Page 1

Pagina 2

CMYK

Disputele liderilor PDL au intrat la ap[ EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 130 (1655) • Mar`i, 6 iulie 2010 • 8 pagini

Raid preziden`ial printre sinistra`i La doar trei zile de la vizita precedent[, ieri la amiaz[, pre\edintele Traian B[sescu a venit iar[\i la Dorohoi. El a fost ]nso`it de ministrul Ap[r[rii Na`ionale Gabriel Oprea. Vizita nu a durat mai mult de o or[ \i a luat prin surprindere chiar \i unele oficialit[`i. Pagina 5

Un câine turbat a ]nnebunit de fric[ s[tenii din Havârna Pagina 8

Ancheta de la bac, secret[ pentru aproape toat[ lumea Pagina 6

Ucis de un mal de p[mânt Pagina 3


2

6 iulie 2010

STARTNEWS Editorial

Un partid adev[rat, f[r[ aer condi`ionat Iaca, criza a scos ]n eviden`[ tot felul de situa`ii paradoxale, unele partide considerate puternice, cu ideologii conturate, s-au blegit dup[ primul \oc, forma`iunea p[storit[ de pre\edintele Traian B[sescu e ]n pragul colapsului, asta n-ar fi nimic, nu-i singurul partid care-\i d[ duhul dup[ ce câ`iva ani a dominat scena politic[ dâmbovi`ean[, tragic e c[, odat[ cu el, \i noi suntem arunca`i ]n pr[pastie. }n ultimul timp guvernan`ii ne ]ndruLucian Alecsa m[ s[ tot strângem cureaua, am ajuns la ultima gaur[, urm[torul pas e s-o leg[m ]n jurul grumazului. PDL-ul pân[ nu demult p[rea cea mai s[n[toas[ forma`iune politic[ din România, drept dovad[ este faptul c-a ajuns la guvernare \i c[ l-a trambulinizat pe Traian B[sescu pentru a doua oar[ la Palatul Cotroceni. Cât timp au fost ]n opozi`ie, pedeli\tii s-au comportat meritoriu, n-au f[cut prea multe compromisuri, cu toate c[ ]n permanen`[ au fost provoca`i: ba de pesedi\ti, ba de peneli\ti, dar cum s-au v[zut coco`a`i la guvernare sunt de nerecunoscut. De la vârf pân[ la ultima organiza`ie comunal[ PDL-ul se sufoc[, nu mai are aer, ciudat mi se pare faptul c[ pân[ \i cei mai autoritari \i activi pedeli\ti, m[ refer la Blaga, Videanu \i Berceanu, se ]nvârt ]n jurul cozii precum ni\te curci ame`ite. Motivul? Simplu, n-au fost preg[ti`i pentru a prelua frâiele unei `[ri, de cum au intrat ]n politic[ s-au antrenat doar pentru a fi utili anumitor grupurilor de interese, de care sunt lega`i ombilical, asemenea unor fetu\i. }n plus, la partid, B[sescu le-a impus un regim cazon, nimeni n-a mi\cat ]n front, s-au supus orbe\te ordinilor marinarului. Cum au fost sc[pa`i din les[, cum au ]nceput s[ zburde haiduce\te. Un singur exemplu: Adriean Videanu nu poate exista f[r[ „placenta bordurilor”. |i cum spuneam, PDL-ul e ]n c[dere liber[, ]ntr-o bun[ zi va cr[pa ca un bostan r[scopt. Traian B[sescu ]i mai resusciteaz[ doar o dat[ la câteva s[pt[mâni, dar, se pare, c[ nu-i de ajuns, tubul cu oxigen e pe terminate. |i eu am asemuit cândva acest partid cu Elena Udrea: elegant, abil \i carismatic. Da, dar uite c[ vine o vreme când nici machiajul nu mai prinde, tenul se stafide\te, iar corpul se „ba\olde\te”. Acum când privesc spre PDL e ca \i cum a\ privi c[tre o blond[. Nu-i a\a, asta spune mult! La filialele din `ar[ situa`ia e la fel, la Boto\ani e o situa`ie \i mai ciudat[, aici nici nu ai spre cine privi, partidul a r[mas f[r[ cap. Ei bine, dac[ erau mai multe capete, poate c[ situa`ia n-ar fi fost atât de... delicat[. Ptiu, drace!

Avarii dup[ avarii la ap[. }n numai câteva zile, boto\[nenii au sim`it pe pielea lor o mul`ime de avarii la re`eaua de ap[. }n acela\i timp, pentru d[r[b[neni se sfâr\e\te calvarul. De ast[zi, va curge din nou ap[ la robinetele lor. Lucr[torii SC Apa Grup SA au demarat opera`iunile de golire repetat[, dezinfectare \i cur[`are a componentelor sistemului de alimentare, asta deoarece apele s-au retras. Mai multe detalii despre situa`ia avariilor la re`eaua de ap[ citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Concedierile ocolesc Prim[ria Boto\ani „Conform ordonan`ei, noi am putea s[ mai angaj[m ]nc[ 133 persoane. Din punctul nostru de vedere nu avem probleme. Singura problem[ ne apare acolo unde avem cifre distincte. Spre exemplu, la Eviden`a Informatizat[ a Persoanei spune 1 post la 6.500 locuitori. Dac[ neam limita numai la popula`ia municipiului Boto\ani ar trebui s[ reducem acolo dou[ posturi, dar noi deservim ]nc[ 14 comune. Aici vom cere o precizare, pentru ca ]n condi`iile acestea ar trebui s[ mai angaj[m”, a spus primarul C[t[lin Flutur. Potrivit edilului municipiului Boto\ani, la Poli`ia Comunitara de angaja`i ar putea s[ vor fi unele aib[ Prim[ria. }n statul de probleme func`ii sunt prev[zute 731 ]n ceea ce de posturi, din care efectiv prive\te nuocupate sunt numai 621, m[rul de astfel ]ncât nu trebuie personal. Lef[cute concedieri. gea prevede un post de poli`ist „La Poli`ia Comunitar[ problema nu este mare, comunitar la 1.000 pentru c[ legea prevede ca angaja`ii s[ aib[ m[car locuitori. Primarul mai liceul finalizat. }n acest context, ar trebui s[ reducem spune c[ se mai impun angaj[ri la departamentul privind pro17 posturi de la Poli`ia Comunitar[, dar oricum avem gramele realizate pe fonduri mai mul`i care nu au liceul terminat. Este acea parte a europene. (L.Lupa\cu) gardienilor publici prelua`i din Corpul Gardienilor

754

Publici”, C[t[lin Flutur, primar Boto\ani

Disputele liderilor PDL au intrat la ap[ Consilierii locali, la propunerea primarului, au decis s[ nu mai participe la majorarea capitalului social al SC Nova Apaserv SA \i asta, cel pu`in oficial, din considerente financiare. Astfel, societatea la care ac`ionar principal este Consiliul Jude`ean condus de Mihai ~âbuleac, pierde 780.000 de lei.

Calendar cre\tin ortodox 6 M Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia fecioara din Campania 7 M Cuv. Toma din Maleon; Cuv. Acachie cel de la Scara; Sf. M. Mc. Chiriachi

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Parlamentarii boto\[neni erau, anul trecut pe vremea asta, la ora bilan`ului primelor \ase luni de mandat. „Parlamentarii no\tri se declar[ mul`umi`i de munca pe care au depus-o ]n sprijinul boto\[nenilor ]n primele \ase luni de mandat. }n aceast[ s[pt[mân[, atât senatorii cât \i deputa`i au tras linie unei activit[`i destul de tumultoase ]n Parlamentul României, intrând ]ntr-o vacan`[ de nu mai pu`in de dou[ luni de zile”, scria, exact cu un an ]n urm[, Evenimentul de Boto\ani. La capitolul prezen`[ la serviciu, parlamentarii de Boto\ani st[teau anul trecut destul de bine, ]n sensul c[ to`i au avut ]n primul semestru din 2009 o prezen`[ la vot de peste 90%. }n ce prive\te proiectele de lege, cei mai avantaja`i au fost parlamentarii afla`i la putere, ]n sensul c[ toate proiectele au trecut ]n forma dorit[ de PSD \i PDL, iar atunci când s-a discutat punctual despre problemele jude`ului, ]ntr-o oarecare m[sur[ s-a reu\it atragerea de fonduri, se mai ar[ta ]n articolul 4,2613 lei

3,4001 lei

respectiv. „Scuza unora ]n ceea ce prive\te imposibilitatea aducerii de bani ]n jude` a fost, ]n mod cert, situa`ia economic[ prin care trece `ara ]n aceast[ perioad[, situa`ie care a adus la o t[iere a fondurilor pentru investi`ii”, mai scria Evenimentul de Boto\ani la acea dat[. Acum parlamentarii sunt din nou la ]nceputul unei lungi vacan`e estivale. Dac[ anul trecut concediul le ]ncepea f[r[ ca nimic s[ ]l umbreasc[, acum jude`ul a fost lovit de inunda`ii, oamenii care le-au dat votul având nevoie de sprijinul lor. Unii dintre parlamentari \i-au rupt câteva zile din vacan`[ pentru a-\i ]ndrepta pa\ii spre zonele calamitate, ]ns[ pentru al`ii vacan`a ]\i urmeaz[ cursul ca \i cum nimic nu s-ar fi ]ntâmplat. Ziua: 240C

Noaptea: 160C

„}n momentul ]n care ne-am f[cut bugetul municipiului ]n anul 2010, ne-am prins ]n calcul ceea ce s-a cerut la momentul respectiv, adic[ suma care a fost de peste 4 miliarde lei. Acum, se mai face o majorare de capital, numai c[ se face o majorare de capital mai mare decât cea ini`ial[”, C[t[lin Flutur, primar Boto\ani

Primarul sus`ine c[ bugetul municipalit[`ii nu mai permite o cheltuial[ financiar[ ]n plus \i a declarat c[ unul din motivele pentru care s-a decis acest refuz a fost acela c[ „s-au schimbat regulile ]n timpul jocului”. Potrivit acestuia, contribu`ia municipalit[`ii ar fi trebuit s[ fie acum de aproape 800.000 de lei, asta pe lâng[ cele 400.000 de lei pe care le-a dat deja societ[`ii. „Consiliul Jude`ean a spus c[ a f[cut un aport de capital ]n natur[, adic[ telefoanele mobile, pompele. Ei le-au evaluat \i au spus c[ este capitalul lor, fac 19 miliarde lei, iar noi, Boto\aniul \i celelalte comune, s[ venim cu aport ]n numerar, iar ei cu aport ]n natur[. Nu este obligatoriu s[ particip[m aici, ]ns[ nici nu aveam de unde s[ mai punem bani”, a ad[ugat edilul \ef. Prim[ria Boto\ani de`ine 20% din ac`iunile la aceast[ societate. Primarul Flutur spune c[ aceast[ decizie nu va afecta nicidecum municipalitatea, dimpotriv[, va fi o economie ]n bugetul local. (L.Lupa\cu)


3

6 iulie 2010 Poli`i\ti boto\[neni la munc[ pe litoral. Vara aceasta, doi poli`i\ti din cadrul Serviciului Rutier vor fi deta\a`i pe litoral. Dac[ ]n al`i ani num[rul poli`i\tilor care mergeau s[ ]nt[reasc[ efectivul poli`i\tilor din jude`ul Constan`a era mai mare, anul acesta vor merge doar unul de la Dorohoi \i unul din Boto\ani. „Acum este un lucr[tor din cadrul forma`iunii din Dorohoi deta\at pe litoral, urmând ca de la 1 august s[ fie schimbat de un alt coleg. Nu va merge niciun radar, numai ei doi vor fi deta\a`i” a spus comisarul \ef Dumitru Zm[u.

TOPNEWS

Ucis de un mal de p[mânt Copil mu\cat de fa`[ de un câine

Un b[rbat ]n vârst[ de 47 de ani din satul Chi`oveni, ora\ul Fl[mânzi, a murit luni dup[ amiaz[ strivit de un mal de p[mânt. B[rbatul lucra la un canal pentru a-\i trage o conduct[ de ap[ de la o fântân[ pân[ la gospod[ria sa, aflat[ la o distan`[ de aproximativ 200 de metri. O persoan[ cu un buldoexcavator a f[cut un \an` de aproximativ patru metri adâncime, iar Vasile S., ]mpreun[ cu fiul s[u, doreau s[ introduc[ prin \an` o conduct[. B[rbatul de 47 de ani a s[rit ]n \an` pentru a aranja mai bine `eava de ap[, f[r[ niciun element de asigurare a malurilor, ]ns[ atunci malul de p[mânt l-a ]ngropat pân[ ]n zona pieptului. Atât fiul s[u, cât \i alte persoane i-au s[rit ]n ajutor, dar nu au reu\it s[ fac[ nimic pentru el. La fa`a locului s-au deplasat \i dou[ echipaje din cadrul Deta\amentului de Pompieri Boto\ani.

Scos din p[mânt dup[ 20 de minute. Degeaba... Când pompierii au ajuns la

locul cu pricina, Vasile S. era deja decedat. Opera`iunea de scoatere a acestuia din p[mânt a durat mai bine de 20 de minute. |i medicii care au ajuns la Chi`oveni nu au mai putut decât s[ constate decesul. „Persoana era deja decedat[ când am ajuns noi. A suferit un politraumatism prin strivire, incompatibil cu via`a” a declarat Alin Amironesei, medic ]n cadrul Serviciului Jude`ean de Ambulan`[. Poli`i\tii au deschis o anchet[ ]n acest caz, pentru stabilirea tuturor circumstan`elor ]n care a avut loc accidentul. (D[nu` Rotariu)

„Eu s[pam ]nainte, conduceam buldozerul. Tat[l, persoana moart[, \i b[iatul lui ]ntindeau furtunul. Când s-a rupt malul eu nu am auzit, c[ eram ]n cabin[. Am v[zut cum b[iatul a intrat ]n panic[. El era deasupra, cu furtunul. Am ]mpins malul, dar nu am mai avut ce s[ fac, era decedat” , Constantin Av[t[ni`ei, conduc[torul buldoexcavatorului „Nu eram aici când s-a rupt malul. Am venit repede \i am ]nceput s[ sap, am ]ncercat s[-l scot ]ns[ nu am mai putut s[ facem nimic pentru el. Era ]ngropat pân[ la gât. Când am ajuns eu mai avea puls, dar s-a f[cut vân[t la fa`[ \i a murit”, Constantin Gheban, localnic

Inunda`iile trimit la Leorda b[trânii asista`i din Dorohoi B[trânii care erau caza`i ]n Centrul de }ngrijire \i Asisten`[ de la Dorohoi \i care au fost evacua`i din calea apelor, se vor afla sub ocrotire pentru o perioad[ de timp la Centrul de la Leorda, acolo unde a fost transferat \i personalul de specialitate. Apa a fost de circa 1,5 metri ]n imobile, afectând parterul centrului, unde se aflau câteva dormitoare, dar \i cabinetele angaja`ilor, precum \i cele dou[ magazii cu alimente \i cazarmament. Cu for`e proprii din cadrul compartimentului de deservire - tâmplari, zidari, electricieni, Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i Pro-

tec`ia Copilului (DGASPC) sper[ s[ repare stric[ciunile provocate de ap[ pentru ca asista`ii social s[ se re]ntoarc[ cât mai curând ]n centru. Deocamdat[, nu ar fi probleme cu men`inerea celor peste 50 de b[trâni ]n Centrul de la Leorda, acolo unde oricum erau caza`i aproape 70 de beneficiari, deoarece capacitatea este destul de mare. |i la centrul de la Dersca apa a intrat ]n imobil, ]ns[ potrivit reprezentan`ilor DGASPC, probleme au fost doar cu apa, care nu putea fi utilizat[ pentru consum, b[trânii fiind aproviziona`i cu ap[ ]mbuteliat[. (M. Aionesei)

„Vom face analiz[ pentru a vedea cam care ar fi costurile de reabilitare a cl[dirilor ]n regie proprie \i ]n urma analizei vom vedea dac[ dispunem de sumele necesare sau execut[m doar lucr[rile prioritare. Stric[ciunile nu sunt a\a mari, probabil vor trebui ni\te u\i, refacerea tencuielii pe interior \i exterior”, Doina Nacu, director economic DGASPC

Un b[ie`el de numai \ase ani a ajuns la Spitalul de Copii ]n stare critic[ dup[ ce a fost mu\cat de un câine. El este din comuna Lunca, iar nefericitul eveniment a avut loc duminic[ dup[ amiaz[. Potrivit medicilor, b[iatul s-ar fi jucat cu câinele unui vecin, iar la un moment dat acesta a devenit agresiv \i l-a mu\cat pe copil chiar de obraz \i nas, de mai mute ori. Alerta`i de `ipetele acestuia, p[rin`ii b[iatului au chemat ambulan`a, care l-a transportat la spital. Medicii de la Spitalul de Copii l-au stabilizat pe micu`. „B[iatul a fost mu\cat de câinele unui vecin. P[rin`ii au optat ca acesta s[ fie tratat acas[. }n momentul de fa`[, el vine pentru tratament, evolu`ia sa fiind favorabil[”, a declarat medicul Livia Mihalache, managerul Spitalului de Copii. Medicii spun c[ vindecarea b[iatului va fi de durat[. Acestuia i-a fost administrat \i vaccin antirabic. (L.L.)

Consilierii locali au dat bani la biserici \i \coli Rectificare la bugetul municipalit[`ii pentru ]nv[`[mânt, cultur[ \i religie. }ntrucât ]n execu`ia bugetului au ap[rut o serie de cheltuieli care au vizat ]n special executarea unor lucr[ri de investi`ii ]n unit[`ile de ]nv[`[mânt privind preg[tirii noului an \colar, consilierii locali au aprobat, ieri, rectificarea bugetului. Astfel, au fost aloca`i 658.000 lei pentru ]nv[`[mânt, 35.000 lei pentru cultur[ \i religie, ]n timp ce la capitolul combustibil \i energie s-a redus suma cu 700.000 lei. La ]nv[`[mânt, banii au fost repartiza`i pentru reabilitarea a 15 unit[`i de ]nv[`[mânt, ]n timp ce alte sume au fost direc`ionate c[tre amenajarea a trei biserici: Sfântul Dimitrie, Sfânta Treime \i Sfin`ii Trei Ierarhi. (L.L.)

A lovit o feti`[ \i a fugit de la locul accidentului Un boto\[nean se va alege cu dosar penal dup[ ce a lovit u\or cu ma\ina o feti`[ \i a fugit de la locul accidentului, neanun`ând poli`i\tii. Duminic[ sear[, ]n timp ce conducea un Opel Astra pe strada Vârnav din Boto\ani, Florin Dorin D., de 32 de ani, din municipiu, a accidentat-o u\or pe A.F., ]n vârst[ de 10 ani, care s-a angajat ]n traversarea str[zii prin loc nepermis \i f[r[ s[ se asigure, prin fa`a unui autoturism parcat. }n accident feti`a a fost lovit[ u\or, fiind transportat[ la Spitalul de Pediatrie, unde a primit ]ngrijiri medicale f[r[ a r[mâne internat[. |oferul a fost identificat ]n jurul orei 18.30, pe strada Octav B[ncil[, la etilotest rezultatul fiind negativ. El este cercetat sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de v[t[mare corporal[ din culp[ \i p[r[sirea locului accidentului f[r[ ]ncuviin`area organelor de poli`ie. (D.R.)


CMYK

4

6 iulie 2010

INVAZIA APELOR

Peste 100 de sinistra`i muta`i ]n module. Luni, 128 de persoane sinistrate din municipiul Dorohoi au fost cazate ]n 42 de locuin`e modulare. Dou[ echipe de la Administra`ia Na`ional[ a Rezervelor de Stat \i Probleme Speciale – Unitatea Teritorial[ Bucecea asigur[ repara`ia \i transportul modulelor din ora\ul Bucecea, iar pompierii \i poli`i\tii de frontier[ lucreaz[ la asamblare ]n tab[r[ \i cur[`area acestora. Câ`i dorohoieni au solicitat s[ fie muta`i la module afla`i din www.evenimentuldebotosani.ro.

Bilan` tragic al inunda`iilor Autorit[`ile locale au transmis primului ministru ultimele statistici privind situa`ia locuin`elor, dar \i a persoanelor evacuate din jude`. Ultima situa`ie ]ntocmit[ arat[ ]n continuare c[ Dorohoi a fost cel mai grav lovit de ape din totalul de 54 unit[`i administrativ-teritoriale afectate.

Sute de case distruse, oamenii ar putea fi muta`i la bloc Conform ultimelor informa`ii, 702 locuin`e au fost inundate, 602 fiind ]n Dorohoi. Dintre acestea 245 sunt distruse ]n totalitate (200 ]n Dorohoi) \i 105 sunt ]n pericol de a

„Am stat de vorb[ cu oamenii s[ mearg[ la module. Guvernul a promis construirea caselor \i la fiecare om un acoperi\ deasupra capului pân[ maxim ]n iarn[. Rapoartele de evaluare vor fi transmise la Guvern \i ]n jur de 300-400 de case vor trebui reconstruite. Dl. prim ministru a fost surprins de num[rul mare de case ce trebuie reconstruite, dar la noi multe sunt construite din chirpici”, prefect Cristian Roman, pre\edinte CJSU

se pr[bu\i (60 ]n Dorohoi). La Do- tat \i sume de bani pentru ridicarea rohoi, primarul trebuie s[ identifice imobilelor, sume ce ar urma s[ fie amplasamente care s[ asigure gestionate de autorit[`ile locale. construc`ia caselor ]n Pentru ca persoanele care zone neinundabile. Se au fost cazate ]n are ]n vedere \i module s[ aib[ cât preluarea de c[de cât condi`ii tre administradecente de a `ia local[ a tr[i, toate utide persoane au fost evacuate ]n unui bloc de lit[`ile folosi]ntreg jude`ul, din care 2.045 nulocuin`e de la te din 2008 mai din Dorohoi. Dintre acestea, un agent ecola R[d[u`i 3.085 au revenit ]n locuin`e. nomic, iar cu Prut, au fost Totu\i, 896 de cet[`eni din jude` fonduri de la aduse ]n lonu s-au mai putut muta ]n casele Ministerul curile unde lor, din care 775 din Dorohoi, Dezvolt[rii se au fost amplaEuropene, prefectul precizând c[ deoarece casele ori au fost vor finaliza lusate modulele: banii vor veni, cu siguran`[, dac[ distruse, ori nu mai cr[rile la acesta, transformatorul, documentele vor fi bine ]ntocmite. prezint[ siguastfel ]ncât familiile instala`iile electrice, A fost ]nfiin`at[ \i o comisie de ran`[. sinistrate s[ se mute sala de mese \i toaleta evaluare a terenurilor agricole inunacolo. Pe plan local s-a socu du\uri. Pentru refacerea date. Se mai a\teapt[ pu`in pentru ca licitat \i implicarea consilierilor infrastructurii rutiere se va apela la localnicii s[ ]\i mai recupereze dac[ locali. }n cadrul Comitetului pentru Fondul de Solidaritate al Uniunii mai este ceva de recuperat din locuSitua`ii de Urgen`[ s-a decis ]nfiin`area unor depozite pentru amplasarea ajutoarelor venite din `ar[ \i a altora pentru materialele de construc`ie, gestionate de comisii mixte formate din reprezentan`i ai Pre}n cursul dimine`ii de luni, a avut loc la Prefectur[ fecturii \i ai Consiliului Jude`ean. o ]ntâlnire cu to`i salaria`ii, fiind decis[ rechemarea din concediu de odihn[ a celor care \i-l stabiliser[ ]n „Trebuie s[ se aceast[ perioad[. Totodat[, cei care aveau programat concediul pentru perioada imediat urm[toare ]nceap[ de ]ndat[ vor trebui s[ ]l amâne, dat[ fiind situa`ia ]n care se demolarea caselor” afl[ jude`ul din cauza inunda`iilor. La nivelul Institu`iei Prefectului exist[ \i un centru de permanen`[, Pe lâng[ materialele de construcun func`ionar fiind la datorie ]n fiecare zi pân[ seara `ie care vor veni de la Guvern pentârziu, f[r[ a-i fi pl[tite ore suplimentare. tru reconstruc`ia caselor, s-au solici-

3.981

Angaja`ii Prefecturii, chema`i din concediu

in`e. „Casele afectate de ape sunt un real pericol, unii nu ]n`eleg. Noi ]ncerc[m s[ ]i ]n`elegem pentru c[ este munca lor de o via`[ \i este foarte greu s[ ]\i p[r[seasc[ locuin`ele. Dar trebuie s[ se ]nceap[ de ]ndat[ demolarea caselor”, a precizat prefectul Cristian Roman. (Monica Aionesei)


CMYK

5

6 iulie 2010 Po\ta vine ]n ajutorul sinistra`ilor. Po\ta\ii boto\[neni sunt al[turi de persoanele \i familiile afectate de inunda`iile de s[pt[mâna trecut[. Oficiul Jude`ean de Po\t[ informeaz[ cet[`enii c[ la nivelul subunit[`ilor po\tale se pune ]n practic[ o ac`iune de colectare de ajutoare constând ]n obiecte, bunuri, bani pentru persoanele sinistrate din jude`. Unitatea va efectua gratuit preluarea, transportul \i distribuirea ajutoarelor c[tre persoanele afectate.

INVAZIA APELOR

Raid preziden`ial printre sinistra`i Mii de vaccin[ri ]n zonele calamitate Peste 3.300 de sinistra`i au fost vaccina`i ]mpotriva tetanosului \i a hepatitei A. Potrivit reprezentan`ilor Direc`iei de S[n[tate Public[, situa`ia din zonele calamitate este `inut[ sub control. Directorul institu`iei spune ]ns[ c[ orice este posibil, dat[ fiind situa`ia dezastruoas[ ]nregistrat[, mai ales la Dorohoi. Ovidiu Mimor spune c[ exist[ suficient stoc de medicamente \i doze de vaccin pentru astfel de situa`ii critice. De asemenea, DSP a intrat \i ]n posesia unei cantit[`i de dezinfectant de la Ministerul S[n[t[`ii. Deoarece ]n urma inunda`iilor mul`i bolnavi au r[mas f[r[ medicamente, reprezentan`ii Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate au decis s[ dea o mân[ de ajutor acestora. Rodica Hu`uleac, pre\edintele CAS Boto\ani, a declarat c[ bolnavii care au r[mas f[r[ medicamente ]n urma inunda`iilor vor primi altele ]n loc. Ace\tia vor trebui s[ mearg[ la Prim[rie, de unde s[ ia o adeverin`[ de sinistrat, dup[ care vor merge la medicul de familie pentru eliberarea unei noi re`ete. (L.L.)

Prin\i de poli`i\ti dup[ ce au furat din bunurile sinistra`ilor La doar trei zile de la vizita precedent[, ieri la amiaz[, pre\edintele Traian B[sescu a venit iar[\i la Dorohoi. El a fost ]nso`it de ministrul Ap[r[rii Na`ionale Gabriel Oprea. Vizita nu a durat mai mult de o or[. Pre\edintele a sosit ]n jurul orei 13.00 cu un elicopter ce a aterizat pe stadion \i a fost ]ntâmpinat de generalul de brigad[ Vasile |omlea, cel desemnat de ministrul Administra`iei \i Internelor Vasile Blaga, s[ coordoneze opera`iile de reabilitare a zonelor sinistrate din Dorohoi. |eful statului \i celelalte oficialit[`i

„Casele vor fi ref[cute, Guvernul va sprijini oamenii cu materiale de construc`ii, dar acesta este ultimul an când autorit[`ile centrale vor mai reconstrui case dup[ inunda`ii. Fiecare va trebui s[-\i asigure locuin`ele. Apreciez c[ institu`iile ce fac parte din Consiliul Suprem de Ap[rare a ~[rii, de la nivel central \i-au f[cut datoria”, Traian B[sescu, pre\edintele României

au plecat ]n una din zonele sinistrate, mai exact pe str[zile R[zboieni, Mihai Kog[lniceanu \i cele din apropiere, adic[ aceea\i zon[ vizitat[ ]n urm[ cu trei zile, unde a fost ]ntâmpinat de prefectul Cristian Roman \i primarul Dorin Alexandrescu. }mpreun[ au intrat ]n casele mai multor oameni, unde pre\edintele a ]ncercat s[-i ]ncurajeze. El a dat mâna cu oameni cu care mai f[cuse acest lucru \i vineri, printre altele, intrând inclusiv ]n serele de ro\ii ale unui dorohoian, ]n care fusese \i ]n week-end.

Un copil i-a cerut insistent s[ nu-i taie salariul tat[lui s[u Traian B[sescu a dialogat \i cu un copil, care i-a cerut s[ nu taie „pensia lui mamaia \i salariul lui tata”. Surprins de insisten`ele copilului, pre\edintele a glumit, spunând: „]l iau ca purt[tor de cuvânt”. Pre\edintele a stat de vorb[ \i cu militarii ce participau la ac`iunile de cur[`are a cur`ilor de moloz \i mâl \i le-a recomandat s[ nu intre ]n casele ]n

|eful CJ, „s[rit” de la ]ntâlnirea cu B[sescu Dac[ vineri a f[cut parte din delega`ia care l-a ]ntâmpinat pe \eful statului la sosirea cu elicopterul, luni pre\edintele Consiliului Jude`ean nu a mai participat la ac`iunea \efului statului din Dorohoi. }n timp ce Traian B[sescu vizita zonele calamitate, Mihai ~âbuleac se afla la cabinetul din Palatul Administrativ. Cel pu`in declarativ acesta sus`inea c[ nu \tie dac[ cel mai ]nalt demnitar al `[rii se afl[ ]n jude`. „Nu am fost anun`at. De obicei mi se spune, numai c[ ]n situa`ii de acest gen se mai ]ncalc[ regulile”, a declarat ~âbuleac. }n jurul orelor 14:00, când B[sescu p[r[sea Dorohoiul, \eful CJ pleca spre zonele calamitate. De altfel, venirea \efului statului la Dorohoi a fost `inut[ ]n secret, ea nefiind confirmat[ oficial de vreun \ef boto\[nean de institu`ie.

pericol de demolare pentru a scoate mobilierul, ca s[ nu se pr[bu\easc[ locuin`ele peste ei. Pre\edintele Traian B[sescu nu a avut aceea\i p[rere despre reac`ia autorit[`ilor locale, catalogat[ ca ]ntârziat[, pentru care ministrul administra`iei \i internelor a trimis ]n zon[ un general care s[ coordoneze ac`iunile. Vizita lui Traian B[sescu a durat aproximativ o or[. }n jurul orei 14.00 s-a ]ndreptat cu ma\ina spre Suceava. (Dan M[zura\u)

Dup[ ce c[ o parte din dorohoieni au fost n[p[stui`i de soart[ apele luându-le casele, acum au de furc[ \i cu ho`ii. Duminic[ diminea`[, un echipaj din cadrul Poli`iei Dorohoi i-a prins pe Constantin C. ]n vârst[ de 40 de ani \i pe Ciprian B. ]n vârst[ de 19 ani, ambii din municipiu, la scurt timp dup[ ce au sustras mai multe bunuri aflate ]n fa`a locuin`ei lui Florin I., de pe strada Vasile Lupu din municipiu, locuin`[ care a fost afectat[ de inunda`ii. Bunurile au fost recuperate \i predate p[gubitului. Fa`[ de cei doi poli`i\tii efectueaz[ cercet[ri sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de furt calificat. (D.R.)

Angaja`ii E.ON, voluntari ]n sprijinul sinistra`ilor Angaja`ii companiei E.ON lucreaz[ cot la cot cu personalul ISU \i al Jandarmeriei pentru ]ndep[rtarea n[molului \i recuperarea bunurilor sinistra`ilor din Dorohoi. „Angaja`ii no\tri s-au oferit voluntari pentru a participa la ac`iuni de ajutorare ]n zonele afectate de inunda`ii, ac`iuni care au demarat sâmb[t[ 3 iulie \i se desf[\oar[ ]n aceast[ perioad[ ]n municipiul Dorohoi. Sunt implica`i câ`iva zeci de colegi din Ia\i, Bac[u, Boto\ani \i Suceava, care ]n colaborare cu autorit[`ile locale din Dorohoi lucreaz[ la ]ndep[rtarea n[molului din casele \i gospod[riile inundate, la evacuarea lucrurilor din locuin`ele aflate ]n pericol de pr[bu\ire \i asigur[ consilierea persoanelor care mai locuiesc ]n locuin`ele afectate, cu privire la utilizarea ]n siguran`[ a instala`iilor de energie electric[ \i gaze naturale”, se arat[ ]ntr-un comunicat emis de E.ON. }n plus, E.ON va dona saltele, p[turi, cear\afuri, perne \i produse igienico-sanitare, livrarea acestora urmând s[ se fac[ s[pt[mâna aceasta. (R.S.)


6

6 iulie 2010

TOPNEWS Niciun candidat de la Co`u\ca nu a trecut bacalaureatul

Examenul de bacalaureat din acest an este unul cu „premiere” la nivelul jude`ului Boto\ani: suspiciune de fraudare a examenului la Colegiul Economic, promovabilitate sub 90%, dar \i o unitate de ]nv[`[mânt de la care nu a promovat nici un candidat. Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Educa`iei, Cercet[rii, Tineretului \i Sportului (MECTS), la Grupul |colar din Co`u\ca niciun absolvent nu a fost declarat „ADMIS” dup[ afi\area rezultatelor. Absolven`ii au sus`inut proba la Colegiul Economic „Octav Onicescu” din municipiu. Din cei 22

de candida`i de la Co`u\ca ]nscri\i la bac, au fost prezen`i 21. Dintre ace\tia nici unul nu a promovat probele examenului, cea mai mare medie a unui absolvent fiind de 5,95. }n topul unit[`ilor cu cei mai mul`i candida`i respin\i se situeaz[, dup[ Co`u\ca, Grupul de Industrie U\oar[, unde din cei 200 de candida`i ]nscri\i au fost prezen`i 197 \i respin\i 139. Reprezentan`ii Inspectoratului |colar Jude`ean sus`in c[ vor demara o anchet[ la aceste unit[`i, având ]n vedere rezultatele dezastruoase. (Petronela Rotariu)

Bacalaureat cu mul`i „pica`i” \i ploaie de contesta`ii. Promovabilitatea la examenul de bacalaureat de la Boto\ani a determinat o avalan\[ de contesta`ii din partea candida`ilor. Peste 1.300 de candida`i au depus contesta`ii, nemul`umi`i de notele ob`inute. La nivelul jude`ului au fost ]nregistrate 1.324 de contesta`ii, cele mai multe fiind la limba român[ (527) \i la matematic[ (371). Cum st[m la promovabilitate fa`[ de alte jude`e afla`i acces]nd www.evenimentuldebotosani.ro.

Ancheta de la bac, secret[ pentru aproape toat[ lumea Verific[ri am[nun`ite au fost demarate de organele de anchet[ boto\[nene cu privire la suspiciunea de fraud[ la examenul de bacalaureat de la Colegiul Economic „Octav Onicescu”. Vizat este profesorul universitar Leonache Dr[goi, de la Universitatea Tehnic[ „Gheorghe Asachi” din Ia\i, care a fost pre\edintele comisiei de bacalaureat de la unitatea boto\[nean[. |i pre\edintele comitetului de p[rin`i este ]n aten`ia anchetatorilor. Audierile au continuat ieri, procurorul de caz al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani efectuând cercet[ri fa`[ de cei implica`i ]n desf[\urarea examenului. El a refuzat s[ fac[ declara`ii ]n leg[tur[ cu desf[\urarea audierilor. „Este o anchet[ ]n curs \i nu putem face public la acest moment date ]n leg[tur[ cu acest caz. Pre\edintele comisiei a fost audiat ]nc[ de vineri, urmând s[ fie anchetate \i restul persoanelor implicate”, a declarat Aurel Simion, purt[tor de cuvânt al Parchetului Boto\ani. Despre demararea anchetei \i despre suspiciunea de fraudare a examenului de bacalaureat, conducerea Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) nu a fost informat[. Horia Negrescu, pre\edintele comisiei jude`ene de bacalaureat, a declarat c[ nimeni nu a anun`at despre neregulile de la Colegiul Economic.

„Fiecare face ce dore\te cu banii lui” Ieri, Leonache Dr[goi nu a putut fi contactat, având telefonul ]nchis. Vicepre\edintele comisiei de bacalaureat de la „Economic”, inspectorul \colar Mihaela Pr[jinaru, respinge orice fel de acuza`ie de complicitate cu pre\edintele comisiei de bacalaureat. Ea a declarat c[ nu a fost chemat[ la audieri de organele competente \i nu are nici un dosar deschis pe numele s[u. Pr[jinaru sus`ine c[ a fost plecat[ din `ar[ ]nainte de ]nceperea probei de bac \i a ajuns ]n Boto\ani luni, 23 iunie, diminea`[ la ora 3.00. Directorul Colegiului Economic sus`ine c[ ]nc[ din aprilie a avut o ]ntâlnire cu reprezentan`ii comitetului de p[rin`i, ]n care s-au purtat discu`ii pe marginea metodologiei examenului de bac. „Ce a `inut de \coal[ ]nainte de ]nceperea examenului,

noi am f[cut. Inclusiv pe timpul desf[\ur[rii probelor la avizierul \colii au fost afi\ate extrase din metodologie. Acum, ce au f[cut p[rin`ii nu mai depinde de \coal[, fiecare face ce dore\te cu banii lui. Sunt oameni ]n fire \i dac[ au gre\it vor r[spunde”, a spus Ioan Hu`anu. 89,36% este procentul de promovabilitate la Colegiul Economic, ]nainte de contesta`ii fiind de 89.63%. 149 de elevi au ob`inut note mari, cuprinse ]ntre 8 \i 8,99. 70 elevi au ob`inut note cuprinse ]ntre 9 \i 9,99. (Petronela Rotariu, D[nu` Rotariu)

„Nu am fost anun`a`i nimic de organele de anchet[ despre o eventual[ problem[ la bac. Tot ce am aflat am citit ]n pres[. Nefiind informa`i oficial despre cele ]ntâmplate nici noi nu am informat pe cei de la Ministerul Educa`iei”, Horia Negrescu, pre\edintele comisiei jude`ene de bacalaureat „Pân[ acum, pe mine nu m-a contactat nimeni, dar posibil ca ancheta s[ se extind[ asupra tuturor membrilor din comisia de bac. Eu garantez pentru faptele mele, nu am nici o leg[tur[ cu eventuala fraud[... Nu \tiu ce a f[cut pre\edintele comisiei ]n timpul s[u liber, ]n camera lui de hotel. Nu m-am ]ntâlnit cu el ]n afara orelor cât am stat ]n centru”, Mihaela Pr[jinaru, vicepre\edintele comisie de bacalaureat de la Colegiul Economic Publicitate

In conformitate cu prevederile art. 23 alin. 2 din Hotararea Guvernului 731/2007, privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007, Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Botosani organizeaza in ziua de 14.07.2009 ora 10 licitatie publica pentru valorificarea urmatoarelor bunuri: - autotractor marca MAN tipul TGA18.430 4x2 H06 anul fabricatie 2004, grad de uzura 40%, pretul de pornire a licitatiei este de 83 000 lei; - autotractor marca MAN tipul TGA18.430 4x2 BLS/H06 anul fabricatie 2006, grad de uzura 35%, pretul de pornire a licitatiei este de 84 000 lei; - semiremorca Basculanta, marca Schwarzmuller, tipul 3A-ALMKSH/E, anul fabricatiei 2006, gradul de uzura 50%, pret de pornire licitatie 26 300 lei; - autoturism marca Fiat, tipul Fiorino, anul fabricatiei 1988, gradul de uzura 75%, pretul de pornire a licitatiei este de 700 lei; - autoutilitara tipul Mercedes Benz Furgon, tipul Sprinter 208 D 355, anul de fabricatie 1996, gradul de uzura 40%, pretul de pornire a licitatiei 10 500 lei; Licitatia are loc la sediul Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Botosani etaj 3 camera 311, pasul licitatiei este de 5% din valoarea de pornire a licitatiei, preturile sunt cu T.V.A. Cei interesati la cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana in ziua precedenta termenului de vanzare dupa caz urmatoarele: - cerere de inscriere; - dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din valoarea bunului; - imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; - pentru persoanele juridice romane copie de pe certificatul unic de inregistrare; - pentru persoane juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana si legalizat; - pentru persoane fizice romane, copie dupa actul de identitate; - pentru persoane fizice straine, copie dupa pasaportul sau carte de identitate, dupa caz; - dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Botosani, camera 311. (2)


6 iulie 2010 Monstrul din Loch Ness Un turist aflat ]n Sco`ia viziteaz[ Loch Ness-ul ]n speran`a de a-l vedea pe Nessie. Dezam[git dup[ o lung[ a\teptare, omul ]\i face curaj \i ]ntrea-

7 b[ un localnic: - C^nd se arat[ monstrul, de obicei? - Dup[ cinci pahare de scotch, ]i r[spunde acesta.

CALEIDOSCOP AGENDA COMERCIANTULUI

Horoscop E Berbec

K Balan]\

Rela`iile cu anturajul sunt favorizate ast[zi. }n cursul dimine`ii v[ ]ntâlni`i cu o veche cuno\tin`[. Este o zi bun[ pentru rezolvarea problemelor sentimentale care v[ fr[mânt[ de mai mult timp.

F Taur

Zi bun[ pentru a ]ncepe noi activit[`i \i pentru a face planuri de viitor. Dup[-amiaz[ sunte`i tentat s[ cheltui`i mai mult decât v[ permite bugetul familiei.

L Scorpion

Zi favorabil[ schimb[rilor majore, mai ales pe plan social \i sentimental. Sunt favorizate ]ntâlnirile cu persoane importante, consolidarea rela`iilor de prietenie \i sentimentale. Este favorizat[ munca ]n echip[.

G Gemeni

Capacitatea de comunicare este excelent[ \i v[ ajut[ s[ v[ afirma`i ]n societate. Pute`i s[ ]ncepe`i o nou[ afacere, cu condi`ia s[ finaliza`i mai ]ntâi lucr[rile deja ]ncepute. Rela`iile cu membrii familiei sunt foarte bune.

M S\get\tor

Partenerul de via`[ v[ ofer[ un cadou de care v[ bucura`i foarte mult. Un prieten de familie v[ invit[ s[ petrece`i dup[-amiaz[ ]mpreun[. Capacitatea de comunicare este excelent[.

H Rac Ave`i posibilitatea s[ face`i schimb[ri importante pe plan social \i ]n privin`a rela`iilor sentimentale. Este un moment bun pentru a ]ncheia contracte, iar investi`iile pe care le face`i se vor dovedi rentabile.

I Leu

La o ]ntâlnire cu prietenii, face`i cuno\tin`[ cu o persoan[ mai ]n vârst[, care v[ va ajut[ ]n afaceri. Pute`i ob`ine beneficiile materiale scontate, dac[ evita`i specula`iile de orice fel, mai ales cele financiare.

AGENDA PREST|RI SERVICII

N Capricorn Un prieten v[ propune s[ v[ asocia`i ]ntr-o afacere ce pare profitabil[. Nu v[ gr[bi`i s[ lua`i o decizie! V[ sf[tuim s[ analiza`i cu aten`ie propunerea, ]mpreun[ cu partenerul de via`[.

O V\rs\tor

}n cursul dimine`ii primi`i bani dintr-o activitate extraprofesional[. De asemenea, o persoan[ mai ]n vârst[ v[ propune o nou[ colaborare. }n partea a doua a zilei, ]mpreun[ cu persoana iubit[, face`i planuri de viitor.

J Fecioar\

Ave`i rezultate deosebite pe plan social \i afaceri. V[ sf[tuim s[ da`i dovad[ de r[bdare \i s[ nu for`a`i lucrurile. Spre sear[ primi`i o veste bun[ de la persoana iubit[, ]n urma c[reia via`a dumneavoastr[ se schimb[ complet.

P Pe[ti

Sunte`i hot[rât s[ ]ncepe`i o nou[ etap[ ]n via`a dumneavoastr[ social[ \i profesional[. Azi sunt favorizate comunicarea, rela`iile cu persoanele tinere \i c[l[toriile ]n interes personal.

Este posibil s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie ]n interes de serviciu, care va prilejui mari schimb[ri pe plan financiar. O persoan[ important[ v[ dest[inuie câteva secrete ]n domeniul afacerilor.

AGENDA TRANSPORTATORILOR

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate angaj[ri * Open Mind Gruppo Isicom (Partener Telecom Italia) angajeaz[ pentru sediile din Ia\i, Cluj, Boto\ani \i Foc\ani – operatori telefonie – vorbitori de limba italian[. Beneficii: pachet salarial ]n continu[ cre\tere, bonuri de mas[ \i bonusuri, câ\tigul imediat de minim 1.000 lei. Pute`i aplica expediind CV-urile dumneavoastr[ la f.petrea@openmindgroup.it sau sunând la num[rul de telefon 0755.018.010. (1852-19)

v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p)

* Vând teren intravilan ]n C[t[m[r[\ti Deal, toate utilit[`ile 450 mp, pre` 8.000 Euro negociabil. Telefon: 0758.835.599. (1908-5)

]nchirieri * }nchiriez spa`iu comercial 20 mp,

Prim[verii nr.19. Telefon: 0743.987.410. (1903-2) * Ofer spre ]nchiriere apartament cu 2 camere, decomandat, CT, zona Liceului Economic. Pre` 150 euro + 2 luni garan`ie. Telefon: 0744.821.724. (1909-6)

Mar`i, 6 iulie 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.00 Boto\anii ]n direct! (r) 11.00 - 12.30 Top Sport (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping 17.10 - 18.00 Lec`ia de s[-

n[tate (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Agenda economic[ (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

6 iulie 2010

ULTIMA OR{ S-au dat bani la bac!

81% dintre cei peste o sut[ de boto\[neni care au r[spuns la sondajul online sus`in c[ s-au dat bani la bacalaureat.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro Folosesc la ceva vizitele demnitarilor de la Bucure\ti ]n zonele calamitate?

Vorb[-n v^nt

Nu am fost anun`a`i nimic de organele de anchet[ despre o eventual[ problem[ la bac. Tot ce am aflat am citit ]n pres[. Nefiind informa`i oficial despre cele ]ntâmplate nici noi nu am informat pe cei de la Ministerul Educa`iei Horia Negrescu, pre\edintele comisiei jude`ene de bacalaureat {sta da cet[`ean. E a\a de grijuliu cu ora\ul ]ncât merge cu gunoiul dup[ el.

Meciuri de preg[tire cu Ceahl[ul \i Poli Ia\i. Conducerea FC Boto\ani a perfectat pân[ acum un singur amical pentru perioada de preg[tire, urmând s[ ]ntâlneasc[ pe 21 iulie, la Câmpulung Moldovenesc, pe Ceahl[ul Piatra Neam`. Dac[ ]n ultimele pauze competi`ionale echipa a jucat toate meciurile de preg[tire ]n deplasare sau pe teren neutru, ]n aceast[ var[ conducerea clubului dore\te s[ programeze cel pu`in un amical pe Municipal. Cu cine ar mai putea evolua ro\-alb-alba\trii ]n amicale citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Un câine turbat a ]nnebunit de fric[ s[tenii din Havârna Autorit[`ile sanitare locale au intrat ]n alert[, dup[ ce la Havârna a fost depistat un caz de rabie la un câine comunitar. Nu mai pu`in de 11 persoane, care au intrat ]n contact cu animalul bolnav, sunt sub supravegherea medicilor \i monitoriza`i. Medicul Doina Botez, director adjunct al Direc`iei de S[n[tate Public[, a declarat c[ la fa`a lo-

cului a fost trimis[ o echip[ de cadre medicale pentru a efectua o anchet[ epidemiologic[. Cele 11 persoane care au intrat ]n contact cu animalul turbat vor fi trimise la Spitalul Municipal Dorohoi pentru a fi internate. Ele vor urma un tratament \i vor fi imunizate antirabic. De asemenea, animalul infectat va fi eutanasiat. Rabia este o boal[ infec`ioas[. De\i este o boal[ a animalelor, se poate transmite \i la om, prin mu\c[tur[. Primele simptome ale bolii pot s[ apar[ chiar \i dup[ 10 ani, dar \i la patru zile dup[ mu\c[tur[, ]n func`ie de cât de aproape de cap \i cât de sever[ este aceasta. Simptomele rabiei sunt, printre altele, obo-

seal[, pierderea apetitului, cefalee, febr[, insomnie, anxietate, halucina`ii. Moartea survine de

cele mai multe ori ]n câteva zile de la debutul simptomatologiei. (L.Lupa\cu)

„Câinele nu are st[pân, este necunoscut, iar cazul de rabie a \i fost confirmat. S-a reu\it, de asemenea, s[ se identifice persoanele care au intrat ]n contact cu animalul bolnav. Sunt 11 persoane \i tot comisia va stabili dac[ aceste persoane prezint[ mu\c[turi de câine”, Doina Botez, director adjunct DSP

Cristi Popovici continu[ la FC Boto\ani De\i este ]n c[r`i pentru preluarea echipei FC Bra\ov, dup[ ce patronul acestei forma`ii l-a demis pe tehnicianul Giuseppe Materazzi la doar trei zile de la semnarea contractului, Cristi Popovici vrea s[ continue la Boto\ani. Cristi Popovici va fi antrenorul echipei FC Boto\ani \i ]n sezonul urm[tor. El sus`ine c[ nu se pune problema s[ plece la echipa de sub Tâmpa, chiar dac[ a afirmat ]n mai multe rânduri c[ ]\i dore\te s[ antreneze din nou ]n Liga I, dup[ experien`a avut[ la Bac[u. Tehnicianul promite s[ fie mâine prezent la reunirea lotului FC Boto\ani, care va avea loc la Stadionul Municipal, la ora 10.30. Cât prive\te juc[torii care vor fi prezen`i la reunirea lotului, tehnicianul a precizat c[ abia mâine va \ti exact. Oficialii clubului sunt convin\i c[ tehnicianul Cristi Popovici va r[mâne \i ]n sezonul viitor la FC Boto\ani. La reunirea lotului va fi prezent \i c[pitanul R[zvan Tincu aflat ]n negocieri cu o forma`ia din liga a doua german[. (R[zvan Sauciuc)

„Nu am mai avut nicio discu`ie cu cei de la Bra\ov. Eu miercuri voi fi la Boto\ani, la reunirea lotului. Vreau s[ v[d ce restan`e mai sunt de achitat \i s[ m[ pun la curent cu toate problemele”, Cristi Popovici, antrenor FC Boto\ani „Nu cred c[ va pleca Cristi Popovici la Bra\ov sau la alt[ echip[ ]n momentul acesta. Am discutat cu el \i mi-a spus c[ va fi prezent la reunirea lotului. Dac[ avea o ofert[ foarte tentant[, m[ anun`a”, Cornel |fai`er, pre\edinte FC Boto\ani

Ministerul S[n[t[`ii se debaraseaz[ \i de DSP Dup[ ce a transferat spitalele ]n subordinea autorit[`ilor locale, oficialii Ministerului S[n[t[`ii vor s[ scape \i de direc`iile de s[n[tate public[ din teritoriu. Astfel, ]n cel mai scurt timp, DSP Boto\ani va trece ]n subordinea Consiliului Jude`ean. Ovidiu Mimor, directorul coordonator al DSP, sus`ine c[ CJ va prelua tot personalul institu`iei \i c[ DSP va coordona activitatea medical[ din jude`, implicit pe cea din spitale. „Aceast[ trecere va avea loc ]n cel mai scurt timp \i este prev[zut[ \i ]n lege. Trecerea se va face ]n câteva etape. Ministrul S[n[t[`ii a spus clar c[ DSP va trece la Consiliul Jude`ean. Va trece toat[ direc`ia”, a declarat Ovidiu Mimor. El spune c[ direc`ia va avea un director care va r[spunde ]ns[ ]n fa`a Ministerului S[n[t[`ii. Mimor mai afirm[ c[ urmeaz[ s[ apar[ preciz[ri vizavi de aceast[ trecere. (L. Lupa\cu)

Evenimentul de Botosani nr.1655  

Ziarul orasului tau!