Page 1

Pagina 2

CMYK

Scandalul de la Cadastru a schimbat doar inginerul \ef EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 136 (1661) • Miercuri, 14 iulie 2010 • 8 pagini

Reducerile lui Boc `in jude`ul ]n gropi Actele normative prin care institu`iile sunt obligate s[ ]\i diminueze cheltuielile cu 20% la capitolul bunuri \i servicii au consecin`e pline de ciud[`enii. Astfel, Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri va trebui s[ astupe mai pu`ine gropi. Pagina 5

Bacalaurea`ii nu mai sfârâie de de\tept[ciune

Lupt[ politic[ pe \efia spitalelor

Pagina 3

Pagina 6

Mii de hectare de culturi calamitate Pagina 4


2

14 iulie 2010

STARTNEWS Editorial

Dorohoi, epicentrul milei }n sfâr\it, politicienii no\tri de toate culorile au aflat unde-i Dorohoiul pe hart[. Pân[ mai ieri pu`ini \tiau c[ Dorohoiul este al doilea municipiu al jude`ului Boto\ani, era cunoscut doar ca un târg de sorginte evreiasc[ din nordul Moldovei, care a fost \i capital[ pentru 24 de ore a unui fantomatic stat israelit, \i mai pu`ini \tiu c-a fost \i capital[ de jude`. Din acest ora\ \i-au luat zborul mari personalit[`i ale na`iei, atât de ieri, cât \i de azi. Lucian Alecsa Cu p[rere de r[u o spun c[ Dorohoiul a trebuit s[ intre ]n centru aten`iei politicienilor \i opiniei publice prin necazuri, apele unui pârâia\ a reu\it s[ inunde mai mult de opt sute de locuin`e \i s[ ]nghit[ vie`ile a mii de animale \i chiar ale unor oameni. Cu natura nu te po`i pune, când se dezl[n`uie las[ semne adânci ]n sufletele noastre. Celor care conduc destinele ora\ului \i celor care au fost direct implica`i ]n ajutorarea sinistra`ilor nu li se pot repro\a prea multe lucruri, doar c[ primarul de Dorohoi s-a mi\cat cam ]ncetinel, a\a precum gânde\te. Mi se pare ofensator faptul c[ mul`i dintre politicieni au transformat necazurile oamenilor ]ntr-o lupt[ politic[, unde apar dialoguri nefire\ti, pline de repro\uri \i venin ]ntre tab[ra celor de la putere \i tab[ra celor din opozi`ie. La fel de ciudat mi se pare \i faptul c[ politicienii ]\i „epateaz[” fiecare gest caritabil, ca nu cumva s[ treac[ neobservat de pres[ \i de cet[`eni, care peste nu mult timp vor ie\i la vot. Vorba unui hâtru: nu-i cre\tine\te, dar e uman. A\a o fi! Emil Boc a fost de dou[ ori la Dorohoi, promisiunile lui ]ncep s[ se materializeze. |i Elena Udrea a tras cu privirea peste apele ]nvolburate ale Buhaiului. Nici Traian B[sescu nu s-a l[sat mai prejos, \i el a sim`it n[molul sub t[lpi ]n dou[ rânduri. Ce-i drept, ajutoare s-au adus din toat[ `ara, dar pentru sufletele celor oropsi`i nu-i de ajuns. |i apoi, h[rc[teala politic[ le poate accentua durerea, aspect ignorat de politicieni. Iaca, sâmb[t[ \i-a f[cut apari`ia la Dorohoi \i patrulaterul de for`[ al PSD-ului: Victor Ponta, Ecaterina Andronescu, Marian Vanghelie \i Titus Corl[`ean. Nici liberalii nu s-au l[sat mai prejos, au trimis-o pe Norica Neculai. Ce-i drept, f[r[ celebra nepoat[! S-au adus ajutoare, s-au promis bani, dar aceste gesturi \i-au pierdut valoarea ]n momentul când tu, lider de partid, ]n loc s[-`i tragi primarul de aten`ie pentru micile lui bâlbâieli ]n ajutorarea concitadinilor ]ncerci s[-i `ii palma \i s[ arunci pisica ]necat[ ]n ograda altora. Sunt convins c[ Dorohoiul ]n scurt timp va rec[p[ta fizionomia de alt[dat[ \i mai sper s[ nu fie uitat de cei care i-au c[lcat n[molul ]n aceste zile negre.

Calendar cre\tin ortodox 14 M Sf. Ap. Achila; Cuv. Nicodim Aghioritul, Sf. Mc. Just \i Iraclie 15 J Sf. Mc. Chiric \i mama sa Iulita; Sf. Ier. M[rt. Iosif al Tesalonicului; Sf. Vladimir, lumin[torul Rusiei

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

S[n[tate controlat[ pe tichete. Asta pl[nuiau ]n urm[ cu un an autorit[`ile sanitare. Evenimentul de Boto\ani relata atunci despre planurile privind introducerea tichetelor de s[n[tate, ]n condi`iile ]n care \efii sistemului sanitar declarau c[ inten`ioneaz[ s[ implementeze noul sistem de la ]nceputul lunii septembrie 2009. „Furnizorii ]\i vor procura aceste tichete. }n momentul ]n care pacientul merge la medic nu d[ bani. Medicul ]l consult[ \i dac[ se ]ncadreaz[ ]n categoriile de coplat[, ]i d[ un asemenea tichet, care este ]n dublu exemplar. Un tichet va fi la pacient, un tichet r[mâne la medic pentru a fi depus la cas[, care ulterior va deconta serviciul respectiv”, preciza, exact ]n urm[ cu un an, medicul Rodica Hu`uleac, pre\edinta Casei de Asigur[ri de S[n[tate din Boto\ani. Doar persoanele f[r[ venituri, copiii \i pensionarii cu venituri mici nu intrau ]n planurile de punere la plat[ pentru serviciile medicale. 4,2580 lei

3,3845 lei

La un an de la acel moment ]n care autorit[`ile puneau la punct ultimele detalii privind introducerea sistemului de coplat[ la cabinetele medicale, proiectul respectiv tot nu este pus ]n practic[. Asta nu ]nseamn[ ]ns[ c[ asigura`ii de s[n[tate pl[tesc la fel ca \i anul trecut atunci când au nevoie de servicii medicale. S-au introdus alte pl[`i care au f[cut s[n[tatea mai scump[. Asigura`ii pl[tesc atunci când ajung la medicul de familie f[r[ programare, la fel \i la cabinetele medicilor speciali\ti din policlinicile de stat, iar la medicamente au un nou sistem de compensare, care ]i pune s[ scoat[ din buzunar bani mai mul`i dac[ vor s[ se trateze cu medicamente mai eficiente. Ziua: 290C

Noaptea: 190C

|ef nou \i la Statistic[. De pe 8 iulie Direc`ia Jude`ean[ de Statistic[ este condus[ de Ovidiu Mihalache. |i asta deoarece, asemenea altor institu`ii publice deconcentrate, Doina Fedorovici ocupa acest post ilegal, având ]n vedere decizia Cur`ii Constitu`ionale a României de a declara ca fiind neconstitu`ionale cele dou[ ordonan`e prin care au fost ]nfiin`ate posturile de directori coordonatori. Mihalache va coordona activitatea pân[ la organizarea concursului.

Scandalul de la Cadastru a schimbat doar inginerul \ef

Istrate ]\i pierde postul

|eful de la Cadastru a primit o prelungire a mandatului. Mihai Luca era numit cu deta\are pe o perioad[ de un an de zile la conducerea Oficiului de Cadastru \i Publicitate Imobiliar[ (OCPI) Boto\ani, iar pe data de 8 iulie i-a expirat mandatul.

Luca r[mâne director }n baza unei decizii a \efului ierarhic, Mihai Luca a beneficiat, printr-un act adi`ionat, de o prelungire a deta\[rii cu ]nc[ \ase luni de zile. }n ciuda scandalului iscat la nivelul institu`iei cu privire la ni\te sume de bani care ar fi intrat ]n buzunarele unor angaja`i ca urmare a aviz[rii unor documente cerute de boto\[neni, pre\edintele Agen`iei Na`ionale de Cadastru \i Publicitate Imobiliar[ a decis

s[-i prelungeasc[ \ederea la conducerea structurii de la Boto\ani. Totodat[, Dumitru Istrate, cel care ocupa postul de inginer \ef (fiind numit pe aceast[ func`ie cu deta\are din august anul trecut) a fost trecut pe postul de consilier I A. }n aceste condi`ii, conducerea OCPI Boto\ani a f[cut demersuri la Agen`ia Na`ional[ pentru a fi numit[ o alt[ persoan[ pe postul de inginer \ef. (M. Aionesei)

Deliba\ e iar[\i \ef la Direc`ia Agricol[ Cristian Deliba\ a revenit ]n func`ia de director executiv al Direc`iei pentru Agricultur[ \i Dezvoltare Rural[ dup[ mai bine de un an de zile de când p[r[sise acest post. Curtea Constitu`ional[ a anulat dou[ ordonan`e ale Guvernului prin care s-au desfiin`at posturile de directori executivi, fiind ]nfiin`ate cele de directori coordonatori. Cristian Deliba\ a fost numit prin ordin de ministru pe 2 iulie la \efia Direc`iei Agricole, Gheorghe Manole, directorul pus de PDL, dar \i Ovidiu Mihalache, Gheorghe Vl[deanu \i Rodica Sarariu au revenit pe posturile de directori adjunc`i. „Pe 2 iulie am fost numit. Este

un ordin semnat de Ministrul Agriculturi c[ de atunci exercit func`ia de director executiv la Direc`ia Agricol[, ]n baza deciziei Cur`ii Constitu`ionale, pe perioad[ nedeterminat[. S-a revenit la perioada dinaintea ordonan`elor date de Guvern”, a declarat Deliba\. }nainte de a fi schimbat, ]n prim[vara anului trecut, Deliba\ era director pus de PNL de mai bine de un an de zile, sus`inând \i concurs ]n acest sens. Acesta a revenit la \efia Direc`iei Agricole de pe postul de \ef serviciu inspec`ie. }n prim[vara anului trecut, Deliba\ a fost schimbat cu socialdemocratul Claudiu Ad[sc[li`ei, iar dup[ ie\irea PSD de la guvernare, PDL l-a instalat pe func`ie pe Gheorghe Manole. (Monica Aionesei)

„Nu am contestat nimic, am respectat legisla`ia. Dac[ \i azi vine pe fax un ordin prin care trebuie s[ eliberez func`ia, foarte bine, dac[ este legal, respect”, Cristian Deliba\, director DADR


3

14 iulie 2010 |omaj ]n sc[dere. Potrivit buletinului pe luna mai f[cut public de Direc`ia Jude`ean[ de Statistic[, num[rul persoanelor f[r[ loc de munc[ a sc[zut pentru a treia lun[ consecutiv la Boto\ani, ajungând la 10.726, de la 11.636 ]n aprilie. Totu\i, fa`[ de perioada similar[ a anului precedent, num[rul \omerilor este ]n cre\tere. Date fiind ultimele permut[ri de pe pia`a muncii \i rata \omajului s-a diminuat pân[ la 6,9%, fa`[ de 7,5% ]n luna aprilie.

TOPNEWS

Lupt[ politic[ pe \efia spitalelor PSD \i PNL `in cu tot dinadinsul s[ ]\i impun[ membrii lor de partid ]n consiliile de administra`ie ale celor \ase spitale preluate de Consiliul Jude`ean. Dup[ ce, ]n \edin`a extraordinar[ de vineri, alian`a din CJ a propus amendamentul prin care nume\te câte doi membrii PNL \i PSD ]n fiecare CA, acesta va fi sus`inut \i ]n \edin`a ordinar[ de la finele lunii. Mihai ~âbuleac, pre\edintele CJ, nominalizase patru func`ionari din aparatul propriu pentru consiliile de administra`ie ale spitalelor, lucru cu care consilierii jude`eni PSD \i PNL nu au fost de acord. Proiectul de hot[râre a fost astfel amânat pentru \edin`a ulterioar[. „El va fi supus din nou dezbaterii, e ]n conformitate

cu legea, având ]n vedere c[ aceasta specific[ faptul c[ dou[ posturi din consiliul de administra`ie pot fi ocupate de dou[ persoane numite de plen. Dl. pre\edinte a venit cu persoane din structura CJ, ori acest lucru nu este specificat nic[ieri ]n lege, c[ aceast[ structur[ trebuie s[ fie format[ din oameni din aparatul CJ. Cu siguran`[, dac[ ar fi ap[rut aceast[ specifica`ie, nimeni nu ar fi avut nimic de spus”, a declarat C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edintele CJ. Pe lâng[ cei doi membri ce pot fi numi`i de plenul CJ, mai pot face parte doi reprezentan`i nominaliza`i de Direc`ia de S[n[tate Public[ (Ministerul S[n[t[`ii) \i un consilier al pre\edintelui CJ, numit prin dispozi`ie.

„60-70 lei este o sum[ tentant[ pentru a lua parte la decizii?” Vicepre\edintele liberal al CJ a f[cut referire \i la o declara`ie pe

„Practic nu ne dorim ace\ti bani, ci vrem s[ venim ]n sprijinul func`ion[rii acestor spitale ]ntr-o economie de pia`[, e important s[ ai al[turi de tine \i un om de afaceri care \tie s[ ]\i conduc[ afacerea ]n vremuri ]n care financiar e greu”, C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edinte CJ

De`inut ucis de leptospiroz[ Concluziile medico-legale ]n privin`a mor`ii suceveanului ]ncarcerat la Penitenciarul Boto\ani, la sfâr\itul s[pt[mânii trecute, sunt c[ b[rbatul a murit ]n urma unei infec`ii provocate de o leptospiroz[ netratat[. P.M.V., de 26 de ani, ]nchis pentru viol, a murit sâmb[t[ la Spitalul Jude`ean dup[ ce, cu o sear[ ]nainte, fusese adus la spital cu stare general[ de r[u. A fost dus ini`ial la cabinetul medical din Penitenciar, ]ns[ pentru c[ starea sa se ]nr[ut[`ea, a fost transferat la Spitalul Jude`ean. Aici, medicii nu au mai putut face nimic pentru el, infec`ia fiind generalizat[. Fiind vorba de o moarte ]n condi`ii neclare, a fost efectuat[ o necropsie, analizele de laborator confirmând suspiciunile ini`iale. „Cauza decesului a fost o infec`ie provocat[ de leptospiroz[, care nu a fost tratat[”, a declarat Tatiana Ungureanu, prim procurorul adjunct al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani. (D.R.) care consilierul jude`ean PD-L Ada Macovei a f[cut-o ]n plenul \edin`ei de vineri, aceea c[ se dore\te impunerea membrilor de partid ]n CA pentru a beneficia de indemniza`ia aferent[. „Nu a\ vrea s[ ]mi atac colegii, sunt convins[ c[ \tiu foarte bine legea, c[ aceast[ indemniza`ie va fi de pân[ la 1% din retribu`ia managerului. La Spitalul Jude`ean

aceasta e de 8.700 lei, minus cei 25%, iar indemniza`ia poate fi de 0,1% pân[ la 1%. 60-70 lei ]nseamn[. Vi se pare o sum[ tentant[ pentru a merge \i a lua parte la o decizie pentru un spital jude`ean?”, a precizat Lupa\cu. Dintre persoanele nominalizate de PSD \i PNL fac parte oameni de afaceri, ingineri, profesori, economi\ti. (Monica Aionesei)

Bugetari obliga`i s[ fac[ gunoi pe culori Institu`iile vor fi obligate s[ treac[ sticl[. Fiecare unitate va stabili resla colectarea selectiv[ a de\eurilor, ponsabilitatea implement[rii colec]ncepând cu 6 august. Legea t[rii selective ]n cadrul instiprivind colectarea selectitu`iei ]n sarcina unui anv[ a de\eurilor ]n instigajat sau poate delega tu`iile publice a fost aceast[ sarcin[ c[tre publicat[ ]n Monitoter`i. „Prin aceast[ rul Oficial \i urlege se urm[re\te meaz[ s[ intre ]n cre\terea gradude lei este amenda pe vigoare la ]ncepului de informare care o vor pl[ti directorii tul lunii viitoare. \i con\tientizare a institu`iilor unde, din Astfel, ]n fiecare func`ionarilor puluna august, nu se vor institu`ie trebuie s[ blici \i a cet[`ecolecta selectiv existe la nivel de binilor privind manade\eurile. rou \i etaj recipiente gementul de\eurilor folosite pentru colectarea \i colectarea selectiv[ selectiv[. Acestea vor avea dar \i o cre\tere a gradului culori ]n func`ie de tipul de de\eu de reciclare \i valorificare a de\euricolectat: albastru pentru hârtie \i lor colectate selectiv”, a spus Daniel carton, galben pentru de\euri meta- Alexandru, director general adjunct lice \i plastic \i alb sau verde pentru al ANRSC. (R[zvan Sauciuc)

3.000

„}n momentul de fa`[, institu`iile publice au contracte ]ncheiate cu Urban Serv dar colectarea nu se face selectiv. De la intrarea ]n vigoare a legii vor trebui s[ se conformeze toate institu`iile. De controale se va ocupa Garda de Mediu, cea care va aplica \i amenzile ]n cazul ]n care nu se va face colectarea selectiv[ a de\eurilor”, Sorin Grindei, director Agen`ia pentru Protec`ia Mediului „Institu`iile trebuie s[-\i fac[ ]n primul rând o strategie intern[ ]n ceea ce prive\te colectarea selectiv[ a de\eurilor. Noi le vom pune la dispozi`ie pubelele, iar ei vor trebui s[ se ocupe de colectarea selectiv[, iar ]n momentul ]n care ne solicit[ mergem pentru a ridica aceste de\euri. }n momentul de fa`[ avem contracte cu peste 100 de institu`ii publice \i o parte dintre ele ne-au contactat pentru a vedea cum trebuie s[ procedeze”, Gheorghe Pricopi, director general SC Urban Serv SA

Internat[ ]n spital dup[ ce a mâncat etnobotanice Caz ie\it din comun pentru medicii Spitalului Jude`ean. O tân[r[ de 21 de ani a avut ieri nevoie de ]ngrijiri medicale dup[ ce a ]nghi`it o cantitate considerabil[ de substan`e etnobotanice. L.P. a abordat chestiunea etnobotanicelor ]ntr-un mod original. De\i majoritatea tinerilor care cump[r[ aceste substan`e le fumeaz[, tân[ra a preferat s[ le m[nânce. La scurt timp i s-a f[cut r[u, ajungând la „Mavromati” agitat[, confuz[, cu frisoane \i transpira`ie abundent[, medicii dându-\i seama despre ce este vorba. Astfel, au aflat c[ fata mâncase con`inutul unui plic. Pentru c[ starea sa risca s[ se ]nr[ut[`easc[, i-au f[cut imediat sp[l[turi stomacale, treptat starea sa ]mbun[t[`indu-se. Dup[ ce a fost stabilizat[, fiind ]n afara oric[rui pericol, L.P. a fost transferat[ la Spitalul de Psihiatrie pentru a primi ajutor de specialitate. „Sincer nu am mai ]ntâlnit un astfel de caz pân[ acum. Este primul pacient care ajunge la noi dup[ ce a mâncat plante etnobotanice”, a declarat Petric[ R[d[uceanu, medicul \ef al Unit[`ii de Primire a Urgen`elor. (D.R.)

Gata cu ]nmatricularea ma\inilor cu acte false Chitan`a pentru plata taxei de poluare sau certificatul de autenticitate de la Registrul Auto Român nu mai pot fi falsificate de cei care ]\i aduc ma\ini din str[in[tate \i ]ncearc[ s[ le ]nmatriculeze f[r[ a mai achita taxele prev[zute de lege. D[nu` Ciubotaru, \eful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere \i }nmatriculare a Vehiculelor, spune c[ ]n momentul de fa`[ exist[ o leg[tur[ online prin care angaja`ii acestei institu`ii au posibilitatea s[ verifice dac[ persoana care vine s[ ]nmatriculeze un vehicul a f[cut inspec`ia la RAR \i dac[ a pl[tit taxa de poluare. Boto\[nenii apelau la falsificarea documentelor ]n special ]n perioada ]n care dura foarte mult autentificarea \i ITP-ul la Registrul Auto Român. }n cazul taxei de prim[ ]nmatriculare, cum s-a numit ini`ial, \i a celei de poluare, cum este ]n prezent, la aceast[ metod[ apelau cei care aduceau ma\ini cu capacitate cilindric[ foarte mare \i care trebuiau s[ scoat[ din buzunar mii de lei pentru plata taxei. (R.S.)


CMYK

4

14 iulie 2010

TOPNEWS Mii de hectare de culturi calamitate

18.000 de hectare de teren agricol au fost afectate de inunda`ii.

O evaluare f[cut[ la nivelul Direc`iei pentru Agricultur[ \i Dezvoltare Rural[ arat[ c[ peste 8.000 de hectare de teren arabil a fost inundat, peste 6.000 de hectare de p[\uni \i peste 3.000 de hectare de fâne`e. Valoarea estimativ[ a pagubelor se ridic[ undeva la 8 milioane de lei, bani ce ar trebui s[ se reg[seasc[ ]n desp[gubirile acordate boto\[nenilor calamita`i. „La terenuri arabile vorbim ]n mare parte de porumb, soia, floarea soarelui, toate culturile care au fost pe lunca Siretului, Jijiei, Prutului”, a declarat Cristian Deliba\, directorul Direc`iei Agricole. Potrivit acestuia, compromise sunt culturile ]n mod special. }n ce prive\te produc`ia de grâu, Deliba\ a precizat c[ „dac[ ploile nu se opresc, putem vorbi de o depreciere a calit[`ii grâului, dar nu de o scumpire a pâinii. Sunt rezervele statului care pot acoperi”. (M.Aionesei)

„O p[\une poate s[ nu fie afectat[ 100%, decât dac[ s-a produs fenomenul de mâlire, deoarece apa trece \i se regenereaz[, dar nu putem vorbi la fel despre culturile de porumb, floarea soarelui, soia. La soia dac[ a intrat apa este calamitat[”, Cristian Deliba\, director DADR

Dorohoian, vrea \ef la evrei. Profesorul Isidor Iancu, pre\edintele Comunit[`ii Evreie\ti din Dorohoi, candideaz[ ast[zi pentru una din cele 14 func`ii de membru ]n Consiliul de conducere al Federa`iei Comunit[`ilor Evreie\ti (FCER) din România. El va avea un num[r de 45 de contracandida`i din care 21, pre\edin`i de comunit[`i din `ar[. Care este sloganul de campanie al dorohoianului afla`i din www.evenimentuldebotosani.ro.

Explozie a contrabandei cu `ig[ri Cantitatea de `ig[ri de contraband[ confiscat[ ]n prima jum[tate a acestui an de c[tre poli`i\tii de frontier[ boto\[neni este de patru ori mai mare fa`[ de aceea\i perioad[ a anului trecut. Principalul factor care a dus la aceast[ situa`ie este deschiderea unui nou punct vamal, la R[d[u`i Prut. Faptul c[ jude`ul Boto\ani este una din zonele pe unde intr[ majoritatea `ig[rilor de contraband[ ]n România nu mai este o noutate pentru nimeni, ]n satele din apropierea grani`ei contrabanda fiind deja o meserie pentru unii. Alt[ categorie a contrabandi\tilor o formeaz[ cei care c[l[toresc ]n Republica Moldova. Ace\tia ]ncearc[ s[ aduc[ ]n România `ig[ri ascunse ]n bagaje sau ]n ma\in[. Per total, conform datelor poli`i\tilor de frontier[, se pare c[ acest fenomen cap[t[, ]n ciuda eforturilor autorit[`ilor, propor`ii din ce ]n ce mai mari. Astfel, ]n perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2009 au fost confiscate 46.182 de pachete, ]n valoare de 180.291 lei. }n aceea\i perioad[, ]ns[ anul acesta, au fost confiscate 163.978 de pachete, valoarea acestora dep[\ind 655.000 lei. (D[nu` Rotariu)

„Sunt mai mul`i factori care au dus la cre\terea cantit[`ii de `ig[ri confiscate de c[tre angaja`ii Poli`iei de Frontier[. Un aspect este cel al deschiderii unui nou punct vamal la R[d[u`i Prut, foarte mul`i crezând c[ dac[ este un punct deschis recent pot introduce mai u\or `ig[ri ]n `ar[. Alt aspect ar mai putea fi cel al schimb[rii legisla`iei. Fa`[ de anul trecut, acum codul vamal a fost schimbat, \i dac[ marfa dep[\e\te o anumit[ valoare, 10.000 lei, persoanei respective i se ]ntocme\te dosar penal”, Minodora R[cnea, purt[tor de cuvânt IJPF


CMYK

5

14 iulie 2010 Cercetat pentru nerespectarea regimului armelor. Un b[rbat din Corni s-a ales cu dosar penal dup[ ce ]n locuin`a sa a fost g[sit un pistol pentru care nu de`inea autoriza`ie. Descoperirea armei de foc a fost f[cut[ luni de c[tre poli`i\tii din comun[, ]n locuin`a lui Gheorghe I., de 40 ani. Când au f[cut verific[rile, poli`i\tii au dat la locuin`a b[rbatului peste Angela C., concubina acestuia, care le-a prezentat oamenilor legii un pistol cu gaze calibrul 9 mm \i 7 cartu\e nefolosite, despre care femeia a declarat c[ au fost aduse de c[tre b[rbat din Cehia, la ]nceputul anului 2010.

ESEN~IAL

Reducerile lui Boc `in jude`ul ]n gropi Ordonan`a de Guvern prin care se precizeaz[ c[ fiecare institu`ie public[ trebuie s[ ]\i diminueze cheltuielile cu 20% la capitolul bunuri \i servicii are o aplicabilitate plin[ de ciud[`enii. De exemplu, la Boto\ani, Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri (DJDP) va trebui s[ astupe mai pu`ine gropi. La DJDP diminuarea cu 20% a cheltuielilor ]nseamn[ reducerea costurilor pentru repara`ii \i ]ntre`inerile pe drumurile jude`ene, unde \i a\a ]n 2010 bugetul este mult mai mic dec]t ]n anii anteriori. „Dac[ ne mai ia 20% \i plus cei 5% care ]nseamn[ majorarea TVA, deja lucr[rile pe drumuri vor sc[dea. Va trebui s[ reducem suprafe`ele de covor asfaltic, de tratamente, de plomb[ri”, a declarat Romeo Caciuc, directorul executiv al DJDP. Asta ]nseamn[ c[ cei peste 70.000 mp de gropi de pe drumurile jude`ene pentru care s-a propus plombarea nu vor intra ]n repara`ie ]n totalitate. }n 2010, pentru activitatea de repara`ie \i ]ntre`inere a drumurilor jude`ene, s-au pus deoparte 7,3 milioane de lei, ceea ce ]nseamn[ c[ prin reducerea cu 20% mai r[mân doar 6 milioane de lei pentru aceste lucr[ri.

Premierul a promis s[ caute solu`ii |eful DJDP sus`ine c[ la ultima vizit[ a premierului Emil

„Unii cred c[ la noi repara`ii \i ]ntre`inere ]nseamn[ s[ ne repar[m ma\inile, ori la noi obiectivul de activitate este repara`ii \i ]ntre`inere drumuri”, Romeo Caciuc, director executiv DJDP

Disponibiliz[ri la |coala de Arte \i Meserii 16 posturi vor disp[rea din schema |colii de Arte \i Meserii „Ion Pillat”. M[sura va fi luat[ de la 1 septembrie. Datorit[ comas[rii celor dou[ \coli speciale din subordinea Consiliului Jude`ean, lucru petrecut ]n anul \colar 2009-2010, s-a constatat un surplus de personal, atât didactic cât \i nedidactic \i auxiliar. Pentru c[ ]n timpul anului \colar nu pot fi operate modific[ri, abia de la 1 septembrie se va aplica m[sura de restrângere a personalului. }n aceast[ perioad[, atât la nivelul |colii de Arte \i Meserii cât \i la nivelul |colii Populare de Arte se ]ntocme\te planul de \colarizare 2010-2011, ce urmeaz[ a fi aprobat ]n \edin`a ordinar[ de la finele lunii. La |coala Popular[ de Arte nu vor interveni modific[ri deoarece managerul Liviu Andronic abia este instalat ]n func`ie.

Poli`ist cercetat pentru neglijen`[ ]n serviciu

Boc la Boto\ani s-a pus aceast[ problem[. „Mi-a promis (n.r., premierul Emil Boc) c[ va discuta ]n \edin`a de Guvern ce alte solu`ii de reducere sunt, nu neap[rat pe repara`ii”, a mai spus Caciuc. }n urm[ cu o s[pt[mân[, DJDP a mai fost v[duvit[ de 440.000 lei de la capitolul cheltuieli de personal, banii fiind direc`iona`i prin Consiliul Jude`ean c[tre prim[riile unde inunda`iile au afectat casele oamenilor. |eful CJ a precizat c[ suma provine tot din economiile cerute de Guvern, de diminuare a salariilor cu 25%.

„S-a sesizat c[ este o gre\eal[ \i au promis c[ vor ]ndrepta” C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean, a confirmat faptul c[ problema de la Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri a fost transmis[ premierului Emil Boc când a venit la Boto\ani \i urmeaz[ s[ se opereze modific[ri ]n a\a fel ]ncât s[ nu fie afectat[ partea de repara`ii \i ]ntre`inere de drumuri. „S-a sesizat c[ este o gre\eal[ \i au promis c[ vor ]ndrepta. Vom vedea. Este destul de afectat[ infrastructura, mai ales c[ ]n aceast[ perioad[ am avut \i

|i la drumuri na`ionale repara`ii mai pu`ine |i la nivelul Sec`iei Drumuri Na`ionale urmeaz[ s[ se fac[ reducerile cu 20%. Vasile Gherase, \eful Sec`iei, a precizat c[ partea de repara`ii \i ]ntre`inere va avea de suferit. Unitatea ]\i planificase ca ]n acest an s[ cheltuiasc[ circa 12 milioane de lei. „Evident c[ nu vom reu\i s[ ne ]ncadr[m ]n planificarea ini`ial[, vor fi efecte devaforabile ]n ce prive\te repara`iile pe partea carosabil[. |i pe lâng[ asta, \i TVA s-a majorat, ceea ce face costurile mixturii asfaltice mai crescute”, a declarat Gherase.

inunda`ii. Sper[m ca Guvernul s[ revin[ \i s[ scoat[ din capitolul respectiv aceste servicii. Lucr[rile sunt afectate de dou[ decizii nu foarte corecte, o dat[ 20% din bunuri \i servicii \i o dat[ majorarea TVA cu 5%. Practic DJDP pierde imens prin aceste dou[ decizii nu foarte bune”, a declarat vicele CJ. |i la nivelul aparatului propriu al CJ se vor face reduceri cu 20%, urmând a se t[ia din consumul de carburan`i, furnituri de birou, abonamente telefonice etc. „Pe ultimul trimestru vom avea mai pu`ini bani, bugetul va fi restrâns cu 20%”, a mai precizat Lupa\cu. (Monica Aionesei)

Moartea tragic[, ]n luna aprilie, a comisarului \ef Cristian Vieru mai face o victim[, colateral[. Comisarul \ef Vieru, angajat al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean, s-a sinucis cu aproximativ trei luni ]n urm[ ]n biroul s[u, ]mpu\cându-se ]n cap. }n urma acestui tragic eveniment, un agent de poli`ie este cercetat pentru neglijen`[ ]n serviciu. Fa`[ de agentul Constantin Vieru, procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani au ]nceput urm[rirea penal[ pentru s[vâr\irea infrac`iunii mai sus amintite, ]n urma anchetei stabilindu-se c[, din neglijen`[, a mijlocit accesul c[tre arma de foc a comisarului \ef. Potrivit Codului Penal, neglijen`a ]n serviciu se pedepse\te cu ]nchisoare de la trei luni la trei ani sau cu amend[. (D.R.)

Garaj incendiat de copii Jocul copiilor cu focul i-a provocat pagube de aproximativ 30.000 lei unei familii din municipiul Boto\ani. Luni sear[, angaja`ii Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ au fost anun`a`i c[ iese fum dintr-un garaj situat pe Calea Na`ional[. La fa`a locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Deta\amentului de Pompieri, cu o autospecial[. Când pompierii au ajuns la fa`a locului ardeau mai multe bunuri depozitate ]n garaj, existând pericolul de extindere \i la celelalte construc`ii din apropiere. Incendiul a fost stins ]n mai pu`in de 15 minute. Fl[c[rile au distrus mai multe bunuri depozitate ]n garaj, printre care \i mobil[ de dormitor, o mas[, parchet melaminat \i nou[ cauciucuri de iarn[, pagube estimate la aproximativ 30.000 de lei. }n urma cercet[rilor f[cute de pompieri s-a stabilit c[ incendiul a fost provocat de jocul unor copii cu focul. (D.R.)


6

14 iulie 2010

TOPNEWS Bacalaurea`ii nu mai sfârâie de de\tept[ciune

Promovabilitate pe jude`e Suceava - 88,94% Bihor - 87,48% Hunedoara - 86,55% Arad - 86,39% Neam` - 85,59% .... Boto\ani - 82,46% .... Ia\i - 55,82% C[l[ra\i - 55,24% Dâmbovi`a - 53,28% Gala`i - 52,74% Ialomi`a - 48,87% Publicitate

„Nu a mai fost proba de educa`ie fizic[ \i probele orale, unde se luau note mari \i care ajutau la media final[ a candidatului, iar asta cre\tea \i num[rul candida`ilor cu medii peste \ase \i a procentajului de promovabilitate. Nu putem compara rezultatele din acest an cu cele din anii trecu`i. Probabil, la o medie a probelor scrise, procentajul de promovabilitate ar fi acela\i”, Ada Macovei, inspector \colar general

Rezultate slabe ale candida`ilor boto\[neni la bacalaureatul din aceast[ prim[ sesiune de examen. Dac[ pân[ ]n acest an rezultatele elevilor clasau jude`ul Boto\ani ]n top cinci la nivel na`ional, ]n acest an el este situat undeva la mijlocul clasamentului. Procentajul de promovabilitate de 82,46% este cu aproximativ \ase procente mai mic fa`[ de cel ]nregistrat la nivelul jude`ului Suceava, primul ]n clasamentul na`ional. Anul trecut au reu\it s[ promoveze bacalaureatul 97,10% dintre candida`ii boto\[neni, iar ]n 2008 au fost admi\i 96,69%. }n urma centraliz[rii datelor preluate din teritoriu, rata de promovare ]nregistrat[ la sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat din acest an, dup[ solu`ionarea contesta`iilor, este de 69,30% la nivel na`ional, cu 12,17 puncte procentuale sub cea din 2009, când 81,47% dintre candida`i au promovat bacalaureatul. (Petronela Rotariu)

Start la titularizare. Azi se d[ b[t[lia pentru un post de titular ]n sistemul educa`ional boto\[nean. Peste 1.000 de candida`i sper[ ca din septembrie s[ aib[ un loc de munc[ sigur. Concuren`a ]\i spune cuvântul ]n condi`iile ]n care ]nv[`[mântul este singurul sistem bugetar care face angaj[ri. Am[nunte despre titularizarea 2010 citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Anchet[ ]n pas de melc la Co`u\ca Anchet[ ]ntârziat[ la Grupul |colar Co`u\ca pentru explicarea e\ecului elevilor ce au sus`inut examenul de bacalaureat. Din cei 22 de candida`i de la Co`u\ca ce s-au ]nscris la bacalaureat, au fost prezen`i 21. Dintre ace\tia, nici unul nu a promovat probele examenului, cea mai mare medie a unui absolvent fiind de 5,95. Ada Macovei, inspector \colar general, a purtat pân[ acum o discu`ie cu directorul unit[`ii Felix Arot[ri`ei. De\i acestuia i-au fost cerute o serie de documente privitoare la elevi, inclusiv catalogul cu situa`ia \colar[, acestea nu au ajuns ]nc[ la Inspectoratul |colar. „Am vorbit cu el \i i-am solicitat s[ aduc[ documenta`ia \colii pentru a vedea evolu`ia acestor elevi ]n timpul anului \colar. Pân[ acum nu a ajuns nici un act la noi. Nu este explicabil cum nici un copil nu a trecut bacalaureatul”, a spus Ada Macovei. (Petronela Rotariu)

Publicitate


14 iulie 2010 S^rma ro\ie Doi electricieni pe un st^lp de ]nalt[ tensiune. Unul din ei vede o b[tr^nic[ trec^nd pe acolo \i i se adreseaz[: - Ne da`i, v[ rog frumos,

7 s^rma aia ro\ie? B[tr^nica ridic[ s^rma \i le-o d[, la care electricianul ]i spune celuilalt: - Vezi, `i-am zis eu c[ aia ro\ie e nulul!?

CALEIDOSCOP AGENDA COMERCIANTULUI

Horoscop E Berbec Gra`ie intui`iei, g[si`i o solu`ie original[ la o important[ problem[ de serviciu. Pentru a o aplica, ]ns[, ar trebui s[ face`i ore suplimentare. V[ sf[tuim s[ nu ezita`i, pentru ca munca o s[ v[ fie apreciat[.

K Balan]\ Diminea`[ v[ ]mbun[t[`i`i sim`itor situa`ia financiar[. S-ar putea s[ primi`i o mo\tenire sau plat[ pentru o lucrare ]ncheiat[ de curând. Pute`i s[ face`i investi`ii \i s[ v[ contura`i planuri de viitor.

F Taur Este posibil s[ ave`i probleme cu banii, dar v[ sf[tuim s[ nu dispera`i, pentru c[ dup[-amiaz[ vi se ofer[ o \ans[ nea\teptat[. O rud[ apropiat[ v[ propune o colaborare pe termen lung.

L Scorpion V[ sim`i`i ]n form[ \i sunte`i hot[rât s[ profita`i de situa`ie. Pute`i avea succes ]n afaceri, ]n c[l[torii \i pe plan sentimental. Reu\itele de la serviciu v[ entuziasmeaz[, iar cu s[n[tatea nu ave`i nici un fel de probleme.

G Gemeni S-ar putea s[ ave`i dificult[`i pe plan sentimental \i s[ fi`i nevoit s[ lua`i o decizie important[. Este o zi favorabil[ studiului. De asemenea, pute`i s[ v[ valorifica`i cuno\tin`ele teoretice acumulate pân[ acum.

M S\get\tor Pe plan social \i profesional, pot avea loc schimb[ri importante. La serviciu sunte`i apreciat pentru stilul de lucru. Nu neglija`i rela`iile sentimentale!

H Rac Ave`i \anse s[ rezolva`i cu bine o problem[ sentimental[. Diminea`[, un prieten v[ propune s[ v[ asocia`i ]ntr-o afacere pe care a ]nceput-o de curând. V[ sf[tuim s[ accepta`i.

N Capricorn S-ar putea ca ]n familie s[ apar[ tensiuni din cauza problemelor financiare. Nu v[ l[sa`i demoralizat! Ca s[ evita`i un scandal, v[ recomand[m s[ fi`i mai atent la ce spune`i.

I Leu Diminea`[ s-ar putea s[ fi`i nemul`umit pentru c[ vi s-a anulat o delega`ie. V[ sf[tuim s[ nu v[ enerva`i. Oricum, nu este o zi favorabil[ c[l[toriilor lungi.

O V\rs\tor Sunte`i apreciat ]n societate, dar \i ]n familie. Pentru a ]ncheia o afacere avantajoas[, v[ sf[tuim s[ v[ folosi`i farmecul personal.

J Fecioar\ Pe plan profesional, schimb[ri ]n bine: fie g[si`i un alt loc de munc[, mai bine pl[tit, fie sunte`i avansat. Partenerul de via`[ nu este ]ncântat, pentru c[ va trebui s[ munci`i mai mult.

P Pe[ti Inten`iona`i s[ porni`i o afacere, dar ave`i de f[cut mai multe drumuri, pentru acte. Dup[-amiaz[ v[ preg[ti`i s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie ]mpreun[ cu un tân[r din familie.

AGENDA PREST|RI SERVICII

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate angaj[ri * Open Mind Gruppo Isicom (Partener Telecom Italia) angajeaz[ pentru sediile din Ia\i, Cluj, Boto\ani \i Foc\ani – operatori telefonie – vorbitori de limba italian[. Beneficii: pachet salarial ]n continu[ cre\tere, bonuri de mas[ \i bonusuri, câ\tigul imediat de minim 1.000 lei. Pute`i aplica expediind CV-urile dumneavoastr[ la f.petrea@openmindgroup.it sau sunând la num[rul de telefon 0755.018.010. (1852-13)

nic pentru ]ntre`inerea \i repararea autovehiculelor”, propus a fi amplasat ]n satul Vl[deni, com. Vl[deni, jud. Boto\ani. Informa`iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Boto\ani, din mun. Boto\ani, b-dul Mihai Eminescu nr. 44 \i la sediul Prim[riei Fl[mânzi, din ora\ul Fl[mânzi, jud. Boto\ani, ]n zilele de lunivineri, ]ntre orele 8.00-16.30. Observa`iile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Boto\ani. (1916-1) * S.C. MA|INU~A TH SRL, anun`[ publicul interesat asupra depunerii solicit[rii de emitere a

* Vând apartament 2 camere, zon[ lini\tit[, str. Dimitrie Negreanu. Pre` 30.000 Euro. Telefon: 0768.736.665; 0763.899.636. (1915-1)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Miercuri, 14 iulie

v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p)

acordului de mediu pentru proiectul „Construire atelier repara`ii auto, depozit piese \i dezmembr[ri auto \i ]mprejmuire teren”, propus a fi amplasat ]n loc. C[t[m[r[\ti Deal, com. Mihai Eminescu, jud. Boto\ani. Informa`iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Boto\ani, din mun. Boto\ani, b-dul Mihai Eminescu nr.44 \i la sediul titularului, din loc. C[t[m[r[\ti Deal, jud. Boto\ani, ]n zilele de luni-vineri, ]ntre orele 8.00-16.30. Observa`iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Boto\ani. (1917-1)

10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Lec`ia de s[n[tate (r) 11.30 - 12.30 Agenda economic[ (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping

17.10 - 18.00 Lege \i ordine/Martor incomod (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p)

anun`uri mediu * S.C. CONSTANT BOGDI S.R.L. anun`[ publicul interesat asupra depunerii solicit[rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Atelier meca-

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

14 iulie 2010

ULTIMA OR{ Rate m[rite de criz[

Trei din patru boto\[neni care au r[spuns la sondajul din edi`ia electronic[ de mar`i pl[tesc rate mai mari de la declan\area crizei economice.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro Va face mai mult pentru Spitalul Jude`ean medicul Mimor decât medicul Enache?

Vorb[-n v^nt

Unii cred c[ la noi repara`ii \i ]ntre`inere ]nseamn[ s[ ne repar[m ma\inile, ori la noi obiectivul de activitate este repara`ii \i ]ntre`inere drumuri Romeo Caciuc, director executiv DJDP Greu \i cu fotbalul [sta, unii alearg[, al`ii dau indica`ii, iar restul tund iarba.

B[trân[ captiv[ ]n propria cas[, salvat[ de pompieri. Mar`i, pompierii boto\[neni au avut o interven`ie contracronometru pentru salvarea unei b[trâne, c[reia dup[ ce i s-a f[cut r[u, a r[mas captiv[ ]n propria cas[. }n jurul orei 10.00, vecinii Nataliei M., ]n vârst[ de 88 ani, din municipiul Boto\ani, au solicitat sprijinul angaja`ilor Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ pentru a intra ]n locuin`a femeii. Ce s-a ]ntâmplat mai departe afla`i accesând www.evenimentuldebotosani.ro.

FC Boto\ani pleac[ la munte FC Boto\ani pleca ast[zi la Câmpulung Moldovenesc, unde va sus`ine stagiul de preg[tire montan de 10 zile. }n afara juc[torilor pe care antrenorul principal Cristi Popovici i-a p[strat ]n lot, ]n cantonamentul de la Câmpulung vor mai merge Eduard Sandu (CFR Pa\cani), Andrei Letos (Avântul Albe\ti), Florin Bud (FC Olimpia Satu Mare), Cristian Ungureanu (Concordia Chiajna), Ionu` Matei (Poli Timi\oara) \i Ionu` Chiriac (Petrotub Roman), to`i veni`i ]n aceast[ var[ la preg[tire.

Un singur amical ]n cantonament }n cantonament FC Boto\ani

va sus`ine un joc amical contra fostei divizionare A Ceahl[ul Piatra Neam`. Ini`ial, meciul a fost programat pe data de 21 iulie dar e posibil s[ se modifice aceast[ dat[. „Vom avea un amical la Câmpulung cu Ceahl[ul Piatra Neam`, dar ]nc[ nu \tiu data. Cei de la Ceahl[ul vor veni la Câmpulung \i a\tept[m s[ vedem când vor stabili ei, pentru c[ noi oricum vom fi acolo”, a afirmat tehnicianul boto\[nean. Tot ]n stagiul de preg[tire de la Câmpulung, oficialii clubului FC Boto\ani vor stabili \i programul urm[toarelor meciuri amicale, urmând a avea discu`ii inclusiv cu conduc[torii Politehnicii Ia\i. (R[zvan Sauciuc)

„}n cantonament voi lua 24 de juc[tori. }n mare parte sunt juc[torii pe care i-am avut \i ]n sezonul trecut, la care se adaug[ cei care au fost ]mprumuta`i \i cei nou veni`i. Singurul juc[tor care ar putea veni ]n cantonament este David, ]n cazul ]n care ]\i rezolv[ problemele. }n mare parte sunt mul`umit de lot \i cred c[ putem realiza obiectivul propus”, Cristi Popovici, antrenor principal FC Boto\ani „Noi ne dorim s[ avem câte dou[ meciuri cu Ceahl[ul \i Poli Ia\i. Cu cei de la Ceahl[ul am discutat \i urmeaz[ s[ vorbim \i cu cei de la Ia\i. }n func`ie de aceste meciuri, vom mai programa ]nc[ dou[trei amicale. Eu ]mi doresc ca ultimul joc de preg[tire s[ fie pe Municipal”, Dumitru Brânz[, director executiv FC Boto\ani

Preparator fizic de la Kuban Krasnodar prin Boto\ani Fostul preparator fizic al FC Boto\ani \i Unirea Urziceni, ]n prezent la forma`ia din Liga a II-a rus[ Kuban Krasnodar, a revenit acas[, profitând de pauza inter competi`ional[. Chiar dac[ este ]n vacan`[, fostul preparator fizic al FC Boto\ani nu a stat departe de gazon, preferând s[ vin[ la Stadionul Municipal pentru a face mi\care \i pentru a se re]ntâlni cu fo\tii colegi de la gruparea local[. Petru L[z[rescu spune c[ ]n Rusia nivelul ligii secunde nu este unul foarte ridicat, a\a cum se a\tepta ]n momentul ]n care a ales s[ mearg[ ]mpreun[ cu tehnicianul Dan Petrescu la aceast[ forma`ie. }n schimb, pentru

cele dou[ locuri care asigur[ ]n urm[torul sezon prezen`a ]n prima lig[ se lupt[ nu mai pu`in de \ase echipe. L[z[rescu a ad[ugat c[, ]n cazul ]n care echipa va ]ndeplini obiectivul \i va promova ]n prima lig[, lucrurile se vor schimba \i se vor face achizi`ii importante de juc[tori. (R[zvan Sauciuc)

„Nivelul nu este unul foarte ridicat dar sunt \ase echipe care se bat la promovare. Noi suntem la finalul turului pe primul loc cu un avans de dou[ puncte fa`[ de locul doi \i cinci puncte fa`[ de locurile 3-6. }nc[ nu suntem promova`i. Totul depinde de cum vom ]ncepe returul”, Petru L[z[rescu, preparator fizic

Patru medalii la Campionatul Na`ional de Atletism Liceul cu Program Sportiv \i-a mai trecut ]n palmares ]nc[ patru medalii la Campionatul Na`ional de Atletism, competi`ie desf[\urat[ la sfâr\itul s[pt[mânii trecute ]n Bucure\ti. Andreea Huzum, sportiv[ preg[tit[ de Constantin Nacu, a reu\it s[ cucereasc[ din nou medalia de aur ]n proba de aruncarea a greut[`ii, ]n timp ce la aruncarea discului s-a clasat pe pozi`ia a treia. De asemenea, Roxana Osolinschi, eleva antrenoarei Mihaela Ungureanu, a terminat proba de 5 kilometri mar\ pe locul doi, iar Andrei Frumuz a cucerit medalia de bronz ]n proba de 200 de metri plat. „Sunt rezultate foarte bune ob`inute la aceast[ final[. }n plus, putem spune c[ am ob`inut un rezultat istoric, prima medalie ]ntr-o prob[ de vitez[ dup[ aproape 40 de ani. }n afara medaliei la 200 de metri plat, Andrei Frumuz a fost foarte aproape de a urca pe podium \i ]n proba de 100 de metri plat, unde a terminat concursul pe locul patru”, a spus Daniela Macovei, coordonatorul sec`iei de atletism la LPS Boto\ani. (R.S.)

Evenimentul de Botosani nr.1661  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you