Page 1

Pagina 2

CMYK

Inspectori \colari scuti`i de impozitul pe cl[diri EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Anul VI • nr. 146 (1671) • Miercuri, 28 iulie 2010 • 8 pagini

Boto\[nenii, datori vându`i la b[nci 169,5 milioane de lei este suma la care au ajuns datoriile boto\[nenilor la b[nci ]n luna iunie, dup[ ce ]n aceea\i lun[ din 2009 erau de numai 48 de milioane de lei. Debitele practic s-au dublat ]n numai un an. Pagina 5

Pagina 3

Reconstruc`ia caselor dup[ inunda`ii nu a ]nceput

Pagina 6

Praznic cu toxiinfec`ie la Nichiteni

Lacuri ]n intersec`iile ora\ului Pagina 4


2

28 iulie 2010 Cimitirul Pacea se extinde. }nc[ 5.000 de metri p[tra`i se vor ad[uga suprafe`ei actuale a Cimitirului Pacea. Extinderea se va face ]nspre terenul de sport \i va fi ultima, sus`ine viceprimarul C[t[lin Alexa. Unde au de gând edilii s[ mai ]nfiin`eze un cimitir citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

STARTNEWS Editorial

Schel[l[iturile motanului castrat Dup[ ce a fost deconspirat de CNSAS drept mare informator, având victime nu numai printre prieteni, ci care printre rude, Dan Voiculescu s-a retras ]n bârlog. O veri\oar[ de-a domniei sale s-a exprimat astfel: „Dan are inim[ de câine, nici de motan nu are!”. Pesemne c[ cei din familie ]l cunosc mai bine. Dan Voiculescu-Felix a sperat ca justi`ia, sub presiunile marelui diversionist-avocat Sergiu Andon, s[-l scoat[ basma curaLucian Alecsa t[. Dar iaca, nu s-a putut, Justi`ia l-a castrat, imprimându-i pân[-n m[duva istoriei statutul de turn[tor ordinar. Din acel moment motanul nostru e tot mai nelini\tit, schel[l[itul lui tulbur[ apele printre angaja`i, pân[ când \i draga inimii lui, onorabila antenist[ Gabriela Vrânceanu Firea, a primit la ceas de sear[ o mu\truluial[ sever[, fiindc[ ]ntr-o emisiune a uitat s[ dea de p[mânt cu pre\edintele Traian B[sescu \i s-a luat doar de piticotul de premier. Cic[, zilele trecute, angaja`ii de la Antene au preg[tit pentru patron un slogan emulativ, care s[-l scoat[ din depresie: „Felix ]n lume cât tr[ie\te, doar la ca\caval râvne\te!”. Nu sun[ deloc urât, numai s[-l `in[ te\chereaua \i s[-\i pl[teasc[ la timp pe c[`ei. Partidul pe care-l conduce, bine]n`eles, din umbr[, e un partid de buzunar sau, mai bine zis, cât un buzunar, este ata\at pe n[dragii PSD-ului, ]nc[ din timpul lui Adrian N[stase, numai c[ dup[ alegerile din 2004 a existat o mic[ problem[, câteva promisiuni de la Traian B[sescu au rupt a`a, s-a desprins cus[tura, iar conservatorii s-au repezit la guvernare, numai c[ n-a durat mult, nici una, nici dou[, Dan Voiculescu a ]ns[ilat partidul la loc, \i tot drept petic la sacul socialdemocrat, de atunci tot a\a o `ine. Partidul Conservator pe scena politic[ nu valoreaz[ mai mult decât o ceap[ degerat[, \i totu\i, rezist[, datorit[ \antajului, toat[ lumea \tie pe cine au cei de la Antene drept `int[. De câteva luni, mieunatul lui Felix n-a mai fost auzit, lumea se a\tepta s[ hiberneze cu botul pe labe pân[ ]n preajma viitoarelor alegeri, dar n-a fost a\a, el a stat ]n spatele scenei ascu`indu-\i ghearele, \i uite, de câteva zile a f[cut ochi, cerând cu disperarea suspendarea pre\edintelui Traian B[sescu, motivându-\i ie\irea ]ntr-un mod penibil. Nimeni nu se a\tepta la o reac`ie de felul acesta, au fost surprin\i pân[ când \i pesedi\tii, dar ]ntr-o `ar[ ca România se poate orice. M[ mir c[ schel[l[iturile acestui motan castrat nu au fost amplificate ]nc[ de ai lui pisoia\i, pân[ când \i la postul Realitatea, al prietenului Vântu, \tirea cu suspendarea a trecut ca o simpl[ adiere.

Calendar cre\tin ortodox 28 M Sfin`ii Apostoli Prohor, Nicanor, Timon \i Parmena din cei 7 diaconi; Cuv. Pavel Athonitul 29 J Sf. Mc. Calinic; Sf. Mc. Teodota cu fii s[i, Veniamin \i Mamant

Numele profesorilor ancheta`i penal pentru fraud[, `inute secrete Reprezentan`ii educa`iei boto\[nene a\teapt[ rezultatele anchetelor efectuate de procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani ]n cele trei dosare ce vizeaz[ angaja`i din sistem. Inspectorul \colar general adjunct sus`ine c[ nu cunoa\te identitatea celor patru persoane cu dosar penal implicate ]n frauda de la examenul de bacalaureat de la Colegiul Economic. Horia Negrescu crede ]ns[ c[ acest incident nu va crea probleme ]n alc[tuirea comisiilor la sesiunea de toamn[. Sunt suficiente cadre didactice care pot participa ]n comisii la examenul

de bacalaureat. Pre\edintele, vicepre\edintele, secretarii din comisiile centrelor zonale de bacalaureat vor primi 300 de lei de persoan[, ]n centrele de pân[

„Mai taie din aripioare” „P[rerea mea este c[ o astfel de ]ntâmplare mai taie din aripioare celor ce cred c[ examenul e o surs[ de ]mbog[`ire. }mi pare r[u c[ se ]ntâmpl[ ]n Boto\ani \i c[ umbre\te munca atâtor \i atâtor oameni care au rezultate \i care-\i sacrific[ câteodat[ \i timpul liber \i familia ca s[ fac[ ceva cu copiii. |i doi- trei mai ]ntreprinz[tori arunc[ a\a... Dar asta-i via`a. }n orice colectivitate exist[ usc[turi”, Horia Negrescu, inspector \colar general adjunct

Inspectori \colari scuti`i de impozitul pe cl[diri

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Medicii Spitalului de Obstetric[ erau uimi`i de num[rul mare de tinere care ajungeau ]n spital s[ nasc[. Se ]ntâmpla exact ]n urm[ cu un an, când Evenimentul de Boto\ani relata despre ]nc[ dou[ copile ]ns[rcinate la vârsta de 14 ani. „Au n[scut cu câteva zile ]n urm[. Una a adus pe lume un b[ie`el care abia dep[\e\te greutatea de 1,2 kilograme, iar cealalt[ a n[scut o feti`[ de 3 kilograme”, scria Evenimentul de Boto\ani la acea dat[. A aduce pe lume copii la o vârst[ când alte feti`e nu vor s[ renun`e la p[pu\i a ]nceput s[ devin[ o obi\nuin`[ pentru multe minore din jude`ul Boto\ani, spuneau medicii, care remarcau c[ „nu mai este vorba de ru\ine, a\a cum se ]ntâmpla cu mul`i ani ]n urm[, s[ r[mâi ]ns[rcinat[ la 14 ani. La num[rul tot mai mare al copilelor care nasc copii, ar trebui s[ facem 4,2476 lei

3,2728 lei

separat o sec`ie de obstetric[ pediatric[”, declara medicul Maria Olaru, directorul Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie. De la ]nceputul anului 2009 \i pân[ spre sfâr\itul lunii iulie a aceluia\i an, nu mai pu`in de 40 de minore aduseser[ pe lume copii. O mai bun[ educa`ie sexual[ ]n \coli, dar \i o mai bun[ comunicare ]ntre p[rin`i \i copii era solu`ia pe care o vedeau medicii pentru a nu se mai confrunta cu astfel de cazuri. Situa`ia nu pare s[ aib[ ]ns[ rezolvare ]ntr-un interval de timp scurt. De anul trecut \i pân[ ]n prezent au mai trecut pragul Maternit[`ii pentru a aduce pe lume copii alte câteva zeci de minore. Ziua: 260C

Noaptea: 140C

la o mie de candida`i \i 350 de lei unde sunt peste o mie de candida`i. Operatorii pe calculator vor fi pl[ti`i cu câte 0,50 lei pentru fiecare fi\[ de ]nscriere introdus[. Evaluatorii din comisiile de admitere din unit[`ile de ]nv[`[mânt liceal vor primi 1,85 lei pe candidat evaluat, iar asisten`ii 10 lei de persoan[. Anul trecut, pentru plata cadrelor didactice angrenate la examenul de bacalaureat a fost necesar[ o sum[ de 305.700 de lei. (Petronela Rotariu)

„}n urma ]ncheierii unor noi contracte de voluntariat pentru situa`ii de urgen`[, s-au depus cereri pentru scutirea la plata impozitului pe cl[diri de la adresa de domiciliu, pentru anul 2010, de c[tre patru contribuabili Din analiza cererilor \i documentelor justificative depuse s-a constatat c[ sunt ]ndeplinite condi`iile pentru aprobarea scutirii sau reducerii la plata impozitului pe cl[diri”, din proiectul de hot[râre a Consiliului Local privind acordarea scutirii

„Nu cred c[ exist[ anumite preferin`e la selectarea acestora. Probabil sunt anumite institu`ii, unde se poate face paz[, unde se pot strânge oamenii ]n caz de urgen`[. Cei care fac parte din Comitetul pentru Situa`ii de Urgen`[ sunt ni\te oameni care pot s[ r[spund[ acestor situa`ii. Se fac ]ntâlniri trimestriale \i intervin ]n situa`ii de urgen`[”, C[t[lin Alexa, viceprimar Boto\ani

Pentru c[ activeaz[ ]n Serviciul Voluntar pentru Situa`ii de Urgen`[ nu mai pl[tesc impozitul pe locuin`e. Dup[ ce au fost scuti`i de la aceast[ tax[ consilieri locali, angaja`i ai Prim[riei, profesori, mâine, ale\ii de la municipiu vor aproba probabil scutirea a ]nc[ patru persoane cu contract de voluntariat pentru situa`ii de urgen`[ de la plata impozitului pe cl[dire, pe anul 2010. Trei inspectori \colari \i un director de \coal[ sunt aproape sc[pa`i de plata impozitului. Este vorba de inspectorul pe discipline tehnice Mihaela Achih[i`ei, inspectorul de fizic[-informatic[ Daniel Buc[taru, inspectorul de biologie Carmen Prelipcean, dar \i directorul |colii 13 Boto\ani, Ioan Strujan. Ace\tia vor fi scuti`i de sume pornind de la 38 lei, ]n cazul inspectorului Buc[taru, \i pân[ la 60 lei, ]n cazul lui Ioan Strujan, suma total[ a cererilor de scutire ridicându-se la 204 lei. (L.Lupa\cu)


3

28 iulie 2010 Sute de vie`i salvate de pompieri la inunda`ii. Salvarea de la moarte a 267 de persoane \i evacuarea din calea apelor a altor 4.420 de semeni sunt doar câteva date din spatele opera`iunilor desf[\urate de angaja`ii Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ pe timpul inunda`iilor de la sfâr\itul lunii iunie – ]nceputul lunii iulie. Mai multe despre ac`iunile pompierilor din aceast[ perioad[ afla`i accesând www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS

Reconstruc`ia caselor dup[ inunda`ii nu a ]nceput Prim[riile au efectuat anchete sociale ]n vederea identific[rii cazurilor sociale, a persoanelor care nu pot s[\i reconstruiasc[ prin for`e proprii casele distruse de inunda`ii, chiar dac[ statul asigur[ materialele de construc`ie. Potrivit rezultatelor, 161 de proprietari se afl[ ]n situa`ia amintit[, din care 41 ]n Dorohoi, 66 ]n Hili\eu Horia \i al`i 20 ]n |endriceni. Diferen`a de 34 de proprietari prin\i ]n list[ sunt domicilia`i ]n ora\ul Darabani \i alte 14 comune din jude`. Prefectul a declarat ieri c[, deocamdat[, nu s-a ]nceput construc`ia caselor ]n zonele calamitate.

Milioane cerute Guvernului pentru refacerea infrastructurii Institu`ia Prefectului a solicitat Guvernului 12 milioane lei pentru refacerea infrastructurii afectate de inunda„De\i autoriza`iile de construc`ie se vor da ]n regim de urgen`[, trebuie f[cut[ o analiz[ atent[ asupra locurilor unde pot fi acordate sau nu autoriza`ii pe vechile amplasamente. Nu putem s[ risc[m s[ se ]ntâmple acela\i lucru peste doi ani, ]ntr-o cas[ construit[ cu bani \i materiale date de Guvern, din bugetul statului. Am f[cut o socoteal[. Habitatul face 50 de case, noi cu autorit[`ile publice, prim[rii, cu institu`ii publice se mai adun[ ]nc[ 50 \i cred c[ ]nc[ 70-80 de case vor fi construite cu banii strân\i din dona`ii. Sunt \i care ]\i vor putea face casa ]n regie proprie”, Cristian Roman, prefect

161

de persoane se afl[ ]n imposibilitatea de a-\i reconstrui pe propria cheltuial[ casele `iile din iunie. care necesit[ distruse de inunDe\i necesarul repara`ii urda`ii. este mult mai magente. Exemple re, deocamdat[ suma ]n acest sens prirespectiv[ a fost solivesc \oseaua de cencitat[ pentru infrastructur[, tur[ din municipiu, de lânmai exact drumuri \i poduri, g[ Alcor, podul care traver-

Primarul de Dorohoi promite ]nceperea lucr[rilor

seaz[ pârâul Buhai sau cel de la intrarea ]n satul Corj[u`i. „Nu este vorba de lucr[ri de construc`ii, ci doar de lucr[ri de consolidare ]n regim de urgen`[”, a men`ionat Cristian Roman. (L. Lupa\cu)

te mici excep`ii, locuin`ele vor fi ref[cute \i pe acela\i loc pe care se aflau ]nainte”, a spus edilul \ef. El sus`ine c[, potrivit studiului, 95% din gospod[riile din Dorohoi afectate de inunda`ii, nu se afl[ ]n zonele de risc \i prin urmare se poate construi pe vechile amplasamente. (Dan M[zura\u)

De ast[zi, la Dorohoi ]ncepe reconstruc`ia caselor pe vechile amplasamente, care nu se afl[ ]n zona inundabil[, conform h[r`ii de risc elaborat[ de speciali\tii Facult[`ii de Hidrotehnic[ din Ia\i \i aprobat[ de Consiliul Local. Cel pu`in asta a declarat primarul Dorin Alexandrescu. El a luat aceast[ decizie dup[ ce luni a ob`inut ]n acest sens \i avizul Administra`iei Bazinale de Ap[ Prut – Bârlad. „Acest r[spuns oficial reprezint[ ultimul punct de vedere de care mai aveam nevoie pentru a putea ]ncepe lucr[rile de reconstruc`ie a locuin`elor distruse de viitur[. Cel mai important lucru este c[ am reu\it s[ conving autorit[`ile c[ nu este nevoie s[ str[mut[m o cincime din ora\. Cu foar-

O familie din localitatea Cotu, comuna Cop[l[u, a r[mas f[r[ cas[ dup[ ce o persoan[ le-a incendiat locuin`a. Evenimentul a avut loc luni sear[, iar la fa`a locului au intervenit dou[ echipaje din cadrul Deta\amentului de Pompieri Boto\ani, cu dou[ autospeciale cu ap[ \i spum[. La sosirea pompierilor ardeau bunurile din interiorul buc[t[riei, precum \i o parte din acoperi\ul casei, existând pericolul ca fl[c[rile s[ se extind[ \i la celelalte ]nc[peri ale locuin`ei. Incendiul a fost stins ]n mai pu`in de jum[tate de or[. Pe timpul interven`iei, o butelie de la aragaz a fost scoas[ de pompieri din ]nc[perea ]n fl[c[ri, ]nainte de a exploda. Fl[c[rile au provocat pagube de 15.000 lei. }n urma cercet[rilor s-a stabilit c[ incendiul a fost provocat cu inten`ie de \tefan P., de 50 ani. Cazul a fost preluat de poli`i\tii din Cop[l[u. (D.R.)

Tentativ[ de sinucidere la 15 ani Doi minori au avut nevoie de ]ngrijirile medicilor de la Spitalul de Pediatrie ]n urma unor evenimente nepl[cute. O adolescent[ de 15 ani a ajuns la spital ]n stare critic[ dup[ ce a ]ncercat s[ ]\i pun[ cap[t zilelor cu medicamente. Medicul Livia Mihalache, managerul Spitalului de Pediatrie, a declarat c[ tân[ra a ]ncercat s[ se sinucid[ cu metroclopramid. Dup[ ce a fost stabilizat[ de medici, aceasta a povestit c[ a ]ncercat s[ ]nghit[ \i alte pastile, ]ns[ nu a spus \i motivul care a determinat-o s[ fac[ acest gest. „Minora a fost pus[ ]n perfuzii \i i s-a administrat antidotul ]n acest caz, iar acum este ]n afara oric[rui pericol. Evolu`ia este bun[”, a spus Livia Mihalache. Tot ieri, un minor din Co\ula a avut nevoie de ]ngrijiri medicale dup[ ce a fost mu\cat de picior de propriul câine. „I s-a f[cut sutur[ la picior \i a plecat la Sec`ia de Infec`ioase pentru a i se administra antirabicul”, a mai spus directorul Spitalului de Copii. (L.L.)

Prim[ria ne las[ prad[ `ân`arilor

Ministerul Elenei Udrea a dat aproape 7 miliarde pentru utilit[`i Ministerul Dezvolt[rii Regionale \i Turismului a alocat Prim[riei Dorohoi 670.000 de lei pentru realizarea utilit[`ilor la viitorul cartier cu 100 de case destinat sinistra`ilor, de pe strada Dumbrava Ro\ie. Conducerea institu`iei a primit ieri sear[ o adres[ din partea MDRT, care confirm[ alocarea sumei. Banii vor fi destina`i realiz[rii re`elelor de ap[, canalizare \i electricitate. „Pân[ acum, pentru vii-

Locuin`[ incendiat[ de un b[rbat la Cop[l[u

torul cartier, avem realizate documenta`iile pân[ la nivel de amplasament. Urmeaz[ realizarea ]n regim de urgen`[ a studiului de fezabilitate, dup[ care vom intra ]n procedurile de achizi`ie a lucr[rilor pentru utilit[`i. Alocarea banilor de la Guvern pentru utilit[`i va gr[bi finalizarea cartierului \i mutarea oamenilor ]n case noi” a declarat Dorin Alexandrescu, primarul Dorohoiului. (Dan M[zura\u)

}n acest an, Prim[ria Boto\ani nu a alocat nici un leu pentru dezinsec`ie \i acest lucru se vede. Sunt foarte mul`i `ân`ari \i din ce ]n ce mai multe persoane care ajung la urgen`e dup[ ce au fost ]n`epate de insecte. Tot mai mul`i boto\[neni reclam[ faptul c[, deoarece anul acesta nu s-a f[cut nici un fel de dezinsec`ie, sunt foarte mul`i `ân`ari. Din câte se pare, nici nu se va mai face dezinsec`ie \i asta deoarece Prim[ria nu a alocat nici un leu ]n acest an pentru acest capitol. „Sunt câ`iva ani de când nu s-au mai alocat bani pentru dezinsec`ie, asta \i din cauza faptului c[ exist[ ]nc[ destul de multe subsoluri de blocuri care sunt inundate, neigienizate \i e ineficient[ dezinsec`ia. Aici este problema asocia`iilor de proprietari \i a proprietarilor. Prim[ria nu poate interveni ]n astfel de cazuri”, a spus viceprimarul C[t[lin Alexa. (R.S.)


CMYK

4

28 iulie 2010

TOPNEWS

Boto\[neni r[ni`i ]ntr-un accident ]n Vatra Dornei. Doi boto\[neni, so` \i so`ie, au ajuns la spital cu leziuni grave dup[ un accident rutier produs ]n localitatea Vatra Dornei. Accidentul s-a petrecut duminic[ diminea`[, ]n jurul orei 7.00, pe strada Argestru din municipiul Vatra Dornei. Constantin B., de 59 de ani, conducea un autoturism spre Gura Humorului, al[turi de el aflându-se so`ia sa. Cum s-a petrecut evenimentul rutier afla`i din www.evenimentuldebotosani.ro.

Noi inunda`ii la Lacuri ]n intersec`iile ora\ului Boto\ani Ieri diminea`[, din cauza precipita`iilor abundente, mai multe intersec`ii din municipiul Boto\ani au ajuns impracticabile. Ele au fost inundate ]n condi`iile ]n care sistemul de canalizare s-a dovedit neputincios.

Precipita`iile de mar`i diminea`[ au afectat mai multe localit[`i. Pompierii au fost solicita`i s[ intervin[ pentru ]nl[turarea efectelor inunda`iilor ]n municipiile Boto\ani \i Dorohoi, satul Bajura din ora\ul Darabani \i comuna R[chi`i. Cele mai mari cantit[`i de ap[ au fost ]nregistrate ]n localit[`ile Drislea – 52,6 l/mp, Oroftiana – 51, 8l/mp, Havârna – 48,7 l/ mp, R[deni – 48,5 l/ mp, Negreni – 40 l/mp, Draxini – 38,5 l/mp, Hlipiceni 30 l/mp. Pe parcursul a cinci ore, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei care, pe alocuri, m[sura \i un metru ]n unele intersec`ii din municipiul Boto\ani. Dou[ institu`ii ale urbei au cerut sprijinul pompierilor pentru scoaterea apei din subsolurile cl[dirilor \i salvarea arhivei. Serviciul Poli`ei Rutiere \i Serviciul 112, situat pe pietonalul Unirii au avut nevoie de un astfel de ajutor.

Iar[\i str[zi sub ape la Dorohoi Alte dou[ echipaje ale Deta\amentului de Pompieri Boto\ani au intervenit pentru evacuarea apei din sediile a dou[ societ[`i comerciale,

de pe str[zile din zona Prim[riei, din R[chi`i \i din curtea unui alt operator economic, ]ntrucât bloca singura cale de acces c[tre fabric[. Acestora li s-au al[turat \i echipajele care au ac`ionat pe teritoriul municipiului Boto\ani. }n municipiul Dorohoi, din cauza suprasolicit[rii canaliz[rii, a fost inundat[ par`ial strada Dumitru Pompeiu. Pentru ]nl[turarea efectelor inunda`iilor au intervenit ]n jur de 50 de pompieri cu opt motopompe \i patru autospeciale. }n satul Bajura, ora\ul Darabani, au intervenit membrii Serviciului Voluntar pentru Situa`ii de Urgen`[ din ora\. (D[nu` Rotariu)

Zona cea mai afectat[ a fost intersec`ia str[zilor }mp[rat Traian cu Octav Onicescu. Probleme asem[n[toare s-au consemnat \i ]n intersec`ia str[zii Pacea cu bulevardul George Enescu. Pe strada }mp[rat Traian, pentru c[ acolo este o zon[ foarte joas[, atât dinspre Calea Na`ional[ cât \i dinspre blocurile din zon[, toat[ apa s-a adunat ca ]ntr-o pâlnie. }n aproximativ dou[ ore de precipita`ii s-a adunat atâta ap[, ]ncât ]n unele zone adâncimea acesteia ajungea la un metru \i jum[tate.

Ma\ini blocate ]n mijlocul drumului La fa`a locului a ajuns o patrul[ de poli`ie, ]ns[ unii \oferi nu au ascultat de indica`iile acestora, astfel c[, pe rând, au r[mas cu ma\inile blocate ]n intersec`ie. Au r[mas ]n ap[ un camion cu produse alimentare,

o autospecial[ de transport valori \i dou[ autoturisme. Mai mult, pentru c[ apa adunat[ ]n intersec`ie nu avea unde s[ se retrag[, o gospod[rie din zon[ a fost inundat[. De abia dup[ interven`ia celor de la Apa Grup, care au ferit mai multe capace de pe gurile de canal, \i a pompierilor care au venit cu o moto-

pomp[, a fost evacuat[ apa din intersec`ie \i ma\inile mutate. Viceprimarul C[t[lin Alexa spune c[ problema str[zilor care se inund[ la fiecare ploaie toren`ial[ este cunoscut[, dar sus`ine c[ pân[ la finalizarea lucr[rilor de ]nlocuire a conductelor \i de asfaltare, nu se poate rezolva situa`ia. (D.Rotariu, R.Sauciuc)

„Sunt trei-patru zone ]n ora\ unde se adun[ foarte mult[ ap[” „Anul acesta s-au inundat str[zile ]n primul rând din cauza lucr[rilor. Precipita`iile au fost abundente \i au antrenat balast, p[mânt \i noroi din \an`urile s[pate \i au ]nfundat canaliz[rile. E o situa`ie provizorie pân[ se vor termina lucr[rile \i se vor astupa toate gropile. Atunci lucrurile vor func`iona mult mai bine. Sunt trei-patru zone ]n ora\ unde se adun[ foarte mult[ ap[ când precipita`iile sunt abundente. Dup[ ce termin[m lucr[rile, ne vom asigura ]mpreun[ cu cei de la Apa Grup c[ vor fi desfundate toate gurile de scurgere, s[ nu mai avem probleme”, C[t[lin Alexa, viceprimar Boto\ani


CMYK

5

28 iulie 2010 La plimbare cu Audi ne]nmatriculat. Un tân[r din Pomârla s-a ales cu dosar penal dup[ ce a fost prins de poli`i\tii din Boto\ani conducând un autoturism cu numerele de ]nmatriculare expirate. Luni diminea`[, pe Calea Na`ional[ din municipiul Boto\ani a fost oprit pentru control autoturismul marca Audi condus de George Claudiu R., ]n vârst[ de 22 ani. }n urma verific[rii documentelor, s-a stabilit c[ numerele de ]nmatriculare erau expirate de dou[ zile.

ESEN~IAL

Boto\[nenii, datori vându`i la b[nci

Schimb[ri de \efi la Inspec`ia Muncii Inspector adjunct nou la Inspectoratului Teritorial de Munc[ (ITM). Unul dintre adjunc`ii de pân[ acum a fost demis prin ordin al inspectorului general de stat al Inspec`iei Muncii. Silvia Pasat a fost destituit[ din func`ia de inspector adjunct \i ocup[ postul pe care ]l avea \i ]nainte, adic[ cel de inspector. Conform celor declarate de Roxana Gavril, responsabil rela`ii mass-media din cadrul ITM, de pe 30 iunie au fost semnate ordinele de numire ]n func`ii ale celor trei \efi ai ITM. Pe func`ia de inspector \ef a fost reconfirmat Stelian Metler, pentru o perioad[ de \ase luni. Locul Silviei Pasat a fost luat de Oliviu Ciortea, instalat ]n func`ia de inspector adjunct pe linie de securitate \i s[n[tate ]n munc[. Ca inspector adjunct pe linie de control \i rela`ii de munc[ a fost numit ]n continuare Leo Cristian Kohut. (P.R.)

Prefectura are solu`ii pentru disponibiliz[ri

Boto\[nenii fac din ce ]n ce mai greu fa`[ creditelor bancare ob`inute ]n anii trecu`i. Practic, ]n ultimul an s-a triplat valoarea restan`elor ]nregistrate de ace\tia la b[nci \i asta ]n condi`iile ]n care t[ierile salariale la bugetari ]nc[ nu au fost resim`ite.

Valoarea creditelor este ]n cre\tere De\i condi`iile de acordare a creditelor s-au ]n[sprit, iar b[ncile analizeaz[ mult mai atent dosarele fa`[ de acum doi ani, ]n prima jum[tate a

acestui an s-a ]nregistrat o cre\tere ]n ceea ce prive\te valoarea total[ a creditelor ]n jude`ul Boto\ani. Dac[ ]n ianuarie aceasta era de 1,827 miliarde de lei, ]n iunie a ajuns la 1,862 miliarde de lei. Din cele 1,862 miliarde de lei, 765 milioane reprezint[ credite ob`inute de agen`i economici \i 1,097 miliarde de lei de c[tre popula`ie. }n ceea ce prive\te popula`ia, ponderea cea mai mare o reprezint[ creditele de consum, valoarea total[ a creditelor atât ]n moneda na`ional[ cât \i ]n valut[ fiind 879,8 milioane de lei. }n ceea ce prive\te creditele pentru locuin`e, valoarea este de 15,7 milioane la creditele ]n lei \i 160,1 milioane la cele ]n valut[.

„Vom avea multe situa`ii ]n care oamenii ]\i vor pierde locuin`ele deoarece nu \i-au putut pl[ti ratele. Deocamdat[ b[ncile nu recurg la execut[ri silite deoarece nu au cump[r[tori pentru locuin`e \i e un cerc vicios”, Gheorghe Sorescu, economist

Perspectivele sunt sumbre

mul`i bugetari, iar reducerea salariilor cu 25% ]i va afecta ]n ceea ce prive\te capacitatea de Economi\tii estimeaz[ o plat[ a ratelor. O foarte mare cre\tere ]n continuare a res- problem[ va fi ]n iarn[, când tan`ierilor ]n condi`iile ]n care facturile la utilit[`i vor fi mai mari decât anul trecut, ]n timp angaja`ii din sectorul privat ce veniturile vor fi cu câ\tig[ din ce ]n ce mai 25% mai mici”, a pu`in ]n timp ce spus economistul bugetarii vor ]ncaGheorghe Sosa ]ncepând din rescu care a aceast[ lun[ o mai precizat leaf[ diminuc[ se va amilioane este suma la care at[ cu 25%. junge ]n au ajuns datoriile boto„Cea mai mascurt timp la \[nenilor la b[nci ]n luna re problem[ execut[ri siiunie, dup[ ce ]n aceea\i este c[ ]n Bolite \i astfel lun[ din 2009 erau de to\ani venituvor fi familii rile sunt ]n sc[numai 48 de miliscoase ]n strad[ dere \i nu exist[ oane de lei. de c[tre b[nci denici un fel de persoarece nu \i-au putut pectiv[. Eu previzionez pl[ti creditul la imobilul c[ va urma o cre\tere a resachizi`ionat. (R[zvan Sauciuc) tan`ierilor deoarece sunt foarte

169,5

*}n calcul au fost lua`i atât agen`ii economici, cât \i persoanele fizice

Prefectul a declarat c[, deocamdat[, nu \tie dac[ vor fi sau nu disponibiliz[ri de personal ]n institu`ia pe care o conduce. El sus`ine c[ singura m[sur[ de austeritate impus[ de Guvern, care opereaz[ la ora actual[ ]n Institu`ia Prefectului, este cea privind reducerea salariilor cu 25%. „Deocamdat[ nu \tim nimic de disponibiliz[ri. |i dac[ vor fi, ca s[ fie toat[ lumea lini\tit[, sunt zone din jude` care au nevoie de salaria`i. Noi ne str[duim s[ nu pierdem pe nimeni. Fiecare persoan[ este important[ ]n felul ei”, a precizat Cristian Roman. Acesta a avut recent o discu`ie pe aceast[ tem[ cu primarul C[t[lin Flutur, care i-a confirmat cele spune ]n conferin`a de pres[, respectiv c[ Prim[ria va putea prelua personal de la Institu`ia Prefectului, ]n cazul ]n care aceasta ar fi afectat[ de reduceri de personal. |i primarul de S[veni, Relu Târzioru, i-a adus la cuno\tin`[ prefectului acela\i lucru. (L.L.)

Proiect pentru o acumulare pe pârâul Buhai Acumulare ]n amontele ora\ului Dorohoi, pe pârâul Buhai. Asta inten`ioneaz[ s[ realizeze ]n viitorul apropiat Institu`ia Prefectului ]n colaborare cu Apele Române Ia\i. Declara`ia a fost f[cut[ de prefectul Cristian Roman, care sus`ine c[ proiectul respectiv este unul mai vechi, ]ns[ nu a fost concretizat pân[ acum. „Proiectul nu este nou \i când s-a mai ]ncercat acest lucru, dac[ nu m[ ]n\el pe timpul r[posatului, speciali\tii au fost fug[ri`i cu topoarele de cet[`eni. Am avut o discu`ie cu reprezentan`ii Apelor Române Ia\i \i toate aceste ac`iuni de reconstruc`ie trebuie s[ fie neap[rat legate de ac`iuni de prevenire a eventualelor dezastre. Ne gândim la posibilitatea de a face o acumulare ]n amontele Dorohoiului, pe pârul Buhai”, a precizat prefectul. Acesta spune c[ legea exproprierii este ]n curs de avizare, inclusiv pentru realizarea acestui tip de lucr[ri, nu numai pentru lucr[ri de autostr[zi \i infrastructur[ major[, \i atunci s-ar putea s[ se concretizeze acest proiect. (L.L.)


6

28 iulie 2010

TOPNEWS

Datorii de aproape jum[tate de miliard la c[ldur[. Un boto\[nean din municipiu care locuie\te pe strada Pacea a acumulat ]n decurs de mai mul`i ani uria\a sum[ de 44.000 de lei la furnizorul de energie termic[. Din aceast[ sum[ numai penalit[`ile se ridic[ la 18.000 de le. Persoana ]n cauz[ ocup[ locul frunta\ ]n topul 100 al datornicilor la c[ldur[.

„B[taie” pe posturi de Praznic cu toxiinfec`ie la Nichiteni suplinitori ]n ]nv[`[mânt }nc[ cinci persoane au ajuns la spital, mar`i dup[-amiaz[, dup[ ce au acuzat dureri abdominale, v[rs[turi \i scaune diareice. Asta dup[ ce, luni, o familie, so`ul, so`ia \i doi copii, din aceea\i localitate, s-au internat din acela\i motiv. Totul a pornit de la un praznic.

Peste 700 de cadre didactice doresc s[ predea ca suplinitori elevilor boto\[neni. Au dosarele validate de Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J) \i pot participa la \edin`ele de ocupare a posturilor ce au loc azi \i mâine. Dup[ etapa de deta\[ri ce a avut loc luni, unde au fost ocupate 41 de posturi, urmeaz[, conform calendarului mi\c[rii personalului didactic, etapa de supliniri. Ca \i cele-

„Pentru etapa aceasta s-au actualizat listele cu posturi, ad[ugându-se la cele care erau netitularizabile \i posturile care au r[mas neocupate din etapele anterioare. Sper[m s[ nu fie cazul s[ apel[m la necalifica`i. Cei mai mul`i dintre necalifica`i sunt de fapt califica`i ]n alt[ specialitate. Absolven`i de liceu care mai predau sunt foarte pu`ini, doar ]n zonele izolate. }n condi`iile ]n care scade popula`ia \colar[ sunt destui califica`i care se lupt[ pentru posturile libere”, Horia Negrescu, inspector \colar general adjunct

lalte \edin`e publice de ocupare de posturi \i cele de supliniri vor avea loc la Casa Sindicatelor, de la ora 9.00. Din datele prezentate de Horia Negrescu, inspector \colar general adjunct, dosarele a 738 de candida`i au fost validate pentru a participa la etapa de supliniri. Azi vor fi rezolvate suplinirile pentru 16 discipline unde sunt 420 de dosare, urmând ca joi s[ fie solu`ionate cele 318 dosare r[mase pe 30 de discipline.

Prioritate pentru cadrele cu minim 5 la titularizare Au prioritate la supliniri cadrele didactice care au participat la concursul de titularizare din acest an \i au luat peste 5, urmate de cele care au fost anii trecu`i la titularizare \i au avut not[ peste 5. Cei care nu reu\esc s[ ocupe un post la supliniri pot s[ ia parte la etapele ulterioare, participând la o testare pe 6 august. De regul[, la aceast[ testare particip[ califica`ii de dubl[ specialitate care nu au reu\it s[ ocupe un post pe prima specialitate \i au \ansa s[ ocupe un post pe a doua specialitate. (Petronela Rotariu)

De\i ini`ial primii adul`i interna`i au declarat la spital c[ sursa de toxiinfec`ie alimentar[ ar fi un pe\te congelat cump[rat de la un magazin din localitate, s-a depistat c[ sursa de toxiinfec`ie o reprezint[ un aliment alterat consumat la un praznic din localitate. Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ au deschis o anchet[ epidemiologic[ ]n acest caz. Luni au fost interna`i pe Sec`ia de Boli Infec`ioase a Spitalului Jude-

`ean patru membri ai unei familiii din Nichiteni, mam[, tat[ \i dou[ feti`e de 5, respectiv 12 ani, iar mar`i

al`i cinci copii din familii diferite. Cei cinci minori au vârste cuprinse ]ntre 2 \i 17 ani. (L.Lupa\cu)

„Cazul este cu totul altul acum ]n sensul c[ familia care a ajuns la spital luni a refuzat s[ spun[ \i de acest praznic, de\i am intuit acest lucru. Am trimis o echip[ ]n teren pentru a prelua probe \i vom \ti cu exactitate ce s-a ]ntâmplat acolo. Se pare c[ sursa de toxiinfec`ie alimentar[ nu a fost pe\tele, ci o mâncare alterat[ consumat[ la praznic”, Felicia Beleca, medic ]n cadrul DSP Publicitate


7

28 iulie 2010 Bairamul

CALEIDOSCOP

Un prunc o ]ntreab[ pe maic[-sa: - Mam[, cum se poate c[ \i tu e\ti alb[, \i tata-i alb, iar eu sunt negru? - Dragul mamii, la ce bairam a fost atunci, bucur[-te c[ nu latri!

AGENDA COMERCIANTULUI

L I C I T A ~ I E S.C. URBAN SERV S.A. Boto\ani, cu sediul ]n str. 1 Decembrie nr. 19, anun`[ pe cei interesa`i c[ ]n data de 16.08.2010, ora 0900, organizeaz[ licita`ie public[ pentru ocuparea locurilor disponibile ]n pia`[, dup[ cum urmeaz[: ]nchiriere spa`ii ]n: - hal[ de carne pentru comercializare carne proasp[t[, - hal[ de lactate pentru comercializare produse lactate, - hala de preparate pentru comercializare preparate din carne;

AGENDA PREST|RI SERVICII

utilizare platou pentru activit[`i autorizate. Lista cu obiectivele scoase la licita`ie se poate consulta ]ncepând cu data de 11.08.2010 la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani, precum \i la sediul Administra`iei pie`elor. }nscrierea la licita`ie a celor interesa`i, consultarea documenta`iei \i achitarea taxei de participare se face la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani pân[ la data de 13.08.2010, ora 12.00. Licita`ia va avea loc la sediul Administra`iei Pie`ei Centrale.

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate angaj[ri * Open Mind Gruppo Isicom (Partener Telecom Italia) angajeaz[ pentru sediile din Ia\i, Cluj, Boto\ani \i Foc\ani – operatori telefonie – vorbitori de limba italian[. Beneficii: pachet salarial ]n continu[ cre\tere, bonuri de mas[ \i bonusuri, câ\tigul imediat de minim 1.000 lei. Pute`i aplica expediind CV-urile dumneavoastr[ la f.petrea@openmindgroup.it sau sunând la num[rul de telefon 0755.018.010. (1852-3)

\i utilat. Pre` 60.000 Euro negociabil sau schimb cu apartament ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0745.150.765. (p)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BTSV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând loc de cas[ ]n C[t[m[r[\ti Deal, loc \i peisaj deosebit. Telefon: 0744.373.409. (1901-39) * Vând locuin`[ c[r[mid[ 62 mp plus alte facilit[`i: gaz,

v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 3 camere, SD, Aleea Parcului, cu fa`a spre p[rcule`ul de joac[, central[ termic[, P+T+G+F, 53 de mp. Pre` 33.000 euro, u\or negociabil. Rela`ii la tel. 0746.889.444. (26) * Vând urgent apartament 2 camere, str. P.Tineretului, pre` negociabil. Rela`ii telefon: 0749.427.651. (1924-2) * Vând apartament 3 camere, b-dul ~u`ora nr. 2, lâng[ sensul giratoriu din Podul Ro\, et. ¾, complet mobilat

ap[, energie electric[, 220V, 380V, loc de parcare, pod pentru uscat rufe, c[mar[ alimente, etc. Telefon: 0753.839.453. (1928-1)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

]nchirieri * Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere situat ]n zona Pia`a Mare, mobilat, gresie + faian`[, apometre \i repartitoare de costuri. Rela`ii la telefon: 0745.858.395. (1923-2) * Ofer spre ]nchiriere garsonier[ mobilat[. Telefon: 0740.413.173; 0745.592.728. (1930-6)

Miercuri, 28 iulie 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Agenda economic[ (r) 11.30 - 12.30 Lec`ia de s[n[tate (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping

17.10 - 18.00 Lege \i ordine/Martor incomod (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Agenda economic[ (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

28 iulie 2010

ULTIMA OR{ |oferi vinova`i de accidente

Aproape dou[ treimi dintre cititorii edi`iei electronice v[d conduc[torii auto drept principali vinova`i pentru num[rul mare de accidente. Locurile urm[toare sunt ocupate de drumari \i poli`i\ti.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro Sunte`i la zi cu plata ratelor la banc[?

Vorb[-n v^nt

Amical cu Rapid Suceava. FC Boto\ani nu va mai juca ast[zi dup[ amiaz[ amicalul contra forma`iei Gloria Buz[u, programat s[ se dispute la Tg. Neam`. Cum 28 iulie era dat[ stabilit[ pentru disputarea unui amical, conducerea clubului a g[sit un alt adversar. Astfel, FC Boto\ani va ]ntâlni ]ncepând cu ora 17:00 pe stadionul Areni, forma`ia Rapid CFR Suceava. Tot ]n aceast[ s[pt[mân[, gruparea local[ va ]ntâlni pe S[geata Stejaru, ]ntr-un meci care se va disputa sâmb[t[ la Târgu Neam`.

Accident cu reporterii Realitatea TV O bra\oveanc[ care nu \tia pericolul pe care ]l prezint[ carosabilul umed din zona localit[`i Leorda, pe DN 29 B, ]n ciuda limit[rii de 40 km/h, a provocat ieri un accident de circula`ie soldat cu r[nirea a trei persoane. Dou[ dintre ele au sc[pat u\or, ajungând la Spitalul Jude`ean cu traumatisme, fracturi \i contuzii, ]ns[ o femeie a fost r[nit[ grav, fiind dus[ direct ]n sec`ia de Anestezie \i Terapie Intensiv[.

avut loc ]n jurul orei 10.00, ]ntre Leorda \i Br[e\ti, ]n zona poreclit[ „curba mor`ii”. Tamara Nechifor, de 27 de ani, se afla la volanul unui Logan. Pe fondul neadapt[rii vitezei la un carosabil umed, ]ntr-o curb[ la dreapta a intrat pe contrasens, derapând. }n acel moment Loganul a fost izbit ]n plin ]n partea lateral[ de un autoturism Kia, condus de Pavel F., de 32 de ani, din Bucure\ti.

|oferi`a din Bra\ov a intrat pe contrasens, fiind lovit[ de un autoturism ]n care se aflau doi angaja`i ai Realit[`ii TV, veni`i ]n jude` pentru un reportaj. Accidentul a

Asta a povestit una dintre persoanele aflate ]n autoturismele implicate ]n accident. „|oferul nu a mai putut reac`iona. A reu\it s[ apese pedala de frân[, ]ns[ im-

„Totul s-a ]ntâmplat ]ntr-o frac`iune de secund[”

„}ntr-o curb[ deosebit de periculoas[ nu a adaptat viteza \i a p[truns pe contrasens, rezultând impactul. Ambii \oferi au avut rezultat negativ la testarea cu aparatul etilotest”, subinspector Andrei Barbacaru, Serviciul Poli`iei Rutiere

pactul a fost destul de puternic”, a povestit pasagerul. }n urma coliziunii ambele autoturisme au fost avariate destul de puternic, pasagerii suferind mai multe leziuni. Din autoturismul Kia, pe lâng[ \ofer, care a suferit leziuni la un genunchi, a mai fost r[nit \i

operatorul TV C[t[lin Fi\i, ]n vârst[ de 25 de ani, din Bucure\ti, care a suferit un traumatism la antebra`. Din Logan a fost preluat[ de ambulan`[ \i transportat[ la spital, ]n stare grav[, o pasager[, Tatiana Racu. Femeia de 33 de ani a fost diagnosticat[ cu politraumatism prin accident rutier. Un pasager din Kia \i altul din Logan au r[mas \i ei interna`i pentru a fi sub supraveghere medical[, \oferul \i operatorul Realit[`ii neavând nevoie de internare. Poli`i\tii care au desf[\urat cercet[ri la fa`a locului au stabilit c[ de vin[ pentru producerea accidentului se face \oferi`a din Bra\ov. De-a lungul vremii, ]n acea curb[, nenum[rate accidente au avut loc, ]n special ]n zilele ploioase, când aderen`a se reduce aproape la zero din cauza uzurii extrem de accentuate a asfaltului. (D[nu` Rotariu)

Vicecampion mondial Buh[ianu mai aduce dou[ sârboaice premiat de prefect Dac[ facem dezinsec`ie, probabil ar fi tot atâ`ia `ân`ari \i s-ar face un caz din câ`i bani s-au cheltuit f[r[ nici un efect. S-a f[cut ]n anii anteriori \i s-a v[zut c[ nu s-a ]ntâmplat nimic. Prefer[m s[ nu cheltuim bani ca s[ nu se ]ntâmple nimic C[t[lin Alexa, viceprimar Boto\ani Nu e nici o cascad[, e doar o canalizare de Boto\ani, pe timp de ploaie.

Lupt[torul boto\[nean Alin Alexuc, vicecampion mondial de juniori \i totodat[ fostul sportiv num[rul 1 al jude`ului ]n 2009, a fost premiat ieri de c[tre prefect. El i-a oferit sportivului o diplom[ de excelen`[ \i o sum[ de bani. Cristian Roman s-a ar[tat interesat de situa`ia sportivului boto\[nean, discutând atât cu el cât \i cu antrenorul Ioan Asaftei \i Andrei Amos, directorul CS Boto\ani. Alin Alexuc a fost ]ncântat de gestul f[cut de reprezentantul Guvernului \i a spus c[ ]n aceast[ s[pt[mân[ va relua preg[tirea pentru Campionatul Mondial de Lupte, competi`ie destinat[ seniorilor, care va avea loc ]n septembrie la Moscova. „E foarte bine. M[ simt mândru de mine. Este rodul muncii mele de zece ani, cât m-am preg[tit. M[ a\teptam s[ iau \i o medalie la Campionatele Mondiale. Dac[ la Europene am luat dou[ medalii, trebuia s[ iau una \i la mondiale. E un gest care ar trebui f[cut de mai mul`i. Nu mul`i ajung sportivi de performan`[ care s[ ob`in[ rezultate la acest nivel. Urmeaz[ Campionatul Mondial de seniori, care va avea loc la Moscova ]n septembrie, dup[ care voi avea o mini vacan`[”, a spus Alin Alexuc. (R[zvan Sauciuc)

Pro Volei Boto\ani ]nc[ nu a realizat nici un transfer, dar pre\edintele C[t[lin Buh[ianu promite c[ pân[ vineri va achizi`iona patru juc[toare. Este vorba de dou[ din Serbia \i ]nc[ dou[ din România, care au evoluat la mai multe echipe din prima divizie. Oficialul boto\[nean spune c[ a avut discu`ii cu foarte multe voleibaliste, dar preten`iile acestora de 40.00050.000 de euro pe sezon au fost

mult prea mari comparativ cu bugetul clubului. „Deocamdat[ nu pot da numele juc[toarelor pentru c[ ]nc[ nu am semnat contractele. Ne-am ]n`eles de principiu \i pân[ vineri vom parafa aceste contracte. Pân[ la urm[, vom reu\i s[ facem patru transferuri \i s[ ]nt[rim echipa astfel ]ncât s[ nu avem probleme ]n urm[torul sezon de divizia A”, a spus C[t[lin Buh[ianu. (R[zvan Sauciuc)

Evenimentul de Botosani nr.1671  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you