Page 1

Pagina 2

CMYK

O nou[ „b[t[lie” pentru Consiliile de Administra`ie ale spitalelor EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 142 (1667) • Joi, 22 iulie 2010 • 8 pagini

|tabii târgului \i-au f[cut vil[ din grajd La ora actual[ ]n municipiul Boto\ani sunt peste 150 de vile construite ]n special ]n zona cartierului ANL Ci\mea \i ]n cea a CET-ului, pentru care proprietarii nu de`in autoriza`ii de construc`ie. Al`ii, ]n schimb, au autoriza`ii pentru anexe gospod[re\ti \i nu pentru case. Pagina 5

Ma\ini de 700.000 euro la Poli`ia de Frontier[ Pagina 8

Pagina 4

Directorul \colii cu eleva arestat[ ]\i ap[r[ unitatea

Directori demi\i din concediu medical Pagina 3


2

22 iulie 2010

STARTNEWS Editorial

Zbuciumata ANI \i poten`a parlamentarilor Din cauza ei Comisa European[ pe probleme de justi`ie ne-a luat la palme. De câ`iva ani ]ncoace biata ANI a devenit un fel de p[pu\[ gonflabil[ ce-i zbuciumat[ de to`i politicienii, fiecare dup[ poten`a lui, avem de-a face \i cu vâno\i, dar \i cu p[c[to\i, dar cum ar da-o, biata de ea, tot obosit[ iese. Nu-i de mirare c[ ai no\tri colegi de la Comisia European[ ne critic[ aspru de tot ]n ceea ce prive\te combaterea corup`iei, justi`ia din România fiind privit[ Lucian Alecsa ca o dam[ de companie la cheremul celor cu bani cât \i a politicienilor. Pe biata ANI cel care a violat-o f[r[ pic de mil[ nu-i altul decât „puiul de dac”, Gyorgy Frunda, care de altfel se d[ mare specialist ]n legisla`ie european[. Tragic. }nclin s[ le dau dreptate celor care sus`in c[ România e la un pas de-a pica sub dictatura magistra`ilor \i judec[torilor. Ceea ce s-a ]ntâmplat ]n ultimul timp pe la Curtea Constitu`ional[ este de-a dreptul \ocant \i revolt[tor, se dau tot felul de decizii politice ne`inându-se cont de interesul na`ional, exemplele curg cu duiumul, nu are rost s[ ne oprim asupra lor. La fel, dosarele de mare corup`ie sunt f[cute de c[tre procurori ]n mod tenden`ios, cu tot felul de supape legislative, pentru a le permite avoca`ilor s[ g[seasc[ „vicii de procedur[”, spre a tergiversa solu`ionarea cazurilor, iar judec[torii s[ poat[ oricând spune un „pas parol” legal. Totu-i pe dos. Dosarul lui Miky |pag[ ]mpline\te un cincinal de când e plimbat pe la toate instan`ele din Bucure\ti, la fel al lui Adrian N[stase, iar pe al lui Miron Mitrea sa a\ezat praful de un deget. Se pare c[ procurorii au uitat de afacerile lui George Copos cu Loteria Na`ional[. Cât despre legea ANI aceasta e monstruoas[, la schilodirea ei au participat majoritatea parlamentarilor. O mic[ remarc[ trebuie totu\i f[cut[, pedeli\tii au fost cei mai blânzi cu ea, ]n schimb, pesedi\tii \i liberalii i-au tras hainele de pe ea cu o cruzime barbar[, chiar ]n v[zul ]ntregii lumi. Concluzia Comisiei Europene e una direct[ \i sincer[: „România \i-a ]nc[lcat angajamentele de la aderare”. Cred c[ e cazul ca fiecare parlamentar s[ r[spund[ pentru modul cum a sedus-o, când e vorba de-o lege care s[ le oglindeasc[ goliciunea moral[ se dau mari b[rba`i. Doresc s[ aflu care-i atitudinea coco\elului Marcu, a p[unului Macale`i, a oierului de Suli`a \i-a imberbului Andru\ca Dolineaschi. Sunt convins c[ se vor uita mai ]ntâi ]n oglind[ \i apoi vor spune adev[rul \i numai adev[rul.

Calendar cre\tin ortodox 22 J Sf. Mironosi`a Maria Magdalena, întocmai-cu-apostolii 23 V Aducerea moa\telor Sf. Sf. Mc. Foca; Sf. Sf. Mc. Apolinarie \i Vitalie ai Ravenei; Sf. Trofim \i Teofil

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Salariile angaja`ilor din sistemul de protec`ie a copilului deveniser[ o problem[ din ce ]n ce mai greu de rezolvat. „Pentru a patra lun[ consecutiv, angaja`ii din sistemul social ]\i vor primi salariile tot din bugetul propriu al Consiliului Jude`ean. Pentru moment nu se \tie ]nc[ de la ce capitol se vor mai lua bani pentru a-i transfera ]n conturile Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului”, scria Evenimentul de Boto\ani cu un an ]n urm[. Se spera ]ntr-o rectificare bugetar[ pozitiv[, din luna august, pentru c[ altfel era tot mai greu de scotocit la fundul sacului bugetului jude`ean. }n rectificare ]\i punea speran`a \i directorul Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului, ]ns[ acesta nu ]\i ascundea \i un oarecare scepticism ]n privin`a rezolv[rii grabnice a problemelor salariale din institu`ia pe care o conducea. „Trag speran`e de o rectificare bugetar[, c[ altfel 4,2685 lei

3,3279 lei

nu se mai poate. Nu mai sunt bani. Pe fond de salarii am 0 lei”, spunea, cu un an ]n urm[, Liviu R[d[\anu, directorul DGASPC. Pe luna iunie 2009, pentru a li se pl[ti salariile angaja`ilor din sistemul social, a fost nevoie de o suplimentare de 1,7 milioane de lei, din bugetul Consiliului Jude`ean. Problema salariilor la DGASPC nu s-a stins ]n august anul trecut, când era a\teptat[ rectificarea bugetar[. Acea rectificare mult a\teptat[ nu le-a adus niciun ban. A\a c[ anul trecut pe vremea asta era doar ]nceputul unui lung \ir de zbateri pentru salarii ]n sistemul social. Problema nu era rezolvat[ nici la ]nceputul anului ]n curs. Ulterior s-a intrat ]ns[ pe f[ga\ul normal, pre`ul pl[tit pentru ]ncasarea salariilor fiind renun`area la o serie de sporuri salariale. Ziua: 340C

Noaptea: 170C

|efie interimar[ prelungit[ la Camera Agricol[. Gheorghe D[nil[ ar putea beneficia de prelungirea mandatului la \efia Camerei Jude`ene Agricole pentru o perioad[ de ]nc[ trei luni de zile. Asta deoarece interimatul de \ase luni de zile i-a expirat, iar concursul organizat ]n acest sens s-a amânat. Când \i cum se poate ]ntâmpla acest lucru citi`i din www.evenimentuldebotosani.ro.

O nou[ „b[t[lie” pentru Consiliile de Administra`ie ale spitalelor Pre\edintele Consiliului Jude`ean aduce ]n \edin`a ordinar[ de la finele lunii un proiect de hot[râre modificat privind desemnarea membrilor ]n Consiliile de Administra`ie (CA) ale celor \ase unit[`i spitalice\ti preluate de CJ. Ini`ial, acesta a propus patru speciali\ti din cadrul aparatului propriu care s[ fac[ parte din toate cele \ase CA-uri, ]ns[ consilierii jude`eni PSD \i PNL au venit cu un amendament prin care se nominalizau câte doi membri de partid ]n fiecare CA. Pentru c[ nu s-au ]n`eles, proiectul de hot[râre s-a amânat. De\i reprezentan`ii alian`ei PSD-PNL din CJ au declarat c[ ]\i sus`in ]n continuare amendamentul, Mihai ~âbuleac, pre\edintele CJ, le ofer[ posibilitatea s[ aleag[ oameni dintr-o list[ de 16 persoane desemnate „din rândul unei structuri cu atribu`ii specifice ]n asigurarea managementului asisten`ei medicale”, dup[ cum se arat[ ]n noul proiect de hot[râre. Aceste persoane fac parte din aparatul propriu al CJ.

Speciali\ti ]n locul oamenilor de partid la administrarea unit[`ilor medicale Potrivit legii, din Consiliile de Administra`ie pot face parte dou[ persoane desem„Ei (consilierii jude`eni PSD \i PNL) s-au sup[rat nu pentru c[ nu au reu\it s[-\i introduc[ ]n aceste organisme oameni de partid, ci pentru c[, date fiind ni\te constrângeri legislative, nu au avut de unde s[ aleag[. Am l[rgit aceast[ structur[, ]n loc de patru func`ionari publici, am nominalizat 16 \i ]n proiectul de hot[râre am l[sat spa`iu liber ca ei s[ aleag[ din ace\tia 16 pe cine doresc”, Mihai ~âbuleac, pre\edintele CJ

nate de Direc`ia de S[n[tate Public[, doi de c[tre Consiliul Jude`ean-din care unul s[ fie economist \i unul numit de pre\edintele CJ. Ceea ce au propus consilierii PSD \i PNL prin amendamentul lor erau persoane de profesie ingineri, economi\ti, profesori etc. |edin`a de CJ va

avea loc pe data de 29 iulie. }n urm[ cu dou[ s[pt[mâni, CJ a preluat ]n administrare Spitalul Jude`ean, Spitalul de Obstetric[ \i Ginecologie, Spitalul de Copii, Spitalul de Psihiatrie, Spitalul de Pneumoftiziologie Guranda \i Spitalul de Neuropsihiatrie Podriga. (Monica Aionesei)

Oamenii propu\i de \eful CJ


3

22 iulie 2010 Copii mor`i, ascun\i pentru aloca`ii. Curtea de Conturi efectueaz[ un amplu control la Agen`ia Jude`ean[ de Presta`ii Sociale atât ]n privin`a presta`iilor sociale gestionate de institu`ie, cât \i pe latura activit[`ii curente. Astfel, s-au descoperit familii ai c[ror copii au decedat \i care beneficiau ]n continuare de aloca`ia de stat a acestora. P[rin`ii ar fi trebuit s[ informeze AJPS despre decesul copiilor, lucru care ]ns[ nu a fost f[cut.

TOPNEWS

Bugetarii din administra`ie, chinui`i pentru o economie de 2 milioane lei Guvernan`ii vor s[ fac[ bani pe spinarea bugetarilor din administra`iile locale, prin reducerea veniturilor salariale cu 25%, ]ns[ economiile rezultate sunt nesemnificative. Raportat cel pu`in la aparatele proprii ale Consiliului Jude`ean \i Prim[riei Boto\ani, precum \i la cele ale unit[`ilor subordonate, sumele care se ]ntorc la bugetul de stat prin t[ierea lefurilor sunt de ordinul câtorva milioane de lei. Astfel, o sum[ de nici 2 milioane de lei se colecteaz[ ]n urm[toarele cinci luni din economiile la salarii la Consiliul Jude`ean, Prim[ria Boto\ani \i unit[`ile subordonate. Asta ]n condi`iile ]n care, prin diminu[rile salariale, unii angaja`i ajung s[ aib[ un salariu brut de doar 600 lei, iar ]n momentul ]n care se re`in d[rile c[tre stat, acestora le intr[ ]n buzunar mai pu`in de 500 lei. Prin mic\orarea lefurilor ]n aparatul propriu la CJ se ob`ine

„Excesul de birocra`ie \i cele mai mari cheltuieli nu se fac ]n administra`ia local[. Sunt alte atâtea amar de institu`ii care sunt subordonate Guvernului. Marile cheltuieli se fac cu plata salariilor la unit[`ile ce `in de aparatul guvernamental”, Mihai ~âbuleac, pre\edinte CJ

Restructur[rile trebuie ]ncepute de la centru

de la 1 iulie 2010 \i pân[ la finele anului o economie de doar 448.000 lei. Dac[ se adaug[ \i economiile de la Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri plus unit[`ile de cultur[, se ajunge la o sum[ de nici 700.000 lei. Un calcul asem[n[tor arat[ c[ nici la nivelul aparatului propriu al municipalit[`ii \i unit[`ilor subordo-

nate, reducerile salariale nu aduc prea mult[ economie la bugetul de stat. }n urma diminu[rii la aparatul propriu al Prim[riei se ob`in circa 660.000 lei pân[ la finele anului, iar dac[ se adaug[ \i economiile de la Poli`ia Comunitar[ \i cele trei institu`ii de cultur[ subordonate, se ajunge la pu`in peste 1,1 milioane lei.

Asta sus`ine Mihai ~âbuleac, pre\edintele CJ. Ordonan`a 63 din 2010 prevede num[rul maxim de posturi pentru fiecare administra`ie public[ local[, iar o prim[ analiz[ asupra organigramelor celor 78 de unit[`i administrativ teritoriale plus CJ, arat[ c[ la Boto\ani nu este surplus de personal. Cu alte cuvinte, nu s-a angajat ]n exces, ca ]n alte jude`e, sau chiar la centru, ]n agen`iile guvernamentale, ministere etc. „}ntotdeauna am spus c[ ]n perioad[ de criz[, ajustarea se ]ncepe cu autorestructurarea, adic[ de la Guvern. P[i, dac[ e criz[, de ce trebuie s[ `inem un Guvern la fel de mare ca atunci când nu era criz[? Apoi dac[ am stabilit normative de personal maximale, de ce nu am f[cut acela\i lucru \i cu unit[`ile care `in de administra`ia central[?”, ]ntreab[ \eful CJ. (Monica Aionesei)

Doar patru prim[rii au surplus de angaja`i La Boto\ani, doar trei prim[rii comunale, plus cea a municipiului Dorohoi, au mai mul`i angaja`i decât noul normativ impus, dar asta deoarece nu s-a operat la timp externalizarea unor servicii, cum ar fi paza sau salubrizarea. „Aici nu `ine de faptul c[, l[f[indu-se ]n bani la un moment dat, au angajat f[r[ discern[mânt. ~ine doar de faptul c[ pentru anumite servicii de interes local nu s-a f[cut externalizarea. }n alte jude`e, unde resursele financiare proprii sunt mai mari, \i-au tot permis s[ exagereze pe linia angaj[rii de personal”, a mai spus ~âbuleac.

Directori demi\i din concediu medical Directori demi\i \i reorganizarea institu`iei, acestea sunt, la Boto\ani, consecin`ele ordinelor de la Agen`ia Na`ional[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[. Revenit din concediu, Sorin |ologon, directorul executiv al Agen`iei Jude`ene, a preluat \i sarcinile celor doi adjunc`i ai s[i. Dup[ Casa Jude`ean[ de Pensii, m[surile de demitere a directorilor care ocupau func`ii de conducere f[r[ o baz[ legal[ au ajuns \i la AJOFM, afectându-i pe directorii adjunc`i ai institu`iei. „De pe 7 iulie au venit ordinele de revocare din func`ie pentru cei doi adjunc`i,

respectiv Dan |tefan \i Anca Ap[v[loaie. De\i erau ]n concediu medical, ace\tia au fost demi\i. La aceast[ dat[ eu am preluat \i sarcinile lor de serviciu”, a declarat Sorin |ologon. Acesta sus`ine c[ a primit numirea pe post pentru \ase luni, iar la urm[torul concurs ce va fi organizat pentru \efia institu`iei se va prezenta cu siguran`[. }n acela\i timp, ANOFM a emis un ordin prin care sunt diminuate cheltuielile institu`iei boto\[nene cu 25%. }n acest sens vor fi desfiin`ate dou[ agen`ii locale, respectiv cele de la Tru\e\ti \i |tef[ne\ti. Astfel, vor disp[rea dou[ posturi de \efi de agen`ii \i se va sc[pa de cheltuielile pentru chiriile pe spa`iile respective \i de cheltuielile pentru deplasarea ]n teritoriu. (Petronela Rotariu)

Decese de aproape 20 de miliarde }n numai dou[ luni \i jum[tate, statul a cheltuit aproximativ 1,9 milioane de lei noi pentru acordarea ajutoarelor de deces la nivelul jude`ului Boto\ani. |i asta ]n condi`iile ]n care num[rul solicit[rilor ]n acest sens ]nregistrate la Casa Jude`ean[ de Pensii, a fost ]n luna mai de 416, ]n iunie 384, ]n timp ce ]n decursul lunii ]n curs, pân[ la aceast[ dat[, cererile au fost ]n num[r de aproape 250. Valoarea unui ajutor de deces este de 1.863 de lei, fa`[ de 1.702 lei cât era pân[ la data de 30 ianuarie 2010. „Valoarea ajutorului de deces este de 1.836 de lei ]n cazul decesului titularului \i 50% din aceast[ valoare ]n cazul decesului unui membru de familie a titularului. Comparativ cu aceea\i perioad[ a anului trecut num[rul solicit[rilor de ajutoare de deces este similar”, a declarat C[t[lin Dupir, purt[tor de cuvânt CJP.

Unitate special[ de avia`ie \i pentru Boto\ani Ministerul Administra`iei \i Internelor a ]nfiin`at o unitate special[ de avia`ie ]n garnizoana Ia\i, unitate care are ca zon[ de responsabilitate jude`ele Ia\i, Boto\ani, Suceava, Neam`, Bac[u, Vaslui, Vrancea \i Gala`i. Unitatea Special[ de Avia`ie execut[ misiuni la ordinul inspectorului general al Inspectoratului General de Avia`ie al MAI \i particip[, al[turi de structurile specializate, prin survolare aerian[, la ac`iuni de supraveghere a frontierei de stat \i a punctelor de trecere a frontierei, la combaterea migra`iei ilegale, a criminalit[`ii transfrontaliere, la activit[`i de salvare \i evacuare a persoanelor \i bunurilor materiale periclitate de explozii, incendii, avarii, accidente, calamit[`i naturale, precum \i pentru ]nl[turarea urm[rilor acestor tipuri de evenimente. De asemeni, al[turi de autorit[`ile publice, Unitatea Special[ de Avia`ie particip[ la ac`iunile de prevenire a riscurilor ecologice, la supravegherea, controlul, protec`ia \i conservarea fondului cinegetic \i piscicol.

Case avariate de vânt Fenomenele meteorologice periculoase (precipita`ii \i vânt puternic) ]nregistrate pe 20 iulie au afectat cinci locuin`e \i un l[ca\ de cult din patru comune, potrivit rapoartelor transmise de autorit[`ile locale Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Jude`ean pentru Situa`ii de Urgen`[. }n Manoleasa, locuin`a unei b[trâne ]n vârst[ de 91 de ani, a fost grav afectat[, fiind ]n pericol de pr[bu\ire. Din acest motiv, proprietara a fost evacuat[ \i cazat[ la nepotul s[u. Casele altor patru familii din Conce\ti, R[d[u`i Prut \i Hude\ti au r[mas f[r[ o parte din acoperi\, dup[ ce acesta a fost luat de vânt. Rafalele au smuls \i acoperi\ul bisericii din satul Rediu, comuna R[d[u`i Prut. }n localitatea Conce\ti au fost colmatate 20 de fântâni, iar un drum comunal a fost distrus pe o distan`[ de 5 km.


CMYK

4

22 iulie 2010

TOPNEWS Copiii sinistra`ilor merg la gr[dini`a de var[

De la ]nceputul acestei s[pt[mâni, aproximativ 40 de copii proveni`i din familiile sinistrate, organiza`i pe grupele de vârst[ 3-4 ani \i 5-7 ani, ]\i petrec timpul pân[ la sfâr\itul lunii august ]n cadrul Gr[dini`ei de var[, rodul parteneriatului ]ntre Funda`ia „Mileniul III” \i Consiliul Local Dorohoi. Activitatea este g[zduit[ de Gr[dini`a 6 din Dorohoi, unde copiii beneficiaz[ de programe conform curriculei destinat[ gr[dini`elor de var[. Ei sunt adu\i diminea`[ cu microbuze, sunt tria`i de cadre medicale voluntare pentru depistarea eventualelor afec`iuni, dup[ care beneficiaz[ de activit[`i liber creative \i de consiliere psihologic[, asigurate de voluntari UNICEF. Copiii au asigurate trei mese pe zi \i program de somn la amiaz[. La ac`iune particip[ aproximativ 45 de cadre didactice dorohoiene care s-au oferit voluntar ca prin rota`ie s[ supravegheze copiii, la care se adaug[ buc[tarii \i personalul administrativ. Cele trei mese pe zi sunt asigurate din produsele alimentare de baz[, orez, ulei, zah[r, primite ca ajutoare umanitare de c[tre municipalitate. Cei 40 de copii au primit ]n dar juc[rii, rechizite, ]mbr[c[minte precum \i lenjerii de pat din partea colectivului Gr[dini`ei nr. 19 din Boto\ani. (Dan M[zura\u)

„~in s[ mul`umesc colegilor de la Boto\ani pentru gestul lor \i vreau s[ precizez c[ persoanele sau institu`iile care doresc s[ sprijine ace\ti copii, pot veni direct la noi la Gr[dini`a nr. 6, unde func`ioneaz[ Gr[dini`a de var[”, Marilena Dupu, director Gr[dini`a 6

|oferul care a accidentat un scuterist pe bulevard era b[ut. |oferul autoturismului care a fost implicat ]n accidentul petrecut mar`i sear[ pe Bulevardul Mihai Eminescu, ]n care un tân[r a fost r[nit u\or, se afla sub influen`a b[uturilor alcoolice. Octavian S., ]n vârst[ de 42 de ani, din municipiul Gala`i, avea o concentra`ie de 0,18 mg/l alcool pur ]n aerul expirat.

Directorul \colii cu eleva arestat[ ]\i ap[r[ unitatea Directorul |colii Postliceale care apar`ine Funda`iei „Vasile Alecsandri” ap[r[ institu`ia de ]nv[`[mânt pe care o conduce. Doru B[etu sus`ine c[ nici un profesor nu \tia c[ o elev[ aduna bani de la colegi. Scandalul la unitatea mai sus amintit[ a izbucnit luni, dup[ ce o elev[ a fost arestat[. De fapt, se aflase c[ a adunat o sum[ considerabil[ de bani de la colegi pentru a fi oferit[ unei comisii de examinare. Mariana Rusu, ]n vârst[ de 49 de ani, a adunat de la 28 dintre colegii s[i câte 350 de lei, pentru a-i oferi unei comisii de examen. Elevii clasei respective aveau un examen de absolvire programat ]n data de 2 august, iar Rusu s-a oferit ]n fa`a colegilor s[i s[ intervin[ pe lâng[ examinatori, oferindu-le bani, pentru ca to`i s[ promoveze. }ns[ inten`ia acesteia a ajuns la urechile procurorilor, fiind f[cut un denun`. Cazul a fost

„|i eu sunt p[rinte. |i m[ gândesc, dac[ v[d ]n pres[ ce s-a scris, normal c[ ]mi pun semne de ]ntrebare. Vom vedea repercusiunile scandalului ]n num[rul de ]nscri\i ]n anul \colar urm[tor. Oricum, cât voi fi eu director, astfel de practici nu vor fi tolerate”, Doru B[etu, director |coala Postliceal[ a Funda`iei „Vasile Alecsandri”

preluat de un procuror al Pachetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani, care, cu sprijinul lucr[torilor Direc`iei Generale Anticorup`ie \i al Serviciului de Informa`ii \i Protec`ie Intern[, au organizat luni un flagrant. Mar`i, Mariana Rusu a fost arestat[ preventiv, recursul la decizia judec[torilor urmând s[ fie dezb[tut ast[zi, de magistra`ii Cur`ii de Apel Suceava.

„Mie nu mi-a venit s[ cred” Directorul postlicealei a declarat c[ tot ce a f[cut absolventa lor, o prive\te. „Banii au fost strân\i f[r[ \tirea profesorilor. Mie nu mi-a venit s[ cred ]n momentul ]n care am auzit ce s-a petrecut. De când sunt director am ]ncercat ca s[ fac s[ ias[ totul bine \i s[ imprim o conduit[ profesional[ atât elevilor cât \i profesorilor. Mi-e greu s[ cred ce s-a ]ntâmplat, mai ales c[ am multe semne de ]ntrebare. Cum s[ aduni bani pentru

o comisie pe care oricum nu o \tii? Vom face o analiz[ \i vom lua o decizie corect[ fa`[ de ce s-a ]ntâmplat. Am f[cut inform[ri pe care le-am trimis la I|J”, a declarat Doru B[etu. Mai mult, acesta a ad[ugat c[ ]n privin`a Marianei Rusu, din cauza scandalului ]n care a fost implicat[, pe viitor nici nu va mai fi primit[ s[ dea examenul pentru care adunase suma respectiv[. (D[nu` Rotariu)

Tax[ anual[ de 1.650 lei }n anul \colar 2009-2010, postliceala a avut 306 elevi, câte dou[ clase pentru fiecare an, I, II \i III, la dou[ specialit[`i, asistent medical general \i asistent medical farmacie. Taxa anual[ pl[tit[ de elevi se ridic[ la 1.650 lei, la care se adaug[ 100 lei ]nscrierea. De\i ini`ial sa crezut c[ sediul unit[`ii de ]nv[`[mânt este pe strada Octav Onicescu, acolo este biblioteca \colii. Secretariatul \i sala de curs sunt amenajate ]n sediul Colegiului Na`ional A.T. Laurian. Directorul postlicealei a declarat c[ scandalul provocat de o elev[ de-a lor poate afecta imaginea unit[`ii.


CMYK

5

22 iulie 2010 Internat[ la Ia\i dup[ b[taia aplicat[ de so`. O femeie de 51 de ani din Fl[mânzi a fost transferat[ la Ia\i ]n stare grav[, de la Spitalul Jude`ean, ]n urma unei b[t[i crunte primite din partea so`ului. Pentru c[ via`a femeii a fost pus[ ]n pericol, cazul a intrat ]n aten`ia poli`i\tilor. Cum a ajuns femeia s[ fie b[tut[ ]ntr-un asemenea hal citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

ESEN~IAL

|tabii târgului \i-au f[cut vil[ din grajd La ora actual[ ]n municipiul Boto\ani sunt peste 150 de vile construite ]n special ]n zona cartierului ANL Ci\mea \i ]n zona CET, pentru care proprietarii nu de`in autoriza`ii de construc`ie sau au autoriza`ii pentru anexe gospod[re\ti \i nu pentru locuin`e.

135 case neautorizate numai la Ci\mea }n ultimii cinci-\ase ani a ]nceput s[ se construiasc[ masiv, ]n special la periferiile municipiului, \i ]n cele mai multe cazuri haotic, f[r[ proiect \i f[r[ o autoriza`ie de construc`ie. }n momentul de fa`[, conform datelor furnizate de reprezentan`ii Prim[riei, ]n municipiul Boto\ani sunt 156 de case, unele chiar vile cu 8-10 camere, pentru care nu exist[ autoriza`ie de construc`ie. „Doar ]n zona Ci\mea sunt ]n jur de 135 de locuin`e care nu au autoriza`ie sau au o autoriza`ie pentru anex[ gospod[reasc[. }n plus, mai sunt 21 de locuin`e la Pacea, ]n zona CETului. }n general, proprietarii au solicitat o autoriza`ie pentru anex[ gospod[reasc[ pentru a putea ]ncheia contracte cu cei de la E.ON. Dac[ nu ai o autoriza`ie de construc`ie, cei de la E.ON nu te racordeaz[ la re`eaua de energie electric[. Din cele 135 de locuin`e de la Ci\mea nu e niciuna anex[ gospod[reasc[. Nu am v[zut nici un grajd pe acolo”, a spus viceprimarul C[t[lin Alexa.

Stau la cas[, pl[tesc impozit cât pentru o anex[ De\ii unii dintre proprietari aveau vile, ei pl[teau impo-

zitul conform autoriza`iei de construc`ie, adic[ pentru o anex[ gospod[reasc[. Asta ]nsemna un impozit de aproape patru ori mai mic pentru o anex[ gospod[reasc[ decât pentru o cas[ de locuit. „Zona Dobo\ari, Vâlcelei, este considerat[ zon[ D \i astfel, impozitul pentru o locuin`[ este de 1 leu pe metru p[trat pe an, iar pentru anex[ gospod[reasc[ de 26 de bani pe metru p[trat, pe an”, a spus Dumitru Neam`u, director adjunct al Direc`iei de Taxe \i Impozite Locale. Reprezentan`ii Prim[riei spun c[ au f[cut o inventariere a locuin`elor care nu au autoriza`ie \i a celor cu autoriza`ie pentru anex[ gospod[reasc[ \i urmeaz[ ca proprietarii s[ pl[teasc[ impozit la valoarea real[. „La impozite i-am trecut la ceea ce au. S-a f[cut o inventariere \i am trimis situa`ia la impozite \i taxe. Ei pân[ acum au pl[tit impozit pentru o

„}n zona Ci\mea sunt mai multe locuin`e. }n general, cele de la strad[ sunt autorizate pentru c[ erau ]n intravilan, aveau acces \i tot ce trebuie pentru a ob`ine autoriza`ie. Celelalte sunt construite ilegal. Problema este c[ atâta timp cât nu ai un drum public, nu po`i face nici re`ea de canalizare”, C[t[lin Alexa, viceprimar

anex[ gospod[reasc[, iar de acum vor pl[ti impozitul pe locuin`[. Impozitul se stabile\te

pe baza controlului. Nu s-au aplicat amenzi, dar au fost to`i soma`i s[ intre ]n legalitate \i

„Vilo\ii” acuz[ birocra`ia Prim[riei Constantin V[scu locuia ]ntr-un apartament din municipiul Boto\ani, dar a decis ]n urm[ cu câ`iva ani s[-\i amenajeze un fel de ad[post pentru animale pe un teren din zona Vâlcelei. Ulterior, b[rbatul a decis s[ vând[ apartamentul din ora\, s[ transforme anexa gospod[reasc[ ]n locuin`[ \i s[ se mute cu familia sa la cas[. „Am fost de mai multe ori la Prim[rie \i am ]ncercat s[ ob`in autoriza`ia de construc`ie. Nea cerut la fiecare actele necesare \i a r[mas s[ ne anun`e când s[ venim dup[ autoriza`ie. Am o autoriza`ie pentru ad[post animale de când am f[cut prima construc`ie. Am construit prima dat[ un grajd, dup[ care am mansardat \i am schimbat acoperi\ul. Am avut `igl[ \i am pus tabl[. Am f[cut ]mbun[t[`iri. De câte ori am ]ntrebat, cei de la Prim[rie tot ne-au spus c[ nu era venit[ documenta`ia ca terenul s[ treac[ din extravilan ]n intravilan”, a spus Constantin V[scu. B[rbatul spune c[ ]n situa`ia sa sunt to`i vecinii din zon[ \i c[ principala problem[ este lipsa re`elei de iluminat. Constantin V[scu sus`ine c[ a avut discu`ii atât cu reprezentan`ii Prim[riei cât \i cu cei ai E.ON, dar pân[ nu se vor elibera autoriza`iile de construc`ie, re`eaua de iluminat nu va fi extins[ ]n acea zon[.

s[ ob`in[ autoriza`ie de construc`ie”, a mai precizat C[t[lin Alexa. (R[zvan Sauciuc)


6

22 iulie 2010

TOPNEWS

Se titularizeaz[ profii. Aproximativ 280 de candida`i ce au luat peste 7 la concursul de titularizare vor afla dac[ vor fi titulari ai sistemului educa`ional boto\[nean \i \coala la care vor preda din anul \colar 2010-2011. }n acest an reprezentan`ii Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) au schimbat loca`ia tradi`ional[ unde aveau loc \edin`ele publice pentru ocuparea posturilor din ]nv[`[mânt. Unde \i când va avea loc aceasta afla`i din www.evenimentuldebotosani.ro.

Ampl[ anchet[ la I|J pentru so`ia lui Carmocanu Anchet[ maraton demarat[ de Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J) pentru a clarifica situa`ia ]n care a fost implicat[ la titularizare Gianina Carmocanu, so`ia fostului inspector \colar general adjunct. Timp de dou[ zile, aproximativ 20 de persoane, membri ai comisiei de organizare \i desf[\urare a concursului, dar \i cea b[nuit[ de tentativ[ de fraud[, au dat explica`ii ]n fa`a unei comisii de anchet[ stabilit[ ]n cadrul Consiliului de Administra`ie al I|J.

Liviu Axinte, rezervat ]n declara`ii Din comisie fac parte trei inspectori \colari, Carmen Nechita, Carmen Prelipcean \i Mihaela Pr[jinariu, al[turi de doi reprezentan`i sindicali, Doina Fodor \i Loredana |u\ter. Pân[ ieri la amiaz[ ]\i prezentase \i Geanina Carmocanu punctul de vedere ]n leg[tur[ cu cele ]ntâmplate. Oficial, declara`iile vor fi f[cute de Ada Macovei, inspector \colar general al I|J, dup[ finalizarea raportului care va ajunge \i la Ministerul Educa`iei. Raportul va fi discutat \i ]n cadrul CA al I|J, unde vor fi stabilite \i m[surile ce trebuie

luate. Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI), este rezervat ]n declara`ii cu privire

la cele ]ntâmplate, inclusiv referitor la decizia de demitere a lui Gheorghe Carmocanu din func`ia de inspector \colar general adjunct. Acesta a men`ionat c[ a\teapt[ s[ vad[ rezultatele oficiale \i finale ale anchetei \i crede c[ este normal ca acti-

vitatea comisiilor s[ dureze mai mult pentru c[ trebuie audia`i to`i cei implica`i.

Carmocanu ap[rat de ~iprigan Mai acid[ \i mai aprig[ ]n declara`ii s-a dovedit a fi Maria ~iprigan, liderul Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar (SIP). Aceasta nu exclude ca demiterea lui Gheorghe Carmocanu s[ aib[ loc ca urmare a unor pozi`ii pe care acesta le-a luat ]n cadrul institu`iei. Mai mult decât atât, liderul SIP nu crede c[ fostul inspector \colar general adjunct s-a dus la Ministerul Educa`iei pentru a ascunde situa`ia, ci pentru a explica ceea ce s-a ]ntâmplat. „Eu cred c[ dl. Carmocanu a incomodat la I|J \i s-a dorit ]nl[turarea sa d i n func`ie”, a spus Maria ~iprigan. Aceasta a men`ionat c[ \i ]n timpul anului \colar Gheor-

ghe Carmocanu a vrut de mai multe ori s[ renun`e la mandatul s[u, dar nu a fost l[sat de c[tre partid. }n opinia liderului SIP, vina cea mai mare pentru ceea ce s-a ]ntâmplat apar`ine comisiei din centrul de examen, care nu trebuia s[-i permit[ candidatei accesul ]n sal[ dup[ ce a ie\it. Cu atât mai mult, Gianina Carmocanu nu trebuia s[ primeasc[ lucra-

rea sub nici un pretext. Nici Daniel Funeriu, ministrul educa`iei, nu a sc[pat de critica liderului SIP Boto\ani. ~iprigan este de p[rere c[ Funeriu a abuzat ]n momentul ]n care a dat ordinul de eliberare din func`ie a lui Gheorghe Carmocanu, ]ntrucât ancheta nu e ]nc[ finalizat[. (Petronela Rotariu)

„Putea fi so`ia pre\edintelui `[rii sau a ambasadorului Statelor Unite” „La nivelul Inspectoratului se deruleaz[ lucr[rile unei comisii de anchet[ care are ca scop clarificarea condi`iilor ]n care s-au ]ntâmplat ]n cadrul examenului de titularizare eventuale, posibile tentative de fraud[ a examenului. }ncepând de pe 20, comisia a desf[\urat activitatea specific[, au fost audia`i to`i membrii, mar`i sear[ audierile finalizându-se dup[ ora 22.00”, Liviu Axinte, lider LSI „Vina o poart[ onorata comisie, care trebuie sanc`ionat[ foarte aspru. Am r[mas foarte contrariat[ de faptul c[ un candidat se poate ]ntoarce s[ ]\i citeasc[ lucrarea. A\a ceva nu e permis. Putea fi so`ia pre\edintelui `[rii sau a ambasadorului Statelor Unite, nu avea ce c[uta ]n sal[ dup[ examen, pentru a-\i analiza lucrarea”, Maria ~iprigan, lider SIP

Dorohoiul na\te un mastodont din fostul DSP „O societate pe ac`iuni trebuie s[ fie pe profit pentru a func`iona. Activele noii societ[`i vor fi preluate de la DSP \i ]n urma unei restructur[ri, vor fi absorbi`i \i o parte din angaja`i. Lucr[m acum la statutul noii societ[`i care estimez c[ va ]ncepe s[ func`ioneze de la ]nceputul lunii octombrie”, Drago\ Popoi, director DSP Dorohoi

La \ase ani de la creare, Direc`ia de Servicii Publice (DSP) din subordinea Consiliului Local Dorohoi, urmeaz[ s[ se desfiin`eze. Activit[`ile prestate de aceasta vor fi preluate de o societate pe ac`iuni cu ac`ionar unic Consiliul Local. Municipalitatea a luat decizia pentru a se putea ]ncadra ]n prevederile OUG 63/2010 care stabile\te maximum de angaja`i din administra`ia local[. La Dorohoi num[rul salaria`ilor Prim[riei \i direc`iilor subordonate este cu aproximativ 60 peste cel prev[zut ]n actul normativ. Drago\ Popoi, directorul DSP spune c[ ]n aceste zile se face o analiz[ a sectoarelor de activitate a direc`iei ]n scopul transform[rii acesteia ]ntr-o societate pe ac`iuni. Aceasta va avea ca domenii de activitate salubrizarea, colectarea \i transportul gunoiului, sta`ia de

sortare \i transfer a gunoiului, activitatea de spa`ii verzi, ecarisaj, administrarea cimitirului \i a Stadionului „1 Mai”, ]ntre`inerea

\i repara`ia drumurilor, iluminatul public, precum \i activit[`ile de la atelierele de repara`ii \i ]ntre`inere. (Dan M[zura\u)


22 iulie 2010 Dedica`ia muzical[ Un ascult[tor sun[ la un post de radio. - Bun[ ziua! - Bun[ ziua! V[ ascult[m.

7 - Am g[sit un portofel care con`ine 15.000 euro \i un buletin de identitate pe numele Popovici Mihai. A\ vrea s[-i ofer o dedica`ie muzical[.

CALEIDOSCOP AGENDA COMERCIANTULUI

Horoscop E Berbec S-ar putea ca ]n prima parte a zilei s[ ave`i mici probleme ]n c[min. V[ recomand[m s[ le trata`i cu calm. Un gest tandru sau o vorb[ bun[ v[ pot ajuta s[ evita`i o ceart[.

K Balan]\ V[ recomand[m s[ nu ]ncepe`i activit[`i noi, pentru c[ ave`i tendin`a s[ v[ gr[bi`i. Ast[zi sunte`i cu capul ]n nori \i risca`i s[ neglija`i problemele importante. Ar fi bine s[ v[ face`i o list[ de priorit[`i.

F Taur Diminea`[ sunte`i obosit \i confuz, cu un sim` practic sc[zut. Evita`i s[ lua`i decizii importante! V[ sf[tuim s[ v[ odihni`i mai mult \i s[ v[ limita`i la activit[`i de rutin[.

L Scorpion De\i cei din jur nu prea v[ apreciaz[ ideile la adev[rata lor valoare, nu este cazul s[ v[ indispune`i. V[ recomand[m s[ nu semna`i documente oficiale \i s[ nu ]ncepe`i afaceri.

G Gemeni Zi favorabil[ ]ntâlnirilor cu prietenii \i cu persoan[ iubit[. Dup[-amiaz[, s-ar putea s[ primi`i o sum[ important[ de bani de la o persoan[ mai ]n vârst[ din familie. Sunt \anse s[ vi se propun[ o colaborare, dar v[ sf[tuim s[ nu v[ pripi`i.

M S\get\tor Diminea`[ v[ lipse\te sim`ul practic \i v[ irosi`i energia. Colegii v[ ]n`eleg \i ]ncearc[ s[ v[ ajute. V[ recomand[m fi`i prudent. Nu refuza`i ajutorul celor din jur!

H Rac Ave`i tendin`a s[ fi`i idealist \i s[ crede`i c[ pute`i rezolva totul, foarte u\or. Fi`i mai realist, ca s[ nu ave`i surprize nepl[cute! Nu ]ncerca`i s[ v[ impune`i punctul de vedere! I Leu S-ar putea s[ fi`i dezam[git, pentru c[ o ]ntâlnire de afaceri nu decurge cum a`i fi vrut. Nu este o zi prea bun[ pentru afaceri, dar pute`i petrece clipe pl[cute al[turi de persoana iubit[. J Fecioar\ De\i ave`i mult[ treab[, ar fi bine s[ mai reduce`i ritmul ]n care munci`i. }n prima parte a zilei, sunte`i tentat s[ cheltui`i cam mult.

N Capricorn Vi se modific[ programul pe nea\teptate, dar schimb[rile sunt de bun augur. Ave`i \ansa s[ face`i cuno\tin`[ cu o persoan[ cu experien`[, care v[ ajut[ ]ntr-o afacere. O V\rs\tor V[ recomand[m s[ nu ]ncepe`i activit[`i noi ast[zi, pentru c[ pute`i s[ v[ lovi`i de obstacole neprev[zute. De diminea`[ s-ar putea s[ v[ ]ncurce planurile câteva drumuri scurte, pe care nu le pute`i evita. P Pe[ti De diminea`[ sunte`i hipersensibil \i agitat, nu v[ sim`i`i ]n apele dumneavoastr[. V[ recomand[m s[ nu lua`i decizii importante, pentru c[ nu ave`i un contact prea bun cu realitatea.

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate angaj[ri * Open Mind Gruppo Isicom (Partener Telecom Italia) angajeaz[ pentru sediile din Ia\i, Cluj, Boto\ani \i Foc\ani – operatori telefonie – vorbitori de limba italian[. Beneficii: pachet salarial ]n continu[ cre\tere, bonuri de mas[ \i bonusuri, câ\tigul imediat de minim 1.000 lei. Pute`i aplica expediind CV-urile dumneavoastr[ la f.petrea@openmindgroup.it sau sunând la num[rul de telefon 0755.018.010. (1852-7) * Necalifica`i la fabric[ produc`ie pavaj. Oferim CAZARE. Punct de lucru: or. Otopeni, str. Libert[`ii nr.8, punct reper GARDEN PLAZA. 1200-1500 lei. Tel. 021.35.10.057. (4)

v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 3 camere, SD, Aleea Parcului, cu fa`a spre p[rcule`ul de joac[, central[ termic[, P+T+G+F, 53 de mp. Pre` 33.000 euro, u\or negociabil. Rela`ii la tel. 0746.889.444. (28)

AGENDA PREST|RI SERVICII

* Vând urgent apartament 2 camere, str. P.Tineretului, pre` negociabil. Rela`ii telefon: 0749.427.651. (1924-6)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând teren intravilan 450 mp C[t[m[r[\ti Deal la strad[, toate utilit[`ile, negociabil. Telefon: 0758.883.599. (1918-1)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând loc de cas[ ]n C[t[m[r[\ti Deal, loc \i peisaj deosebit. Telefon: 0744.373.409. (1901-43)

]nchirieri * }nchiriez garsonier[ zona Grivi`a, semimobilat[. Plata ]n avans pe 3 luni. Rela`ii telefon: 0752.600.775. (1922-2) * Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere situat ]n zona Pia`a Mare, mobilat, gresie+faian`[, apometre \i repartitoare de costuri. Rela`ii la telefon: 0745.858.395. (1923-6)

Joi, 22 iulie 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Lege \i ordine/Martor incomod (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping

17.10 - 18.00 La poarta Europei (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct! (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

22 iulie 2010

ULTIMA OR{ Dup[ gratii pe bune

56% dintre cei peste o sut[ de boto\[neni care au r[spuns la ]ntrebarea din edi`ia online de miercuri cred c[ arestarea elevei de postliceal[ care a strâns bani pentru profesori nu este o decizie exagerat[.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro

Vor fi amenda`i boto\[nenii care \i-au f[cut vil[ f[r[ autoriza`ie?

Vorb[-n v^nt

Nu ]i iau ap[rarea, dar nu se face vinovat de nimic. Am avut o discu`ie cu dl. Gheorghe Carmocanu, care mi-a spus c[ nu se face vinovat cu nimic \i c[ a\teapt[ rezultatul anchetei pentru a-\i putea spune cuvântul. Nu sunt de acord ca so`ul s[ trag[ pentru so`ie Maria ~iprigan, liderul SIP Boto\ani Aveau dreptate unii de la microbuz când spuneau c[ nici tramvaiele nu prea ]\i mai respect[ traseele.

R[mânerea lui Tincu stric[ planurile la FC. Oficialii clubului FC Boto\ani sus`in c[ vânzarea c[pitanului R[zvan Tincu ar fi salvat situa`ia financiar[ \i astfel gruparea local[ ar ]ncheia anul f[r[ datorii. „Dac[ ]l vindeam pe R[zvan Tincu, toate socotelile mele se ]nchideau. Avem nevoie de 26 de miliarde, 11 miliarde d[ Prim[ria, 10-11 miliarde pun eu \i cu ce luam pe Tincu ne acopeream cheltuielile”, a spus Valeriu Iftime. Mai multe despre acest subiect pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Alert[ de la o pisic[ turbat[ Un alt caz de rabie ap[rut ]n jude` a pus ]n alert[ autorit[`ile sanitare. Dup[ cel ]nregistrat luna trecut[ la Havârna, la un câine, mar`i, o comisie de anchet[ de la Direc`ia de S[n[tate Public[ a confirmat un altul, la o pisic[ din Hude\ti. Cazul este monitorizat ]ndeaproape de reprezentan`ii DSP deoarece este al treilea descoperit ]n comun[. Potrivit primelor cercet[ri, pisica turbat[ nu are st[pân \i, din spusele cadrelor

medicale, doar o singur[ persoan[ ar fi intrat ]n contact cu animalul. Doina Botez a declarat c[ la fa`a locului a fost trimis[ o echip[ de cadre medicale pentru a efectua o anchet[ epidemiologic[. De asemenea, persoana care a intrat ]n contact cu animalul turbat va fi trimis[ la Spitalul Municipal Dorohoi pentru a fi internat[. Aceasta va urma un tratament si va fi imunizat[ antirabic. Rabia este o boal[ infec`ioas[. De\i este o boal[ a animalelor, se poate transmite \i la om, prin mu\c[tur[. Primele simptome ale bolii pot s[ apar[ chiar \i dup[ 10 ani, dar \i la patru zile dup[ mu\c[tur[, ]n func`ie de cât de aproape de cap \i cât de sever[ este aceasta. (L. Lupa\cu)

„}n aceea\i comun[, dar ]n localit[`i diferite, de la ]nceputul anului au fost trei cazuri de rabie, dou[ de la pisic[ \i unul de la un câine, toate cu proprietar necunoscut. Acolo este deja un focar \i urmeaz[ s[ se decid[ ce vom face ]n aceast[ situa`ie”, Doina Botez, director adjunct DSP

Ma\ini de 700.000 euro Fotbal cu deficit de la Poli`ia de Frontier[ 100.000 de euro

Investi`ia a fost f[cut[ ]n pers- m[rul lor. }n medie, valoarea unui pectiva posibilii intr[ri a României autoturism din cele mai sus men]n spa`iul Schengen, ]n luna martie a `ionate este de 17.000 euro, ceea ce anului viitor. Autoturismele, de\i ]nseamn[ c[ la Boto\ani au ajuns sunt parcate de aproximativ deja autovehicule de peste o lun[ ]n curtea Inspec700.000 euro. Aderarea toratului Jude`ean al la spa`iul Schengen Poli`iei de Frontier[, are ca efect ridicarea ]nc[ nu au putut fi controalelor ]ntre de autovehicule noi au folosite, pentru c[ frontierele interne primit poli`i\tii de nu a venit de la Buale statelor memfrontier[ boto\[neni cure\ti documentabre Schengen, pentru patrularea la `ia necesar[. Mai fiind creat[ o singrani`[ \i pentru exact, la Boto\ani gur[ frontier[ extercontroalele ]n au venit 18 autotun[ unde controalele teritoriu. risme Volkswagen se desf[\oar[ conform Passat Variant, 24 Volksunui set de reguli clare ]n wagen Transporter Kombi \i materie de vize, migra`ie, dou[ Audi A4. }n perioada urm[- azil, precum \i m[suri referitoare la toare se pare c[ vor mai veni \i alte cooperarea poli`ieneasc[, judiciar[ autoturisme, ]ns[ nu se \tie exact nu- sau vamal[. (D[nu` Rotariu)

44

FC Boto\ani va ]ncheia acest an cu un deficit de aproape 400.000 de lei deoarece bugetul pe care ]l are la dispozi`ie este mai mic decât necesarul minim al cheltuielilor. Cornel |fai`er, pre\edintele clubului, spune c[ suma men`ionat[ reprezint[ ]n totalitate cheltuieli eligibile legate de cazare, deplas[ri, cantonamente \i hrana fotbali\tilor. „Anul acesta avem un deficit de aproape 400.000 de lei. Sunt cheltuieli eligibile care ar putea fi suportate de

la bugetul local sau al Consiliului Jude`ean, dar din p[cate nu avem ace\ti bani. Dac[ \i ]n acest an Consiliul Jude`ean aloca o anumit[ sum[ de bani, puteam ]ncheia anul pe zero”, a spus Cornel |fai`er. Pentru acest an, conducerea FC Boto\ani \i-a stabilit un buget de 2,6 milioane de lei, din care aproximativ 2,2 milioane de lei sunt asigura`i de Consiliul Local, pe de o parte, \i Valeriu Iftime ]mpreun[ cu Cornel |fai`er, de cealalt[ parte. (R. Sauciuc)

Evenimentul de Botosani nr.1667  

Ziarul orasului tau!

Evenimentul de Botosani nr.1667  

Ziarul orasului tau!

Advertisement