Page 1

Pagina 3

CMYK

Alt scandal cu diplomele de la Spiru Haret EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Anul VI • nr. 153 (1678) • Vineri, 6 august 2010 • 8 pagini

Copii criminali Cele mai multe crime produse anul acesta ]n jude` au autori copii, adolescen`i. Ignora`i de comunitate, \coal[ \i familie, au ajuns s[ curme vie`i \i s[ distrug[ destine. Cruzimea de care au dat dovad[ criminalii minori i-a ]nfiorat chiar \i pe oamenii legii. Pagina 5

Un boto\[nean de 12 ani la Pagina 8 Campionatul Mondial de GO

Pagina 5

Ho`i de carburant prin\i dup[ o urm[rire ca-n filme


2

6 august 2010

STARTNEWS Editorial

Remunera`ie mic[, dup[ buget Bugetarii au intrat ]n panic[, dup[ diminuarea salariului, un alt \oc zguduie institu`iile deconcentrate, concedierile au intrat ]n linie dreapt[, se pare c[ este pentru prima oar[ dup[ revolu`ie când cei ceau t[iat doar frunze la câini se tem pentru scaun. Trebuie s[ recunoa\tem, mai toate institu`iile bugetare au avut \i posturi pentru nepo`i, m[tu\i \i unchi, \i chiar bine retribuite. }n ajunul tuturor campaniilor electorale, toate guvernele au deschis u\ile institu`iilor statului „electoratului fiLucian Alecsa del“, toate acestea acum ne cost[. Bugetul `[rii a fost stors pe toate c[ile, sacul a ajuns la fund, ne-a r[mas s[ mai scoatem aerul din el. Dar s[ trecem iar[\i la lucruri concrete. Campania disponibiliz[rilor este dur[ \i se las[ cu lacrimi, cei de la centru o fac pe-a niznaiul, când au trimis noile organigrame c[tre institu`ii n-au trimis \i criteriile dup[ care s[ aib[ loc disponibiliz[rile, totul r[mâne la latitudinea \efilor de institu`ie. Sunt convins, multe lichele agreate de vreun \efule` vor defila mai departe pe banul statului, iar mul`i profesioni\ti vor fi arunca`i pe f[ra\. S[ nu uit[m c[ la noi de multe ori toate lucrurile merg pe dos, \i apoi, circul[ o vorb[: „de când cu europenizarea \i globalizarea suntem parc[ mai deschi\i spre balcanizare“. Chiar dac[ mai sunt unit[`i sau societ[`i comerciale care vor absorbi dintre cei disponibiliza`i, num[rul \omerilor se va tripla, s[ nu uit[m c[ de curând mii de absolven`i de liceu au ]ngro\at rândurile celor ]n c[utarea unui loc de munc[. La fel, va cre\te foarte mult \i num[rul pensionarilor, cei care sunt ]n pragul pensiei \i care aveau inten`ia de-a mai munci un an-doi, vor fi primii trecu`i pe linie moart[. Foarte mul`i dintre cei disponibiliza`i sunt de vârsta a doua, a\a c[ disponibilit[`ile lor mentale pentru o recalificare sunt aproape nule, nu mai au prospe`imea intelectual[ necesar[ care s[ le permit[ s-o ia de la cap[t, iar eventualele valen`e neexploatate au trecut ]n adormire. Ace\ti oameni oricând pot ajunge prad[ unor depresii iremediabile, \tiindu-se faptul c[ majoritatea patronilor nu sunt dispu\i s[ mai angajeze personal cu vârsta de peste patruzeci de ani. Un prieten mi-a pus ]ntrebarea: |i totu\i, cine sunt cei responsabili pentru situa`ia ]n care se afl[ ace\ti oameni? Putem g[si mai multe r[spunsuri, toate purtând câte un sâmbure de adev[r, ]n func`ie de doza de subiectivism injectat[ ]n formulare, dar un lucru e cert: toat[ scena politic[, to`i cei care n-au condus ]n ultimele dou[ decenii ]mpart aceea\i vin[.

Verific[ri \i la pension[rile pe caz de boal[. Reprezentan`ii Casei Jude`ene de Pensii au demarat controale la toate dosarele de pensionare pe motive medicale. }n decurs de un an vor trebui verificate toate cele 12 mii de dosare medicale. Pân[ ]n prezent au fost verificate 668 de dosare. }n 78 de cazuri, pensionarii au fost trimi\i pentru expertizare, iar ]ntr-un caz s-a dispus retrogradarea din gradul II ]n gradul III de invaliditate. Zeci de boto\[neni pensiona`i pe caz de boal[ au r[mas f[r[ pensie dup[ ce, ]n urma examin[rii medicale, s-a constatat c[ sunt recupera`i medical.

Voronenii risc[ s[ r[mân[ cu drumul stricat Drumul de la Vorona ar putea s[ nu fie finalizat pân[ la sfâr\itul anului. Pentru investi`ia de la Vorona s-au alocat din bugetul jude`ului 22 miliarde lei vechi, ]ns[ lucr[rile cost[ 122 miliarde lei. Pre\edintele Consiliului Jude`ean, Mihai ~âbuleac, sus`ine c[ datoriile c[tre constructor, respectiv Transporturi Auto, se cifreaz[ la 50 miliarde lei vechi. Ministerul Dezvolt[rii a aprobat un credit de angajament de 10 milioane lei, numai c[ asta ]nseamn[ ca anul acesta lucr[rile s[ fie executate pe cont propriu de constructor, iar plata s[ se fac[ abia anul viitor. „Constructorul este Transporturi Auto, aceea\i societate ca-

re a executat lucr[ri din banii ei \i anul trecut, ]n speran`a c[ ]i va primi cât mai repede ]n anul curent. Iat[, ]ns[ c[ suntem ]n august \i nu s-a reu\it plata integral[ a datoriilor de anul trecut”, a spus Mihai ~âbuleac. Potrivit pre\edintelui CJ, chiar dac[ ar fi bani ]n bugetul jude`ului, nu se poate interveni pentru c[ aceste investi`ii se

„Speram s[ ne `inem de angajamentul luat fa`[ de oamenii de acolo \i s[ l[murim constructorul s[ execute integral lucrarea pân[ la sfâr\itul acestui an. Mi-a \i confirmat c[ ar putea s[ fac[ acest lucru, dar condi`ionat de ]ncasarea restan`elor la celelalte lucr[ri”, pre\edintele CJ, Mihai ~âbuleac

deruleaz[ ]n cadrul unui program care se finan`eaz[ exclusiv din fondurile Ministerului Dezvolt[rii. Singurul lucru care r[mâne de f[cut, spune ~âbuleac, este s[ se intensifice demersurile c[tre Ministerul Dezvolt[rii. Reprezentan`ii Pre\edintele CJ recunosc c[ exist[ riscul ca acest drum s[ nu fie finalizat ]n 2010. Speran`a voronenilor este ca drumul ce le-a fost distrus de ma\inile grele s[ fie adus ]n stadiul ]n care s[ con`in[ m[car un strat de mixtur[ asfaltic[, astfel ]ncât s[ nu mai existe disconfortul generat de \antierul de acolo. (L. Lupa\cu)

Calendar cre\tin ortodox 6 V (†) Schimbarea la Fa`[ Schimbarea la Fa`[ a Domnului. Toate ale Praznicului. (Dezlegare la pe\te) 7 S Cuv. Mc. Dometie; †) Cuvioasa Teodora de la Sihla 8 D Duminica a 11-a dup[ Rusalii Sf. Ierarh M[rturisitor Emilian al Cizicului; Sf. Ierarh Miron al Cretei; Sf. Grigorie Sinaitul 9 L Sf. Ap. Matia; Sf. Mc. Antonin

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Zece zile nepl[tite bugetarilor era solu`ia salvatoare pentru bugetul de stat. Cel pu`in asta anun`au guvernan`ii ]n urm[ cu un an, punând pe jar ]ntregul personal bugetar. Evenimentul de Boto\ani relata ]n paginile sale, la acea dat[, despre indignarea stârnit[ de anun`ul guvernan`ilor privind concediul f[r[ plat[, for`at, de care urmau s[ aib[ parte to`i angaja`ii din institu`iile de stat. „Astfel, ]n loc de a reduce salariile cu 20 de procente \i de a da afar[ 20% din angaja`i, statul ar putea recurge la solu`ia concediilor f[r[ plat[, cu mult mai pu`ine efecte economice \i sociale, spun speciali\tii. Din cele 52 de s[pt[mâni pl[tite ale anului, patru procente ]nseamn[ dou[ s[pt[mâni. Pentru a atinge nivelul cerut, angaja`ii din sistemul bugetar ar trebui s[ nu fie pl[ti`i timp de 10 zile, ]n acest an”, scria Evenimentul de Boto\ani, ]n urm[ cu un an. Anun`ul a stârnit imediat amenin`[ri din partea sindicatelor, cu 4,2547 lei

3,2230 lei

ac`ionarea statului ]n justi`ie. La acea dat[ bugetarii ]nc[ sperau c[ este doar o amenin`are a guvernan`ilor, care nu va ajunge s[ fie pus[ ]n practic[. „Este o m[sur[ temporar[, care afecteaz[ doar veniturile personalului, f[r[ a afecta nivelul de salarizare”, explicau atunci reprezentan`ii Ministerului de Finan`e. Speran`ele bugetarilor nu s-au ]ndeplinit. De concediu for`at f[r[ plat[ nu au sc[pat. Dar m[sura a fost blând[ fa`[ de ce aveau s[ suporte un an mai târziu. Acum le-au fost reduse salariile cu un sfert, iar asta nu pentru o lun[ sau dou[, ci pân[ se vor r[zgândi cei de la guvernare. }n plus, urmeaz[ \i t[v[lugul disponibiliz[rilor. Ziua: 320C

Noaptea: 190C

Datoriile clatin[ scaunele directorilor de spitale Managerii celor \ase spitale preluate de Consiliul Jude`ean vor da ast[zi raportul activit[`ii dup[ o lun[ de la trecerea unit[`ilor pe care le conduc la administra`ia local[. „Iam chemat ca s[ analiz[m ]mpreun[ progresul ]nregistrat ]n luna iulie, care tocmai s-a ]ncheiat. Este prima lun[ când dân\ii au func`ionat sub tutela CJ. Noi nu suntem indiferen`i vizavi de faptul c[ au crescut sau au sc[zut datoriile. Asta ne ]ngrijoreaz[ ]n primul \i ]n primul rând, pentru c[ la ora actual[ apreciem c[ este cea mai grav[ problem[”, a spus ~âbuleac. Pre\edintele CJ dore\te s[ \tie dac[ de la preluarea spitalelor \i numirea managerilor interimari datoriile spitalelor au crescut sau a sc[zut. }n cazul ]n care se va constata c[ acestea au crescut, atunci se vor lua m[suri ]mpotriva managerilor care pot merge \i pân[ la ]nlocuirea lor. „Dân\ii au fost mandata`i ca \i manageri, printr-o dispozi`ie a Consiliului Jude`ean cu titlul excep`ional, pentru c[ au calitatea de manager interimar. Sigur c[ oricând pot s[ emit o alt[ dispozi`ie dac[ v[d c[ n-au ]n`eles cerin`a noastr[ de a ob`ine o activitate mai eficient[”, a ad[ugat ~âbuleac. (L. Lupa\cu)


3

6 august 2010 Doz[ de heroin[ cerut[ medicilor de un adolescent. Medicii pediatri au avut parte ieri de un caz mai pu`in obi\nuit. Un minor de 16 ani a ajuns la Spitalul de Copii ]n sevraj, dup[ ce a consumat plante etnobotanice. Dup[ ce a fost stabilizat de medici \i \i-a revenit pu`in din starea ]n care se afla, adolescentul de 16 ani le-a cerut droguri cadrelor medicale care ]l ]ngrijeau. Dup[ ce i-a fost administrat tratamentul necesar, adolescentul de 16 ani a fost transferat la Spitalul de Psihiatrie.

TOPNEWS

Alt scandal cu diplomele de la Spiru Haret Mii de absolven`i boto\[neni ai Universit[`ii Spiru Haret (USH) vor sus`ine examenul de licen`[ din nou. Potrivit unui anun` al USH, absolven`ii universit[`ii ]nmatricula`i ]n anul I ]n perioada 20052008 (promo`iile 2008 \i 2009) la forme de ]nv[`[mânt considerate neautorizate de c[tre Ministerul Educa`iei, trebuie s[ sus`in[ din nou examenul de licen`[, ]n septembrie.

la Centru s-au \i ]nscris pentru sus`inerea noii licen`e. De\i recunosc c[ le va fi greu, hareti\tii boto\[neni sus`in c[ vor veni la o nou[ licen`[, dar nu au de gând s[ aduc[ la sediul USH diplomele pe care le au acas[.

Lista tuturor specializ[rilor USH la care studen`ii trebuie s[ reia licen`a este disponibil[ pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Licen`[ f[r[ tax[

Reprezentan`ii Ministerului Educa`iei spun ]ns[ c[ sus`inerea unui nou examen de licen`[ nu va duce la recunoa\terea diplomelor. Ieri, la Centrul Teritorial din municipiu, cei viza`i de m[sura anun`at[ au venit pentru a se interesa de ceea ce ]i a\teapt[. „Sunt absolvent[ din 2008 de psihologie \i am venit s[ v[d ce se ]ntâmpl[. |tiu doar c[ voi repeta licen`a ]n septembrie. Mi s-a spus c[ dup[ 15 august se vor afi\a toate informa`iile”, a spus una dintre absolventele boto\[nene de USH. Cei care ieri s-au prezentat

La nivelul Centrului USH de la Boto\ani nu vor sus`ine licen`a a doua oar[ absolven`ii a cinci specializ[ri, respectiv Limba Român[, Marketing, Contabilitate, Istorie \i Finan`e-B[nci. Restul de zece specializ[ri care func`ioneaz[ la Boto\ani nu sunt recunoscute de Ministerul Educa`iei. Absolven`ii celor dou[ promo`ii nu vor trebui s[ achite o nou[ tax[ pentru sus`inerea licen`ei. „Absolven`ii formelor de ]nv[`[mânt ID \i FR (Anexa nr. 1), care au participat la examenul de licen`[ ]n sesiunile programate ]n anii 2008-2009, vor sus`ine un nou examen de licen`[, ]n perioada 15-30 septembrie 2010, pe baza cererii formulate de fiecare absolvent ]n parte. Examenul de licen`[ se va sus`ine f[r[ plata taxelor aferente”, se arat[ ]n comunicatul USH. (Petronela Rotariu)

„Am diploma acas[, are antetul Ministerului Educa`iei \i acum aflu c[ trebuie s[ dau licen`a din nou. Voi da licen`a, dar nici nu m[ gândesc s[ aduc diploma, a\a cum vor ei”, un licen`iat la USH

Istoricul scandalului de la USH • Iunie 2008. Ministerul Educa`iei nu include toate specializ[rile de la „Spiru Haret” ]n legea universit[`ilor acreditate. • Septembrie 2008. Universitatea „Spiru Haret” d[ ]n judecat[ Ministerul Educa`iei. • Iunie 2009. „Spiru Haret” nu a fost cuprins[ ]n Hot[rârea de Guvern cu re`eaua universit[`ilor care aveau dreptul s[ organizeze examen de admitere pentru licen`[. De asemenea, Ministrul Educa`iei a refuzat s[ semneze 56.000 de diplome de licen`[. • August 2009. A fost adoptat[ ordonan`a de urgen`[ prin care Universitatea este monitorizat[ timp de 3 ani.

Mii de permise auto ar putea fi anulate „Fi\ele medicale f[cute ]n alte jude`e nu sunt valabile”, spune directorul Direc`iei de S[n[tate Public[. Motivul pentru care mii de boto\[neni ar putea r[mâne f[r[ permis auto este doar acesta: c[ nu \i-au f[cut fi\a medical[ ]n Boto\ani. Scandalul care a pornit de la permisele auto ale nev[z[torilor ar putea s[ se r[sfrâng[ \i asupra multor conduc[tori auto care nu au nici o tangen`[ cu acesta. Gheorghe Apetroaie, directorul interimar al Direc`iei de S[n[tate Public[, spune c[ a cerut Serviciului de Permise \i }nmatricul[ri Auto anularea permiselor acelor conduc[tori auto care au ob`inut fi\ele medicale ]n alte jude`e decât din jude`ul Boto\ani.

Propunerea medicului Apetroaie a ajuns \i la Ministerul S[n[t[`ii Aceea\i propunere a fost formulat[ de c[tre directorul DSP \i reprezentantului corpului de control al Ministerului S[n[t[`ii, care s-a aflat la sfâr\itul s[pt[mânii trecute la Boto\ani, pentru a verifi-

Schimbare de for`e ]n b[t[lia pentru laboratorul Spitalului Jude`ean Firma Sanomed va continua singur[ b[t[lia ]n instan`[, ]n fa`a Consiliului Jude`ean. Noua conducere a Spitalului „Mavromati” a trecut de partea Consiliului Jude`ean.

ca, la solicitarea Institu`iei Prefectului, situa`ia de incompatibilitate a medicilor din comisiile de evaluare a nev[z[torilor cu permise. „Fi\ele medicale f[cute ]n alte jude`e nici nu sunt valabile. Legea spune clar, «examinarea medical[ se realizeaz[ ]n unit[`i de asisten`[ medical[ autorizate, existente la nivelul fiec[rui jude`». Dac[ legiuitorul ar fi scris «existente la nivelul oric[rui jude`» atunci fi\ele din Timi\oara, Alba

sau Gala`i erau valabile \i la Boto\ani \i reciproc”, a spus medicul Gheorghe Apetroaie. El sus`ine c[ mul`i dintre instructorii auto apeleaz[ la clinici din Suceava pentru ]ntocmirea fi\elor medicale, tocmai pentru c[ sunt mai ieftine, iar acestea sunt primite la Serviciul de permise, chiar dac[ nu sunt legale. Directorul DSP spune c[ ]n aceast[ situa`ie se g[sesc mii de boto\[neni cu permis auto. (L. Lupa\cu)

„Se ]ntâmpl[ ca o persoan[ care a ob`inut fi\a medical[ ]n alt jude` s[ aib[ aici, ]n Boto\ani, certificat de persoan[ cu handicap, care poate fi \i ]n incompatibilitate cu statutul de \ofer”, medicul Gheorghe Apetroaie, directorul DSP

Directorul Ovidiu Mimor \i ceilal`i membri ai conducerii celei mai mari unit[`i medicale din jude` s-au raliat la plângerea introdus[ de Consiliul Jude`ean, respectiv la cererea de anulare a contractului de asocia`iune investi`ional[, realizat la ]nceputul acestui an, \i care a vizat preluarea laboratorului de analize medicale. Ieri, la Curtea de Apel Suceava s-a judecat primul termen la recursul formulat de CJ, dup[ ce instan`a a dat un prim câ\tig de cauz[ firmei Sanomed. Conducerea spitalului i-a convocat, miercuri, pe partenerii priva`i pentru a le aduce la cuno\tin`[ c[ cea mai mare parte a

prevederilor contractuale nu s-a respectat, ]ns[ reprezentan`ii Sanomed au refuzat participarea. „}ntâlnirea avea ca \i scop solicitarea de explica`ii de la firma privat[ vizavi de constatarea c[ aproape niciunul din obiectivele stabilite ]n contractul de asocia`iune nu s-a ]ndeplinit corespunz[tor. }n final, din aceast[ analiz[ trebuia s[ rezulte temeiul pentru noua conducere a Spitalului Jude`ean, aceea de a-\i clarifica pozi`ia ]n procesul pe care l-am declan\at. Din p[cate, \edin`a nu s-a mai `inut, pentru c[ domnii de la firma privat[ au motivat c[ sunt ]n vacan`[ \i nu au timp de \edin`[. Ca o consecin`[, conducerea spitalului trebuie s[ ]\i clarifice pozi`ia f[r[ s[ mai aib[ posibilitatea unei analize comune cu partenerul privat”, a spus pre\edintele CJ. Pe rolul instan`ei sunt ]n momentul de fa`[ dou[ procese ]ntre CJ \i firma Sanomed, unul de anulare a contractului, iar altul de suspendare a contractului. (L. Lupa\cu)


CMYK

4

6 august 2010

TOPNEWS Poli`ist beat cri`[ la volan

„|mecherul” din Anglia, b[gat o lun[ la r[coare. Boto\[neanul care a provocat un accident de circula`ie ]n urma c[ruia un b[rbat a fost r[nit, fugind apoi de la locul faptei, a fost arestat preventiv. Urmeaz[, astfel, s[-\i petreac[ o lun[ ]n spatele gratiilor. Angel S., ]n vârst[ de 24 ani, a fost prezentat Parchetului de pe lâng[ Judec[toria Boto\ani cu propunerea de arestare preventiv[. Instan`a a admis solicitarea Parchetului, dispunând m[sura arest[rii preventive pe o perioad[ de 29 zile.

Ho`i de carburant prin\i dup[ o urm[rire ca-n filme Doi boto\[neni s-au ales cu dosar penal dup[ ce au fost prin\i ]n flagrant de paznicul unei societ[`i, furând carburant. Ho`ii nu s-au l[sat a\a u\or pe mâna oamenilor legii, fiind nevoie de un blocaj al Poli`iei pentru a fi opri`i din goana lor.

Nu degeaba a refuzat s[ sufle ]n etilotest. 1,50 mg/l alcool pur este valoarea stabilit[ de medicii legi\ti ]n sângele agentului de poli`ie din S[veni care a provocat accidentul de circula`ie de la |tiubeni. Poli`istul se va alege cu ]nc[ un dosar penal. Valentin M., ]n vârst[ de 39 de ani, agent ]n cadrul Poli`iei, a provocat un accident de circula`ie mar`i sear[, pe raza localit[`i |tiubeni, ]n urma c[ruia un b[rbat a ajuns la spital cu r[ni grave. Pe fondul vitezei prea mari, ]ntr-o curb[ la stânga, poli`istul a pierdut controlul volanului, intrând cu autoturismul ]ntr-un cap de pod. }n urma accidentului, pasagerul de pe locul din dreapta, Gheorghe V., ]n vârst[ de 54 de ani, a suferit mai multe leziuni la cap \i torace, fiind transportat cu o ambulan`[ la Spitalul Jude`ean de Urgen`e.

Cercetat ]n dou[ dosare penale Dup[ producerea accidentului, poli`istul a refuzat s[ sufle ]n etilotest. Asta a stârnit suspiciunea colegilor s[i, ajun\i la fa`a locului pentru a cerceta incidentul

rutier. De altfel, este greu de crezut c[ doar refuzul etilotestului le-ar fi putut stârni b[nuieli poli`i\tilor c[ agentul consumase alcool. Nivelul alcoolemiei, stabilit ]n urma recolt[rii probelor biologice de sânge pe care agentul de poli`ie nu le-a mai refuzat, arat[ c[ omul legii consumase alcool, \i nu pu`in. La nivelul de 1,50mg/l alcool pur ]n sânge, este clar c[ starea poli`istul era u\or de sesizat. Acum, pentru fapta sa, omul legii s-a ales cu dou[ dosare penale, atât pentru v[t[mare corporal[ din culp[ cât \i pentru conducerea pe drumurile publice cu o ]mbiba`ie alcoolic[ ]n sânge peste limita admis[. (D.R.)

Miercuri diminea`[, ]n jurul orei 06.00, paznicul unei societ[`i comerciale din comuna Conce\ti a surprins dou[ persoane necunoscute ]n timp ce ]ncercau s[ sustrag[ carburan`i (motorin[) dintr-o cistern[ apar`inând societ[`ii comerciale, Punct de Lucru Movileni. Paznicul societ[`ii l-a contactat telefonic pe un alt angajat al societ[`ii, care s-a deplasat imediat la fa`a locului, ]ncercând s[ ]mpiedice plecarea ho`ilor din zon[. }n timpul discu`iilor dintre cei patru b[rba`i, paznicul societ[`ii a reu\it s[ deschid[ u\a autoutilitarei cu care cei doi ho`i veniser[, g[sind ]n interior mai multe recipiente din plastic (bidoane). }n cele din urm[, cei doi

suspec`i au reu\it s[ se urce ]n ma\in[ \i au demarat ]n tromb[ de la fa`a locului, mergând spre Movileni. Au fost urm[ri`i cu un autoturism de c[tre angaja`ii societ[`ii comerciale. }ntre timp, cei doi au sesizat poli`i\tii din Darabani. Oamenii legii au blocat \i oprit autoutilitara pe raza comunei Vorniceni. Astfel,

ho`ii de carburant au fost identifica`i, fiind Ticu T., de 52 ani, \i Ilie C., de 55 ani, ambii din municipiul Boto\ani. Cercet[rile efectuate de poli`i\ti au stabilit c[ erau fo\ti angaja`i ai societ[`ii comerciale de unde au ]ncercat s[ sustrag[ carburant. Mai mult, \i autoutilitara lor avea numerele expirate. (D[nu` R.)

„Fa`[ de cei doi b[rba`i se efectueaz[ cercet[ri sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilor de tentativ[ de furt, punerea ]n circula`ie pe drumurile publice a unui autovehicul ne]nmatriculat \i conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu num[r fals de ]nmatriculare”, inspector principal Daniela Darea, purt[torul de cuvânt al IPJ Boto\ani


CMYK

5

6 august 2010 Incendiu provocat de jar. Neglijen`a unui b[rbat din satul Hu`ani, comuna Vl[deni, era s[-l coste foarte scump, un incendiu amenin`ând s[-i distrug[ gospod[ria. Viorel L. nu a a\ezat ]n fa`a u\ii sobei o bucat[ de tabl[, care s[ protejeze elementele combustibile (covoare, mochete, etc.) de jarul c[zut accidental din sob[. Ieri dup[-amiaz[, o scânteie c[zut[ din sob[ i-a incendiat buc[t[ria. Incendiul a fost observat abia atunci când s-a extins \i la bunurile dintr-o alt[ ]nc[pere. La fa`a locului s-au deplasat dou[ echipaje din cadrul Deta\amentului de Pompieri Boto\ani, cu dou[ autospeciale cu ap[ \i spum[.

ESEN~IAL

Copii criminali Cele mai multe crime produse anul acesta ]n jude` au autori copii, adolescen`i. Ignora`i de comunitate, \coal[ \i familie, au ajuns s[ curme vie`i \i s[ distrug[ destine. Cruzimea de care au dat dovad[ criminalii minori i-a ]nfiorat chiar \i pe oamenii legii. }n jude`, au mai fost s[vâr\ite fapte grave de c[tre minori \i ]n anii trecu`i. }ns[ ]n prima jum[tate a anului 2010, majoritatea crimelor au fost s[vâr\ite de tineri cu vârste pân[ ]n 15 ani. Situa`ia este cu atât mai grav[ cu cât nimeni nu poate g[si o solu`ie. Mediul de unde provin copiii care ajung s[ ucid[ este unul ]n`esat de s[r[cie, lips[ de educa`ie. Psihiatri vorbesc de un mediu familial bolnav. Lista groz[viilor s[vâr\ite anul acesta de copii ]nfioar[ pe oricine.

Au ucis din r[zbunare sau pentru bani La sfâr\itul lunii mai, Adrian A., de 15 ani, cunoscut cu afec`iuni psihice, când a ]ntâlnit-o pe o potec[ din sat pe |tefania B, o feti`[ de zece ani, \i-a amintit c[ p[rin`ii ei ]l jigneau. Pe loc i-a ]ncol`it dorin`a r[zbun[rii. A scos cu`itul \i a lovit-o pe feti`[ ]n piept, aceasta murind pe loc. Dup[ comiterea faptei, Amur[ri`ei a fost internat la Spitalul de Psihiatrie, unde s-a stabilit c[ de\i sufer[ de afec`iuni psihice, are discern[mânt. La finalizarea cercet[rilor, procurorul de caz al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani a decis trimi-

terea sa ]n judecat[ pentru s[vâr\irea infrac`iunii de omor calificat. }n luna iunie, Sorin P., de 15 ani \i Lucian P., ]n vârst[ de 14 ani au ucis un b[trân ]n b[taie pentru a-i lua banii. }ntr-o noapte au intrat peste el ]n cas[. ]n urma b[t[ii primite, b[trânul a murit. |irul crimelor comise de copii a continuat ]n iulie, când fapt[ s[vâr\it[ de un pu\ti de 15 ani a reliefat cruzimea de care sunt capabili adolescen`ii. Andrei M., ]n vârst[ de 15 ani, l-a ucis pe prietenul surorii sale, dup[ ce a aflat c[ acesta a agresat-o. Fapta a avut loc pe fondul consumului de alcool. B[user[ atât autorului omorului cât \i victima. }njunghierea s-a f[cut cu un

„Faptul c[ circa patru milioane de oameni ]ntre 20 \i 45 de ani, cu o preg[tire medie, lipsesc din societatea româneasc[, \i este vorba de o plecare brusc[ ce a l[sat acas[ copii care sunt neglija`i, ]n grija bunicilor, vecinilor, influen`eaz[ foarte mult mediul general de educa`ie al societ[`ii”, procurorul Aurel Simion, din cadrul Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani „Trebuie f[cute programe pentru prevenirea delicven`ei juvenile dar \i a abandonului \colar. Ace\ti copii nu trebuie rejecta`i, pentru c[ vor fi coopta`i ]ntr-un mediu cultural unde se promoveaz[ delicven`a”, medicul psihiatru Laura Jijie

foarfec. Sora lui Andrei M. se afla la o petrecere, cu prietenul s[u, Romel Cojocariu, ]n vârst[ de 19 ani \i cu un prieten de-al acestuia. Tân[ra a fost agresat[ de cei doi, iar când a venit \i fratele ei, acesta s-a luat la har`[ cu Romel Cojocariu. }n timpul conflictului, tân[rul de 15 a pus mâna pe un foarfec, ]nfingândui-l celuilalt ]n piept. Cu arma crimei ]n mân[ a mers la Poli`ie, unde s-a predat.

„Nu mai face nimeni, nici un fel de educa`ie, nim[nui” Anchetatorii, analizând fiecare caz ]n parte, au g[sit puncte comune. „F[r[ nici un dubiu, adunate toate motivele care au determinat minorii s[ comit[ fapte penale, acestea vizeaz[

grave eficien`e de educa`ie. Iar aceste grave deficien`e de educa`ie au ca drept componente lipsa de educa`ie din familie, lipsa de educa`ie din \coal[, inclusiv lipsa de educa`ie a societ[`ii. Nu mai face nimeni, nici un fel de educa`ie nim[nui. Din contr[. Sunt copii asupra c[rora nici familia, nici societatea nu reu\esc s[ aib[ nici o influen`[”, a declarat procurorul Aurel Simion, din cadrul Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani. Acesta a mai ad[ugat c[ ]n societate, vidul r[mas dup[ migrarea masiv[ ]\i arat[ astfel col`ii.

„Familia s-a degenerat” Situa`ia a fost analizat[ \i de speciali\tii ]n medicin[, care au observat un tipar. Medicul Laura Jijie, \eful sec`iei de neuropsi-

Violator la 17 ani Pe lâng[ crime, adolescen`ii comit \i alte infrac`iuni grave. }n luna iunie, ]n localitatea Suhar[u, copil[ria unei feti`e a fost distrus[. Marian A., ]n vârst[ de 17 ani, a intrat ]n locuin`a mamei feti`ei, C.B., ]n noaptea de 2 spre 3 iunie \i, profitând c[ feti`a de \apte ani era acas[ numai cu fra`ii ei, mama ei fiind plecat[ din localitate cu lucrul, adolescentul a violat-o. Tân[rul a ]ntre`inut rela`ii sexuale normale cu copila, dup[ care a fugit.

hiatrie infantil[ a Spitalului de Psihiatrie Boto\ani a declarat c[ adolescen`ii care ajung s[ devin[ infractori sunt copii abandona`i de societate \i familie. „Sunt mai mul`i factori. Sunt copii cu ]ntârzieri mentale cognitive, cu modific[ri de comportament, care pornesc de la lucruri minore, fug de acas[, gradul de agresivitate cre\te \i ajung pân[ la tâlh[rii cu moartea victimei. Factorii principali sunt mediul familial disfunc`ional, absen`a unor figuri parentale, condi`ii materiale precare ]n familie. A\adar, sunt mai mul`i factori care concur[ la apari`ia infrac`ionalit[`ii ]n rândul minorilor. Familia s-a degenerat ]n urma vreme”, a declarat medicul psihiatru. Aceasta a ad[ugat c[ munca pentru recuperarea copiilor este deosebit de grea. (D[nu` Rotariu)


6

6 august 2010

TOPNEWS

Vicele Manolache revine la munc[. Vicepre\edintele Consiliului Jude`ean revine la serviciu de la 1 septembrie. Cel pu`in acestea sunt asigur[rile date de pre\edintele CJ, Mihai ~âbuleac. El spune c[ s-a ref[cut \i c[ de la ]nceputul lunii septembrie s[ ]\i reia activitatea. Acesta a cerut concediu de odihn[ ]n prelungirea concediului medical pe care l-a avut. Constantin Manolache a suferit un atac cerebral la serviciu, ]n luna aprilie. A fost internat de urgen`[ la Clinica de Neurologie din Ia\i, intrând ]n concediu medical pe 21 aprilie. Dup[ dou[ luni, a fost externat \i \i-a continuat tratamentul de recuperare la domiciliu.

Firme care sar s[ ia banii bolnavilor }ncearc[ s[ ]\i sporeasc[ veniturile pe necazurile spitalelor \i pe spinarea bolnavilor. Dou[ societ[`i comerciale au formulat ni\te cereri mai pu`in obi\nuite la Consiliul Jude`ean. Vor spa`ii ]n spitale pentru a vinde materiale sanitare sau analize.

cu care se confrunt[ unitatea spitaliceasc[ din acest punct de vedere. }n adres[, firma din Ia\i men`ioneaz[ c[: „având ]n vedere situa`ia precar[ din sistemul sanitar la ora actual[ \i lipsa de materiale sanitare dorim s[ venim ]n sprijinul bolnavilor prin deschiderea unui punct de vânzare de m[nu\i, perfuzoare, vat[, spirt, seringi, ace”.

Una dintre firme, din Ia\i, solicit[ alocarea unui spa`iu la Spitalul Jude`ean ]n vederea deschiderii unui punct ]n care s[ fie vândute materiale sanitare, motivând criza

Au pus ochii pe dou[ etaje ale Maternit[`ii Cealalt[ firm[, din S[veni, vrea mai mult, respectiv 1.500 metri

„Nu se pune ]n discu`ie s[ d[m din spa`iul spitalului unei firme private. Este exclus a\a ceva, ]ns[ lumea ]ncearc[ orice. Mai mult, noi trebuie s[ respect[m circuitele din spital”, medicul Maria Olaru, managerul Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie

Consilierii jude`eni, chema`i iar s[ decid[ „sfatul” spitalelor Executivul Consiliului Jude`ean va convoca s[pt[mâna viitoare o \edin`[ extraordinar[ pentru a fi tran\at[ problema noilor organigrame ale institu`iilor din subordine, dar \i pentru a repune ]n discu`ie problema consiliilor de administra`ie din spitale. Pre\edintele Consiliului Jude`ean, spune c[ pentru a treia oar[ va fi luat ]n discu`ie proiectul de hot[râre privind mandatarea reprezentan`ilor CJ ]n consiliile de administra`ie ale celor \ase spitale preluate, dup[ ce Institu`ia Prefectului a considerat c[ hot[rârea adoptat[ s[pt[mâna trecut[, când au fost f[cute numiri politice, este ilegal[. „Institu`ia Prefectului a concluzionat c[ este ]n contradic`ie cu legea ceea ce au f[cut

consilierii jude`eni, ]n sensul c[ au trântit proiectul pe care eu l-am prezentat \i \i-au impus oameni din partid ]n consiliile de administra`ie”, a spus pre\edintele CJ.

„S-a intrat pe „drumul ]nc[p[`ân[rii” ]n \edin`ele CJ Mihai ~âbuleac estimeaz[ c[ nici la urm[toarea \edin`[ consilierii jude`eni nu vor vota proiectul de hot[râre propus de el. ~âbuleac spune c[, cel mai probabil, se va ajunge ]n situa`ia ]n care Institu`ia Prefectului va ataca hot[rârea ]n contencios administrativ. „Analizând atmosfera din ce ]n ce mai proast[ din \edin`ele CJ, consider c[ s-a intrat pe un drum gre\it, al ]nc[p[`ân[rii, \i estimez c[ \i la aceast[ \edin`[ de CJ nu se va adopta hot[rârea legal[”, mai afirm[ ~âbuleac. Lipsa acestor consilii de administra`ie ar bloca activitatea spitalelor. (L. Lupa\cu)

p[tra`i, ceea ce ar ]nsemna cam dou[ etaje din Spitalul de Obstetric[ \i Ginecologie Boto\ani, ]n vederea deschiderii unui laborator privat de analize. Cererile urmeaz[ s[ fie analizate de reprezentan`ii celor dou[ unit[`i spitalice\ti, dar \i de conducerea Consiliului

Jude`ean, dat fiind faptul c[ acesta este proprietarul celor dou[ unit[`i spitalice\ti. „Noi nu am primit nimic oficial. Cererea este la administratorul spitalului, care decide. Oricum nu vom fi de acord, pentru c[ avem nevoie de spa`iu, spitalul urmând s[ intre ]n reabi-

litare pe bani europeni. Nu se pune ]n discu`ie. Este exclus a\a ceva, ]ns[ lumea ]ncearc[ orice. Mai mult, noi trebuie s[ respect[m circuitele din spital”, a spus medicul Maria Olaru, managerul Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie. (L. Lupa\cu)

18 salaria`i de la AJOFM r[mân f[r[ locuri de munc[ Nu se \tie ]nc[ dup[ ce criterii vor fi selecta`i angaja`ii care trec ]n \omaj. Ordinul cu privire la disponibiliz[rile de personal din cadrul Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM) a ajuns ieri ]n jude`. Astfel, din datele prezentate de Gabriela Vranciuc, purt[tor de cuvânt al AJOFM, 18 persoane vor fi disponibilizate din cadrul institu`iei boto\[nene. „Am primit ordinul de la Agen`ia Na`ional[ cu

privire la num[rul de persoane ce trebuie redus. Din cei 59 de salaria`i care sunt la ora actual[ vor r[mâne ]n urma disponibiliz[rilor 41 de angaja`i”, a declarat Gabriela Vranciuc. Ordinul nu con`ine \i criterii care vor fi luate ]n calcul la stabilirea celor ce p[r[sesc unitatea. La nivelul Agen`iei Na`ionale pentru Ocuparea For`ei de Munc[, din 2.882 de salaria`i vor r[mâne 2.162 dup[ aplicarea acestor reduceri de personal. Un ordin asem[n[tor este a\teptat \i la Casa Jude-

`ean[ de Pensii, dar acesta ]nc[ ]ntârzie. O explica`ie ar putea fi \i num[r mai mare de persoane care trebuie redus ]n aceast[ institu`ie, dup[ declara`iile f[cute de oficiali din Ministerul Muncii. „Nu am primit ]nc[ nimic. A\tept[m s[ vedem ce va fi”, a declarat Narcis Dre`canu, directorul executiv al CJP. Neoficial, se pare c[ din cei 84 de salaria`i ai CJP Boto\ani, vor fi afecta`i de disponibiliz[ri peste 20. (Petronela Rotariu)

LICITA~IE

LICITA~IE

S.C. URBAN SERV S.A. Boto\ani, cu sediul ]n str. 1 Decembrie nr. 19, anun`[ pe cei interesa`i c[ ]n data de 26.08.2010 - organizeaz[ licita`ie public[ PENTRU REZERVAREA LOCURILOR DISPONIBILE LA MESELE DIN PIA~A CENTRAL{, astfel:

S.C. URBAN SERV S.A. Boto\ani, cu sediul ]n str. 1 Decembrie nr. 19, anun`[ pe cei interesa`i c[ ]n data de 31.08.2010, ora 0900 - organizeaz[ licita`ie public[ pentru ocuparea locurilor disponibile ]n pie`e, dup[ cum urmeaz[:

la ora 9.00 - pentru rezervarea locurilor disponibile la mesele destinate comercializ[rii legumelor \i fructelor de c[tre agen`ii economici Lista cu obiectivele scoase la licita`ie se poate consulta ]ncepând cu data de 23.08.2010 la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani, precum \i la sediul Administra`iei pie`elor. }nscrierea la licita`ie a celor interesa`i si consultarea documenta`iei se face la sediul Administra`iei Pie`ei Centrale pân[ la data de 25.08.2010, ora 14.00. Licita`ia va avea loc la sediul Administra`iei Pie`ei Centrale.

- ]nchiriere spa`ii pentru activit[`i autorizate; - utilizare platou pentru activit[`i autorizate. Lista cu obiectivele scoase la licita`ie se poate consulta ]ncepând cu data de 26.08.2010 la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani, precum \i la sediul Administra`iei pie`elor. }nscrierea la licita`ie a celor interesa`i, consultarea documenta`iei \i achitarea taxei de participare se face la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani pân[ la data de 30.08.2010, ora 14.00. Licita`ia va avea loc la sediul Administra`iei Pie`ei Centrale.


7

6 august 2010 Bunicul Doi prieteni se ]nt^lnesc pe strad[ \i unul dintre ei spune: - Nu \tiu ce s[ fac cu str[bunicul meu: ]\i roade unghiile tot timpul. - |i al meu f[cea la fel, dar l-am dezv[`at rapid. - Cum? I-ai legat m^inile? - Nu, i-am ascuns din`ii.

Consilierul de v^nz[ri Mut^ndu-se ]n alt ora\, un t^n[r s-a dus s[ ]\i caute un loc de de munc[ la un mare supermagazin. - Ai oarecare experien`[ ]n v^nzari?, l-a ]ntrebat directorul. - Da, i-a r[spunse t^n[rul. Acas[ am fost comis voiajor. Dup[ ce l-a m[surat lung din priviri, directorul sa hot[r^t s[ ]i dea o \ans[. - Ei bine... ]ncepi lucrul de m^ine. Voi veni la ]nchidere s[ v[d cum te-ai descurcat. Prima zi de munc[ a fost grea, dar t^n[rul nostru a dep[\it-o. La ora ]nchiderii, directorul a cobor^t \i... - C^te v^nz[ri ai f[cut ast[zi? - Una singur[. - Doar una?!!! Azi ai avut un singur client?!!! Media echipei noastre de v^nz[ri este de 20 sau 30 pe zi. C^t de mare a fost v^nzarea? - 101.265$.

CALEIDOSCOP

- 101.265$! Dar ce i-ai v^ndut? - Prima dat[ i-am v^ndut un c^rlig de pescuit de m[rime mic[. A doua oar[ unul mediu. Apoi unul mare. Dup[ aceea o undi`[ echipat[ cu mulinet[. Lam ]ntrebat unde se duce la pescuit \i mi-a r[spuns: „La mare“. I-am spus c[ pentru asta are nevoie de o barc[, a\a c[ ne-am dus la departamentul de b[rci \i i-am v^ndut una cu motor dublu Cris Craft. Apoi mi-a zis c[ nu crede c[ ma\ina lui, o Honda Civic, va avea for`[ s[ o trag[. A\a c[ l-am dus la departamentul auto \i i-am v^ndut un Pajero 4X4. Directorul era ]nm[rmurit: - Vrei s[-mi spui c[ unui tip care a venit aici s[ cumpere un c^rlig de pescuit i-ai v^ndut o barc[ \i o ma\in[?! T^n[rul: - Nu, nu, el venise s[ cumpere o cutie de absorbante pentru so`ia lui. |i atunci i-am spus: „Ei bine, din moment ce weekend-ul t[u e stricat, n-ar fi mai ]n`elept s[ te duci la pescuit?“.

AGENDA COMERCIANTULUI

AGENDA PREST|RI SERVICII

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate angaj[ri * Open Mind Gruppo Isicom (Partener Telecom Italia) angajeaz[ pentru sediile din Ia\i, Cluj, Boto\ani \i Foc\ani – operatori telefonie – vorbitori de limba italian[. Beneficii: pachet salarial ]n continu[ cre\tere, bonuri de mas[ \i bonusuri, câ\tigul imediat de minim 1.000 lei. Pute`i aplica expediind CV-urile dumneavoastr[ la f.petrea@openmindgroup.it sau sunând la num[rul de telefon 0755.018.010. (1852-18) * Prima agen`ie de impresariat artistic din România v[ ofer[ contracte de munc[ ]n Japonia, ]n cluburi VIP. Pentru mai multe informa`ii suna`i la tel. 0753141421. (4) * S.C. Jazz-Studio SRL angajeaz[ manichiurist[ cu vechime de minim 5 ani, vorbitoare de limba englez[ \i rus[. Rela`ii la telefon: 0730.222.055. (4) * Angajez familie pentru munca ]ntr-o ferma de bovine (Maramure\, Petrova). Ofer cazare, mâncare \i salar minim pe economie. Telefon 0728.468.093. (6)

v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 3 camere, SD, Aleea Parcului, cu fa`a spre p[rcule`ul de joac[, central[ termic[, P+T+G+F, 53 de mp. Pre` 33.000 euro, u\or negociabil. Rela`ii la tel. 0746.889.444. (19)

* Vând apartament 3 camere, b-dul ~u`ora nr. 2, lâng[ sensul giratoriu din Podul Ro\, et. ¾, complet mobilat \i utilat. Pre` 60.000 Euro negociabil sau schimb cu apartament ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0745.150.765. (p) * Vând garsonier[ confort 1, zona Cap[t 1. Rela`ii la telefon: 0761.909.624. (1932-3) * Vând apartament 2 camere 56 mp, Aleea Nucului. Rela`ii la telefon: 0765.630.870. (1933-3)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând loc de cas[ ]n C[t[m[r[\ti Deal, loc \i peisaj deosebit. Telefon: 0744.373.409. (1901-32) * Vând cas[ b[trâneasc[ ]n Stânce\ti cu teren 2.400 mp. Rela`ii la telefon: 0742.154.495. (1905-18)

* Vând teren intravilan 450 mp ]n C[t[m[r[\ti Deal, toate utilit[`ile, la strad[, pre`ul zonei, 0758.883.599. (1934-3)

]nchirieri * }nchiriez doar la 580 lei, camere vil[ lux mobilate, ultramodern, toate facilit[`ile, zon[ central[. Telefon: 0746.194.687. (1935-2) * Primesc fete ]n gazd[ condi`ii foarte bune, zona Stadion. Telefon: 0752.472.800. (1936-1)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

auto * Jeep Mitsubishi Shogun 2,5 TDI,1998, Anglia, diferen`ial blocabil, alarm[, electric, proprietar, 2.600 Euro. Tel. 0757.345.892. (1937-1)

prest[ri servicii * Profesor supraveghez copil. Ofer medita`ii matematic[, fizic[. Telefon: 0730.984.553. (1939-6)

Joi, 5 august 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Lege \i ordine/Martor incomod (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping

17.10 - 18.00 La poarta Europei (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct! (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

6 august 2010

Doar pe www.evenimentuldebotosani.ro citi`i despre: Vor case din lemn

70% dintre responden`i vor s[-\i construiasc[ o cas[ din lemn. Unul din motive fiind c[ este foarte ieftin ]n compara`ie cu una construit[ din BCA sau c[r[mid[.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro Criza economic[ este unul din principalele motive a cre\terii infrac`ionalit[`ii din jude`?

Vorb[-n v^nt

}n final, din aceast[ analiz[ trebuia s[ rezulte temeiul pentru noua conducere a Spitalului Jude`ean, aceea de a-\i clarifica pozi`ia ]n procesul pe care l-am declan\at Mihai ~âbuleac, pre\edintele CJ Fii reporter Evenimentul! Ai un pont? Un film? O fotografie? Sun[ la 0731/55.06.51 sau trimite la evenimentul.bt@gmail.com

Cristi Popovici mai vrea cel pu`in doi juc[tori Luceaf[rul a pierdut cu 4-3 amicalul cu CFR Suceava CS Boto\ani a cucerit 28 de medalii la na`ionalele de haltere

Un boto\[nean de 12 ani la Campionatul Mondial de GO Boto\[neanul Alexandru Pitrop a participat la sfâr\itul lunii trecute la Campionatul Mondial de GO, competi`ie care s-a desf[\urat ]n Taiwan. De\i are doar 12 ani, este campion na`ional la GO \i vicecampion european. La sfâr\itul lunii iulie, Alexandru Pitrop a participat la Campionatul Mondial, competi`ie desf[\urat[ ]n Taiwan. De\i nu a reu\it s[ urce pe podium, boto\[neanul a f[cut o figur[ frumoas[ la aceast[ competi`ie dominat[ ]n totalitate de sportivi asiatici. „GO-ul este sport na`ional ]n multe `[ri din Asia \i e foarte greu ca un european s[ reu\easc[ s[ urce pe podium la un Campionat Mondial. Pentru Alexandru a fost dificil ]n primul rând deoarece am f[cut dou[ zile pe drum, am schimbat cinci avioane \i a fost acea diferen`[ de fus orar. Primul meci l-a jucat la ora 3 a României \i asta s-a v[zut. Competi`ia a fost dificil[. Au participat sportivi din 14 `[ri. }n ultima perioad[, din ce ]n ce mai mul`i sportivi din Europa sau America, merg \i se preg[tesc ]n Koreea sau Japonia”, a spus Neculai Pitrop, tat[l sportivului boto\[nean. Alexandru a avut drept de participare la edi`ia de anul acesta a Campionatului Mondial ca urmare a locului doi ob`inut la Campionatul European. Conform regulamentului, primii trei sportivi clasa`i la Campionatul European sunt califica`i la Mondiale, care de cele mai multe ori se desf[\oar[ ]n Asia.

„A fost o experien`[ foarte util[ pentru Alexandru. El este sup[rat c[ nu a urcat pe podium dar era foarte greu. Sper[m ca anul viitor s[ fac[ din nou o figur[ frumoas[ la europene \i s[-\i ]mbun[t[`easc[ rezultatul la mondiale. Problema este c[ ]n Boto\ani nu prea are cu cine s[ se preg[teasc[. Mai merge la stagii de preg[tire organizate ]n `ar[ \i mai joac[ online”, Neculai Pricop, tat[l sportivului

Cea mai mare problem[ o reprezint[ costurile unei astfel de deplas[ri. Dac[ sportivii europeni care au participat la Mondiale au beneficiat de o sponsorizare a unei funda`ii care apar`ine unui afacerist taiwanez, ]n schimb ]nso`itorii lor au trebuit s[-\i suporte costurile legate de transport, cazare \i mas[, ceea ce a ]nsemnat câteva mii de dolari.

Alexandru a participat la prima competi`ie ]n 2009 Alexandru Pitrop a ]nv[`at tainele acestui sport de la tat[l s[u, un fost ofi`er de marin[. Acesta spune c[ ]n perioada studen`iei la Constan`a a descoperit jocul de GO dar nu l-a practicat la nivel de mare performan`[. „Eram student la Facultatea de Electromecanic[ din Constan`a când am ]nv[`at s[ joc GO. Dup[ termina-

rea facult[`ii nu prea am mai jucat deoarece nu aveam cu cine. Eram ]n permanen`[ plecat pe mare”, ne-a spus Neculai Pitrop, cel care are \i acum acas[ o tabl[ de GO cump[rat[ din China.

loc la Vatra Dornei. }n prim[vara acestui an, sportivul boto\[nean a devenit campion na`ional la categoria 12 ani, dup[ care a câ\tigat medalia de argint la Campionatul European de GO.

Jocul de GO a fost inventat ]n China Antic[ Are o vechime de aproximativ 4000 de ani. Una dintre legende spune c[ GO-ul a fost inventat pe vremea ]mp[ratului Yao (2337–2258). Fiind dezam[git de lipsa de iste`ime a fiului s[u, acesta i-a cerut consilierului Shun s[ creeze un joc de gândire care s[-i dezvolte b[iatului capacitatea de concentrare \i s[ ]l ]nve`e tactica \i strategia necesare ]n lupte. GO-ul a ajuns ]n Japonia ]n secolul VII, unde a devenit un joc popular \i important ]ncepând cu secolul XIII, fiind considerat de samurai una din artele mar`iale fundamentale. }n România jocul s-a r[spândit ]ncepând din 1982, când revista „|tiin`[ \i tehnic[”, a publicat o serie de articole de ini`iere ]n GO. }n 1985 a ap[rut prima carte „Ini`iere ]n Go” \i apoi la comercializare un joc cu tabl[ de carton \i piese de plastic. Alexandru a participat la prima competi`ie ]n 2009, la Tg. Mure\, apoi a devenit vicecampion na`ional la un turneu care a avut

Clubul Sportiv de GO Boto\ani Anul trecut, Neculai Pitrop a fondat ]n Boto\ani Clubul Sportiv de GO, astfel ]ncât fiul s[u s[ poat[ fi legitimat \i s[ aib[ dreptul de a participa ]n competi`ii. }n prezent sunt \ase sportivi legitima`i la acest club, din care doar trei particip[ ]n competi`ii. „De anul trecut am luat leg[tura cu mai mul`i profesori din Boto\ani \i am ]ncercat s[ popularizez acest sport ]n rândul copiilor. Am colaborat o perioad[ \i la Palatul Copiilor. E destul de dificil deoarece GO-ul nu este un sport foarte cunoscut ]n România dar sunt convins c[ va prinde ]n special la tineri”, a precizat Neculai Pitrop.

Acest rezultat i-a permis s[ concureze la cea de a XXVII-a edi`ie a Campionatului Mondial. (R[zvan Sauciuc)

Evenimentul de Botosani nr.1678  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you