Page 1

Pagina 5

CMYK

Scutirea penalit[`ilor c[tre Termica nu se poate aplica EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 149 (1674) • Luni, 2 august 2010 • 8 pagini

~ig[ri de contraband[ ]n pr[jituri, conserve \i ciocolat[ Ingeniozitatea de care dau dovad[ cei care se ocup[ cu introducerea `ig[rilor de contraband[ pe teritoriul României nu are limite. De la metodele „clasice”, contrabandi\tii au trecut la cele mai n[stru\nice modalit[`i de ]ncercare a vigilen`ei poli`i\tilor de frontier[.

Pagina 5

Pagina 6

Toamna aduce noul val de demiteri ]n \coli


2

2 august 2010 Ap[ mai scump[ pentru dorohoieni. Dorohoienii vor pl[ti mai mult pentru serviciile de alimentare cu ap[ \i de canalizare-epurare. Majorarea tarifelor a fost propus[ de conducerea Apa Grup \i dezb[tut[ ]n \edin`a de Consiliu Local de la sfâr\itul s[pt[mânii trecute. Care sunt noile pre`uri la ap[ citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

STARTNEWS Editorial

România, o frunz[-n vânt Ministerul Dezvolt[rii Na`ionale \i Turismului a lansat ]n vântul oriental al Shanghaiului frunza carpatin[, cu nuan`e de verde \i albastru, brandul turistic al României, elementul grafic care dore\te a sugera frumuse`ile spa`iului mioritic ]ncorporând ]n acela\i timp \i tradi`iile noastre str[mo\e\ti. Acum nu \tim, dac[ vântul bate ]n rafale sau adie, dac[-i criv[`ul, ce bate de la r[s[rit, sau unul c[ldu`, mediteranean. Explica`ia Ministerului conLucian Alecsa dus de doamna Elena Udrea este una sofisticat[, filozofic[ \i u\or hazlie: „brandul exprim[ varietatea formelor de relief specifice României \i trimite la elementele primordiale p[mânt-ap[, natura s[lbatic[, aventur[ \i dinamism”. Dac[ stai s[ analizezi profund aceast[ explica`ie ajungi la concluzia c[ cei de la minister au caracterizat-o ]n linii mari pe doamna Elena Udrea: o varietate de forme (fesele \i sânii), ah, \i ce forme!, apoi „aventur[ \i dinamism”, ceea ce poate confirma chiar pre\edintele Românie. L[sând gluma la o parte, un aspect trebuie remarcat: ]n sfâr\it , avem brand turistic. Mul`i indivizi s-au b[tut cu pumnul ]n piept pentru un simbol care s[ reprezinte România, multe imagina`ii s-au ciocnit f[r[ a emite vreo scânteie genial[, mul`i politicieni s-au dat mari arti\ti ]n ale... brandurilor, sfâr\ind ]n t[cere. Dar, cum era de a\teptat, dup[ r[zboi mul`i viteji se arat[, criticile n-au ]ntârziat s[ apar[, biata Udrea a fost f[cut[ albie de porci, cel mai ]nver\unat critic a fost românul verde ca frunza codrului, pe numele s[u de haiduc carpatino-securist, Corneliu Vadim Tudor. Cic[ ar fi avut o mie \i una de sugestii numai c[ nimeni nu l-a consultat. Deh, la cum se manifest[, pe el doar psihiatrii ]l mai pot consulta! Am auzit \i câ`iva politicieni de Boto\ani, care acum ]\i dau cu p[rerea pe la col` de strad[, ironizând brand-ul, dar când au fost pu\i s[-\i spun[ o p[rere oficial[ au amu`it. Unul a dorit ca „`urcana de Suli`a” s[ devin[ brand na`ional, numai c[ s-a temut ca nu cumva electoratul s[-l amendeze c-un „vot de blan[”. |i uite a\a, din p[rere ]n p[rere, am mai trecut peste-o... durere. Nu \tiu dac[ acest brand este cu adev[rat emblema acestei na`ii, dar, oricum, nu este una care s[ ne compromit[ sau s[ ne trimit[ ]n derizoriu. Cum am mai spus, sub aspect cromatic, dou[ culori predomin[ emblema, verdele \i albastrul, \i spre a fi ]n ton cu ele voi ]ncheia cu versurile lui Nichita St[nescu: „frunz[ verde de albastru, m[ doare un cal m[iastru, \i-am zis par[ de un m[r, minciun[ de adev[r”. Sic!

Calendar cre\tin ortodox 2 L Aducerea moa\telor Sf. Întâiului Mucenic \i Arhidiacon |tefan; Binecredinciosul Împ[rat Justinian cel Mare 3 M Cuv. Isaac, Dalmat \i Faust; Sf. Mironosi`[ Salomeea

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

„Tot mai mul`i copii sufer[ de alergie”, scria, ]n urm[ cu un an, Evenimentul de Boto\ani. Asta constataser[ medicii, ]n cabinetele c[rora ajungeau din ce ]n ce mai mul`i copii cu diverse alergii, din cauza unei sensibiliz[ri a organismului. „Alergiile se manifest[ cu o virulen`[ mult mai mare decât ]n anii trecu`i”, se mai ar[ta ]n articolul publicat cu un an ]n urm[. Medicii atr[geau aten`ia c[ aceste alergii erau ]ntre`inute \i prin alimenta`ia \i num[rul mare de amelioran`i \i conservan`i care se introduc ]n alimentate. „Putem spune c[ exist[ o cre\tere a inciden`ei alergiilor la copii. Acestea erau ]n fiecare sezon, mai ales ]n sezonul gramineilor, al teilor, al florei spontane, dar acum sunt mai multe. Aceste alergii sunt ]ntre`inute, iar acest fapt este dovedit, \i prin alimenta`ia \i num[rul mare de amelioran`i \i conservan`i care se introduc ]n alimentate \i produsele destinate uzului alimentar. }n special glutamatul, pe care ]l g[sim peste tot, de la b[uturi acide, non-acide \i pân[ ]n acele condimente care sunt puse ]n 4,2471 lei

3,2679 lei

mâncare, ]ntre`in \i fac s[ apar[ un debut precoce \i de o virulen`[ mult mai mare a manifest[rilor alergice. Prim[vara \i lunile iunie-iulie, reprezint[ perioada când toat[ vegeta`ia \i toate plantele au ]nflorit \i deja s-au maturat \i atunci polenul este purtat de vânt \i foarte mult[ lume este sensibil[”, preciza medicul Doru Culiceanu. La un an de la publicarea articolului, medicii par \i mai ]ngrijora`i de inciden`a crescut[ a alergiilor. Num[rul copiilor afecta`i de alergii a crescut de dou[-trei ori ]n ultimii ani. Formele de alergie sunt nepl[cute, acestea manifestându-se cu l[crimare, cu erup`ie tegumentare, cu probleme respiratorii \i uneori r[spund foarte greu la tratament. Dac[ pân[ acum, pentru tratarea acestor alergii era necesar un tratament de cinci-\apte zile, ]n momentul de fa`[, tratamentul se extinde pe dou[-trei s[pt[mâni. Ziua: 300C

Noaptea: 190C

Vara 2010 poate ]ngropa Festivalul Verii Municipalitatea nu are posibilitatea ]n acest an de criz[ s[ contribuie cu bani din buget pentru organizarea Festivalului Verii. De aceea, organizarea acestui eveniment cu care s-au obi\nuit boto\[nenii ]n ultimii ani este pus[ sub semnul ]ntreb[rii. Reprezentan`ii Prim[riei Boto\ani vor stabili ast[zi dac[ festivalul va mai fi organizat ]n aceast[ var[. Ei ]nclin[ ]ns[ spre decizia de a renun`a la Festivalul Verii, din cauza crizei financiare. Dac[ municipalitatea nu inten`ioneaz[ s[ contribuie cu vreun leu din buget pentru organizarea unui astfel de eveniment, nici sponsorii nu se ]nghesuie. Organizatorii care ar prelua toate cheltuielile asupra lor se gândesc c[ la final vor ie\i ]n pierdere. „Exist[ o

problem[ la ora actual[. Printro Ordonan`[ de Guvern de la ]nceputul anului s-a interzis s[ facem spectacole, evenimente prin care s[ se cheltuiasc[ bani publici. }n buget nu ne-am prins bani pentru partea de evenimente de acest gen \i atunci noi ]ncerc[m o variant[ ]n care tot evenimentul s[ fie pe autofinan`are, de la transportul arti\tilor, concertul acestora, ]nchiriere scen[, foc de artificii, tot”, a spus viceprimarul Florin Ghiorghi`[. }n cazul ]n care organizatorii vor lua toat[ cheltuiala

„Am purtat o discu`ie ]n cadrul Executivului Prim[riei, am purtat o discu`ie \i cu unul dintre organizatori \i care are tot interesul de a se ocupa de festivalul respectiv pentru a ie\i unul foarte bun. Probabil c[ vom purta discu`ii \i cu al`i organizatori \i, ]n func`ie de propunerile fiec[ruia, vom lua o decizie dac[ facem sau nu festivalul Verii”, viceprimarul Florin Ghiorghi`[

asupra lor, atunci festivalul va fi organizat, ]n caz contrar nu.

Dac[ va fi organizat, nu va mai avea loc ]n zona bazarului Viceprimarul Florin Ghiorghi`[ a declarat c[ anul acesta nu se mai pune nici m[car problema atragerii de fonduri de la sponsori \i asta pentru c[, spune el, criza ]i afecteaz[ \i pe ace\tia. }n niciun caz festivalul nu va mai fi organizat ]n zona bazarului. Festivalul l-ar costa pe unul dintre organizatori ]n jur de 70 mii euro, asta ]n condi`iile ]n care anul trecut, spre exemplu, acesta nu a costat mai mult de 25 mii euro. Nici primarul C[t[lin Flutur nu s-a ar[tat ]ncântat de organizarea evenimentului ]n vara acestui an de criz[. (L. Lupa\cu)

Publicitate

STIMA~I CET{~ENI, Societatea comercial[ URBAN SERV SA se ocup[ cu salubrizarea municipiului ]n baza contractelor ]ncheiate direct cu dumneavoastr[, cu institu`ii \i agen`i economici, precum \i cu PRIM{RIA Boto\ani. Tot ce facem este pentru ca dumneavoastr[ s[ tr[i`i ]ntr-un ora\ curat, cu adev[rat european. V[ asigur[m de maxim[ seriozitate \i cele mai bune inten`ii ]n activitatea pe care o desf[\ur[m, dorind sincer ca rela`iile noastre cu dumneavoastr[, precum \i cu ceilal`i beneficiari, s[ se bazeze pe respectul reciproc \i pe dorin`a comun[ de a exista echitate între ce se d[ \i ce se cere, pentru a exista echilibru ]ntre cantitatea, calitatea serviciului \i pre`ul pl[tit. Numai ]mpreun[ vom putea realiza ce ne dorim ]n privin`a cur[`eniei, a salubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectarea selectiv[ a de\eurilor din sticl[, plastic, hârtie \i biodegradabile, conform directivelor europene. Aceste containere exist[ la asocia`iile de proprietari. Folosi`i-le! Pentru ce a`i f[cut pân[ acum ]n acest sens \i pentru ce speram s[ face`i ]n viitor, „URBAN SERV” V{ MUL~UME|TE!


3

2 august 2010 Liberalii preg[tesc ofensiva pentru Prim[ria municipiului Boto\ani. Reprezentan`ii organiza`iei jude`ene a PNL au anun`at oficial, sâmb[t[, ]n cadrul alegerilor pre\edintei organiza`iei municipale a femeilor, echipa care va intra ]n lupta pentru câ\tigarea Prim[riei Municipiului Boto\ani la urm[toarele alegeri. Cine sunt cei nominaliza`i pute`i citi pe site-ul www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS

Intern[ri cu limit[ la Spitalul Jude`ean Au plan strict la num[rul de intern[ri. Este vorba de medicii Spitalului Jude`ean care trebuie s[ spitalizeze bolnavii ]n func`ie de banii de care dispune institu`ia jude`ean[ de asigur[ri de s[n[tate.

an, Spitalul Jude`ean a contractat a contractat 30.000 de servicii medicale. Situa`ia este una deosebit[ \i asta pentru c[ ]n acest spital sunt dirijate toate cazurile complexe din jude`.

Analiz[ lunar[ a activit[`ii fiec[rei sec`ii

Pentru c[ au f[cut mai multe Medicii nu pot concepe limiintern[ri ]n prima parte a anului, tarea num[rului de intern[ri \i reprezentan`ii Spitalului Jude- spun c[ s[n[tatea bolnavului este `ean s-au trezit cu servicii mai presus de orice. Camedicale „descoperidrele medicale mai te” pe ultimele luni sus`in c[ astfel de din an. Din acest situa`ii au ap[rut motiv \i pentru \i ]n anii antec[ institu`ia de riori, ]ns[ au asigur[ri de fost rezolvate de intern[ri maxim pe lun[ s[n[tate are dup[ ce au va putea s[ fac[ unitatea fonduri limifost rectifimedical[, dat[ fiind \i derotate pentru c[ri la nugarea la ]nc[ 3.000 de caplata serviciim[rul de serzuri din partea Casei lor din s[n[tate, vicii medicale. Jude`ene de Asigumedicii SpitaluActivitatea tutur[ri de S[n[lui Jude`ean vor ror sec`iilor va fi tate. trebui s[ interneze ]n analizat[ de conduspital mai pu`ini bolnavi, cerea spitalului la sfârrespectiv ]n jur de 2.200 de bol- \itul fiec[rei luni. (L[cr[mioara navi ]n fiecare lun[. Pentru acest Lupa\cu)

2.200

Baraj pe râul Buhai Deputatul Costic[ Macale`i critic[ Guvernul pentru investi`iile sc[zute ]n mediu. Acesta a declarat, ]ntr-o conferin`[ de pres[, c[ acumularea de la Vârfu Câmpului, care ar prelua o puternic[ viitur[ de pe Siret, este abandonat[ de 20 de ani iar oficialii Ministerului Mediului refuz[ s[ aloce bani pentru acest obiectiv. De asemenea, parlamentarul social-democrat cere fonduri guvernamentale pentru un baraj pe Buhai, ]n amonte de Dorohoi. Potrivit deputatului PSD, acest rezervor tampon de la Vf. Câmpului ar fi atenuat viitura de pe Siret \i proiectul care exist[ la Direc`ia Apelor Ia\i zace \i se pr[fuie\te. Deputatul PSD a mai spus c[ dac[ râul Jijia nu avea acumulare, probabil toat[ partea din zona c[ii ferate ar fi fost inundat[ ]n urma unor astfel de fenomene. (L.L.)

|ef[ nou[ la femeile liberale din municipiu

„De la ]nceputul anului s-au dep[\i intern[rile cu 400-500 cazuri ]n fiecare lun[. Pe ultimele dou[ luni au mai r[mas ]n jur de 1.500 de servicii”, medicul Ovidiu Mimor, managerul Spitalului Jude`ean

Scutirea penalit[`ilor c[tre Termica nu se poate aplica De\i a fost aprobat[ \i publicat[ ]n Monitorul Oficial, legea privind ]nfiin`area, organizarea \i func`ionarea asocia`iilor de proprietari, care prevede printre altele \i scutirea penalit[`ilor pentru cei care achit[ integral restan`ele la ]ntre`inere, nu poate fi aplicat[. Reprezentan`ii asocia`iilor de proprietari spun c[ ]n ultimele zile, au venit mai multe persoane care au dorit s[ achite restan`ele financiare pentru a sc[pa \i de plata penalit[`ilor dar nu a fost posibil deoarece legea nu este foarte clar[.

Atât reprezentan`ii asocia`iilor de proprietari cât \i reprezentan`ii prim[riei sus`in c[ trebuie publicate \i normele metodologice ale acestei legi deoarece ]n forma actual[ nu poate fi aplicat[. „Nu au venit normele metodologice de aplicare a legii. Noi scutim de plata penalit[`ilor dar nu \tim dac[ furnizorii de utilit[`i precum E.ON Gaz sau Termica vor aplica \i ei aceast[ lege. Nu pot scuti de penalit[`i o persoan[ f[r[ s[ \tiu dac[ \i cei de la E.ON Gaz fac acest lucru”, a spus reprezentantul unei asocia`ii de proprietari. }n ceea ce ]i prive\te pe reprezentan`ii prim[riei, ace\tia spun c[ lucrurile trebuie clarificate astfel ]ncât s[ suporte cineva aceste t[ieri de penalit[`i. (R[zvan Sauciuc)

„Asocia`ia de proprietari aplic[ legea \i taie penalit[`ile. Termica aplic[ la rândul ei legea \i renun`[ la penalit[`i dar ]n acela\i timp ea are datorii \i penalit[`i c[tre furnizorii de ap[, combustibil. |i ]n acest caz trebuie recalculate penalit[`ile. A\tept[m s[ vedem normele metodologice care vor clarifica lucrurile \i atunci legea va putea fi aplicat[”, viceprimarul C[t[lin Alexa

Femeile liberale din municipiu \i-au ales, sâmb[t[, liderul. Alegerile la organiza`ia municipal[ de femei a PNL au fost organizate dup[ ce func`ia de pre\edinte la municipiu a r[mas vacant[ prin plecarea C[t[linei Lupa\cu ]n fruntea organiza`iei jude`ene de femei a PNL. }n cursa pentru acest post a intrat actualul pre\edinte interimar, Cristina Panait, care a \i fost aleas[. Aproape 40 de femei liberale au participat la \edin`a de alegeri. (L.L.)

~urcanu vrea la Consiliul Jude`ean Liderul PNL Boto\ani, Florin ~urcanu, vrea la \efia Consiliului Jude`ean. Acesta a declarat c[ \ia exprimat deja aceast[ op`iune ]n cadrul partidului pe care ]l conduce, respectiv c[ va candida la alegerile din 2012 pentru func`ia de pre\edinte la Consiliul Jude`ean, din partea PNL. ~urcanu sus`ine ]ns[ c[ trebuie s[ ]\i formeze o echip[, asemeni celei desemnate pentru a candida la Prim[ria Boto\ani. Din aceast[ echip[ vor face parte \i persoane din alte forma`iuni politice. El a `inut s[ precizeze c[ nu este vorba ]n acest caz de PD-L, ci PSD. „Vreau \i eu s[ ies cu o echip[. Cu doi vicepre\edin`i, oameni cu credibilitate, oameni cu notorietate ]n jude`ul Boto\ani. Acum port ni\te discu`ii, pentru c[ vreau s[ aduc \i din afara partidului oameni care pot oricând s[ realizeze lucruri corecte pentru jude`”, a spus pre\edintele PNL Boto\ani, Florin ~urcanu. (L.L.)


CMYK

4

2 august 2010

TOPNEWS

Copii pu\i pe furat. Doi fra`i din Vorona sunt cerceta`i de poli`i\ti pentru furt calificat, de\i au numai 11 ani. Vineri, oamenii legii au fost sesiza`i de administratorul unui magazin din satul Poiana, comuna Vorona c[, ]n noaptea de 29/30 iulie, persoane necunoscute au p[truns ]n incint[ de unde au sustras suma de 300 lei \i mai multe bunuri. Prejudiciul total a fost de circa 600 lei. S-a stabilit c[ autorii faptei sunt doi copii, M.A. \i M.M., fra`i gemeni ]n vârst[ de 11 ani, din Vorona.

Copii r[ni`i ]n O b[taie la barul satului accidente rutiere l-a b[gat ]n spital

Sâmb[t[, doi copii au ajuns la spital dup[ ce au fost r[ni`i ]n accidente rutiere. }n ambele cazuri vinova`i sunt copiii, din neaten`ia c[rora s-au produs cele dou[ accidente. Primul accident a avut loc la Dersca Pavel R., ]n vârst[ de 18 ani, din satul Str[teni, comuna Lozna, conducea un autoturism marca Dacia pe DJ 291B. La un moment dar s-a angajat ]n dep[\irea unui tractor oprit regulamentar pe partea dreapt[ a drumului, f[r[ s[ p[streze o distanta lateral[ suficient[. Atunci la accidentat pe Daniel A., ]n vârst[ de 15 ani, care a s[rit pe partea carosabil[ de pe roata stâng[ fa`[ a tractorului f[r[ s[ se asigure. Adolescentul a fost dus la Spitalul din Dorohoi pentru a primi ]ngrijiri medicale. }n aceea\i zi, Orest Claudiu S., ]n vârst[ de 21 ani, din R[useni, ]n timp ce se deplasa cu un autoturism marca Fiat pe DJ 297 din localitatea Chele\, mergând din direc`ia localit[`ii Suli`a c[tre Lunca, l-a accidentat pe A.F.B., ]n vârst[ de 10 ani, din localitatea

Chele\, care ]n timp ce se juca cu al`i copii a p[truns pe partea carosabil[ f[r[ s[ se asigure. B[ie`elul a fost transportat cu o ambulan`[ la Spitalul de Copii din Boto\ani unde i-au fost acordate ]ngrijiri medicale, r[mânând internat. Nici unul dintre cei doi \oferi nu era sub influen`a b[uturilor alcoolice, ]ns[ cu toate acestea sunt cerceta`i sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de v[t[mare corporal[ din culp[. (D[nu` Rotariu)

Un b[rbat din Corni a ajuns la spital ]n urma unei b[t[i crunte primite la un bar din sat. Poli`i\tii au stabilit c[ a fost agresat de cinci persoane. Incidentul a avut loc s[pt[mâna trecut[. Florin I., ]n vârst[ de 25 de ani, se afla la un bar din localitate, unde consuma b[uturi alcoolice ]mpreun[ cu Daniel B., ]n vârst[ de 20 ani, din aceea\i localitate. La un moment dat, Florin I. a ]nceput s[-i adreseze colegului de pahar cuvinte jignitoare, recurgând \i la acte de violen`[. }n conflict, de partea lui Daniel B. au intervenit \i Daniel S., de 22 ani, Drago\ S., de 24 ani, Alin I., de 23 ani, \i Gheorghe S., de 18 ani. To`i l-au lovit pe Florin I. cu pumnii. Ulterior, victima s-a prezentat la Spitalul Jude`ean unde i s-au acordat primele ]ngrijiri medicale. }n data de 30 iulie, acesta a revenit la spital unde i s-au f[cut noi investiga`ii, fiind internat ]n cadrul sec`iei de ORL. Acum, ]n func`ie de decizia victimei, poli`i\tii urmeaz[ s[ stabileasc[ m[surile care se impun fa`[ de agresori. (D.R.)

„Poli`i\tii au dispus ]mpotriva tuturor persoanelor implicate ]n scandal m[sura sanc`ion[rii contraven`ionale pentru tulburarea lini\tii \i ordinii publice. }n cauz[ se continu[ cercet[rile, iar ]n func`ie de pozi`ia procesual[ a victimei \i de num[rul de zile de ]ngrijiri medicale, se va propune solu`ie procedural[”, comisar Gabriel Miron, din cadrul Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani


CMYK

5

2 august 2010 Societate dorohoian[ ]nfiin`at[ cu ceart[ ]n Consiliul Local. }nfiin`area noii societ[`i comerciale Servicii Publice SA, cu ac`ionar unic Consiliul Local Dorohoi, prin reorganizarea Direc`iei de Servicii Publice, a stârnit discu`ii aprinse ]ntre consilieri ]n \edin`a de la sfâr\itul s[pt[mânii trecute. Mai multe am[nunte „picante” citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

ESEN~IAL

~ig[ri de contraband[ ]n pr[jituri, conserve \i ciocolat[ Ingeniozitatea de care dau dovad[ cei care se ocup[ cu introducerea `ig[rilor de contraband[ pe teritoriul României nu are limite. De la metodele „clasice”, contrabandi\tii au trecut la cele mai n[stru\nice modalit[`i de ]ncercare a vigilen`ei poli`i\tilor de frontier[. Oamenii legii sunt uneori chiar amuza`i de modul ]n care sunt ascunse `ig[rile, români, ucraineni sau moldoveni recurgând la tot felul de tertipuri pentru a se vedea cu marfa ]n pie`e. Dac[ unele metode sunt cunoscute de toat[ lumea \i nu mai sunt de mult o noutate, autorit[`ile \tiind exact unde s[ caute, mai nou, metodele s-au diversificat. Au ajuns \i la produsele alimentare.

Metodele „clasice”, ]nc[ ]mbr[`i\ate de mul`i contrabandi\ti De regul[, cele mai ]ntâlnite metode sunt cele de ascundere a `ig[rilor ]n diverse componente ale ma\inii, ]n bara de protec`ie, rezervor, roata de rezerv[, banchete sau sp[tarele scaunelor. De asemenea, au mai fost descoperite `ig[ri ascunse ]n podeaua sau plafoniera autoturismelor. }ntr-un cauciuc de ma\in[ ]ncap ]ntre 210 \i 220 pachete `ig[ri. Unele persoane chiar ]\i amenajeaz[ ma\inile special pentru a putea ascunde `ig[ri. Au mai fost descoperite `ig[ri \i ]n aripile autoturismului, ]n spa`iul dintre motor \i bord.

De la 220 pachete ]n roat[ la 250 pachete pe corp O alta metod[ este a ascunderii `ig[rilor pe corp. Pachetele sunt introduse ]ntr-un ciorap de dam[ \i legate de jur ]mprejurul

„Ultima metoda este cea a torturilor, a pr[jiturilor, ]n cafea \i bomboane, care au doar ambalajul «sigilat» iar ]n interior sunt `ig[ri. Este cea mai nou[ \i mai ingenioas[ metod[ \i a fost descoperit[ prima data la PTF R[d[u`i Prut”, inspector Minodora R[cnea, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ Boto\ani

corpului. Pe o persoan[ pot fi ascunse astfel 250 pachete `ig[ri. Treptat, poli`i\tii de frontier[ \i-au dat seama c[ trebuie s[ fie din ce ]n ce mai vigilen`i, mai ales c[ ingeniozitatea celor care vor s[ ]ncalce legea nu are limite. }n ulti-

ma vreme poli`i\tii de frontier[ au g[sit `ig[ri ascunse sub diverse produse, ]n cutii, unde sunt puse ]ntâi cartu\ele cu `ig[ri, iar deasupra se a\eaz[ un rând de conserve, sau pachete de biscui`i, sau struguri, mere, caise, etc. S-au g[sit `ig[ri

ascunse \i ]n torturi, pr[jituri, cafea, cutii cu bomboane. }n primele \ase luni ale acestui an, poli`i\tii de frontier[ au confiscat aproape 200.000 de `ig[ri, valoarea acestora dep[\ind un milion de euro. (D[nu` Rotariu)

DIICOT a arestat \apte persoane \i a re`inut 14 |apte persoane au fost arestate \i alte 14 au fost re`inute ]n urma ac`iunii Direc`iei de Investigare a Infrac`iunilor de Criminalitate Organizat[ \i Terorism (DIICOT) Biroul Teritorial Suceava, privind contrabanda cu `ig[ri din Ucraina \i Republica Moldova. Liderul grup[rii, Paul Iova, a fost \i el ]ncarcerat ]n urma perchezi`iilor desf[\urate pentru destructurarea grup[rii specializat[ ]n contrabanda cu `ig[ri. Vineri, au fost efectuate 50 de perchezi`ii simultane ]n Capital[ \i cinci jude`e, respectiv Suceava, Boto\ani, Constan`a, Covasna \i Neam`, dup[ ce anchetatorii au strâns probe privind activitatea infrac`ional[ a 55 de persoane, suspectate c[, ]n perioada 2006-

2010, au introdus ]n mod ilicit ]n `ar[ `igarete pe care le-au vândut pe pia`a neagr[ din Bucure\ti, Constan`a, Neam` \i Covasna. La perchezi`ii au participat aproximativ 200 de poli`i\ti de la structurile de poli`ie judiciar[, ordine public[, rutier[, criminalistic[ \i lupt[tori de interven`ie rapid[, 25 poli`i\ti de frontier[ \i 133 de jandarmi din Suceava \i Boto\ani.

~ig[rile ajungeau pe pia`a neagr[ din mai multe jude`e \i Capital[ Valoarea prejudiciului, doar pentru `ig[rile capturate, se ridic[ ]n acest moment la suma de 5.000.000 de lei (echivalentul a peste 1.100.000 de euro), valoare aproximat[ de anchetatori. Investiga`iile au relevat faptul c[ `ig[rile erau introduse ilicit pe teritoriul vamal al

României, peste frontiera de stat adiacent[ jude`elor Suceava \i Boto\ani, membrii grup[rii coordonau \i controlau direct actele materiale de contraband[, asigurând ]n acela\i timp colectarea, depozitarea, transportul \i desfacerea c[tre comercian`ii de `igarete de pe pia`a neagr[ a municipiului Bucure\ti, jude`elor Constan`a, Neam` \i Covasna. (D[nu` Rotariu)

Poli`i\tii au confiscat: peste 500.000 de `ig[ri, 11 autoturisme, peste 240.000 de lei \i 2.000 de euro, trei pistoale cu gaze, peste o sut[ de telefoane mobile \i o camer[ video cu termoviziune.


6

2 august 2010

TOPNEWS

Generalul |omlea \i-a terminat misiunea la Dorohoi. Consilierii dorohoieni \i membrii Comitetului Jude`ean pentru Situa`ii de Urgen`[ s-au ]ntâlnit vineri pentru a-\i lua r[mas bun de la generalul de brigad[ Vasile |omlea. Care au fost concluziile generalului citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Toamna aduce noul val de demiteri ]n \coli Directorii de \coli nu vor mai fi schimba`i pân[ pe 31 august. Un nou posibil val de schimb[ri ]n rândul managerilor unit[`ilor \colare va avea loc de la 1 septembrie. Cel pu`in asta sus`ine Ada Macovei, inspector general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), care las[ de ]n`eles c[ \i-ar dori la conducerea unit[`ilor de ]nv[`[mânt mai mul`i tineri.

c[ performan`e dar nu sunt l[sa`i”, a declarat Ada Macovei. }n acest an evaluarea directorilor unit[`ilor \colare va avea loc ]n luna august. Dup[ absolven`ii de liceu care au sus`inut Bac-ul \i profesorii care au trecut prin titularizare, le vine rândul directorilor de \coli s[ treac[ prin emo`ii. Pentru ace\tia urmeaz[ evaluarea. Iar igienizarea \colilor va fi unul dintre testele pe care directorii le au de trecut \i ]n aceast[ var[.

De pe 15 august ]ncep inspec`iile de evaluare

„Vrem s[ avem ]n func`iile de conducere pe cei mai buni oameni, care s[-\i fac[ treaba \i care s[-\i doreasc[ s[ se implice. Sunt atâ`ia oameni tineri care-\i doresc o func`ie de conducere, care au muncit \i care merit[, care doresc s[ se implice \i doresc s[ lase ceva ]n urm[ \i s[ fa-

Conform graficului de desf[\urare a evalu[rii anuale, stabilit de I|J, autoevaluarea directorilor \i directorilor adjunc`i va avea loc pân[ pe 15 august, urmând ca inspec`ia de evaluare s[ fie ]n perioada 15 august-10 septembrie. Dup[ aceast[ inspec`ie va avea loc discutarea \i aprobarea punctajelor \i calificativelor anu-

Registrele de eviden`[ a salaria`ilor la control Modul ]n care agen`ii economici ]ntocmesc registrul de eviden`[ al salaria`ilor a fost una dintre temele de control ale inspectorilor muncii. Din datele prezentate de Roxana Gavril, responsabil rela`ii massmedia din cadrul ITM, ]n cursul semestrului I al acestui an, ]n cadrul ac`iunilor de control au fost verifica`i ]n acest sens 418 angajatori. „Din totalul de 418 angajatori controla`i s-au constatat deficien`e la 231. Dintre ace\tia 17 nu ]nfiin`aser[ pân[ la data controlului, Registrul general de eviden`[ al salaria`ilor ]n format electronic, iar 247 nu transmiseser[ la inspectorat modific[rile aduse contractelor deja ]ncheiate, respectiv contractele ]ncheiate ulterior. Pentru remedierea deficien`elor constatate au fost dispuse 277 m[suri, fiind

sanc`iona`i 231 angajatori, la care s-au aplicat 33 de amenzi care au totalizat 67.000 lei, fiind aplicate 202 avertismente”, a declarat Roxana Gavril. (Petronela Rotariu)

ale ale directorilor ]n Consiliul de Administra`ie al I|J. Concret, fiecare dintre \efii institu`iilor de ]nv[`[mânt din jude` ]\i va prezenta fi\a de autoevaluare \i raportul de activitate, dar \i observa`iile primite de la inspectorii de management \i cei de specialitate pentru inspec`iile \colare. ]n urma analiz[rii tuturor documen-

telor puse la dispozi`ia inspectorilor \colari, directorii vor primi calificative: „Foarte Bine”, „Bine”, „Satisf[c[tor” sau „Nesatis-

f[c[tor”. }n func`ie de nivelul la care se afl[, unii ar putea s[ fie schimba`i din func`ia de director. (Petronela Rotariu)

„To`i directorii din jude` vor fi evalua`i, de la cei de gr[dini`[ cu personalitate juridic[ \i pân[ la cei din unit[`ile liceale. Cei nemul`umi`i de modul cum vor fi evalua`i vor putea face contesta`ii, iar ]n urma solu`ion[rii lor s[ continue ca directori”, Ada Macovei, inspector \colar general al I|J

Unit[`i \colare ]nchise Mai multe unit[`i \colare vor fi ]nchise din anul \colar ce va demara ]n septembrie. Decizia a fost luat[ de Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J) \i a avut ]n vedere num[rul foarte mic de elevi care sunt la unit[`ile \colare respective. Ca urmare a sc[derii num[rului de elevi \i a reducerii unor posturi la catedre, zeci de \coli \i gr[dini`e au fost desfiin`ate, ori sa decis comasarea lor. Oficialii I|J sus`in c[ ]n toate cazurile elevii nu vor avea de suferit, existând microbuzele \colare care ]i vor duce la unit[`ile de ]nv[`[mânt unde au fost distribui`i. Ada Macovei, inspector \colar general al I|J, sus`ine c[ s-a decis comasarea unit[`ilor \colare sub efectiv, cu ]nv[`[mânt simultan, de tip I, II, III \i IV. „Acolo unde to`i elevii de la clasele I-IV ]nva`[

]ntr-o singur[ sal[ procesul educa`ional las[ de dorit. A\a cum am mai spus nici un cadru

didactic nu poate face patru lucruri bune ]n acela\i timp”, a declarat Ada Macovei. (P.R.)

Unit[`i de ]nv[`[mânt desfiin`ate din toamn[ Gr[dini`a Mitoc – Leorda Gr[dini`a Hulube\ti - Pomârla Gr[dini`a Grivi`a – Cord[reni Gr[dini`a Ba\eu – Hude\ti Gr[dini`a Nr. 2 Mih[ileni |coala General[ Loturi – George Enescu |coala General[ Mateeni Dim[cheni |coala General[ Chi\c[reni – S[veni |coala General[ E\anca – Darabani |coala General[ Hulubeni – Pomârla

|coala General[ |coala General[ |coala General[ |coala General[ |coala General[ |coala General[ |coala General[ |coala General[ Enescu |coala General[

Nr. 2 Icu\eni – Vorona Ba\eu – Hude\ti Vorona – Teodoru S[rata – Române\ti Co\uleni – B[lu\eni Nr. 2 Zl[tunoia – Lunca Durne\ti – Santa Mare Nr. 2 Dumeni – George Popeni – Br[ie\ti


7

2 august 2010 La crematoriu

CALEIDOSCOP

Moare `iganul cel b[tr^n, iar fiul, auzind c[ e mai ieftin s[-l incinereze, se duce la crematoriu: - C^t m[ cost[ s[-l ard \i eu pe tata? - Trei milioane de lei. - Auzi, dar mai ]n s^nge nu merge f[cut?

AGENDA COMERCIANTULUI

Horoscop E Berbec }ncepe`i o serie de schimb[ri ]n c[min. V[ sf[tuim s[ `ine`i cont \i de p[rerile partenerului de via`[. Nu ]ncepe`i mai multe treburi deodat[, pentru c[ s-ar putea s[ nu termina`i nici una! F Taur Dori`i foarte mult s[ face`i schimb[ri ]n cas[ \i reu\i`i s[ face`i rost de banii necesari. V[ recomand[m s[ merge`i la cump[r[turi ]mpreun[ cu partenerul de via`[. G Gemeni S-ar putea s[ primi`i un cadou consistent pentru cas[. Ave`i o zi foarte aglomerat[, dar \i satisfac`ia este pe m[sur[. Dup[-amiaz[ sta`i acas[ ]mpreun[ cu câ`iva prieteni care v-au dat o mân[ de ajutor. H Rac Diminea`[ sunte`i hot[rât s[ termina`i o serie de modific[ri ]ncepute ]n cas[. V[ ajut[ cu bani o persoan[ mai ]n vârst[ din familie, dar va ]ncerca s[-\i impun[ punctul de vedere. I Leu Sunte`i preocupat de probleme legate de c[min. Diminea`[ ave`i ocazia s[ cump[ra`i o cas[ nou[ sau s[ face`i un schimb de locuin`[. Partenerul de via`[ este de acord cu ini`iativele dumneavoastr[. J Fecioar\ Diminea`[ primi`i o sum[ important[ \i reu\i`i s[ v[ pune`i ]n practic[ planurile de a face schimb[ri ]n cas[. Pute`i s[ ]ncepe`i lucr[ri de repara`ii.

K Balan]\ Ar fi bine s[ amâna`i ]ntâlnirile de afaceri, pentru c[ nu v[ afla`i ]ntr-un moment foarte bun. V[ recomand[m s[ nu lua`i decizii importante. L Scorpion V[ concentra`i asupra familiei \i a c[minului. Dori`i s[ cump[ra`i un obiect de valoare pentru cas[. S-ar putea c[ o rud[ apropiat[ s[ v[ dea un sfat bun \i s[ economisi`i bani. M S\get\tor Dac[ inten`iona`i s[ face`i schimb[ri ]n cas[, acum este momentul. V[ pute`i baz[ pe ajutorul rudelor \i al prietenilor. Este o zi bun[ pentru mutat mobil[, pentru repara`ii sau zugr[vit. N Capricorn Chiar dac[ ave`i multe probleme de rezolvat, v[ recomand[m s[ nu v[ neglija`i s[n[tatea. G[si`iv[ timp \i pentru odihn[! Reu\i`i s[ face`i schimb[ri ]n c[min, care v[ vor ]mbun[t[`i mult via`[ sentimental[. O V\rs\tor Dac[ pute`i s[ pleca`i ]ntr-o excursie cu partenerul de via`[, v[ recomand[m s[ nu ezita`i. O ie\ire ]n mijlocul naturii v[ poate apropia \i mai mult. P Pe[ti Traversa`i o perioad[ favorabil[ rela`iilor sentimentale \i ini`iativelor cu privire la c[min. Diminea`[ afla`i c[ nu mai trebuie s[ pleca`i ]ntro delega`ie. Nu este cazul regreta`i.

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate Boto\ani. Rela`ii la telefon: vizavi de stadion, ultra moangaj[ri * Open Mind Gruppo Isicom (Partener Telecom Italia) angajeaz[ pentru sediile din Ia\i, Cluj, Boto\ani \i Foc\ani – operatori telefonie – vorbitori de limba italian[. Beneficii: pachet salarial ]n continu[ cre\tere, bonuri de mas[ \i bonusuri, câ\tigul imediat de minim 1.000 lei. Pute`i aplica expediind CV-urile dumneavoastr[ la f.petrea@openmindgroup.it sau sunând la num[rul de telefon 0755.018.010. (1852-22) * Prima agen`ie de impresariat artistic din România v[ ofer[ contracte de munc[ ]n Japonia, ]n cluburi VIP. Pentru mai multe informa`ii suna`i la tel. 0753141421. (8) * S.C. Jazz-Studio SRL angajeaz[ manichiurist[ cu vechime de minim 5 ani, vorbitoare de limba englez[ \i rus[. Rela`ii la telefon: 0730.222.055. (8) * Angajez familie pentru munca ]ntr-o ferma de bovine (Maramure\, Petrova). Ofer cazare, mâncare \i salar minim pe economie. Telefon 0728.468.093. (10)

v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65,

AGENDA PREST|RI SERVICII

dern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p)

0745.150.765. (p)

* Vând apartament 3 camere, SD, Aleea Parcului, cu fa`a spre p[rcule`ul de joac[, central[ termic[, P+T+G+F, 53 de mp. Pre` 33.000 euro, u\or negociabil. Rela`ii la tel. 0746.889.444. (23)

* V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

v^nz[ri case/teren

* Vând loc de cas[ ]n C[t[m[r[\ti Deal, loc \i peisaj deosebit. Telefon: 0744.373.409. (1901-36)

* Vând apartament 3 camere, b-dul ~u`ora nr. 2, lâng[ sensul giratoriu din Podul Ro\, et. ¾, complet mobilat \i utilat. Pre` 60.000 Euro negociabil sau schimb cu apartament ]n

]nchirieri * Ofer spre ]nchiriere garsonier[ mobilat[. Telefon: 0740.413.173; 0745.592.728. (1930-3)

Luni, 2 august 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.00 Interviul s[pt[m^nii (r) 11.00 - 11.30 Reporter Tele’M (r) 11.30 - 12.30 Drept la ~int[ (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani

16.30 -17.00 Teleshopping 17.10 - 18.00 Top Sport (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct! (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

2 august 2010

ULTIMA OR{ Servicii mai bune

60 la sut[ din cei care au r[spuns sunt de p[rere c[ serviciile ar putea fi mai bune dac[ salarizarea ]n s[n[tate s-ar face ]n func`ie de performan`[.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro „Cur[`enia“ directorilor de \coli este politic[?

Vorb[-n v^nt

Noi tot timpul am ]ncercat s[ ie\im public cu persoanele pe care sper[m c[ pot face, prin preg[tirea pe care o au, ceva pentru boto\[neni, având ]n vedere c[ municipiul Boto\ani a ajuns la un grad de ]ndatorare foarte mare

Scandalul orbilor cu permis auto bate la u\a Ministerului S[n[t[`ii Prefectul Cristian Roman a ]n\tiin`at Ministerul S[n[t[`ii despre situa`ia neobi\nuit[ de la Boto\ani ]n cazul orbilor cu permis, despre faptul c[ medicii care au eliberat certificatele de handicap verific[ tot ei autenticitatea documentelor. Reprezentantul Guvernului ]n teritoriu au solicitat corpul de control al ministerului. Prefectul spune c[ va continua demersurile ]n cazul ]n care nu vor fi luate m[suri. Cristian Roman afirm[ c[ aceast[ informa`ie a primit-o de la reprezentan`ii Poli`iei. „Am fost sesizat de Inspectoratul Jude`ean de Poli`ie c[ exist[ o stare de incompatibilitate. Adic[ sunt aceia\i medici care au dat primul verdict \i care ]l verific[ \i a doua oar[, ceea ce nu mi se pare co-

rect”, a precizat prefectul de Boto\ani. El spune c[ a solicitat Direc`iei de S[n[tate Public[ clarificarea situa`iei respective \i g[sirea altor solu`ii, ]ns[ nu a primit niciun r[spuns pân[ la aceast[ dat[.

Dup[ cinci luni, evaluarea ]nc[ nu este finalizat[ Prefectul este cel care a \i semnalat primele nereguli ]n cazul boto\[nenilor care de`in concomitent permis de conducere \i certificat de handicap cu afec`iune incompatibil[ cu calitatea de a conduce. La ]nceputul lunii martie, acesta a scos la iveal[ faptul c[ nu mai pu`in de 500 de boto\[neni ar de`ine ]n acela\i timp certificat de handicap \i permis de conducere, de\i afec`iunile de care sufer[ nu le-ar permite s[ fie la volan. }n urma unei sesiz[ri a Institu`iei Prefectului, Direc`ia de S[n[tate Public[ a dispus consti-

tuirea a \apte comisii care s[ reverifice cele aproape 500 de persoane cu handicap care au permis auto. Evaluarea nu a fost finalizat[ nici acum, de\i ini`ial s-a ve-

hiculat c[ aceasta va fi gata ]n maxim o lun[. Zilele acestea este a\teptat la Boto\ani corpul de control al Ministerului S[n[t[`ii. (L. Lupa\cu)

„Nu v[ ascund c[ am solicitat \i ministrului S[n[t[`ii verificarea ]n acest sens, respectiv dac[ aceste situa`ii sunt sau nu normale. Nu am primit ]nc[ nimic de la DSP. A\tept[m surprize”, prefectul Cristian Roman

Luceaf[rul nu a str[lucit ]n Cupa României Viitoarea reprezentant[ a jude`ului Boto\ani ]n Liga a III-a, Luceaf[rul Mihai Eminescu, a fost eliminat[ la penalty-uri din Cupa României de c[tre Rapid Dume\ti.

Florin ~urcanu, liderul jude`ean al PNL Fii reporter Evenimentul! Ai un pont? Un film? O fotografie? Sun[ la 0731/55.06.51 sau trimite la evenimentul.bt@gmail.com

FC Boto\ani, ]nvins[ de S[geata Stejaru. Echipa preg[tit[ de Cristi Popovici a pierdut, sâmb[t[, cel de al doilea joc amical din aceast[ var[, fiind ]nvins[ cu scorul de 1-0 de S[geata Stejaru, ]ntr-un meci care s-a disputat la Roznov. Mai multe citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

„Au venit Or[\anu, Apa`ie \i D[nil[ de la AS Roma, mai este Maxim de la Dorohoi, Iordache \i Ivasuc, ultimul venit de la Fl[mânzi, dar care este ]n probe. Luni (n.r., ast[zi) va veni \i Letos. A existat varianta s[-i aducem pe Colban, Andrie\ sau Iva\c[ dar nu ne puteam permite s[ le d[m contractele pe care le doreau ei”, Petric[ Filip

Luceaf[rul Mihai Eminescu a p[r[sit Cupa României mai devreme decât se a\teptau oficialii acestei forma`ii, care ]\i propuneau pentru acest sezon s[ ]ntâlneasc[ o echip[ de Liga a III-a. De\i era favorit[ ]n meciul cu Rapid Dume\ti, disputat ]n deplasare, echipa boto\[nean[ nu a reu\it s[ se impun[. A fost 0-0 ]n timpul regulamentar, \i asta ]n condi`iile ]n care gazdele au ratat un penalty ]n minutul 85. }n prima repriz[ de prelungiri, Luceaf[rul Mihai Eminescu a r[mas ]n inferioritate numeric[ dup[ ce Andrei Apa`ie a v[zut u\or al doilea cartona\ galben \i a fost eliminat. Câteva minute mai târziu, Luceaf[rul a r[mas cu doi oameni mai pu`in pe teren. Mijloca\ul Ciprian Or[\anu, venit de la AS Roma ]n aceast[ var[, a fost lovit de un adversar \i a ajuns la spital

unde i s-au aplicat cinci copci ]n zona capului, fiind indisponibil o perioad[ de cel pu`in dou[ s[pt[mâni. Chiar \i ]n aceste condi`ii, Luceaf[rul tot nu a primit gol \i astfel s-a ajuns la loviturile de la 11 metri. Dup[ câte cinci lovituri executate de ambele p[r`i, scorul era 4-4. A urmat a \asea serie de lovituri, ]n care gazdele au reu\it s[ marcheze iar oaspe`ii au ratat prin Ciornea. „Nu a fost s[ fie. Am avut un meci greu disputat pe un teren foarte prost. A fost \i foarte cald \i, ]n plus, am avut \i un arbitraj care a avantajat echipa gazd[ ]n multe momente”, a spus Petric[ Filip, pre\edintele echipei Luceaf[rul Mihai Eminescu.

Transferuri doar din jude` Situa`ia financiar[ precar[ a echipei Luceaf[rul Mihai Eminescu nu a permis campioanei jude`ului Boto\ani din sezonul trecut s[ fac[ prea multe transferuri. De aceea, oficialii grup[rii din Mihai Eminescu s-au orientat spre juc[tori din campionatul jude`ean. (R[zvan Sauciuc)

Evenimentul de Botosani nr.1674  
Evenimentul de Botosani nr.1674  

Ziarul orasului tau!

Advertisement