Page 1

Pagina 2

CMYK

Spitalul Jude`ean chemat la judecat[ de fostul director economic EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 127 (1652) • Joi, 1 iulie 2010 • 8 pagini

Invazia apelor Ploile c[zute ]n noaptea de mar`i spre miercuri au inundat alte mii de hectare de teren, zeci de case \i au blocat mai multe drumuri jude`ene. Au continuat evacu[rile \i a ]nceput distribuirea de ajutoare. Pagini 3, 4 \i 5

Compensare olandez[ ]n farmacii Pagina 6

}njunghiere r[zbunat[ cu incendiere

Pagina 8


2

1 iulie 2010

STARTNEWS Editorial

Omul orchestr[ \i ofranda politic[ Sunt convins c[ \ti`i la ce personaje politice voi face referire ]n acest editorial. Simplu, la Traian B[sescu \i la Emil Boc, pe umerii c[rora apas[ criza mai abitir decât pe spin[rile noastre. Noi i-am ales, cu ei defil[m. Ciudat e faptul c[ Traian B[sescu a anun`at un concert simfonic f[r[ sfâr\it pân[ ]n 2014, pân[ când va ie\i din politic[, \i iaca, se pare c[ s-a plictisit, sau poate a r[gu\it, nu mai pare dispus s[ ne ]ncânte nici m[car cu o Lucian Alecsa uvertur[. Pre\edintelui i-a pl[cut s[ fie perceput ca omul orchestr[, dându-se priceput la mai toate instrumentele. De-i s[rea la gât Geoan[, cânta la trompet[ pân[-l speria, de-l jignea Dan Voiculescu prin ipochimenii lui de la Antene, ]i cânta la trombon pân[ acesta se ascundea ]n gaur[ de \oarece, iar când Crinul era gata s[ dea ]n floare, i-a cântat la contrabas pân[ ce s-a ofilit. Dar nu numai asta, Traian B[sescu ne obi\nuise s-o fac[ \i pe-a tenorul, ori de câte ori era atacat de politicieni sau de gazetari trecea la interpretat arii de operete. De multe ori s-a l[sat cu lacrimi, cine nu-\i aduce aminte de scena cu Theodor Stolojan. Merit[ amintit faptul c[ pedeli\tii l-au ]ncurajat f[r[ nici o rezerv[, ba mai mult, ajunsese s[ fie divinizat, s[ nu uit[m c[ i se mai spune \i Zeus. Succesorul lui la conducerea partidului s-a oferit drept ofrand[ numai ca aura lui Zeus s[ câ\tige ]n str[lucire \i autenticitate. Emil Boc ]n mod con\tient \i-a a\ezat capul lui ghilotin[ doar spre a-i satisface lui Traian B[sescu poftele megalomanice. Ambii vor fi termina`i dup[ acest mandat. Dar uite c[ pre\edintele nu mai are glas, nici când ridic[ tonul nu mai exprim[ mare lucru, sunt tot mai pu`ini cei care ]i iau spusele ]n seam[. S-a v[zut zilele trecute, dup[ ]ntâlnirea de la Snagov, când Traian B[sescu a tunat \i fulgerat, iar mini\trii \i-au v[zut ]n continuare de afacerile lor. Pentru român faptul c[ Emil Boc e sacrificat pu`in conteaz[, grav e faptul c[ dup[ decizia Cur`ii Constitu`ionale se va ajunge ca to`i s[ fim sacrifica`i, cu mic cu mare. Dup[ cum se spune, cre\terea cotei unice de impozitare \i a TVA-ului ar duce la un val de scumpiri f[r[ precedent, dar \i la cre\terea infla`iei, vom ajunge s[ ne ghiftuim cu iluzii \i s[ bem litri de ap[ dup[ câte o por`ie de r[bd[ri pr[jite. S[ fie clar, vina nu apar`ine numai omului orchestr[, cu atât mai pu`in ofrandei lui politice, ci ]ntregii noastre clase politice, dup[ Revolu`ie au c[lcat pragul Parlamentului numai ni\te indivizi pu\i pe furat, iar acum, când sacul a ajuns la fund, se lamenteaz[ \i stau cu mâinile-n sân.

Calendar cre\tin ortodox 1 J Sf. mucenici doctori f[r[-de-argin`i Cosma \i Damian din Roma; †) Sf. Ierarh Leontie de la R[d[u`i 2 V † A\ezarea ve\mântului Maicii Domnului; Sf. Ier. Iuvenalie al Ierusalimului; †) Sf. Voievod |tefan cel Mare

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Ploua cu reclama`ii la adresa conducerii Memorialului Ipote\ti. Asta se ]ntâmpla exact cu un an ]n urm[, când Evenimentul de Boto\ani scria c[ autorit[`ile jude`ene se preg[teau s[ sesizeze Curtea de Conturi ]n leg[tur[ cu institu`ia din comuna Mihai Eminescu. Reprezentan`ii Consiliului Jude`ean luaser[ decizia s[ ]ncropeasc[ o comisie mai complex[ pentru a analiza ]n am[nunt situa`ia de la Memorialul Ipote\ti. „}n mod cert exist[ o problem[ de imagine la Memorialul Ipote\ti. Acolo cred c[ avem o problem[ de management administrativ. V[d c[ tot vin reclama`ii peste reclama`ii \i ]ntr-un singur om nu po`i s[ faci acolo un control la tot ce este la Memorialul Ipote\ti, a\a c[ vom face o echip[ de control”, declara, cu un an ]n urm[, Cristian Achi`ei, pe atunci vicepre\edinte al Consiliului Jude`ean. Acesta mai men`iona c[ erau semnale ale unor nereguli ce ar fi putut s[ duc[ la demiteri ]n rândul conducerii Centrului de Studii Mihai Eminescu. 4,3688 lei

3,5617 lei

„Memorialul Ipote\ti nu trebuie s[ asigure numai rolul de restaurare a unor obiecte aduse cine \tie de pe unde \i care zac pe acolo, prin ni\te hrube. Memorialul Ipote\ti trebuie s[ devin[ cu adev[rat o atrac`ie turistic[. La ora actual[ institu`ia respectiv[ nu prea ]\i ]ndepline\te rolul acesta. Stau acolo izola`i, nu \tie nimeni unde sunt \i ce fac acolo”, mai declara Cristian Achi`ei. Controlul pus la cale ]n urm[ cu un an nu a fost singurul. Au urmat vreo dou[ serii de verific[ri la Memorialul Ipote\ti \i, ]n cele din urm[, reclama`iile care au adus ]n aten`ie institu`ia de cultur[ \i-au atins scopul. Fostul manager al Memorialului Ipote\ti a fost ]nlocuit din func`ie. Ziua: 270C

Noaptea: 150C

Medicii lupt[ cu microbii de la inunda`ii. Medicii de familie din Dorohoi au ]nceput, ieri, vaccinarea popula`iei din zonele inundate. Direc`ia de S[n[tate Public[ a distribuit 1.000 de doze de vaccin ]mpotriva tetanosului, cu care vor fi imuniza`i adul`ii, iar alte 400 de doze de vaccin diftero-tetanic, cu care vor fi imuniza`i copii cu vârste ]ntre 7 \i 14 ani. Detalii despre ac`iunea sanitar[ din zonele inundate pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Ministerul cur[`[ spitalele de birocra`i O alt[ m[sur[ de austeritate este luat[ de Ministerul S[n[t[`ii ]n vederea diminu[rii cheltuielilor. Dup[ ce a t[iat din num[rul de paturi, acum oficialii ministerului vor s[ taie \i din posturile TESA, respectiv din num[rul muncitorilor din spitale.

„La noi s-a redus num[rul de personal pe cale natural[” O parte din reprezentan`ii unit[`ilor medicale din jude` sus`in c[ personalul TESA nu este supradimensionat. Este cazul Spitalului Jude`ean \i a Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie. Medicul Cornel Enache, managerul de la „Mavromati”, a declarat c[ la acest capitol unitatea spitaliceasc[ se afl[ sub normativ: „6% din personalul spitalului este TESA, deci avem mai pu`in decât cele mai sumbre prevederi ale ministerului”. La rândul s[u, managerul Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie spune c[ ]n unitatea pe care o conduce personalul TESA este, de asemenea, deficitar. „La noi au r[mas compartimente unde s-a redus num[rul de personal pe cale natural[. Dimpotriv[, am mai avea nevoie de personal”, a spus medicul Maria Olaru.

Disponibiliz[ri \i ]n rândul personalului de deservire De asemenea, potrivit MS, o reducere de personal se va face \i ]n rândul personalului de deservire,

115

persoane vor pleca acas[, cel mult, din categoria TESA ]n unit[`ile sanitare unde exist[ excedent de personal fa`[ de un normativ aflat ]n proiect la minister. Asta ]nseamn[ c[, la nivel na`ional, peste 3.100 ]nsemnând actisistemul de persoane vor fi vit[`i de ]ntre`isanitar. Ei afectate de restrucnere cl[diri \i inconsider[ turare. stala`ii de ap[, lumim[sura drept o n[ \i ]nc[lzire. Aici va fi form[ de discrimiredus de la 1,5% posturi din nare folosit[ de actuala statul de func`ii la 1%. Consiliul conducere a ministerului. „Noi nu Na`ional al Federa`iei TESA din am primit de la federa`ie nimic sistemul sanitar a reac`ionat deja la oficial ]n acest sens. A\tept[m”, a decizia MS \i a anun`at c[ se va declarat Victor Ni`u, reprezentantul ]ntruni ]n regim de urgen`[ pentru acestei federa`ii la nivelul Spitalului declan\area grevei generale ]n Jude`ean. (L.Lupa\cu)

„Nu mai putem sus`ine un normativ de personal administrativ umflat. Trebuie s[ eficientiz[m activitatea unit[`ilor sanitare. Am f[cut o analiz[ asupra situa`iei la zi din spitale \i am constatat c[ unit[`i sanitare similare ca structur[ \i adresabilitate func`ioneaz[ cu num[r diferit de angaja`i TESA. Problema este c[ cei cu o structur[ «bogat[» ]n personal func`ioneaz[ la fel ca \i ceilal`i”, comunicat Ministerul S[n[t[`ii

Spitalul Jude`ean chemat la judecat[ de fostul director economic Conducerea Spitalului Jude`ean se lupt[ ]n instan`[ cu ]nc[ un fost salariat. Fostul director economic al Spitalului, Ica V[r[reanu, a dat ]n judecat[ conducerea unit[`ii \i cere s[ fie angajat[ pe un post de economist ]n cadrul institu`iei. Ieri a avut loc prima ]nf[`i\are ]n acest caz, iar judec[torii au decis amânarea procesului pentru studierea documentelor depuse la dosar de c[tre Spitalul Jude`ean. Ica V[r[reanu a f[cut parte din echipa managerial[ a spitalului timp de aproape doi ani, pe timpul când la cârma institu`iei se afla Doru Muntianu. La numirea ]n func`ia de manager a spita-

lului a medicului Cornel Enache, ea a mai stat câteva s[pt[mâni pe postul de director economic, dup[ care \i-a dat demisia. A lucrat ulterior pe un post de economist ]n cadrul spitalului câteva luni, post care, dup[ spusele reprezentan`ilor Spitalului Jude`ean, era pe perioad[ determinat[. Reprezentan`ii „Mavromati” sus`in c[, pe postul respectiv, care era temporar neocupat, se ]ntorsese persoana care fusese ]n concediu de cre\tere a copilului. „Ne-am trezit c[ a dat ]n judecat[ spitalul, c[ vrea s[ vin[ economist. Este al doilea salariat din fosta conducere care a dat ]n judecat[ spitalul, primul fiind \eful de la resurse umane”, a spus un angajat din cadrul spitalului. Procesul a fost amânat pân[ ]n luna septembrie. (L. Lupa\cu)

„Dânsa (n.r. - Ica V[r[reanu) \i-a dat demisia din postul de director economic, dup[ care a intrat ]n concediu medical timp de mai multe luni. Când s-a ]ntors, postul nu mai era”, Cornel Enache, manager Spitalul Jude`ean


3

1 iulie 2010 Buldoescavator furat din curtea Prim[riei Bucecea. }n timp ce angaja`ii Prim[riei Bucecea, ]mpreun[ cu primarul Andron ~imp[u, erau ]n Lunca Siretului pentru a monitoriza situa`ia ]n ceea ce prive\te inunda`iile, din curtea prim[riei a disp[rut un buldoescavator. „Când am venit diminea`[ la 6.00-7.00 din Lunca Siretului am v[zut c[ ]n curtea prim[riei nu mai era buldoescavatorul. Am anun`at poli`ia. La scurt timp a venit \i o echip[ operativ[ de la Boto\ani \i ]mpreun[ cu câteva persoane din prim[rie am ]nceput s[ c[ut[m utilajul. Un buldoescavator nu poate disp[rea f[r[ s[ vad[ nimeni”, a spus primarul ora\ului Bucecea. Utilajul a fost cump[rat ]n urm[ cu un an \i a costat 150.000 de lei.

INVAZIA APELOR

Bacalaureat inundat Bacalaureatul s-a desf[\urat ieri ]n toate centrele de evaluare ale jude`ului. Un singur candidat nu a reu\it s[ ajung[ la prob[ diminea`[ \i a sus`inuto dup[ amiaz[. Emo`ii mari au avut câ`iva elevi dintr-un grup ce venea cu microbuzul \colar de la S[veni, ace\tia fiind implica`i ]ntr-un incident rutier.

care au probleme din cauza ploilor. „Fiecare a luat decizia dorit[. Aproximativ 40 au optat s[ r[mân[ la internat, mai sunt cei care au rude ]n municipiu \i prefer[ s[ r[mân[ la ele. Unii candida`i, ]nso`i`i de p[rin`i, au decis s[ mearg[ acas[ \i s[ revin[ vineri la proba de bac”, a spus pre\edintele comisiei jude`ene de bacalaureat, Horia Negrescu, inspector \colar general adjunct.

Reprezentan`ii Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) vin ]n sprijinul candida`ilor din zonele afectate de inunda`ii ce sus`in examenul ]n centrele din municipiu. Cu acordul Ministerului Educa`iei, Cercet[rii, Tineretului \i Sportului, I|J asigur[ de ieri, gratuit, cazare \i mas[ elevilor proveni`i din localit[`ile

}n jude` au fost ]nregistrate \i situa`ii speciale. La cele dou[ centre de evaluare din Dorohoi nu a fost remediat[ problema aliment[rii cu energie electric[ pân[ la sus`inerea probei. Astfel, candida`ii din cele dou[ centre de la Colegiul Na`ional „Grigore Ghica” \i de la Grupul |colar

La un pas de ratarea bacalaureatului

„Elevilor din localit[`ile S[veni, Co`u\ca, |tef[ne\ti \i Tru\e\ti, care sus`in examenul de bacalaureat la Boto\ani, le asigur[m cazarea \i masa la Liceul Teoretic «Nicolae Iorga» din Boto\ani. Elevii care doresc s[ r[mân[ ]n municipiul Boto\ani pân[ dup[ sus`inerea ultimei probe de examen, din data de 2 iulie, vor semna un tabel de op`iuni la Comisia de bacalaureat din Centrul de examen la care sunt ]nscri\i”, Ada Macovei, inspector \colar general

„Regina Maria” au primit su- ba de bac”, a spus Ada Mabiectele de rezerv[. Horia Ne- covei. Un candidat ce a ales s[ grescu a men`ionat c[ varianta vin[ la Boto\ani de la S[veni de subiect de rezerv[ a ajuns la cu un alt mijloc de transport cele dou[ centre sub paz[, decât microbuzul \colar a sigilat. „Diminea`[, ajuns la centrul de am avut o stare de examen de la Coincertitudine din legiul Laurian ducauza unui grup p[ ce subiectele de elevi ce veau ajuns ]n sala neau de la S[de examen. }n veni. Microbuaceast[ situa`ie, de candida`i din cei zul \colar cu reprezentan`ii 3.429 ]nscri\i au care ace\tia erau I|J au solicitat \i sus`inut ieri adu\i la Boto\ani a ob`inut aprobarea proba. derapat \i a ajuns cu de la MECTS ca o roat[ ]ntr-un \an`. elevul s[ sus`in[ proba Din fericire, situa`ia a fost de la ora 13.30, cu o variant[ remediat[ ]n timp util \i elevii de subiect de rezerv[. (Petroau ajuns s[ sus`in[ la timp pro- nela Rotariu)

3.387

Angaja`ii Apa Grup stau cu ochii pe conducta de la Leorda Angaja`ii Apa Grup monitorizeaz[ ]n permanen`[ conducta de ap[ care alimenteaz[ municipiul Boto\ani de frica unei avarii care ar putea l[sa ora\ul \i alte aproximativ 20 de localit[`i f[r[ ap[ potabil[ timp de mai multe zile. Pân[ acum nu s-au ]nregistrat alunec[ri ]n zona Leorda, acolo unde situa`ia este cea mai critic[, dar conducerea societ[`ii nu exclude apari`ia unor probleme ]n cazul ]n care va

continua s[ se ]nregistreze c[deri de precipita`ii. „Dac[ ]nainte verificam ]n fiecare zi conducta acum o facem \i de trei-patru ori pe zi. S-au pus semne pentru a vedea dac[ se produc alunec[ri de teren \i dac[ aceast[ conduct[ s-a mi\cat ]n vreun fel”, a spus Marcel Georgescu. Reprezentan`ii Apa Grup spun c[ ]n continuare sunt nevoi`i s[ restric`ioneze cantitatea de ap[ pe care o livreaz[ popula`iei. Ace\tia sus`in c[ ]n condi`iile ]n care ar decide s[ m[reasc[ debitul ar risca s[ lase municipiile Boto\ani \i Dorohoi plus alte câteva zeci de localit[`i f[r[ ap[ potabil[. (R[zvan Sauciuc)

„Se putea merge cu barca” „La Bucecea, unde intram ieri f[r[ probleme ast[zi (n.r., ieri) se putea merge cu barca. Atât la Bucecea cât \i la Rogoje\ti se pre-golesc barajele deoarece se a\teapt[ noi viituri din Ucraina \i ]n aceste condi`ii apa care ajunge ]n sta`ie vine cu noroi. Dac[ ]ncepem s[ cre\tem debitul risc[m s[ intre noroiul ]n nisipul \i filtrele de acolo \i Boto\aniul, Dorohoiul \i celelalte localit[`i pe care le aliment[m r[mân f[r[ ap[ circa trei s[pt[mâni pân[ reu\im s[ remediem situa`ia”, Maricel Georgescu, director general SC Apa Grup SA

Sute de persoane evacuate noaptea din calea apelor Din cauza scurgerilor de pe versan`i \i rev[rs[rii râurilor \i pârâurilor din albii, mai multe locuin`e din localit[`ile Dorohoi, Cânde\ti, Tru\e\ti au fost ]n pericol de fi inundate. Pentru protejarea popula`iei de o eventual[ cre\tere a nivelului apelor râului Siret \i pârâurilor Molni`a \i Buhai, au fost evacuate peste 270 de persoane. 180 de persoane proveneau din gospod[riile aflate ]n zona podului Buhai, pe strada Mândru Constantin \i pe str[zile de jos, aferente râului Jijia, din municipiul Dorohoi. Ele au fost cazate la o pensiune, sala de sport a Grupului \colar Grigore Ghica \i la rude. }n Cânde\ti, urmare a cre\terii cotelor pe râul Molni`a, cât \i pe Siret, ]n noaptea de 29 spre 30 iunie au fost evacuate din zona inundabil[ 74 de persoane, fiind cazate la rude \i la \coala din localitate. La Ungureni \i Tru\e\ti s-au ]nregistrat probleme din cauza rev[rs[rii râului Jijia. (D.R.)

C[min de b[trâni umplut cu ap[ Dup[ ce, ]n noaptea de luni spre mar`i, 51 de b[trâni din Centrul de }ngrijire \i Asisten`[ Dorohoi au fost evacua`i \i du\i la Leorda din cauza inunda`iilor, apele pun st[pânire \i pe Centrul de b[trâni de la Dersca. Acolo, apa a inundat curtea \i risc[ s[ intre \i ]n imobil. B[trânii caza`i acolo nu au nici curent electric de dou[ zile. |eful Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului s-a deplasat miercuri la Dersca. „Apa e ]n centru de 3-4 cm, dar cum vine un val, cum se scoate apa. Nu avem ce face. }n ce prive\te curentul electric, nu este de vreo dou[ zile, probabil c[ lucr[torii nu au reu\it s[ ajung[ ]n zon[. Deocamdat[ nu se impune evacuarea b[trânilor”, a declarat Liviu R[d[\anu, directorul executiv al DGASPC. (M.A.)

Inunda`ii f[r[ precedent la Pomârla Trei case distruse, alte aproximativ 35 inundate, peste 100 de pode`e afectate de cantitatea mare de ap[ care s-a ]nregistrat luni sear[ ]n comuna Pomârla \i câteva ma\ini r[mase ]n mijlocul apelor. Este un bilan` la prima vedere, ]ns[ pagubele suferite de oameni abia ]ncep s[ ias[ la iveal[. „Deocamdat[ nu pot spune care este valoarea pagubelor deoarece se lucreaz[ ]nc[ la evaluare. Au fost cele mai mari inunda`ii produse la Pomârla ]n ultimii 50-60 de ani. M[ bucur c[ tinerii din localitate s-au mobilizat foarte repede \i au intervenit la scoaterea b[trânilor \i copiilor din case \i astfel am evitat pierderile de vie`i omene\ti”, a spus primarul Dumitru Chelariu. El a ad[ugat c[, ]n multe cazuri aparatura electrocasnic[ a fost luat[ de ape, iar buteliile aflate la vânzare la un magazin s[tesc au fost g[site la câ`iva kilometri, ]n apropierea barajului Iezer. (R.S.)


CMYK

4

1 iulie 2010

INVAZIA APELOR Satul Podeni, izolat de ape

Disponibiliz[rile ajung \i la CJAS. O parte din personalul Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate ar putea s[ fie pus pe liber. Casa Na`ional[ de Asigur[ri de S[n[tate a cerut institu`iei din Boto\ani, printro adres[, o reevaluare a activit[`ii fiec[rui departament \i comunicarea num[rului de angaja`i. Ce spune Rodica Hu`uleac, pre\edintele CJAS despre acest lucru citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Calvar cu tone de animale moarte \i coad[ la mâncare 4 tone de animale moarte

Calvarul dorohoienilor situa`i ]n zonele inundate este departe de a lua sfâr\it. La o zi dup[ ce apele au n[v[lit peste ei \i au fost evacua`i doar cu hainele cu care erau ]mbr[ca`i, locuitorii din zona podului de peste pârâul Buhai, au avut din nou parte de o noapte dramatic[.

Oameni caza`i ]n autobaz[ Satul Podeni din comuna Corl[teni a ajuns s[ fie izolat de restul lumii. Ieri, mai multe drumuri care f[ceau leg[tura cu restul comunei erau acoperite de ape. Numai cei mai curajo\i se ]ncumetau s[ mearg[ la Vorniceni, apele Jijiei punând st[pânire pe localitate. Oamenii au privit cum gr[dinile le-au fost cuprinse de \uvoaie, a\teptând cu ]nfrigurare s[ vad[ dac[ apele nu vor cre\te mai mult, inundându-le astfel casele. De\i resemna`i ]n fa`a for`ei naturii, localnicii s-au declarat dezam[gi`i de autorit[`ile locale, spunând c[ nu au fost anun`a`i din timp c[ vor veni apele peste ei. „}n 69 a mai fost a\a, tot a\a de mult[ ap[ a venit. Ieri a fost foarte mare, este posibil \i ast[zi s[ vin[ foarte mare. Ieri au fost pompierii \i au scos caii de prin ap[. }ns[ f[r[ sup[rare, nu a venit nimeni s[ ne anun`e. Acesta este adev[rul. Ieri diminea`[ nu \tiam cum s[ alerg cu animalele pe deal”, a declarat Maria Clim. }n plus, cei care au ]ncercat s[-\i duc[ animalele la ad[post, pe dealuri, s-au trezit amenin`a`i de proprietarii terenurilor.

20 de gospod[rii distruse de ape }n total, peste 20 de gospod[rii au fost inundate, pagubele oamenilor fiind ]nsemnate, pierzând toat[ munca de peste an din gr[din[, plus apa care a inundat beciurile \i anexe gospod[re\ti. Viceprimarul comunei Corl[teni a declarat c[ oamenii au fost anun`a`i, ]nc[p[`ânarea lor fiind cea care a f[cut s[-i coste scump aceast[ viitur[. „Telefonic, oamenii au fost anun`a`i. Noi nu am avut cum s[ ajungem, drumul era inundat. Dar oamenii au fost anun`a`i c[ vine Jijia mare”, a spus Sandu Cernu\c[. (D[nu` Rotariu)

Ploaia toren`ial[ ce a c[zut deasupra Dorohoiului ]ncepând cu mar`i dup[ amiaz[ \i care s-a prelungit pân[ la mijlocul nop`ii, a dus la cre\terea nivelului apei \i inundarea a 40 de locuin`e din care apa tocmai se retr[sese. Autorit[`ile au reu\it evacuarea locuitorilor ]nainte de producerea altor tragedii \i i-au cazat ]n locurile destinate. }n acest sens, Centrul operativ al Comitetului local pentru situa`ii de urgen`[ a amenajat centre de cazare pentru sinistra`i la Motelul „Codreanu” de la Dealu Mare, Autobaza SC Transport Mixt, de lâng[ Deta\amentul de Pompieri, la internatul Seminarului Teologic, Centrul |colar, |coala nr.4 \i Sala de Sport a Colegiului Na`ional „Grigore Ghica Voievod”. }n aceste loca`ii sunt caza`i 93 de sinistra`i la care se adaug[ opt persoane internate la Spitalul Mu-

nicipal Dorohoi ce au afec`iuni provocate de inunda`ii.

P[turi \i pâini Primele ajutoare venite la Dorohoi, constând ]n patru camioane ]nc[rcate cu ap[, conserve \i alte produse alimentare neperisabile, au venit mar`i sear[ de la Prim[ria din Ia\i. Ajutoare alimentare au mai fost primite de la diverse firme din Dorohoi \i jude`, deputatul Andrei Dolineaschi, care a cump[rat \i donat o ton[ de ap[ 400 de p[turi \i o mie de pâini, iar societ[`ile Victor Construct \i Tehnic Asist, au ajutat Prim[ria cu utilaje care au ]nc[rcat \i transportat molozul din cur`ile oamenilor \i au degajat p[r`ile carosabile. Distribu`ia a ]nceput de mar`i \i a fost limitat[ la strictul necesar.

Romii din cartierul Drochia, afectat ]n ]ntregime de inunda`ii \i care acum sunt caza`i pe timpul nop`ii ]n centrele amenajate, erau ieri nemul`umi`i c[ ajutoarele alimentare sunt insuficiente \i c[ pân[ ieri, nu primiser[ decât pâine \i ap[. Tot ieri, Asocia`ia medical[ Rom Ger Med din Bucure\ti, a venit \i a distribuit alimente \i medica`ie de baz[. Inunda`iile au dus \i la moartea animalelor din cur`ile oamenilor, un vi`el, \apte câini, cinci oi, dou[ capre, 45 de iepuri \i 1.125 de p[s[ri, ]n greutate total[ de aproape patru tone, care au fost depozitate la fosta groap[ de gunoi a ora\ului \i ieri au fost transportate la Boto\ani \i incinerate de o firm[ specializat[. (Dan M[zura\u) „Fiecare persoan[ sinistrat[ prime\te deocamdat[ o sticl[ cu ap[, o pâine \i o conserv[ sau alte preparate din carne, câte o dat[ pe zi. Distribu`ia ajutoarelor o facem cu ma\inile Direc`iei de Asisten`[ Social[, mergem ]n zonele afectate \i d[m fiec[rui om ]n parte. Stocul de alimente pe care ]l avem ast[zi ne ajunge pân[ la sfâr\itul s[pt[mânii, dar se primesc ajutoare ]n continuare. Deocamdat[ nu am ]nceput distribu`ia de ]mbr[c[minte, p[turi \i materiale igienico sanitare”, Claudia Chiril[, persoana desemnat[ cu coordonarea distribu`iei ajutoarelor alimentare


CMYK

5

1 iulie 2010 Recens[mânt sindical ]n educa`ie. Ca ]n fiecare an, ]n aceast[ perioad[, liderii sindicali, dar \i reprezentan`ii Inspectoratului |colar au cerut directorilor de \coli tabelele cu numele membrilor de sindicat. }n urma centraliz[rii datelor, din cei 7.150 de salaria`i din \colile jude`ului, 6.925 sunt membri sindicali. 3.122 sunt membri LSI, iar 3.803 apar`in SIP. Comparativ cu anul trecut cei de la SIP au ]nregistrat o sc[dere de aproximativ 300 de membri.

INVAZIA APELOR

Analiza dezastrului

Potrivit informa`iilor furnizate de reprezentan`ii Direc`iei Jude`ene de Drumuri \i Poduri Boto\ani, miercuri diminea`[ erau blocate drumurile Loturi Enescu-Ib[ne\ti, Bucecea-limit[ jude`, Co\ula-P[dureni, Corl[teni-Podeni, Podeni-Plopeni-Ungureni, Co`u\ca-Pu`ureni, Dângeni-Strahotin, Tru\e\ti-Albe\ti. |i la H[ne\ti cre\te nivelul apei pe carosabil spre Borolea (20 cm), iar la Brosc[u`i, o parte dintr-un pode` este c[zut \i se circul[ pe jum[tate de carosabil. }n ce prive\te re`eaua de drumuri na`ionale, pe circa 100 m ]n zona c[ii ferate era ]nchis[ circula`ia pe DN 29 la Ungureni, iar conduc[torii auto care voiau s[ ajung[ ]n S[veni trebuiau s[ utilizeze ruta |tef[ne\tiRipiceni-Manoleasa-S[veni. Probleme erau \i pe DN 29 F la Cord[reni, unde apa practic trece peste drum. Restric`ie de circula`ie este \i pe ruta Mih[ileni-Siret, acolo unde apa este pe carosabil de câ`iva centimetri. Circula`ia este ]ngreunat[ pe DN 29C ]n zona Lunca, (Vârfu Câmpului), unde un pode` a fost afectat de ape \i se circul[ doar pe un fir. (M.A.)

Autorit[`ile jude`ului sunt ]n alert[ din cauza râului Jijia, care la ora actual[ prezint[ cel mai mare pericol. Dezastrul s-ar putea muta ]n zona Tru\e\ti, Albe\ti, Todireni, R[useni, de unde s-a ]nceput evacuarea persoanelor care locuiesc ]n zone joase. |i Ba\eul este urm[rit ]ndeaproape, nivelul apei crescând rapid.

„|i acum mai sunt case sub ap[” Primarii din localit[`ile afectate de inunda`ii au prezentat miercuri, ]n cadrul \edin`ei Comitetului Jude`ean pentru Situa`ii de Urgen`[ (CJSU), situa`ia din teren. „Situa`ia este ]n continuare critic[. |i acum mai sunt case sub ap[. Cert e c[ am asigurat locuri de cazare pentru to`i cet[`enii sinistra`i. Cele mai multe case afectate sunt ]n proprietatea Consiliului Local \i nu \tiu sub ce form[ aceste case pot fi ref[cute”, a declarat Dorin Alexandrescu, primarul municipiului Dorohoi. 250 de case nu pot fi locuite, iar peste 1.000 de persoane au nevoie, ]n continuare, de asisten`[ alimentar[ \i cazare.

„Noi suntem practic bloca`i” La |endriceni, 70 de case au fost afectate de inunda`ii \i 80 de fântâni colmatate, iar 15 km de drum comunal sunt impracticabili, fiind \i probleme cu apa potabil[. La Ib[ne\ti, 9 case sunt distruse ]n totalitate, drumul jude`ean 291 este blocat, jum[tate din comun[ st[ f[r[ energie electric[, dou[ \coli construite din chirpici sunt afectate \i 300 de fântâni sunt colmatate. „}n afar[ de pierderea unei vie`i omene\ti ]n noaptea de luni spre mar`i, cea mai mare problem[ o reprezint[ drumurile, noi suntem practic bloca`i acolo. Avem \i dou[ \coli deteriorate, sunt din chirpici \i foarte vechi”, a spus Romic[ Magope`, primarul de Ib[-

Drumuri sub ape

Dorohoieni pe ]ntuneric

ne\ti. |i la Cânde\ti, 450 de munei |endriceni 300 l ap[ \i iar comunei Hili\eu Horia 600 l gospod[rii sunt afectate de 150 conserve, comunei Cân- ap[ \i 300 conserve. (Monica inunda`ii, trei locuin`e sunt de\ti 500 l ap[ \i 150 conserve, Aionesei) distruse total, circa 120 de persoane au fost evacuate \i cazate la prim[rie, \coal[ \i la rude \i peste 500 de fântâni colmatate. }n contul acestei comune se afl[ ]ns[ este a\teptat[ la 500.000 lei neutiliza`i de la Ast[zi, ]n jurul amiezii n[, pre\edintele inunda`iile din 2008, iar Dorohoi Mihaela Geoa , al[turi de prefectul a solicitat ca suma Crucii Ro\ii România aniza`iei, Ioan s[ fie folosit[ ]n beneficiul directorul general al org ul Cristina Copos celor evacua`i. La Hili\eu Silviu Lefter \i voluntar toare de strict[ Horia, 11 case au fost distrucu un transport de ajura`i. Transportul se \i 54 de persoane evacuanecesitate pentru sinist , paste f[inoase, te, iar 170 de fântâni afectate. va con`ine alimente(orez de ficat, zah[r, conserve de carne \i pate de igien[, ap[ potabil[, p[turi, pâine, biscui`i), produse nte pentru copii etc. Totodat[, vor fi puse Tone de ap[ \i mii saci de dormit, ]mbr[c[mi pentru evacuarea apei. de conserve pentru la dispozi`ie motopompe

Mihaela Geoan[ aduce ajutoare la Dorohoi

sinistra`i

Prima tran\[ de ajutoare de la Guvern a fost distribuit[ ieri ]n localit[`ile afectate de inunda`ii. Printr-o hot[râre a CJSU, cea mai mare cantitate de ap[ \i conserve a fost repartizat[ municipiului Dorohoi. Este vorba despre 10.000 litri de ap[ \i 5.000 de conserve de carne de porc \i pate. Comunei Ib[ne\ti iau fost repartiza`i 1.000 l ap[ \i 500 conserve, comunei Pomârla 1.400 l ap[ \i 700 conserve, co-

„Facem un apel c[tre toate Prefecturile \i Consiliile Jude`ene \i c[tre institu`iile publice. Apela`i la bun[voin`a angaja`ilor \i tot ce se va strânge se va duce spre ajutorarea sinistra`ilor”, prefect Cristian Roman, pre\edinte CJSU

Conturi deschise pentru ajutorarea sinistra`ilor Crucea Ro\ie Boto\ani lanseaz[ \i campania umanitar[ „Apel pentru victimele inunda`iilor”. Persoane care vor s[ contribuie cu bani, pot face dona`ii online pe site-ul oficial al Crucii Ro\ii Române www.crucearosie.ro sau la conturile special deschise la BRD: cont lei RO36BRDE410SV51618614100 sau cont euro RO71BRDE410SV51618884100. \i la nivelul Institu`iei Prefectului a fost reactivat contul deschis ]nc[ din anii preceden`i la Trezoreria Boto\ani: R060TREZ116500506X004619, cod fiscal 3372696. La ora actual[, ]n contul Prefecturii mai sunt 27.000 de lei, sum[ r[mas[ neutilizat[ din 2008.

Din cauza condi`iilor meteo defavorabile mai multe re`ele de distribu`ie a energiei electrice din jude` au fost avariate, ]n special ]n zona Dorohoi. „Echipele de interven`ie ale companiei noastre au fost suplimentate \i au ac`ionat pe parcursul ultimelor dou[ zile, ]n condi`ii meteo dificile \i ]n zone unde accesul utilajelor \i materialelor necesare a fost ]ngreunat. }n urma efortului sus`inut al echipelor de interven`ie, pân[ ast[zi (n.r., ieri) la ora 16.00 s-a reluat alimentarea cu energie electric[ la cea mai mare parte a consumatorilor afecta`i. La aceast[ or[, mai sunt nealimentate zonele Gar[, Fabrica de Sticl[ \i Dealu Mare din municipiul Dorohoi”, se precizeaz[ ]ntrun comunicat transmis de E.ON. }n plus, reprezentan`ii acestei societ[`i spun c[ au fost mobilizate toate resursele disponibile pentru remedierea avariilor \i c[ ]n cel mai scurt timp posibil se va relua alimentarea cu energie electric[ ]n zonele ]nc[ afectate. (R.S.)

Profesorii strâng ajutoare pentru sinistra`i Sindicatele din educa`ie vin ]n sprijinul persoanelor afectate de furia naturii. Liderii celor dou[ sindicate boto\[nene vor face apel la catedrele didactice pentru a ajuta familiile lovite de inunda`ii. „Nu \tim ]nc[ ce m[suri vom lua, dar nu putem s[ r[mânem indiferen`i”, a spus Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt. |i membrii Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar (SIP) vor ]ncerca s[-i ajute pe cei afla`i ]n suferin`[. „Orice dona`ie f[cut[ de colegii no\tri va fi binevenit[ pentru un om care a r[mas f[r[ nimic”, a declarat Maria ~iprigan, liderul SIP. Aceasta nu exclude varianta ca, pentru cei 404 membri sindicali SIP din unit[`ile dorohoiene care sunt afecta`i de inunda`ii s[ fie alocate \i sume de bani. (P.R.)


6

1 iulie 2010

TOPNEWS

Bilan`ul dezastrului. 13 localit[`i din jude` au suferit pagube deosebite din cauza precipita`iilor. Institu`iile statului au f[cut un prim bilan` al stric[ciunilor produse de ploi. Mii de hectare de teren inundate, zeci de kilometri de drumuri sub ape \i o mul`ime de puncte de transformare a energiei electrice avariate, fac parte din bilan`. Mai multe despre bilan`ul dezastrului afla`i din www.evenimentuldebotosani.ro.

|omajul „cu diplom[” ]nflore\te Sute de persoane cu diplome ]ngroa\[ rândurile \omerilor jude`ului. Dup[ ani de studii cu diploma ]n mân[, cei mai mul`i dintre absolven`i nu reu\esc s[-\i g[seasc[ un loc de munc[, reg[sindu-se, ]n schimb, ]n statisticile lunare ale Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM). Principala cauz[ a cre\terii \omerilor cu studii este num[rul re-

dus de joburi disponibile pe pia`[, o consecin`[ a faptului c[ majoritatea companiilor au ]nghe`at procesele de recrutare sau au apelat la reduceri de personal. Speciali\tii ]n resurse umane sunt de p[rere c[ ]n aceast[ perioad[ experien`a de lucru dobândit[ ]n timpul facult[`ii ]\i va spune cuvântul ]n momentul angaj[rii.

|omaj comb[tut cu campanii privind „importan`a Agen`iei” Sorin |ologon, directorul AJOFM, sus`ine c[ ]n ultimii ani s-a f[cut o campanie de con\tien-

|omerii tineri, tot mai numero\i Comparativ cu anul trecut, anul acesta num[rul absolven`ilor \omeri este de cinci ori mai mare. La finalul lunii mai, ]n eviden`ele AJOFM erau ]nregistra`i 1.091 de \omeri cu vârste ]ntre 18 \i 25 de ani, dintre ace\tia 495 fiind absolven`i. 421 sunt absolven`i ai promo`iei 2009. }n luna mai a anului trecut erau ]ns[ ]nregistra`i 678 de \omeri cu vârste ]ntre 18 \i 25 de ani, iar dintre ace\tia, doar 76 erau absolven`i. La nivelul anului 2008, ]n eviden`ele AJOFM au intrat 1.146 de absolven`i, iar ]n 2009 num[rul absolven`ilor ]nscri\i la Agen`ie a ajuns la 1.327.

tizare pentru absolven`ii din clasele terminale, privind rolul \i importan`a Agen`iei ]n ceea ce prive\te trecerea de la \coal[ la o via`[ activ[ pe pia`a muncii. Salaria`ii AJOFM au mers ]n \coli \i s-au ]ntâlnit cu elevii din anii terminali \i cu dirigin`ii acestora. Absolven`ii institu`iilor de ]nv[`[mânt au la dispozi`ie 60 de zile de la data absolvirii pentru a face demersuri individuale ]n c[utarea unui loc de munc[ \i pentru a se

]nscrie ]n baza de date a AJOFM. Odat[ cu ]nscrierea ]n baza de date, absolven`ii pot beneficia \i de serviciile de ocupare \i formare profesional[ specializate ale agen`iei. Cuantumul indemniza`iei pentru fiecare absolvent este

de 50% din salariul de baz[ minim brut pe `ar[ garantat ]n plat[, ]n vigoare la data stabilirii, respectiv 300 lei. Nu exist[ diferen`iere ]n func`ie de nivelul studiilor pentru aceast[ indemniza`ie. (Petronela Rotariu)

„Absolven`ii care nu au un loc de munc[ trebuie s[ se ]nregistreze la noi. Dac[ nu sunt ]nregistra`i ca \omeri, angajatorul care vrea s[-i angajeze nu ar putea ob`ine facilit[`ile fiscale oferite de stat ]n acest sens”, Sorin |ologon, director AJOFM

Compensare olandez[ ]n farmacii Sistemul de compensare a medicamentelor va fi schimbat, ]ncepând de luna aceasta. Pentru 1600 de medicamente, bolnavii vor contribui cu bani mai pu`ini decât pân[ acum. De asemenea, cu cât medicamentele vor fi mai scumpe, cu atât contribu`ia acestora va fi mai mare.

pe drumuri bolnavii. Medicul Doru Culiceanu a\teapt[ metodologia de aplicare a noului sistem de compensare a medicamentelor. „Modelul nou de compensare este olandez. Acesta va influen`a decizia pacientului spre medicamentele cele mai ieftine. De\i apare ]n list[ ca \i compensat, medicamentul mai scump este compensat ]ntr-un pre` mai mic”, a spus medicul Culiceanu.

Noul sistem, considerat mai eficient de reprezentan`ii Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate, este ]ns[ criticat de unii medici. Ei spun c[ acest sistem, care va deveni opera`ional cel mai probabil cu 1 iulie, va purta

Tratamente eficiente mai ales pentru bolnavii ]nst[ri`i Sistemul nou de compensare va crea un circuit vicios \i asta

pentru c[ pacientul nu-\i va permite un medicament la care compensarea este mai mic[, orientarea acestuia fiind spre unul mai ieftin \i care, de multe ori, nu este cel potrivit pentru boala lui. Asta sus`in medicii. Mai mult, medicul Culiceanu afirm[ c[ pacientul va fi purtat pe drumuri pentru c[ ]n cazul ]n care nu-i va conveni cât pl[te\te din buzunar va reveni la medic pentru prescrierea unei alte re`ete. De partea cealalt[, reprezentan`ii CJAS sus`in c[ noul sistem este ]n beneficiul pacien`ilor ]ntrucât vor fi medicamente pentru care ei nu vor scoate din buzunar niciun leu. (L. Lupa\cu)

„Va scade accesul la medicamente de ultim[ genera`ie” „Va cre\te contribu`ia pe care o va pune pacientul la medicament ]n cazul medicamentelor mai scumpe. De exemplu, la un medicament de 60 lei, compensarea va fi de 3 lei, deci pacientul va scoate din buzunar 57 lei. Este o problem[ foarte delicat[, pentru c[ nu toate afec`iunile pot fi tratate cu medicamentele care sunt mai ieftine, datorit[ faptului c[ \i efectul lor este mai lent \i va scade accesul la medicamente de ultim[ genera`ie”, Doru Culiceanu, medic

„Medicii vor trebui s[ stea de vorb[ cu pacien`ii, s[ le explice. Noi am f[cut o \edin`[ cu medicii de familie \i le-am explicat ]n ce const[ noua modalitate de prescriere a medicamentelor compensate \i gratuite. Important este ca medicul s[ prescrie ceea ce trebuie, iar pacientul nu are decât de câ\tigat”, Rodica Hu`uleac, pre\edinte CJAS


7

1 iulie 2010 Femeie nebun[

CALEIDOSCOP

}n timpul unei dispute, o femeie ]i spune so`ului ei: - Am fost nebun[ c^nd m-am m[ritat cu tine! - |tiu... da’ cum eram ]ndr[gostit la vremea aceea, nu am observat!, ]i r[spunde b[rbatul.

Horoscop E Berbec Pe plan sentimental, nici o problem[. V[ sf[tuim, totu\i, s[ nu neglija`i problemele partenerului de via`[ \i ale celorlal`i membri ai familiei.

K Balan]\ Pune`i suflet ]n tot ce face`i \i pute`i realiza tot ce v-a`i propus. Ave`i ocazia s[ v[ afirma`i ]n societate \i s[ ob`ine`i câ\tiguri financiare.

F Taur Ave`i ocazia s[ aplica`i ]n practic[ proiecte ambi`ioase pe termen lung \i s[ lua`i decizii importante pentru viitor. }n prima parte a zilei renun`a`i la o c[l[torie ]n interesul familiei, din motive financiare.

L Scorpion Situa`ia financiar[ v[ mai creeaz[ mici probleme, ]ns[ v[ sf[tuim s[ ave`i r[bdare pân[ când vor ]ncepe s[ apar[ rezultatele muncii depuse ]n ultima vreme.

G Gemeni Zi favorabil[ c[l[toriilor ]n interes familial. Cu acest prilej, pute`i ob`ine unor câ\tiguri financiare nea\teptate. Ar fi bine s[ `ine`i cont de sfaturile partenerului de via`[. H Rac }n prima parte a zilei sunte`i hot[rât s[ v[ ocupa`i de anumite probleme familiale pe care le-a`i tot amânat. Sunte`i nevoit s[ face`i mai multe drumuri scurte.

M S\get\tor }n prima parte a zilei v[ sim`i`i plin de energie \i v[ dedica`i unor munci fizice sus`inute. V[ sf[tuim s[ nu v[ supra-aprecia`i capacitatea de efort, altfel risca`i s[ ave`i probleme de s[n[tate. N Capricorn Zi bun[ pentru semnarea actelor oficiale. Ast[zi, secretul succesului este ini`iativ[. Ac`iona`i cu hot[râre!

I Leu Sunte`i plin de energie. Este momentul s[ ini`ia`i o afacere la care v[ gândi`i de ceva timp \i care v-ar putea ]mbun[t[`i situa`ia material[.

O V\rs\tor Parcurge`i o perioad[ favorabil[ pe plan sentimental \i social. Rela`iile cu partenerul de via`[ sunt excelente \i pute`i s[ duce`i la bun sfâr\it tot ce v-a`i propus s[ face`i ]mpreun[.

J Fecioar\ Pute`i s[ ]ncheia`i contracte \i s[ semna`i documente oficiale. Rela`iile cu anturajul sunt foarte bune. V[ sf[tuim s[ nu v[ a\tepta`i la rezultate imediate.

P Pe[ti Perseveren`a v[ ajut[ s[ rezolva`i problemele de la locul de munc[. Ve`i vedea c[ a meritat s[ v[ zbate`i: rezultatele vor fi pe m[sur[ efortului depus.

Joi, 1 iulie 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Lege \i ordine/Martor incomod (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping

17.10 - 18.00 La poarta Europei (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct! (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

AGENDA PREST|RI SERVICII

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate angaj[ri * Open Mind Gruppo Isicom (Partener Telecom Italia) angajeaz[ pentru sediile din Ia\i, Cluj, Boto\ani \i Foc\ani – operatori telefonie – vorbitori de limba italian[. Beneficii: pachet salarial ]n continu[ cre\tere, bonuri de mas[ \i bonusuri, câ\tigul imediat de minim 1.000 lei. Pute`i aplica expediind CV-urile dumneavoastr[ la f.petrea@openmindgroup.it sau sunând la num[rul de telefon 0755.018.010. (1852-2)

v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BTSV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând teren itravilan ]n C[t[m[r[\ti Deal, 450 mp, toate utilit[`ile, 8.500 EURO, negociabil, telefon: 0745.961.013. (1900-3)

]nchirieri * }nchiriez spa`iu comercial 20 mp, Prim[verii nr.19. Telefon: 0743.987.410. (1903-5)

! Scriitorii boto\[neni sunt al[turi de colegul lor, Stelorian Moro\anu, la tragica pierdere a mamei lui, MARIA MORO|ANU, prilejuit[ de inunda`iile din Dorohoi. Dumnezeu s[ o odihneasc[ ]n pace!

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Centrul Jude`ean pentru Conservarea \i Promovarea Culturii Tradi`ionale Boto\ani organizeaz[ ]n ziua de 14.07.2010, orele 10:00 la sediul institu`iei din Pietonalul Unirii nr.10, concurs pentru ocuparea postului de contabil \ef. Bibliografia \i tematica pot fi consultate zilnic ]ntre orele 08-16. Prim[ria comunei R[chi`i, jude`ul Boto\ani, organizeaz[ concurs ]n ziua de 14 iulie 2010, ora 10,00 la sediul Prim[riei, pentru ocuparea postului contractual de Administrator public. Condi`iile de participare la concurs \i actele necesare sunt stabilite ]n anexele la Metodologia de concurs, care se g[se\te la secretariatul Prim[riei. Tematica \i bibliografia de concurs sunt afi\ate la sediul institu`iei. Termenul limit[ de depune a dosarelor este data de 12.07.2010. Rela`ii suplimentare la tel. 0231/544210. (2) Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

1 iulie 2010 Medicii lupt[ cu microbii de la inunda`ii

Doar pe www.evenimentuldebotosani.ro citi`i despre:

Disponibiliz[rile ajung \i la CJAS Bilan`ul dezastrului

}njunghiere r[zbunat[ cu incendiere Guvernul (nu) d[ ajutoare sinistra`ilor

Jum[tate din participan`ii la sondajul de miercuri cred c[ Executivul va acorda ajutoare sinistra`ilor, cealalt[ jum[tate este convins[ nu se va ]ntâmpla a\a ceva.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro

Dona`i bani sinistra`ilor ]n conturile deschise de autorit[`i?

Când a plecat de acas[ cu gândul s[ se distreze la discotec[, tân[rul de 22 de ani Constantin Grigorescu, din Vorniceni, nu avea s[ b[nuiasc[ ce ]l a\teapt[, c[ este ultima sear[ din via`a sa. A plecat ]nso`it de fratele s[u.

Scandalul a avut mai mul`i martori, care au sunat la poli`ie. Oamenii legii ajun\i la fa`a locului, ]n baza m[rturiilor martorilor l-au re`inut pe autor.

Ajuns la discotec[, tân[rul s-a luat la har`[ cu un cons[tean, Andrei Ioni`[, ]n vârst[ de 23 de ani. }n scurt timp conflictul a degenerat ]ntr-o b[taie ]ntre cei doi fra`i \i Ioni`[. La un moment dat, Ioni`[ a scos un cu`it pe care ]l avea asupra sa \i l-a ]njunghiat pe Constantin Grigorescu de mai multe ori ]n torace. }n urma loviturilor primite, victima a murit pe loc de la \ocul hemoragic.

Cazul a fost preluat de un procuror al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani, care a men`ionat f[r[ nici un dubiu c[ Ioni`[ este autorul faptei. Acum, pentru momentele de r[t[cire ]n care a luat via`a altui om, Ioni`[ ]\i va petrece cei mai frumo\i ani din via`[ ]n spatele gratiilor. La scurt timp dup[ comiterea omorului, casa lui Gheorghe Ioni`[, tat[l autorului, a fost cuprins[ de fl[c[ri. Oamenii

Casa familiei uciga\ului, cuprins[ de fl[c[ri

Vorb[-n v^nt „Ioni`[ Andrei este cercetat sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de omor calificat, infrac`iune pedepsit[ cu ]nchisoarea cuprins[ ]ntre 15 \i 25 de ani. Urmeaz[ ca ast[zi s[ fie prezentat instan`ei cu propunere de arestarea preventiv[ pentru 29 de zile”, Vasile |elaru, procuror de caz

}i rog pe cei implica`i ]n evacuarea persoanelor s[ fie mai fermi, s[ nu stea la negocieri cu cet[`enii. Chiar azi (ieri, n.r.) am fost la Todireni \i am v[zut c[ se certau cu cet[`enii care trebuiau evacua`i Cristian Roman, prefect Boto\ani, inunda`ii, 2010...

din sat au spus c[ fratele celui ucis ar fi dat foc, din r[zbunare pentru uciderea fratelui s[u. }ns[ anchetatorii nu au vrut s[ se pronun`e ]n acest sens. „}n privin`a acestui

aspect se fac cercet[ri, avem mai multe ipoteze. Se a\teapt[ concluziile pompierilor, nu ne putem ]nc[ pronun`a”, a declarat Vasile |elaru. (D[nu` Rotariu)

Trei medalii ]n pa\ de mar\ Elev[ drogat[ cu alcool \i

O medalie de aur \i dou[ de argint au intrat ]n palmaresul atle`ilor Clubului Sportiv Boto\ani la Campionatul Na`ional de mar\ care a avut loc ]n urm[ cu trei zile la Bucure\ti.

CS Boto\ani a cucerit trei medalii, din care una de aur \i dou[ de argint, la Campionatul Na`ional de mar\, competi`ie care a avut loc la Bucure\ti. Performera echipei boto\[nene a fost Andreea Arsine, cea care a ob`inut medalia de argint ]n proba individual[ la categoria tineret. Tot argint a ob`inut \i echipa Clubului Sportiv Boto\ani, format[ din Andreea Arsine, Crina Andriuc \i Mihaela Giredariu, ]n proba pe echipe la categoria seniori, ]n timp ce la juniori forma`ia boto\[nean[ a cucerit medalia de aur. Dan Mighiu, antrenor al sec`iei de atletism de la CS Boto\ani, spune c[ rezultatele ob`inute de elevii s[i sunt foarte bune \i c[ ]ncepe s[ se contureze o nou[ grup[ de sportivi buni la clubul boto\[nean.

substan`e halucinogene

Preg[tiri pentru semi-maraton Dup[ aceast[ competi`ie, atle`ii boto\[neni se preg[tesc s[ participe la Campionatul Na`ional de semimaraton, competi`ie programat[ s[ aib[ loc la sfâr\itul lunii iulie. Dan Mighiu, antrenor la sec`ia de atletism a CS Boto\ani, spune c[ ]nc[ nu a stabilit lotul de sportivi cu care va participa dar c[ inten`ioneaz[ s[ mearg[ cu cel pu`in cinci atle`i. Este vorba de Andreea Arsine, Crina Andriuc, Mihaela Giredariu, Florin Mucu`[ \i Tudor Macovei. (R[zvan Sauciuc)

Nici o s[pt[mân[ f[r[ un adolescent drogat. Medicii de la Unitatea de Primire a Urgen`elor au acordat, mar`i sear[, ]ngrijiri medicale unei adolescente ]n vârst[ de 16 ani, dup[ ce a consumat substan`e halucinogene. Aceasta a fost adus[ la UPU ]n stare critic[ de c[tre ambulan`[, iar dup[ acordarea primelor ]ngrijiri ea a fost transferat[ la Spitalul de Psihiatrie. Cadrele medicale spun c[ adolescenta consumase plante etnobotanice ]n amestec cu alcool \i s-a prezentat la spital cu v[rs[turi, cu extremit[`i reci \i pupilele mic\orate, cu transpira`ie \i st[ri euforice. Medicii spun c[ num[rul tinerilor boto\[neni care consum[ substan`e halucinogene este ]n continu[ cre\tere, ]n ciuda ]ncerc[rilor autorit[`ilor sanitare de a cur[`a pia`a de aceste produse. „Deja

ace\ti tineri au experien`[. \tiu mai multe decât noi despre droguri. Ei ]\i fac stocuri de marf[”, a spus un cadru medical sub rezerva anonimatului. }n urm[ cu dou[ s[pt[mâni al`i doi tineri au ajuns la spital din cauza consumului de substan`e halucinogene. (L.Lupa\cu)

Evenimentul de Botosani nr.1652  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you