Page 1

Pagina 2

CMYK

Finan`ist trimis ]n judecat[ pentru luare de mit[ EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 131 (1656) • Miercuri, 7 iulie 2010 • 8 pagini

Criza las[ prim[riile pe uscat Criza a lovit crunt prim[riile. Doar 18 din tot jude`ul au reu\it s[-\i realizeze planul de ]ncas[ri ]n prima jum[tate a anului. Celelalte 53 de comune, cinci ora\e \i dou[ municipii au avut venituri sub ceea ce \i-au estimat. Pagina 5

Pagina 3

Peste 16 miliarde ]mp[r`ite localit[`ilor lovite de inunda`ii

Sinistra`i trata`i cu promisiuni la Boto\ani Pagina 4

Bacalaurea`ii de la Economic scap[ de reluarea examenelor

Pagina 6


2

7 iulie 2010 Primarul, sup[rat pe boto\[nenii care nu vor s[ munceasc[. C[t[lin Flutur a declarat ca ]ncas[rile din taxe \i impozite locale au fost bune, o sc[dere ]nregistrând doar ]ncas[rile din impozitul pe venitul global, deoarece mul`i boto\[neni sunt ]n \omaj chiar dac[ locuri de munc[ sunt ]n construc`ii \i confec`ii. Ce exemple de firme cu dificult[`i ]n angajare a dat edilul \ef afla`i accesând www.evenimentuldebotosani.ro.

STARTNEWS Editorial

Pumnul \i palma Nu voi face referire la romanul „Pumnul \i palma” al culturnicului ceau\ist Dumitru Popescu, botezat de c[tre scriitori „Dumnezeu” pentru influen`a pe care o avea asupra lui Nicolae Ceau\escu \i pentru faptul c[ el era cel care t[ia \i spânzura ]n materie de cultur[, ci voi transla sintagma „pumnul \i palma” ]n spa`iul politic actual \i voi relata meciul de box la care am fost supu\i dup[ brambureala din ‘89. Dup[ cum se vede, Lucian Alecsa românul e groggy, e la p[mânt, abia de mai respir[, doar... Dumnezeu ]l mai poate salva. Nu v[ gândi`i la Dumitru Popescu-Dumnezeu, gurile rele spun c-ar fi ramolit, senil \i nu mai e ]n stare de nimic, ci doar la divinitate. Din ‘90 ]ncoace, ai no\tri politicieni ne `in numai ]n \uturi, pumni \i palme. Mai ]ntâi Ion Iliescu \i ai lui neobol\evici ne-au dat la gioale, pân[ când ne-au ]nvine`it de tot. A urmat profesorul de karate Emil Constantinescu, care s-a vrut occidental, el a mers pe principiul c[ orice \ut ]n fund e un pas ]nainte. |i uite a\a nea `inut vreo patru ani, dar de ]naintat am ]naintat precum melcul. Apoi au venit iar[\i t[tuca Ilici \i Ady Bombonel care ne-au urcat ]n ring folosindu-ne drept sparing-partener. Cum ]ndr[znea cineva s[ scoat[ vreun `ip[t, cum se trezea cun ghiont dup[ ceaf[, pân[ când \i multora din mass-media li s-a pus pumnul ]n gur[. Din 2004 am intrat pe mâinile unui matelot, acesta ne-a luat tare din prima zi, obi\nuit cu marea a ]ntins velele l[sându-ne o bun[ bucat[ de timp ]n b[taia vântului, f[r[ nici o busol[, aceasta fiind confiscat[ de C[lin Popescu T[riceanu pentru petrolierul lui Dinu Patriciu. Dup[ cum vede`i, situa`ia a fost plin[ de ]mbârlig[turi. Apoi, timp de un an, ne-au `inut ]n pumni to`i politicienii, cu mic cu mare, avându-l pe Emil Boc la ]naintare. Nu ne-a fost deloc bine, am umblat din cro\eu ]n cro\eu pân[ ce am fost pu\i la p[mânt. Dup[ ce matelotul s-a v[zut cu al doilea mandat au r[mas doar doi s[ ne articuleze. El \i Boc, adic[ Pumnul \i Palma, de care f[ceam vorbire ]n titlul editorialului. Traian B[sescu, c[-i mai n[zdr[van, ne articuleaz[ de zor. Ba câte un pumn ]n plex, ba câte o direct[ la ficat, de vedem zilnic stele verzi. |tim s[ r[spundem doar cu vaite. Apoi vine premierul \i ne ]ndreapt[ cu câte o palm[ de mângâiere peste sc[fârlie, de ne `iuie urechile câte o s[pt[mân[. Cic[ aceste impulsuri nu ne sunt aplicate cu r[utate, ci doar spre a ne ame`i ni`el \i a trece mai u\or peste criz[. Cine \tie dac[ au dreptate. Mul`i dintre noi au ajuns s[ regrete via`a cazon[ din timpul lui Ceau\escu. Acest aspect ar trebui s[ dea de gândit fiec[rui româna\ care are curajul s[ mai r[mân[ ]n aceast[ `ar[.

Calendar cre\tin ortodox 7 M Cuv. Toma din Maleon; Cuv. Acachie cel de la Scara; Sf. M. Mc. Chiriachi 8 J Sf. M. Mc. Procopie \i Teodosia; Sf. Mc. Epictet \i Astion

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Anul trecut pe vremea asta, Ministerul Educa`iei cerea o recorectare, prin sondaj, a lucr[rilor de la bacalaureatul din Boto\ani, scria atunci Evenimentul de Boto\ani. Asta dup[ ce procentul de promovabilitate situa Boto\ani pe locul II la nivel na`ional. Ecaterina Andronescu, pe atunci ministru al Educa`iei, anun`a c[ se va recurge la verificarea prin sondaj a lucr[rilor ]n jude`ele unde promovabilitatea a fost foarte mare. „Sunt câteva jude`e care de ani de zile ob`in rezultate de top, s[ spunem a\a. Este o realitatea la care nu trebuie s[ asist[m f[r[ s[ verific[m, s[ vedem dac[ este corect[ sau nu”, anun`a atunci Ecaterina Andronescu. Cu 97,1%, jude`ul Boto\ani era ]ntrecut la promovabilitatea de la bacalaureat doar de Mehedin`i. „Sper ca ]n urma reevalu[rii, notele candida`ilor s[ nu sufere diferen`e notabile, iar cadrele didactice boto\[nene s[ fi corectat obiectiv”, declara atunci Gheorghe Carmocanu, pre\edintele comisiei de bacalaureat. Chiar \i la acea rat[ ridicat[ a promovabilit[`ii, 4,2393 lei

3,3687 lei

Finan`ist ]n instan`[ pentru luare de mit[ Inspectorul fiscal care a fost prins ]n flagrant la ]nceputul acestui an ]n timp ce lua mit[ 300 de lei a fost trimis ]n judecat[ de procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani. }n data de 5 ianuarie Todireanu a fost surprins ]n flagrant ]n timp ce a primit 300 de lei de la o persoan[ fizic[ autorizat[ din municipiul Boto\ani, banii reprezentând diferen`a de la suma de 700 de lei pretins[ ]n luna decembrie 2009 pentru a nu proceda la sanc`ionarea contraven`ional[ a agentului economic. Potrivit anchetatorilor, agentul economic nu era dotat cu cas[ de marcat fiscal[ \i inspectorul fiscal f[\urarea opera`iui-ar fi propus anilor de prindere cestuia s[-l \i surprindere scape de a]n flagrant a menda de inspectorului 8.000 de au participat de lei era amenda pe care, lei. Fla\i cadre ale conform anchetatorilor, grantul s-a Serviciului Florin Cristian Todireanu, f[cut la dede Investiinspector ]n cadrul Innun`ul pergare a Frauspec`iei Fiscale Bosoanei fizice delor, precum to\ani, amenin`a \i s-a realizat \i ale Servic[ o aplic[. ]n fa`a Direc`iei ciului Jude`ean Generale a Finande Informa`ii \i `elor Publice. La desProtec`ie Intern[. Ins-

8.000

Criminalul de 15 ani, trimis ]n judecat[ Adrian a ]njunghiat-o pe |tefania pe o potec[ din |tiubeni

plouase cu contesta`ii din partea absolven`ilor. Peste 500 de candida`i ceruser[ recorectarea lucr[rilor. Ministrul de atunci al Educa`iei s-a `inut de cuvânt. Prin sondaj au fost recorectate zeci de lucr[ri, la multe ]nregistrându-se diferen`e destul de mari ]ntre notele de pe plan local \i cele de la recorectarea ministerial[. Asta nu a schimbat situa`ia, elevii au r[mas cu notele ini`iale, iar profesorilor corectori li s-au g[sit scuze. La un an de la bacalaureatul „glorios” din 2009, Boto\ani nu se mai afl[ ]n „topul na`ional” ]n privin`a promovabilit[`ii. Dar un alt scandal scoate ]n prim plan bacalaureatul boto\[nean: o anchet[ penal[ vizând o suspiciune de fraud[ la Colegiul Economic. Ziua: 230C

Noaptea: 160C

pectorul fiscal a fost suspendat din func`ie pe timpul anchetei. Conform Codului penal, infrac`iunea de luare de mit[ se pedepse\te cu ]nchisoare de la trei la 12 ani \i interzicerea unor drepturi. ]ns[, dac[ fapta a fost s[vâr\it[ de un func`ionar cu atribu`ii de control, cum este cazul de fa`[, se pedepse\te cu ]nchisoare de la trei la 15 ani \i interzicerea unor drepturi. (D[nu` Rotariu)

Pu\tiul de numai 15 ani din |tiubieni, care ]n ciuda vârstei fragede a comis o crim[ cu sânge rece, a fost trimis ]n judecat[ de procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani, riscând s[ stea ]n spatele gratiilor ani buni.

La sfâr\itul lunii mai, Adrian Amur[ri`ei, cunoscut cu afec`iuni psihice, a ]ntâlnit-o pe o potec[ din sat pe |tefania Balan \i brusc \i-a amintit c[ p[rin`ii ei ]l jigneau. Atunci, din dorin`a de a se r[zbuna, a scos cu`itul \i a lovit-o pe feti`[ ]n piept, copila murind pe loc. Dup[ comiterea faptei, Amur[ri`ei a fost internat la Spitalul de Psihiatrie, unde s-a stabilit c[, de\i sufer[ de afec`iuni psihice, are discern[mânt. La finalizarea cercet[rilor, procurorul de caz al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani a decis trimiterea sa ]n judecat[, pentru s[vâr\irea infrac`iunii de omor calificat. Fiind minor ]ns[, va avea parte de clemen`[ ]n fa`a legii, riscând o pedeaps[ ]njum[t[`it[ fa`[ de un adult, adic[ ]ntre \apte \i 12 ani de ]nchisoare. }n acela\i timp, mama minorului, Nicoleta Amur[ri`ei, este parte civil[ responsabil[ ]n acela\i dosar, familia feti`ei cerând daune materiale ]nsemnate ]n instan`[. (D.R.)


3

7 iulie 2010 Nunta\ luat pe sus cu Jaguarul. Nunt[ cu ghinion pentru un dorohoian, care a ajuns la spital dup[ ce a fost lovit de o ma\in[ ]n timp ce participa la ceremonie. Un b[rbat aflat la volanul unui autoturism Jaguar a izbit un tân[r aflat ]ntr-un grup de nunta\i. Conduc[torul auto nu avea permis de conducere. Mai multe despre accident citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS

Peste 16 miliarde ]mp[r`ite localit[`ilor lovite de inunda`ii Consilierii jude`eni s-au reunit mar`i ]n \edin`[ extraordinar[ pentru a repartiza 1,67 milioane de lei din fondul de rezerv[ al jude`ului prim[riilor afectate de inunda`ii.

Bani lua`i de la drumuri \i muzeu A fost nevoie de identificarea unor sume din buget ce pot fi transferate ]n fondul de rezerv[ pe 2010, r[mas aproape gol dup[ ce, la ]nceputul anului, ce era cuprins ]n acest fond a fost transferat c[tre localit[`i afectate de inunda`ii ]n 2008. Astfel, pentru a re]ntregi fondul de rezerv[, s-au luat circa un milion de lei din dobânzile de la creditul intern al CJ, 494.000 lei de la Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri, 394.000 lei de la investi`ii ]ntârziate pe partea de situa`ii de urgen`[, 102.000 lei din sume restituite din anii anteriori \i 10.000 lei de la Muzeul Jude`ean. Sumele repartizate c[tre cele 23 de prim[rii sunt cuprinse ]ntre 20.000 lei \i 500.000 lei, ]n func`ie de gravitatea situa`iei.

Apel la pre\edinte pentru a „conlucra” cu Prefectura

conlucra`i cu Prefectura, ca s[ ]i pune`i la treab[ pe primari, con-

silieri locali, s[ se decolmateze \an`urile. Sunt \i 200-300 persoane care primesc ajutor social \i nu cur[`[ un \an`”, s-a adresat Ni`ur[ \efului CJ. O interven`ie a avut \i consilierul PRM Dumitru Codreanu, ]n leg[tur[ cu alocarea unor sume pentru reamenajarea Centrului de Îngrijire \i Asisten`[ de la Dorohoi, afectat de inunda`ii, dar \i liberalul Mihai Axinte, ]n leg[tur[ cu un pod distrus par`ial de ape la Dersca. „Prin repartizarea acestor sume, vrem s[ ajut[m pe al`ii. Dac[ ne repartiz[m nou[ sume, nu e ]n regul[. Protec`ia Copilului va face cu bani proprii centrul, iar Direc`ia de Drumuri are la rândul ei un buget”, a replicat ~âbuleac. (Monica Aionesei)

Poli`i\tii continu[ evacuarea popula`iei din zonele inundate Poli`i\tii boto\[neni vor fi angrena`i \i s[pt[mâna aceasta ]n misiuni de evacuare a popula`iei din locuin`ele aflate ]n pericol de pr[bu\ire, situate ]n zonele din Dorohoi afectate de inunda`ii. }nc[ de duminic[, ei au ac`ionat ]n 19 gospod[rii din municipiu ]n scopul evacu[rii familiilor \i transport[rii acestora la locuin`ele modulare. Zilnic, 77 de poli`i\ti, folosind 24 autovehicule din dotarea inspectoratului, continu[ s[ ac`ioneze ]n zonele calamitate pentru men`inerea unui climat de siguran`[ \i ordine public[, paza bunurilor ]n zonele evacuate, cât \i dirijarea traficului rutier pe rute ocolitoare ale unor sectoare de drumuri jude`ene sau poduri afectate de rev[rs[rile de ape. }n Dorohoi se men`ine restric`ionarea par`ial[ a traficului rutier pe podul peste Buhai, fiind permis[ doar trecerea autovehiculelor cu masa total[ maxim[ admis[ autorizat[ mai mic[ de 3,5 tone. (D.R.)

Tinerii liberali strâng ajutoare pentru sinistra`i Liberalii au deschis \i ei un punct de colectare a ajutoarelor venite din partea popula`iei pentru sinistra`i. Ini`iativa a apar`inut tinerilor liberali, care au distribuit deja alimente \i ]mbr[c[minte ]n Hili\eu Horia, |endriceni, Mih[ileni \i Brosc[u`i. Ace\tia au semnale \i de la colegii din `ar[, Bucure\ti, Ia\i, Bra\ov \i Timi\, c[ vor s[ ajute popula`ia afectat[ de inunda`ii din jude`. „}i invit[m pe to`i cei care doresc s[ ni se al[ture, s[ vin[ la centrul de colectare. Pentru cei care au pierdut, practic, totul, orice ajutor este vital”, a spus Sergiu Zvânc[, pre\edintele TNL Boto\ani. Punctul de colectare a ajutoarelor este ]n cadrul sediului PNL Boto\ani, situat pe strada Teatrului nr.16, \i este func`ional de luni pân[ vineri, ]ntre orele 09.00-18.00, iar sâmb[ta \i duminica ]ntre 09.00-14.00. (M.A.)

F[când referire la faptul c[ ministrul Vasile Blaga s-a ar[tat nemul`umit de activitatea prefectului \i a pre\edintelui de CJ ]n gestionarea situa`iilor pricinuite de inunda`ii, consilierul jude`ean PRM Eugen Ni`ur[ a solicitat colaborare cu Institu`ia Prefectului. „Fac apel la dvs. s[

„Am re]ntregit fondul de rezerv[ cu dou[ milioane lei, ]ns[ vom repartiza 1,67 milioane lei, diferen`a fiind prins[ pentru trimestrul patru. Este un sprijin financiar pentru unit[`ile administrativ-teritoriale afectate de inunda`ii”, Mihai ~âbuleac, pre\edinte CJ

An bolnav pentru s[n[tatea boto\[nean[ Autorit[`ile sanitare locale avertizeaz[ c[ 2010 va fi un an sumbru pentru s[n[tatea boto\[nean[. De\i managerii spitalelor nu vor s[ recunoasc[, ]n sistemul sanitar vor fi disponibiliz[ri. Vor fi afectate spitalele care au r[mas cu paturi mai pu`ine. Este vorba de Spitalul de Obstetric[ \i Ginecologie, Spitalul de Psihiatrie \i Spitalul Jude`ean. Medicul Gheorghe Apetroaie a declarat c[ „anul 2010, pentru s[n[tatea boto-

\[nean[, este un an de doliu, un an negru”. Directorul medical al Direc`iei de S[n[tate Public[ prevede c[ minim 300-400 de persoane vor fi disponibilizate din sistemul sanitar boto\[nean. El spune c[ odat[ cu trecerea spitalelor la comunitatea local[ num[rul de paturi ar putea reveni la normal printr-o renegociere de succes, ]ns[ \i aici \ansele sunt limitate. Potrivit directorului medical al DSP, situa`ia financiar[ fiind critic[ la ora actual[, o parte din personalul medical va pleca de bun[ voie ]n str[in[tate, c[tre locuri de munc[ mai bine pl[tite. (L[cr[mioara Lupa\cu)

„Nu po`i face economii la lumin[, la c[ldur[, la ap[ \i la mâncarea pentru pacien`i. Singura economie care se poate face ]ntr-o unitate sanitar[ cu paturi este economia cu personalul. Din nefericire, cu mai pu`ini medici \i personal medical sau auxiliar, serviciile medicale actuale vor avea de suferit”, Gheorghe Apetroaie, director medical DSP

PDL-i\tii trimit toalete ]n zonele calamitate Democrat-liberalii vor ajuta sinistra`ii cu produse de strict[ necesitate, nu \i cu alimente sau haine. Primarul C[t[lin Flutur a declarat c[, din experien`a anilor anteriori, când au mai fost evenimente de acest gen la Com[ne\ti, s-a constatat c[ sinistra`ii au nevoie de materiale pentru construc`ii, de bani \i substan`e dezinfectante. „Vom p[`i acela\i fenomen ca la Com[ne\ti, din 2007, când, la fel, tot foarte s[ritori, am strâns vreo \apte TIRuri cu ajutoare \i am fost la Com[ne\ti. Când ne-au v[zut \i-au pus mâinile ]n cap. Nu mai aveau nevoie nici de haine, nici de ap[, nici de conserve. Bine, noi am dus \i materiale de construc`ii, care au fost foarte bune. {sta-i fenomenul care se ]ntâmpl[ \i acum. Trebuie ori bani, ori lucruri care efectiv sunt necesare. Deja am auzit c[ se vând conservele”, a spus Flutur. El a precizat c[ trebuie realizat[ o situa`ie clar[ privind num[rul caselor care trebuie reconstruite \i consolidate, asta pentru a se \ti cu exactitate necesarul de materiale de construc`ii. Primarul de Boto\ani a mai spus c[ cel mai probabil PDL va ajuta la construc`ia a dou[ case pentru sinistra`i, din temelie. (L.L.)


CMYK

4

7 iulie 2010

INVAZIA APELOR

}ncepe s[ plou[ cu cereri de debran\are. Isteria na`ional[ creat[ pe seama t[ierii subven`iilor a ajuns \i la Boto\ani. Peste 100 de abona`i la sistemul centralizat de ]nc[lzire au solicitat debran\area. Speria`i c[ ]n iarna viitoare ar putea ajunge s[ pl[teasc[ facturi lunare de 500-600 de lei la ]nc[lzire, unii boto\[neni au cerut debran\area. Ce spun \efii din termoficare despre aceast[ situa`ie afla`i din www.evenimentuldebotosani.ro.

Sinistra`i trata`i cu promisiuni la Boto\ani Premierul Emil Boc \i ministrul Finan`elor Sebastian Vl[descu au fost prezen`i mar`i la Boto\ani, la \edin`a Comitetului Jude`ean pentru Situa`ii de Urgen`[, ]n cadrul c[reia sau stabilit m[surile ce trebuie luate ]n continuare pentru ]nl[turarea efectelor inunda`iilor, dar \i modul ]n care trebuie sprijini`i sinistra`ii. Jurnali\tii au fost da`i afar[ de la \edin`[.

sunt ]n pericol de pr[bu\ire. Din acestea, nu mai pu`in de 241 sunt ]n Dorohoi. Totodat[, alte 436 de locuin`e, din care 356 ]n Dorohoi, au r[mas ]n picioare dar sunt avariate \i necesit[ consolidare. }ntre timp, sinistra`ii stau caza`i pe unde apuc[, la vecini, rude, institu`ii publice sau ]n locuin`ele modulare. 51 de module au fost deja instalate \i urmeaz[ a fi amplasate alte 19.

Facilitate: Banii din decembrie pot fi cheltui`i ]n timpul verii

mâlul din case \i ulterior alocarea de materiale de construc`ii pentru consolidarea caselor, respectiv reconstruc`ia acestora.

Sprijin total pentru popula`ie a promis, din nou, \eful Guvernului, prezent pentru a doua oar[ la Boto\ani ]n mai pu`in de o s[pt[mân[. Emil Boc a precizat c[ a decis, ]mpreun[ cu ministrul Finan`elor, ca pentru jude`ele afectate de inunda`ii s[ se permit[ aducerea creditelor bugetare prev[zute a fi cheltuite ]n trimestrul patru, ]n trimestrul trei, astfel ]ncât situa`ia inunda`iilor s[ poate fi gestionat[ cât mai eficient. Premierul a ar[tat c[ priorit[`ile Executivului sunt gestionarea situa`iei inunda`iilor ]n a\a fel ]ncât s[ nu se mai ]nregistreze pierderi de vie`i omene\ti, apoi ]nl[turarea efectelor inunda`iilor prin ajutarea oamenilor s[-\i scoat[ apa \i

„Nu vom sprijini reconstruc`ia caselor ]n zone inundabile”

„Cheltuielile materiale, bunuri \i servicii care ]n mod normal le putea`i cheltui numai ]n trimestrul IV, printr-o derogare de la aceast[ regul[, inclusiv care poate afecta ]ncadrarea noastr[ ]n `inta de deficit bugetar, vor fi aduse ]n trimestrul III”, Emil Boc, prim ministru

Primul ministru a avertizat mar`i c[ nu va aloca bani \i materiale de construc`ie pentru ridicarea de noi case ]n zonele inundabile. „Un lucru s[ fie foarte clar. Nu vom sprijini reconstruc`ia caselor ]n zonele inundabile, adic[ ]n albia râurilor \i alte zone stabilite de cei abilita`i. Acolo nu ne vom mai implica. Dac[ vor s[ fac[ pe cont propriu, s[ nu mai spere vreodat[ la vreun sprijin din partea statului, pentru c[ ce cl[dim ziua, d[râm[m noaptea”, a aten`ionat Boc. Acesta a intrat ]n

posesia unei situa`ii privind casele ce au fost afectate de ape. Astfel, ]n total 76 de locuin`e au fost distruse, din care 31 numai ]n Dorohoi \i 286

15 iulie - termen limit[ de inventariere a pagubelor pe infrastructur[ |eful Guvernul a dat termen autorit[`ilor jude`ului data de 15 iulie pentru ]ntocmirea rapoartelor

Suceava a primit materiale de construc`ie, Boto\ani mai a\teapt[ }n timp ce primele materiale de construc`ie din rezervele statului au fost direc`ionate c[tre Suceava, la Boto\ani acestea vor ]ncepe s[ soseasc[ s[pt[mâna viitoare. Motivul: nu s-ar fi f[cut ]nc[ o inventariere clar[ a necesarului. „Guvernul va pune la dispozi`ie materiale pentru cei care au suferit prejudicii, fie c[ locuin`ele sunt distruse, fie c[ stau s[ cad[, fie c[ sunt ]n picioare, dar necesit[ consolidare. Ministerul Dezvolt[rii a finalizat normativele ]n ce prive\te necesarul de materiale de construc`ie pentru o cas[”, a spus premierul. Pentru achizi`ionarea cantit[`ilor necesare ar

privind pagubele produse de inunda`ii ]n materie de infrastructur[, pentru a putea accesa sume din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene. Potrivit primului ministru, \i banii ce trebuiau da`i pe HG 577/1997 vor fi direc`iona`i cu prioritate c[tre jude`ele afectate de ape \i este posibil[ chiar stoparea unor investi`ii majore din `ar[ pentru ca banii s[ se duc[ cu prioritate ]n zonele calamitate. Totodat[, s-a solicitat o inventariere a unit[`ilor de ]nv[`[mânt avariate de ape, dar \i o aten`ie sporit[ acordat[ unit[`ilor spitalice\ti responsabile ]n asigurarea medicamentelor \i prevenirea apari`iei unor boli. Dup[ vizita de la Boto\ani, premierul Emil Boc a plecat spre Suceava, precizând c[ „este posibil” s[ se ]ntoarc[ la Dorohoi. (Monica Aionesei)

urma s[ se organizeze \i o licita`ie public[. Prim[riile au obliga`ia de a identifica \i pune la dispozi`ie terenuri pe care se pot ridica case, ]n afara zonelor inundabile.


CMYK

5

7 iulie 2010 Criza nu-i las[ pe boto\[neni f[r[ Festivalul Verii. Boto\[nenii vor avea parte de Festivalul Verii \i ]n acest an. }n ciuda crizei financiare, evenimentul va fi organizat. Primarul C[t[lin Flutur spune c[ acesta nu presupune niciun efort financiar din partea municipalit[`ii. Asemeni anilor anteriori, o firm[ specializat[ se va ocupa de organizarea manifest[rii, f[r[ nicio cheltuial[ din bugetul local.

ESEN~IAL

Criza las[ prim[riile pe uscat Impozit pl[tit din ajutoarele de c[ldur[

Suhar[u acestea trebuiau s[ fie 195.950 lei \i au fost 290.200 lei. „Pân[ acum st[m bine la ]ncas[ri, dar asta s-a datorat ]n primul rând bonificaPe primul loc ]n `iei de 10% pentru ceea ce prive\te cei care pl[tesc execu`ia veniimpozitul pe turilor proprii tot anul. A\la data de 30 comune din jude` au tept[m s[ veiunie este oreu\it s[-\i realizeze planul dem ce va fi cupat de Pride ]ncas[ri ]n prima jum[]n partea a m[ria Pr[jeni tate a anului. Celelalte 53 doua a anucu 167,38%. de comune, cinci ora\e \i lui”, a afir}n primele \adou[ municipii au avut mat Ciprian se luni avea de venituri sub ceea ce Ivanov, vice]ncasat 89.750 \i-au estimat. primarul comulei \i a adunat nei Cop[l[u. 150.220 lei. „A contat foarte mult boniCo\ula n-a fica`ia de 10% acordat[ \i ]ncasat nici un sfert faptul c[ am dat ajutoarele de ]nc[lzire. }n momentul ]n care din ce \i-a au primit aceste ajutoare de programat ]nc[lzire oamenii au pl[tit \i impozitul pe tot anul. Pentru La polul opus sunt prim[riile ei a contat foarte mult acea Lunca cu 27,24%, St[uceni cu bonifica`ie. }n ceea ce prive\te 26,96% \i Co\ula cu 22,33%.

18

]nc[lzire, chiar dac[ dep[\esc termenul \i se percep penalit[`i”, a precizat Iulian Epura\, primarul comunei St[uceni. (R[zvan Sauciuc)

}ncas[ri modeste ]n ora\e Nici cele cinci ora\e din jude`ul Boto\ani nu stau foarte bine ]n privin`a ]ncas[rilor ]n primul semestru din acest an. Spre exemplu, Prim[ria Fl[mânzi avea de ]ncasat ]n primele \ase luni 2.494.300 lei, dar ]n conturi au ajuns doar 717.050 lei, gradul de ]ncasare fiind de 28,75%. Ceva mai bine stau prim[riile S[veni \i Darabani ]n ceea ce prive\te sumele ]ncasate la bugetul local. Prim[ria Darabani a ]ncasat 1.299.980 lei din 1.961.700 lei cât \ia propus ]n timp ce Prim[ria S[veni a aduna 1.049.640 lei din 1.952.100 lei. suma ]ncasat[, este destul de mic[ \i nu ne putem compara cu alte comune precum Mihai Eminescu. Noi avem foarte pu`ini agen`i economici”, a spus Alexandru R[ileanu, viceprimarul comunei Pr[jeni. Pe locul doi se afl[ Prim[ria Cop[l[u, cu 156,30%, iar pe trei Prim[ria Suhar[u, cu 148,10%. La Cop[l[u era programat s[ se ]ncaseze ]n primul semestru 140.900 lei \i s-au ]nregistrat venituri de 220.230 lei, ]n timp ce la

Spre exemplu, la Co\ula s-a estimat ]ncasarea a 375.490 lei ]n primele \ase luni, dar veniturile proprii la bugetul local au fost de numai 83.840 lei. La St[uceni trebuiau ]ncasa`i 675.660 lei, dar s-a reu\it colectarea a numai 182.160 lei. „Problema noastr[ la ]nceputul acestui an a fost s[ ]ncas[m sumele restante de anul trecut, care au fost destul de mari. De aceea \i gradul de ]ncasare pe primul semestru este unul sc[zut. Mul`i spun c[ ei pl[tesc ]n momentul ]n care primesc ajutorul de

Prim[ria Boto\ani, doar 77% }n ceea ce prive\te cele dou[ municipii, Boto\aniul st[ ceva mai bine cu un grad de ]ncasare la \ase luni de 77,06% ]n timp ce Dorohoiul a realizat doar 28,08%. Prim[ria municipiului Boto\ani \ia propus s[ ]ncaseze ]n primul semestru 20.535.290 lei, dar ]n bugetul local au intrat 15.823.680 lei, iar la Dorohoi, din 11.552.950 lei s-au ]ncasat doar 3.243.880 lei.

2 milioane de euro de la UE pentru lucr[ri dup[ inunda`ii Autorit[`ile jude`ului vor putea cheltui 2,2 milioane de euro da`i de Uniunea European[ prin Fondul de Solidaritate pentru lucr[ri la infrastructura distrus[ de inunda`iile din 2008. De nou[ luni banii stau ]n conturi \i nu pot fi utiliza`i deoarece realitatea din teren, adic[ ce era stricat pe drumuri, nu corespundea cu prevederile din ghidul de finan`are. Astfel, banii riscau s[ se piard[ ]n noiembrie 2010. Prezen`a la Dorohoi a premierului Emil Boc, s[pt[mâna trecut[, a dat prilejul pre\edintelui de Consiliului Jude`ean s[ explice c[ banii s-ar putea ]ntoarce la UE. Dup[ discu`iile purtate cu premierul s-a convenit ca banii s[ fie fie transfera`i de la CJ la Apele Române, iar aceasta din urm[ s[ identifice obiective ce pot fi realizate cu banii europeni. (Monica Aionesei)

„S-a ]ntocmit un ghid de finan`are la un an dup[ producerea pagubelor \i dup[ interven`iile noastre de prim[ urgen`[, dar f[r[ s[ se `in[ cont de realitatea ]n teren. Urmare a discu`iei cu dl. prim ministru, dânsul a modificat HG ini`ial[, ca s[ se dea posibilitatea ca aceste sume s[ fie utilizate pentru refacerea unor lucr[ri din domeniul gospod[rii apelor, obiective tot de pe teritoriul jude`ului”, Mihai ~âbuleac, pre\edinte CJ


6

7 iulie 2010

TOPNEWS

Accident scump. |eful Direc`iei Edilitare a Prim[riei, Corneliu Vicen`iu Daniliuc va trebui s[ scoat[ din buzunar circa 2.000 de euro pentru repararea ma\inii institu`iei cu care a f[cut accident la V[cule\ti. Potrivit viceprimarului Florin Ghiorghi`[, vehiculul se afl[ ]nc[ ]n service: „Am ]n`eles c[ pe cupol[ \i pe astea de caroserie a dat 1.000 de euro, iar repara`iile restul sunt estimate tot cam pe undeva la 1.000 de euro, deci ]n jur de 2.000 de euro total ]l cost[. Dar nu \tiu sigur, pân[ nu ne fac un deviz cei de la service... \i bine]n`eles c[ pl[te\te Cornel (n.r. Daniliuc)”.

Bacalaurea`ii de la Economic scap[ de reluarea examenelor Absolven`ii Colegiului Economic \i ceilal`i liceeni care au sus`inut examenele la centrul de la „Octav Onicescu” nu risc[ s[ le fie anulate probele. Carmen Nechita, vicepre\edintele comisiei jude`ene de bacalaureat, a men`ionat c[ nic[ieri metodologia nu prevede reluarea examenului ]n caz de fraud[. „Totul se r[sfrânge asupra persoanelor din comisie. Eu nu \tiu s[ fi interzis cineva s[ nu se fac[ diplomele de bacalaureat. Acestea trebuie eliberate ]n termen de zece zile de la terminare bacalaureatului”, a spus Carmen Nechita. Pân[ pe 18 iulie, candida`ii ce au trecut examenul de bac vor primi diplomele de absolvire, trei certificate de competen`e, fiecare ]nso`it de un supliment descriptiv.

„A ac`ionat ]n nume propriu \i este responsabil pentru faptele lui” Leonache Dr[goi, care se afl[ ]n centrul anchetei cu privire la infrac`iunea de luare de mit[, este profesor universitar la Facultatea de Textile Piel[rie \i Management Industrial. Purt[torul de cuvânt al Universit[`ii Tehnice sus`ine ]ns[ c[ orice astfel de acuz[ trebuie dovedit[ ]ntâi. „|tiu c[ se fac cercet[ri ]n acest caz \i sper ca institu`iile abilitate s[ ]\i fac[ datoria. Dl. profesor a mers ]n comisia de bacalaureat ]nscriinduse ]n mod individual. A depus o cerere \i a fost acceptat. A ac`ionat ]n nume propriu \i este responsabil pentru faptele lui”, a precizat presei ie\ene prof.univ. dr. Alexandru S[lceanu, purt[torul de cuvânt al Universit[`ii. Audierile demarate de procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani au continuat \i ieri.

„Dac[ absolventul are diploma deja, nu cred c[ ]l mai poate obliga cineva s[ vin[ s[ mai dea examen. Metodologia nu prevede ceva legat de fraud[. Este partea de r[spundere disciplinar[, dar nu se refer[ la reluare. Ho`ul neprins e negustor cinstit”, inspector \colar Carmen Nechita, vicepre\edinte comisia jude`ean[ de bacalaureat

Suspiciunea de fraud[, ajuns[ la urechile ministrului Funeriu Ministerul Educa`iei a fost informat despre suspiciunea de fraud[ de la bacalaureat de la Colegiul Economic „Octav Onicescu” ]nc[ de duminic[. Horia Negrescu, inspector \colar general adjunct, care sus`inea luni c[ nu au fost trimise informa`ii la minister, a fost contrazis ieri de la Ada Macovei, inspector \colar general. „Era normal s[ inform[m Ministerul Educa`iei despre acest incident. Nu ne puteam permite ca ministrul s[ afle din pres[ despre ceea ce se ]ntâmpl[ la Boto\ani”, a declarat Ada Macovei. Aceasta a ad[ugat c[ procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani au informat-o despre ancheta demarat[ la Colegiul Economic. }n

cursul zilei de luni au fost puse la dispozi`ia anchetatorilor metodologia \i legisla`ia de organizare a examenului de bacalaureat. „Audierile ]i vizeaz[ pe membrii comisiei de bacalaureat de la Economic, pre\edintele comisiei, dar \i pe p[rin`i \i elevi. Conducerea Inspectoratului nu este implicat[ ]n nici un fel ]n audieri”, a men`ionat Ada Macovei, \efa educa`iei boto\[nene. (Petronela Rotariu)

Grab[ la rezolvarea contesta`iilor de la bac Reevaluarea lucr[rilor contestate de la bacalaureat este ]n plin[ desf[\urare. Conform celor declarate de reprezentan`ii Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), candida`ii vor afla rezultatele finale pe 8 iulie, diminea`[. Cadrele didactice au ]nceput recorectarea tezelor de luni dup[ amiaz[, dup[ ce ini`ial a fost f[cut instructajul de c[tre Ada Macovei, pre\edintele comisiei de contesta`ii. Centrul de corectare a contesta`iilor este la Liceul cu Program Sportiv. }n ac`iune sunt implicate 32 de cadre didactice, altele decât cele care au fost la prima corectare. Din cele prezentate de Carmen Nechita, vicepre\edintele comisiei jude`ene de bacalaureat, cei mai mul`i corectori sunt la limba \i literatura român[, 10 cadre didactice, la matematic[ \ase profesori, biologie patru \i câte do-

u[ cadre didactice la celelalte discipline. Dac[ diferen`a dintre nota ini`ial[ \i cea de la contesta`ie este mai mare 0,5 puncte se ia de bun[ nota de dup[ contesta`ie, iar dac[ e mai mic[ de 0.5 puncte se p[streaz[ nota ini`ial[. }n cazul ]n care diferen`a dintre nota ini`ial[ \i cea de la contesta`ii este mai mare de 1,5 puncte se va apela la un al treilea corector, nota final[ fiind cea de la ultima corectare. „Sper[m ca pe 8 diminea`a s[ reu\im s[ afi\[m notele finale ale examenului de bacalaureat, ca s[ nu `inem copiii ]n stres. Joi, cât de târziu, ]n centrul de corectare va fi gata”, afirm[ vicepre\edintele comisiei jude`ene de bacalaureat.

Incertitudine la repetarea bacalaureatului de c[tre unii absolven`i Se dore\te afi\area rezultatelor pe 8 iulie, diminea`a, pentru ca cei declara`i respin\i \i dup[ recorectare s[ aib[ timpul necesar s[ se ]nscrie pentru sesiunea de bac de toamn[. }nscrierile pentru a doua sesiune sunt ]n perioada 5-9 iulie. O situa`ie mai special[ la acest moment o au candida`ii pica`i cu medii ]ntre 5,00 \i 5.99, care sunt promova`i la fiecare disciplin[, dar nu \i la bac. Sigur este c[ cei care au picat, adic[ au not[ mai mic[ de 5.00, dau din nou bacalaureatul la disciplina la care au picat. (Petronela Rotariu)

„Cei care au peste cinci la fiecare disciplin[, dar media nu este peste 6 nu \tim exact ce o s[ fac[, pentru c[ nu am primit nici o informa`ie. El este promovat pe fiecare disciplin[, dar media general[ este sub \ase. Nu \tim dac[ d[ la una din discipline sau dac[ d[ la toate trei”, Carmen Nechita, vicepre\edintele comisiei jude`ene de bacalaureat


7

7 iulie 2010 La farmacie - D-le, sta`i, nu pleca`i, striga farmacistul, ajung^ndu-l din urm[ pe clientul care tocmai inten`iona s[ plece. - Ce s-a ]nt^mplat? ]ntreab[ aces-

ta, sco`^nd capul pe geamul ma\inii. - Am f[cut o mare gre\eal[. }n loc de aspirin[, v-am dat cianur[. - Aoleu! Era s-o p[`esc. - Dv. ca dv., dar ce p[`eam eu de la patron: cianura e de 50 de ori mai scump[!

CALEIDOSCOP

LICITA~IE

AGENDA COMERCIANTULUI

S.C. URBAN SERV S.A. Boto\ani, cu sediul ]n str. 1 Decembrie nr. 19, anun`[ pe cei interesa`i c[ ]n data de 30.07.2010, ora 0900 - organizeaz[ licita`ie public[ pentru ocuparea locurilor disponibile ]n pie`e, dup[ cum urmeaz[:

- ]nchiriere spa`ii pentru activit[`i autorizate; - utilizare platou pentru activit[`i autorizate. Lista cu obiectivele scoase la licita`ie se poate consulta ]ncepând cu data de 27.07.2010 la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani, precum \i la sediul Administra`iei pie`elor. }nscrierea la licita`ie a celor interesa`i, consultarea documenta`iei \i achitarea taxei de participare se face la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani pân[ la data de 29.07.2010, ora 14.00. Licita`ia va avea loc la sediul Administra`iei Pie`ei Centrale.

AGENDA PREST|RI SERVICII

LICITA~IE S.C. URBAN SERV S.A. Boto\ani, cu sediul ]n str. 1 Decembrie nr. 19, anun`[ pe cei interesa`i c[ ]n data de 26.07.2010 - organizeaz[ licita`ie public[ PENTRU REZERVAREA LOCURILOR DISPONIBILE LA MESELE DIN PIA~A CENTRAL{, astfel:

la ora 9.00 - pentru rezervarea locurilor disponibile la mesele destinate comercializ[rii legumelor \i fructelor de c[tre agen`ii economici; Lista cu obiectivele scoase la licita`ie se poate consulta ]ncepând cu data de 21.07.2010 la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani, precum \i la sediul Administra`iei pie`elor. }nscrierea la licita`ie a celor interesa`i \i consultarea documenta`iei se face la sediul Administra`iei Pie`ei Centrale pân[ la data de 23.07.2010, ora 12.00. Licita`ia va avea loc la sediul Administra`iei Pie`ei Centrale.

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate angaj[ri * Open Mind Gruppo Isicom (Partener Telecom Italia) angajeaz[ pentru sediile din Ia\i, Cluj, Boto\ani \i Foc\ani – operatori telefonie – vorbitori de limba italian[. Beneficii: pachet salarial ]n continu[ cre\tere, bonuri de mas[ \i bonusuri, câ\tigul imediat de minim 1.000 lei. Pute`i aplica expediind CV-urile dumneavoastr[ la f.petrea@openmindgroup.it sau sunând la num[rul de telefon 0755.018.010. (1852-18)

v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând teren intravilan ]n C[t[m[r[\ti Deal, toate utilit[`ile 450 mp, pre` 8.000 Euro negociabil. Telefon: 0758.835.599. (1908-4)

]nchirieri * }nchiriez spa`iu comercial 20 mp, Prim[verii nr.19. Telefon: 0743.987.410. (1903-1)

* Ofer spre ]nchiriere apartament cu 2 camere, decomandat, CT, zona Liceului Economic. Pre` 150 euro + 2 luni garan`ie. Telefon: 0744.821.724. (1909-5)

anun` mediu * SC ELISA TERA SRL anun`[ publicul interesat asupra depunerii solicit[rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „}nfiin`are micro]ntreprindere pentru dezvoltarea activit[`ilor non agricole \i me\te\ug[re\ti ]n sectorul rural”, propus a fi amplasat ]n loc.

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Dângeni, com. Dângeni, jud. Boto\ani. Informa`iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorit[`ii competente pentru protec`ia mediului APM Boto\ani, b-dul Mihai Eminescu nr.44, mun. Boto\ani, jud. Boto\ani \i la sediul SC ELISA TERA SRL, cu sediul ]n loc. Dângeni, com. Dângeni, jud. Boto\ani, ]n zilele de luni-vineri, ]ntre orele 8-14. Observa`iile publicului se primesc zilnic la sediul autorit[`ii competente pentru protec`ia mediului APM Boto\ani. (1911-1)

Miercuri, 7 iulie 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.00 Agenda economic[ (r) 11.00 - 12.30 Lec`ia de s[n[tate (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping

17.10 - 18.00 Lege \i ordine/Martor incomod (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct! (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

7 iulie 2010

ULTIMA OR{

Disponibiliz[rile bat la u\a AJPS. Valul de restructur[ri anun`at ]n rândul angaja`ilor din sfera serviciilor publice nu pare s[ ocoleasc[ \i Agen`ia Jude`ean[ de Presta`ii Sociale. Potrivit conducerii acestei institu`ii, dup[ prima repriz[ a disponibiliz[rilor care a avut ]n loc ]n luna decembrie a anului precedent, va urma \i o a doua ]n perioada imediat urm[toare, ]ns[ deocamdat[ nu s-au primit preciz[ri ]n acest sens de la nivel central.

Ceart[ medical[ la vârf pentru un EKG Vin degeaba!

83% din cei peste 130 de boto\[neni care au luat parte la sondajul online de mar`i cred c[ vizitele repetate ale demnitarilor din capital[ la Boto\ani nu ajut[ cu ceva sinistra`ii.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro Trebuie acordate ajutoare sinistra`ilor care \i-au f[cut case f[r[ autoriza`ie?

Vorb[-n v^nt

}n total este de plat[ 40.000-50.000 de euro pe care nu ]i am ]n momentul de fa`[. Voi merge mâine (n.r., ast[zi) la reunirea lotului. Voi avea o discu`ie atât cu ei cât \i cu Cristi Popovici \i sper s[ ]n`eleag[. La reunirea lotului voi fi a\a de bine v[zut ca Boc la inunda`ii

Un aparat pe care l-a primit Spitalul Municipal Dorohoi de la Banca Mondial[ provoac[ dispute ]ntre conducerea unit[`ii \i cea a Direc`iei de S[n[tate Public[. Potrivit reprezentan`ilor DSP, electrocardiograful (EKG) a fost primit ]n urm[ cu trei ani de la Banca Mondial[, ]ns[ nu a fost folosit ]n unitate. Reprezentan`ii DSP au solicitat, prin Ministerul S[n[t[`ii, redistribuirea aparatului respectiv la Unitatea de Primire Urgen`e a Spitalului Jude`ean, ]ns[ conducerea Spitalului Dorohoi se ]mpotrive\te. Mai mult, directorul medical al DSP, spune c[ aparatul nu se justific[ la Dorohoi atât timp cât num[rul solicit[rilor la urgen`e a fost cu mult inferior celui de la UPU a Spitalului Jude`ean. }n plus, la Dorohoi spitalul nu are ]nc[ ]nfiin`at[ o unitate de primire a urgen`elor. „O decizie a Ministerului S[n[t[`ii luat[ la nivel na`ional spune c[ aparatele care nu au fost utilizate pentru destina`ia pe care au avut-o s[ fie redistribuite. Noi am solicitat celor de la Dorohoi seria \i num[rul de inventar, pentru a nu avea surprize, pentru

a nu fi schimbate. Ei au comunicat c[ au avut 5.000 de solicit[ri ]ntr-un an, iar la UPU de la Spitalul Jude`ean au fost peste 40.000 de prezent[ri. Ministerul a spus c[ aceste aparate trimise cu destina`ie foarte clar[, acolo unde nu-\i g[sesc locul \i rostul, respectiv nu sunt utilizate, s[ fie redistribuite”, a spus Gheorghe Apetroaie.

|efii Spitalului Dorohoi refuz[ s[ dea aparatul El spune c[ oficialii ministerului au decis, ]n urma unor date trimise de DSP, ca unul din aparatele de la Spitalul Dorohoi s[ fie redirec`ionat spre UPU Boto\ani, unde este cea mai mare ]nc[rc[tur[ de patologie \i cel mai mare aflux de pacien`i. Mai mult, potrivit lui Apetroaie, din cauza cazurilor multe de rezolvat, aparatura de la UPU a Spitalului Jude`ean nu mai face fa`[ solicit[rilor extreme. }n replic[, managerul Spitalului Dorohoi, medicul Valerian Andrie\, a declarat c[ aparatul este func`ional \i c[ nu ]l va ceda unui alt spital sub nicio form[. (L. Lupa\cu)

„Nu d[m nimic” „Cei de la Dorohoi au dou[ aparate pentru compartimentul primire urgen`[. Din punctul meu de vedere, solicit[rile celor de la Dorohoi sunt inexistente. Nu au f[cut referat pentru acest aparat ]n momentul ]n care s-a f[cut redistribuirea. Este o decizie de la Bucure\ti, nu a noastr[, deci nu cred c[ cei de la Spitalul Dorohoi pot schimba decizia ministerului, care nu este negociabil[”, Gheorghe Apetroaie, director medical DSP „Au venit \i cei de la minister s[ fac[ evaluare \i au v[zut c[ este func`ional. Nu d[m nimic. Spitalul Jude`ean s[ ia aparat din alt[ parte, nu de la noi. Vom face o hârtie \i la minister \i la DSP \i vom anun`a acest lucru”, Valerian Andrie\, director Spitalul Municipal

Reunire cu buzunarele goale Conducerea FC Boto\ani nu a reu\it s[-\i onoreze promisiunea f[cut[ juc[torilor ]nainte de plecarea ]n vacan`[ \i nu le-a virat ]n conturi banii din rata contractual[ scadent[ la 31 mai.

Valeriu Iftime, finan`ator FC Boto\ani A\a e când vine premierul la Boto\ani, ]n[l`imea scaunului e invers propor`ional[ cu cea a primului ministru.

„Nu le-am dat rata restant[ \i nici nu pot spune când voi vira banii. Problema este c[ nu am ]ncasat TVA-ul pentru lucr[rile efectuate \i de aceea nu am posibilitatea de a pl[ti ace\ti bani. Dac[ ]i ]ncasam, a doua zi viram banii ]n conturile juc[torilor. }n total este de plat[ 40.000-50.000 de euro, pe care nu ]i am ]n momentul de fa`[”, Valeriu Iftime, finan`ator FC Boto\ani

Lotul e reune\te ast[zi la 10:30, la Stadionul Municipal, urmând ca de la 11:00 s[ fie programat un prim antrenament. La ac`iune sunt a\tepta`i atât pre\edintele clubului Cornel |fai`er, cât \i finan`atorul Valeriu Iftime, care vor avea o ]ntâlnire cu juc[torii \i antrenorii. Problema este c[ promisiunea celor doi, f[cut[ ]nainte de plecarea ]n vacan`[, nu a fost onorat[, iar rata contractual[ scadent[ la 31 mai ]nc[ nu este pl[tit[.

Iftime sper[ s[ fie ]n`eles de juc[tori Oficialul boto\[nean a afirmat c[ va merge la reunirea lotului \i va ]ncerca s[-i conving[ pe juc[tori s[ mai a\tepte o perioad[, pân[ ce ]\i va rezolva problemele financiare. Cât prive\te primele restante, Valeriu Iftime, spune c[ acestea au fost achitate, singurii bani r[ma\i de plat[ fiind cei proveni`i din rata contractual[ scadent[ la 31 mai. Finan`atorul grup[rii boto\[nene este convins c[ majoritatea juc[torilor vor ]n`elege situa`ia \i nu se va ajunge la rezilierea contractelor. El consider[ c[ vânzarea c[pitanului R[zvan Tincu ar reprezenta salvarea clubului. }n cazul ]n care unii fotbali\ti nu vor accepta, ace\tia vor p[r[si FC Boto\ani, urmând a fi liberi s[-\i g[seasc[ o alt[ echip[ la care s[ evolueze. (R[zvan Sauciuc)

Evenimentul de Botosani nr.1656  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you