Page 1

Pagina 2

CMYK

R[zboi medical ]n instan`[ pentru concedii EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 128 (1653) • Vineri, 2 iulie 2010 • 8 pagini

Promisiuni blonde pentru sinistra`ii din Dorohoi Ministrul Dezvolt[rii Regionale \i Turismului a vizitat ieri zonele inundate din Dorohoi. Elena Udrea a poposit ]n mai multe case \i a promis sprijin pentru achizi`ionarea unui bloc ]n care s[ se mute sinistra`ii \i aprobarea unui proiect de 7 milioane euro pentru ora\. Pagina 5

Nou n[scut cât palma Pagina 8

Magazine golite de majorarea TVA Crucea Ro\ie ajut[ Pagina 3

prin so`ia lui Geoan[

Pagina 4


2

2 iulie 2010 Zarug a revenit comisar \ef la Protec`ia Consumatorilor. Alexandru Zarug \i-a reluat ieri activitatea de comisar \ef al Comisariatului Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorilor (CJPC). }n urma concursului de acum o s[pt[mân[, organizat de Autoritatea Na`ional[ pentru Protec`ia Consumatorului, acesta a primit ordinul de numire, ]ncepând cu data de 1 iulie. „Nu m[ voi schimba, voi fi acela\i ca \i pân[ acum cu angaja`ii \i m[ voi baza pe colegialitate”, a spus Zarug.

STARTNEWS Editorial

Cre\te TVA-ul ca \i valul Dac[ Dumnezeu a dezlegat cerul \i de câteva s[pt[mâni bune ne tot trimite ap[ din bel\ug, de ne-a ajuns pân[ sub b[rbie, iaca, al nostru premier, Emil Boc, nu s-a l[sat mai prejos, a dat \i el liber la scumpiri, dup[ ce magistra`ii Cur`ii Constitu`ionale au privit chiorâ\ spre ajustarea pensiilor, vorba unui hâtru: TVA-ul e ca valul, cum cre\te, cum m[tur[ totul ]n cale. Nici nu s-a oficializat cre\terea TVA-ului c[ ai no\tri comercian`i deja au ]nceput s[ Lucian Alecsa cosmetizeze pre`urile dup[ pohtele inimii. Am intrat ]ntr-un supermarket \i-am sesizat o cre\tere de pre` la un anumit produs, ce-i drept, cre\terea nu era semnificativ[, ]ntrebând-o pe tân[ra de la cas[ care este motivul pentru care a „umflat” pre`ul produsului respectiv, am primit cel mai senin r[spuns:” Pe ce lume tr[i`i, nu \ti`i de cre\terea TVA, trebuie s[-i obi\nuim pe cump[r[tori cu acest fapt, vom cre\te pre`urile câte pu`in ]n fiecare zi s[ nu simt[ dintr-odat[ scumpirile”. Uite, românul e \i-un fin psiholog, \tie s[-\i preg[teasc[ aproapele pentru ca acesta s[ treac[ mai u\or peste \ocul cre\terii pre`urilor. Cre\terea apelor a luat via`a a zeci de oameni \i animale, a distrus mii de gospod[rii, cre\terea TVA va afecta traiul fiec[rui român. Anul 2010 e sub semnul r[ului. Dar cum orice r[u anun`[ \i-un mic bine, am observat c[ dezastrul cu inunda`iile a declan\at ]n sufletul românului \i-o solidaritate emo`ional[, pe care o credeam ]n adormire, de la Revolu`ie n-am mai fost martorului atâtor gesturi de ]ntrajutorare, pân[ când \i oamenii politici au p[rut cu sufletul acas[. N-au lipsit \i gesturile reprobabile, care ]n asemenea momente nu-\i g[sesc locul, m[ refer ]n primul rând la huiduitorii din Dorohoi ai premierului Emil Boc. Nu spun c[ n-ar merita premierul tras de aten`ie pentru neputin`ele manifestate ]n cei doi ani de când este la Palatul Victoria, dar \tiu un lucru foarte clar, atestat de tradi`iile noastre ancestrale; când ]`i vine un individ s[-`i dea o mân[ de ajutor, fie el \i du\man, nu-i r[spunzi prin tot felul de vulgarit[`i. Prin acele huiduieli grupul de contestatari s-a descalificat. Un prieten mi-a spus c[ acei indivizi ar fi fost fl[c[ii de partid ai lui Andrei Dolineaschi, ]n acest caz provoc[rile deputatului \i-ar g[si o scuz[ de natur[ politic[, dar nu \i una uman[. Nu este singurul politician care profit[ de dezastrul natural pentru a-\i face campanie electoral[, fi`i aten`i la declara`iile de pres[ ale politicienilor \i ve`i sesiza ]n ce scop sunt f[cute.

R[zboi medical ]n instan`[ pentru concedii R[fuiala medicilor prescriptori cu reprezentan`ii Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate pe concediile medicale s-a mutat ]n instan`[. Mai mul`i medici amenda`i de CJAS au contestat deciziile. De\i ]ntr-o prim[ etap[ ei au contestat procesele verbale de control, pân[ ]n prezent conducerea CJAS nu a inmedici au fost sanc`iotului a ade- sus`in c[ aceast[ sarcin[ revine validat niciun na`i, fiecare, cu câte verin`ei ]n ca- angajatorului \i nicidecum meproces verbal, 5.000 lei, pentru c[ au re trebuie s[ dicilor. Reprezentan`ii CJAS drept pentru prescris concedii medicale se precizeze admit c[ instan`a ar putea reduce care medicii ]n mod nejustificat, iar num[rul de sanc`iunea la un simplu avertisau apelat la inunii dintre ei au zile de conce- ment, a\a cum se ]ntâmpl[ \i ]n stan`a de judechemat la bar[ diu din ultimele alte cazuri, de alt[ spe`[. (L.Lucat[. Trei medici CJAS. 12 luni. Medicii pa\cu) au deschis pân[ acum procese institu`iei de asigur[ri de s[n[tate. Ei „O parte din medici au dat ]n judecat[ Casa de Asispun c[ motivul pentru care au fost amenda`i a fost lipsa de la gur[ri de S[n[tate Boto\ani. Sunt primele procese, dosarul de concediu al pacienpentru c[ sunt \i primele controale care s-au f[cut”,

13

Rodica Hu`uleac, pre\edinte CJAS

Medici aglomera`i cu bolnavi prin lege Calendar cre\tin ortodox

paturi, iar medicii mai lucreaz[ \i ]n ambulatoriu”, a afirmat medicul Gheorghe Apetroaie, directorul medical al DSP.

2 V † A\ezarea ve\mântului Maicii Domnului; Sf. Ier. Iuvenalie al Ierusalimului; †) Sf. Voievod |tefan cel Mare 3 S Sf. Mc. Iachint; Sf. Ier. Anatolie al Constantinopolului 4 D Duminica a 6-a dup[ Rusalii Sf. Ierarh Andrei Criteanul; Cuv. Marta 5 L † Cuv. Atanasie Athonitul; Cuv. Lampadie; Sf. Mc. Ciprian

Noul normativ a stârnit deja nemul`umirea medicilor

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Exact ]n urm[ cu un an, conducerea Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate anun`a c[ urma s[ execute silit Spitalul Jude`ean „Mavromati” pentru o datorie de peste 3 milioane de lei acumulat[ cu câ`iva ani ]n urm[ pe seama unor codific[ri gre\ite f[cute de unitatea spitaliceasc[. „Deocamdat[ avem hot[râre definitiv[ \i am cerut Tribunalului Boto\ani aprobarea pentru declan\area procedurii de executare silit[ a Spitalului Jude`ean”, declara cu un an ]n urm[, pentru Evenimentul de Boto\ani, Rodica Hu`uleac, pre\edintele CJAS. „Cele 30 de miliarde de lei vechi, Spitalul Jude`ean le ]nregistreaz[ ca datorie c[tre institu`ia de asigur[ri de s[n[tate dup[ ce mai mul`i medici din unitate au codificat gre\it o serie de interven`ii medicale. S-au ]ncasat atunci bani ]n plus pe interven`ii mai complexe decât cele de care au beneficiat ]n realitate unii pacien`i ai spitalului. Pentru c[ spitalul nu avea posibilitatea s[ returneze casei aceast[ sum[, conducerea unit[`ii a solicitat 4,3537 lei

3,5420 lei

]n instan`[ e\alonarea pla`ii acestei datorii pe o perioada mai mare, pentru ca spitalul s[ nu intre ]n colaps financiar. Conflictul a ajuns la Curtea de Apel Suceava, unde ]ns[ procesul a fost suspendat pentru ca, mai ]ntâi, s[ se clarifice situa`ia la Comisia de Arbitraj de la Bucure\ti. Decizia comisiei de arbitraj a Casei Na`ionale a fost ]n defavoarea spitalului”, scria cu un an ]n urm[ Evenimentul de Boto\ani. }ntre timp, spitalul \i CJAS au ajuns la ]n`elegere. De la ]nceputul acestui an, unitatea medical[ ]i pl[te\te Casei de Asigur[ri de S[n[tate datoria ]n rate. „Dac[ nu se f[cea aceast[ e\alonare, \i spitalul era executat silit, acesta ar fi ajuns ]n colaps”, declara recent un reprezentant al CJAS Boto\ani. Ziua: 250C

Noaptea: 140C

Medicii din spitale vor trebui s[ aib[ grij[ de mai mul`i pacien`i. Potrivit Ministerului S[n[t[`ii, normarea de personal medical se va face comasat pentru asisten`[ medical[ spitaliceasc[, eliminându-se diferen`ierea pentru specialit[`i medicale \i chirurgicale, a\a cum este prev[zut ]n prezent. Din momentul punerii ]n aplicare a noului normativ, criteriul de normare a asisten`ei medicale ]n func`ie de num[rul de paturi va fi de 1 post de medic la 5-15 paturi \i un post de personal sanitar mediu la 8-12 paturi/tur[. Asta ar ]nsemna mai mult[ activitate depus[ din partea medicilor, pe aceia\i bani. Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ au precizat c[ decizia luat[ de

oficialii MS nu are leg[tur[ cu realitatea. „Spitalele au trecut ]n administrarea comunit[`ii locale. Ele au avut un num[r de paturi care tot prin decizia ministerului s-a redus. Reducerea num[rului de paturi pe vechiul normativ ar fi trebuit s[ duc[ \i la disponibiliz[ri de personal. }ntrebarea este: pe noul normativ pe spitale care au trecut la autorit[`i se va trece la disponibilizarea cadrelor medico-sanitare sau se va lua specialitate cu specialitate ]n parte? Pân[ acum erau 10 paturi la un medic, acum sunt ]ntre 5 \i 15

El spune c[ decizia care a fost luat[ \i care va fi greu de aplicat ]n teritoriu ridic[ mari semne de ]ntrebare privind utilitatea ei la acest moment. „Prevederile acestei ordonan`e nu sunt suficient de clare pentru c[ s-au m[rit practic limitele, minim[ \i maxim[, ]ntre 5 \i 15 paturi. A lucra pe \ase paturi este un lucru, a lucra pe 12 ]nseamn[ dublu. Sunt convins c[ aceste normative vor face obiectul unei discu`ii \i reglement[ri pentru fiecare specialitate medical[ \i chirurgical[ ]n parte”, a ad[ugat Apetroaie. M[sura anun`at[ de oficialii ministerului a iscat deja nemul`umiri ]n rândul medicilor. Ei spun c[ vor munci mai mult, ]ns[ pe aceia\i bani, iar actul medical ar avea de suferit. Deocamdat[ nu se cunoa\te data când va intra ]n vigoare aceast[ m[sur[. (L.Lupa\cu)

„Pe o sec`ie ]n care ar trebui s[ munceasc[ cinci medici vor munci doi, ]ns[ vor fi remunera`i tot ca pentru doi. }ncet-]ncet, medicii speciali\ti vor ajunge s[ fie epuiza`i \i stresa`i, ceea ce va afecta \i actul medical”, Jaber Yassin, medic Spitalul de Copii


3

2 iulie 2010 Apa curge normal robinet. Reprezentan`ii SC Apa Grup SA preconizeaz[ c[ ]n aceast[ dup[ amiaz[ se va intra ]n normal ]n ceea ce prive\te furnizarea apei potabile. De câteva zile, ace\tia au limitat pe timp de noapte furnizarea apei din cauza ploilor abundente. Func`ionarea sta`iilor de tratare Bucecea \i C[t[m[r[\ti a fost \i ]nc[ este perturbat[ de turbiditatea foarte mare a apei brute, care crescuse de aproximativ 400 de ori fa`[ de valorile obi\nuite. Mai multe despre situa`ia apei potabile afla`i accesând www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS

Magazine golite de majorarea TVA Intrarea ]n vigoare a major[rii TVA-ului cu 5% a f[cut ca majoritatea supermarketurilor din Boto\ani s[ fie goale ]n cursul zilei de ieri. Patronii acestora spun c[ foarte mul`i boto\[neni \i-au f[cut provizii mar`i \i miercuri, când s-au atins vânz[ri record.

B[trân[ salvat[ de pompieri de sub d[râm[turi Pompierii boto\[neni au salvat, joi diminea`[, o femeie peste care a c[zut tavanul camerei ]n timp ce dormea. So`ul b[trânei, care dormea ]ntr-o camer[ al[turat[, a sunat dup[ ajutor. Totul s-a ]ntâmplat ]n jurul orei 05.00, ]n Dorohoi. Pentru scoaterea de sub d[râm[turi a femeii au intervenit pompierii de la deta\amentul din localitate, care se aflau ]n patrulare prin zon[ ]mpreun[ cu poli`i\tii \i jandarmii. Pompierii au ]ndep[rtat ]n câteva minute tavanul, i-au acordat primul ajutor victimei, dup[ care au transportato la ambulan`a ce ajunsese ]n fa`a gospod[riei. „Florica A., ]n vârst[ de 81 ani, a fost internat[ la Spitalul Or[\enesc din Dorohoi. Locuin`a femeii, veche de cca.100 ani, se afl[ ]n zona care a fost afectat[ inunda`ii, ]ns[ speciali\tii urmeaz[ s[ stabileasc[ cauzele exacte ale pr[bu\irii tavanului”, a spus Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publice ISU. (D.R.)

Unele supermarketuri ]nc[ nu au majorat pre`urile la o parte din produse, preferând s[ le men`in[ la acela\i nivel ca ]nainte de intrarea ]n vigoare a m[ririi TVA-ului de la 19 la 24%. „Am avut dou[ zile ]n care nu reu\eam s[ facem fa`[. Veneau ]n valuri oamenii \i ]\i f[ceau provizii. Acum umpleam raftul cu produse \i ]n jum[tate de or[ era gol. S-au f[cut vânz[ri foarte mari, ]n special la ulei, zah[r, f[in[, ap[ \i sucuri. De asemenea, s-au vândut foarte

De`inu`ii vor s[ ajute sinistra`ii

Mobilizare general[ pentru modificarea pre`urilor De\i ministrul de Finan`e Sebastian Vl[descu declara c[ nu vor fi mari probleme ]n ceea ce prive\te introducerea noii cote a TVA-ului, ]n realitate lucrurile nu au stat chiar a\a. La unele supermarketuri sau hipermarketuri angaja`ii au lucrat ]n noaptea de miercuri spre joi, iar al`ii au fost chema`i la serviciu ieri diminea`[ la ora 5.00 pentru a reu\i s[ fac[ aceste opera`iuni. Spre exemplu, la un hipermarket sunt aproximativ 6.000 de produse \i la fiecare dintre acestea trebuie modificat pre`ul atât la raft, cât \i ]n baza de date.

bine produsele congelate”, ne-a spus \eful unui supermarket Victoria. Cât prive\te pre`urile, la cele mai multe produse majorarea a fost de 0,2-0,3 lei. }n plus, la supermarketurile Victoria, ]n cursul zilei de ieri ]nc[ se mai g[seau produse la pre`ul vechi, nefiind majorate dup[ cre\terea TVA-ului. Spre exemplu,

„Nu este o cre\tere a pre`urilor de speriat, dar pe cei cu venituri mici ]i afecteaz[. Probabil, ]n timp vom vedea o sc[dere a consumului cu maxim cinci procente. Oamenii vor cheltui aceia\i bani ca pân[ acum, dar vor cump[ra mai pu`in”, Adrian Bida\c[, patronul unui lan` de supermarketuri

kilogramul de zah[r a r[mas la acela\i pre` de 2,99 lei. De asemenea, pre`urile la promo`ia din aceast[ s[pt[mân[ nu s-au modificat, r[mânând

la fel ca ]n cursul zilei de miercuri. Alte supermarketuri au majorat pre`urile exact cu 5%, cât este cre\terea TVAului, dar nu au modificat ]n

Carburan`i mai scumpi ]n benzin[rii Tot de ieri \i pre`ul benzinei \i al motorinei este mai mare. Cre\terea nu a fost una foarte mare, dar chiar \i a\a boto\[nenii o vor resim`i. Spre exemplu, la una dintre sta`iile de alimentare, scumpirea era cu 0,09 bani la motorin[ \i cu 0,19 bani la benzin[. La benzin[, pre`ul vechi varia ]ntre 4,41 \i 5,21 lei, iar cel nou variaz[ ]ntre 4,6 \i 5,48 lei. La motorin[, pre`ul vechi era ]ntre 4,3 \i 4,82 lei, iar cel nou este ]ntre 4,64 \i 5,1 lei. Cât prive\te num[rul clien`ilor, reprezentan`ii acestor benzin[rii spun c[ nu s-a ]nregistrat o sc[dere a num[rului clien`ilor \i nici ]n ceea ce prive\te valoarea vânz[rilor.

nici un fel adaosul comercial. „Am crescut pre`urile la toate produsele cu 5% dar nu am umblat la adaosul comercial. Dup[ dou[-trei zile ]n care vânz[rile au crescut, ast[zi (n.r., ieri) s-a ]nregistrat o sc[dere”, a spus Adrian Bida\c[, patronul unui lan` de supermarketuri. (R[zvan Sauciuc)

Pre`uri ]nainte \i dup[ majorarea TVA Ulei 4,09 – 4,29 lei Zah[r 2,99 – 3,14 lei Pâine 0,89 – 0,93 lei Benzin[ 4,54 – 4,63 lei Motorin[ 4,54 – 4,73 lei

20 de de`inu`i din Penitenciarul Boto\ani \i-au manifestat disponibilitatea, la solicitarea conducerii unit[`ii, de a da o mân[ de ajutor pentru salvarea persoanelor din zonele inundate ale jude`ului, dar \i de a contribui la limitarea distrugerilor bunurilor acestora, ajutând la cur[`area zonelor calamitate. }n acest sens, conducerea Penitenciarului a dispus constituirea unui deta\ament format din 20 de persoane private de libertate care execut[ pedeapsa ]n regim semideschis \i deschis, informând totodat[ IJSU \i Comitetul Jude`ean pentru Situa`ii de Urgen`[ despre inten`ia de`inu`ilor, pentru a putea fi utiliza`i la nevoie ]n func`ie de situa`iile ap[rute ]n zonele inundate. „}n conformitate cu dispozi`iile Legii nr. 275/2006 si a regulamentului de aplicare a acesteia, persoanele private de libertate pot desf[\ura activit[`i ]n caz de calamitate, munca lor fiind ]n aceast[ situa`ie neremunerat[”, a spus subcomisar Iulian D[r]ng[, purt[torul de cuvânt al Penitenciarului Boto\ani. (D.R.)

Explozie de comisii pentru evaluarea pagubelor inunda`iilor Nu mai pu`in de opt comisii au fost constituite prin ordin al prefectului pentru evaluarea pagubelor produse de inunda`ii. Joi diminea`[, reprezentan`i ai Institu`iei Prefectului, ai Consiliului Jude`ean, ai Inspectoratului de Stat ]n Construc`ii \i ai Direc`iei Jude`ene de Drumuri \i Poduri s-au repartizat ]n opt comisii, patru pentru expertizarea locuin`elor \i patru pentru expertizarea drumurilor \i podurilor. Pân[ luni ace\tia au termen s[ stabileasc[ gradul de afectare a locuin`elor de apele rev[rsate, câte sunt distruse \i câte prezint[ siguran`[ pentru ca proprietarii s[ revin[ ]n case, precum \i starea drumurilor \i a podurilor. }n func`ie de pagubele materiale estimate, se va ]ntocmi un proiect de hot[râre de Guvern ce va fi transmis la nivel central ]n vederea ob`inerii de desp[gubiri. (M.A.)


CMYK

4

2 iulie 2010 Team[ de epidemii pe unde au trecut apele. Asisten`ii medicali comunitari au fost aten`iona`i, ieri, de c[tre conducerea Direc`iei de S[n[tate Public[ s[ acorde aten`ie maxim[ persoanelor din zonele calamitate care ar da semne de ]mboln[vire. Ecaterina Chihaia, medic epidemiolog \ef ]n cadrul DSP, a declarat c[ din cauza inunda`iilor \i a morbidit[`ii exist[ riscul izbucnirii unor epidemii. Care sunt bolile de care le este fric[ medicilor citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

INVAZIA APELOR

Crucea Ro\ie ajut[ Alunec[ri de teren la V[cule\ti \i Brosc[u`i prin so`ia lui Geoan[ Miercuri, ]n localit[`ile V[cule\ti \i Brosc[u`i a fost nevoie de interven`ia pompierilor dup[ ce ploile masive din aceast[ s[pt[mân[ au dus la alunec[ri de teren. O cas[ nu mai poate fi locuit[, iar alte câteva gospod[rii au r[mas izolate dup[ distrugerea drumului s[tesc.

Mihaela Geoan[, pre\edintele Crucii Ro\ii Române, ]nso`it[ de voluntarul de onoare Cristina Copos \i directorul general al Crucii Ro\ii, Ioan Silviu Lefter, au ]mp[r`it joi la amiaz[ ajutoare sinistra`ilor din zona podului de peste pârâul Buhai, una din cele mai afectate de inunda`ii din Dorohoi. So`ia pre\edintelui Senatului a ajuns la Dorohoi la ora 12:30 \i ]mpreun[ cu aproximativ 20 de voluntari de Cruce Ro\ie din Dorohoi, Boto\ani \i Bac[u, au distribuit pachete cu alimente de prim[ necesitate, adic[ ap[, p[turi, saci de dormit, materiale igienicosanitare \i lighene. La ]mp[r`irea ajutoarelor a participat \i deputatul Andrei Dolineaschi, cel care de altfel a f[cut apelul de ajutor c[tre pre\edintele Crucii Ro\ii. Oamenii

„Este greu de descris ce am putut s[ v[d, incredibil, atâta suferin`[ \i disperare, este prima dat[ când v[d a\a ceva. }ncerc[m s[-i ]ncuraj[m, s[-i sprijinim. Crucea Ro\ie este o for`[ care se poate mobiliza \i ajuta oamenii”, Mihaela Geoan[, pre\edinte Crucea Ro\ie

din zon[ au fost surprin\i de apari`ia Mihaelei Geoan[, i-au transmis disperarea lor \i au invitat-o s[ intre ]n ce a mai r[mas din case. Situa`ia dezastruoas[ a impresionat-o profund pe Mihaela Geoan[, care a precizat c[ institu`ia a c[rei pre\edinte este se va implica ]n continuare ]n ajutorarea sinistra`ilor. Ea a `inut s[ aprecieze gestul firmei Carrefour care a sprijinit ac`iunea Crucii Ro\ii. }n total, la Dorohoi Crucea Ro\ie distribuie celor aproximativ 2.000 de sinistra`i 1.300 de kilograme de alimente, orez, paste f[inoase, biscui`i, ciocolat[, 1.500 de conserve, câte 500 de p[turi, saci de dormit \i lighene, ]mbr[c[minte pentru copii, 1.500 de kilograme de produse pentru igien[ \i 2.500 de litri de ap[. Aceste produse urmeaz[ a fi distribuite \i ]n zilele ce urmeaz[. (Dan M[zura\u)

La fa`a locului s-a deplasat o comisie format[ dintr-un angajat al Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ \i un specialist din cadrul Direc`iei Controlului Calit[`ii ]n Construc`ii, care au verificat situa`ia din teritoriu. La V[cule\ti, pe alte locuin`e, construit[ la baza Dealul Jit[riei o locuin`[ aflat[ alunec[rii. Având ]n vedere si]n zon[ a fost grav afectat[ de tua`ia, familia nu mai are voie alunecarea de teren, motiv pen- s[ ]nnopteze ]n cas[. tru care s-a impus evacuarea Mal de 4,5 metri celor trei persoane care locuiau ]n imobil. Pentru a recupera o dup[ alunecare parte din materialele de conLa Brosc[u`i, pe dealul struc`ie, proprietarii au ]ndin spatele gr[dini`ei, ceput s[ dezmem]mp[durit ca urmabreze locuin`a. re a altei alunec[ri Alunecarea de de teren, s-a proteren a produs \i dus o nou[ aludistrugerea drude ani s-au ]mplinit necare, ]n cursul mului s[tesc, de când nu au mai zilei de 30 iunie ]mprejurare ]n avut loc alunec[ri de 2010. Alunecacare trei gospoteren ]n zona nou rea de teren nu a d[rii au r[mas afectat[ la pus ]n pericol loizolate. }n pericol Brosc[u`i. cuin`e (distan`a pân[ sunt \i locatarii unei

25

la prima cas[ este de aproximativ 80 m) sau gr[dini`a (distan`a pân[ la acest imobil fiind de circa 50 m). A fost ]n schimb distrus[ o p[durice de foioase care fusese plantat[ tocmai pentru a opri fenomenul. Alunecarea de teren a fost „brusc[”, ]n urma acesteia r[mânând un mal ]nalt de aproximativ 4,5 m. Pentru reducerea riscului apari`iei unei noi alunec[ri de teren, autorit[`ile locale au fost sf[tuite s[ ]mp[dureasc[ zona superioar[ afectat[ cu puie`i de nuc \i salcâm \i s[ dreneze zona de jos a alunec[rii de teren, pentru a facilita scurgerea apei acumulat[ din cauza ploilor abundente. (D[nu` R.)


CMYK

5

2 iulie 2010 Udrea ]ntâmpinat[ de PSD-i\ti. Surpriz[ social-democrat[ la casele unor sinistra`i din Dorohoi – la una dintre acestea ministrul PDL s-a trezit cu to`i parlamentarii PSD de Boto\ani. Gheorghe Marcu, Andrei Dolineaschi \i Costic[ Macala`i au dat mâna cu Elena Udrea, iar primul dintre ace\tia i-a solicitat alocarea unor fonduri mai importante pentru jude`, mai ales ]n contextul inunda`iilor din aceast[ s[pt[mân[.

INVAZIA APELOR

Promisiuni blonde pentru sinistra`ii din Dorohoi Ministrul Dezvolt[rii Regionale \i Turismului a vizitat ieri zonele inundate din Dorohoi. Elena Udrea a poposit ]n mai multe case, s-a interesat de situa`ia mai multor oameni \i a promis, printre altele, sprijin pentru achizi`ionarea unui bloc ]n care s[ se mute sinistra`ii \i aprobarea unui proiect de 7 milioane euro pentru ora\.

Sosit[ cu elicopterul Elena Udrea a aterizat pe Stadionul „1 Mai” din Dorohoi ]n jurul orei 13:00. Ea a venit cu un elicopter de la Suceava \i a sosit ]mpreun[ cu prefectul Cristian Roman, care i-a f[cut o scurt[ prezentare a situa`iei de la Boto\ani. Pe aren[, Elena Udrea a fost a\teptat[ de Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean, Dorin Alexandrescu, primarul Dorohoiului \i col. Radu Anton, inspectorul \ef al Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[. Pre\edintele CJ ia propus ministrului un traseu pentru a-i putea prezenta principalele zone afectate ale municipiului Dorohoi. „}mi pare extrem de r[u c[ trebuie s[ ne ]ntâlnim ]n astfel de situa`ii”, au fost primele cuvinte ale Elenei Udrea, imediat dup[ ce a coborât din elicopter.

A intrat ]n case avariate ]n ciuda avertismentelor oficialilor boto\[neni Ministrul a mers mai ]ntâi la ie\irea din Dorohoi, spre Brosc[u`i. La vederea ei, oamenii au ]nceput s[ ias[ din cur`i pentru a sta de vorb[ \i a-i spune despre necazurile care s-au ab[tut asupra lor. Oficialul guvernamental a poposit la câteva minute dup[ ce a ajuns ]n Dorohoi ]n casa unor sinistra`i. Este vorba despre familia Ion Mihoreanu, a c[rei cas[ este plin[ cu ap[ \i mâl. Elena Udrea a fost ]ntâmpinat[ de proprietari cu lacrimi ]n ochi, ace\tia plângându-se c[ nu mai pot locui ]n imobilul pe

care ]l de`in. Asta pentru c[, cei de la Inspectoratul ]n Construc`ii le-au interzis s[ mai stea ]n cas[ dar \i pentru c[, imobilul este practic de nelocuit. De\i oficialii boto\[neni prezen`i la fa`a locului i-au cerut ministrului s[ nu intre ]n cas[ deoarece exist[ un real pericol de pr[bu\ire, aceasta a vizitat mai multe camere pentru a vedea cu proprii ochi cum se prezint[ situa`ia. Ea a discutat cu primarul Dorin Alexandrescu despre rezolvarea situa`iei familiei Mihoreanu, ambii c[zând de acord c[ este de preferat s[ se ridice o cas[ ]n alt loc, decât s[ se repare cea avariat[, deoarece ]n cazul unor noi inunda`ii, pericolul ar reveni.

Propunere: sinistra`ii de la case s[ se mute la bloc Elena Udrea a propus familiilor ale c[ror case au fost avariate s[ se mute ]ntr-un bloc din municipiul Dorohoi. Ea a purtat o discu`ie ]n acest

sens cu primarul Dorin Alexandrescu, c[ruia i-a promis c[ ]n dou[-trei luni va aloca din bugetul Ministerului Dezvolt[rii Regionale \i Turismului fonduri pentru achizi`ionarea imobilului. Acesta

exist[ deja, este ]n stadiul de finisare, dar apar`ine unei persoane private. Problema este c[, unele familii sinistrate refuz[ s[ ]\i p[r[seasc[ casele, de\i Elena Udrea le-a spus c[ nu prea se mai pot aloca fon-

duri pentru imobilele ]n care locuiesc deoarece se afl[ ]n zone inundabile \i deja au fost avariate ]n mai multe rânduri, iar Guvernul a repartizat de mai multe ori bani pentru repararea caselor. „Trebuie s[ g[sim o solu`ie comun[ pentru toat[ lumea. D-le primar discuta`i cu oamenii \i ]ncerca`i s[ g[si`i o solu`ie comun[. Vorbi`i cu oamenii s[ fie de acord”, s-a adresat Elena Udrea, primarului de Dorohoi. Imobilul respectiv ar putea oferi ad[post pentru aproximativ 40 de familii, care ar avea unde locui ]n decurs de circa dou[-trei luni de zile. Oamenii din zon[ nu prea agreeaz[ ]ns[ ideea de a\i l[sa casele pentru a merge la bloc, mai degrab[ preferând varianta ca statul s[ le acorde o sum[ de bani, pentru refacerea cl[dirilor avariate. Lucru imposibil, ]n opinia Elenei Udrea, care a declarat c[, dac[ se vor aloca fonduri ]n acest sens, peste un an de zile, inunda`iile ar putea strica din nou ce s-ar repara acum. Totodat[, ea a promis aprobarea unui proiect de 7 milioane euro pentru Dorohoi. Potrivit primarului Dorin Alexandrescu, este vorba de un program UE care ar mai avea nevoie doar de avizul ministerului condus de Udrea, iar aceasta a anun`at c[ aprobarea va veni cât se poate de repede.

Certat[ pentru B[sescu Asemenea premierului \i ministrul Dezvolt[rii a avut de ]nfruntat repro\urile dorohoienilor ]n leg[tur[ cu m[surile de austeritate economic[ adoptate recent de Parlament \i Guvern. Mai mul`i sinistra`i au l[sat balt[ problemele care le au din cauza ploilor \i i-au cerut Elenei Udrea socoteal[ pentru decalajul economic care exist[ ]ntre ora\ul ]n care ei locuiesc \i alte zone ale `[rii. „Dorohoi, pe hart[ mai exist[? Nu exist[”, i-a spus un tân[r care se plângea c[ are doi ani de zile de când caut[ f[r[ succes un loc de munc[. „Noi vrem un loc de munc[, s[ pl[tim o chirie, s[ ne câ\tig[m pâinea. Noi unde s[ ne ducem? Firmele v[d c[ tot dau faliment, c[ B[sescu a \tiut s[ fac[ ce a vrut”, i-a mai repro\at dorohoianul. Cum era de a\teptat, oficialul guvernamental i-a luat ap[rarea lui Traian B[sescu. „Nu pre\edintele este vinovat”, a afirmat fosta consilier[ de la Cotroceni. Ea a spus oamenilor c[ prin lucr[rile care se vor efectua ]n ora\ pentru ]ndep[rtarea efectelor produse de

ploi, se vor crea probabil \i locurile de munc[ de care dorohoienii au nevoie. „Trebuie \i solu`ii pe plan local, c[ nu de la Bucure\ti se fac locurile de munc[ pentru Dorohoi. Asta `ine \i de o ini`iativ[ local[”, a mai ar[tat Elena Udrea. Ea a mai recomandat oamenilor s[ ]\i fac[ firme \i s[ acceseze fonduri europene. Din Dorohoi ministrul Dezvolt[rii, ]nso`it[ de oficialii de la Boto\ani, a vizitat \i comuna Hili\eu-Horia, lovit[ de asemenea de inunda`ii.


6

2 iulie 2010

TOPNEWS

„5 visuri, aceea\i copil[rie” merge mai departe. }n luna mai, echipa „5 visuri, aceea\i copil[rie”, a Liceului de Art[ „|tefan Luchian”, coordonat[ de profesor Mihaela Arhip, a participat la concursul „Diversitatea – o \ans[ ]n plus pentru viitor”, faza jude`ean[. Elevii au prezentat sceneta „Tablouri ]ntr-o expozi`ie”, cu care a ob`inut premiul I, calificându-se la faza regional[ a concursului. Detalii despre competi`ie pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Sute de locuri neocupate ]n licee Emo`iile candida`ilor pentru locuri ]n licee au ajuns ieri la cote maxime. Dup[ amiaz[, cei peste 4.000 de absolven`i de clasa a VIII-a au aflat liceul la care ]\i vor continua studiile liceale.

dintre criteriile pe baza c[ruia sa f[cut admiterea ]n ]nv[`[mântul liceal de stat. Pentru absolven`ii din promo`ia 2010, media de admitere este o medie ponderat[, ]n care media general[ ob`inut[ la tezele cu subiect unic din clasa a VII-a are o pondere de 25%, media Ca o obi\nuin`[ ]n general[ la evaultimi doi ani, priluarea na`ional[ ma etap[ a admidin clasa a terii computeriVIII-a conteaz[ de elevi nu au fost zate la liceu a a25%, iar merepartiza`i dintr-un tovut loc cu o zi dia general[ de tal de 4.205 din cauza ]nainte fa`[ de absolvire a num[rului insuficient data la care a fost claselor V-VIII de op`iuni trecute programat[. Reare o pondere de pe fi\a de ]nspartizarea compu50%. criere. terizat[ la liceu a absolven`ilor de clasa a Locuri VIII-a pentru anul \colar 2010-2011 a avut loc joi, ]nceneocupate \i la licee pând cu ora 15.30, la sediul Mide top nisterului Educa`iei, ]n prezen`a ministrului Daniel Funeriu. Me}n urma acestei etape au r[mas dia general[ ob`inut[ la evalua- locuri libere la Colegiul Na`ional rea na`ional[ constituie unul „A.T. Laurian”, patru locuri la

Inspectorii sanitari ]n control la Dorohoi

43

„}n urma acestei etape a admiterii, la nivelul jude`ului au mai r[mas neocupate 698 de locuri. Acestea vor intra la a doua etap[ computerizat[, ce va avea loc pe 12 iulie. Atunci vor putea participa cei 43 de candida`i, care acum nu au fost repartiza`i din cauza num[rului mic de op`iuni de pe fi\ele de ]nscriere, dar \i cei 137 de absolven`i ce nu \i-au depus op`iunile ]n aceast[ prim[ etap[”, Daniel Buc[taru, inspector \colar

bilingv francez[, Seminarul Teologic Dorohoi - 28 de locuri la bilingv englez[, la Colegiul Na`ional „Grigore Ghica” - \ase locuri la \tiin`e sociale, dou[ la matematic[-informatic[ \i cinci la \tiin`ele naturii. Cele mai multe locuri neocupate au r[mas la Grupul

|colar „Elie Radu” (112 locuri), Grupul |colar „Petru Rare\” (82 de locuri), dar \i la Grupul |colar „Alexandru Vlahu`[” |endriceni (47 de locuri). }n ultima etap[ a admiterii computerizate vor participa \i cei 300 de corigen`i de clasa a VIII-a. (P. Rotariu)

Licean cu media 3,63 Admiterea computerizat[ i-a f[cut liceeni \i pe cei care au avut medii de admitere sub cinci. Astfel, cea mai mic[ medie de admitere coincide cu cea mai mic[ medie ]nregistrat[ la nivelul jude`ului la final de clasa a VIIIa. }n aceast[ situa`ie se reg[sesc absolven`ii care au media din timpul anilor de studii peste cinci \i sub cinci media la evalu[rile na`ionale. Norocul candidatului a fost num[rul mare de op`iuni pe care acesta l-a ]nscris ]n fi\a de ]nscriere. Cu media 3,62 a ajuns s[ fie la liceu, profilul „Construc`ii, instala`ii \i lucr[ri publice” la Grupul |colar Elie Radu. Lista cu viitori liceeni poate fi accesat[ pe site-ul: http://admitere.edu.ro/2010.

Titularizare cu plat[ ]n comisii Cadrele didactice implicate ]n desf[\urarea concursului de titularizare vor fi remunerate. Ieri, Daniel Funeriu, ministrul educa`iei, a semnat ordinul privind aprobarea normelor de plat[ a comisiilor de examen pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice vacante sau rezervate din ]nv[`[mântul preuniversitar. Concursul organizat la nivel na`ional are loc pe 14 iulie, cu subiecte elaborate de Ministerul Educa`iei. Pentru preg[tirea, organizarea \i desf[\urarea concursului, la nivelul fiec[rui centru este constituit[ comisia de concurs. Secretarul acesteia va fi pl[tit cu 65 de lei, iar supraveghetorii, pentru \ase ore de munc[ pe zi, vor primi fiecare câte 20 de lei pe zi. Informaticienii vor primi câte un leu pentru fiecare fi\[ de candidat

operat[. |i membrii comisiei de evaluare a lucr[rilor scrise vor fi remunera`i.

5 lei teza corectat[ Astfel, cei doi profesori evaluatori, pentru o sut[ de candida`i vor primi, fiecare, câte 5 lei pe tez[ corectat[. Acolo unde va exista \i al treilea evaluator, suma va fi aceea\i. Secretarul comisiei, care este un cadru didactic din ]nv[`[mântul preuniversitar, va primi 50 de lei. Membrii comisiei de contesta`ii vor fi pl[ti`i ca \i cei de la comisia de evaluare. Cu trei lei de candidat vor fi remunera`i \i membrii comisiei de evaluare ce vor face parte din comisiile de concurs pentru proba practic[ sau oral[ ]n profilul postului. La nivelul jude`ului Boto\ani sunt dou[ centre de concurs, la Colegiul Na`ional „A.T. Laurian” \i la |coala General[ Nr. 10, iar centrul de corectare este la Grupul |colar „Dimitrie Negreanu”. (Petronela Rotariu)

„Plata se face de c[tre unitatea de ]nv[`[mânt la care este ]ncadrat[ persoana respectiv[, pe baza adeverin`ei eliberate de pre\edintele comisiei. Fondurile vor fi asigurate de Ministerul Educa`iei prin Inspectoratul |colar. Persoanele care fac parte din aceste comisii beneficiaz[ de decontarea cheltuielilor de cazare, transport \i diurn[, dup[ caz, conform legii”, Ada Macovei, inspector \colar general

Spa`iile unde au fost caza`i sinistra`ii din Dorohoi sunt ]n aten`ia autorit[`ilor sanitare. Direc`ia de Control ]n S[n[tate Public[ a verificat, mar`i, dou[ dintre acestea, Spitalul Municipal Dorohoi, unde au fost cazate 93 de persoane, din care 40 copii sub 14 ani, \i Seminarul Teologic, unde sunt ad[postite 77 de persoane, din care 19 copii sub 14 ani. Verific[rile au vizat, printre altele, condi`iile de cazare, provenien`a, depozitarea, valabilitatea \i modul de distribu`ie a alimentelor pentru persoanele sinistrate. „Nu sau constatat deficien`e ]n respectarea legisla`iei specifice ]n vigoare. }n zona autogar[-gar[ au fost verificate \apte unit[`i alimentare \i de alimenta`ie public[ din zona calamitat[, constatându-se existen`a unor produse alimentare depreciate, care au fost oprite din consum”, a spus Lidia Onofrei, purt[tor de cuvânt al DSP. La Centrul de }ngrijire \i Asisten`[ Social[ sa constatat existen`a unui stoc de produse alimentare depreciate, care au fost oprite din consum. (L.L.)

Viitura de pe Jijia a ajuns la Todireni Râul Jijia continu[ s[ amenin`e gospod[riile cet[`enilor care locuiesc ]n zona inundabil[. }n noaptea de miercuri spre joi, 28 de persoane din satul Buim[ceni, comuna Albe\ti, au fost evacuate dup[ ce râul \i-a mutat albia ]n gospod[riile lor. 29 de gospod[rii au fost inundate, iar ]n opt locuin`e a intrat apa. Au mai fost afectate 936 hectare de teren agricol, 306 hectare p[\uni \i un pod. }n Todireni, râul Jijia a inundat 250 hectare p[\uni \i 50 hectare teren agricol, la R[useni fiind acoperite de ap[ 100 hectare de p[\uni. La Hlipiceni, 60 de hectare au fost inundate. }n toate zonele afectate de inunda`ii ac`ioneaz[ pompieri, poli`i\ti, poli`i\ti de frontier[, jandarmi, militari \i membri ai serviciului voluntar pentru situa`ii de urgen`[ pentru evacuarea persoanelor \i bunurilor \i salvarea animalelor. Joi dup[ amiaz[ cotele râului Jijia erau ]n cre\tere la Hlipiceni (cu 8 centimetri peste cota de pericol) \i Todireni (cu 45 centimetri peste cote de inunda`ie). (D.R.)

Circula`ie ]ngreunat[ de ploi Dac[ ieri diminea`[ \apte tronsoane de drum jude`ean ]nc[ erau blocate de ap[, câteva ore mai târziu doar cel dintre Tru\e\ti \i Albe\ti mai era ]nchis circula`iei din cauza puhoaielor de ap[ rev[rsate. Chiar \i ]n aceste condi`ii, se circul[ cu dificultate pe multe por`iuni de drum jude`ean, acolo unde apele s-au retras, ]ns[ au l[sat ]n urm[ aluviuni. Este vorba despre Doroban`i-Podeni, Corl[teni-Podeni, Loturi Enescu-Ib[ne\ti, Bucecea-limit[ jude`, Corni-limit[ jude` \i Oroftiana-limit[ jude`. „Pe aceste tronsoane intervenim pentru ]ndep[rtarea aluviunilor, ]ncerc[m s[ refacem cât de cât podurile \i pode`ele, provizoriu, ]n a\a fel ]ncât s[ d[m drumul la trafic. }n unele locuri se circul[ cu restric`ii de vitez[ sau pe un singur fir”, a declarat Romeo Caciuc, directorul executiv al Direc`iei Jude`ene de Drumuri \i Poduri. (M.A.)


7

2 iulie 2010 Regrete

CALEIDOSCOP

- Cum î`i este ]nsurat? - N-am voie s[ beau, n-am voie s[ ]nt^rzii, n-am voie s[ ]ntorc capul pe strad[. - Cred c[ regre`i mult pasul f[cut. - Nici asta n-am voie

Horoscop E Berbec

Vineri, 2 iulie

K Balan]\

Ave`i succes ]n afaceri, dar sunte`i nevoit s[ face`i mai multe drumuri scurte. Sprijinul cel mai important ]l primi`i din partea unei persoane mai ]n vârst[, care v[ apreciaz[ corectitudinea.

F Taur

U\urin`a ]n comunicare favorizeaz[ rela`iile cu cei din jur. Se ]ntrevede o c[l[torie ]n interesul familiei. Pute`i avea câ\tiguri mari din activit[`i comerciale.

L Scorpion

Un vecin v[ invit[ la o petrecere. Cu acest prilej, sunte`i remarcat de o persoan[ sensibil[. Nu este exclus s[ lega`i o prietenie durabil[.

G Gemeni Chiar dac[ sunte`i preocupat de probleme personale presante, ar fi bine s[ acorda`i mai mult[ aten`ie rela`iilor cu persoana iubit[. O ie\ire ]mpreun[ cu partenerul de via`[ v-ar ajuta s[ v[ deconecta`i de la problemele cotidiene \i v-ar apropia mai mult de persoana iubit[.

H Rac

Ave`i succes ]ntr-o c[l[torie ]n interes de afaceri. V[ sf[tuim s[ ave`i r[bdare \i s[ evita`i discu`iile ]n contradictoriu cu partenerii. Din punct de vedere financiar nu ave`i motive de ]ngrijorare.

M S\get\tor Trebuie s[ lua`i o decizie important[ ]n privin`a rela`iilor cu persoan[ iubit[. }n prima parte a zilei sunte`i tentat s[ v[ implica`i ]n mai multe activit[`i ]n acela\i timp. Noroc c[ v[ ajut[ prietenii!

N Capricorn

Sunte`i ]n form[ \i ave`i ocazia s[ rezolva`i o problem[ financiar[ a familiei. Pute`i s[ v[ ocupa`i de probleme serioase din domeniul afacerilor \i s[ finaliza`i lucr[ri ]ncepute cu mai mult timp ]n urm[.

I Leu

S-ar putea s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie neprev[zut[ ]n interes familial. Evita`i discu`iile ]n contradictoriu cu un b[rbat mai ]n vârst[!

O V\rs\tor

Primi`i un cadou din partea unei persoane dragi din familie, de care v[ bucura`i ]n mod deosebit. Capacitatea de comunicare este excelent[ \i v[ ajut[ s[ rezolva`i o problem[ financiar[.

J Fecioar\

10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 La poarta Europei (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping 17.10 - 17.30 Intervuil s[pt[-

m^nii (d) 17.30 - 18.00 Reporter Tele’M (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Drept la ~int[ (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

AGENDA PREST|RI SERVICII

Zi favorabil[ comunic[rii \i c[l[toriilor ]n interes de afaceri. Pe plan sentimental, lua`i o decizie care determin[ schimb[ri benefice pentru viitor.

P Pe[ti

}n cursul dimine`ii, lua`i o decizie ]n urma c[reia sunte`i nevoit s[ v[ schimba`i programul. S-ar putea s[ fi`i contactat de câ`iva prieteni, cu care face`i preg[tiri pentru o petrecere.

Primi`i un cadou de la persoan[ iubit[, iar prietenii v[ invit[ ]ntro excursie. }n partea a doua a zilei, sunte`i nevoit s[ lua`i o decizie important[ pe plan sentimental.

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate * SC CRIST AGROTRANDE angaj[ri licita`ii * Open Mind Gruppo Isicom (Partener Telecom Italia) angajeaz[ pentru sediile din Ia\i, Cluj, Boto\ani \i Foc\ani – operatori telefonie – vorbitori de limba italian[. Beneficii: pachet salarial ]n continu[ cre\tere, bonuri de mas[ \i bonusuri, câ\tigul imediat de minim 1.000 lei. Pute`i aplica expediind CV-urile dumneavoastr[ la f.petrea@openmindgroup.it sau sunând la num[rul de telefon 0755.018.010. (1852-1)

v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BTSV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând teren itravilan ]n C[t[m[r[\ti Deal, 450 mp, toate utilit[`ile, 8.500 EURO, negociabil, telefon: 0745.961.013. (1900-2)

* De ]nchiriat apartament 2 camere mobilat pe bulevard la complex. Telefon: 0757.610.787. (1901-1)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

! Scriitorii boto\[neni sunt al[turi de colegul lor, Stelorian Moro\anu, la tragica pierdere a mamei lui, MARIA MORO|ANU, prilejuit[ de inunda`iile din Dorohoi. Dumnezeu s[ o odihneasc[ ]n pace!

Prim[ria comunei R[chi`i, jude`ul Boto\ani, organizeaz[ concurs ]n ziua de 14 iulie 2010, ora 10,00 la sediul Prim[riei, pentru ocuparea postului contractual de Administrator public. Condi`iile de participare la concurs \i actele necesare sunt stabilite ]n anexele la Metodologia de concurs, care se g[se\te la secretariatul Prim[riei. Tematica \i bibliografia de concurs sunt afi\ate la sediul institu`iei. Termenul limit[ de depune a dosarelor este data de 12.07.2010. Rela`ii suplimentare la tel. 0231/544210. (1) Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU

]nchirieri * }nchiriez spa`iu comercial 20 mp, Prim[verii nr.19. Telefon: 0743.987.410. (1903-4)

SRL prin lichidator judiciar vinde prin licita`ie public[ ]n data de 09.07.2010, la sediul lichidatorului ansamblu de bunuri: autotractor Mercedes Benz 1846LS+ semiremorc[ basculant[ Schwartzmuller la pre`ul de pornire 34.160 E + TVA. Rela`ii suplimentare la sediul lichidatorului din str. Grivi`a nr.1, bl.14A,ap.1, Boto\ani sau la telefon: 0231/531.373. (1907-1)

* SC DUE ESSE TRANS SRL prin lichidator judiciar vinde prin licita`ie public[ ]n data de 02.07.2010, la sediul lichidatorului un autoturism Opel Corsa avariat \i 2 autoturisme Daewoo Matiz. Informa`ii la sediul lichidatorului din str. Grivi`a nr.1, bl.14A,ap.1, Boto\ani sau la telefon: 0231/531.373. (1905-1)

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

2 iulie 2010 Biruri mai mari pe case. Guvernul a decis miercuri sear[ ca impozitul pe proprietate s[ se majoreze mai mult decât s-a stabilit ini`ial. Astfel, pentru a doua locuin`[ se va pl[ti cu 65% mai mult, pentru a treia cu 150% mai mult, iar pentru a patra cu 300% mai mult. Câ`i boto\[neni vor fi afecta`i de aceast[ m[sur[, precum \i de cea a major[rii impozitelor la ma\ini afla`i din www.evenimentuldebotosani.ro.

ULTIMA OR{ Nou n[scut cât palma

Se dau ajutoare? Nu se dau ajutoare?...

P[reri ]mp[r`ite printre cititorii edi`iei online. Jum[tate dintre ace\tia cred c[ Executivul va acorda ajutoare sinistra`ilor, cealalt[ jum[tate crede c[ nu se va ]ntâmpla a\a ceva.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro }\i va onora Elena Udrea promisiunile f[cute joi la Dorohoi?

Vorb[-n v^nt

Prevederile acestei ordonan`e nu sunt suficient de clare pentru c[ s-au m[rit practic limitele, minim[ \i maxim[, ]ntre 5 \i 15 paturi. A lucra pe \ase paturi este un lucru, a lucra pe 12 ]nseamn[ dublu Gheorghe Apetroaie, director medical DSP Scump[ benzina asta... mai ales când te doare atât de mult de banul contribuabilului.

Este cazul unui b[ie`el care fost n[scut prematur, miercuri noapte, la Maternitatea Boto\ani. }nc[pea u\or ]n palma mamei sale. Pentru c[ gradul de prematuritate era extrem, respectiv patru, medicii de la Spitalul de Obstetric[ \i Ginecologie din Boto\ani au direc`ionat cazul c[tre Suceava.

c[ spitalul nostru nu are competen`a de a trata astfel de cazuri. }nainte le tratam la noi, ]ns[, conform noilor dispozi`ii, aceast[ atribu`iune a revenit jude`ului Suceava”, a declarat medicul Maria Olaru, directorul Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie.

Stresul \i sc[derea nivelului de trai ]nmul`esc na\terile premature

Mama bebelu\ului are 36 de Medicii spun c[ exist[ mai ani \i este din Boto\ani. Mai multe cauze care duc la are patru copii, iar pe na\terile ]nainte de acesta din urm[ l-a termen. O astfel n[scut la \ase luni \i de situa`ie poate jum[tate de sarcin[. fi urmarea sc[Bebelu\ul s-a n[scut derii nivelului de grame este greufoarte mic, cu ultide trai, a stretatea uni copil vemul grad de premasului, a bolilor nit pe lume la turitate, respectiv padin primul triBoto\ani. tru, care ]nseamn[ o mestru de sargreutate la na\tere sub cin[, ]n special a 1000 g. „Cazul a fost diproblemelor de col rec`ionat c[tre Suceava pentru uterin \i, nu ]n ultimul rând, a

980

„Copiii prematuri se nasc cu o greutate mic[, respectiv sub 2500 grame, iar cei s[n[to\i peste aceast[ greutate. Efortul nu este neap[rat factorul determinant al na\terii premature”, Maria Olaru, director Spitalul de Obstetric[ \i Ginecologie

Autorul omorului de la Vorniceni, arestat preventiv Andrei Ioni`[, ]n vârst[ de 23 de ani, din localitatea Vorniceni, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, fiind cercetat de procurori pentru omor calificat. Acesta \i-a ucis un cons[tean. Miercuri a fost prezentat instan`ei, cu propunere de arestare preventiv[, judec[torul admi`ând propunerea procurorului, considerând c[ tân[rul prezint[ pericol social dup[ fapta deosebit de grav[ pe care a s[vâr\it-o. Andrei Ioni`[ la ]njunghiat de mai multe ori pe Constantin Grigorescu, ]n vârst[ de 22 de ani. Crima s-a petrecut mar`i sear[, ]n urma unei alterca`ii la discotec[. Autorul faptei a fost prins la scurt timp. El risc[ s[ stea ]n spatele gratiilor 25 de ani. (D[nu` Rotariu)

faptului c[ femeia gravid[ efectueaz[ adeseori munci casnice epuizante. }n categoria prematurilor se ]nscriu copiii care vin pe lume ]nainte de 9 luni. Pân[ ating greutatea standard, micu`ii r[mân ]n grija cadrelor medicale din sec`ia de neonatologie. Num[rul na\teri-

lor premature este ]n cre\tere la nivelul jude`ului. Anul trecut, de exemplu, peste 200 de copii s-au n[scut prematur. Mul`i dintre ace\tia se recupereaz[ ]n luni de zile \i devin mai apoi copii s[n[to\i, ]n timp ce al`ii sfâr\esc prin deces. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Inspectorii CJPC controleaz[ cu ma\ina de acas[ Pentru c[ au ]mprumutat ma\ina colegilor din jude`ul vecin, comisarii boto\[neni fac teren cu autoturismele proprietate personal[. Reprezentan`ii Comisariatului Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorilor (CJPC) au fost darnici ]n iarn[ cu colegii lor din Suceava, c[rora le-au ]mprumutat una dintre ma\inile institu`iei. Acum ]ns[ cei \ase comisari boto\[neni nu se mai pot descurca doar cu o singur[ ma\in[. Nu este prima dat[ când autoturismele CJPC sunt motiv de discu`ii. Unul dintre fo\tii

„Avem multe reclama`ii, pe care nu putem s[ le solu`ion[m numai cu o ma\in[. }n iarn[ am ]mprumutat ma\ina colegilor no\tri, care au invocat c[ nu reu\esc s[ se descurce numai cu cele dou[ ma\ini ale lor”, Sanda Constantinic[, jurist CJPC

directori, Dumitru Monacu, a fost demis dup[ ce a declarat c[, de la Comisariatul Regional Ia\i, nu se trimit bani de benzin[. |i actualul comisar, ]n mandatul trecut, a adus ]n discu`ie lipsa banilor pentru benzin[. Acum ]ns[ bani de benzin[, dar nu sunt ma\ini. (Petronela Rotariu)


Evenimentul de Botosani nr.1653  

Ziarul orasului tau!

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you