR ]ẺERER FMV WʳVIʡXI ZI SVXEQHE M̉ EVEQEO MWXIQM]SVPEV )PFIXXI FY OSRY WIOXʯV ZI FM^PIV MʡMR FS̉ PYO ]EVEX ]SV &MV WSRVEOM NIRIVEW]SR RIVIHIR KIPIGIO HIHM˓MQM^HI ]ER X ZIVIQM]SVY^ Q 8IORMO SPEVEO EGIRXI FIPKIWM SPER LIVLERKM FMV EGIRXIRMR 1-') STIVEW]SRPEV ]ETQEW RHE WM^GI WSVYR ZEV Q # ,IVOIW ZI LIV OYVYQ OIRHM EPER RHE M̉ ]ETQEP H V &IR REW P PSOEP TE^EVHE M̉ ]ETQ ]SVWEQ FMV FẺOEW HE OIRHM Y^QER SPHY˓Y OSRYHE M̉ ]ETQEP H V ,IVOIW LIV M̉M ]ETEVWE SPQE^ /EPMXI]M ZI WʳVHʳ VʳPIFMPMVPM˓M WE˓PE]EQE] ^ &M^MQ QIW PI˓MQM^HI ZI Kʳ^MHI WIOXʯVʳQʳ^HI HʳVʳWX ZI OEPMXIPM M̉PIV ]ETER MRWERPEV PE^ Q 1YXPEOE MPOIPIVM SPER FMV Hʳ^I RI KIʡIFMPQIPM]M^

past few years, many people who will ensure their true efƼGMIRG] LEZI KSRI EFVSEH 7XYHIRXW [LS ORS[ XLI WIGXSV and receive tourism education turn towards different sectors. They do not want to look for a job in a problematic process and environment. Of course, this issue creates a gap for the industry and for us. When we ask where the next generation will come from, we cannot respond.

Q Do you think there is a problem for any agency that LEW EKIRG] GIVXMƼGEXI XS GEVV] SYX 1-') STIVEXMSRW# Everyone and every institution should do business in XLIMV S[R ƼIPH .YWX EW - EQ RSX HSMRK FYWMRIWW MR XLI local market, someone else has to do business in his/ LIV S[R WTIGMEPX] -J IZIV]SRI HSIW IZIV] NSF MX [SYPHRƅX work like that. We cannot ensure quality and sustainability. We need people who do honest and quality jobs in our profession and in our distinguished WIGXSV ;I WLSYPH HIƼRMXIP] FI EFPI XS move to a system with principles.

AƎTC>Ĕ M?ENŬLƎGƎT>Ĕ

1Ĕ H??č J?IJFĔ QBŝ >ŝ

>ƎLƎMƁ PĔ E;FCN?Fľ ľͮF?L

KO;FCNƑ QILEż BIH?MNFƑ Cř

S;J;ř CHM;HF;L FïĒŕ

IOL >CMNCHAOCMB?č M?=NIL

Q 1-') WIKQIRXM OSRYWYRHE 8ʳVOM]IƅHI FʳXʳRPʳOPʳ FEO ̉ Eʡ W ]EOEPERH Q # ,IRʳ^ ]SO &MVFMVMRM HIWXIOPI]IR FE^ HIVRIOPIVHI ZI OYVYQPEVHE FY OSRY QIZGYX &ʳXʳRʳRI FEOX ˓ Q ^HE HIV RIOPIV EVEW RHE OSQʳRMOEW]SR ʡSO E^ &MV EVE]E KIPQIO KIVIOM]SV 8EFMM OM LIVOIWMR FIO PIQIQIWM ZI FMVMPIVMRMR FẺPEXQEW PE^ Q FYRY 78/ M̉PIVM]PI Y˓VẺ VOIR MOMRGM FMV ENERHE SPQEQEP %W P EQEG Q ^ 8ʳVOM]IƅRMR 1-') WIOXʯVʳRʳ HIWXIOPIQIOWI OIRHM ̉MVOIXMRMR ʡ OEV RE FEOQEOW ^ R FY ]SPE ʡ O PQEW PE^ Q ˢPPE FMV OEVEV FIRMQ ̉MVOIXMQMR ʡ OEV R HIWXIOPI QIO ^SVYRHE HI˓MP &Y OEJE MPI ]EOPẺEFMPMVWIO ʡSO O WE WʳVIHI LIV ̉I]M ʡʯ^IFMPMVM^ 1-') WIKQIRXM MʡMR ʯ]PI FMV OEVEV EPQEO KIVIOMV OM 8ʘ67%& EPX RHE SPEFMPMV ]ER OYVYPỶY SPEFMPMV TEVEPIP ʡEP ̉QEPEV KIVʡIOPỈXMVIGIO FMV OYVYQHE SPEFMPMV 8ʘ63& MPI 8ʘ67%&ƅ R FMVPMOXI ʡE P ̉QEW FMPI FMV ʡSO WSVYRY SVXEHER OEPH V V & VEO R 1- ')ƅ 8ʘ67%& MPI 8ʘ63& FMVPMOXI ʡEP ̉EQ ]SV /IWMRPMO PI E]R E˓ R MʡMRHI SPQEPEV KIVIOM]SV %]V GE HMREQMO FMV ʳPOI]M^ ZI ʡSO L ^P KIPM̉M]SVY^ ] P ʯRGIWMRI KʯVI PSOEP 1-') FMPI ]SOOIR ̉MQHM PSOEP 1-') ʡSO HELE M]M HYVYQHE 7SRVE I˓MXMQI KIʡIVWIO XYVM^Q SOY]ER ʯ˓VIRGMPIVM WIOXʯVHI OEP HM]I XỈZMO FMPI IHIQM]SVWYR :EV SPER OEPMJM]I IPIQERPEV HE XYXEQ ]SVWYRY^ ,IV M̉M FMPIR ]IXM̉QM̉ MRWER KʳGʳ OE]FSPHY˓YRHE HSPE] W ]PE MRWER OE]REOPEV EPER RHE FS̉PYOPEV SPỶY]SV

16

Q Do you think that a complete point SJ ZMI[ MW IWXEFPMWLIH MR XIVQW SJ MICE segment in Turkey? Not yet! This issue exists in some associations and institutions that support each other. When we look at the whole, communication between associations is very little. It is necessary to come together. Of course, not everyone should wait and someone should start this. While dealing with NGO affairs, there should not be a second agenda. If our main goal is to support MICE sector of Turkey, we need to set on this journey without regarding the interest of our own companies. A decision does not necessarily have to support Q] GSQTER]ƅW MRXIVIWXW -J [I GER ETTVSEGL [MXL XLMW TIVspective, we can solve everything in a very short time. It is necessary to take a decision in such a way that it can be under TÜRSAB, in subsidiary, in an institution where parallel working is required. Even the cooperation of TÜROB and TÜRSAB eliminates many problems. Let MICE alone, TÜRSAB and TÜROB fail to work together. 8LI] HIƼRMXIP] LEZI XS FI MR XLI WEQI RIX[SVO ;I EVI also a dynamic country and we are developing very fast. 0SGEP 1-') MW RS[ QYGL FIXXIV [LMPI PSGEP 1-') HMHRƅX even exist 30 years ago. When it comes to education, you cannot even encourage students studying tourism XS WXE] MR XLI MRHYWXV] =SY GERƅX VIXEMR XLI I\MWXMRK UYEPMƼIH WXEJJ ;LIR XLI XVEMRIH QERTS[IV [LS ORS[W IZIV] NSF MW PSWX XLIVI EVI KETW MR XLI ƼIPH SJ LYQER VIWSYVGIW(MZER 3XIPPIV +VYFY (IRM^ (MOOE]E

2I ]ETEVWER ]ET

áŸĺ ħĽĈ ƱáŬ CP;ř )N?FF?Lľ CĆCř G?P=OƁ E;FCN?MCHľ ;LNNĒL;=;Ŏ Ć;FĒͮG;F;LĒř Sŝ͆OHFìͮ;=ì͆Ē <CL SĒŐ IF;=;Ŏ >CS?ř ?HŃ CEE;Sì ʄ CP;ř IN?FF?Lľ IF;L;Ŏ ĆIŎ >;Bì @ïFì N?EHIFIDCSľ GƎͮN?LCF?LCGŃFĔ <OFƇͮNOL;=;Ŏ JLID?F?L CFĔ A?FCSILƇTʅ

(IRM^ (MOOE]E ] P RHE 7SVKYRƅHE HS˓HY (SOY^ )]PʳP ʘRMZIVWMXIWM 8YVM^Q ZI 3XIPGMPMO FʯPʳQʳRHIR ] P RHE QI^YR SPHY 7IOXʯVHIOM ʡEP ̉QE LE]EX RE ʳRMZIVWMXIHI ʯ˓VIRMQMRMR MPO LEJXEQW RHE ˢ^QMVƅMR OʯOPʳ ̉ILMV SXIPPIVMRHIR FMV XERIWMRHI KIGI FIPFS]Y ZI HELE WSRVE HE VIWITWM]SRMWXM SPEVEO FẺPEH 3OYPHEOM EVOEHẺPEV RHER JEVOP SPEVEO KʳRHʳ^PIVM SOYP KIGIPIVM MWI SXIPHI ʡEP ̉EVEO WIOXʯVI ʡSO HELE L ^P ZI EOXMJ FMV ̉IOMPHI KMVM̉ ]ETX ]Ẻ RE KIPHM˓MRHI XY VM^QMR WEX ̉ XEVEJ RHE OEVM]IV ]ETQEO MʡMR ˢWXERFYPƅYR QEVOE ] PH ^P SXIPPIVMRHIR FMVMRHI OYVYQWEP WEX ̉ ]IXOMPMWM SPEVEO KʯVIZI FẺPEQ ̉ Y^YR ] PPEV ʡỈMXPM SXIP PIVHI WEX ̉ ZI TE^EVPEQE ]ʯRIXMGMPM˓M ]ETX OXER WSRVE IR WSR SPEVEO HE 8ʳVOM]IƅRMR IR Fʳ]ʳO ]IVPM SXIP ^MRGMVM (MZER EMPIWMRI OEX PH

QʳR Fʳ]ʳQIWMRI ʯ^IP FMV MPKM HY]Y]SVYQ Q )PI EPH ˓ R ^ XʳQ ʡEP ̉QEPEVE Fʳ]ʳO XMXM^PMO KʯWXIVQIO JE^PE IRIVNM ZI ^EQER KIVIOXMVIR FMV WSRYʡ SVXE]E ʡ OEVQ ]SV QY# 2I ]ETEVWER ]ET ẺO MPI ]ET HIVPIV ]E M̉XI FIR HI XʳQ LE]EX QE FY Kʯ^PI FEO ]SVYQ 7 VEHER FMV XYVM^QGM SPQEO ]IVMRI M̉MRM IR M]M ]ETER XYVM^QGMPIVHIR FMVMWM SPQEO MʡMR RI KIVIOM]SVWE ]ETQEO KIVIOXM˓MRMR LIT JEVO RHE]H Q QIWEM OEZVEQ Q LMʡFMV ^EQER SPQEH ZI WEEXM HSPY HSPY ]ẺEQEOXER Fʳ]ʳO FMV OI]MJ EP ]SVYQ &MV ^EQERPEV GERWMTIVERI ʡEP ̉ER XYVM^QGM WIZHM˓MQM^ MWMQPIVM ʡỈMXPM RIHIRPIVPI OE]FIXXM˓MQM^HI ]ẺEQ R EWP RHE ʡSO O WE SPHY˓YRY HE LMʡFMV ^EQER YRYXQEQEO ʳ^IVI FI]RMQI OE^ H Q &IRMQ IRIVNMQ M̉MQI HSWXPEV QE ZI EMPIQI SPER ẺO Q HM]IFMPMVMQ

Q 8YVM^Q WIOXʯVʳRHI M̉I FẺPEH ˓ R ^ MPO ERHER MXMFEVIR FMVʡSO JEVOP ʡEP ̉QEPEV MʡMRHI ]IVEPEVEO FYKʳR IXOMPM FMV MWMQ SPQE] FẺEVQEO FIVEFIVMRHI RIPIVM KIXMVM]SV#

Q %VEP O E] RHE (MZER 3XIPPIV +VYFYƅRYR 7EX ̉ ZI 4E^EVPEQE (MVIOXʯVʳ SPEVEO ]IRM FMV FẺPERK ʡ ]ETX R ^ &Y WʳVIʡ REW P KIPM̉XM#

,IQ OIRHM ʡEP ̉X ˓ Q QEVOE MʡMR ʡEP ̉ VOIR E]R ^E QERHE HE QMP]SRPEVGE MRWER R IOQIO ]IHM˓M 8ʳVOM ]IƅRMR PSOSQSXMJM SPER XYVM^Q WIOXʯVʳ MʡMR HI TVSNIPIV ʳVIXQIO QIZGYX ʡEP ̉QEPEVE OEXO HE FYPYRQEO E]V FMV OI]MJ 8YVM^Q EMPIWM ZI KIPIGI˓M MʡMR WM^ RI OEHEV JIHEOEVP O ]ETEVWER ^ WIOXʯVHI LIQIR OEV̉ P O FYPEFM PM]SV &YRYR FMPMRGMRHI SPHY˓YQ MʡMR XYVM^Q RIX[SVOʳ

9^YR ] PPEV ʡỈMXPM YPYWPEVEVEW ^MRGMV SXIPPIVHI JEVOP KʯVIZPIVHI ʡEP ̉X Q ZI OEVM]IV LEZY^YQE Fʳ]ʳO FMV KPSFEP ]EX V Q ]ETX Q FY ^MRGMVPIVMR Fʳ]ʳO QEVOE SPQEO ]SPYRHE RIPIV ]ETX OPEV R RIPIVI HMOOEX IX XMOPIVMRM Fʳ]ʳQI TPERPEQEPEV R I˓MXMQI ZIVHMOPIVM ʯRIQM ZI WʳVHʳVIFMPMVPMO MʡMR ]ETX OPEV WXERHEVHM^EW]SR ʡEP ̉QEPEV R HIXE]P SPEVEO ʯ˓VIRQI J VWEX FYPHYQ

18


?HĹƒ CEE;SĂŹ QBĹ? M;SĹź NB;Ć QCFĹ? <Ä” ĂŹ S?;L QB?Ĺ™ NBÄ” MNO>C?Ĺź NB;Ć QCFĹ? CH=L?;MÄ” NBÄ” =OLL?HĆ KO;FCNĆ‘ @IL CP;Ĺ™ "IN?FĹź QCFĹ? CHN?HMC@Ć‘ Ę„ Ĺź CP;Ĺ™ BIN?FĹź QÄ” ;LÄ” =IGCHÄ´ QCNÄ˝ JLID?=NĹź NB;Ć QCFĹ? G??Ć GILÄ” N?=BHIFIAĆ‘ QCNÄ˝ IOL =OMNIG?Lşʅ

;LEXIZIV ]SY QEOI

Ĺ„ĂĄÄşÄˆ ħş ƍħşĤ Ä˝Ĺ?ĆŞÄˆ Deniz Dikkaya was born in Sorgun in 1977. He graduated from Dokuz EylĂźl University, Department of Tourism and Hospitality in 1998. He started his career in his industry in the first week of his education at the university, as a night bellhop, in one of Izmir’s wellknown city hotels and later as a receptionist. Unlike his friends at school, he worked in the school during the day and at the hotel at night and entered the sector in a quicer and active manner. When he was 29, he started to work as a corporate sales officer in one of the 5-star hotels of Istanbul to make a career on the sales side of tourism; after working as a sales and marketing manager at various hotels for many years, finally he joined the Divan family, Turkey’s largest domestic hotel chain.

Q *VSQ XLI ƟVWX QSQIRX ]SY LEZI WXEVXIH XS [SVO MR XLI tourism industry, what does EGGSQTPMWLMRK ER IJJIGXMZI REQI by taking part in many different works bring together? While working for my own brand, it is also a pleasure to produce projects for the tourism sector, which is the locomotive of Turkey where millions of people live on and to contribute to the current activities. 8LI QSVI WEGVMƟGIW ]SY QEOI JSV the tourism family and for its future, the more the sector pays this off. As I am aware of this, I have a special interest in the growth of my tourism network. Q Doesn’t it take a lot of energy and time to show great rigour to all the work you are dealing with? They say whatever you make, make MX [MXL PSZI WS -ƅQ PSSOMRK EX EPP Q] life with this point of view. Instead of being an ordinary tourism professional, I was always aware

that I had to do whatever it takes to be one of the best tourism professionals, I never had the overtime concept and I enjoy so much living 24 hours a day. When we lose our loved ones due to many reasons who were tourism professional working zealously once, I sticked in my mind that you should never forget that life is actually very short. I can say my energy comes from my love for my work, my friends and my family. Q You LEZI QEHI E RI[ WXEVX in December as the Sales and 1EVOIXMRK (MVIGXSV SJ (MZER ,Stels Group. How did this process HIZIPST# I have worked in various international chain hotels for many years in different positions and made a huge global investment in my career pool, I had the opportunity to learn in detail what these chains are doing to become big brands, to what they pay attention, their 2020-ĹžUBAT

19


ERGEO EOP Q R ZI OEPFMQMR FMV ]ER RHE FMV KʳR ʡSO ʯ^IP FMV 8ʳVO SXIP QEVOEW MʡMR ʡEP ̉QEO ZI XIGVʳFIPIVMQM EOXEVQEO ZEVH HS˓VY ^EQER R KIPHM˓MRM LMWWIXMQ ZI Y^YR FMV KʯVʳ̉QI ẺEQEW RHER WSRVE (MZER EMPIWMRI Fʳ]ʳO FMV LI]IGERPE HELMP SPHYQ Q (MZER QMWEJMVPIVM WM^MRPI FMVPMOXI JEVOP RIPIV KʯVʳ]SV SPEGEOPEV# (MZER 3XIPPIVM ^EXIR LEPMLE^ VHE ʡSO FẺEV P FMV SXIP ^MR GMVM SPQEW RE VE˓QIR ʯ^IPPMOPI QEVOER R LIQ ]IVIPHI LIQ HI ]YVXH ̉ RHE FMPMRMVPM˓MRMR EVXQEW ZI WMWXIQHIOM SXIPPIVMR LIQ EGIRXIPIV LIQ ̉MVOIXPIV LIQ HI KPSFEP TE^EVPEVHE MPO W VEHE XIVGML IHMPQIWM MʡMR WEX ̉ IOMT PIVMQM^ MPI FMVPMOXI ]S˓YR FMV ̉IOMPHI ʡEP ̉EGE˓ ^ O WE ^EQERHE HE QI]ZIPIVMRM EPEGE˓ Q ^E MRERG Q XEQ Q 1-') ZI +EWXVSRSQM 8YVM^QM EH RE (MZERƅHE ]IRM KMVM̉MQPIVI MQ^E EXQE] Hʳ̉ʳRʳ]SV QYWYRY^# =E HE ʡSO KM^PM FMV FMPKM SPQE]EGEOWE RI XʳV FMV WXVEXINM KIPM̉XMVQI]M Hʳ̉ʳRʳ]SVWYRY^# ʆỈMXPM XYVM^Q 78/ƅPEV R R MʡMRHI ]IV EP ]SVYQ ZI MPKMPM XYVM^Q ʯVKʳXPIVM MʡMR ^EQER E] V ]SVYQ ,EPMLE^ VHE ʳ]IWM SPEVEO FYPYRHY˓YQ - 1MGI ZI +EWXVSRSQM 8YVM^ QM (IVRIOPIVMRMR ʡEP ̉QEPEV RE E]V FMV MPKM HY]QEQ R RIHIRM HI XYVM^QMR FY MOM QEVOE ]ʯRʳRʳR WIOXʯVʳQʳ ^I OEXO W R R Fʳ]ʳO SPHY˓YRE MRERQEQHER OE]REOPE R ]SV FYKʳR HʳR]E XYVM^Q VEOEQPEV MʡIVMWMRHI ]EX V Q ]ET PEVEO OEV̉ P ˓ R R LIQIR EP RH ˓ MOM OSP 1MGI Ɓ /SRKVI ZI )ZIRX ]ʯRIXMQM ZI KEWXVSRSQM XYVM^QM ʡEP ̉QEPEV H V ZI MOM ʳVʳRHI HI OM̉M FẺ RE Hʳ̉IR XYVMWX LEVGEQE SVERPEV HIRM^ OYQ KʳRỈ XYVM^QM ʡỈMHMRI O ]EWPE IR E^ OEX JE^PE KIXMVMWM SPQEW RHERH V (MZER SXIPPIVMRI HI XYVM^QMR FY MOM ʳVʳRʳRHIR HELE JE^PE KIPMV OE^ERH VQEO MʡMR TVSNIPIV ʳVIXQI]I KE]VIX IHIGI˓MQ Q (MZER 3XIPPIV +VYFYƅRYR 1-') 8YVM^QMƅRI FEO ̉ Eʡ W REW P# ʔRGIPMOPIVM EVEW RHE Q H V# (MZER SXIPPIV KVYFYQY^ MʡIVMWMRHI XYVM^QMR JEOP OSPPEV RE LMXET IHIR ʡSO ʡỈMXPM SXIP ]EX V QPEV FYPYRQEOXEH V FʯPKIWMRI ZI SXIPMR ]ET P ̉ EQEG RE KʯVI ʯ^IPPMOPI 1MGI LIHIƽIRIVIO ]ET PQ ̉ ZI FY OSRYHE LM^QIX WYRER ʡI ̉MXPM SXIP ZI IZIRX QIOERPEV Q ^ SPHY˓Y MʡMR LIQ FMVI] WIP LIQ HI OYVYQWEP SPEVEO 1MGI TE]HẺPEV MPI WʳVIOPM MPM̉OMPIV KIPM̉XMVMPQI]I E]V FMV ʯ^IR KʯWXIVMPQIOXIHMV Q 8YVM^Q ZI 1-') FMVPMOXIPM˓MRM WM^ REW P HI˓IVPIRHMVM]SVWYRY^# ,IV MOM OEZVEQ R FMV FʳXʳR SPHY˓YRY Hʳ̉ʳRʳ]SV QYWYRY^# &MPHM˓MRM^ KMFM LIV LEJXE ]E] RHE SPER ZI XYVM^Q WIOXʯ VʳRʳR VIWQMRM ʡIOIR FMV 8: TVSKVEQ LE^ VP ]SVYQ FY TVSKVEQPEV QHE IR ʡSO OSRỶXY˓YQY^ ZI WIOXʯV OS RYOPEV RHER KʯVʳ̉PIV EPH ˓ Q ^ OSRY 1MGI 8YVM^QHIR IPHI IHMPIGIO KIPMVM EVXX VEGEO HELE E^ QEPM]IXPI HELE IJIOXMJ KIVM HʯRʳ̉PIV EP REFMPIGIO OEPMXIPM WIVZMWM HELE HE EVXX VEFMPIGIO 1MGI TE^EV MʡMR WEHIGI OYVYQPEV HI˓MP 8YVM^Q &EOERP ˓ ZI 78/ƅPEV R HE HELE JE^PE OEJE ]SVQEW KIVIOXM˓MRI MRER ]SVYQ

20

Q (MZER 3XIPPIVMRHIR LIV LERKM FMVMRHI FMV TVSNI SVXE]E OS]QEO MWXI]IR Qʳ̉XIVM (MZERƅ RIHIR XIVGML IHM]SV ]E HE IXQIPM# (MZER SXIPPIVMRMR IR ʯRIQPM JEVOP P ˓ R R XʳQ XYVM^Q WIOXʯVʳ XEVEJ RHER HE FMPMRHM˓M KMFM ʳWXʳR WIVZMW WXERHEVXPEV SPHY˓YRE LIQJMOMVM^ ʯ^IPPMOPI IZIRX ]ETQEO MWXI]IRPIV MʡMR OEPMXIPM ZI WSVYRWY^ SVKERM^EW]SRPEV JMREPM^I IXQIO XIQIP ʯRGIPMOXMV ZI (MZER SXIPPIVMRHI FY LM^QIXI IR VELEX ̉IOMPHI YPẺ PEFMPQIOXIHMVPIV (M˓IV FMV LYWYW MWI (MZER QEVOEW R R KʳZIRMPMPMVPMO EPK W R R ]ʳOWIO SPQEW HE IZIRX TPERRIVPEV MʡMR E]V FMV HMOOEX RSOXEW H V Q ] P MXMFEVM]PI (MZERƅHE RI XʳV ]IRMPMOPIV SPEGEO# ʔ^IPPMOPI M̉ XSTPERX PEV KMFM KIRM̉ OEX P QP TVSNIPIVHI RI XʳV JEVOP P OPEV WYRYPY]SV SPEGEO# (MZER 3XIPPIVM MʡMR QIZGYX OEPMXIWMRM EVXX VEGEO ʡEP ̉QEPEV R ]S˓YRPẺEGE˓ FMV ] P SPEGEO HM]IFMPMVMQ &YRYR MPO WMR]EPPIVMRM HI QIZGYX KVYT [IF WMXIQM^ SPER HMZER GSQ XV ƄRMR IR KʳRGIP LEPMRI KIʡIVIO ZIVQI]I FẺPEH O %VX O ʡSO HELE VELEX OYPPER ̉P ZI IXOMPỈMQM ]ʳOWIO FMV WMXIQM^ ZEV ZI WʳVIOPM HI KIPIGIO ]IRMPMOPIVI KʯVI OIRHMRM KʳRGIPPI]IGIO (MZER SXIPPIVM SPEVEO ʡSO HELE JE^PE XIORSPSNM]M Qʳ̉XIVMPIVMQM^PI FYPỶXYVEGEO ʡEP ̉QEPEV MPI KIPM]SVY^ =MRI FẺOE FMV ]IRM Y]KYPEQEQ ^ SPER ( 0MJI ETPMOEW]SRYQY^ MPI SXIPPIVMQM^HI OEPER QMWEJMVPIVMQM^MR LM^QIX WXERHEVXPEV R ]ʳOWIPXM]SVY^ &YRE IO SPEVEO HE SXIPPIVMQM^HI OEPER QMWEJMVPIVMQM^MR ZI VI^IVZEW]SR ]ETER OSRXEOPEV Q ^ R QEVOE FE˓P P ˓ R EVXX VEGEO WEHEOEX TVSKVEQ Q ^ HE FY ] P MʡIVMWMRHI LM^QIXI WYRYPEGEO


more compared to the sea, sand and sun tourism. I will strive to produce projects to bring more revenue to Divan hotels from these two products of tourism. . Q ,S[ MW XLI EXXMXYHI SJ XLI (MZER ,SXIPW +VSYT EFSYX MICE tourism? Is it among its priorities? In Divan Hotels Group there is a lot of hotel investments about the different branches of tourism, since we have several hotel and event venues that are constituted with E WTIGMƼG 1MGI XEVKIX ERH SJJIV WIVZMGIW MR XLMW VIKEVH we pay special attention for developing constant relations with Mice stakeholders both individually and as the organisation. . Q ,S[ HS ]SY IZEPYEXI XLI XSKIXLIVRIWW SJ 8SYVMWQ and MICE? Do you think the two concepts are a whole?

growth planning, the importance they give to education and their standardization efforts for sustainability, but on one side of my mind and heart, I had the ideo of one day to work for a very special Turkish hotel brand and share my experiences, I felt the right time had come and, after a long negotiation phase, I joined the Divan family with great excitement. . Q ;LEX HMJJIVIRGI [MPP XLI (MZER KYIWXW WII [MXL ]SY# Although Divan Hotels is already a very successful hotel chain, in particular, we will work closely with our sales teams to increase the recognition of the brand both locally and abroad and to ensure that the hotels in the W]WXIQ EVI TVIJIVVIH MR XLI ƼVWX TPEGI FSXL F] XLI EKIRcies, companies and global markets, and I have full faith that we will soon have good results in return. . Q (S ]SY TPER XS WMKR SR RI[ MRMXMEXMZIW MR (MZER SR behalf of MICE and Gastronomy Tourism? Or what kind SJ E WXVEXIK] HS ]SY TPER XS HIZIPST MJ MXƅW RSX E XST secret? I take part in various tourism NGOs and devote time to relevant tourism organizations. The reason I have a separate interest for the work of I-Mice and Gastronomy Tourism Associations, of which I am currently their member, is that I believe that the contribution of these two brand aspects of tourism to our industry is great, today, the two branches that there is immediate returns JSV XLI MRZIWXQIRXW MR XLI [SVPH XSYVMWQ ƼKYVIW EVI XLI Mice – Congress and Event Management and gastronomy tourism works, and that in both products the rates of per capita tourism spending have at least 5 times

As you know, I make a TV show that is on the air every week and takes a picture of the tourism sector, Mice is the subject we talk most in these programs and get opinions from industry guests. I believe that not only institutions but also the Ministry of Tourism and the NGOs should think more about the Mice market, which is able to increase the revenue to be obtained from tourism, which can receive more effective returns at less cost and which can increase the quality of the service. . Q Why does or should the customer who wants to put JSV[EVH E TVSNIGX MR ER] SJ XLI (MZER ,SXIPW TVIJIV (MZER# We agree that the most important difference of the Divan hotels is the superior service standards, as it is known by the entire tourism sector, especially for those who want XS QEOI IZIRXW ƼREPM^MRK LMKL UYEPMX] ERH XVSYFPI JVII organizations is the main priority and they have access to this service in the most comfortable way in the Divan Hotels. Another point is that the high perception of reliability of the Divan brand is a separate point of attention for event planners. Q ;LEX OMRH SJ MRRSZEXMSRW [MPP XLIVI FI MR XLI (MZER by 2020? What kind of differences will be offered, especially in large-participation projects such as the business meetings? I can say that 2020 will be a year of intensifying efforts to improve the existing quality for the Divan hotels. We WXEVXIH XS KMZI XLI ƼVWX WMKREPW SJ XLMW F] TEWWMRK XS XLI most updated version of our existing group website, divan.com.tr. We now have a more convenient, useful and interactive site and it will constantly update itself according to future innovations. As Divan hotels, we are coming with projects that will meet more technology with our customers. With another new application, D-Life application, we will raise the service standards of our guests staying in our hotels. In addition, our loyalty program, which will increase the brand loyalty of our guests staying in our hotels and the contacts who make reservations, will also be launched later in this year.

2020-ŞUBAT

21


Event WEHIGI WELE Y]KYPEQE HIË“MPHMV P?HĆ ;D;HMF;LÄ’ ;SHÄ’ T;G;H>ĂŹ =L?;NCPÄ” >?L?=Ä” JĂŻ;LF;GĂŹ CFÄ” CSÄž JF;HF;HGÄ’ÍŽ PÄ” >Ĺ?͆LƇ SĹŹH?NCF?Ĺ™ S;L;NÄ’=Ä’ ?P?HNF?L MÏ͆F;S;<CFCL

Q &ẺEO ,ER�Q &ƅIZIRXƅXIR Wʯ^ IHIV QMWMRM^# ]�P ʯRGI &ƅIZIRXƅM OYVEVOIR FẺOEPH�V� RMXIPM˓MRHI WIOXʯVI OEXO� WE˓PE]EGEO FMV QERMJIWXSQY^ ZEVH� )ZIRX ENERWPEV� WEHIGI WELE Y]KYPEQE ENERWPEV� HI˓MPHMV E]R� ^EQERHE GVIEXMZI HI SPEFMPMVPIV ZI HIVIGI TE^EVPEQE M]M TPERPERQ�̉ ZI HS˓VY ]ʯRIXMPIR ]EVEX�G� IZIRXPIVPI ERPEQ OE^EREFMPMV 8EQ HE FY WIFITPI MWQMQM^M 8VIRH )ZIRXWIXXIV 'SQTER] SPEVEO WIʥXMO FY QERMJIWXSRYR LEOO�R� ZIVQI]I KE]VIX IXXMO &MV ̉I]M MPO HIJE ]ETQEO IZIRXI ʯ^IP GSRXIRX ]EVEXEVEO IZIRXMR OIRHMWMRM ERPEQP� LEPI KIXMVQIO FVMIJƅI FʳXʳRPỈMO ʥʯ^ʳQPIVPI OEXO� WE˓PEQEO ZI XʳQ FY JMOMVPIVM KʳZIRMPMV TEVXRIVPIVMQM^ EVEG�P�˓�]PE LIT FMVPMOXI KIVʥIOPỈXMVQIO FM^MQ EPEQIX M JEVMOEQ�^ SPHY 1EVOE M̉FMVPMOPIVMQM^MR Y^YR WSPYOPY ZI WʳVHʳVʳPIFMPMV SPQEW� QEOYP FʳXʥIPIV MPI LE]EXE KIʥIR ]EVEX�G� ʥʯ^ʳQPIV ENERW SPEVEO HI˓IVPIVMQM^MR ʯ^ʳRʳ SPỶXYVY]SV

22

Q 1WW &ẺEO GER ]SY XEPO EFSYX &ƅ)ZIRX# ]IEVW EKS [LIR WIXXMRK YT XLI &ƅ)ZIRX [I LEH E manifesto that would contribute to the industry, as a kind of uprising: Event agencies are not only field application agencies, they can also be creative, and 360-degree marketing can make sense with wellplanned and properly managed creative events. For this very reason, we chose our name as Trend & Event setter Company; we tried to give this manifesto what it deserved. It was our point of view to do something for the first time, to make the event meaningful by creating content specific to the event, to contribute to the brief with integrated solutions, and to realise all these ideas together through our reliable parties. As the agency, our long-term and sustainable brand collaborations, and creative solutions implemented with reasonable budgets form the core of our values.


Q &Ć…IZIRX SPEVEO RI XĘłV TVSNIPIV KIPM̉XMVM]SVWYRY^# &Ć…IZIRX SPEVEO OVIEXMJ MĘĄIVMOPIV WYRQEOXER OSVOQY]SV ZI TVSNIPIV KIPM̉XMVM]SVY^ 1EVOEPEVÂ?QÂ?^ MPI ]IRM FMV ĘłVĘłR PERWQER ZI]E LIVLERKM FMV IXOMRPMO MĘĄMR FMV EVE]E KIPHMË“MQM^HI SRPEVÂ? HMRPM]SV ZI LIHIJ OMXPIWM MPI FYPỶQEPEVÂ?RHE FMVIFMV XIQEWPEVÂ?RHER HMNMXEP ]ERWÂ?QEPEVÂ?RE OEHEV SVXEO FMV HMP SPỶXYVEFMPQIO EHÂ?RE QEVOE]E TVSNI]I Y]KYR TPEXJSVQPEVHE ĘĄĘŻ^ĘłQPIV WYRY]SVY^ Q ĚˆMVOIXMRM^MR WIOXĘŻV MĘĄMRHI IPHI IXXMË“M HIRI]MQPIV ZI OE^ERÂ?QPEV RIPIVHMV# /YVYPỶ EQEGÂ? I^FIV FS^QEO SPER FMV ENERW &Ć…IZIRX :EEHM MPO KĘłRHIR FIVM FĘł]ĘłO LE]EPPIVMR LE]EXE KIĘĄIFMPIGIË“M SPHY ˢ̉XI FY ]Ęł^HIR WĘłVIOPM ]IRM MĘĄIVMOPIV FYPQE]E LIZIWPM ZI FMVĘĄSO JEVOPÂ? HEPHE XVIRHPIVM XEOMT IHIR FMV OEHVSHER SPỶY]SV 7IOXĘŻVĘł WĘłVIOPM XEOMT IHM]SV ZI ]ETÂ?PQE]ERÂ? FYPQE]E ĘĄEPÂ?̉Â?]SVY^ Ę”VRIË“MR MPO ]Â?PÂ?QÂ?^E 8ĘłVOM]IĆ…HI ]ETÂ?PQEQÂ?̉ FĘł]ĘłO IXOMRPMO WÂ?Ë“HÂ?VHÂ?O ZI FY TVSNIPIV KIVIO IXOMPỈMQ KIVIO 46 ERPEQÂ?RHE ĘĄSO WIW KIXMVHM &Y HE QEVOEPEVÂ?R FM^M HMË“IV ENERWPEVHER JEVOPÂ? SPEVEO HELE ]EVEXÂ?GÂ? ZI HELE GIWYV FMV ENERW SPEVEO OSRYQPERHÂ?VQEPEVÂ?RÂ? WEË“PEHÂ? Q &ẺEVÂ?PÂ? FMV IXOMRPMË“M REWÂ?P XERÂ?QPEVWÂ?RÂ?^# &ẺEVÂ?PÂ? IXOMRPMO HSË“VY MPIXM̉MQ ZI HSË“VY HIRI]MQ HIQIOXMV :IVMPQIO MWXIRIR FMPKM HSË“VY ]IV ZI ^EQERHE ZIVMPM]SV OS̉YPPEV ĘłVĘłRĘłR EQEGÂ?RÂ? ZI ZEVSPỶ WIFIFMRM HIWXIOPM]SVWE ĘłVĘłRĘłR ZI]E OEQTER]ERÂ?R WEË“PEHÂ?Ë“Â? JE]HE ZI E]VÂ?GEPÂ?OPEV RIX FMV HMPPI ZYVKYPERÂ?]SVWE IXOMRPMO HSË“VY TPERPERQÂ?̉ HIQIOXMV 8ĘłQ FYRPEVÂ?R ]ERÂ? WÂ?VE EOÂ?PHE OEPQEO JEVOPÂ?PẺQEO ZI OSRỶYPQEO QEVOE FMPMRMVPMË“MRM HIWXIOPIVOIR IXOMRPMË“MR HI FẺEVÂ?WÂ?RÂ? TIOM̉XMVIR ĘŻRIQPM OVMXIVPIVHMV &MRPIVGI QEVOERÂ?R E]RÂ? EQEĘĄPEVPE LIHIJ OMXPI]I HSOYRHYË“Y ZI SRY OE^ERQE]E ĘĄEPÂ?̉XÂ?Ë“Â? VIOEFIX SVXEQÂ?RHE MRSZEXMJ SPQEO IR ĘŻRIQPM FIGIVMHMV Q 1ʳ̉XIVM FVMIĆ˝IVMRM ]IXIVPM FYPY]SV QYWYRY^# &YVEHE FMV KIRIPPIQI ]ETQEO MWXIQIQ EQE VELEXPÂ?OPE WĘŻ]PI]IFMPMVMQ OM LIV KIĘĄIR KĘłR RI MWXIHMË“MRM FMPIR ZI EĘĄÂ?O MJEHI IHIR QEVOE WE]Â?WÂ? EVXÂ?]SV &MVOEĘĄ WIRI ĘŻRGI FVMIĆ˝IV LEZEHE OEPÂ?]SV ĘłVĘłR ZI OEQTER]EHER FEË“Â?QWÂ?^ FIR^IV GĘłQPIPIV MPI FIR^IV FIOPIRXMPIV MJEHI IHMPM]SVHY ĚˆMQHMPIVHI MWI TE^EVPEQE IOMTPIVM ĘĄSO HELE HSRERÂ?QPÂ? ZI OSRYPEVÂ?RHE Y^QER 2I MWXIHMË“MRM FMPIR QEVOE FVMIĆź LIV ^EQER ĘĄSO HELE RIX SPY]SV Q )ZIRX WIOXĘŻVĘł WM^MR MĘĄMR RI MJEHI IHM]SV# )ZIRX WIOXĘŻVĘłRĘł TE^EVPEQERÂ?R WÂ?GEO XIQEW OYVER WEQMQM]IX ]EVEXER ZI YPẺÂ?PEFMPMVPMO WYRER KIPM̉QM̉ OEWÂ? SPEVEO KĘŻVĘł]SVYQ )OVERPEVÂ?R EVOEWÂ?RHE HIË“MP XEQ OEV̉Â?RÂ?^HE ]ERÂ?RÂ?^HE KĘŻVHʳ˓ʳRĘł^ QEVOEPEV

Event is not just field application P?HĆ ;A?H=C?Ĺź G;Ć‘ ;FMĹ? JLIPC>Ä” =L?;NCPÄ” Q?FĹ? JF;HH?Ä? ;HÄ? JLIJ?LFĆ‘ G;H;A?Ä? ?P?HNĹź QCNÄ˝ >?AL?Ä” G;LE?NCHÄ´

Q ;LEX OMRHW SJ TVSNIGXW HS ]SY HIZIPST EW &Ć…)ZIRX# %W &Ć…)ZIRX [I EVI RSX EJVEMH XS SJJIV GVIEXMZI GSRXIRX and develop 360 projects. When we come together with our brands for a new product, launch or any event, we listen to them and offer solutions on platforms suitable for the brand & project in order to create a common language, from one-to-one contacts to digital reflections, while meeting with the target audience. Q What are your company’s experiences and gains in the industry? B ‘Event is an agency whose purpose is to break the ground. Its promise has been that big dreams can come XVYI JVSQ XLI ZIV] JMVWX HE] 8LEXĆ…W [L] MX GSQTVMWIW E team eager to find new content and follows trends in many branches. We constantly follow the industry and try to find what is not done. For example, in our first three years we realised 3 major events which were not done before in Turkey and these projects brought a big voice both in terms of interaction and PR. This enabled the brands to position us as a more creative and bolder agency, unlike other agencies. Q ,S[ [SYPH ]SY HIWGVMFI E WYGGIWWJYP IZIRX# A successful activity means correct communication and correct experience. If the information to be given is given at the right place and time, if the conditions support the purpose of the product and the reason for its existence, if the benefits and privileges provided by the product or the campaign are clearly emphasised, this means the event is planned correctly Besides all these, staying in mind, being differentiated and being talked are important criteria that also reinforce the success of the event while supporting the brand awareness. Being innovative is the most important skill in a competitive environment where thousands of brands touch the target audience for the same purposes and try to win it. Q Do you find the customer briefs sufficient? I do not want to make a generalisation here, but I can easily say that the number of brands that know and express what they want is increasing day by day. A few years ago the briefs remained in the air; similar expectations were expressed with similar sentences independent of the product and the campaign. Nowadays, the marketing teams are much more equipped and specialised in their fields. If the brand knows what it wants, the brief is always much clearer.

2020-ĹžUBAT

23


3XSQEXMO ]ER X WMWXIQPIVM HI˓MP FMVI]PIV MPI Eʡ O MPIXM̉MQ OYVEFMPHM˓MRM^ EPERPEV (IZ HYZEV MPERPEV HI˓MP Kʯ^ XIQEW OYVYPER KIVʡIO ]ẺEQHER ^EQERPEV /M̉MPIVMR QEVOE] ZI ʳVʳRʳ OIRHM LE]EX R R MʡMRHI FYPHY˓Y HIRI]MQPI]IFMPHM˓M IR OYZZIXPM TE^EVPEQE ]ʯRXIQMRMR IZIRX QEVOIXMRK SPHY˓Y KʯVʳ̉ʳRHI]MQ Q ʘPOIQM^HI ]IV EPER IXOMRPMO QIOERPEV ZI XSTPERX OSRKVI QIOERPEV MPI SXIPPIVMR YPYWPEVEVEW SVKERM^EW]SRPEV MʡMR ]IXIVPM SPHY˓YRY Hʳ̉ʳRʳ]SV QYWYRY^# %PX ]ET ZI OSRJSV SPEVEO HʳR]E MPI QYOE]IWI IXXM˓MRM^HI RIPIV Wʯ]PIVWMRM^# /IWMRPMOPI Hʳ̉ʳRQʳ]SVYQ 4VSNIPIVM LE]EXE KIʡMVQI ẺEQEW RHE IR ʡSO ^SVPERH ˓ Q ^ OSRY QIOER WIʡMQM HM]IFMPMVMQ =EVEXX ˓ Q ^ OSRWITXM XẺ ]EFMPIGIO KIVIO Y]KYPEQE KIVIO XEQEQPE] G P O ERPEQ RHE IXOMRPM˓I HI˓IV OEXEGEO EPX ]ET WEP SPEVEO VELEXPEX G ʡʯ^ʳQPIV WYREGEO QIOER WE] Q ^ ʡSO E^ /EX P QG WE] W EVXX ˓ RHE WIʡIRIOPIVMR MPI W R VPERQEW MLXM]EG R RI OEHEV JE^PE SPHY˓YRY KʯWXIVM]SV )XOMRPMO MLXM]EʡPEV Q ^ HELM OEV̉ PEQE]ER QIOER IOWMOPM˓M ZI XIO XMTPMPM˓M YPYWPEVEVEW SVKERM^EW]SRPEVHE XIVGML IHMPQIQIQM^I FMPI RIHIR SPEFMPM]SV OEREEXMRHI]MQ Q 7SW]EP QIH]E EVEG P ˓ ]PE Q # =SOWE WSR OYPPER G R R FMV IXOMRPMO OETWEQ RHE HSOYREVEO ]E HE XEHEVEO IPHI IXXM˓M ZIVM QM SPYQPY WSRYʡPEV SVXE]E ʡ OEV V ZI WEX ̉PEV EVX V V# %WP RHE WSW]EP QIH]E] IXOMRPMOPI ZI]E FMV QIGVE] FẺOE FMV QIGVE]PE O ]EWPEQEO FIRGI FM^M HS˓VY FMV WSRYGE KʯXʳVQI^ ʆʳROʳ FMV QIGVE] OYPPER VOIR S QIGVE] RI MʡMR OYPPERH ˓ R ^ ʯRIQPM ʔVRI˓MR WSW]EP QIH]E] SRPMRI WEX ̉E HIWXIO SPQEW MʡMR HI OYPPEREFMPMVWMRM^ FYRY FMV MXMFEV ]ʯRIXMQ QIGVEW SPEVEO HE KʯVIFMPMVWMRM^ 8IPIZM^]SRHE FMV MQEN OEQTER]EW HE ]ETEFMPMVWMRM^ FMV ʳVʳR MRHMVMQ OEQTER]EW HE %RGEO ]MRI HI IXOMRPMO ]ʯRIXMQMRMR FY QIGVEPEVHER JEVOP SPHY˓YRY Wʯ]PIQIQ KIVIOM]SV ʆʳROʳ QEVOE]E XʳOIXMGMWM]PI HS˓VYHER XIQEW IXQI ZI HIRI]MQ ]ẺEXQE MQOER ZIVM]SV (M˓IV MPIXM̉MQ QIGVEPEV LIHIJ OMXPI]I ]EPR ^GE IVM̉MQ MQOER ZIVMVOIR IXOMRPMOPIV S OMXPI]I FMVIFMV HSOYRQE J VWEX ]EVEX ]SV &YKʳR LE^ VPEH ˓ Q ^ LIV TVSNIHI WSW]EP QIH]E IRXIKVEW]SRYRE ʯRIQ ZIVM]SV ZI QYXPEOE OYPPER Q R ʯRIVM]SVY^ (ʳ̉ʳO FʳXʡIPIV MPI HELE ʡSO OM̉M]I YPẺEVEO IXOMRPM˓M KIRM̉PIXM]SV ZI FY OEREP R L ^P MPIXM̉MQ OEFMPM]IXMRHIR JE]HEPER ]SVY^ &MPM]SVY^ OM WSW]EP QIH]E TVSNIPIVM HI PERWQER ]E HE TVSNI Ƽ REP ẺEQEW R FMV IXOMRPMOPI HIWXIOPIRM]SV &Y WIFITPI KʳRʳQʳ^ ̉EVXPEV RHE FY MOM KʳʡPʳ OEREP FMVFMVMRHIR E]V Hʳ̉ʳRQIQIPM]M^

24

Q ;LEX HSIW XLI IZIRX WIGXSV QIER XS ]SY# I see the event sector as the developed muscle of marketing that creates warm contact, creates sincerity and offers accessibility. Brands you see right next to you, not behind the screens. Not automatic response systems but fields where you can communicate openly with the individuals. Not giant wall posters, but real-life times where eye contact is possible. I believe that the most powerful marketing method that people find and experience the brand and product in their own life is event marketing. Q (S ]SY XLMRO LSXIPW ERH IZIRX ZIRYIW ERH GSRKVIWW ZIRYIW MR SYV GSYRXV] EVI WYJJMGMIRX JSV MRXIVREXMSREP organisations? What do you say when you compare with the world in terms of infrastructure and comfort? I definitely do not think. I can say that the subject we have the biggest difficulty in realising the projects is the choice of the venue. Number of venues that can carry the concept we have created, add value to the event in terms of both application and complementarity and offer comforting infrastructural solutions is very few. When the number of participants increases, limiting the options to 5 -6 shows how much the need is. I believe that the lack of the venues and their uniformity may even be a cause that we are not preferred in international organisations. Q Through social media? Or does the data obtained by the end user by tapping or tasting within the WGSTI SJ ER IZIRX TVSHYGI TSWMXMZI VIWYPXW ERH increase the sales? In fact, comparing social media with an event or a medium to another one does not lead us to a correct conclusion. Because when you use a channel, it is important what you use that channel for. For example, you can use social media to support online sales; or you can also see this as a reputation management channel. You can make an image campaign on TV, or a product discount campaign... However, I still have to say that event management differs from these channels. This gives the brand an opportunity for directly contacting its consumer and having experience. While other communication channels only provide access to the target audience, events create the opportunity to touch that audience directly. We attach importance to social media integration in every project we prepare, and we definitely recommend its use. We are expanding efficiency by reaching more people with low budgets, and we enjoy the fast communication capacity of this channel. And we know that social media projects are supported by an event either at the launch or the final phase of the project. For this reason, we should not consider these two powerful channels apart from each other under XSHE]ƅW GSRHMXMSRW1EZM )ZIRX 8IGLRSPSKMIW 7IVHEV 9˓YV +MVKMR

] P Q ^HE OYVYQWEPPẺQER R KIVIOXMVHM˓M LIV EH Q EX ]SVY^ ŃCŕ CĆCř ?ř ŬH?GFľ EIHƇ ľͮ <ìͮF;>ĒEN;ř MIHLì ;LNĒŎ <CL =;HFĒ S;SĒř <ìͮF;GĒͮ IFOSIL IFG;MĒ PĔ M?SCL=ľ IL;>ì IFOSIL .Ǝŕ Ć;FĒͮGì ŝ <CLE;Ć M;;Ɓ CĆCř NECHFľ͆Cř <ìͮ;LĒ CFĔ N;G;GF;HGĒͮ IFG;MĒHĒř E?Sĩ B?L ͮ?SĔ >Ĕ͆?L

1EZM )ZIRX 8IGLRSPSKMIW IXOMRPMO WIOXʯVʳRʳR LIV HEP RHE TVSJIW]SRIP WIW ̉ O Qʳ^MO WELRI XVYWW 0)( )OVER KʯVʳRXʳ WMWXIQPIVM ZI 8: XIORMO EPERPEV RHE OMVEPEQE JEEPM]IXM KʯWXIVMV 7IW ̉ O Qʳ^MO 1EZM 7IW -̉ O 1ʳ^MO 7MWXIQPIVM WELRI TSH]YQ WMWXIQPIVM ]ʳOWIPXMPIV ZI FE GOHVST WMWXIQPIVM ZI 0)( )OVER WMWXIQPIVM TVSJIW]SRIP 8Z 8IORMO ZI OMVEPEQE LM^QIXPIVM EPERPEV RHE XIORMO EPX]ET ZI TVSHʳOWM]SR LM^QIXPIVM WYRY]SV ɸ0ERWQERPEV XSTPERX PEV OSRJIVERWPEV JIWXMZEPPIV OSRWIVPIV XER X QPEV Hʳ˓ʳR ZI HEZIX SVKERM^EW]SRPEV OPMTPIV 8: ̉SZPEV QSHE HIJMPI PIVM WTSV EOXMZMXIPIVM FELEV ̉IRPMOPIVM ʯ^IP HEZIXPIV KMFM EOXMZMXIPIVI (. WIVZMWPIVM ZI GERP TIVJSVQERWPEVE XIORMO EPX ]ET ZI TVSHʳOWM]SR LM^QIXPIVM TVSNIOWM]SR GMLE^PEV ZI 0)( IOVERPEV R OMVEPERQEW KMFM HELE FMV ʡSO EPERHE LM^QIX WE˓PEQEOXE / WEGEW KIVʡIOPỈIGIO LIVLERKM FMV IXOMRPMO MʡMR MLXM]Eʡ HY]YPER XʳQ XIORMO EPX ]ET PEV ZI XEQEQPE] G LM^QIXPIVM WE˓P ]SV Q ̈MVOIXMRM^MR WIOXʯV ZI ʳPOIQM^ KIRIPMRHI IPHI IXXM˓M HIRI]MQPIVHIR ZI OE^ER QPEV RHER Wʯ^ IHIV QMWMRM^# 1EZM )ZIRX 8IGLRSPSKMIW MPO OYVYPHY˓Y ] PPEVHER FY KʳRI KIPIRI OEHEV ʡỈMXPM HIRI]MQPIVPI SPKYRPẺEVEO KIPHM &Y KʳR QEOMRI TEVO Q ^ HIRI]MQPM IOMFMQM^ MPI FMVPMOXI ʡSO Kʳ^IP TVSNIPIVMR TEVʡEW SPQE ̉ERW R FYPY]SVY^ 1EZM HI IR ʯRIQPM TVIRWMTPIVMQM^HIR STIVEW]SRPEV Q ^HE FM^PIV ZI]E 1EZM OʳPXʳVʳ MPI HSRERQ ̉ WʳTIVZM^ʯVPIVMQM^ FYPYRY ]SV &Y IOMFMR OETEWMXIWMRMR ʳ^IVMRHI M̉ EPQEQE]E ʯ^IR KʯWXIVM]SVY^

26


We take every step required by institutionalization in our 20th year Ă Ä” GĹ&#x;Ć CGJILN;HĆ CMMOÄ” @IL OĹź CĹź NB;Ć ĂŹ FCPÄ” <LI;>=;MĆ CĹź MN;LNCHÄ´ ;Ä°?L NBÄ” <OMCH?MĹź MN;LNĹź ;HÄ? NBÄ” ;O>C?H=Ä” CĹź NB?LÄ” FĹ? QILĹŽ CĹź >IHÄ” @IL NBĹ&#x;Ä” @?Q BIOLĹź Ă Ä” JF?;MOLÄ” I@ B;PCHÄ´ NBÄ” ?P?HĆ =IGJF?N?Ä? QCNÄ˝ MO==?MĹź CĹź ;FĹ? QILNÄ˝ CĆ

Mavi Event Technologies operates renting activities in the professional sound, light, music, stage, truss, LED Display, video systems and TV technical fields in every branch of the event industry. It provides technical infrastructure and production services in the fields of sound light - music (Mavi Sound Light Music Systems) stage, podium systems, elevations and backdrop systems and LED Display systems, professional TV Technical and rental services. It also provides services in many areas such as launches, meetings, conferences, festivals, concerts, promotions, wedding and invitation organizations, Clips, Tv shows, fashion shows, sports activities, spring festivals, DJ services to activities such as special invitations and live performances, technical infrastructure and production services, projection devices and LED screens rental. In short, it provides all the technical infrastructure and complementary services needed for any event to take place.

Q Can you tell us about your company's I\TIVMIRGI ERH EGLMIZIQIRXW MR XLI WIGXSV and across our country? Mavi Event Technologies has matured through a variety of experiences from the years it was first founded to this day. Today we get the chance to be a part of very beautiful projects together with our machine park and our experienced team. In Mavi, we have our operations or supervisors with Mavi culture who are included with our most important principles. We are careful not to take work over the capacity of this team. Q (S ]SY FIPMIZI XLEX XLI )ZIRX 7IGXSV MW institutionalized enough in our country? In order to be institutionalized as a sector, sector stakeholders also have to believe in institutionalism, and as you know, this is reflected in costs. Just at this point, when the "purchasing" departments of companies designing events do not want to bear these

2020-ĹžUBAT

27


Q Event Sektörünün, ülkemizde yeterince kurumsalPẺX ˓ RE MRER ]SV QYWYRY^# 7IOXʯV SPEVEO OYVYQWEPPẺQEO MʡMR WIOXʯV TE]HẺ PEV R R HE OYVYQWEPP ˓E MRER ]SV SPQEW KIVIOM]SV ZI FMPHM˓MRM^ ʳ^IVI FY HE QEPM]IXPIVI ]ERW ]SV 8EQ HE FY RSOXEHE IXOMRPMO XEWEVPE]ER ̉MVOIXPIVMR ƈWEX R EPQEƉ HITEVXQERPEV FY QEPM]IXPIVI OEXPERQEO MWXIQIHM˓M ^EQER OYVYQWEPPẺQE OYPIWM IR OʳʡʳO XIHEVMOʡM]I ZE VERE OEHEV ] O P T KMHM]SV 8ʳQ FYRPEVE VE˓QIR ] P Q ^HE OYVYQWEPPẺQER R KIVIOXM˓M LIV EH Q EX ]SVY^ Q &MV TVSNIRMR KIVʡIOPỈQIWM MʡMR JEVOP M̉ OSPY )ZIRX WIXʯVʳRI ʡEP ̉ ]SV =ET PER FY ʡEP ̉QEPEV OEV̉ P ˓ R EPEFMPM]SV QY# 7E] SPEVEO ƅHER HELE Q JE^PE HELE Q E^ IQMR HI ˓MPMQ ʆʳROʳ FMV IXOMRPM˓MR KIVʡIOPỈQIWM MʡMR TIO ʡSO FMPỈIR FMV EVE]E KIPM]SV ˢRER R ƅHE SPWE ƅHI SPWE S FMVOEʡ WEEX OMQWIRMR FMV LEXE ]ETQEHER M̉MR FẺEV MPI ʳWXIWMRHIR KIPQIWM KIVIOM]SV &YVEHEOM IR ʯRIQPM OSRY M̉ FẺPEH OXER WSRVE EVX O FMV GERP ]E] R FẺPEQ ̉ SPY]SV ZI WI]MVGM S ERHE KIRIPPMOPI SVEHE SPY]SV 8ʳQ ʡEP ̉QE S FMVOEʡ WEEX MʡMR 1EHHM OEV̉ P ˓ RHER LIV ^E QER IQMR SPEQE]EFMPMVWMRM^ EQE IXOMRPM˓MR FẺEV MPI XEQEQPERQ ̉ SPQEW R R OI]JM LIV ̉I]I HI˓IV Q )XOMRPMO QIOERPEV ZI XSTPERX OSRKVI QIOERPEV MPI SXIPPIVMR YPYWPEVEVEW SVKERM^EW]SRPEV MʡMR ]IXIVPM SPHY˓YRY Hʳ̉ʳRʳ]SV QYWYRY^# YEO R KIʡQM̉MQM^HI ʯ^IPPMOPI IXOMRPMO ZI OSRKVI ERPE Q RHE ʡSO M]M FMV MZQI ]EOEPEQ ̉X O Ɓ ƅXI RI OSRKVI QIVOI^M RI HI QIOERPEV ]IXIVPM OEP ]SVHY 7IO XʯVIP SPEVEO XSTEVPERQE]E FẺPEH ˓ Q ^ FY KʳRPIVHI KIʡMVHM˓MQM^ WSR FMVOEʡ ] PE VE˓QIR LEPIR YQYXPY]Y^ Q 7SW]EP QIH]E EVEG P ˓ ]PE Q # =SOWE WSR OYPPER G R R FMV IXOMRPMO OETWEQ RHE HSOYREVEO ]E HE XEHEVEO IPHI IXXM˓M ZIVM QM SPYQPY WSRYʡ WE˓PEV# )WEW RHE FY ZIVMPIVMR XSTPERQE RIHIRM WEX ̉ HI˓MP WEX ̉E KMHIR ]SPHE KʳʡPIRQIO ʳ^IVMRI OYVYPYHYV =IRM HʳR ]EHE Qʳ̉XIVM HIRI]MQPIVM ʳ^IVMRI ]ET PER ʡEP ̉QEPEV R WSRYʡPEV QEVOE] KʳʡPIRHMVQI ZI HM˓IVMRHIR E]V ̉X V QEW ʳ^IVMRI OYVYPYHYV 7SW]EP QIH]E FY EVEʡPEVHER WEHIGI FMV XERIWMHMV )XOMRPMO WIOXʯVʳRʳR FMV TE]HẺ SPEVEO FM^ OIRHM WSW]EP QIGVEPEV Q ^HE MRWERPEV R FM ^MQPI ʡEP ̉QEPEV WSRYGY REW P FMV HIRI]MQ ]ẺEH O PEV R KʯWXIVQI]I ʡEP ̉ ]SVY^ &M^ OYVYQ SPEVEO OIRHM WIOXʯVʳQʳ^ EH RE WSW]EP QIH]ER R FY XEQEQPE] G P ˓ ʳWXPIRHM˓MRM Hʳ̉ʳRʳ]SVY^

28

costs, the institutionalization tower collapses onto the smallest supplier. Despite all this, in our 20th year, we take every step we need to institutionalize. Q 60 different business lines are working JSV XLI IZIRX WIGXSV XS VIEPM^I E TVSNIGX %VI these studies rewarded? I'm not sure if the number is more than 60 or less. Because so many components come together to make an event to happen. Believe me, even at 60 or 600, in those few hours the job have to be overcome with success without anyone making any mistake. The most important issue here is that a live broadcast starts after the business starts and the audience is there in general. All work is done for those few hours. You may not always be sure of the financial consequences, but the pleasure of having the event completed with success is worth everything. Q (S ]SY XLMRO XLEX LSXIPW [MXL IZIRX ZIRYIW ERH QIIXMRK GSRKVIWW ZIRYIW EVI sufficient for international organizations? In our recent history, we had a very good momentum, especially in terms of events and congress. Between 2010 and 2015, neither the convention center nor the venues remained adequate. We are still hopeful in these days, when we are recovering as a sector, despite the last few years. Q Via social media? Or does the data obtained by the end user by touching or XEWXMRK ER EGXMZMX] TVSZMHI E TSWMXMZI VIWYPX# In fact, the reason for collecting these data is not based on sales, but on strengthening the road to sales. The results of studies on customer experiences in the new world are based on strengthening the brand and separating it from the other. Social media is just one of those tools. As a stakeholder of the event industry, we try to show what people experience as a result of working with us in our social media. As an institution, we believe that social media has taken on this complementarity on behalf of our own sector.


Hülya Event <ÖOGÖU %LQOHUFH 2SHUDV\RQGD 0LO\RQ .LûL\H +L]PHW 9HUGLN

(YHQW )HVWLYDO 5RDGVKRZ $oÖOÖû 7|UHQOHUL 7HNQLN (NLSPDQ .LUDODPD

LQIR#KXO\D FRP WU


+VERH 4IVE 7MRIQ ʔ^]EPʡ R

1IOER SPEVEO WEHIGI OMVEPEQE ]ETQ ]SVY^

ETKiNLiKLERE RUH KATIYORUZ !L;Hč*?Lì EIHM?L>?ř M?LACSĔ A;F;>;ř >;Hż AŬMN?LCF?LCHĔ EOLOGM;Ő NIJF;HNĒ>;ř NCS;NLISì E;>;L B?L NƎLFƎ ;FƁ S;JĒSì M;BCJ .?EHCŎ ;FƁ S;JĒGĒT IFG;MĒHì Lì͆G?ř ?NECHFCŎ ;D;HMF;LĒ E?H>ľ N?EHCŎ ;FƁ S;JĒMĒHĒ EOFF;H;<CFCL

7MRIQ ʔ^]EPʡ R *MRPERHM]E 8YVOY ʘRMZIVWMXIWMƅRHI 9PYWPEVEVEW 4SPMXMOE I˓MXMQM KʯVʳT ] P RHE &MPOIRX ʘRMZIVWMXIWM 9PYWPEVEVEW ˢPM̉OMPIV FʯPʳQʳRHIR QI^YR SPHY ʆEP ̉QE LE]EX RE K HE WIOXʯVʳRʳR PMHIV JMVQEPEV RHER FMVM SPER 2IWXPI 2YXVMXMSRƅ R TE^EVPEQE HITEVXQER RHE KʯVIZ EPEVEO FẺPEH 3VKERM^EW]SR ZI IXOMRPMO ]ʯRIXMQMRI MPM̉OMR MPO EH Q Q FYVEHE EXX 7MRIQ ʔ^]EPʡ R HELE WSRVE FY EPERE ]ʯRIPMO HY]HY˓Y MPKM ZI QIVEO RIHIRM]PI >)( )XOMRPMO =ʯRIXMQM ZI (ER ̉QERP ˓ ̉MVOIXMRI KIʡM̉ ]ETX &YVEHE ʳʡ ] P FS]YRGE ʯRIQPM YPYWPEVEVEW TVSNIPIVHI ]ʯRIXMGM SPEVEO KʯVIZ EPH )XOMRPMO 4E^EVPEQEW ZI 9PYWPEVEVEW )XOMRPMO OSRYPEV RHE I˓MXMQ EPQEO ʳ^IVI ] PPEV EVEW RHE /EREHE 8SVSRXSƅ]E KMHIR 7MRIQ ʔ^]EPʡ R FYVEHE 'IRXIRRMEP 'SPPIKIƅHE ]ʳOWIO PMWERW Q XEQEQPEH /EREHEƅHER HʯRHʳOXIR WSRVE ,EPMʡ /SRKVI 1IVOI^MƅRHI 7EX ̉ ZI 4E^EVPEQE =ʯRIXMGMWM SPEVEO ʡEP ̉QE]E FẺPE]ER ʔ^]EPʡ R OEVM]IVMRI (S˓Ỷ +VYFY ZI EVH RHER 7GEPE 1-')ƅHE IXOMRPMO ZI TE^EVPEQE QʳHʳVʳ SPEVEO HIZEQ IXXM 14- 8SVSRXS 1IIXMRK 4VSJIWWMSREPW -RXIVREXMSREP ZI 4'1% 8SVSRXS 4VSJIWWMSREP 'SRZIRXMSR 1EREKIQIRX %WWSGMEXMSR KMFM YPYWPEVEVEW HIVRIOPIV HI KʯVIZ EPER 7MRIQ ʔ^]EPʡ R LEPIR 7-8) 8YVOI] ]ʯRIXMQ OYVYPYRHE ]IV EPQEOXE ƅI ]EO R YPYWPEVEVEW TVSNIƅHI TVSNI QʳHʳVPʳ˓ʳ ]ETQ ̉ SPYT ]EOPẺ O JEVOP HIWXMREW]SRHE

30

IXOMRPMO Hʳ^IRPI]IR 7MRIQ ʔ^]EPʡ R KMVM̉MQ ZI +VERH 4IVE FẺPERK G R ̉ʯ]PI ʯ^IXPM]SV ƈ)OMQ XEVMLMRHI OYVQỶ SPHY˓YQ 49& 4YFPMGMX] *SV 9RYWYEP &VERHW QEVOEW ]PE WIOXʯVI IXOMRPMO IXOMRPMO TE^EVPEQEW QEVOE ZI QIOER TE^EVPEQEW EPER RHE JEVOP ZI ]EVEX G FMV WSPYO KIXMVQI]M EQEʡPEH Q &Y ]SPGYPYO W VEW RHE ]EOPẺ O E] ʯRGI ʔ^EO +PSFEP ,SPHMRKƅHIR KIPIR M̉ XIOPMJM ʳ^IVMRI %RXEP]E )PE 5YEPMX] &ʳ]ʳO]EP 7ELRI 7EREXPEV ZI &I]S˓PY +VERHTIVE QIOERPEV R R 1 - ' ) ]ʯRIXMGMWM SPHYQ Q +VERH 4IVE ˢWXERFYPƅYR IR ʯRIQPM IXOMRPMO QIOERPEV EVEW RHE KʯWXIVMPM]SV +VERH 4IVE ˢWXERFYP MʡMR RIHIR ʯRIQPM# ]ʳ^] PHER FY ]ERE ˢWXMOPEP 'EHHIWMƅRMR OEPFMRHI ]IV EPER +VERH 4IVE ˢWXERFYPƅYR IR HI˓IVPM XEVMLM FMREPEV RHER 'IVGPI Hƅ3VMIRXƅ HʳR]E WXERHEVXPEV RHE FMV VIWXSVEW]SR OEPMXIWM]PI IWOM MLXM̉EQ RE OEZỶXYVER )QIO 7ELRIWMƅRM WʳVHʳVʳPIFMPMV FMV ERPE] ̉PE KIPIGIO OỶEOPEVPE XER ̉X VER OʳPXʳV WEREX I˓PIRGI QSHE ZI KEWXVSRSQMRMR LM^QIXMRI WYRYPQỶ ]IRM RIWMP FMV ]ẺEQ QIVOI^M SPEVEO ʯRI ʡ O ]SV &I]S˓PYƅRYR VYLYRY ]ERW XER TEWEN ERPE] ̉ ZI ƈ&I]S˓PY =IRMHIRƉ OSRWITXM HS˓VYPXYWYRHE WSOEOPE FʳXʳRPỈMO FMV ERPE] ̉PE LE]EXE KIʡMVMPIR +VERH 4IVE XVIRHPIVM FIPMVPI]IR QEVOE OEVQEW


;I EVI RSX NYWX VIRXMRK EW E ZIRYI

WE ADD SPIRIT *36 ):)287 FNBIOAÄ˝ QÄ” B;PÄ” ;FĹ? ECH>Ĺź I@ CH@L;MNLO=NOL?Ĺź @LIĹ• =IH=?LNĹź NĹ? Ä• BC<CNCIHĹź @LIĹ• A;F;Ĺź NĹ? >;H=Ä” MBIQĹź @LIĹ• =ILJIL;NÄ” G??NCHAĹź NĹ? NB?;NL?Ĺź QÄ” IĤ ?L NB?Ĺ• ;Ĺź ĂŹ JL?@?L?H=Ä” @IL NBÄ” ?P?HĆ ;A?H=C?Ĺź Ă CĹź CĹź ĂŹ MCNO;NCIĹ™ NB;Ć L?FC?P?Ĺź NBÄ” ;A?H=C?Ĺź ;HÄ? ?P?HĆ =IGJ;HC?Ĺź QILECHÄ´ QCNÄ˝ OĹź

7MRIQ Ę”^]EPĘĄÂ?R WXYHMIH -RXIVREXMSREP 4SPMXMGW EX 8YVOY University in Finland and graduated from Bilkent University, Department of International Relations in 2008. She started her career by taking part in the marketing department of Nestle Nutrition, one of the leading companies MR XLI JSSH MRHYWXV] 7LI XSSO LIV Ćź VWX WXIT MR XLI SVKERM ^EXMSR ERH IZIRX QEREKIQIRX LIVI 7MRIQ Ę”^]EPĘĄÂ?R PEX er switched to ZED Event Management and Consultancy Company due to her interest and curiosity towards this Ćź IPH 7LI [SVOIH XLIVI JSV XLVII ]IEVW EW ER I\IGYXMZI MR major international projects. 7MRIQ Ę”^]EPĘĄÂ?R [LS [IRX XS 'EREHE 8SVSRXS FIX[IIR the years 2014-2016 to study on Event Marketing and -RXIVREXMSREP )ZIRX GSQTPIXIH LIV QEWXIVĆ…W HIKVII LIVI at the Centennial College. After returning from Canada, Ę”^]EPĘĄÂ?R WXEVXIH XS [SVO EW 7EPIW ERH 1EVOIXMRK 1EREK er at the Haliç Congress Centre and continued her career EW ER IZIRX ERH QEVOIXMRK QEREKIV EX XLI (SË“Ỷ +VSYT and then the Scala MICE. 7MRIQ Ę”^]EPĘĄÂ?R GSQQMWWMSRIH MR MRXIVREXMSREP EWWSGM ations such as the MPI-Toronto (Meeting Professionals International) and the PCMA Toronto (Professional Convention Management Association) is now a member of the board of directors of the SITA Turkey (Society of 8VEZIP )\GIPPIRGI 7MRIQ Ę”^]EPĘĄÂ?R [LS LEW [SVOIH EW a project manager in nearly 100 international projects and organizes events in about 15 different destinations, summarises the initiative and the start of the Grand Pera as follows: “With the PUB-Publicity For Unusual Brands brand I founded in October 2018, I aimed to bring a differIRX ERH GVIEXMZI FVIEXL XS XLI WIGXSV MR XLI Ćź IPH SJ IZIRX - event marketing, brand and venue marketing. About three months ago during this journey, upon the job offer from Ă–zak Global Holding, I became the M.I.C.E. managIV SJ %RXEP]E )PE 5YEPMX] &Ęł]ĘłO]EPÂ? 4IVJSVQMRK %VXW ERH &I]SË“PY +VERHTIVE ZIRYIW Q +VERH 4IVE MW EQSRK XLI QSWX MQTSVXERX IZIRX ZIRYIW MR -WXERFYP ;L] MW +VERH 4IVE MQTSVXERX JSV -WXERFYP# Grand Pera, located in the heart of the Istiklal Avenue since the 19th century, stands out as a new generation PMZMRK GIRXVI [LMGL FVSYKLX 'IVGPI HĆ…3VMIRX SRI SJ XLI

2020-ĹžUBAT

31


ƈKEWXVSGMX]Ɖ OSRWITXMRHIOM KEWXVSRSQM OEX ZI &I]S˓PY HSOYWY]PE Y]YQPY I˓PIRGI QIOʜRPEV ]PE ʡE˓HẺ ZI YPYWPEVEVEW WXERHEVXPEV IOWIRMRHI FMV HʯRIQMR VY LYRY ]IRMHIR GERPERH V ]SV HIHM˓MQM^HI ˢWXERFYP MʡMR ʯRIQPM FMV IXOMRPMO QIOER SPHY˓YRY ZYVKYPE]EFMPMVMQ Q +VERH 4IVEƅR R XEVMLM HSOYWY FMPMRMVPM˓M ZI WYRHY˓Y MQOER ZI SPEREOPEV MPI MPKM SHE˓ SPQEW RHE OM ERE YRWYV RIHMV# &Y WSVY]E MPO GIZEF Q XEVML SPYV WER V Q E]V GE XEVML MPI FMVPMOXI FMV LMOE]I]M MʡMRHI FEV RH VQEW &M^MQ LIV WE PSRYQY^YR FMV LMOE]IWM ZEV &I]S˓PYƅRYR IR KʯVOIQPM FMREPEV RHER 'IVGPI Hƅ3VMIRX 7IVOMPHSV]ER HM˓IV EH ] PE &ʳ]ʳO /YPʳT ] PPEV EVEW RHE ]ẺE]ER 3WQERP ˢQTEVEXSVPY˓YƅRYR &EX MPI MPM̉OMPIVMRHI VSP S]REQ ̉ HIZPIX EHEQ %FVELEQ 4ẺE XEVEJ RHER OS RYX SPEVEO ]ETX V PH 1MQEVP ˓ R ˢWXERFYPƅE ʡSO ʯRIQPM IWIVPIV OE^ERH VER ]ET XPEV RHE 3WQERP OʳPXʳVʳ MPI &E X ƅR R HI˓IVPIVMRM FMVPỈXMVIR 3WQERP ZEXERHẺ 1MQEV %PI\ERHVI :EPPEYV] ʳWXPIRHM ƅXI XʯVIRPI Eʡ PER ˢW XMOPEP 'EHHIWMƅRMR IR KIRM̉ GITLIPM FMREW HELE WSRVE 3WQERP ƅR R MPO WSW]EP OYPʳTPIVMRHIR FMVM SPEVEO ER PER 'IVGPI Hƅ3VMIRXƅE &ʳ]ʳO /YPʳT IZ WELMTPM˓M ]ETX ZI MW QMRM HI SVEHER EPH &MRER R QʳPOM]IXM ^EQERPE IP HI˓M̉XMVWI HI M̉PIZM HI˓M̉ QIHM 'IVGPI Hƅ3VMIRX ] PPEV MʡMRHI JEVOP EPERPEVHE LM^ QIX ZIVIR HʳOOʜRPEV ˢWXERFYPƅYR IR ̉ O QE˓E^EPEV ZI

32

most valuable historical buildings of Istanbul, to its former glory with a world-class restoration quality; introducing Emek Stage with the future generations with a sustainable understanding, and presented to the service of culture, art, entertainment, fashion and gastronomy. When we say that the Grand Pera which is shaped with an approach integrated with the street in line with the TEWWEKI GSRGITX XLEX VIƽIGXW XLI WTMVMX SJ &I]S˓PY ERH XLI GSRGITX SJ ƈ&I]S˓PY %KEMRƉ [MXL MXW FVERH QM\ HIXIVQMRMRK XLI XVIRHW [MXL MXW KEWXVSRSQ] ƽSSV MR XLI concept of “gastrocity” and entertainment venues comTEXMFPI [MXL XLI XI\XYVI SJ &I]S˓PY SR XLI E\MW SJ QSHIVR and international standards, I can emphasise that it is an important event venue for Istanbul. Q ;LEX MW XLI QEMR JEGXSV MR +VERH 4IVEƅW FIMRK XLI GIRXVI SJ EXXIRXMSR [MXL MXW LMWXSVMGEP XI\XYVI VIGSKRMXMSR ERH XLI STTSVXYRMXMIW ERH TSWWMFMPMXMIW MX SJJIVW# 1] ƼVWX ERW[IV XS XLMW UYIWXMSR MW LMWXSV] - XLMRO MX EPWS contains a story together with the history. Each of our LEPPW LEW E WXSV] 'IVGPI Hƅ3VMIRX 7IVOMPHSV]ER SRI SJ XLI QSWX QEKRMƼGIRX FYMPHMRKW SJ &I]S˓PY EPWS ORS[R as the Great Club, was built as a residence by the statesman Abraham Pasha, who lived between the years of ERH TPE]IH E VSPI MR XLI 3XXSQER )QTMVIƅW relations with the West. Its architecture was undertaken by the Ottoman citizen architect Alexandre Vallaury, who brought very important works to Istanbul and combined the values of the Ottoman culture and the West in his works. It is the widest facade building of the Istiklal


WIĘĄOMR XIV^MPIVM]PI &I]SË“PYĆ…RHE XMGEVIX ZI EPÂ?̉ZIVM̉M HI OETWE]ER ̉ILVMR IR ĘŻRIQPM WSW]EP OYPĘłFĘł SPHY %RGEO OYPĘłT FYVEHER XẺÂ?RHÂ?OXER WSRVE FMRERÂ?R OEHIVM HI Ë“M̉XM Ć…PM ]Â?PPEVÂ?R WSRPEVÂ?RE HSË“VY XEVMLM FMRE SPEVEO XIWGMP IHMPQIWMRI VEË“QIR EVOEWÂ?RHEOM ]ETÂ? EHEWÂ?RÂ?R ZI 'IVGPI HĆ…3VMIRXĆ…RÂ?R FE^Â? FĘŻPĘłQPIVM XIOWXMP EXĘŻP]IWM ZI HITS KMFM EQEĘĄPEVPE OYPPERÂ?PHÂ? 8IOWXMP HITSWYRHE Ć…XI ĘĄÂ?OER ]ERKÂ?RHER FĘł]ĘłO ^EVEV KĘŻVIR 'IVGPI HĆ…3VMIRX FMREWÂ? MĘĄMR ]ERKÂ?RÂ?R EVHÂ?RHER XIVO IHMPQM̉PMO KĘłRPIVM FẺPEHÂ? 8EVMLI XERÂ?OPÂ?O IHIR FMRE ^EQER MĘĄMR HI XELVMT SPHY ĘĄEXÂ?WÂ? ĘĄĘŻOXĘł IZWM^PIVI FEVÂ?REO SPHY ZI ˢWXERFYPĆ…YR IR HIË“IVPM FMREPEVÂ?RHER FMVM FY ̉IOMPHI OE HIVMRI XIVO IHMPHM 'IVGPI HĆ…3VMIRX OSQTPIOWM ]Â?PÂ?RHE WE]Â?PÂ? ]EWE]E KĘŻVI &I]SË“PY &IPIHM]IWM XEVEJÂ?RHER Ćˆ=IRMPIQI %PERÂ?Ɖ SPEVEO MPER IHMPHM %VHÂ?RHER ]Â?PÂ?RHE ĘĄÂ?OER Ćˆ=IRMPIQI /YVYPYƉRYR SRE]Â?RÂ?R EVHÂ?RHER XEVMLM 'IVGPI HĆ…3VMIRX FMREWÂ? ZI )QIO 7MRIQEWÂ?Ć…RÂ? HE OETWE]ER ZI Ćˆ'IVGPI HĆ…3VMIRX /SQTPIOWMƉ SPEVEO XERÂ?QPERER ]ETÂ? EHEWÂ?RÂ?R ]IRMPIQI WĘłVIGM JMMPIR FẺPEQÂ?̉ SPHY )QIO HELMP SPQEO Ęł^IVI 'IVGPI HĆ…3VMIRX OSQTPIOWMRM OETWE ]ER ZI Ćˆ+VERH 4IVEƉ EHÂ? ZIVMPIVIO ]ĘłVĘłXĘłPIR TVSNI ĘĄE PÂ?̉QEPEVÂ? WSRYGYRHE HIVIGI XEVMLM IWIV SPEVEO XIW GMPPIRIR 'IVGPI HĆ…3VMIRXĆ…RÂ?R VIWXSVEW]SR ĘĄEPÂ?̉QEPEVÂ? XEQEQPERHÂ? ZI ]ẺEQE OE^ERHÂ?VÂ?PHÂ?

)1)/ 7%,2)7ˢ 1MQEVPÂ?Ë“Â?RÂ? 6EJEIP %PKYEHM̉ƅMR ĘłWXPIRHMË“M 7MRIQE ]Â?PÂ?RHE EĘĄÂ?PQÂ?̉ MPO EHÂ? SPER Ćˆ1IPIOƉM JMPQ TIVHIWMRMR MOM ]ERÂ?RE ]IVPỈXMVMPQM̉ WEVÂ? XYVYRGY VIROPM ĆˆEVX RSYZIEYƉ XEV^Â? QIPIO LI]OIPPIVMRHIR ZI ^SVYRPY SPEVEO WMRIQE]E KMVM̉ MĘĄMR OYPPERÂ?PER 1IPIO %TEVXQERÂ?Ć…RHER EPQÂ?̉ 7SR ]Â?PHÂ?V ˢWXERFYP *MPQ *IWXMZEPMĆ…RMR ERE QIOĘœRÂ? SPEVEO LM^QIX ZIVIR )QIO 7MRIQEWÂ? M̉PIXQIGMPIVMRMR XĘłQ ĘĄEFEPEVÂ?RE VEË“QIR JM^MOWIP ]IXIVWM^PMOPIV ZI WMRIQE WIZIVPIVMR MPKMWM^PMË“M KMFM RIHIRPIVPI 8IQQY^ Ć…HE OETÂ?PEVÂ?RÂ? OETEXQEO ^SVYRHE OEPHÂ? (ELE WSRVE ]ETÂ?PER ĘĄEPÂ?̉QEPEVPE FMVPMOXI )QIO 7MRIQEWÂ?Ć…RÂ?R XEVMLM 'IVGPI HĆ…3VMIRX FMREWÂ?RÂ?R EWPÂ?RE Y]KYR FMV ̉IOMPHI ]IRMHIR ˢW XERFYPĆ…E OE^ERHÂ?VÂ?PQEWÂ? )QIO 7MRIQEWÂ?Ć…RÂ?R XẺÂ?REVEO WĘłVHĘłVĘłPIFMPMV ZI WEË“PÂ?OPÂ? FMV ^IQMRI OEZỶXYVYPQEWÂ? LI HIĆ˝IRIVIO VIRSZEW]SRY ]Â?PÂ?RHEOM SVMNMREP TVSNI]I FMVIFMV Y]KYR SPEVEO KIVĘĄIOPỈXMVMPHM Q +VERH 4IVE MĘĄMRHI JEVOPÂ? FMV ĘĄSO IXOMRPMO EPERÂ?RÂ? FEVÂ?RHÂ?VER FMV QIOER &Y QIOERPEVHE RI XĘłV TVSNIPIV LE]EX FYPY]SV# %WPÂ?RHE QIOER SPEVEO WEHIGI OMVEPEQE ]ETQÂ?]SVY^ IXOMRPMOPIVI VYL OEXÂ?]SVY^ )OMT SPEVEO TVSNIPIV ĘłVIXMT XEWEVPE]Â?T LE]EXE KIĘĄMVM]SVY^ 1IWIPE FYRPEVHER FMV XERIWM %VEPÂ?OĆ…XE KIVĘĄIOPỈXMVHMË“MQM^ Ćˆ%POÂ?̉PEVPE ]ẺEXÂ? ]SVY^ ˢRGIWE^ >IOM 1ĘłVIR (SË“YQ +ĘłRĘł ERQE KIGIWM Ɖ &Y IXOMRPMO S OEHEV ĘĄSO MPKM KĘŻVHĘł OM 2MWER ZI ,E^MVER E]PEVÂ?RHE XIOVEV ]ETQE]Â? Hʳ̉ʳRĘł]SVY^ 'IVGPI (Ć…SVMIRXXE KIVĘĄIOPỈXMVHMË“MQM^ 2IXĆ˝M\ HM^M PERWQERÂ? IX OMRPMË“M 6IHFYPP +EQI ;EV +VERHTIVE %ĘĄÂ?O 1MOVSJSR 7EPWE &EXGLEXE (ERW +IGIPIVM 3PI 7[MRK 4EVX] 1IV

Street, which was opened with a ceremony in 1883, and XLIR MX LSWXIH XLI 'IVGPI HĆ…3VMIRX &MK 'PYF [LMGL [EW PEXIV VIJIVVIH XS EW SRI SJ XLI ĆźVWX WSGMEP GPYFW SJ XLI Ottoman Empire. Although the ownership of the building changed hands SZIV XMQI MXW JYRGXMSR HMH RSX GLERKI 'IVGPI HĆ…3VMIRX LEW FIGSQI XLI GMX]Ć…W QSWX MQTSVXERX WSGMEP GPYF MR &I]SË“PY MRGPYHMRK XVEHI ERH WLSTTMRK [MXL MXW WLSTW WIVZMRK MR HMJJIVIRX ĆźIPHW XLI QSWX IPIKERX WLSTW ERH distinguished tailors of Istanbul. However, the fate of the building changed after the club moved from here. Although it was registered as a historical building in the late 1970s, some parts of the building island behind it ERH 'IVGPI HĆ…3VMIRX [IVI YWIH JSV TYVTSWIW WYGL EW E XI\XMPI [SVOWLSTW ERH [EVILSYWIW *SV XLI 'IVGPI HĆ…3VMIRX FYMPHMRK [LMGL WYJJIVIH KVIEX HEQEKI JVSQ XLI ĆźVI that started in the textile warehouse in 1983, began the HE]W SJ EFERHSRQIRX EJXIV XLI ĆźVI 8LI FYMPHMRK [LMGL witnessed the history, was destroyed in time, its roof collapsed, it became a shelter for the homeless and one of the most valuable buildings of Istanbul was abandoned to its destiny in this manner. 'IVGPI HĆ…3VMIRX GSQTPI\ [EW HIGPEVIH EW E Ćˆ6IRSZEXMSR %VIEƉ F] XLI &I]SË“PY 1YRMGMTEPMX] MR EGGSVHMRK XS the law number 5366. Following the approval of the “Renewal Boardâ€? that was released in 2009, the renovation process of the building island which includes the hisXSVMGEP 'IVGPI HĆ…3VMIRX FYMPHMRK ERH )QIO 'MRIQE ERH [LMGL LEW FIIR HIĆźRIH EW Ćˆ'IVGPI HĆ…3VMIRX 'SQTPI\Ɖ has actually started. As a result of the project studies, [LMGL MRGPYHIH XLI 'IVGPI HĆ…3VMIRX GSQTPI\ MRGPYHMRK the Emek, and conducted under the name of the “Grand 4IVEƉ XLI VIWXSVEXMSR [SVOW SJ 'IVGPI HĆ…3VMIRX [LMGL was registered as a 1st degree historical monument, were completed and it was brought back to life.

Emek Stage The cinema, whose architecture was undertaken by 6EJEIP %PKYEHM̉ [EW STIRIH MR ERH MX XSSO XLI MRWTMVEXMSR JSV MXW ĆźVWX REQI Ćˆ1IPIOƉ %RKPI JVSQ XLI yellow-orange coloured “art nouveauâ€? style angel sculptures located on both sides of the screen and the Melek Apartment, which is necessarily used to enter the cinema. Emek Cinema, which has been serving as the main venue of the Istanbul Film Festival for the last 20 years, had to close its doors in July 2009 due to reasons such as physical inadequacies and indifference of the movie lovers, despite all the efforts of its managers. With the subsequent works, the renovation of the Emek Cinema, [MXL XLI EMQ SJ VIKEMRMRK XLI 'IVGPI HĆ…3VMIRX FYMPHMRK XS Istanbul, and transfer of the Emek Cinema for giving it a sustainable and healthy ground was carried out just in accordance with the original project in 1924. Q +VERH 4IVE MW E ZIRYI [MXL QER] HMJJIVIRX IZIRX EVIEW ;LEX OMRH SJ TVSNIGXW GSQI XS PMJI MR XLIWI TPEGIW# In fact, we are not just renting as a venue; we add spirit to events. As a team, we produce, design and implement projects. For example, one of them is “We live with applause, Incesaz Zeki Muren Birthday commemoration nightâ€? held on December 6th. This event attracted so 2020-ĹžUBAT

33


GIHIW *EWLMSR[IIO /IRX *1 4YF 7XSV] 8LVS[FEGO TEVX] ˢWXERFYP 8EXXSS *IWX 4YQE 0ERWQER 8YFSVK :MRXEKI (MWGS )QIO 7ELRIWMRHI KIVʡIOPỈXMVHM˓MQM^ ˢWXERFYP (IZPIX 7IRJSRM 3VOIWXVEW /SRWIVM &MPM̉MQ ʔHʳP 8ʯVIRM *YXYVI 'SQQIVGI /SRJIVERW %PX R ʔVʳQGIO ʔHʳP +IGIWM 8SWJIH ʔHʳP 8ʯVIRM 1MWW 8YVOI] 1SQXEPOW +IPIGIO %RRIHIR FẺPEV OSR JIVERW &Y ʯVRIOPIVMR H ̉ RHE JMPQ KEPEPEV OYVYQWEP XSTPERX PEV HEZIXPIV Hʳ˓ʳRPIV ʯ^IP KIGIPIV OSRWIVPIV QSHE ZI HIVKM ʡIOMQPIVM JMPQ ZI HM^M ʡIOMQPIVM WIRJSRM PIV XM]EXVSPEV ZI IXOMRPMO ʡEX W EPX RHE FYPYRER LIV ̉I]M ]ET ]SVY^ Q +VERH 4IVEƅR R XIORMO EPX ]ET W RI XʳV IXOMRPMOPIV MʡMR Y]KYR# /SRWIV WIVKM ZI FMV ʡSO JEVOP XʳVHIR IXOMRPM˓I IZ WELMTPM˓M ]ETX ˓ R ^ MʡMR ʯ^IP FMV HYVYQ Wʯ^ OSRYWY QYHYV# 8IORMO EPX ]ET Q ^ OSRWIVPIVHIR WIVKM]I KEPEPEVHER HERW KʯWXIVMPIVMRI OYVYQWEP XSTPERX PEVHER XM]EXVSPE VE OEHEV LIV XʳVPʳ EPX ]ET ]E WELMT %]V GE OYVYQPEV ZI ENERWPEV H ̉EV HER XIORMO QEP^IQIPIVMRM HI KIXMVIFMPMV PIV =ERM XIORMO EPX ]ET Q ^ SPQEW RE VE˓QIR +VERH4I VEƅHE FYPYRER XIORMO JMVQE MPI ʡEP ̉QE ^SVYRPYPY˓Y ]SO &Y FIRGI FM^MQPI ʡEP ̉ER ENERWPEV IXOMRPMO ̉MVOIXPIVMRM VELEXPEXER FMV HYVYQ Q 7IOXʯV TE]HẺPEV R R Hʳ^IRPIHM˓M XSTPERX ]E HE WEREXWEP SVKERM^EW]SRPEV R H ̉ RHE +VERH 4IVE SPEVEO WM^PIVHI IXOMRPMOPIV ZI OSRWIVPIV SVKERM^I IHM]SVWYRY^ /SRWIV TVSKVEQPEV RHE ]IRM RIPIV ZEV# ] P RHE ʡSO JEVOP OSRWITX OSRWIVPIVMQM^ ZI XM ]EXVSPEV Q ^ SPEGEOƏ ] P RHE FẺPEXX ˓ Q ^ 1YWE +ʯʡQIR 1IXEPPMGE 7IRJSRM 6SGO MRER PQE^ FI˓IRMPHM ZI ] P RHE HIZEQ IHIGIO &MV FẺOEW MWI 8Ẻ 4PEO 7IRJSRM 3VOIWXVEW ZI &S˓E^MʡM /SVYWYƅRYR ]E TEGE˓ 5YIIR 7IRJSRM ] P R R MPO E] RHE )QIO 7ELRIQM^HI /MFEVP O &YHEPEW S]YRY MPI ʳWXEH ,EPHYR (SVQIRƅM E˓ VPE]EGE˓ ^ :I ˢWXERFYP (IZPIX 7IRJSRM 3VOIWXVEW R XIOVEV E˓ VPE]EGE˓ ^ %]V GE ʡSO ]EO RHE ʡSO JEVOP YPYWPEVEVEW WʳTVM^PIVMQM^ HI SPEGEOƏ

34

much attention that we are planning to do it again in %TVMP ERH .YRI 2IXƽM\ WIVMIW PEYRGL IZIRX 6IHFYPP Game War, Grandpera Open Mic, Salsa Batchata Dance Nights, Ole Swing Party, Mercedes Fashionweek, Kent FM & Pub Story Throwback party, Istanbul Tattoo Fest, Puma Launch, and Tuborg Vintage Disco are the events [I QEHI MR 'IVGPI (ƅSVMIRX ;LEX [I HMH EX XLI )QIO Stage are: Istanbul State Symphony Orchestra Concert, Informatics 500 Award Ceremony, Future Commerce360 Conference, Golden Spider Award Night, Tosfed Award Ceremony, Miss Turkey 2019, Momtalks Future starts from the Mother Conference. Apart from these examTPIW [I HS ƼPQ TVIQMIVIW GSVTSVEXI QIIXMRKW MRZMXEtions, weddings, special nights, concerts, fashion and QEKE^MRI WLSSXMRKW ƼPQ ERH WIVMIW WLSSXMRKW W]QTLSnies, theatres and everything under the roof of the event. Q *SV [LEX OMRH SJ EGXMZMXMIW MW XLI XIGLRMGEP MRJVEWXVYGXYVI SJ +VERH 4IVE WYMXEFPI# -W XLIVI ER] WTIGMEP GMVGYQWXERGIW FIGEYWI ]SY LSWX GSRGIVXW I\LMFMXMSRW ERH QER] X]TIW SJ IZIRXW# Our technical infrastructure has all kinds of infrastructures, from concerts to exhibitions, to gala performances, to corporate meetings, to theatres. In addition, organisations and agencies can bring their technical materials from outside. In other words, although we have our technical infrastructure, there is no obligation to work with the technical company found in the Grand Pera. I think this is a situation that comforts agencies and event companies working with us. Q %TEVX JVSQ XLI QIIXMRKW SV EVXMWXMG SVKERMWEXMSRW LIPH F] XLI WIGXSV WXEOILSPHIVW EW +VERH 4IVE ]SY EPWS SVKERMWI IZIRXW ERH GSRGIVXW ;LEXƅW RI[ MR XLI GSRGIVX TVSKVEQQIW# We shall have very different concept concerts and theatres in 2020… Musa Göçmen Metallica Symphony Rock, which we started in 2019, was incredibly liked and shall GSRXMRYI MR %RSXLIV MW 5YIIR 7IRJSRM XLEX WLEPP FI SVKERMWIH F] 8Ẻ 4PEO 7]QTLSR] 3VGLIWXVE ERH &S˓E^MʡM 'LSVYW MR XLI ƼVWX QSRXL SJ [I WLEPP LSWX Master Haldun Dormen with the play of Le Bourgeois Gentilhomme at our Emek Stage. And we shall host the Istanbul State Symphony Orchestra again. We shall also have very different international surprises very soon…


4EKVYW 'VIEXMZI 7IOXʯV EVXER XEPETPI ]IRMHIR

%]E˓E OEPO ]SV ";N;MĒT ?NECHFCŎ <ìͮ;LĒFĒ>ĒL OHƇ MŬSF?G?G>?Eľ M?<?J M?ENŬLƎGƎTƎř B;N;MĒTFĒŎ ƎT?LCHĔ N;HĒGF;H;ř <CL E;PL;ŕ IFG;MĒ S;Hľ ʄILA;HŃ;MSIřʅ S;Hľ ILA;HŃĔ IFG;Ŏ %]PMR &S^QER MPI 7EQIX )OMR 4EKVYW 'VIEXMZI ] P RHE OYVYPHY ̈MVOIX IXOMRPMO XEWEV Q HMNMXEP ZI TVSHʳOWM]SR EPERPEV RHE LM^QIX ZIVM]SV %&( ˢ^QMV ZI ˢWXERFYP SJMWPIVMRHI YPYWEP ZI YPYWPEVEVEW EPERHEOM TVSNIPIVI LM^QIX ZIVM]SV Q 4EKVYW 'VIEXMZI SPEVEO RI XʳV TVSNIPIV KIPM̉XMVM]SVWYRY^# Samet: 4EKVYWƅY OYVQEQ ^HEOM XIQIP EQEʡ OPEWMO FMV IXOMRPMO ]ʯRIXMQM ZI XEWEV Q ̉MVOIXM SPQEOXER ^M]EHI 1-') EPER RHE W OP OPE OEV̉ PẺX ˓ Q ^ ƈXIV^M WʯOʳOƉ MPM̉OMWMRI HS˓VY FMV ]EOPẺ QPE ʡʯ^ʳQ ʳVIXQIO 7IOXʯVʳR HʳR]E MPI Y]YQPY FMV KIPM̉MQ KʯWXIVQIWM EQEG ]PE TVSNIPIV ʳVIXM]SVY^ Aylin: 4EKVYW 'VIEXMZI +VSYT ʯ^IPPMOPI WSR ] PHE WIOXʯVʳQʳ^ʳR ]IRM ʡ OER ]EWEPEV ZI KPSFEP HʯRʳ̉ʳQPIVI E]EO Y]HYVQE HʯRIQMRHI ]IRMPM˓M XEOMT IHIVIO KIPIGIO TPERPEQEW RHE HS˓VY FMV WXVEXINMO LEXXE WELMT SPHY &YRE ʯVRIO SPEVEO HMNMXEP IXOMRPMO JSVQEXPEV Qʳ̉XIVM QIQRYRM]IXMRM HS˓VY RSOXEHE ]EOEPEQEO EQEG ]PE ʳPOIRMR WSW]SPSNMO ZI TSPMXMO EO ̉ R R XEOMT IHMPQIWM KMFM JEVO ZI JE]HE ]EVEXEGEO ʯ^IPMOPIVM Wʯ]PIFMPMVM^ Q &ẺEV P FMV IXOMRPM˓M REW P XER QPEVW R ^# Samet: ,EXEW ^ IXOMRPMO FẺEV P H V &YRY Wʯ]PIQIQHIOM WIFIT WIOXʯVʳQʳ^ʳR LEXEW ^P O ʳ^IVMRI XER QPERER FMV OEZVEQ SPQEW ]ERM ƈSVKERM^EW]SRƉ ]ERM SVKERM^I SPQEO &YRYR ]ER RHE ZIVQIO MWXIM˓M QIWEN XʳQ OMXPI]I Y]KYR QSXXS ZI OYVKY]PE ZIVMPQIWM HI IXOMRPMOPIVMR FẺEV W Eʡ W RHER ʡSO ʯRIQPM Aylin: &ẺEV P FMV IXOMRPM˓MR XIQIPMRHI QEVOE ZI Qʳ̉XIVM]PI HS˓VY MPIXM̉MQ ]EX ]SV 1ʳ̉XIVM]M HS˓VY ERPEQEO HIXE]PEVE MRIVIO IXOMRPM˓MR 2 /ƅW RE Y]KYR GIZETPEV FYPEFMPQIO ʡSO ʯRIQPM &ẺEV P FMV IXOMRPM˓MR QE]EW HELE ʡSO IXOMRPMO ʯRGIWMRHIOM MPIXM̉MQHI FYPYRY]SV

4EKVYW 'VIEXMZI OYVYGYPEV Aylin Bozman- Samet Ekin

The sector stands up again due to an increasing demand #GJ?==;<FĔ ?P?HNż ;LĔ NBĔ MO==?MMıŐ IH?ż àĔ L?;MIř @IL M;SCHĴ NBCż Cż NB;Ɓ NB?LĔ Cż ì =IH=?JƁ IP?L NBĔ G?;HCHĴ I@ CGJ?==;<CFCNƑ Cř IOL M?=NIL ;Hč CƁʂż ʄILA;HŃ;NCIřʅ IL ʄNŝ ILA;HŃĔʅ

Pagrus Creative was established in 2019 from side of Aylin Bozman and Samet Ekin. The company provides WIVZMGIW MR ƼIPHW SJ IZIRX SVKERM^EXMSR HIWMKR TVSHYGXMSR ERH HMKMXEP WIVZMGIW ;MXL SƾGIW MR 97% Izmir and Istanbul it serves and participates in projects in national and international base. Q ;LEX OMRH SJ TVSNIGXW HS ]SY HIZIPST EW 4EKVYW 'VIEXMZI# Samet: The main purpose in establishing Pagrus MW XS ƼRH E WSPYXMSR [MXL XLI VMKLX ETTVSEGL XS XLI “tailor-ripped” relationship we frequently encounter in XLI ƼIPH SJ 1-') VEXLIV XLER FIMRK E GPEWWMGEP IZIRX management and design company. We produce projects with an aim of showing a harmonious development within the sector and the world. Aylin: Pagrus Creative Group has seized the right strategic line in future planning especially by following innovations in our sector in the last 6 years and by trying to keep up with all the newly passed industry laws and the global transformation. As an example; We can say that digital event formats will make a HMJJIVIRGI ERH TVSZMHI FIRIƼX WYGL EW JSPPS[MRK XLI GSYRXV]ƅW WSGMSPSKMGEP ERH TSPMXMGEP ƽS[ MR SVHIV XS catch customer satisfaction at the right point. Q ,S[ [SYPH ]SY HIƼRI E WYGGIWWJYP IZIRX# Samet: Impeccable events are successful. The reason for me saying this is that there is a concept over XLI QIERMRK SJ MQTIGGEFMPMX] MR SYV WIGXSV ERH MXƅW “organization” or being organized. In addition, for the WYGGIWW SJ XLI IZIRXW MXƅW ZIV] MQTSVXERX XS KMZI XLI TVSTIV QIWWEKI [MXL XLI QSXXS ERH ƼGXMSR WYMXEFPI JSV the whole audience. Aylin: Direct communication with the brand and the clients lies at the heart of a successful event. It is always important to understand the client correctly, to go deep into details and give the answers to 5W 1H of the event. The yeast of a successful event is usually mostly found in the communication that occurred prior to the event. 2020-ŞUBAT

35


7IZMRʡ 7EX VS˓PY

GáƱáżá ńáŅŸĈżħŅħƺħ -Ńľ B?S?=;HF;H>ĒL;ř G;řͮ?NCHŃľ ;N;=;Ŏ BCE;S?HŃľ <OFG;HĒTì E?H>ľ JIN;HMCS?FCHŃľ AŬLG?HŃĔ ;NĒİì <OFOHOSIL ʄCSľ <CL EIHƇͮGì M;>?=Ĕ ì͆ĒTFì IFGï SƎL?EN?ř S;JĒF;ř EIHƇͮGì ?NECFC>CL ) H?>?HFĔ CSľ <CL EIHƇͮG;=Ē IFG;Ŏ CĆCř ŝ E?H>CHŃĔ ;CƁ ŬT BCE;S?Sľ EĔͮ@?NG?Ŏ Sì >ì @;LŎ ?NG?Ŏ A?L?ECSILʅ >CSIL -?PCHĆ -;NĒLŝ͆FƇ

Q 7IZMRʡ ,ER Q IXOMRPMO HʳR]EW WM^M KIVIO ʡEP ̉QEPEV R ^HER ZI KIVIOWI QIH]EHE ]IV EPER TVSKVEQPEV EVEG P ˓ ]PE XER ]SV %RGEO VʯTSVXEN R ^ MPO OI^ SOY]EGEO O ]QIXPM SOY]YGYPEV Q ^ MʡMR 7IZMRʡ 7EX VS˓PY OMQHMV# )˓MXMQ SPEVEO %REHSPY ʘRMZIVWMXIWM ˢOXMWEHM ˢHEVM &M PMQPIV *EOʳPXIWM ˢOXMWEX ZI %REHSPY ʘRMZIVWMXIWM 8ʳVO (MPM ZI )HIFM]EX FʯPʳQPIVMRHI SOYHYQ ˢWXERFYP ʘRM ZIVWMXIWM ZI &S˓E^MʡM ʘRMZIVWMXIWMƅRHI 7M]EWIX &MPMQM ZI 9PYWPEVEVEW ˢPM̉OMPIV %ZVYTE &MVPM˓M 7M]EWEP 7MWXIQPIV

'ETXMSR PMJI #Ɓ L?@?Lż Nŝ ĨH>CHĴ SIOL MNILƑ NB;Ɓ QCFŐ =;JNCIř FC@Ĕ ;Hč ĕ=CNCHĴ SIƇ ;Hč M??CHĴ SIOL IQř JIN?HNC;Ő ʁʂ AIIč MJ??=Ľ Cż HIƁ G;>Ĕ IHFƑ <Ƒ NBĔ GIONĽ NBĔ MJ??=Ľ G;>Ĕ @LIŕ NBĔ B?;LƁ Cż ?Ĥ?=NCPĔ -ŝ Cř IL>?L Nŝ <Ĕ ì AIIč MJ?;E?L CƁ Cż H?=?MM;LƑ Nŝ >CM=IP?L IL L?;FŃĔ SIOL M?F@ MNILƑ ʅ M;Sż -?PCHĆ -;NCLŝ͆FƇ

36

,YOYOY OSRYPEV RHE EVẺX VQEPEV ]ETX Q (M]EPSK %RPEX Q ˢPIXM̉MQ 7TMOIVPMO 7YRYGYPYO )˓MXMQMƅRM XEQEQPEH Q 3TIVE WEREXʡ PEV RHER WIW I˓MXMQM EPH Q ˢRKMPM^ /VEPM]IX 1ʳ^MO %OEHIQMWMƅRHIR FẺEV WIVXMJMOEW WELMFM]MQ ] P RHER MXMFEVIR '2&' I +ʳR '22 8ʳVO /E REP ZI ,EFIV 8ʳVO 8IPIZM^]SRPEV RHE KʯVIZ EPH Q 8IPIZM^]SRPEVHE Y^YR ] PPEV GERP ]E] R QYLEFMVPM˓M LE FIV OỶEOPEV WYRYGYPY˓Y ZI 8: %RGLSV SPEVEO ʡEP ̉ X Q ɸ8ZƅRMR ]ER W VE ] P RHE 1MPPM )˓MXMQ &EOER P ˓ ƅRE FE˓P I˓MXMQ OYVYQPEV RHE 7TMOIVPMO 7YRYGYPYO 8IORM˓M I˓MXQIRM SPEVEO FẺPEH ˓ Q I˓MXQIRPMO OEVM]I VMQI VIWQM ZI ʯ^IP OYVYQ OYVYPỶPEV MPI M̉ MRWERPEV ZI PMHIVPIVI ƈ)XOMPM /SRỶQE 7YRYQ /SRỶQEG /SʡPY˓Y MPI 4VSXSOSP ZI ˢQENƉ I˓MXMQPIVMQPI HIZEQ IXQIOXI]MQ ] P RHER FY ]ERE YPYWEP ZI YPYWPEVEVEW OSRJIVERW ZI ^MVZIPIVHI QEWXIV SJ GIVIQSR] TVSXSOSP WYRYGYPY ˓Y QSHIVEXʯVPʳO ZI OSRỶQEG SPEVEO ]IV EP ]SVYQ 7YRYGYPYO ZI I˓MXMQ EPER RHEOM XʳQ OM̉MWIP ʡEP ̉QE PEV Q ] P RHER MXMFEVIR ƈ7IZMRʡ 7E˓ VS˓PY 1IHME 4VSJIWWMSREPƉ QEVOEW EPX RHE ʡEP ̉QEPEV Q HIZEQ IX QIOXIHMV ,EPIR EOEHIQMO OEVM]IVMQHI ˢWXERFYP %]H R ʘRMZIVWM XIWM ˢPIXM̉MQ *EOʳPXIWMƅRHI /SRỶQE 8IORMOPIVM I˓MXMQM ZIVM]SVYQ ʆIZVI I˓MXMQ OEH R ZI WE˓P OP ]ẺEQ OSRY PEV RHE YPYWPEVEVEW ZI YPYWEP FMVʡSO WMZMP XSTPYQ OYVYPY ̉YRYR ʳ]IWM]MQ ZI HIWXIOʡMWM]MQ

Q 1VW 7IZMRʡ XLI IZIRX [SVPH ORS[W ]SY FSXL through your work and through programs in XLI QIHME &YX [LS MW 7IZMRʡ 7EX VS˓PY JSV SYV TVIGMSYW VIEHIVW [LS [MPP VIEH ]SYV MRXIVZMI[ for the first time? I studied Economy at the Anadolu University, Faculty of Economics and Administrative Sciences and Turkish language and literature at the Anadolu University. I made researches on Political Science and International Relations, European Union Political 7]WXIQW 0E[ EX XLI -WXERFYP 9RMZIVWMX] ERH &S˓E^MʡM University. I completed the Dialogue Lecture Communication, Announcer-Presenter Training. I got voice training from Opera singers. I have a certificate of achievement from the British Royal Academy of Music.


áżĨŅ

Q 9^YR ] PPEV ERGLSVPEV EVEW RHE ]IV EPH R ^ ZI EVH RHER WYRYGYPYO ZI 1EWXIV SJ 'IVIQSR] EPER RHE HE YPYWPEVEVEW XSTPERX PEV R EVERER MWQM SPHYRY^ &Y WʳVIGM ERPEXEFMPMV QMWMRM^# 8IPIZM^]SRHE ERGLSV SPEVEO WYRHY˓YQ OỶEO LEFIV PIVM W VEW RHE SVKERM^EW]SRPEVHER ZI FEOERP OPEVHER WYRYGYPYO ZI QSHIVEXʯVPʳO ]ETQEQ MʡMR HEZIX IHM PM]SVHYQ 8IPIZM^]SRY F VEOX OXER WSRVE FY XEPITPIV HELE HE W OPẺX ] P RHER FYKʳRI OEHEV TVSXS OSPʳR ]IVEPH ˓ VIWQM WYRYQPEVHER ʯHʳP XʯVIRPIVMRI PERWQERPEVE YPYWEP ZI YPYWPEVEVEW ^MVZI OSRJIVERW ZI OSRKVIPIVI OEHEV KIRM̉ FMV IZIRX TPEXJSVQYRHE WYRY GYPYO ZI QSHIVEXʯVPʳO ]ET ]SVYQ 2IVIHI]WI LIVKʳR FMV WYRYQYQ ZEV ZI E]PEV LEXXE ] P ʯRGIWMRHIR WYRY QYQ MʡMR XIOPMƽIV KIPMT XEVMLPIV OETEX P ]SV &Y HE LIQ SVKERM^EW]SRPEV R QIQRYRM]IXM LIQ HI FIRMQ QIWPI˓M TVSJIW]SRIP SPEVEO KʯVQIQHIR OE] REOPER ]SV HM]I Hʳ̉ʳRʳ]SVYQ Q *EEPM]IXPIVMRM^PI MPKMPM OYVHY˓YRY^ QEVOEPEV ZEV &Y QEVOEPEV R ʡEP ̉QEPEV LEOO RHE FMPKM ZIVIFMPMV QMWMRM^# 8ʳQ QEVOEPEV Q XIWGMPPM ZI XIPMJ LEOPE V FIRHI FYPYRY]SV &Y QEVOEPEV Q ZI EPERPEV ̉ʯ]PI 1EWXIV SJ 8EPO 4VSJIW ]SRIP OSRỶQEG OSʡPY˓Y ZI I˓MXMQ PIVMRM MʡIVM]SV 1IXSHSPSNMWM HI MWQM KMFM ̉ELW QE SRE]P ʯ^IP FMV ]ʯRXIQ MPI I˓MXMQM KIVʡIOPỈXMVM]SVYQ 1EV OEQ HM˓IV OSRỶQE ZI WYRYQ I˓M XMQPIVMRHIR E] VER IR ʯRIQPM ʯ^IPPMO FY 1EWXIV SJ 7TIIGL OSRỶQE WS VYRPEV R R ʡʯ^ʳQʳRI SHEOP X FF R KIVIOPM HEPPEV ]PE ZI TVSJIW]SRIP LI OMQPIVPI ʡEP ̉X ˓ Q ^ FMV I˓MXMQ HE R ̉QERP O QEVOEQ 1EWXIV SJ 4VIWXMKI TVSXSOSP M̉ OʳPXʳVʳ MXMFEV ZI MQEN I˓MXMQ PIVMQM ZI HER ̉QERP ˓ Q MʡIVIR QEVOEQ

Since 2003, I worked at the CNBC-e, 32. Gün, CNN Türk, Kanal 24 and Haber Türk Televisions. I worked in the television for many years as a live correspondent, and as a news anchor. In addition to TV; I continue my training career, which I started in 2003 as an Announcer-Presenter Technique trainer in educational institutions affiliated to the Ministry of National Education, with “Effective Speaking, Presentation, Speaker Coaching, Protocol and Image” training for businesspeople and leaders. Since 2008, I have been taking part in national and international conferences and summits as master of ceremony, protocol host, moderator and speaker. All my personal activities in the field of hosting and training are continuing under the

FVERH ƈ7IZMRʡ 7E˓ VS˓PY 1IHME 4VSJIWWMSREPƉ since 2014. Currently, in my academic career, I teach Speaking 8IGLRMUYIW EX XLI -WXERFYP %]H R 9RMZIVWMX] Faculty of Communication. I am a member and supporter of many international and national NGOs on environment, education, women and wellness issues. Q =SY LEZI FIIR EQSRK XLI ERGLSVW JSV QER] ]IEVW ERH XLIR ]SY LEZI FIGSQI XLI WSYKLX after name of international meetings in the field of hosting and Master of Ceremony. Can you describe this process? During the news belts that I was presenting as a television anchor, I was invited to host and moderate by organizations and ministries. 2020-ŞUBAT

37


/SRỶQER R 1EXIQEXM˓M EOEHIQMO SPEVEO HE MPIVPIQIO MWXI]IRPIV MʡMR OSRỶQE I˓MXQIRM SPQEO MWXI]IRPIV MʡMR ʡSO ʯ^IRPI WIʡMPQM̉ FMV I˓MXMQ TVSKVEQ 1EWXIV SJ :SM GI WIWPIRHMVQI ]ETX ˓ Q QEVOEQ 1EWXIV SJ 2I[W MWI LEPIR QIH]ER R JEVOP EPERPEV RHE HIZEQ IXXM˓MQ KE^I XIGMPMO VʯTSVXEN LEFIV ZI QIH]E WYRYGYPY˓Y EPERPEV RHE ]ETX ˓ Q ʡEP ̉QEPEV 1EWXIV SJ /I]RSXI ^MVZIPIV KMFM IX OMRPMOPIVHI OI]RSXI OSRỶQE ]ETX ˓ Q EPER Q 1EWXIV SJ 7XSV] ʯ^IP FMV EPER 1EVOEPEV R ]E HE OM̉MPIVMR KIVʡIO LM OE]IPIVMRM ZI FY ]SPPE LIHIƽ IVMRM FYPHYVQE]E ʡEP ̉ER FMV HER ̉QERP O LM^QIXMQ 8ʳQ 1EWXIV QEVOEPEV Q MWQMQ 7IZMRʡ 7EX VS˓PY ERE QEVOEW EPX RHE XSTPER ]SV 8ʳQ I˓MXMQ ZI HER ̉QERP OPEV FMVIFMV FIR ZIVM]SVYQ Q ʘRMZIVWMXIPIVHI ZIVHM˓MRM^ HIVWPIV WYRYGYPYO OSRY WYRHE Q # +IRʡPIVMR FY EPERE FEO ̉ Eʡ W REW P# )˓MXMQPIVMQM ˢPIXM̉MQ *EOʳPXIWMƅRI FE˓P SPEVEO SOYP WIʡ QIPM FMV HIVW SPEVEO ZIVM]SVYQ =ERM SOYPHE X T JEOʳPXIWMR HIR HI QʳLIRHMWPMOXIR HI TWMOSPSNMHIR HI MPIXM̉MQHIR HI WELRI WEREXPEV RHER HE ʯ˓VIRGMPIVMQ ZEV ,IV EPER HER ʯ˓VIRGM]I M]M FMV OSRỶQEG SPQE] IXOMPM OSRỶQE ZI WYRYQ ]ETQE] ƈEOEHIQMO ZI XISVMWMƉ MPI FMVPMOXI ʯ˓ VIXM]SVYQ &YRY FMV OYVW KMFM Hʳ̉ʳRQI]MR ʘRMZIVWMXI EOEHIQMO FMV QIGVE SPHY˓YRHER I˓MXMQPIV HI EOEHIQMO FMPMQWIP XIQIPPIVM SPER FMV ̉IOMPHI HIZEQ IHM]SV ʘRMZIVWM XIHI E]V GE QIH]E WIOXʯV XIQWMPGMWM SPEVEO HE KIRʡPIVMR QIH]E]E EPERE LE^ VPERQEPEV ]ʯRʳRHI HER ̉QERP O ]E T ]SVYQ ʘRMZIVWMXIHI I˓MXMQPIVMQ %ZVYTE &MVPM˓M ʯ˓VIR QI ZI I˓MXMQ WXERHEVXPEV RE Y]KYR ZI OSRXVSP IHMPIFMPMV ̉IOMPHI HIZEQ IHM]SV =MRI OSRỶQE ZI WYRYQ ʳ^IVMRI ]E^H ˓ Q FMPMQWIP QEOEPIPIV EVẺX VQEPEV ZI WSR ]E^H ˓ Q OMXEF Q HE =ʔ/ƅʳR XEPIT IXXM˓M EOEHIQMO ':ƅQHI ]IVEP ]SV Q ʘWX Hʳ^I] ]ʯRIXMGMPIVI IXOMPM OSRỶQE LMXEFIX WY RYQ ZI MPIXM̉MQ OSRYPEV RHE I˓MXMQPIVHI ZIVM]SVWYRY^ ʘWX Hʳ^I] ]ʯRIXMGMRMR EPQEW KIVIOIR ʯRIQPM OSRYPEV LEOO RHE ʳPOIQM^HI OM ]EOPẺ QPEV REW P# ʔ^IPPMOPI 8)( OSRỶQEPEV KMFM YPYWPEVEVEW FS]YXXER ]E] PER OSRỶQE ZI WYRYQ HEPKEW MPI ]ʯRIXMGMPIV HELE JE^PE OSRỶQEO ZI ]SP LMOE]IPIVMRM TE]PẺQEO MWXIV SPHY %]V GE WM^ HI FMPMVWMRM^ OM EVX O LIQ JEVOP QEVOEPEV R FY PỶXY˓Y LIQ HI OYVYQ MʡM SVKERM^EW]SRPEV OSRJIVERW ^MVZI KMFM EVXX ZI ]ʯRIXMGMPIVMR HI FYVEHE OSRỶQEPEV MWXIRM]SV ]E HE ]ʯRIXMGMPIV OSRỶQEO QEVOEPEV MPI ]IV EPQEO MWXM]SVPEV 3 RIHIRPI FY RIX[SVO ZI OSRỶEVEO MPI XM̉MQ OYVQE OIRHMRM QEVOER TVSNIRM FẺEV R ERPEXQE EPERPEV KIRM̉PIHM :I I˓MXMQ EPQEO MWXI]IR ʳWX Hʳ^I] ]ʯ RIXMGMPIV HI FY Hʳ^IRI Y]QEPEV KIVIOXM˓MRM ]IRM M̉ QS HIPMRMR OSRỶQEO ZI FY ]SPHER ʡ OER EPERPEV SPHYOPEV R KʯVIVIO FERE FẺZYVY]SVPEV ,IV ]ʯRIXMGM ZI PMHIV QYX PEOE WELRI]I ʡ OQEO XSTPYPYO ʯRʳRHI OSRỶQEO HYVY QYRHE OEP ]SV 3 RSOXEHE FIRMQ HI XEZWM]IQ FMPMRʡPM ̉I OMPHI M]M FMV OSRỶQEG SPEFMPQIO MʡMR QYXPEOE I˓MXMQ ZI HER ̉QERP O EPEVEO MPIVPIQIPIVM (IRIQI ]ER PQE ]ʯR XIQPIVM M]M LMWWIXQIHMOPIVM HIRI]MQPIVPI SPQEW QSXMZEW ]SRPEV R O VEFMPM]SV 3 ]ʳ^HIR LIV QIZOMHI I˓MXMQ ̉EVX

38


After leaving the television, these demands became more frequent. Since 2008, I have been a host and moderator on a wide-ranged event platform, from official protocol presentations to award ceremonies, launches, national and international summits, conferences and congresses. I have a presentation almost every day and offers come in for my presentation, months or even 1 year ago and the dates are closed. I think this is due to the satisfaction of the organizations as well as my view of the occupation professionally. Q 8LIVI EVI FVERHW ]SY LEZI IWXEFPMWLIH VIKEVHMRK ]SYV EGXMZMXMIW 'ER ]SY XIPP YW EFSYX the work of these brands? All my trademarks are registered and I have their copyrights. These brands and areas are as follows; Master of Talk: Includes professional speaker coaching and tutorials. I perform the training with a special method approved to myself, as its methodology. This is the most important feature that distinguishes my brand from other speech and presentation trainings. Master of Speech is a brand of education and consultancy focused on the solution of speech problems, where we work with the necessary branches of medicine and professional physicians. Master of Prestige is my brand including, protocol, business culture, reputation and image and consultancy. The mathematics of speech is a very carefully selected training program for those who want to advance academically as well, for those who want to become speech instructors. Master of Voice ismy voiceover brand. Master of News is my work in the fields of journalism, interview, news and media presenter, which I still continue in different areas of the media. Master of Keynote ismy field of keynote speaking at events such as summits. Master of Story is a private field. It is my consulting service that tries to find the true stories of brands or people and their goals in this way. All my Master brands, are gathered under my name, the main FVERH 7IZMRʡ 7EX VS˓PY - HS EPP XLI XVEMRMRK ERH counseling directly. Q %VI XLI GSYVWIW ]SY KMZI EX XLI YRMZIVWMXMIW about hosting? How do young people look at this area?

I give my training as an elective course at the school, associated with the Faculty of Communication. In other words, I have students from the medical school, engineering, psychology, communication, performing arts. I teach students from all fields to be a good speaker, to give effective speeches and presentations along with “academic and theory.” Don't think of it as a course. Since the university is an academic medium, education continues in a way that has academic scientific foundations. In addition, as a media sector representative at the university, I advise young people to prepare for the media. My studies at the university continue in accordance with the European Union's learning and education standards and in a controllable manner. Also, scientific articles, researches and my last book I wrote about speech and presentation are included in my academic CV requested by the Council of Higher Education. Q =SY KMZI XVEMRMRK XS WIRMSV I\IGYXMZIW MR IJJIGXMZI WTIEOMRK SVEXSV] TVIWIRXEXMSR ERH communication. How are the approaches in our country about the important issues that the senior manager should take? With the wave of speeches and presentations spreading from an international dimension, especially TED Talks, executives became more interested in talking and sharing their road stories. In addition, you know that now both in-house organizations (conferences, summits, etc.) where different brands meet have increased and managers are also asked to speak, or managers want to speak, to be involved with their brands. Therefore, this network and communication by talking, self, brand, project, the areas of success has expanded. And the senior managers who want to be educated are also appealing to me, seeing that they need to follow that order, that the new business model is to speak up and that they are areas that have gone down that path. Every manager and leader has to go on stage and speak in front of the community. My advice at that point is to make sure that they progress by getting training and counselling in order to be a good speaker consciously. Trial-and-error methods can break their motivation by having experiences they don't feel good about. So training is essential in every position.

2020-ŞUBAT

39


,ʳP]E )ZIRX ;IHHMRK 3WQER %OXẺ

&ẺEV P FMV HEZIXMR W VV ʡSO M]M TPERPEQEH V

ħ [ ] e È JfJÈ ʄ P?HƁ M?ENŬLƎ <?HCŕ ľͮCŕ B?L >;ECE;MĒH>;ř T?PŎ ;F>Ē͆Ēŕ Ƈ͆LìͮĒŕ PĔ >;Bì ŬH?GFCMľ N;M;LF;>ĒEF;LĒGĒř B;S;Nì A?Ćľͮľ ?ř <ƎSƎŎ GONFOFƇ͆Oŕʅ

,ʳP]E (EZIX MR ] P RHE WʳWPIQI MPI FẺPE]ER WI VʳZIRM MPIVPI]IR ^EQERPEVHE OSQTPMOI FMV SVKERM^EW]SR ERPE] ̉ RE HʯRʳ̉Qʳ̉ 1ʳ̉XIVMRI Hʳ˓ʳR ZI OYVYQWEP HEZIXPIVM]PI MPKMPM LIV XʳVPʳ MWXIOPIVMRM XIO FMV ʡEX EPX RHE GIZETPE]EFMPIR JMVQE]E FYKʳRI OEHEV FMR Hʳ˓ʳR ZI IZIRX SVKERM^EW]SRYRY FẺEV ]PE KIVʡIOPỈXMVQM̉ Q &ẺEV P FMV SVKERM^EW]SR ̉MVOIXMRMR IR HI˓M̉QI^ OYVEP WM^GI RIHMV# +ʳRʳQʳ^ʳR L ^PE HI˓M̉IR XVIRHPIVMRM Qʳ̉XIVMPIVMRI IR M]M ̉IOMPHI WYREFMPQIOXMV ,IV KIʡIR KʳR ]IRMPIRIR HI XE] ZI ]IRMPMOPIVMR XEOMTʡMWM SPQEOX V Q ,ʳP]E ;IHHMRK )ZIRX SPEVEO RI XʳV TVSNIPIV KIPM̉XMVM]SVWYRY^# &ẺXE ˢWXERFYP SPQEO ʳ^IVI ʳPOIQM^MR LIV MPMRI LM^QIX KʯXʳVʳ]SVY^ ,EXXE ]YVX H ̉ RHE WIRI ʯRGI 6SQER ]EHE ZI WIRI ʯRGI -VEO )VFMPƅHI HI HEZIXPIV ZIVHMO

8LI WIGVIX XS E WYGGIWWJYP MRZMXEXMSR MW ZIV] KSSH TPERRMRK

=39 '%2ƅ8 8%/) % 6-7/

ʄàĔ ?P?HƁ M?=NIL Cż GƑ DI< ;ř ?ĤILƁ NB;Ɓ # ?HDIƑ CNż ?P?LƑ GCHONĔ ;Hč GILĔ CGJILN;HNFƑ GƑ AL?;N?MƁ B;JJCH?Mż Cż NBĔ J;MMCHĴ GƑ >?MCAHż Nŝ FC@Ĕʅ

40

,ʳP]E(EZIXƅW EHZIRXYVI [LMGL FIKER with decoration in 1996, has turned into a complicated organizational approach in later times. The company, [LMGL GER ERW[IV MXW GYWXSQIVWƅ all requests regarding wedding and corporate invitations under one roof, has successfully realized 12 thousand wedding and event organizations until

today. Q What do you think is the most unchangeable rule of a successful organization company? -X MW FIMRK EFPI XS TVIWIRX XSHE]ƅW rapidly changing trends to its customers in the best way possible. It is being the follower of the details and innovations that are renewed every day.


2020-ŞUBAT

41


3VKERM^EW]SRPEV Q ^ IOMFMQM^PI FMVPMOXI KIPM̉XMVHM˓MQM^ ʯ^IP WLS[PEV MPI YRYXYPQE^ O P ]SVY^ Q ̈MVOIXMRM^MR KIVIO WIOXʯV MʡMRHI ZI KIVIOWI ʳPOIQM^ KIRIPMRHI IPHI IXXM˓M HIRI]MQPIVHIR ZI OE^ER QPEV RHER Wʯ^ IHIV QMWMRM^# ,ʳP]E )ZIRX ;IHHMRK OYVYPỶYRHER FYKʳRI KIVʡIO PỈXMVQM̉ SPHY˓Y FMRPIVGI SVKERM^EW]SRHER IHMRHM˓MQM^ HIRI]MQPIV ZI FMVMOMQPIV HS˓VYPXYWYRHE QIOERPEVHE HELE ʯRGIWMRHI ]ETQ ̉ SPHY˓YQY^ FIR^IV Hʳ˓ʳR ZI OYVYQWEP HEZIXPIVMR ʯR WYRYQYRY ]ETEVEO ˢWXERFYPƅYR LIV XEVEJ R HSPẺQE]E KIVIO OEPQEHER FM^PIVM ^M]EVIX IHIVIO Qʳ̉XIVMPIVMQM^MR FY ]S˓YR M̉ XIQTSWY EVEW RHE M̉MRM OSPE]PẺX VEFMPQIOXI]M^ Q (IOSV ZI QIRʳ MʡIVMOPIVM FEO Q RHER RI XʳV ]IRMPMOPIV KʳRHIQHI# 1ʳ̉XIVMPIVMRM^I ] P MʡMR JEVOP RI XʳV LM^QIXPIV WYREGEOW R ^# ] P RHE ʡMJXPIVMQM^ HELE WEHI ZI HS˓EPP OXER ]ERE HIOSVPEV FIOPM]SV &M^PIV HS˓EHER MPLEQ EP ]SVY^ =IRM ] PHE FELʡI Hʳ˓ʳRPIVM SPHYOʡE ʯR TPERHE 1EWEPW OSR WITXM ʯR TPERHE XYXEVOIR HELE FM^HIR GEWYEP XEV^ HI HM˓MQM^ OSRWITX HI FY W VEPEV KʳRHIQMQM^HI ] P MʡMR I˓PIRGIRMR ZI EP ̉ PEKIPQM̉MR H ̉ RHE OM ̉SZPEV Q ^ ʡMJXPIVMQM^I WYRY]SV SPEGE˓ ^ 1IRʳPIVMQM^HI ZIKER HM]EFIX OSWLIV KMFM EPXIVREXMƽIVMQM^ HI LIV WIRI SPHY ˓Y KMFM FY WIRI HI QIZGYX Q (IOSV SPKYWY FMV HEZIXMR SPQE^WE SPQE^ ZI XMXM^PMOPI ]ET PQEW KIVIOIR FMV OSRY ,ʳP]EƅR R FY OSRYHE OM FẺEV W R R W VV RIHMV# &ẺEV Q ^ R W VV M]M TPERPEQE ]ETQEO HM]IFMPMVM^ % TPER ]ER W VE & TPER ]ET ]SVY^ & TPER HE FM^I ]IXIVWM^ OEP V WE HM]I Hʳ̉ʳRʳT QYXPEOE ' TPER HE ]ET ]SVY^ 4EVHSRY SPQE]ER FMV M̉ ]ETQEOXE] ^ &Y RIHIRPI ʡSO MRGI E]V R X PEV HELM Kʯ^HIR OEʡ VQ ]SVY^ &ẺEV P FMV HEZIX MʡMR XIGVʳFIPM ZI HS˓VY JMVQE MPI ʡEP ̉QEO SPHYOʡE ʯRIQPM Q ,ʳP]E (EZIX OYVYQWEP SVKERM^EW]SRPEV ZI TVIWXMNPM Hʳ˓ʳRPIVHI OIRHMRHIR Wʯ^ IXXMVM]SV &Y OEHEV ʡỈMXPMPM˓M RI]I KʯVI SPỶXYVY]SVWYRY^# ʆỈMXPMPM˓MQM^M ] PPEV R XIGVʳFIWMRI FSVʡPY]Y^ EWP RHE +IʡQM̉M KʳRʳQʳ^I Y]EVPE] T ]IRM XVIRHPIV MPI LEVQER PEH ˓ Q ^ ^EQER LIV ʡMJX MʡMR JEVOP OSRWITX LIV JMVQE MʡMR FMV QSXXS OSPE]GE SVXE]E ʡ OQ ̉ SPY]SV 8EWEV Q IOMFMQM^ HʳR]EHEOM ]IRMPMOPIVM XVIRHPIVM SPHYOʡE ]EO R HER XEOMT IXQIOXI SRPEV R HE OEXO PEV Fʳ]ʳO Q 1ʳ̉XIVMPIVMRM^M HEZIX TPERPEQEPEV RHE ]ʯRPIRHMVM]SV QYWYRY^# 1ʳ̉XIVMPIVMQM^ WE˓SPWYRPEV XIGVʳFIQM^I KʳZIRM]SVPEV ZI FM^I KIPHMOPIVMRHI LI]IGERPEV RE IR E^ SRPEV OEHEV SVXEO SPHY˓YQY^Y KʯVʳT HS˓VY ]ʯRPIRHMVHM˓MQM^HIR IQMR SPY]SVPEV =ʯRPIRHMVQIPIVMQM^M FY ]ʳ^HIR OSPE]GE FIRMQWM]SVPEV 7M^M HMRPI]IR JMOMVPIVMRM^M ERPE]ER ZI WM^

42

JEVO RHE SPQEHER LE]EPPIVMRM^HIOM HEZIXM WM^MR EH R ^E TPERPE]ER FMV JMVQE] ^ Q (EZIX QIOER R RI]I KʯVI FIPMVPM]SVWYRY^# 8ʳVOM]IƅHI OM HEZIX QIOERPEV R KIVIO XIORMO ZI KIVIOWI MʡIVMO SPEVEO ]IXIVPM FYPY]SV QYWYRY^# 1IOER ʯRGIPMOPM SPEVEO M]M LM^QIX EPEFMPIGI˓MQM^ HELE ʯRGIWMRHI M]M LM^QIX EPH ˓ Q ^ QIOERPEV EVEW RHER WI ʡM]SVY^ ʆMJXMR XIVGML IXXM˓M PSOEW]SR HE FM^MQ MʡMR ʯRIQ EV^ IHM]SV (EZIX QIOERPEV ʡS˓Y ^EQER XIORMO ERPEQ HE TIO WIʡIRIO WYREQ ]SV WYRWE HE ]IXIVPM SPEQ ]SV %RGEO ,ʳP]E ;IHHMRK SPEVEO XIORMO ZI HM˓IV OSRYPEVHE IOWMOPIVM OSPE]GE XEQEQPE]EFMPM]SVY^ Q )ZIRX WIOXʯVʳ WM^MR MʡMR RI MJEHI IHM]SV# )ZIRX WIOXʯVʳ FIRMQ M̉MQ LIV HEOMOEW RHER ^IZO EPH ˓ Q Y˓VẺ Q ZI HELE ʯRIQPMWM XEWEVPEH OPEV Q R LE]E XE KIʡM̉M Q Event Sektörünün, ülkemizde yeterince kurumWEPPẺX ˓ RE MRER ]SV QYWYRY^# +ʳRʳQʳ^HI M̉M M]M FMPIR MPI HELE ]IRM FẺPEQ ̉ SPER JMV QEPEV RI ]E^ O OM E]R M̉M ]ETX ˓ R Hʳ̉ʳRʳ]SV ZI E]V GE M̉M PE] O MPI ]ETER JMVQE WE] W ʡSO E^ /YVYQWEPPẺ QEO IZIRX WIOXʯVʳ MʡMR RI OEHEV JE]HEP SRY HE Hʳ̉ʳR Qʳ]SV HI˓MPMQ 7IOXʯVHI OEPMJM]I IPIQIR FYPQEO OSPE] SPQY]SV =IXM̉XMVHM˓MQM^ TIVWSRIPPIV MPI WE˓PEQ EH Q PEVPE MPIVPIQIO ʡSO HELE QERX OP SPEGEOX V


We have alternatives like vegan, diabetes, kosher on our menus this year as we do every year. Q 8LI JEGX SJ HIGSV MW E QYWX JSV ER MRZMXEXMSR ERH E subject that needs to be done meticulously. What is XLI WIGVIX SJ ,ʳP]EƅW WYGGIWW MR XLMW VIKEVH# 8LI WIGVIX SJ SYV WYGGIWW MW KSSH TPERRMRK ;IƅVI doing Plan A as well as Plan B. If Plan B is not enough JSV YW [I HS TPER ' ;IƅVI HSMRK E NSF [MXLSYX ER] excuse. Therefore, we do not lose sight of even very ƼRI HIXEMPW -X MW ZIV] MQTSVXERX XS [SVO [MXL XLI experienced and the right company for a successful invitation. Q ,ʳP]E(EZIX QEOIW MXW REQI MR GSVTSVEXI IZIRXW and prestigious weddings. How do you create such HMZIVWMX]# We actually owe our diversity to years of experience. When we adapt the past to the present and blend it with new trends, different concepts for each couple and a motto for each company are easily revealed. Our design team follows the innovations and trends around the world very closely and their contribution is great.

Q ;LEX OMRH SJ TVSNIGXW HS ]SY HIZIPST EW ,ʳP]E ;IHHMRK )ZIRX# We provide services to every province of our country, especially Istanbul. We even gave invitations abroad 19 years ago in Romania and 8 years ago in Erbil, Iraq. We make our organizations memorable with special shows that we have develop together with our team. Q Can you tell us about your company’s experiences ERH EGLMIZIQIRXW FSXL [MXLMR XLI WIGXSV ERH throughout our country? HülyaDavet, in line with the experiences and accumulation we have gained from thousands of organizations that have been realized since its foundation, we can facilitate the task of our customers who visit us in this busy pace of work by making pre-presentation of similar wedding and corporate invitations that we have made before in the venues, without any need of travelling all over Istanbul. Q ;LEX OMRH SJ MRRSZEXMSRW EVI SR XLI EKIRHE MR terms of decoration and menu contents? What HMJJIVIRX WIVZMGIW [MPP ]SY SJJIV XS ]SYV GYWXSQIVW for 2020? In 2020, our couples expect more pure and naturalistic HIGSV ;IƅVI MRWTMVIH F] REXYVI +EVHIR [IHHMRKW EVI quite at the forefront in the new year. While keeping the fairytale concept in the foreground, the concept we call more casual style is also on our agenda at this time. For the year 2020, we will be offering to our couples our entertainment and unconventional shows.

Q (S ]SY HMVIGX ]SYV GYWXSQIVW MR MRZMXEXMSR planning? We thank our customers as they trust our experience and when they come to us, they see that we share their excitement and they are sure that we direct them GSVVIGXP] 8LEXƅW [L] XLI] IEWMP] EHSTX XS SYV HMVIGXMSRW We are a company that listens to you, understands your ideas and plans the dream invitation for you even when you are not noticing it. Q ,S[ HS ]SY HIXIVQMRI XLI ZIRYI SJ XLI MRZMXEXMSR# (S ]SY ƼRH XLI MRZMXEXMSR ZIRYIW MR 8YVOI] WYƾGMIRX both technically and in terms of content? We choose the venue primarily from the ones where we can get good service and where we have previously VIGIMZIH KSSH WIVZMGI 8LI GSYTPIƅW TVIJIVVIH PSGEXMSR is also important for us. Invitation venues often do not offer many technical options, even if they do, this is not enough, however, as Hülya Wedding, we can easily GSQTPIXI XLI HIƼGMIRGMIW MR XIGLRMGEP ERH SXLIV MWWYIW Q ;LEX HSIW XLI IZIRX WIGXSV QIER XS ]SY# The Event sector is my business, the work I enjoy its every minute, and more importantly, passing to life of what I have designed. Q (S ]SY FIPMIZI XLEX XLI )ZIRX 7IGXSV MW institutionalized enough in our country? The event sector unfortunately has come to a position nowadays that companies that know the job well and those that have just started are thought to make the WEQI NSF - HSRƅX FIPMIZI MX MW HSRI [MXL QIVMX I\GITX for a few companies. Frankly, I am thinking the use of MRWXMXYXMSREPM^EXMSR JSV XLI IZIRX MRHYWXV] -XƅW RSX IEW] XS ƼRH UYEPMƼIH TISTPI MR XLI WIGXSV -X QEOIW QSVI WIRWI XS XEOI ƼVQ WXITW [MXL XLI TIVWSRRIP [I LEZI XVEMRIH 2020-ŞUBAT

43


%PM )JHEP -̉ OEO

ˢ]M FMV IXOMRPMO Qʳ̉XIVM ]EX V Q H V NECHFCEF?L ;SHĒ T;G;H>ì JIN;HMCS?Ő GƎͮN?LCF?LĔ S;JĒFGĒͮ S;NĒLĒGF;L>ĒL -;>?=Ĕ AƎT?Ő PĔ ?NECF?SC=ľ <CL N;HĒNĒŕ ILN;GĒ S;L;NĒJ B;POĆ >ì͆ĒN;L;Ŏ ?NECHFCŎ S;JG;Ŏ E;SH;EF;LĒ <ŝͮì B;L=;G;ENĒL -;NĒͮ ;>?NF?Lľ PĔ E;H;FĒř B;=GCH>?Eľ >Ĕ͆ľͮCGF?LĔ <;EĒF;L;Ŏ ?NECHFCŎ <ìͮ;LĒMĒ AŬTF?GF?HCL

%PM )JXEP -̉ OEO %HERE HS˓YQPY FMV )RHʳWXVM Qʳ LIRHMWM 7EZYRQE WERE]MM ZI FMV ʡSO ʯRIQPM OYVYPỶXE QʳLIRHMWSPEVEO ʡEP ̉X OXER WSRVE &7, )Z %PIXPIVM ZI 7ER % ̈ƅRMR QEVOIXMRK HITEVXQER RHE KʯVIZ EPH /Y VYQYR QEVOE MPI RMLEM XʳOIXMGM EVEW RHEOM FʳXʳR FE˓ PEQPEV TIVEOIRHI OEREP ʳ^IVMRHIR JEEPM]IX KʯWXIVIR FMVMQMRM ]ʯRIXXM -̉ OEO 8ʳVOM]I W R VPEV MʡIVMWMRHI LE VMXER R ]ʳ^HI ƅR RHE IZIRXPIV ZI IXOMRPMOPIV Hʳ^IRPIHM Q )XOMRPMO TVSNIPIVM QEVOEPEV MʡMR RIHIR ʯRIQPMHMV# 1EVOEPEV MʡMR M]M IXOMRPMO TVSNIWM REW P XEVMJ IHMPMV# 1EVOE ʳVʳR XʳOIXMGM TE^EV ZI WEX ̉ OEREP ^MRGMVMRM XEQEQPEQEO MʡMR ʡSO ʯRIQPMHMV +IʡXM˓MQM^ ] PPEVHE OE^ERʡPEV R HELE JEVOP SPHY˓Y ^EQERPEV KIʡMVHMO /EVP P OPEV HELE JE^PE]H ZI IXOMRPMOPIVHI RMXIPMOXIR ʡSO WLS[ SJJ ERPE] ̉ LEOMQHM +ʯZHI KʯWXIVQIO ZI VE OMTPIVI WLS[ ]ETQEO KMFM 0EOMR FYKʳRʳR HʳR]EW RHE TIVEOIRHIGMPMO ʯRIQ OE^ERQ ̉ SPYT OE]REOPEV R HS˓ VY OYPPER PQEW ^SVYRPY LEPI KIPHM 8ʳOIXMGMPIV ZIVM]I ʡSO L ^P YPẺ T WEX R EPEGEOPEV ʳVʳR LM^QIX OSRYWYR HE ʡSO FMPMRʡPMPIV 8ʳOIXMGM EVX O ʳVʳR ʯ^IPPMOPIVMRM KʯV QIOXIRWI ʳVʳR ZI ZI]E LM^QIXM HIRI]MQPI]IVIO WEX R EPQE ]SPYRY XIVGML IHM]SV &Y RIHIRPI QEVOEPEVHE WEX ̉ WXVEXINMPIVMRM HIRI]MQPIQI ]ʯRʳRHI OYVKYPE]EFM PM]SVPEV /SRYRYR FʳXʳRʳRʳ IPI EPH ˓ Q ^HE RMXIPMOPM ZI M]M LE^ VPERQ ̉ FMV IXOMRPMO TVSNIWM LIV QEVOE MʡMR E^E QM ʯRIQI WELMTXMV 2MXIPMOPM FMV IXOMRPMO HS˓VY HIRI]MQM ]ẺEXEFMPIRHMV %]V GE IXOMRPMO WSRYRHE HS˓VY VETSVY ʡ OEVEFMPIR FMV IXOMRPMO TVSNIWM FẺEV P FMV TVSNI SPEVEO XER QPEREFMPMV Q &MV IXOMRPMO TVSNIWMRMR FẺEV P SPQEW LERKM WS-

44

RYʡPEVPE XEVMJ IHMPMV# 7EX ̉ EHIXPIVM ZI OEREP R LEGQMRHIOM HI˓M̉MQPIVI FE O PEVEO IXOMRPMO FẺEV W Kʯ^PIQPIRMV 0EOMR FY FẺEV Kʯ^PIQM IXOMRPM˓MR IVXIWM KʳRʳ OIRHMRM KʯWXIVQI^ +I RIPHI Hʳ̉ʳPIR LEXE LIT FYHYV ]ETX O RI SPHY WEX ̉PEV Q EVXX WSVYWYHYV 8ʳOIXMGMRMR TSXERWM]IPMRI KMVIFMPHM] WIO I˓IV MPO MLXM]EʡXE WM^I ]ʯRIPIGIOXMV )XOMRPMOPIV E]R ^EQERHE TSXERWM]IP Qʳ̉XIVMPIVI ]ET PQ ̉ ]EX V QPEVH V Q 1EVOEPEV LERKM OVMXIVPIVI KʯVI IXOMRPMO ENERWPEV R FIPMVPIV# 7M^I KʯVI ENERW WIʡMQPIVMRHI LERKM ]SPPEV Y]KYPERQEP # 1EVOEPEV IXOMRPMO ENERWPEV R KIRIPHI WIOXʯV HIRI]MQM ZI WELE VIJIVERWPEV RE KʯVI WIʡQIOXIHMVPIV &IRGI ENERW WIʡMQPIVM ]ET PQ ̉ IXOMRPMOPIVMR WSRYʡPEV R KʯW XIVIR ZI VETSVPE]ER YRWYVPEV Kʯ^IXMPIVIO ]ET PQEP H V %]V GE XEWEV QPEV R WELEHE KIVʡIOPỈQIWM HI E]V FMV OVMXIVHMV +IRIPHI KʯVWIP XEWEV QPEV IOVERHEOM KʯVʳRXʳ WʳRHIR ^M]EHI WELEHE HELE JEVOP Kʯ^ʳOQIOXIHMV &Y RIHIRPI WELE]E MRMPHMOXIR WSRVE XEWEV Q R EW P KʳGʳ Rʳ HELE RIX KʯVIFMPM]SVY^ Q 8ʳVOM]IƅHI ʡSO WE] HE JIWXMZEP TVSNIPIVM JYEV ʡEP ̉QEPEV ZI QEVOEPEV R MRHSSV SYXHSSV IXOMRPMOPIVM KIVʡIOPỈXMVMPQIOXI (ʳ^IRPIRIR XʳQ FY TVSNIPIVMR RMXIPM˓M REW PH V# )OWMO KʯVHʳ˓ʳRʳ^ ]ERPEV ZEV Q # 4E^EVHE IXOMRPMOPIV FMV ʡSO MLXM]EGE KʯVI HI˓M̉MOPMO KʯW XIVQIOXIHMV ʆSO RMXIPMOPM IXOMRPMOPIV QIZGYX &YRYR ]E R RHE FS̉E LEVGERER TEVEPEVHE QIZGYX &IR KIRIPHI HIZEQP P O EV^ IXQI]IR IXOMRPMOPIVM KʯVʳ]SVYQ ʘVʳR PERWQER ʡSO LEGMQPM FMV IZIRX MPI ]ET PQ ̉ EQE TIOM̉ XMVQI ZI HIRI]MQPIQI IZIRXPIVMRMR ]ET PQEQEW QEV OEPEV HS˓VY WSRYGE KʯXʳVQIQIOXIHMV Q &ẺEV P FMV IXOMRPMO TVSNIWMRHI RI XʳV HIXE]PEV ʯR TPERHE SPQEP # )XOMRPMO EPER R R MʡIVM˓MRHI ]IV EPQEW KIVIOIR ZI WSR OYPPER G ] MORE IHIFMPIGIO XʳVHIR HIXE]PEV WM^GI RIPIVHMV# &ẺEV P FMV IXOMRPMO SVXEQ RHE IR ʯRIQPM OSRY OYVYQ WEP HIXE]PEVE WEH O OEP RQEW H V %]V GE QEVOE ʳVʳR FʳXʳRPʳ˓ʳRʳ FS^QEQEO EH RE ʳVʳR ZI ZI]E LM^QIX RIX ERPEX PQ ̉ SPQEP H V )XOMRPMO EPER RHE Qʳ̉XIVMPIVM


Q ;L] EVI XLI IZIRX TVSNIGXW MQTSVXERX JSV XLI FVERHW# ,S[ KSSH IZIRX TVSNIGXW EVI HIWGVMFIH JSV XLI FVERHW# It is crucial to complement the brand, product, consumer, market and sales channel chain. We've had times in the recent years where earnings have been more diverse. Profitability was greater and events were dominated by a show-off understanding rather than quality. Like making an appearance and showing off to the competitors. However, in today's world, retailing has gained importance and the right use of resources has become mandatory. Consumers are very conscious about the product/service they will buy by accessing the data very quickly. The consumer now prefers to experience and purchase the product and/or the service rather than WIIMRK XLI TVSHYGXĆ…W JIEXYVIW 8LIVIJSVI XLI FVERHW EVI also able to design their sales strategies on experiencing. When we consider the whole subject, a high-quality and well-prepared event project has the utmost importance for every brand. A high-quality event is one that can provide the right experience. In addition, an event project that can produce the correct report at the end of the event can be described as a successful project. Q ;MXL [LMGL VIWYPXW XLI WYGGIWW SJ ER EGXMZMX] TVSNIGX is described?

% KSSH EGXMZMX] is customer investment =NCPCNC?Ĺź ;LÄ” ;FMĹ? CHP?MNG?HNĹź G;>Ä” @IL NBÄ” JIN?HNC;Ĺ? =OMNIG?LĹź $OMĆ NĹ? =L?;NÄ” ĂŹ HC=Ä” ;HÄ? CGJL?MMCPÄ” JO<FC=CNĆ‘ ?HPCLIHG?HĆ ;HÄ? NĹ? G;EÄ” ;=NCPCNC?Ĺź <Ć‘ B;H>CHÄ´ IOĆ =;LLINĹź CĹź NĹ? Q;MNÄ” L?MIOL=?Ĺź Ć‘ FIIECHÄ´ ;Ć NBÄ” M;F?Ĺź HOG<?LĹź ;HÄ? =B;HA?Ĺź CĹ™ NBÄ” =B;HH?Ĺ?Ę‚Ĺź PIFOGÄ” NBÄ” MO==?MĹź I@ NBÄ” ;=NCPCNĆ‘ CĹź IĂş?LP?Ä?

%PM )JXEP -̉Â?OPEV MW ER MRHYWXVMEP IRKMRIIV FSVR MR %HERE in 1980. After working as an engineer in the defense industry and in many important organizations, he worked at the marketing department of BSH Ev Aletler ve San. % Ěˆ ,I QEREKIH XLI EKIRG] W YRMX [LMGL STIVEXIW EPP contexts between the brand and the final consumer, XLVSYKL XLI VIXEMP GLERRIP -̉Â?OPEV WXEXIW XLEX LI SVKERM^IW and manages events in 90 percent of the map within Turkish borders.

Activity success is observed by looking at the changes in the sales numbers and the volume of the channel. But this success observation does not manifest itself on the day after the event. That's the mistake we usually do, MXĆ…W XLI UYIWXMSR 2S[ [LEX# (MH WEPIW MRGVIEWI# -J [I are able to tap into the potential of the consumer, they will come to you with the first need. Activities are also investments made for the potential customers. Q According to which criteria do the brands determine XLI IZIRX EKIRGMIW# ;LEX [E]W WLSYPH FI MQTPIQIRXIH for you in agency preferences? The brands often choose the event agencies based on the industry experience and the field references. I think the agency preferences should be made by considering the elements that show and report the results of the activities that have been made. In addition, performance of the designs in the field is a separate criterion. In general, the visual designs look different in the field, rather than their look on the screen. Therefore, after going in the field, we can see the actual power of the design more clearly. Q -R 8YVOI] RYQIVSYW JIWXMZEP TVSNIGXW JEMV [SVOW ERH MRHSSV SYXHSSV IZIRXW SJ XLI FVERHW EVI LIPH ;LEX MW the nature of all these projects? Are there any aspects you see missing? The activities in the market vary according to various needs. There are very high-quality events. Besides, there are also monies wasted. I usually see noncontinuous activities. The product launch is made with a large volume event, but the lack of reinforcement and experience events does not lead the brands to the right result. Q What kind of details should be in the foreground in a WYGGIWWJYP IZIRX TVSNIGX# ;LEX OMRH SJ HIXEMPW HS ]SY 2020-ĹžUBAT

45


]EOEPEQEO EH RE KʯVWIP OEVQẺE ]EVEXQEQEO KIVIO QIOXIHMV +ʳRʳQʳ^HI HMNMXEP Y]KYPEQEPEV ʡSO MPKM KʯV QIOXI 0EOMR FY LYWYWXE ʡSO MRGI FMV ʡM^KM ZEV 1EVOE Wʯ]PIQMRHIR E]V OEPQEHER FY Y]KYPEQEPEV OYPPER P QEP H V +IRIPHI ]ET PER LEXEPEV ʡSO ʡIZVIGM ZI HS˓E HSWXY SPHY˓YRY Wʯ]PI]IR FMV QEVOE IXOMRPMOPIVMRHI HS ˓E] OMVPIXIR TPEWXMO QEP^IQIPIV ZI E˓Eʡ OYPPERQEOXE =E HE FMV ʡIOMʡ FEPXE JMVQEW R R IXOMRPMOPIVI LMʡ HIRI ]MQ EPER OEXQEHER QMWEJMVPIVMRM SRPMRI Y]KYPEQEPEVE ]ʯRPIRHMVQIWM &Y XʳVHIR LEXEPEV FMPMRʡPM XʳOIXMGMRMR Kʯ^HIR OEʡQEH ˓ KMFM OYVYQWEP MQEN HE KʳʡPIRHMV QM]SV %OWMRI VELEXP OPE SVXE]E IPỈXMVM OSRYWY ʡ OEFM PM]SV Q )XOMRPMO XEWEV Q R HI˓IVPIRHMVQIRM^M MWXIVWIO 8ʳVOM]IƅHI XEWEV Q LERKM FS]YXXE IPI EP R ]SV# 8EWEV QE ]IXIVPM ʯ^IR KʯWXIVMPM]SV QY# )XOMRPMO XEWEVPEQEO ʡSO ʯRIQPM 7EHIGI ʡSO FẺEV P QMQEVM WXERXPEV XEWEVPEQEO MPI SPQY]SV )XOMRPM˓M Fʳ XʳRPʳO MʡMRHI Hʳ̉ʳRʳT HI˓IVPIRHMVQIO ZI XEWEVPEQEO KIVIOM]SV &VMIƽIRQM̉ ʳVʳR ʯ^IPPMOPIVM ERPEX PQEW ZI EOXEV PQEW MWXIRIR QEVOE ZI ʳVʳR LMOE]IWM ZI WSRYʡ PEV R VETSVPEREFMPQIWM Kʯ^ ʯRʳRHI FYPYRHYVYPEVEO IX OMRPMO XEWEV Q ]ET PQEP H V Q 8ʳVOM]IƅHI ENERWPEVHER KIRIPHI FʳXʡI ʯR TPERHE XYXYPEVEO IXOMRPMO LE^ VPERQEW XEPIT IHMPQIOXI &Y OSRYHE OM Hʳ̉ʳRGIPIVMRM^M EPEFMPMV QM]M^# &IRGI FʳXʡI ʯR TPERHE XYXYPQEW KIVIOIR OEPIQPIVHIR FMVMHMV &ʳXʡI MPI FMVPMOXI Hʳ̉ʳRʳPQIWM KIVIOIR FẺOE YRWYVPEVHE QIZGYX 7EHIGI FʳXʡI]I HE]EP IZIRX XEWE V Q Hʳ̉ʳRʳPIQI^ )XOMRPMO MLXM]EʡPEV R R FIPMVPIRQIWM

FʳXʡI MPI OSSVHMRIPM FMV ̉IOMPHI ENERWPE TE]PẺ PQEP H V ʔRGIPMOPI IXOMRPM˓MR XIQIP EQEʡPEV ZI MLXM]EʡPEV FIPMV PIRQIPMHMV +IVIOWM^ MLXM]EʡPEVHER E]V ̉X V PQEP H V &Y FMPKMPIV ̉ ˓ RHE TE^EVPEQE FʳXʡIWM MPI SVERX PERQ ̉ FMV IXOMRPMO FʳXʡI ʯR KʯVʳ̉ʳ SPỶXYVYPYV ,E^ VPERER ʯR Kʯ VʳPIV HS˓VYPXYWYRHE LEVIOIXI KIʡMPQIPMHMV Q 1EVOEPEV R ʯ^IPPMOPI %ZVYTE &MVPM˓M FʯPKIWM IXOMRPMO TVSNIPIVMRM FE^ EPH ˓ R ^HE FM^HIOM HYVYQY REW P HI˓IVPIRHMVM]SVWYRY^# &Y OSRYHE EWP RHE HI˓IVPIRHMVQI ]ETQEO FMVE^ ^SV &M^ PIV QEEPIWIJ TPERPEQEPEV Q ^ KʳRPʳO ZI ERP O ]EVEXQEO ^SVYRHE OEP ]SVY^ ZI XEPITPIVMQM^ HIZEQP HI˓M̉OIRPMO KʯWXIVIFMPM]SV &YRE WIFIT SPEVEO WM]EWM ZI IOSRSQMO MWXMOVEVW ^PEV HI˓M̉IR TE^EV HMREQMOPIVMRM XSTPYQWEP OEVKẺEPEV KʯWXIVMPIFMPMVM^ &Y ZI FIR^IVM OSRYPEV IX OMRPMOPIVMR RMXIPM˓MRM IXOMPIQIOXIHMV %ZVYTEƅHE HYVYQ JEVOP 7MWXIQPM ZI TPERP ʳPOIPIV ZEV ZI FY ʳPOIPIVMR WMW XIQPM ZI TPERP JMVQEPEV QIZGYX &M^HI KIVʡIOPỈQM̉ FMV JYEV R HM˓IV WIRIHI SPYT SPQE]EGE˓ R ʯR KʯVQIO ʡSO ^SVOIR &7, %01%2=% -*% *YEV OEX P Q MʡMR TVS NI XEO Q RE E]P O FMV LE^ VPERQE ^EQER ZIVQIOXI HMV &ʯ]PI FMV TPERPEQE ZI IXOMRPMO ʡEP ̉QEPEV QEEPIWIJ ʳPOIQM^HI ^SV 3 ]ʳ^HIR IPQE MPI IPQE SPQEH ˓ Q ^ ˢʡMR QYOE]IWI IXQIO ʡSO ^SV %QE FYRE VE˓QIR FM^ HI HI ʡSO GMHHM XMGEVM FẺEV PEVE MQ^E EXQ ̉ SRPMRI ZI SƿMRI IXOMRPMOPIV QIZGYX %NERWPEV Q ^HER ʡSO GVIEXMJ ZI FẺEV P M̉PIV ʡ OQEOXE 8ʳVOM]IϟHI Vʳ̉XʳRʳ MWTEXPE Q ̉ ʡSO JE^PE IXOMRPMO ENERWPEV QIZGYX (I˓M̉IR OS ̉YPPEVE VE˓QIR XMGEVM FẺEV PEV ]EVEXEGEO IXOMRPMOPIV XE WEVPEREFMPM]SV %QE SRPEV RHE FẺEV W FVMIƽIVMR HS˓VY SPQEW MPI SVERX P

%PM )JHEP -̉ OEO 1EVOIXMRK 1EREKIV XLMRO WLSYPH FI MRGPYHIH MR XLI GSRXIRX SJ XLI IZIRX EVIE XLEX GER GSRZMRGI XLI IRH YWIV#

dimension is the design being considered in Turkey? Is HIWMKR KMZIR WYJJMGMIRX EXXIRXMSR#

In a successful event environment, the most important issue is to stick to the corporate details. In addition, the product and/or service must be clearly described in order not to impair the integrity of the trademark product. In order to capture the customers in the event venue, it is necessary not to create a visual mess. Digital applications are getting a lot of attention today. But there is a very fine line in that regard. These applications should be used without being separated from the brand discourse. The mistakes in general are: A brand that says it is very environment-friendly, uses plastic materials and trees in its activities that pollute nature. Or a hammer / axe company direct its guests to online apps, without ever adding any experience space to the events. Such mistakes are noticed by the conscious consumer, and they do not empower the corporate image. On the contrary, the subject of criticism can easily arise.

Designing events is very important. It doesn't just designing very successful architectural stands. It is necessary to think and evaluate the event with its integrity. Event design should be carried out by taking into consideration the briefed product characteristics, the brand, and product story that is intended to be told and narrated, and the reportability of the results.

Q -J [I [ERX ]SY XS IZEPYEXI XLI IZIRX HIWMKR EX [LEX

46

Q In Turkey, the agencies are often asked to prepare IZIRXW F] OIITMRK XLI FYHKIX MR XLI JSVIKVSYRH 'ER [I LEZI ]SYV STMRMSRW SR XLEX# I think the budget is one of the items that is needed to be kept in the forefront. There are other elements that need to be considered along with the budget. Event design based solely on budget is unthinkable. Determination of event needs should be shared with the agency in a coordinated manner with the budget. First, the main objectives and needs of the event must be determined. It must be separated from the unnecessary


needs. In the light of this information, an event budget preliminary opinion is created that is proportional to the marketing budget. Action must be taken in accordance with the prepared opinions. Q How do you assess the situation in Turkey, especially when you take XLI )YVSTIER 9RMSR 6IKMSR IZIRX TVSNIGXW SJ XLI FVERHW EW XLI FEWMW# It's kind of hard to actually make an assessment of that. Unfortunately, we have to create our plans daily and instantly, and our demands can constantly vary. We can show the political and economic instability, changing market dynamics and social turmoil as the reason for this. These and similar issues affect the nature of the events. The situation in Europe is different. There are systematic and well-planning countries and these countries have systematic and well-planning companies. While in our country it is very difficult to predict whether an organised fair will be held in the next year or not, BSH GERMANY IFA Fair gives a 16-month preparation time to the project team for participation . Such planning and event work is unfortunately difficult in our country. That's why it's so hard to compare apples because we're not an apple. However, we also have some very serious online and offline commercial successes events. Our agencies can do very creative and successful works. There are a lot of event agencies in Turkey that have proven their maturity. Despite changing circumstances, events that may create commercial successes can be designed. But their success is directly proportional to the accuracy of the briefs. Q How do you think a brief should be prepared? How should it be read? The briefs must first clearly state the purpose and accurately explain the environment in which the event will be located. It should draw a correct road map for the designer. Otherwise, revisions come after one another and the time resource relationship creates problems. In addition, the other components of the event should also be clearly stated in the brief in line with the brand elements and the corporate approach. However, briefs should be read according to the corporate behavior and the needs of the FVERHW -X WLSYPHRĆ…X FI EW XLI HIWMKRIV reading differently and the event manager reading differently. This can happen with the right dialogues already established between the agency and the brand. It is very important that those who will maintain the communication between the agency and the brand to have the same level of competence. An event designed both in the digital world and at the offline must be designed for the right purpose, for the right audience and for the right perception. Well-established companies that came to the present day can provide these criteria very well. It will make a lot of difference for the agencies to close with a tool at the end of the events where they can present the final report of the event. 2020-ĹžUBAT

47


Yeni Nesil )XOMRPMOPIV ZI -RƽYIRGIVƅPEVƏ

#HĬO?H=?LʂF;L S;Hľ <ìͮEì <CL >Ĕ͆ľͮFĔ MşS;Ő G?>Sì @?HIG?HF?Lľ A?LĆ?EFĔͮNCLCF?ř EOLOGM;Ő ?NECHFCŎ JLID?F?LCHCř <CL J;LĆ;MĒ IF;L;Ŏ ;D;HMF;LĒ IF;L;Ŏ Sìͮ;GĒGĒTì ACLG?SĔ <ìͮF;>Ē

48


1EVOEPEV JEVO RHEP O SPỶXYVQEO ʳVʳR ]E HE LM^QIXPIVMRM WSR OYPPER G PEV XEVEJ RHER HIRI ]MQPIQIWMRM WE˓PEQEO XʳQ MRHSSV ZI SYXHSSV IXOMR PMO TVSNIPIVMRHI KʳRʳQʳ^HI ]E]K R SPEVEO OYPPER PER ]IRM RIWMP IXOMRPMO XIORSPSNMPIVM ZI FYRE TEVEPIP WSW]EP QIH]E QIGVEPEV R OYPPEREVEO HELE JE^PE OM̉M]I YPẺ QER R ]SPPEV R EV ]SVPEV =IRM RIWMP IXOMRPMO TVSNIPIVMRM KIPM̉XMVIR IXOMRPMO ENERWPEV R R SVXE]E OS]HY˓Y TVSJIW]SRIP IXOMR PMO TVSNIPIVM XSTPYQWEP LEJ ^EQ ^E ]IVPỈMVOIR ENERW PEV E]R ^EQERHE WSW]EP QIH]E MPI Ỉ ^EQERP ]ʳVʳ ]IR TVSNIPIVM HI LE]EXE KIʡMVQI]I HIZEQ IHM]SVPEV 7ELEHE KIVʡIOPỈXMVMPIR Fʳ]ʳO ]E HE YJEO ʡETP IXOMRPMO TVSNIPIVMRMR ZE^KIʡMPQI^ SPHY˓Y LIVOIW XEVEJ RHER OEFYP IHMPMVOIR ENERWPEV R Qʳ̉XIVMPIVM SPER QEVOEPEV MʡMR SPỶXYVHYOPEV IXOMRPMO TVSNIPIVM MWI O V Q ^ LEP ]E EHE] SPEGEO XʳVHIR HI˓M̉MOPMO KʯWXIVQI ]I HIZEQ IHM]SV %RGEO ENERWPEV FY RSOXEHE LM^QIX WE˓PEH OPEV QEVOEPEV R M̉MRM HELE HE OSPE]PẺX VEGEO ZI ]S˓YR OMXPI ʡIOMPQIWMRI RIHIR SPEGEO XʳVHIR IRXI KVI TVSNIPIVMRM HI LE]EXE KIʡMVIVIO WELEHE Y]KYPERER IXOMRPMO TVSNIWMRMR ]ʳ^FMRPIVGI MRWER XEVEJ RHER KʯVʳPQIWMRM ZI LEXXE FY OM̉MPIVMR WSW]EP QIH]EHE XEOMT IXXMOPIVM ERHE IXOMRPMO EPER RE HEZIX IHMPQIPIVM]PI ̉IRPMO LEZEW RHE KIʡIR M̉PIVI MQ^E EX ]SVPEV 4IOM FY FẺEV REW P IPHI IHMPM]SV# ,Mʡ OỶOYWY^ ]IHMHIR ]IXQM̉I LIVOIWMR FMV WSW ]EP QIH]E LIWEF ZEV ZI FY LIWETPEV ]S˓YR FMP KM EO ̉ RE WELMT ʆIOMPIR JSXS˓VEƽ EV ]ET PER ]SVYQPEV ZI FYRE TEVEPIP WSW]EP QIH]E ʳRPʳPIVMRMR OIRHM LIW ETPEV RHE TE]PẺX OPEV KʯVWIP ZI M̉MXWIP MʡIVMOPIV QMP ]SRPEVGE MRWER R HMOOEXMRM ʡIOM]SV =ẺERER FY L ^P ZIVM EP ̉ZIVM̉M HYVYQY ENERWPEV RHE HMOOEXMRM ʡIOIVIO EVX O WSW]EP QIH]E ʳRPʳPIVMRMR WELE]E IRXIKVI IHMPIVIO KIVʡIOPỈXM VMPIR IXOMRPMO TVSNIWMRMR ʡSO HELE OEPE FEP O FMV OMXPI XEVEJ RHER XEOMT IHMPQIWM RI MPIXM̉MQ OYVQEW RE ENERW R QEVOE EH RE KIPM̉XMVHM˓M IXOMRPMO EPER RHE ]IV EPER ʳVʳR ZI LM^QIXPIVM HIRI]MQPIQI WMRI ZI IPFIXXI ZI LMʡ OỶOYWY^ IXOMR PM˓MR WELMFM SPER QEVOER R WEX ̉PEV R R TEXPEQEW RE OEHEV JEVOP P OPEVE MQ^E EX PEFMPM]SV )ZIRX 2I[W SPEVEO IXOMRPMO ENERW PEV MPI WSW]EP QIH]E JIRSQIRPI VMRMR ]ERM KIRIP EH ]PE -Rƽ YIRGIVƅPEV R KIVʡIOPỈXMVHM˓M Qʳ̉XIVIO ʡEP ̉QEPEVE ZI FY ʡEP ̉QEPEV R LERKM ]SPPE IPI EP R H ˓ R MʡIVIR FMV ʡEP ̉QE SPỶXYVHYO

2I[ +IRIVEXMSR )ZIRXW ERH -Rƽ YIRGIVWƏ #HĬ O?H=?Lż Cř INB?L QIL>ż MI=C;Ő G?>Cì JB?HIG?Hì MN;LN?č Nŝ ?HN?L IOL FCP?ż ;ż NBĔ ;A?H=C?ż I@ NBĔ =ILJIL;NĔ ?P?HƁ JLID?=Nż L?;FCM?č

Brands are seeking ways to reach ways of more people for creating awareness, for enabling the end users to experience their products or services, by using new generation event technologies and parallel social media channels that are widely used today in all indoor and outdoor event projects. While professional event projects put forward by the event agencies that develop new generation event projects are settled in our social memory, the agencies also continue to realise projects that are run simultaneously with social media. While it is accepted by everyone that the large or small IZIRX TVSNIGXW GEVVMIH SYX MR XLI Ƽ IPH EVI MRHMWTIRWE ble, the activity projects created by the agencies for their customer brands continue to show the kind of changes candidate for the red carpet. However, at this point, the agencies are realising integrated projects that facilitate the work of the brands they serve and cause intense mass attracting, by signing the events in a festive atmosphere with the fact that the event proNIGXW MQTPIQIRXIH MR XLI Ƽ IPH EVI WIIR F] LYRHVIHW SJ thousands of people and even they are invited to the event venue as they follow on social media. 7S LS[ MW XLMW WYGGIWW EGLMIZIH# Undoubtedly, everyone from seven to seventy has a social media account and these accounts have an MRXIRWI ƽ S[ SJ MRJSVQEXMSR 8LI TLSXSW XEOIR XLI comments made, and the visual and audio contents shared by social media celebrities in their accounts attract the attention of millions of people. This rapid data exchange situation, which also attracted the attention of the agencies, is now integrated [MXL WSGMEP QIHME GIPIFVMXMIW MR XLI Ƽ IPH ERH GVIEXIW big differences, and cause the event project realised to be followed by a much larger crowd, to be communicated, the products and the services in the event venue developed by the agency on behalf of the brand to be experienced and of course, the sales of the brand, owning the event, to boom. As Event News, we have created a study with the event agencies about the joint studies of the event agencies ERH WSGMEP QIHME TLIRSQIRE REQIP] XLI -Rƽ YIRGIVW and in what way these studies are handled.

2020-ŞUBAT

49


̈I]HE %]H R NECHFCŎ M?ENŬLƎHƎř <CLCH=CŐ ;G;=Ē ECNFĔ Ć?EG?ENCL Ń #HĬ O?H=?LF;L <Ƈ ECNF?Sľ Ć?E?<CF?=?Ŏ AƎĆF?LĔ M;BC<Ń ̈I]HE %]H R S]YRGY ZI QSHIP WMRKPI ʡ OEVEVEO Qʳ^MO HʳR]EW R KMVM̉ ]ETX )ZPM MOM ʡSGYO ERRIWM ZI KMVM̉MQGM FMV M̉ OEH R Q -Rƽ YIRGIV 1EVOIXMRK RIHMV# )XOMRPMO TVSNI PIVM FMV EVEHE REW P ]ʳVʳV# -Rƽ YIRGIV QEVOIXMRKMR QEVOER R Qʳ̉ XIVMPIVM MPI IR M]M MPIXM̉MQI KIʡQI ]ʯRXI QM SPHY˓YRY Hʳ̉ʳRQIOXI]MQ 8EZ WM]IQM^PI OYPPER G PEVE ʡSO VELEX KʳZIRIFMPM]SV &M^HI FY KʳZIRM O VQEQEO EH RE KIVʡIOXIR EZERXENP OEPMXIPM ʳVʳRPIVM OYP PER ]SVY^ ZI OYPPER G PEV Q ^E ʯRIVM]SVY^ &IR FMV ERRI]MQ ZI ʡS GYOPEV QPE FIVEFIV XMOXSO ZMHISPEV ʡIOM]SVY^ OMXPI QM^ ERRIPIVHIR ZI EMPI PIVHIR SPỶQEOXEH V Q -Rƽ YIRGIVƅPEV R QEV kalar ve etkinlikler için ʯRIQM HIRMV# 1EVOEPEV XIPIZM^]SR MRXIVRIX VIOPEQPEV MPI TSXERWM]IP OYPPER G PEV R EV ]SV &MV ʡSO XʳOIXMGM VIO PEQPEVHER W O PH ZI OEʡ ̉ ]SPY EVEQEOXE -Rƽ YIRGIV MPI ʡEP ̉QER R ʯRIQM OIWMR PMOPI KʳZIR ZI WEHEOEX 8IPI ZM^]SR ZI MRXIVRIXXI HSPẺER VIOPEQPEVHER HELE ʡSO KʳZIR WE˓PEQEOXEH V Q &ẺEV P FMV IXOMRPMO MʡMR -Rƽ YIRGIV 1EVOIXMRK RIHIR ̉EVX# &M^PIV HY]YVYPEV Q ^PE FMRPIVGI MRWER IXOMRPMO EPER RE XSTPE]EFMPM]SVY^ )XOMRPMOPIVI KIPIRPIV IX OMRPMOXI ʡ OEGEO OSRỶQEG ]E ZI IXOMRPM˓I FEOEVOIR OEX P Q WE˓PE]EGEO JIRSQIRPIVM HI KʯVQIWM IXOMRPM˓I OEX P Q I˓MPMQMRM EVXX VEGEOX V Q -Rƽ YIRGIVƅ R XEOMTʡM WE] W ʯRIQPM QMHMV# =ʳOWIO XEOMTʡM OIWMRPMOPI ʯRIQ EV^ IHIV JEOEX FẺEV P FMV MRƽ YIRGIV OIWMRPMOPI ]ʳOWIO XEOMTʡMWMRI HI˓MP HI ]E VEXQ ̉ SPHY˓Y IXOM FE^ EP RQEP H V

50


à Ĕ JLCG;LƑ JOLJş Ĕ I@ NBĔ ?P?HƁ M?=NIL Cż Nŝ ;NNL;=Ɓ G;MM?ż 1Ĕ NBĔ CHĬ O?H=?Lż B;PĔ NBĔ MNL?HANBż Nŝ ;NNL;=Ɓ NBCż G;Mż

Q ;LEX MW -Rƽ YIRGIV 1EVOIXMRK# ,S[ HS IZIRX projects work together? - XLMRO XLEX -Rƽ YIRGIV 1EVOIXMRK MW XLI FIWX [E] of communicating for the brand with its customers. The users can trust very easily with our advice. In order not to break this trust, we use really advantageous and high-quality products and recommend them to the users. I am a mother and we take tick-tock videos with my children. My audience consists of mothers and families. Q What is the importance of the -Rƽ YIRGIVW JSV XLI FVERHW ERH XLI IZIRXW# Brands are looking for their potential users with television and Internet advertisements. Many consumers are bored with the advertisements and are looking for an escape route. The importance SJ [SVOMRK [MXL XLI -Rƽ YIRGIV MW absolutely trust and loyalty. It provides more trust than television and internet ads. Q ;L] MW -Rƽ YIRGIV 1EVOIXMRK E QYWX JSV E WYGGIWWJYP IZIRX# With our announcements, we can gather thousands of people into the event venue. If those people who come to the events are able to see the phenomena to participate together with the speaker of the event and the event when looking at the event, that shall increase the tendency to participate in the event. Q -W XLI RYQFIV SJ JSPPS[IVW SJ XLI -Rƽ YIRGIV MQ portant? % LMKL JSPPS[IV RYQFIV MW HIƼ RMXIP] MQTSVXERX FYX JSV E WYGGIWWJYP -Rƽ YIRGIV RSX XLI LMKL RYQFIV SJ JSPPS[IVW FYX XLI MRƽ YIRGI GVIEXIH WLSYPH HIƼ RMXIP] be taken as the basis.

1%+%>ˢ2ɸ(ʘ2=%7-2(%2

,%&)60)6

ʘ20ʘ0)6ˢ2 ,%=%8-2(%2

()(ˢ/3(90%6

732 (%/ˢ/% +)0ˢ̈1)0)6ɸ

̟CG>ľ N;ECJ ?>Cř

̈I]HE %]H R MW ER EGXSV ERH QSHIP ERH IRXIVIH XLI world of music that she started as a hobby by releasing singles. She is married and mother of two children, and an entrepreneur business woman.

@sonpaylasim

2020-ŞUBAT

51


&EVFEVSW (MOQIR E?H>Cŕ <Ĕ͆?HG?>Ğ͆Cŕ SÏ >Ï EOFF;HG;>Ē͆Ēŕ BCĆ<CL ƎLƎHƎ ŏH?LG?G?EN?SCŕ

MWXERFYPYR JEXML MPʥIWMRHI HS˓HYQ /MQ]E QʳLIR HMWM]MQ ]�PP�O JEOʳPXI]M ]�PHE FMXMVIR FMV QʳLIRHMW &Y RYR XIO WIFIFM XEFM WIRI FS]YRGE XM]EXVS ]ETQEQ�^ 8M]EXVS WIZKMWMRHIR ʥMJX HMOM̉ KMXXMO HM]IFMPMVM^ 7MRIQE ZI 8M]EXVS FIRMQ MʥMR LIV ^EQER FMV XYXOY SPHY XEFM OM 7SW]EP QIH]E WE]IWMRHI HI FY OET�HER MʥIVM KMVIFMPHMQ -Rƽ YIRGIV 1EVOIXMRK IXOMRPMO TVSNIPIVM FMV EVEHE REW�P ]ʳ VʳV HM]I FEOEVWEO QEVOEPEV LEPO HMPMRHI JIRSQIR HM]I XEFMV IXXM˓MQM^ ]ʳOWIO XEOMTʥMWM ZI ]ʳOWIO IXOM]I WELMT SPER LIWETPEVH�V 1EVOEPEVPE JIRSQIRPIVMR WSW]EP QIH ]E OYPPER�G�PEV� MPI FYPỶQE RSOXEW� MRƽ YIRGIV QEVOIXMRK HM]IFMPMVM^ )XOMRPMOPIVHI MRƽ YIRGIV WIʥMQM KIRIPPMOPI OMXPI MPI HS˓VY SVERX�P� SPQEOXEH�V ʔVRI˓MR 2MWERHE Hʳ ^IRPIRIGIO FMV IXOMRPM˓I ]Ẻ ʥSGYO OMXPIWM E˓�VP�OP� SPER FMV MRƽ YIRGIVPE ʥEP�̉QEO HS˓VY LIHIJ OMXPI WIʥMQM SPYVOIR FMV SXSQSFMP JMVQEW�R�R IXOMRPM˓MRHI ]Ẻ OMXPIWM Fʳ]ʳO ZI EP�Q KʳGʳ HELE ]ʳOWIO SPER MRƽ YRGIV MPI ʥEP�̉QEO HELE HS˓VY SPEGEOX�V (I˓M̉IR HʳR]E MPI HMNMXEP QIH]EHE FʳXʳR FMPKMPIVI ER�RHE YPẺEFMPM]SVY^ EO�PP� GIT XIPIJSRPEV� WE]IWMRHI GIFMQM^I OEHEV KMVIR FY XIORSPSNM WSW]EP QIH]E TPEXJSVQPEV�]PE MWXIHM˓MQM^ OM̉M]I ER�RHE YPẺQEQ�^� WE˓P�]SV &Y RSO XEHE IR L�^P� ZI IXOMPM FMV ̉IOMPHI WSR OYPPER�G�]E YPẺQE R�R IR OSPE] ]SPY MRƽ YIRGIVPEVHMV HM]IFMPMVM^ I was born in the Fatih district of Istanbul in 1992;, I am a chemical engineer; an engineer who completed the 4-year faculty in 7 years. The only reason for this is of course that we made theatre for 8 years. We can say that we went double stitches for the love of theatre. Cinema and Theatre have always been a passion for me for sure. Thanks to social media, I was able to enter through this gate.

# >Ĺ? HIĆ L?=IGG?HÄ? ;HĆ‘ JLI>O=Ć NB;Ć # >Ĺ? HIĆ FCEÄ” IL OMÄ” GSM?F@

-J [I PSSO EX LS[ -RĆ˝ YIRGIV 1EVOIXMRK event projects go together, the brands are the accounts with high numbers of followers and high impact, which we refer to as a phenomenon in common language. We can say that the meeting point of the brands and the phenomIRE [MXL WSGMEP QIHME YWIVW MW -RĆ˝ Y IRGIV 1EVOIXMRK -RĆ˝ YIRGIV WIPIGXMSR in events is generally proportional to the mass. For example, in an event to be held on April 23, it would be better to [SVO [MXL ER -RĆ˝ YIRGIV [MXL E TVIHSQMRERXP] 7-15-year-old child mass, while it would be more ETTVSTVMEXI XS [SVO [MXL ER -RĆ˝ YIRGIV [MXL E PEVKI audience and a strong purchasing power. With the changing world, we can access all the information in digital media instantly. Thanks to smart phones, this technology, which goes into our pocket, enables us to reach the person we want instantly with social media platforms. At this point, we can say that the easiest way to reach the end YWIV MR XLI JEWXIWX ERH QSWX IJJIGXMZI [E] MW MRĆ˝ YIRGIVW

52


-Rƽ YIRGIV RIHMV ZI OMQPIV MRƽ YIRGIV FYRPEV FMPQIQM^ KIVIOM ]SV -Rƽ YIRGIV IXOM ]EVEXER ERPEQ R XẺ QEOXEH V ZI IXOM ]EVEXER LIVOIW FY OEZVEQ R MʡMRI KMVQIOXIHMV -Rƽ YIRGIV 1EVOIXMRK JI RSQIRPIV MPI TE^EVPEQE OEQTER]EPEV R R ]ʯRIXMPQIWM O WQ H V &YVEHE QEVOEPEV ʳVʳR PIVMRM ZI LM^QIXPIVMRM JIRSQIRPIV EVEG P ˓ ]PE S JIRSQIRMR XEOMTʡMWMRI HY]YVQEW H V What is XLI -Rƽ Y encer and who EVI XLI -Rƽ YIRG ers, we need to know XLIWI 8LI MRƽ YIRGIV means the one who creates ER MRƽ YIRGI ERH IZIV]SRI [LS GVIEXIW ER MRƽ YIRGI MW MRGPYHIH MR XLMW GSRGITX -Rƽ YIRGIV 1EVOIX ing is the part of conducting marketing campaigns with the phenomena. Here, this means the brands announce their products and services to the followers of that phenomenon through the phenomena.

1EVOEPEV HELE JE^PE ʳVIXQI ZI HELE JE^PE TE ^EV ]EVEXQE ʡEFEW MʡIVMWMRHI HMNMXEP HʳR]E MPI FIVEFIV XʳOIXMGMPIVM MPI FE˓ OYVQE ʡEFEW RHE &Y WʳVIʡ HMNMXEP HʳR]EHE MPLEQ OE]RE˓ SPER OMXPIPIVI LMXET IHIR MRWERPEV R XEOMT IXXM˓M ZI LE]VER SPHYOPEV MRƽ YIRGIVPEV ʡ OEVH -Rƽ Y IRGIV 1EVOIXMRK 1EVOEPEV R OIRHM ʳVʳRPIVMRM ZI LM^QIXPIVM XER XQEW RE SPEREO WE˓PE]ER OMXPIPIVI YPẺQEW R ZI 4E^EV HE HI˓IV ]EVEX QEW R WE˓PE]ER FMV TE^EVPEQE ʡEP ̉QEW H V -Rƽ YIRGIVƅ R FY ʡEP ̉QE] ]ETQEW QEVOER R OIRHMWMRM ERPEXQEW RHER HELE JE^PE IXOMPM SPY]SV HELE KʳZIRMPMV SPY]SV ZI HELE JE^PE OMXPI]I HELE WE˓P OP FMV MPIXM̉MQPI YPẺEFMPM]SV

Brands strive to connect with their consumers together with the digital world in an effort to produce more and create more QEVOIXW 8LMW TVSGIWW LEW FVSYKLX XLI MRƽ YIRGIVW XLEX MRWTMVI MR the digital world, appeal to the masses, followed and admired by XLI TISTPI -Rƽ YIRGIV 1EVOIXMRK MW E QEVOIXMRK WXYH] XLEX IREFPIW brands to promote their products and services, to reach the masses ERH XS GVIEXI ZEPYI MR XLI QEVOIX -Rƽ YIRGIVƅW HSMRK XLMW [SVO MW more effective than the brand telling itself, it is more reliable and it can reach larger audiences with a healthier communication.

)XOMRPMO TVSNIPIVM WEHIGI IXOMRPM˓M KIVʡIOPỈ XMVQIO MPI FMXQM]SV )XOMRPMO ʯRGIWM IXOMRPMO ^EQER ZI IXOMRPMO WSRVEW SPEVEO MRƽ YIRGIV QEVOIXMRKMR ʯRIQPM FMV VSPʳ FYPYRY]SV )XOMR PM˓M XER X VOIR HS˓VY JIRSQIRPIVMR WIʡMPQIWM WM^MR LIHIJ OMXPIWMRI HMVIO YPẺQER ^ ZI SRPEV R MPKMWMRM ʡIOQIRM^M WE˓P ]SV &Y WE]IHI TSXERWM]IP OEX P QG IXOMRPMO LEOO RHE FMPKM]M KʳZIRMPMV FMV OE]REOXER HY]QỶ SPY]SV ZI OE X P Q WE˓PEQEO MWXM]SV 4VSNI LEOO RHE JEVO R HEP O EVX ]SV ZI TVSNI HELE JE^PE OSRỶYPY]SV

)ZIRX TVSNIGXW HS RSX NYWX IRH [MXL GSQTPIXMRK XLI IZIRX -Rƽ YIRGIV marketing has an important role before, during and after the event. Choosing the correct phenomena while promoting the event allows you directly reaching the target audience and attracting their attention. In this way, the potential participant hears about the event from a reliable source and wants to take part. Awareness of the project is growing, and the project is discussed more. First of all, a successful event is a one that has achieved its purpose, hosted the target participants and increased the brand identity by inGVIEWMRK XLI IZIRX ZEPYI -Rƽ YIRGIVW EVI XLI QSWX MQTSVXERX QEVOIXMRK VIWSYVGI XLEX WIVZIW XLMW TYVTSWI -J ]SY LEZI XLI GSVVIGX MRƽ YIRGIV ad campaign, you shall reach the correct potential audience; you shall increase the quality and reliability of your event. And this shall allow you to get loyal participants at your next event, as this returns to you.

ʔRGIPMOPI FẺEV P FMV IXOMRPMO EQEG RE YPẺ Q ̉ LIHIJ OEX P QG PEV E˓ VPEQ ̉ ZI IXOMRPMO HI˓IVMRM ]ʳOWIPXIVIO QEVOE OMQPM˓MRM EVXX VQ ̉ IXOMRPMOXIR SPỶYV -Rƽ YIRGIVPEV FY EQEGE LM^QIX IHIR IR ʯRIQPM TE^EVPEQE OE]RE˓ H V (S˓VY FMV MRƽ YIRGIV VIOPEQ OEQTER]ER ^ ZEVWE HS˓VY TSXERWM]IP OMXPI]I YPẺ VW R ^ IXOMRPM˓MRM^MR OEPMXIWMRM KʳZIRMVPM˓M EVXX V VW R ^ &YHE WM^PIVI OEX P QG SPEVEO KIVM HʯRIVOIR FMV WSRVEOM IXOMRPM˓MRM^HI WEH O OEX P QG PEV IPHI IXQIRM^M WE˓PE]EGEOX V 2020-ŞUBAT

53


&ERY 4EVPEO Yüzyıllardır ayakta duran bu taşların ortak özelliği, konumlandırıldığında zemin etüdünün iyi yapılmış olması ve çağın gereklerine uygun tasarlanmış olması. Fuar stantlarınızı tasarlarken ve üretirken, bu hassasiyeteri göz önünde bulunduruyoruz!

̟;LEĒ MŬSF?G?Ŏ <?HCŕ CĆCř <CL ìͮŎ -ş S;Ő G?>S;>ì ĆIŎ AƎT?Ő <CL ECNF?SĔ M;BCJ IF>Oŕ PĔ <Ƈ >OLOŕ <?Hľ ĆIŎ GONFƇ ?NG?ENĔ &ERY 4EVPEO HS˓YQPY ZI KIRʡ FMV ERRI ̈EV O G ZI JIRSQIR OMQPM˓M H ̉ RHE Kʳ^IPPMO QIVOI^M FYPYRQEOXE Q -Rƽ YIRGIV 1EVOIXMRK RIHMV# )XOMRPMO TVSNIPIVM FMV EVEHE REW P ]ʳVʳV# -Rƽ YIRGIV 1EVOIXMRK EWP RHE LE]VERP O HY]HY˓Y RY^ ʳRPʳRʳR ZI]E JIRSQIRMR WM^PIVMR ʳ^IVMRHI F VEOX ˓ IXOM HM]IFMPMVM^ 8EFM OM FY OEHEV W R VP HI˓MP QEVOIXMRK SPQEW FY M̉MR XMGEVMPỈXMVMPMT QEVOEPEV R MRƽ YIRGIVPEV MPI ʡEP ̉QE ]ETQEW ]PE FIVEFIV ʳVʳR ZI LM^QIXMRM XER XQEW H V -Rƽ YIRGIV OEXIKSVMWM IXOM ]EVEXER ZI ]IXIRIOPIVM FEV RH VER FMV TE^EVPEQE OEREP SPHY˓Y MʡMR FIR FMV ̉EVO G SPQEQE VE˓QIR WSW]EP QIH]EHEOM OMQPM˓MQHI JIRSQIR IXOMWM SPỶ XYVQEOXEH V %WP RHE FY M̉MR IR Kʳ^IP O WQ OIRHM QIWPI˓MRM^M MGVE IHIVOIR JEVOP FMV OMQPMOPI OMXPIRM^MR OEV̉ W RE ʡ OEFMPM]SVWYRY^ %]R ̉IOMPHI MRƽ YIR GIV QEVOIXMRK FY OSRYHE IXOMRPMOPIVM HIWXIOPI]IR ʯRIQPM JEOXʯVPIVHIR FMVMHMV Q -Rƽ YIRGIVƅPEV R QEVOEPEV ZI IXOMRPMOPIV MʡMR ʯRIQMRM ERPEX V Q W R ^# &M^PIV FMV ʳVʳRʳR ZI]E IXOMRPM˓MR XER X Q R ]ETEVOIR OYPPER G PEV FM^PIVM QEVOER R ]ʳ^ʳ SPEVEO KʯVQIO XI &Y RIHIRPI OYPPER G PEV ʯRGI QEVOE]E WSRVEHE ʳVʳRPIVMRI KʳZIR HY]QEOXEH V &M^PIVHI FY HYVYQ HE LIV QEVOE MPI ʡEP ̉QE^OIR ʳVʳR XIVGMLPIVMRM XE OMTʡMPIVMQM^ MPI TE]PẺ VOIR KʳZIRPI TE]PẺ ]SVY^ Q ˢRWERPEV WM^M LERKM OVMXIVI KʯVI XEOMT IHM]SV =E HE WM^MR WYRHY˓YRY^ LIV LERKM FMV ʳVʳRʳ LERKM KIVʡI˓I KʯVI OEFYP IHIFMPM]SVPEV# 8EOMTʡMPIVMQMR FMV ʡS˓Y FIRM ̉EVO G OMQPM˓MQ MPI XEOMT IXQIOXI JEOEX FM^PIVHI MʡIVMO ʳVIXMQM ]ETE VEO WSW]EP QIH]EHE JEVOP OMXPIPIVI YPẺ ]SVY^ ZI SRPEVHE FY ʯ^IPPM˓MQM WIZIVIO ]ETX ˓ Q HM˓IV M̉ PIVM QIVEO IHM]SVPEV +ʳZIRMPMV TE]PẺ QPEV ]ETX ˓ Q FMPM]SVPEV ʳVʳR ZI LM^QIX XER X Q R ]ETEVOIR KʯRʳP VELEXP ˓ ]PE QEVOE]PE MPIXM̉MQI KIʡIFMPM]SVPEV Q 7M^GI FẺEV P FMV M̉ REW P SPỶXYVYPYV# 7SW]EP QIH]ER R RI XʳV FMV VSPʳ ZEVH V# &ẺEV P FMV M̉MR SPỶQEW MʡMR TVSNIRMR HIXE]P GE SPỶXYVYPQEW ZI TVSNIHI VSP EPEGEO JIRSQIRPIVMR WEREXʡ PEV R HS˓VY WIʡMPQIWM ʯRIQPM FMV JEOXʯV 7SW ]EP QIH]ER R FYVEHEOM VSPʳ ʯRIQPM ZI]E ʯRIQWM^ FMV ʡSO MʡIVM˓MR ʡSO ʡEFYO ]E] P ]SV SPQEW H V

www.fairprojectagency.com


-CHACHĴ Cż ì FIPĔ @IL GĔ # B;č ì P?LƑ HC=Ĕ ;O>C?H=Ĕ Iř MI=C;Ő G?>Cì ;Hč NBCż G;E?ż GĔ P?LƑ B;JJƑ

Banu Parlak is a young mother born in 1987. Apart from her identity as a singer and phenomenon, she has a beauty centre. Q ;LEX MW -Rƽ YIRGIV 1EVOIXMRK# ,S[ HS XLI IZIRX projects work together? ;I QE] WE] XLEX -Rƽ YIRGIV 1EVOIXMRK MW EGXYEPP] XLI MRƽ YIRGI SJ XLI GIPIFVMX] SV TLIRSQIRSR ]SY EHQMVI on you. Of course, it is not so limited, to become marketing this is commercialised, and the brands started to introduce their products and services by working XSKIXLIV [MXL XLI MRƽ YIRGIVW 7MRGI XLI -Rƽ YIRGIV GE tegory is a marketing channel that has an impact and contains talented people, although I am a singer, this creates a phenomenon effect with my identity in the social media. In fact, the best part of this job is that you can come across with your audience with a different identity while performing your own profession. 0MOI[MWI MRƽ YIRGIV QEVOIXMRK MW SRI SJ XLI MQTSVXERX factors that support the events in this regard. Q 'ER ]SY XIPP YW XLI MQTSVXERGI SJ MRƽ YIRGIVW JSV XLI FVERHW ERH XLI IZIRXW# While we are promoting a product or an event, the users see us as the face of the brand. For this reason, XLI YWIVW XVYWX XLI FVERH Ƽ VWX ERH XLIR XLIMV TVSHYGXW In this case, while we do not work with every brand, we share the product preferences safely while sharing them with our followers. Q According to what criteria do the people follow you? Or according to which grounds they may accept any product you offer? Many of my followers follow me with my singer identity, but we reach out to different audiences on the social media by producing content and they become curious about the other works as they like this feature. They know that I make reliable posts and they can communicate with the brand with peace of mind in products and services promotions. Q How do you think a successful business is created? What role is social media playing? In order to create a successful business, it is an important that the project is created in detail and the phenomena and the artists that will play a role in the project are selected properly. The role of social media here is that contents either important or not spreads here very quickly.

2020-ŞUBAT

55


Ali Arslan

=EVEX G IXOMRPMO XEWEV Q MʡMR

WEREX ʯ^ʳQWIRQIPM %PM %VWPER ʡM^MQ ]IXIRI˓M WE]IWMRHI WEREXE SPER ]EXO RP ˓ R R JEVO RE ZEVQ ̉ ZI FY HS˓VYPXYHE I˓MXMQ LE]EX RE Kʳ ^IP WEREXPEV EPER RHE HIZEQ IXQM̉ ] P RHE OYVYPER %VXMGSRE (IWMKR ̈MVOIXƅMRMR OYVYGYPEV EVEW RHE ]IV EPQ ̉ ,EPIR FMVI]WIP SPEVEO FMVʡSO JMVQER R XEWEV Q HER ̉QERP ˓ R ]ET ]SV %]V GE FMVʡSO QMPPM TVSNIPIVMRMR XEWEV Q IOMFMR HI ]IV EP ]SV 8967%& MʡMR XEWEVPEH ˓ 8ʳVOM]IƅRMR 8ER X Q 7XERH HMOOEX ʡIOIR WSR TVSNIPIVM EVEW RHE ]IV EP ]SV Q 8EWEV Q LIV WIOXʯV MʡMR LE]EXM ʯRIQI WELMT FMV OSRY ʔ^IPPMOPI IXOMRPMO XEWEV Q FẺP FẺ RE ʯRIQPM FMV M̉ ˢ]M FMV IXOMRPMO XEWEV Q R R TʳJ RSOXEPEV RIHMV# /IWMRPMOPI ʯ]PI Kʯ^PI KʯVʳPIFMPMV SPQEWE HE WS]YX ER PEQHE XEWEV Q LE]EX Q ^ R QIVOI^MRHI )XOMRPMO Y]KYPE QEPEV MWI LIV KIʡIR KʳR HI˓M̉IR ZI KIPM̉IR XIORSPSNMRMR WYRHY˓Y MQOERPEVPE ʯRIQMRM EVX VQEOXE ʔ^IPPMOPI MʡMRHI FYPYRHY˓YQY^ HMNMXEPPỈQI HʯRIQMRI FEOX ˓ Q ^HE L ^PE KʳʡPIRIR WSW]EP QIH]E E˓PEV IXOMRPMO EPER RHE I˓PIRGIPM ZI FMV S OEHEV HE W VEH ̉ IXOMRPMO ʡʯ^ʳQPIVM ʳVIXMPQIWM HMOOEX ʡIOM]SV ˢ]M FMV IXOMRPMO XEWEV Q R R TʳJ RSOXEW ]EVEX G P O =EVEX G P O MʡMR MWI WEREX MʡWIPPỈXMV QM̉ ZI ʯ^ʳQWIQM̉ SPQEO KIVIOM]SV Q 7ELRI WIW ̉ O EPER HIOSVY FẺEV P FMV IXOMRPM˓MR IR ʯRIQPM OSRYPEV ˢ]M FMV IXOMRPMO EPER LERKM OVMXIVPIVI KʯVI XEWEVPERQEP # ,IHIJ OMXPI HS˓VYPXYWYRHE IXOMRPMO EPER R R XEWEV Q R ̉IOMPPIRHMVQIO QʳQOʳR &YRYR HE ʯRGIWMRHI EPER WI ʡMQM OSRYWYRHE KʳRʳQʳ^HI HI TSTʳPIV LEPI KIPHM˓MRM KʯVHʳ˓ʳQʳ^ XEVMLM HSOYPEVE WELMT WIʡIRIOPIVI ʯRGIPMO ZIVM]SVY^ )XOMRPMO MʡMR FIPMVPIRIR EPERE KʯVI HIOSV OSRY WYRHE WEHI OEP REFMPM]SV ]E HE MPIVM FS]YXXE WIW ZI ̉ O HM^E]RPEV R OYPPEREFMPM]SVY^ )XOMRPMO TVSNIWM MʡMR E]V PER Ali Arslan realised his predisposition to art, thanks to his drawing skills and continued his education life in the field of fine arts. He was among the founders of Articona Design Company, which was established in 2012. He is now individually the design consultant of many companies. He is also in the design team of many national projects. Promotion Stand of Turkey, which he designed for TÜRSAB, is among the last attractive projects he designed.

56

FʳXʡI HM˓IV FIPMVPI]MGM JEOXʯV 7ELRI OSRYWYRHE XSTPYPY ˓Y QEOWMQYQ WIZM]IHI FMV EVEHE XYXEFMPIGI˓MQM^ OETE WMXIWM ]ʳOWIO RSOXEPEV FIPMVPM]SVY^ Q )XOMRPMO EPER XEWEV Q OSRYWYRHE HMOOEX IHMPQIWM KIVIOIR IR LE]EXM OSRY RIHMV# 7IW ̉ O KMFM XIORMO EPX]ET R R ʯRKʯVʳPIFMPMV EOWMPMOPIVI OEV̉ & TPER MPI HM^E]R IHMPQIWM ʡSO ʯRIQPM ʆʳROʳ XIO VEV QʳQOʳR SPQE]ER FY XEV^ SVKERM^EW]SRPEVHE TVEXMO FMV ̉IOMPHI ʡʯ^ʳQI YPẺQEO ^SVYRHEW R ^ &YRYR H ̉ R HE OEX P QG PEVE SPEFMPHM˓MRGI OSRJSVPY LMWWIXXMVIFMPQIO ZI SPỶXYVHY˓YRY^ XEWEV Q MPI MPIXM̉MQI KIʡIFMPQIPIVMRM WE˓PEQEO XIQIP TVIRWMT SPQEP Q 8IORSPSNMO HIXE]PEVE LEOMQ FMV IXOMRPMO EPER R R EW P ʯRIQPM RSOXEW VIRO QMHMV# 6IRO ʡSO ʯRIQPM IPFIXXI E^ ʯRGI FIPMVXXM˓MQ KMFM VIRO PIVM FMV MPIXM̉MQ EVEG SPEVEO KʯVQIO ZI FY LE]EPTIVIWX PMO MPI FMV OSRỶQE HMPM SPỶXYVQER ^ KIVIO 7ʯ]PIQIO MWXIHM˓MQ RI OEHEV HMNMXEPPỈQM̉ SPWEO HE GERP ZI KIV ʡIO LMWWMRHIR Y^EOPẺEQ ]SVY^ ʔ^IPPMOPI VIRO ZI WIWMR E]R ERHE E]R HS^HE ]ʳOWIPM̉M ZI MRM̉PIVM ZYVKYPEQEW FYRYR HE FIPMVPIHM˓MRM^ OMXPIRMR EPK Hʳ^I]MRI Y]KYR FMV XIORSPSNM OYPPER PEVEO ]ET PQEW KIVIOM]SV Q 7SR SPEVEO MPEZI IHMPQIWMRM MWXIHM˓MRM^ FMV HIXE] ZEV Q H V# =IRM NIRIVEW]SRYR LE]EX EO ̉ RE KʯWXIVQM̉ SPHY˓Y Ỉ ^EQERP P O TIVJSVQERW R R KIPIGI˓MQM^M ̉IOMPPIRHMVIGIO ʯRIQPM FMV KʳGʳ IPMRHI FEV RH VH ˓ RE MRER ]SVYQ &Y ^M LMRWIP Eʡ OP OPE YQYX IHM]SVYQ OM XEWEV Q HʳR]EW RHE W VEH ̉ KIPM̉QIPIV FM^M FIOPM]SV SPEGEO

Q (IWMKR MW E ZMXEP MWWYI JSV ER] MRHYWXV] )ZIRX HIWMKR is an important task in itself. What are the key points JSV E KSSH IZIRX HIWMKR# Absolutely it is, although not visible by eye, design in an abstract sense is at the centre of our lives. Event practices, on the other hand, increase their importance with the opportunities offered by changing and developing technology. Especially when we look at the digitalisation period we are


*SV GVIEXMZI IZIRX HIWMKR Absorb art in, remarkably with the social media networks, which are getting stronger, amusing and similarly extraordinary event solutions, are created in the field of events. The key point to a good event design is creativity. And for creativity, it is necessary to internalise and absorb art. Q Stage, sound, light, and space decoration are the most MQTSVXERX XSTMGW SJ E WYGGIWWJYP IZIRX %GGSVHMRK XS [LMGL GVMXIVME WLSYPH E KSSH IZIRX ZIRYI FI HIWMKRIH# In line with the target audience, it is possible to shape the design of the event venue. Prior to this, we prioritise options with historical textures, which we see to become popular for venue choice today. Depending on the venue designated for the event, we can remain simple about the decor or use advanced sound and light designs. The budget allocated for the event project is another determining factor. We identify high-capacity points where we can keep the community together at the maximum level about the issue of stage. Q ;LEX MW XLI QSWX ZMXEP MWWYI XS GSRWMHIV [LIR HIWMKRMRK ER IZIRX ZIRYI# It is very important to design with plan B against predictable setbacks of the technical infrastructure such as the sound and the light. Because in such organisations that cannot be repeated, you have to find a solution practically. Apart from this, the main principle should be to make the participants feel as comfortable as possible and able to communicate with the design you have created. Q Is it the colour as the real most important point in an EGXMZMX] ZIRYI [MXL HSQMREXMRK XIGLRSPSKMGEP HIXEMPW# Colour is very important, of course, as I just mentioned, you need to see colours as a means of communication and create a language of speech with this imagination. What I want to say is that, no matter how digitalised we are we cannot get distanced from the feeling of the living and the real. In particular, it is necessary to emphasise the rise and fall of colour and sound at the same time at the same dose, and this should be done by using a technology appropriate for the perception level of the audience you set. Q Is there any detail that you would like to add at the end? I believe that the performance of the simultaneity that the new generation has shown in the flow of life contains important strength that shall shape our future. With this mental clarity, I hope that extraordinary developments in the world of the design shall be waiting for us. 2020-ĹžUBAT

57


)1-88 *YEV (MVIOXʯVʳ ,EGIV %]H R *E]HEP MʡIVMO ZI M̉ FMVPMOPIVM MPI WIOXʯVI ]ʯR ZIVIR TPEXJSVQ

)1-88 GCNƁ ı;LĒ . %ƎFNƎL PĔ .OLŃŕ ;E;HFĒ͆Ē . ˿MN;H<OŐ 0;FCFľ͆ľ ˿MN;H<OŐ ƎSƎŎͮ?BCL ?F?>CS?Mľ PĔ .ƎLŎ ";Pì 3IFF;LĒʂHĒř EOLOGM;Ő MJIHMILFƇ͆OH>ì %)-! >?MNĔ͆CSFĔ <CLFCENĔ .ƎLECSĔ )N?F=CF?L ?>?L;MSIHƇ .å,) PĔ .ƎLECSĔ .OLŃŕ 3;NĒLĒG=ĒF;LĒ ?LHĔ͆ľʂHCř ..3 ľͮ ILN;EFĒ͆ĒH>ì >ƎT?HF?H>ľ Q / WE FMV WʳVI ʯRGI -8) *YEVG P O EH R ,=:) +VSYT SPEVEO HI˓M̉XMVHM˓MRM HY]YVHY &Y HI˓M̉MOPMO LEOO RHE FMPKM ZIVMV QMWMRM^# )]PʳP MXMFEVM]PI -8) +VSYT SPER OY VYQWEP OMQPM˓MQM^ ,=:) +VSYT SPEVEO HI˓M̉XM /ʳVIWIP *YEVG P O ̈MVOIXM SPEVEO ʳPOIHI KPSFEP SJMWM ƅʳ ẺO R HIRI]MQPM TIVWSRIPM]PI ] PHE ƅMRMR ʳ^IVMRHI JYEV ZI OSRJIVERW Hʳ^IRPIRPI ]IR FMV OYVYQY^ /YVYQWEP OMQPMOPIVMR HI FMV ʯQVʳ ZEV ,IV EPERHE SPHY˓Y KMFM FY EPERHE HE ]IRMPMO ZI HI˓M̉MQ MLXM]EG HS˓Y]SV (MREQMO ZI Fʳ]ʳ]IR ]ET Q ^ HELE M]M XIQWMP IHIGI˓MRM Hʳ̉ʳRHʳ˓ʳ Qʳ^ HELE KIRʡ FMV OMQPM˓I OEZỶXYO Q ƅʳRGʳWʳ Hʳ^IRPIRIR 9PYWPEVEVEW (S˓Y %OHIRM^ 8YVM^Q ZI 7I]ELEX *YEV Ɓ )1-88 LEOO RHE KIRIP FMPKM ZIVIFMPMV QMWMRM^# = PPEV MʡMRHI )1-88 REW P FMV KIPM̉MQ ZI HI˓M̉MQ WIVKMPIHM# ,]ZI +VSYT SPEVEO SVKERM^I IXXM˓MQM^ 9PYWPEVEVEW (S˓Y %OHIRM^ 8YVM^Q ZI 7I ]ELEX *YEV Ɓ )1-88ƅM 3GEO Ɓ ̈Y FEX XEVMLPIVM EVEW RHE 8ʘ=%4 *YEV ZI /SRKVI 1IVOI^MƅRHI KIVʡIOPỈXMVHMO &Y ] P JYEV Q ^ 8 ' /ʳPXʳV ZI 8YVM^Q &E

58

OERP ˓ 8 ' ˢWXERFYP :EPMPM˓M 8 ' ˢWXER FYP &ʳ]ʳỎILMV &IPIHM]IWM ZI 8ʳVO ,EZE =SPPEV ƅR R OYVYQWEP WTSRWSVPY˓YRHE /37+)& HIWXI˓M]PI FMVPMOXI 8ʳVOM]I 3XIPGMPIV *IHIVEW]SRY 8ʘ63*)( ZI 8ʳVOM]I 8YVM^Q =EX V QG PEV (IVRI˓MƅRMR

88=( M̉ SVXEOP ˓ RHE Hʳ^IRPIRHM ,IV ] P HʳR]ER R ZI 8ʳVOM]IƅRMR JEVOP FʯPKIPIVMRHIR XYVM^Q TVSJIW]SRIPPIVMRM XYVM^Q FIPHI ZI OYVYPỶPEV R ^M]EVIX ʡMPIVPI FYPỶXYVER HʳR]ER R IR Fʳ]ʳO ƅʳRGʳ XYVM^Q JYEV SPER )1-88 FY ] P XYVM^Q EPER RHE XVIRH SPER OSRYPEV R FẺ RHE KIPIR HMNMXEPPỈQI OM̉MWIPPỈ QI WSRVEW NIRIVEW]SRYRYR FIO PIRXM ZI XEPITPIVMRM OEV̉ PEQE FʯPKIWIP ̉ILMV TE^EVPEQEW ZI RMXIPMOPM TIVWSRIP MLXM]EG FẺP OPEV R HI˓IVPIRHMVHMO 6IOSV WIZM]IHI ^M]EVIXʡM]M E˓ VPEH ˓ Q ^ )1-88 XʳQ OEX P QG PEV MʡMR HI˓IV ]EVE XER FMVFMVMRHIR JE]HEP MʡIVMO ZI M̉ FMVPMO PIVM MPI WIOXʯVI ]ʯR ZIVQI]M WʳVHʳVʳ]SV ,IV WIRI KIVʡIOPỈXM˓MQM^ LSWXIH FY ]IV HEZIXPM XYV STIVEXʯVʳ TVSKVEQ RHE FY ] P %W]E %ZVYTE 9^EOHS˓Y ZI 0EXMR %QIVMOEƅHER HEZIXPM XYV STIVEXʯVʳRʳ E˓ VPEH O ] PH V KIVʡIOPỈXMVHM˓MQM^ )1-88ƅI


4PEXJSVQ PIEHMRK XLI MRHYWXV] [MXL YWIJYP GSRXIRX ERH GSPPEFSVEXMSRW

)QMXX GCNĆ @;CL Q;Ĺź B?FÄ? QCNÄ˝ NBÄ” =ILJIL;NÄ” MJIHMILMBCJ I@ NBÄ” 'CHCMNLĆ‘ I@ OFNOLÄ” ;HÄ? .IOLCMĹ• #MN;H<OĹ? !IP?LHILMBCJ #MN;H<OĹ? '?NLIJIFCN;Ĺ™ 'OHC=CJ;FCNĆ‘ ;HÄ? .OLECMÄ˝ CLFCH?Ĺź QCNÄ˝ NBÄ” MOJJILĆ I@ %)-! ;HÄ? CĹ™ =IIJ?L;NCIĹ™ I@ .OLE?Ć‘ "IN?FC?LĹź ?>?L;NCIĹ™ ./,) ;HÄ? .OLE?Ć‘ .IOLCMĹ• #HP?MNILĹź MMI=C;NCIĹ™ ..3 Q Recently we heard that the ITE Fair Organization announced that it has changed its name to HYVE +VSYT 'ER ]SY KMZI MRJSVQEXMSR EFSYX XLMW GLERKI# As of September 2019, our corporate identity changed from ITE Group to HYVE Group. As a Global Fair Organization Company, we are an institution that organizes more than 120 fairs and conferences annually with 17 KPSFEP SĆžGIW MR GSYRXVMIW ERH QSVI XLER I\perienced personnel. Corporate identities also have a PMJIXMQI %W MR IZIV] ĆźIPH XLIVI MW E RIIH JSV MRRSZEXMSR ERH GLERKI MR XLMW ĆźIPH XSS ;I KEMRIH E ]SYRKIV MHIRtity, which we think will better represent our dynamic and growing structure. Q 'ER ]SY KMZI KIRIVEP MRJSVQEXMSR EFSYX XLI XL International Eastern Mediterranean Tourism and 8VEZIP *EMV )1-88# ,S[ LEW )1-88 IZSPZIH ERH GLERKIH SZIV XLI ]IEVW# We held the International Eastern Mediterranean Tourism and Travel Fair - EMITT, organized by Hyve Group at the TĂœYAP Fair and Congress Center between January 30 and February 2, 2020. This year our fair was held with the corporate sponsorship of the Ministry of Culture and Tourism, Istanbul Governorship, Istanbul Metropolitan Municipality and Turkish Airlines, with the support of KOSGEB and in cooperation of Turkey Hoteliers Federation (TUROFED) and Turkey Tourism Investors Association (TTYD). -R XLI [SVPHĆ…W XL FMKKIWX XSYVMWQ JEMV )1-88 [LMGL brings tourism professionals, tourism towns and organizations from different regions of the world and Turkey with the visitors, we evaluated the topics which are trending in the tourism sector such as digitalization, in2020-ĹžUBAT

59


FY ] P HE %ZVYTE TE^EV FẺXE SPQEO ʳ^IVI TIO ʡSO EP XIVREXMJ TE^EVPEVHER OEX P QG ZI ^M]EVIXʡMPIVM E˓ VPEH O &Y HYVYQ FM^MQ HS˓VY FMV M̉ ]ETX ˓ Q ^ KʯWXIVM]SV ZI ʳPOIQM^I HELE HE ]EVEVP SPQEO MʡMR ʡEP ̉QEPEV Q ^ L ^ PERH VQE]E XỈZMO IHM]SV ,IV ] P FMV ʯRGIOM )1-88ƅXI KʯWXIVHM˓MQM^ FẺEV R R ʳWXʳRI ʡ OQE] LIHIƽ M]SVY^ Q *YEVE IR ʡSO LERKM ʳPOIPIVHIR XEPIT KIPHM# ,SW XIH FY]IV TVSKVEQ RE SPER MPKM REW PH # ,IV ] P SPHY˓Y KMFM FY ] P HE & & TPEXJSVQYQY^ ZI KIVʡIOPỈXMVMPIR KʯVʳ̉QIPIV JYEV Q ^ R IR LEVIOIXPM FʯPKIWM SPHY ƅʳRGʳ )1-88 *YEV RHE ʳPOIHIR ]ʳOWIO TVSJMPPM EP G E˓ VPER VOIR XSTPEQHE FMR KʯVʳ̉QI KIVʡIOPỈXMVMPQM̉XM 3GEO ƅHI Eʡ P ̉ R KIVʡIOPỈXMVHM˓MQM^ ƅʳRGʳ )1-88 JYEV Q ^HE KIVIO EP G PEV R KIVIOWI KʯVʳ̉QIPIVMR WE] W RHE ʯRIQPM FMV EVX ̉ SPHY˓YRY Wʯ]PI]IFMPMVM^ Q +IVMHI F VEOX ˓ Q ^ ] PPE O ]EWPEH ˓ Q ^HE )1-88 MʡIVM˓MRHI RI KMFM JEVOP P OPEV ]E HE ]IRMPMOPIV KʯVHʳO# *YEVPE Ỉ ^EQERP KIVʡIOPỈIGIO IXOMRPMO TVSKVEQ OETWEQ RHE ʯRI ʡ OER OSRYPEV RIPIV SPHY# ] PH V WIOXʯVI LM^QIX ZIVIR ZI WIOXʯVʳ Fʳ]ʳXQIO MʡMR ʡEP ̉QEPEV ]ETER )1-88ƅXI ]MRI OETWEQP FMV OSR JIVERW TVSKVEQ ]PE XYVM^Q IOSRSQMWMRM ʯRIQPM XVIRH PIVM ZI ʯRʳQʳ^HIOM SR ] PE HEQKE ZYVEGEO XIO RSPSNMO MRSZEW]SRPEV KʳRHIQMQM^I XẺ H O &Y ] P HE 88=( 8ʘ63*)( 8ʘ67%& KMFM WIOXʯVI ]ʯR ZIVIR OYVYQPEV E˓ VPEH ˓ Q ^ &ẺOERPEV *SVYQY MPI FẺOERPEV FIOPIR XMPIVMRM ʯRKʯVʳPIVMRM ZI ʯRIVMPIVMRM TE]PẺ X PEV 7SVYQPY ZI WʳVHʳVʳPIFMPMV XYVM^QI HʯRʳ̉ʳQʳR REW P KIVʡIOPỈXM˓MRM ]IRM ʡE˓HE FM^PIVM RIPIVMR FIOPIHM˓MRM QEWE ]E ]EX VH O Q )1-88ƅMR XEXMPGMPIV Eʡ W RHER FEOX ˓ Q ^HE ʯRIQM ZI ERPEQ RIHMV# )1-88 WIOXʯVI GMHHM OEXO PEV SPER FMV JYEV )1-88ƅPI FMVPMOXI HELE ʡSO MRWER XEXMPMR FMV OʳPXʳV SPHY ˓YRY JEVO IXXM )R HS˓VY XEXMPM RIVIHI REW P ZI LERKM TPERPE ]ETEGE˓ R ZI Y]KYR JM]EXP XEXMP WIʡIRIOPIVMRM JEVOP XEXMP XʳV PIVMRM ]IVPM XYVMWXI ERPEXQEO OSRYWYRHE )1-88ƅMR ʯRIQ PM FMV I˓MXMQ M̉PIZM SPHY˓YRY Hʳ̉ʳRʳ]SVY^ )1-88 KIVIO XYVM^Q WIOXʯVʳRI KIVIOWI HI XEXMP XʳOIXMGMWMRI ʡSO ̉I] OEXX 8YVM^Q TVSJIW ]SRIPPIVM XʳOIXMGMPIVMRI OIRHMPIVMRM REW P ERPEXQE PEV KIVIOXM˓M ZI ʳVʳRPIVMRM REW P SPỶXYVEGEOPEV OS RYWYRHE KIPM̉XMPIV

60

Q )1-88 XYVM^Q WIOXʯVʳ ZI JEVOP XYVM^Q XʳVPIVMRMR KIPM̉MQMRI REW P OEXO HE FYPYRHY# )1-88 SPEVEO FẺ RHER FIVM 8ʳVOM]IƅHI XYVM^Q REW P KI PM̉QIPM JEVOP PẺQEO MʡMR RIPIV ]ET PQEP HM]I OIRHMQM ^I WSVHYO ZI HIRM^ OYQ ZI KʳRỈXIR MFEVIX FMV ʳPOI SPQEH ˓ Q ^ WEZYREVEO LEVIOIX IXXMO &M^ OʳPXʳV XEVML ZI HS˓EP Kʳ^IPPMO FEO Q RHER ʡSO ^IRKMR HI˓IVPIVI WELMT FMV ʳPOI]M^ 8ʳVOM]IƅHI ]IVM KIPHM ˓MRHI LIV FMV Oʯ] FMV XYVMWXMO HIWXMREW]SR SPEVEO OIRHMRM OSRYQPE]EFMPMV &Y FMPMRʡPI LIV FMV MPMQM ^MR MPʡIQM^MR ZI Oʯ]PIVMQM^MR OIRHMPIVMRM XER XE FMPHM˓M EPERPEV WYRHYO ZI JMOMV ʯRHIVPM˓M ]ETX O &ʯ]PI Hʳ̉ʳRHʳ˓ʳRʳ^HI ƈXYVM^QƉ KIRIP FẺP ˓ EPX RHE KEWXVSRSQM XYVM^QMRHIR OEVEZER XYVM^QMRI OʳPXʳV XYVM^QMRHIR HMR XYVM^ QMRI OEHEV FMVʡSO ]IRM EPER LIT )1-88 *YEV ƅRHE KʳRHIQI KIPHM 8ʳVOM]IƅRMR WELMT SPHY˓Y HI˓IV PIVMR EWP RHE FMVIV ʳVʳRI HʯRʳ̉ XʳVʳPIFMPIGI˓MRM ZI FY ʳVʳRPIVMR HI )1-88 KMFM ʯRIQPM FMV JYEV HE TE^EVE WYRYPYT QEVOEPE ̉EFMPIGI˓MRM LIVOIWI ʯ˓VIX XMO *EVO RHEP O ]EVEXQEO ʡSO ʯRIQPM]HM FM^PIV FYRYR TỈMRI Hʳ̉XʳO )1-88ƅXI MQOERW ^ FE ̉EVH ˓ Q ^ Wʯ]PI]IFMPMVM^ /E X P QG SPEVEO ]IV EPEGEO ʳPOIPIV FY ] P HE VIROPM IXOMRPMOPIV MPI ʳPOI PIVMRM XER XQE]E ʡEP ̉EGEO )1-88 8ʳVOM]IƅRMR XʳQ FʯPKIPIVMRMR OʳPXʳ VIP ^IRKMRPMOPIVMRMR HI XER X PH ˓ FMV TPEXJSVQ =ʯVIPIVMQM^I ʯ^Kʳ IXOMRPMO PIVPI ʳPOIQM^MR XʳQ FʯPKIPIVMRM (ʳR]Eƅ]E FMV OI^ HELE XER XEGE˓ ^


At EMITT, which has been serving the industry for 24 years and working to expand the sector, we have brought the tourism economy, important trends and technological innovations that will mark the next ten years to our agenda with a comprehensive conference program. This year, with the Presidents Forum, where we host the industry-leading institutions such as TTYD, TÜROFED and TÜRSAB, the presidents shared their expectations, forecasts and suggestions. We have discussed how the transformation into responsible and sustainable tourism has taken place and what awaits us in the new age.

dividualization, meeting the demands and expectations of the post-2000s generation, regional city marketing and need for high-quality personnel. EMITT, which welcomes visitors at a record level, continues to lead the sector with the content and collaborations that create value for all participants. We hosted the invited tour operators from Asia, Europe, Far East and Latin America this year in the hosted buyer (invited tour operator) program we hold every year. This year, we hosted exhibitors and visitors from many alternative markets, especially the European market at EMITT, which we have been holding for 24 years. This situation shows that we are doing the right thing and encourages us to speed up our work to be more useful to our country. We aim to go beyond our success of the previous EMITT every year. Q From which countries the highest demand came for the fair? How was the interest for the hosted buyer program? As every year, this year too, our B2B platform and the negotiations being made, have been the most active EVIE SJ SYV JEMV ;LMPI LMKL TVSƼPI FY]IVW JVSQ countries were hosted at the 23rd EMITT Fair, 7.000 interviews were held in total. In our 24th EMITT fair, which we opened on 30 January 2020, we can say that XLIVI MW E WMKRMƼGERX MRGVIEWI MR XLI RYQFIV SJ FSXL XLI buyers and the meetings. Q ;LEX HMJJIVIRGIW SV MRRSZEXMSRW LEZI [I WIIR MR EMITT content compared to the year we left behind? What are the prominent topics within the scope of XLI IZIRX TVSKVEQ XLEX [MPP XEOI TPEGI WMQYPXERISYWly with the fair?

Q What is the importance and meaning of EMITT for ZEGEXMSRIVW# EMITT is a fair with serious contributions to the industry. With EMITT, more and more people realized that vacation is a culture. We believe that EMITT has an important educational function in terms of explaining where, how and with what plan they should have a holiday and the most affordable holiday options, different holiday types to domestic tourists. EMITT has contributed a lot to both the tourism sector and the holiday consumer. Tourism professionals have developed in terms of how they should express themselves to their consumers and how to create their products. The winner was the entire sector, but mainly contributed to the holiday understanding of our local tourists. Q ,S[ HMH )1-88 GSRXVMFYXI XS XLI HIZIPSTQIRX SJ the tourism sector and different types of tourism? Since the beginning of the EMITT, we asked ourselves how tourism should develop in Turkey, what should be done to become distinct and we moved on arguing that we are not a country only consisting of sea, sand and sun. We are a country with very rich values in terms of culture, history and natural beauty. Each village can position itself as a tourist destination in Turkey, when necessary. With this awareness, we offered areas where each of our provinces, districts and villages could introduce themselves and we led the general opinion. ;LIR ]SY XLMRO WS QER] RI[ ƼIPHW JVSQ KEWXVSRSQ] tourism to caravan tourism, from cultural tourism to religious tourism under the general title of “tourism” have always been brought to the agenda at the EMITT Fair. ;I XIEGL EPP XLEX 8YVOI]ƅW S[R ZEPYIW GER FI GSRZIVted to a product and the fact that these products can also be introduced into the market at such important fair, EMMIT and become brands. Awareness-raising was very important, we pursued it. We can say that we achieved the impossible at EMITT. The countries participating in our fair as participants will try to introduce their countries with colorful events this year. EMITT is also a platform where all the cultural richnesses of Turkey are introduced. We will introduce all regions of our GSYRXV] XS XLI [SVPH SRGI EKEMR [MXL IZIRXW WTIGMƼG XS our regions. 2020-ŞUBAT

61


] P RHE WIOXʯVʳ ]IRMPMOPIVPI FMV EVE]E KIXMVM]SV

%86%< .ƎLECSĔʂ>Ĕ Ĕ͆F?H=Ĕ J;LŎ PĔ L?EL?;MSIř M?ENŬLƎHƎř ŬH>Ĕ A?F?ř CBNCM;ż ı ;LĒ IF;ř ., 2 3ĒFĒH>ì M?ENŬLƎ S?HCFCEF?L CFĔ <CL ;L;Sì A?NCLG?SĔ Bï ĒLF;HĒSIL

,IV ] P OEXPEREVEO Fʳ]ʳ]IR JYEV )˓PIRGI ZI VIOVIEW]SR WIOXʯVʳRʳ YPYWPEVEVEW TPEXJSVQHE FMV EVE]E KIXMVIVIO 8ʳVOM]IƅHI EPER RHE ]ET PER ʡEP ̉QEPEV YPYWPEVEVEW TE ^EVHE XER XQE]E HIZEQ IHM]SV 8ʳVOM]IƅRMR XIO 3XSQEX 8IORSPSNMPIVM *YEV :)2()< MPI )̉ >EQERP +IVʡIOPỈM]SV ˢWXERFYP *YEV QIVOI^MRHI KIVʡIOPỈIGIO %86%< 9PYWPEVEVEW )˓PIRGI )XOMRPMO 4EVO 6IOVIEW]SR *YEV ̈YFEX XEVMLPIVM EVEW RHE YPYWPEVEVEW EPER HE IOSRSQMO ZI XMGEVM MPM̉OMPIV OYVQE] TE^EVHEOM TE] R EVXX VQE] LIHIƽ I]IR TVSJIW]SRIPPIV ZI I˓PIRGIRMR HSVYOPEV RE YPẺQEO MWXI]IR OEX P QG PEV MʡMR FY ] P ʡSO ʯRIQPM FMV FYPỶQE RSOXEW SPEGEO

62

= P RHE WIOXʯVI ]IRMPMOPIV WYRQE]E LE^ VPERER JYEV )˓PIRGI IXOMRPMO TEVO ZI VIOVIEW]SR WIOXʯVʳRʳR XʳQ TE]HẺPEV R FMV EVE]E KIXMVQI QMW]SRY MPI FY ] P SXS QEX XIORSPSNMPIVM WIPJ WIVZMW WMWXIQPIVM ZI WEVJ QEP^I QIPIVM WIOXʯVʳRHI JEEPM]IX KʯWXIVIR ʳVIXMGM Y]KYPE] G ZI HE˓ X QG PEV R E˓ VPEQE]E LE^ VPERER :)2()< *YEV MPI Ỉ ^EQERP Hʳ^IRPIRM]SV =IVIP ]ʯRIXMQPIV QYXPY ̉ILMVPIV XIQEW MPI %86%<ƅHE FYPỶY]SV 8ʳVOM]IƅHI )˓PIRGI ZI 6IOVIEW]SR SPKYPEV ʳ^IVMRHI JEVO RHEP O SPỶXYVQE] EQEʡPE]ER ZI ƈ1YXPY ̈ILMV PIVƉ XIQEW MPI ̉ILMV LEPO R R QYXPYPY˓YRE OEXO WE˓PE ]EGEO ʳVʳR LM^QIX ZI Y]KYPEQEPEV SHE˓ RE EP ]SV


&VMRKW XLI MRHYWXV] XSKIXLIV [MXL MRRSZEXMSRW MR MXW XL ]IEr

NLĂŽ IHÄ” I@ NBÄ” F?;>CHÄ´ Ä• J?LNCMÄ” NL;>Ä” @;CLĹź CĹ™ .OLE?Ć‘ CĹ™ ?HN?LN;CHG?HĆ J;LEĹź ;HÄ? L?=L?;NCIĹ™ M?=NIL CĹź JL?J;LCHÄ´ NĹ? <LCHÄ´ NBÄ” CH>OMNLĆ‘ NIA?NB?L QCNÄ˝ CHHIP;NCIHĹź CĹ™ CNĹź NÄ˝ S?;L

The fair exponentially growing each year, brings the entertainment and recreation sector together in an international platform and continues to introduce the [SVOW QEHI MR MXW Ćź IPH XS XLI MRXIVREXMSREP QEVOIX It is organised concurrently with the sole Vending Technologies Exhibition of Turkey, VENDEX! ATRAX 8th International Entertainment-Event, ParkRecreation Fair shall be held in Istanbul Expo Centre between 13-15 February 2020 and it shall be a very important meeting point for professionals aiming to establish economic and commercial relations in the international arena and to increase their share in the market and for participants who want to reach the peaks of entertainment. The fair preparing to present innovations to the industry in its 8th year is organised concurrently with the VENDEX Fair, preparing to host the manufacturers, practitioners and distributors operating in the vending technologies, self-service systems and consumables sector this year, with the mission of bringing together all the stakeholders of the entertainment, event, park and recreation sector.

&IPIHM]IPIV 1YXPY ĚˆILMVPIV XIQEWÂ? OETWEQÂ?RHE ]IV EPHÂ?Ë“Â? JYEVHE VIOVIEW]SRIP EOXMZMXIPIVM WSW]EP XIWMWPI VMRM IXOMRPMO ZI IË“PIRGI EPERPEVÂ?RÂ? TEVO ZI VIOVIEW]SR ĘĄEPÂ?̉QEPEVÂ?RÂ? OEQYS]YRE XERÂ?XEVEO 1YXPY ĚˆILMV OMQPM OPIVMRM KʳʥPIRHMVQI MQOERÂ? IPHI IHM]SV %886%'8-32 78%6 %;%6(7 MPI 7IOXĘŻVĘłR )RPIVM =EVÂ?̉Â?]SV )Ë“PIRGI ZI 6IOVIEW]SR WIOXĘŻVĘłRHI IR FẺEVÂ?PÂ? Y]KYPE QE TVSNI IXOMRPMO ZI ĘłVĘłRPIVMRMR WIĘĄMPHMË“M 8ĘłVOM]IĆ…RMR MPO ZI XIO ]EVÂ?̉QEWÂ? %886%'8-32 78%6 %;%6(7 OI^ WIOXĘŻVĘłR IRPIVMRM WIĘĄM]SV ERE OEXIKSVM EPX OEXI KSVMHI FẺZYVYPEVÂ?R OEFYP IHMPHMË“M ]EVÂ?̉QEHE XIQE ]Â?P HÂ?^PEVÂ? OETWEQÂ?RHE FIPIHM]I ]Â?PÂ?R 1YXPY ĚˆILVM ZI =Â?PÂ?R 1YXPY ˢPĘĄIWM ĘłRZERÂ?RÂ? OE^ERQEO Ęł^IVI ]EVÂ?̉EGEO

The local administrations meet at ATRAX with the theme of happy cities. It takes the products, services and applications aiming to create awareness on the phenomenon of Entertainment and Recreation in Turkey and to contribute to the happiness of the urban people as its focus. The municipalities get the opportunity to strengthen their identities of Happy Cities by introducing their recreational activities, social facilities, activity and entertainment areas and park and recreation activities to the public in the fair where they are included within the scope of the Happy Cities theme. Industry’s Best Compete with the ATTRACTION STAR AWARDS. %88%'8-32 78%6 %;%6(7 XLI Ɵ VWX ERH SRP] competition of Turkey where the most successful applications, projects, activities and products are selected in the Entertainment and Recreation sector, selects the best of the industry for the 7th time. In the competition, where applications are accepted in 3 main categories and 16 subcategories, 2 municipalities shall compete to win the title of the Happy City of the Year and Happy District of the Year within the scope of the theme stars. 2020-ŞUBAT

63


2IGHIX /ĘŻWIHEË“

2I]M RI MĘĄMR ĘĄIOXMË“MRM^ ĘŻRIQPMHMV D;HMF;LÄ’Ĺ™ PÄ” G;LE;F;LÄ’Ĺ™ @INĹ?͆L;@ĆĒF;LÄ’HÄ’ M?Ć?LE?Ĺ™ ĹŹH=?FCEFÄ” ;F;=;EF;LÄ’ BĹƒ G?Ć E;FCN?MCHCĹ™ ĹŹĹ™ EĹ?ÍŽOĹ? IFG;MÄ’HĂŹ >CEE;Ć ?NG?F?LÄž ;SHÄ’ ÍŽ?ECF>Ä” @INĹ?͆L;@ĆĒF;LÄ’Ĺ™ >ĂŹ ?Ĺ™ >Ĺ?͆LƇ E;L?F?LÄž P?LG?F?LÄž A?L?ECSIL

Q 2IGHIX /ʯWIHE˓ ʯRIQPM JSXS˓VEJ WEREXʥ�PEV� EVEW�RHE ]IV EPER FMV MWMQ ZI FMV ʥSO M̉ ʥIZVIWMRHI XER�R�]SV ERGEO MPO OI^ XER�]EGEOPEV MʥMR OIRHMRM^M XER�X�V Q�W�R�^# ʔRGIPMOPI XỈIOOʳV IHIVMQ ƅPM ]�PPEVHER FMVMRMR MPO E]�R�R MOMRGM KʳRʳ %VXZMRƅHI HS˓HYQ QʳJVIHEX E˓�VP�OP� I˓MXMQ ZI ʯ˓VIXMQMR EVH�RHER QIWPIOM I˓MXMQ WʳVIGM WSRVEW�RHE LE]EX FS]Y I˓MXMQ WʳVIGMQ FẺPEH� ʆỈMXPM 46 ENERWPEV� VIOPEQ ENERWPEV� KE^IXI ZI HIVKMPIV HI JSXS QYLEFMVPM˓M ENERWPEVHE JSXS˓VEJʥ� SPEVEO ʥEP�̉X�Q JSXS˓VEJ IHMXʯVPʳ˓ʳ ]ETX�Q &MVXEO�Q ]EV�̉QEPEVHER HIVIGIPIV EPH�Q HELE JE^PEW�RHE NYVM ʳ]IPM˓M ]ETX�Q =IV]ʳ^ʳRHI ]ʳ^PIVGI GS˓VEJ]EHE

FMRPIVGI ĘĄIOMQ ]ETXÂ?Q LEPIR ĘĄIOQI]I ZI ]ĘŻR KĘŻWXIVQI]I HIZEQ IHM]SVYQ 8ĘłVOM]I QIH]EWÂ? MPI EOXMJ ĘĄEPÂ?̉QE WĘłVIGMQM^M XEQEQPEHÂ?OXER WSRVE OYVYGYWY SPHYË“YQ 2/+EPPIV] ˢWXERFYP *SXSË“VEJ %XĘŻP]IWM ZI WSR SPEVEO =IV]Ęł^Ęł +ĘŻVWIP ˢPIXM̉MQ 1IVOI^M EHPÂ? ̉MVOIXMQM^HI JSXSË“VEJ JMPQ ZI TVSHĘłOWM]SR LM^QIXPIVM ZIVQI]I HIZEQ IHM]SVYQ Q 6IOPEQ IXOMRPMO TVSNIPIVMRI ZI JSXSË“VEJ WEREXÂ?RE FEOÂ?̉ EĘĄÂ?RÂ?^ RIHMV# *SXSË“VEJE RIVIHIR FEOXÂ?Ë“Â?RÂ?^PE MPKMPM FMV HYVYQ FY FIR EREPSK HĘŻRIQHIR FIVM JSXSË“VEJÂ?R MĘĄIVMWMRHI SPER FMV OM̉M]MQ ZI JSXSË“VEJ HEQEVPEVÂ?QE M̉PIQM̉ EHIXE VYLYQYR FIHIRMQMR

;LEX ]SY WLSSX ERH [LEX JSV# Q Necdet KĂśsedag is a name among the most important photography artists and is well known in many business circles, but would you introduce yourself for the ones who don’t know you? First of all thanks. I was born on the second day of the first month of one of the ‘70s, in Artvin, after the curriculum-intensive education and training, my lifelong education process started after the vocational education process. I worked as a photojournalist for various PR agencies, advertising agencies, newspapers and magazines and as a photographer in agencies, I also worked EW E TLSXS IHMXSV -Ć…ZI LEH HIKVIIW JVSQ E RYQFIV SJ GSQTIXMXMSRW ERH -Ć…ZI FIIR E NYV] QIQFIV MR QSVI SJ XLIQ -Ć…ZI HSRI XLSYWERHW SJ WLSXW MR LYRHVIHW SJ KISK VETLMIW SR XLI IEVXL ERH -Ć…Q WXMPP WLSSXMRK ERH WLS[MRK direction. After completing our active working process with the Turkish media, I continue to provide photograp-

64

hy, film and production services in our company called Nkgallery-Istanbul Photography Workshop, which I am the founder of, and finally the YeryĂźzĂź Visual Communication Center. Q ;LEX MW ]SYV TIVWTIGXMZI SR EHZIVXMWMRK IZIRX TVS jects and photography? -XĆ…W EFSYX [LIVI ]SY PSSO EX XLI TLSXSKVETL] - EQ E TIV son who has been in photography since the analogous era, and the photo is embedded in my veins like a part SJ Q] FSH] ERH Q] WSYP -XĆ…W E TLIRSQIRSR XLEX -Ć…ZI highlyinternalised, and when that happens, you sleep with it and you wake up with it. In the analogous era, photography was a very expensive endeavor. If ]SY HMHRĆ…X QEOI QSRI] from photograp-


A?H=C?ż ;Hč <L;H>ż H??č Nŝ G;EĔ MOLĔ NB;Ɓ NBĔ KO;FCNƑ I@ M?LPC=Ĕ NB?Ƒ QCFŐ L?=?CPĔ Cż ì JL?L?KOCMCNĔ QB?ř M?F?=NCHĴ NB?CL JBINIAL;JB?Lż ;Hč Cř NBĔ M;GĔ Q;Ƒ JBINIAL;JB?Lż H??č Nŝ ACPĔ NBĔ Gş Ɓ ;==OL;NĔ @L;G?ż

2020-ŞUBAT

65


FMV TEVʡEW KMFM 7SR HIVIGI MʡWIPPỈXMVHM˓MQ FMV SPKY Fʯ]PI SPYRGE SRYRPE ]EX T SRYRPE OEPO ]SVWYRY^ %REPSK HʯRIQPIVHI JSXS˓VEJ SPHYOʡE TELEP FMV Y˓VẺX )˓IV JSXS˓VEJXER TEVE OE^ERQ ]SVWER ^ KIPMVMRM^MR LEX V WE] P V FMV O WQ R FYVE]E E] VQER ^ KIVIOM]SVHY (MNMXEP HIZVMQHIR WSRVE FY VEOEQPEV RMWTIXIR YPẺ PEFMPMV WIZM]IPIVI YPẺX ZI XEFMM FY HYVYQ HE JSXS˓VEJE SPER MPKM]M EVX VEVEO HELE JE^PE OMXPIPIVI ]E]H &Y FE˓PEQ HE HI˓IVPIRHMVIGIO SPYVWEO JSXS˓VEJ R M̉PIZWIPPM˓M WEREX ]ʯRʳRHIR IPI EP R ̉ JEVOP P OPEV KʯWXIVIGIOXMV &EPEXƅXE ʡIOMPIR WʳQʳOPʳ ʡSGYO JSXS˓VEJ MRWER VYLYRY ENMXI IHIR ]ʯRʳ]PI FMV WEREX JSXS˓VEJ SPEVEO HI˓IVPIRHMVMPIFMPMV EQE FMV IXOMRPMOXI ʡIOMPIR JSXS˓VEJ XEQEQM]PI FIPKIWIP RMXIPMOXIHMV ZI WEREXWEPP OXER ^M]EHI HYVYQY FIPKIPIQIOXIR MFEVIX FMV JSXS˓VEJX V Q *SXS˓VEJʡ PEV EVEW RHE LIVOIW JSXS˓VEJʡ SPEFMPMV ERGEO LIVOIW E]R ̉IOMPHI KʯVIQI^ HIVPIV 7M^ JEVOP SPER RIPIVM KʯVʳ]SVWYRY^# )ZIX ʯ]PI FMV Wʯ]PIQ ZEV FY HE KE]IX RSVQEP FMV HYVYQ %]R OSRY]Y E]R XIʡLM^EX MPI E]R ̉EVXPEVHE ʡIOIR MOM JEVOP Kʯ^ʳR XEQEQM]PI JEVOP ̉I]PIV ʡIOQIWM ʡSO RSVQEPHMV &YVEHE OM JEVO ZM^ʯVHIR FEOER Kʯ^ʳR OIRHMWM]PI MPKMPM FMV HYVYQHYV RI OEHEV ʡSO FMPMVWIRM^ ]SVYQYRY^ S OEHEV JEVOP P OPEV KʯWXIVIGIOXMV %WP RHE ʯRIQPM SPER ZI FIRMQ HI W OP OPE ʳ^IVMRHI HYVHY˓YQ OSRY ƄRI]M RI MʡMR ʡIOXM˓MRM^ƅ HMV &YRY HS˓VY ERPEVWER ^ EQEG R ^E IR Y]KYR JSXS˓VEJ OEVIWMRM FYPYVWYRY^ Q *SXS˓VEJ WEREX FẺEV P FMV IXOMRPMO ZI VIOPEQ TVSNIWM MʡMR RIHIR ʯRIQPMHMV# %RPEXQEO MWXIHMOPIVMRM^M ERPEXEFMPIGI˓MRM^ IR O WE ZI HS˓VY ]SP JSXS˓VEJX V &MV IXOMRPM˓M IPI EP VWEO KʳRPIVGI ʳ^IVMRHI ʡEP ̉ PER ZI SVXE]E OSRER IXOMRPMO WSRVEW RHE LITMQM^MR MWXIHM˓M SVEHEOM WEEXPIVGI WʳVIR IXOMRPM˓MR OEVI MPI ʯ^IXPIRQIWM SPQY]SV QY# /IRHMQM^I ̉YRY WSVY]SV QY]Y^ EGEFE FM^ IOMT SPEVEO FY IXOMRPM˓M Hʳ^IRPIQIO MʡMR LEJXEPEVH V ʡEP ̉ ]SVY^ SRPEVGE OM̉M FY TVSNI MʡMR ʡEP ̉ ]SVY^ IXOMRPMO KʳRʳRHI SVE]E KIPIR JSXS˓VEJʡ EVOEHẺ Q ^E WSR ERHE ZIVHM˓MQM^ FVMIJ MPI XʳQ FY WʳVIGMR ʯ^IXMRM MWXIHM˓MQM^ HI RI OEHEV LEOP ] ^Ə Q 1EVOEPEV ZI ENERWPEV WM^M RIHIR XIVGML IHM]SV# *EVOP SPEVEO RI WYRY]SVWYRY^# =ʳ^PIVGI QEVOE ZI OYVYPỶE KʯVWIP XIHEVMO IXXMO ,IV FMVMRM Qʳ̉XIVM SPEVEO HI˓MP M̉ SVXE˓ SPEVEO KʯVʳ]SVY^ ˢʡIVM˓M ZI EQEG HS˓VY SPEVEO ERPE]EVEO SRPEV R LIHIJ ZI MLXM]EʡPEV FM^MQ LIHIƽIVMQM^PI TEVEPIPPMO KʯWXIVHM˓M ERHE HS˓VY M̉ HS˓VY ̉IOMPHI WSRYʡPER ]SV Q &ẺEV P FMV JSXS˓VEJ OEVIWMRM REW P XER QPEVW R ^# &MV ʳVʳRʳ IXOMRPM˓M FMV ZI]E FMVOEʡ OEVI MPI ERPEXEFMPIR OEVI HS˓VY OEVIHMV ʔRGIPMOPI JSXS˓VEJ R XIQIP

66

HS˓VYPEV R FEV RH VQEP WSRVEW RHE MWI MʡIVMO ZI EQEG ]ERW XQEP H V Q 7M^I MPIXMPIR FVMIƽIV WM^M XEXQMR IHM]SV QY# =SOWE OIRHM ]SVHEQ R ^E KʯVI QM WELE]E MRM]SVWYRY^# &Y M̉MR IR ^SV ẺEQEW FYVEW H V ʡSO JE^PE HI˓M̉OIR SPER FMV M̉ ]ET ]SVY^ ˢRWERPEV R IKSPEV OMFMVPIVM ʳWX FEO ̉ Eʡ PEV SPHY˓Y ZI FYRPEV TE]PẺQEO OSRYWYRHE MQXMRE IXXMOPIVM WʳVIGI FVMIƽIV ]IXIVPM SPQY]SV SPQE]EGEO HE &M^ M̉ ʯRIVMWM EPH ˓ Q ^HE QYXPEOE HS˓VY ZI Eʡ O FMPKM KIPQIWMRM MWXIVM^ )OWMO FMPKM MPI ]SPE ʡ O PH ˓ WʳVIGI ENERW ZI]E QEVOE ^MLRMRHIOMPIVM EOXEVQEH ˓ WʳVIGI JSXS˓VEJʡ HER HS˓VY JSXS˓VEJ EPQE ̉ERW HE E^EP V &YRY ERPEXQEQ ^E VE˓QIR LEPE W O RX P HYVYQPEV ]ẺEH ˓ Q ^ SPY]SV FY HYVYQHE HE OIRHM FMPKM ZI XIGVʳFIPIVMQM^PI WʳVIGM IR HS˓VY ̉IOMPHI ]ʯRIXM]SVY^ Q +ʳRʳQʳ^HI JSXS˓VEJE ZI JSXS˓VEJ WEREʡ PEV RE ]IXIVPM Hʳ^I]HI O ]QIX KʯWXIVMPM]SV QY# 1EEPIWIJ LE] V ʘ^ʳPIVIO Wʯ]PI]IFMPMVMQ OM FY Fʯ]PI )PFIXXI FYRYR HE ʡSO JE^PE HI˓M̉OIRM ZEV ʆSO Y^YR WʳVIHMV JSXS˓VEJ ZI JSXS˓VEJʡ PEV KIVIOPM HI˓IVM ZI ʯRIQM KʯVQʳ]SV 3]WE OM ]ẺEH ˓ Q ^ ʡE˓ JSXS˓VEJ R IR ʡSO ʳVIXMPHM˓M ZI L ^P GE XʳOIXMPHM˓M FMV ʡE˓ =ETX ˓ Q ^ LIV ̉I]HI FMV JSXS˓VEJ OEVIWM ]IV EP ]SV Q 7SR SPEVEO MPEZI IXQIO MWXIHM˓MRM^ OSRYPEV ZEV Q # )OPIRIGIO SPHYOʡE JE^PE OSRY ZEV EWP RHE ʔ^IXPI]IGIO SPYVWEO ENERWPEV R ZI QEVOEPEV R JSXS˓VEJʡ PEV R WIʡIVOIR ʯRGIPMOPI EPEGEOPEV LM^QIX OEV̉ P ˓ RHE ʯHI]IGIOPIVM ʳGVIXM HI˓MP EPEGEOPEV LM^QIX OEPMXIWMRMR ʯR OS̉YP EPQEW RE HMOOEX IXQIPIVMRM ʯRIVMVMQ %]R ̉IOMPHI JSXS˓VEJʡ PEV R HE M̉ SVXEOPEV R R ]ER RHE SPEVEO SRPEVE MLXM]EʡPEV SPER IR HS˓VY OEVIPIVM ZIVQIPIVM KIVIOXM˓MRM LEX VPEX V Q ,ITMQM^ E]R KIQMRMR JEVOP RSOXEPEV RHE SXYVY]SVY^ ZI LITMQM^MR SVXEO EQEG IR M]M M̉M SVXEOPEV Q ^E WYREFMPQIO


king for weeks as a team to organize this event; dozens of people are working for this project, we are right that we want a summary of this process with the brief we gave to our photographer friend who came there on the day of the event at the last moment.… Q Why brands and agencies choose you? What do you offer differently? We supplied visuals to hundreds of brands and organizations. We see each one as a business partner, not as a client. By understanding the content and purpose correctly, the right job is done in the right way as soon as their goals and needs are in line with our goals. Q How do you define a successful photo frame? A square that can describe a product, activity with one or more frames is the right square. First, it must contain the FEWMG JEGXW SJ XLI TLSXSKVETL ERH XLIR MX QYWX VIƽIGX the content and the purpose.

hy, you had to allocate a considerable portion of your income here. After the digital revolution, these figures reached achievable levels and, of course, this situation increased interest in photography and spread to broader audiences. In this context, the functionality of photography and the way it is handled in terms of art will differ. The picture of the slimy child taken in Balat can be considered as an art photo with an agitating aspect of the human spirit, but the picture taken at an event is purely documentary in nature and is a picture of documenting the situation rather than being artistic. Q 8LI] WE] IZIV]SRI GER FI E TLSXSKVETLIV EQSRK TLSXSKVETLIVW FYX RSX IZIV]SRI GER WII MX MR XLI same way. What do you see differently? Yes, there is such a saying, which is perfectly normal. It is very normal for two different eyes to shoot different things with exactly the same subject, in the same conditions with the same equipment. The difference here is a situation related to the eye itself looking through the viewfinder; the more you know, the more your comment will differ. In fact, what matters and what I often focus SR MW Ƅ[LEX ]SY WLSSX ERH JSV [LEXƅ -J ]SY YRHIVWXERH this correctly, you will find the most appropriate photo frame for your purpose. Q Why is art photography important for a successful IZIRX ERH ER EHZIVXMWMRK TVSNIGX# The shortest and most accurate way to tell what you want to tell is to shoot it. If we consider an event, what we all want after the event that has been worked on for days and put forward is to summarize the event that lasts for hours there with 10 frames. We have been wor-

Q (S FVMIJW HIPMZIVIH XS ]SY WEXMWJ] ]SY# 3V HS ]SY show up in your own way? 8LMW MW XLI LEVHIWX TEVX SJ XLI NSF [IƅVI HSMRK E NSF [MXL a lot of variables. As long as people have egos, arrogance, top perspectives and refrain from sharing them, briefs are not enough and will not be. When we receive a business proposal, we always want to come up with accurate and clear information. As long as it is set off with incomplete information, the chances of getting the right photo from the photographer are also reduced, unless the agency or brand tell you what is in their mind. Even though we have explained this, we still experience distressed situations, and in this case we manage the process in the most correct way with our own knowledge and experience. Q (S ]SY XLMRO TLSXSKVETL] ERH TLSXS EVXMWXW EVI ZElued enough today? Unfortunately, no. I regret to say that this is the case; of course there are too many variables. For too long, photography and photographers are not appreciated with regards to value and importance. However, the age we live in is an age where photography is most produced and consumed quickly, and everything we do includes a photo frame. Q Finally, are there any issues that you want to add? 8LIVIƅW E PSX XS EHH EGXYEPP] -R WYQQEV] - WYKKIWX XLEX agencies and brands should first pay attention to the quality of service they will receive, not the price they will pay for the service they will receive when selecting their photographers. In the same way, I remind you that photographers should be on the side of their business partners to give them the right frames they need. We all sit at different points on the same ship, and the common goal of all of us is to be able to deliver the best work to our partners. 2020-ŞUBAT

67


2ISR *IWXMZEP / ̉ Y]OYWYRHER Y]ER T FELEV R KIPM̉MRM ]IQ]ỈMP FMV SVQERHE OYXPEQE]E RI HIVWMRM^# ʆ TPEO E]EOPEVPE XSTVE˓ LMWWIXQI]M OỶ G Z PX PEV RE OYPEO ZIVQI]M ]ETVEOPEV R L ̉ VX W R O WEGEW HS˓E]PE FMV SPQE] ZI HMRPIQI]M ,E] V LE] V FY FMV PMVMO ̉MMVMR Q WVEPEV HI˓MP ]E HE ˢWXERFYPƅYR SVXEW RHE OYVYPEQE]EGEO FMV LE]EP ʘXST]E LMʡ HI˓MP ɸ8EVML 2MWER ˢWXERFYP *MPQ *IWXMZEPM &Y ] P ƅYRGYWY Hʳ^IRPIRIGIO SPER ˢWXERFYP *MPQ *IWXMZEPM 2MWER XEVMLPIVM EVEW RHE KIVʡIOPỈIGIO 9 ˢ^QMV 'YT ˢ^QMVƅMR OʯOPʳ WTSV OYPʳTPIVMRHIR %PX RSVHY 7TSV /YPʳFʳ MPI HʳR]EGE ʳRPʳ WTSV OYPʳTPIVMRMR HI OEX PH ˓ 9 ˢ^QMV XYVRYZEW 2MWER E] RHE 7IPʡYOƅXE KIVʡIOPỈXMVMPM]SV

%PEʡEX 3X *IWXMZEPM ˢ^QMVƅMR TEVPE]ER ] PH ^ %PEʡEX WSOEOPEV RHE OYVYPER WXERHPEVPE ]IVIP ʳVIXMGMPIVMR FʯPKIRMR SXPEV R XER XEVEO WEX ̉ R ]ETX ˓ %PEʡEX 3X *IWXMZEPM 2MWERƅHE KIVʡIOPỈIGIO

1MP]SR *IWX 1MP]SRJIWX /E]WIVM 2MWER XEVMLPIVMRHI ]MRI QYLXỈIQ OEHVSWY]PE ;]RHLEQ +VERH /E]WIVMƅHI ]ET PEGEO

ƅ=) (%1+% :96%'%/ 'ƎTCEN?ř MCH?G;Sì S?G?EN?ř <ì͆ <ITOGOHìĞ ʂ>Ĕ <CL<CLCH>?ř CFACHĆ Ĕ͆F?H=?Fľ @?MNCP;Ő <Ń ľ <?EFCSIL JF;HF;LĒHĒTĒ S;J;LE?ř <Ƈ @?MNCP;FF?LĔ >Ĕ AŬT ;NĒřĞ 9PYHE˓ &MP]SRIV ;MRXIVJIWX WIRI ʳWX ʳWXI Ƅ)R ˢ]M +IRʡPMO *IWXMZEPMƅ WIʡMPIR &MP]SRIV;MRXIVJIWXƅI KIVM WE] Q FẺPEH )˓PIRGIRMR EXỈM 3GEOƅXE &YVWEƅHE ]EO PEGEO 4VSKVEQPEV 3GEO ̈YFEX ̈YFEX ̈YFEX 9PYHE˓ ;LMXI *IWX ;LMXIJIWX ɸMPI WEEX W R VW ^ I˓PIRGI ̈YFEXƅXEɸ9PYHE˓ƅHE FẺP ]SV 8ʳVOM]IƅRMR IR Fʳ]ʳO KIRʡPMO JIWXMZEPM EJXIV WOM TEVXMPIVM ƅXER JE^PE WEREXʡ (EXʡE &EHIQ ʆMʡI˓M *IWXMZEPM &EHIQ ʆMʡI˓M *IWXMZEPM (EXʡEɸ&IPIHM]IWMRMR Hʳ^IRPIHI˓M ̈YFEX XEVMLPIVMRHI KIVʡIOPỈIGIO IXOMRPMOPIV XYVPEV ZI OSRWIVPIVPI HSPY FMV ̉IRPMOXMV %ROEVE /MXET *YEV %ROEVE /MXET *YEV %83 'SRKVIWMYQƅHEɸ ̈YFEX XEVMLPIVM EVEW RHE ]ET PEGEO KIVʡIOPỈXMVMPQIOXIHMV

68

@, ħ ʆMOSPEXE ZI 8EXP *IWXMZEPM ˢ^QMV ʆMOSPEXE 8EXP *IWXMZEPM 03' *)78-:%07 IOMFM WM^PIVM ʡMOSPEXE TEWXE ZI XEXP LEOO RHE XʳQ FMPHMOPIVMRM^M FMV OI^ HELE YRYXQE]E ʡE˓ V ]SV 8EVML 2MWER

ˢWXERFYP 9PYWPEVEVEW (ERW *IWXMZEPM ƈ&EV ̉ ZI ˢ]MPMO MʡMR (ERW )XƉ WPSKER 1EVX XEVMLPIVM EVEW RHE KIVʡIOPỈXMVMPIGIO SPER ˢWXERFYP 9PYWPEVEVEW (ERW *IWXMZEPMƅRHI =EFERG ZI =IVPM 0EXMR ,MT ,ST 1SHIVR (ERW KVYTPEV R R QYLXỈIQ KʯWXIVMPIVMRM M^PI]IFMPMV ʳRPʳ HERW I˓MXQIRPIVMRMR JEVOP HERW XʳVʳRHI FẺPERK ʡ SVXE MPIVM XʳQ WIZM]IPIVHI ZIVIGIOPIVM [SVOWLSTPEVE OEX PEFMPMVWMRM^

9PYWPEVEVEW 1IWMV 1EGYRY *IWXMZEPM 2MWER XEVMLPIVMRHI KIVʡIOPỈIGIO ƅMRGM 9PYWPEVEVEW 1ERMWE 1IWMV 1EGYRY *IWXMZEPMƅRI Fʳ]ʳO OEX P Q FIOPIRM]SV ,EPO EVEW RHEOM MRER ̉E KʯVI QEGYRHER ]M]IR OMQWI]M FMV ] P FS]YRGE ^ILMVPM LE]ZERPEV R WSOQE]EGE˓ RE MRER P V ʆYOYVSZE 6SGO *IWXMZEPM &IVIOIXPM XSTVEOPEV ʳ^IVMRHI VSGO Vʳ^KEV HIZEQ IHM]SV 8ʳVO VSGO Qʳ^M˓MRMR ʯRHI KIPIR MWMQPIVMRM FMV EVE]E KIXMVIR ʆYOYVSZE 6SGO *IWXMZEPM FẺXE %HERE SPQEO ʳ^IVI FʯPKIHIOM XʳQ Qʳ^MOWIZIVPIVM FYPỶXYVY]SV 8EVML ,E^MVER


'ETTEHS\ /ETEHSO]EƅR R MPLEQ ZIVIR GS˓VEJ]EW R R JEVOP PSOEW]SRPEV RHE ] P RHER FIVM KIVʡIOPỈXMVMPIRɸ'ETTEHS\ OEX P QG PEV RE Qʳ^MO ʡE˓HẺ WEREX KEWXVSRSQM ZI Eʡ O LEZE HMWMTPMRPIVMRM FMV EVEHE WYRER 8ʳVOM]IƅRMR MPO HIWXMREW]SR JIWXMZEPM SPQE ʯ^IPPM˓MRM OSVY]SV 'ETTEHS\ ,E^MVERɸE] RHE KIVʡIOPỈIGIO

&S^GEEHE /ʳPXʳV 7EREX ZI &E˓FS^YQY *IWXMZEPM &S^GEEHEƅR R OIRHMWM OEHEV ʳRPʳ &E˓FS^YQY JIWXMZEPM )]PʳP XEVMLPIVM EVEW RHE ^M]EVIXʡMPIVMRM GS̉OY]PE OEV̉ PEQEO MʡMR LE^ VP OPEV R XEQEQPEQE]E HIZEQ IHM]SV 8IORSJIWX ɸ)]PʳP XEVMLPIVM EVEW RHE KIVʡIOPỈIGIO SPER 8)/23*)78 ,EZEG P O 9^E] ZI 8IORSPSNM *IWXMZEPMƅRMR IR ʯRIQPM E]E˓ R 8IORSPSNM =EV ̉QEPEV SPỶXYVQEOXEH V ɸ *IWXMZEP )]PʳP XEVMLPIVMRHI 1MPPM 1ʳGEHIPIƅRMR +E^M ̉ILVM +E^MERXITƅXI Hʳ^IRPIRIGIO

¸ ]], *I]O JIWXMZEP (ʳR]EGE ʳRPʳ KVYTPEV R ̉EVO PEV R Wʯ]PI]IGIO XVMFYXI KVYTPEV ZI IJWERIPỈQM̉ Ƽ PQPIVMR KʯWXIVMQM 8ʳVOM]IƅHI MPO OI^ Hʳ^IRPIRIGIO SPER *I]O *IWXƅXI *IWXMZEP ̈YFEXƅXE +VERH 4IVE %PXIVREXMJ 7ELRIƅHI

KIVIOPMPM˓MRMR OEZVEREFMPQIWMRI WEREX R XER RQEW RE ZI OMXPIPIVPI FYPỶQEW RE HIWXIO SPQEO EQEG ]PE FẺPEX PER WEREX IXOMRPM˓M E]R ^EQERHE 3(8ʘ ʔ˓VIRGMPIVM &YVW *SRYRE OEXO WE˓PEQEO KE]IWM]PI LE]EXE KIʡMVMPQM̉XMV

'SJJI\ ˢWXERFYP /ELZI ʡE] WIOXʯVʳRʳR XʳQ TE]HẺPEV ZI /ELZI ʆE] WIZIVPIV ̈YFEX Ɓ 1EVX ɸ XEVMLPIVMRHI 8EOWMQ Ɓ 2M̉ERXẺ FʯPKIWMRHIOM ˢWXERFYP 0ʳXƼ / VHEV 9PYWPEVEVEW /SRKVI ZI 7IVKM 7EVE] ƅRHE FYPỶY]SV

+ʯGIO 3X =IQIOPIVM *IWXMZEPM +ʯGIO /ʳPXʳV ZI 8YVM^Q (IVRI˓M XEVEJ RHER FY ] P Hʳ^IRPIRIGIO JIWXMZEPHI ]ʯVIHI ]IXM̉IR SXPEV XER X P T FY SXPEVHER ]ET PER ]IQIOPIV FI˓IRM]I WYRYPEGEO 1EVX XEVMLPIVMRHI KIVʡIOPỈIGIO JIWXMZEPHI E]V GE OYVYPEGEO WXERXPEV HE ]IVIP ]IQIOPIV ZI IP ʳVʳRPIVM WEX ̉E WYRYPEGEO

ˢ^QMV 9PYWPEVEVEW /YOPE +ʳRPIVM 1EVX XEVMLPIVM EVEW RHE KIVʡIOPỈIGIO ˢ^QMV 9PYWPEVEVEW /YOPE +ʳRPIVM TVSKVEQ RHE ʳPOIHIR OYOPE XM]EXVSWY XSTPYPY˓Y KʯWXIVM]M ̉ILVMR LIV ]IVMRI ]E] PQ ̉ KʯWXIVM QIOʜR RHE OI^ WELRIPI]IGIO 3(8ʘ 7EREX *IWXMZEPM 3(8ʘ 7EREX *IWXMZEP 1EVX 2MWER XEVMLPIVM EVEW RHE OI^ KIVʡIOPỈIGIO 7EREXWEP IXOMRPMOPIVMR ʳRMZIVWMXI ZI ̉ILMV ]ẺEQ RHEOM

8VEF^SR 3TIVE ZI &EPI *IWXMZEPM 8VEF^SR 3TIVE &EPI +ʳRPIVMƅRMR 2MWER XEVMLPIVM EVEW RHE Hʳ^IRPIRQIWM FIOPIRM]SV 9PYWPEVEVEW %ROEVE 1ʳ^MO *IWXMZEPM ƈ&ẺOIRXƅI ]EVẺ V FMV JIWXMZEPƉ LIHIƽ I]IR 7IZHE 'IRET %RH 1ʳ^MO :EOJ ƅR R Hʳ^IRPI]IGI˓M JIWXMZEP 2MWERƅHE KIVʡIOPỈIGIO

+IRʡ &M ̈IRPMO +IRʡ &M ̈IRPMO 1E] W E] RHE /ʳʡʳOʡMJXPMO 4EVOƅXE KIVʡIOPỈIGIO ]Ẻ ʳWXʳRʳR OEX PQEH ˓ IXOMRPMOPIVI ʯRGʳ SPERɸ ƈ+IRʡ &M ̈IRPMO Ɖ FY WIRI HI Fʳ]ʳO WELRI KʯWXIVMPIVMRMR ZI Qʳ^MO KVYTPEV R R ]ER W VE WSW]EP WSVYQPYPYO EXʯP]I ʡEP ̉QEPEV ZIPMPIV MʡMR ʯ^IP PSYRGL EPER GSPSV YT IXOMRPM˓M XIORSPSNM OʳPXʳV WEREX ZI WTSV IXOMRPMOPIVMRI HI IZ WELMTPM˓M ]ETEGEO

%OFERO / WE *MPQ *IWXMZEPM %OFERO / WE *MPQ *IWXMZEPM 1EVX 1EVX XEVMLPIVM EVEW RHE %OFERO 7EREXƅXE 9PYWPEVEVEW 4SVXEOEP ʆMʡI˓M *IWXMZEPM *EVOP HʯRIQPIVHI JEVOP MʡIVMOPIVPI ̉ILVMR EH R XʳQ HʳR]E]E HY]YVER %HERE JIWXMZEPPIVM FY ] P HE ^M]EVIXʡMPIVMRM FIOPM]SV *IWXMZEP 2MWERƅHE KIVʡIOPỈIGIO

9PYWPEVEVEW ˢWXERFYP /MXET *YEV ,IV ] P ]EV Q QMP]SR ^M]EVIXʡM]I YPẺER 9PYWPEVEVEW ˢWXERFYP /MXET *YEV )OMQ /EW Q XEVMLPIVM EVEW RHE SOYVPEV ]YVX MʡM ZI ]YVX H ̉ RHER TIO ʡSO HI˓IVPM ]E^EVPE FYPỶXYVEGEO >SVPY 471 'E^ *IWXMZEPM /ỈJI Eʡ O ]IRM MWMQPIVM ZI JEVOP Qʳ^MO XʳVPIVMRMR WIRXI^MRM ]ERW XER TVSKVEQ ]PE 471 'E^ *IWXMZEPM FY ] P 2MWER ,E^MVER E]PEV RHE >SVPY 471ƅHI >I]XMRPM 6SGO *IWXMZEPM 8ʳVOM]IƅRMR KIPQM̉ KIʡQM̉ IR Fʳ]ʳO VSGO JIWXMZEPM SPER >I]XMRPM 6SGO *IWXMZEPM FY WIRIHI ʳRZER R OSVYQE]E HIZEQ IHIGIO &Y WIRI OI^ KIVʡIOPỈIGIO SPER >I]XMRPM 6SGO *IWXMZEPM %˓YWXSW XEVMLPIVM EVEW RHE )HVIQMX %OʡE] 7ELMPMƅRHI KIVʡIOPỈQIWM TPERPER ]SV 2020-ŞUBAT

69


2ISR *IWXMZEP How about waking up from hibernation and celebrating the arrival of spring in a lush forest? Feeling the soil with bare feet, listening to the chirping of birds, the rustling of leaves, in short, being one with nature and listening... No no, this is not a lyrical poem line or a dream that cannot FI WIIR MR XLI QMHHPI SJ -WXERFYP -XĆ…W RSX E utopia at all! Date: April 4. -WXERFYP *MPQ *IWXMZEP The 39th Istanbul Film Festival, which will be held this year, will take place from 3 to 14 April.

%PEʥEX� ,IVF *IWXMZEP %PEʥEX� ,IVF Festival, where local producers sell regional herbs promoting them at the FSSXW WIX YT SR XLI WXVIIXW SJ %PEʥEX� XLI WLMRMRK WXEV SJ ˢ^QMV [MPP XEOI place from 9 to 12 April.

9 ˢ^QMV 'YT 8LI 9 ˢ^QMV XSYVREQIRX [LMGL MW EXXIRHIH F] %PX�RSVHY 7TSVXW 'PYF one of the well-established sports clubs of ˢ^QMV ERH [SVPH JEQSYW WTSVXW GPYFW MW held in Selçuk in April.

1MPPMSR *IWX Millionfest Kayseri will be held from 9 to 12 April 2020 in Wyndham Grand Kayseri with its QEKRMĆź GIRX WXEJJ

8,%8 ;-00 1%6/ LIĹ• GOMCÄ€ NĹ? =CH?GĂŹ @LIĹ• @IIÄ? NĹ? PCHN;AÄ”

#HN?L?MNCHÄ´ ;HÄ? ?HN?LN;CHCHÄ´ @?MNCP;Ĺ? ;Q;CNĹź OĹź CĹ™

B?=ĹŽ IOĆ NB?MÄ” @?MNCP;FĹź QBCFÄ” G;ECHÄ´ SIOL JF;HşĞ 9PYHEË“ &MP]SRIV ;MRXIVJIWX The countdown has started for Bilyoner Winterfest, which has been selected as the “Best Youth Festivalâ€? for GSRWIGYXMZI ]IEVW 8LI Ćź VI SJ entertainment will be set on 29 January in Bursa. Programs: January 29 - February 2, February 2 - 6, February 9 – 13. 9PYHEË“ ;LMXI *IWX 120 hours of unlimited fun with Whitefest 2020 will be held from 2 to *IFVYEV] MR 9PYHEË“ 8YVOI]Ć…W PEVKIWX ]SYXL JIWXMZEP EJXIV ski parties, more than 40 artists. (EXĘĄE %PQSRH *PS[IV *IWXMZEP Almond Flower Festival 2020 is a festival full of events, tours and concerts to be held from 7 to 9 February, organized by Datça Municipality. %ROEVE &SSO *EMV 14th Ankara Book Fair will be held at ATO Congresium from 14 to 23 February.

70

@,–žJ 'LSGSPEXI ERH (IWWIVX *IWXMZEP ˢ^QMV 'LSGSPEXI (IWWIVX *IWXMZEP LOC FESTIVALS team calls you once again to forget all you know about chocolate, cake and dessert. Date: from 10 to 12 April.

Istanbul International Dance *IWXMZEP The slogan “Dance for Peace and Goodness� will be held from 9th to 26th of March. At the Istanbul International Dance Festival; you can watch the spectacular performances of Foreign and Local Latin, Hip Hop, Modern Dance groups, and participate in workshops that famous dance instructors will give in 25 different dance types at beginner, intermediate, advanced and all levels.

International Mesir 4EWXI *IWXMZEP Great participation is expected in the 480th International Manisa Mesir Paste Festival that will take place on April 14-19. According to the belief among the people; It is believed that poisonous animals will not sting anyone who eats this paste. ʆYOYVSZE 6SGO *IWXMZEP The rock wind continues on the fertile lands! Çukurova Rock Festival, which brings together the leading names of Turkish rock music, brings together all the music lovers in the region, especially Adana. Date: from 16 to 19 June.


Bozcaada Culture, Art and Vintage *IWXMZEP The famous Vintage Festival, which is as famous as Bozcaada itself, continues to complete its preparations to welcome its visitors with enthusiasm from 4th to 6th September.

'ETTEHS\ Cappadox held in different locations in the inspiring region of Cappadocia since 2015, retains its JIEXYVI SJ FIMRK XLI Ƽ VWX HIWXMREXMSR of Turkey offering a combination of music, contemporary art, astronomy and outdoor disciplines. Cappadox will take place in June 2020.

8IORSJIWX Technology Competitions constitute the most important leg of TEKNOFEST Aviation, Space and Technology Festival that will take place from 22nd to 27th September. The festival will be held from 22nd to 27th September, 2020 in Gaziantep, the Veteran city of the National Independence.

¸ ] *I]O JIWXMZEP The world-renowned groups will perform; the tribute band and XLI VITVIWIRXEXMSR SJ PIKIRHEV] Ƽ PQW [MPP be presented in Turkey Feyk Fest which [MPP FI LIPH JSV XLI Ƽ VWX XMQI MR 8YVOI] The Festival is at Grand Pera - Alternative Stage on February 22.

which was initiated to support the understanding of the necessity of artistic activities in university and city life, to promote the art and bring together with the masses, was also realized with the aim of contributing to the METU Students Scholarship Fund.

'SJJI\ -WXERFYP All stakeholders of the coffee, tea industry and Coffee & 8IE PSZIVW [MPP QIIX EX -WXERFYP 0ʳXƼ / VHEV -RXIVREXMSREP 'SRZIRXMSR ERH )\LMFMXMSR 'IRXIV MR 8EOWMQ 2M̉ERXẺ region on between February 27 and March 1, 2020.

+ʯGIO ,IVF *SSH *IWXMZEP In the festival, which will be organized by Göcek Culture and Tourism Association this year, the herbs grown in the region will be introduced and dishes made from these herbs will be offered. Local dishes and handicrafts will also be offered for sale at the festival, which will take place on March 21-22.

-^QMV -RXIVREXMSREP 4YTTIX (E]W In the 14th Izmir International Puppet Days program, which will take place between 5 and 22 March 2020, 50 puppet theater groups from 23 countries will perform 52 performances in 37 showrooms spread all over the city. 1)89 %VX *IWXMZEP METU Art Festival will take place for the 21st time between 11 March and 6 April. The art event,

8VEF^SR 3TIVE ERH &EPPIX *IWXMZEP Trabzon Opera Ballet Days are expected to be held from 19th to 26th April. -RXIVREXMSREP %ROEVE 1YWMG *IWXMZEP The festival, which will be organized by the Sevda-Cenap And Music Foundation, [LMGL EMQW EX ƈE JIWXMZEP FIƼ XXMRK XLI Capital”, will take place on April 2.

+IRʡ &M ̈IRPMO Genç &M ̈IRPMO [MPP FI LIPH MR Küçükçiftlik Park in May. ƈ+IRʡ &M ̈IRPMOƉ [LMGL MW E pioneer in events for youth below the age of 21, will also host big stage shows and music groups this year and social responsibility, workshops, special lounge space for parents, color up event, technology, culture, art and sports events.

%OFERO 7LSVX *MPQ *IWXMZEP 16th Akbank Short Film Festival is at Akbank Sanat from 16th to 26th March, 2020. International Orange Flower *IWXMZEP Adana festivals, which have announced the name of the city to the world with different contents in different periods, are waiting for their visitors this year as well. The festival will take place on April 3-12.

-RXIVREXMSREP -WXERFYP &SSO *EMV Reaching half a million visitors every year, the International Istanbul Book Fair will bring readers with many valuable local and foreigner writers between October 31 and November 8, 2020. >SVPY 471 .E^^ *IWXMZEP PSM Jazz Festival will be at Zorlu PSM in AprilJune this year, with its new program open to exploration and the wsynthesis of different music genres. >I]XMRPM 6SGO *IWXMZEP Zeytinli Rock Festival, the largest rock festival in Turkey ever, will continue to maintain its title this year. Zeytinli Rock Festival, which will take place for the 7th time this year, is planned to take place at Edremit Akçay Beach from 26th to 30th August.

2020-ŞUBAT

71

Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.