Page 1

Pagina 2

CMYK

Balt[ a intrat ]n b[t[lia pentru PSD EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 120 (1645) • Mar`i, 22 iunie 2010 • 8 pagini

Ale\ii ]\i `in averile la secret |i-au depus declara`iile de avere, ]ns[ nu le mai vor „la vedere”. Este vorba despre cei 33 de ale\i din cadrul Consiliului Jude`ean. Cam la fel procedeaz[ \i parlamentarii. Pagina 5

Boto\[nean ]necat ]n Italia Pagina 4

Prim[ria \i HSR dau asaltul la Pagina 3 ma\inile din Prim[verii

Concuren`i de media 4 f[r[ emo`ii la admiterea ]n liceu Pagina 8


2

22 iunie 2010

STARTNEWS Editorial

Dosar penal pentru Mercedes cu acte false. }n urma unei ac`iuni desf[\urate de poli`i\tii de frontier[ boto\[neni, o persoan[ cu dubl[ cet[`enie româno-ucrainean[ s-a ales cu dosar penal pentru uz de fals \i conducerea unui autovehicul ne]nmatriculat. B[rbatul a ]ncercat s[ scoat[ din România un autoturism ]nmatriculat ]n Ucraina, folosind un document fals. Cum l-au prins poli`i\tii de frontier[ afla`i din www.evenimentuldebotosani.ro.

Balt[ a intrat ]n b[t[lia pentru PSD

Arta \i criza Zilele trecute am urm[rit pe TVR Cultural licita`ia organizat[ de Galeria de art[ „Artmark” din capital[. Tabloul „Garoafele”, opera pictorului |tefan Luchian, a fost adjudecat pentru suma de 140.000 de euro, ceea ce presupune ca valoare, a doua sum[ dat[ vreodat[ pentru o oper[ de art[ ]n România. Tocmai cei care nar trebui s[ uite au uitat c[ pictorul sa n[scut pe aceste meleaguri. Chiar \i-n plin[ criz[ arta face furori, aspect Lucian Alecsa ce-ar trebui s[ dea de gândit celor care conduc destinele noastre. Printre pasiona`ii de pictur[ am dat \i peste o figur[ ce-mi era cunoscut[ \i care a participat la licita`ie, este vorba de un profesor universitar de la Spitalul Militar „Carol Davila” -Bucure\ti. Port figura lui ]n memorie ca pe a unui frate, nu exagerez cu nimic, mi-a fost timp de trei luni doctor curant pe sec`ia ORL a acestui spital, este de-un profesionalism irepro\abil. }n câteva fraze am s[ v[ redau o simpl[ ]ntâmplare. Cu câteva zile ]nainte de externare, aflând de la un coleg de-al domniei sale c[-i ziua lui de na\tere, m-am gândit s[-i ofer o mic[ aten`ie. }ntrebându-l ce l-ar mul`umi cel mai mult, acesta mi-a spus f[r[ nici o ezitare: „v[ pot spune doar domnul profesor e un mare iubitor de opere de art[. |i mai \tiu c[ din prima zi când a aflat c[ sunte`i din Moldova a deschis discu`ia ]n camera de gard[ afirmând c[ ]n acele `inuturi tr[ie\te unul dintre pictorii lui prefera`i”. Pe moment n-am putut lega cele spuse de doctor de numele vreunui pictor contemporan de la Boto\ani, am enumerat ]n gând doar numele câtorva arti\ti ie\eni. F[r[ s[ fac nici o leg[tur[ cu spusele doctorului i-am telefonat pictorului Cornel Dumitriu rugându-l s[-mi trimit[ un tablou. Pictura a ajuns la timp la spital, iar ]n momentul când i se cânta „Mul`i ani tr[iasc[!” profesorului, i-am trimis tabloul printr-un coleg de-al domniei sale. Cic[, acela a fost momentul cel mai emo`ionant al zilei lui de na\tere, dup[ cum spunea a doua zi un alt medic: „De dou[zeci de ani lucrez cu domnul profesor pe aceast[ sec`ie \i este pentru prima oar[ când ]l v[d l[crimând”. Da, arta transcende necazurile, bolile \i chiar criza, de asta nu merit[ supus[ meschin[riilor politice sau austerit[`ii de moment, s[ nu uit[m c[ este mantia sub care ne culcu\im sufletul când acesta sângereaz[. Nu \tiu dac[ dintre aproximativ o sut[ de trec[tori care p[\esc pe lâng[ „ART GALLERY”, cel mult trei ]ntorc privirea spre exponatele lui Cornel Dumitriu. Nu vreau s[ spun c[ arti\tii ar trebui privilegia`i, dar merit[ cel pu`in respecta`i! |i apoi, cel mai mare du\man al artei e amatorismul materializat ]n kitsch, de care ne lovim la tot pasul.

Calendar cre\tin ortodox 22 M †) Sfântul Ierarh Grigorie Dasc[lu, Mitropolitul ~[rii Române\ti; Sf. Ier. Mc. Eusebiu, Zenon \i Zina; Sf. Alban 23 M Sf. Mc. Agripina romana \i cele împreun[ cu dânsa; Sf.Mucenic Aristocleu, preotul

Mihai Balt[, fostul lider al PSD Boto\ani, ]i va face concuren`[ senatorului Gheorghe Marcu pentru \efia organiza`iei jude`ene a partidului. El \i-a depus oficial candidatura. Chiar la finele s[pt[mânii trecute, \i senatorul Gheorghe Marcu, actualmente pre\edintele organiza`iei de la Boto\ani, \i-a depus dosarul de candidatur[. De altfel, cel pu`in declarativ, acesta se bucur[ de sus`inerea celorlal`i social-democra`i din conducerea partidului. Mihai Balt[ (foto) sus`ine c[ vrea s[ ]mbun[t[`easc[ programul de activitate al partidului \i se bazeaz[ pe sus`inerea unor delega`i care vor fi convoca`i la conferin`a jude`ean[ organizat[ duminic[, 27 iunie, la

„Da... am depus la partid cererea de a candida la conducerea organiza`iei jude`ene PSD Boto\ani pentru c[ vreau ca activitatea organiza`iei s[ se ]nt[reasc[. Eu vreau s[ ]mbun[t[`esc programul de ac`iune ]n perioada urm[toare”, Mihai Balt[, membru PSD

Teatrul Mihai Eminescu. Gheorghe Marcu, actualul lider al PSD Boto\ani, a declarat c[ nu are nicio emo`ie vizavi de competi`ia ]n care va intra duminic[, de\i nu se a\tepta, dup[ rezultatele bune ob`inute de filiala PSD Boto\ani sub conducerea sa, s[ aib[ adversari. Duminic[ sunt a\tepta`i s[ participe la lucr[rile conferin`ei pre\edintele na`ional Victor Ponta, dar \i al`i membri din conducerea central[ a PSD: Liviu Dragnea, Adrian N[stase, Robert Negoi`[, Gheorghe Nichita. (M. Aionesei)

Alegeri \i ]n PRM Tot duminic[, \i peremi\tii boto\[neni \i-au stabilit reunirea delega`ilor ]n vederea desemn[rii conducerii organiza`iei jude`ene PRM Boto\ani. La ora actual[ |tefan Baban ocup[ interimar func`ia de pre\edinte, dup[ ce Dumitru Codreanu a fost sanc`ionat de conducerea central[ prin retragerea titlului de \ef de filial[. Potrivit lui |tefan Baban, abia ]n aceste zile ar urma s[ primeasc[ acceptul de la nivel central pentru organizarea lucr[rilor conferin`ei, de\i la nivel local de mai bine de dou[ luni a fost stabilit[ data alegerilor.

„E dreptul domniei sale (n.r. Mihai Balt[) de a candida \i delega`ii vor decide. Cum a venit aceast[ candidatur[, a\a pot s[ mai apar[ \i altele”, Gheorghe Marcu, pre\edinte PSD Boto\ani

Week-end pe uscat

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Anul trecut pe vremea asta se lansa o nou[ campanie de informare pentru vaccinarea feti`elor. Evenimentul de Boto\ani scria la acea dat[ despre ]ncercarea Ministerului S[n[t[`ii \i a autorit[`ilor sanitare locale de a convinge p[rin`ii de beneficiile vaccin[rii anti HPV, ]n vederea prevenirii cancerului de col uterin. }n prim[ faz[ se declan\ase o campanie de informare pentru instruirea medicilor \i profesorilor, care urmau s[ se ]ntâlneasc[ apoi cu p[rin`ii, la \coal[ \i ]n cabinetele medicale, pentru a discuta despre cancerul de col uterin \i despre vaccinarea ]mpotriva virusului HPV. „Este o abordare «doorto-door» ce presupune un dialog \i o comunicare direct[ ]n interiorul triadei medic-profesor-p[rinte, esen`ial[ pentru dezvoltarea copiilor no\tri. De asemenea, am ]ndreptat \i target-ul urm[rit pentru aceast[ metod[ de preven`ie. Acum viz[m pentru imunizarea ]mpotriva virusului HPV elevele cu vârsta ]ntre 10 \i 14 ani. Grupul de vac4,2254 lei

3,4096 lei

cinare 9-11 ani, stabilit anul trecut, reprezint[ o exagerare de judecat[ pentru cultura `[rii noastre ]n ceea ce prive\te proximitatea fa`[ de ]nceperea vie`ii sexuale”, se preciza ]n comunicatul transmis cu un an ]n urm[ ce Ministerul S[n[t[`ii. Pe plan local, campania era justificat[ de faptul c[ ]n campania precedent[ de vaccinare doar 60 de adolescente din Boto\ani acceptaser[ imunizarea. Cu toate inform[rile f[cute la nivelul \colilor \i la cabinetele medicilor de familie, vaccinarea propriu-zis[ a fost din nou un e\ec. }n lunile ce au urmat, dozele de vaccin au r[mas ]n stocul serviciului de epidemiologie, pu`ine fiind situa`iile ]n care p[rin`ii \i-au dat acceptul pentru imunizare. Ziua: 260C

Noaptea: 160C

Locuitorii municipiilor Boto\ani \i Dorohoi, dar \i cei din peste 20 de comune din jur, nu vor avea ap[ curent[ aproape tot sfâr\itul de s[pt[mân[. Chiar \i luni diminea`[ este posibil ca unii abona`i Apa Grup s[ nu aib[ ap[ la robinete la parametri normali. Conform programului stabilit, ]ncepând de sâmb[t[, de la orele 7.00, \i pân[ duminic[ la orele

12.00, apa va fi ]ntrerupt[. Chiar dac[ programul de furnizare a apei se va relua duminic[, la parametrii normali to`i abona`ii vor avea ap[ la robinete cel târziu luni la amiaz[. Motivul opririi ]l reprezint[ o serie de lucr[ri pe care cei de la Apele Române trebuie s[ le efectueze la

barajul de la Bucecea \i care presupun golirea. }n aceste condi`ii, \i firmele care se ocup[ de derularea programului ISPA (reabilitare, modernizare \i ]nlocuire a re`elelor de ap[ \i canal), respectiv Pasavant \i Hidroconstruc`ia, dar \i lucr[torii proprii ai Apa Grup, ]\i vor corela lucr[rile cu cei de la Apele Române, ]n a\a fel ]ncât beneficiarii s[ nu fie afecta`i de mai multe ori de oprirea apei. „Cei de la Apele Române ne solicitaser[ s[ ]ntrerupem trei zile distribu`ia apei, noi le-am acceptat doar dou[. Avem \i acordul Consiliului Jude`ean. Cei de la Pasavant ne-au f[cut o solicitare tocmai de anul trecut s[ oprim apa. Fa`[ de perioada de remont de la Termica, ce dureaz[ mult, la noi e vorba doar de dou[ zile”, a spus Maricel Georgescu. (Monica Aionesei)

„Dac[ duminic[ la ora 12 vom da drumul la ap[, nu ]nseamn[ c[ to`i vor primi ap[ la parametrii normali. Este nevoie de 20 de ore continuu de aerisiri. Pe 28 iunie va curge ap[ normal”, Maricel Georgescu, director general SC Apa Grup SA


3

22 iunie 2010 Medicii de familie, ]mpiedica`i s[-\i cumpere cabinetele. Doar 30% din medicii de familie boto\[neni \i-au achizi`ionat spa`iile unde func`ioneaz[ cabinetele medicale. Procentul este mic, sus`ine medicul Doru Culiceanu, membru al Colegiului Medicilor din Boto\ani, ]n condi`iile ]n care procedura de achizi`ie a demarat ]n 2008. Care este motivul pentru care procedura de vânzare-cump[rarea merge greoi afla`i din www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS

Prim[ria \i HSR dau asaltul la ma\inile din Prim[verii }n cursul zilei de ieri, angaja`ii Serviciului de Administrare a Bazelor Sportive \i Zonelor de Agrement din cadrul Prim[riei lucrau de zor la montarea de pl[cu`e adi`ionale prin care boto\[nenii erau avertiza`i c[ din acele zone se ridic[ ma\ini. Asta ]n timp ce primarul sus`ine c[ analizeaz[ suspendarea contractului de ridicare a ma\inilor. De\i reprezentan`ii Prim[riei anun`[ c[ sunt din ce ]n ce mai multe locuri de parcare, ]n realitate lucrurile nu stau chiar a\a. S-au tot amenajat astfel de spa`ii, dar ]n acela\i timp s-au montat \i foarte multe indicatoare „oprirea interzis[” ]nso`ite de pl[cu`e adi`ionale. Spre exemplu, ieri, ]n zona Prim[verii, angaja`ii Serviciului de Administrare a Bazelor Sportive, care au ]n subordine \i

lucr[rile edilitare, montau de zor indicatoare \i pl[cu`e adi`ionale prin care boto\[nenii erau avertiza`i c[ se ridic[ ma\ini. |oferii spun c[ ]n acea zon[ chiar nu se impune montarea acestor indicatoare deoarece traficul se desf[\oar[ ]n condi`ii destul de bune comparativ cu alte str[zi din municipiu.

Vicele Ghiorghi`[ arat[ cu degetul spre Poli`ia Rutier[ Reprezentan`ii Prim[riei sus`in c[ montarea acestor indicatoare s-a decis la solicitarea reprezentan`ilor Poli`iei Rutiere, care au invocat faptul c[ vizibilitatea nu este corespunz[toare ]n zon[. „Decizia ]n ceea ce prive\te montarea indicatoarelor de oprire interzis[ se ia ]n comisia de sistematizare a circula`iei, din care fac parte reprezentan`ii Prim[riei, Poli`iei Rutiere, arhitectul \ef. Montarea acestor indicatoare pe strada Prim[verii s-a sta-

bilit ]nc[ de acum dou[ luni \i a venit la solicitarea Poli`iei Rutie-

re”, a precizat viceprimarul Florin Ghiorghi`[. (R[zvan Sauciuc)

„Timp de dou[-trei zile dup[ montarea unui indicator, nu ridic[m ma\ini \i nici nu bloc[m ro`ile. Am luat aceast[ hot[râre pentru a da posibilitatea celor care locuiesc ]n zon[ sau care vin cu ma\inile la serviciu s[-\i g[seasc[ alte locuri de parcare”, Iulian Juncanaru, administrator Hi Speed Recovery

Locuin`e pierdute pentru datoriile la ap[ Peste 200 de beneficiari ai serviciului de furnizare a apei s-au aflat ]n situa`ia de a le fi scoas[ locuin`a la vânzare pentru neachitarea unor debite uria\e acumulate de-a lungul anilor. Pentru 68 dintre ace\tia vânzarea imobilelor \i recuperarea debitelor este iminent[ deoarece de la data ob`inerii titlului de executare silit[ nu au schi`at niciun gest ]n vederea achit[rii, chiar \i e\alonat, a datoriilor de mii de lei.

a instala`iilor de ap[ ]n a\a fel ]ncât debitul r[u-platnicilor s[ r[mân[ constant. „}n acest fel, s-ar fi conservat efectiv acea sum[ restant[. Ne-a fost respins[ cererea ]n instan`[ \i astfel, lun[ de lun[, se adun[ alte debite”, a spus Albert T[nas[, \ef oficiu juridic Apa Grup.

Apa Grup dore\te ca prim[riile s[ subven`ioneze s[racii

Pentru a nu l[sa totu\i popula`ia f[r[ ap[ \i a nu se ajunge \i ]n situa`ia de a-i l[sa f[r[ locuin`e, reprezentan`ii Apa Grup au ]n vedere identificarea beneficiarilor cu situa`ie financiar[ precar[, iar Din acest an, reprezentan`ii ulterior s[ solicite prim[riilor la operatorului de ap[ au pornit o care sunt aronda`i s[ le subampl[ campanie de notific[ri \i ven`ioneze apa curent[. „Sunt debran\[ri de la re`eaua cazuri sociale, care nu au de ap[ pentru beneposibilitatea de a pl[ti. ficiarii care au debite Vom face o adres[ mai mari de trei c[tre Prim[rie poaluni, fiind recupete subven`ioneaz[ rate sume imporPrim[ria. Cineva de lei este datoria minim[ tante. Fa`[ de ceitrebuie s[ pl[\i 8.000 de lei cea maxim[ lal`i furnizori de teasc[ apa. Sunt pentru cei 68 de botoutilit[`i (ca de deja situa`ii ]n `ar[ \[nenii c[rora le-au exemplu E.ON), ]n care CJ sau CL fost scoase locuinApa Grup nu poate asigur[ subven`io`ele la vânzare. debran\a beneficiarii narea doar pe periatât de simplu. }n urm[ oada verii”, a declarat cu câ`iva ani se apelase la Maricel Georgescu, direcinstan`[ pentru aprobarea unor tor general al Apa Grup. (Monica ordonan`e pre\edin`iale de blindare Aionesei)

1.500

„Unii proprietarii nu au dat niciun semn de bun[ credin`[, \i aici m[ refer la cei 68, iar ceilal`i proprietari \i-au achitat datoriile fie integral, fie au fost achitate sume e\alonat. }n cazul celor care nu respect[ termenii de e\alonare, se reia procedura de executare silit[”, Albert T[nas[, \ef oficiu juridic SC Apa Grup SA

Tramvaie blocate pe Prim[verii Circula`ia tramvaielor pe linia 102 a fost ]ntrerupt[ ieri, timp de mai bine de o jum[tate de or[, din cauza unui cablu de alimentare rupt. Din acest motiv, patru tramvaie au fost blocate ]n zona Prim[verii. Victor Iv[nescu, directorul Eltrans, a declarat c[ avaria a fost produs[ la dispozitivul care face contactul la firul de alimentare. „Avaria s-a produs la un pantograf. Este acel dispozitiv care face contactul la firul de alimentare. De asemenea, s-a rupt \i o ancor[ de la stâlp. Se mai ]ntâmpl[ astfel de situa`ii. Avaria nu a durat mai mult de jum[tate de or[”, a spus Iv[nescu. S[pt[mâna trecut[, un alt incident s-a produs ]n aceea\i zon[. Atunci, un tramvai a deraiat de pe \in[, circula`ia fiind, de asemenea, ]ntrerupt[. (L.L.)

Cadavru ]n descompunere g[sit ]n canal Descoperire \ocant[ f[cut[ luni diminea`[ de un boto\[nean ]ntr-un canal din vecin[tatea autog[rii Boto\ani. Acolo a fost observat trupul unei persoane, aflat ]n avansat[ stare de putrefac`ie. Oribila descoperire a fost f[cut[ ]ntr-o curte, unde se afl[ un bazin dezafectat de pre-purificare, apar`inând fostei societ[`i Integrata. O persoan[ care trecea prin zon[ a vrut s[-\i fac[ nevoile \i, pentru c[ poarta era deschis[, a intrat ]n curtea respectiv[. Când a str[b[tut aleea \i a ajuns lâng[ bazinul plin cu ap[, a v[zut trupul unei persoane plutind la suprafa`[. A sunat la 112, la fa`a locului ajungând o echip[ de criminali\ti \i pompierii. Trupul persoanei respective a fost scos de pompieri, fiind dus la morga Spitalului Jude`ean. }n fa`a cur`ii unde a fost g[sit cadavrul se afla un ad[post improvizat, semn c[ cel g[sit mort ar fi f[cut parte din rândul boschetarilor. Din cauza gradului avansat de putrefac`ie, poli`i\tii nu au putut da detalii ]n leg[tur[ cu identitatea persoanei. (D.R.)

Scandal ]n Parcul Tineretului Din cauza a doi scandalagii, ]n noaptea de duminic[ spre luni echipele de interven`ie ale Poli`iei \i Jandarmeriei au intervenit ]n Parcul Tineretului. Poli`i\tii au fost sesiza`i c[ pe strada Parcul Tineretului un tân[r necunoscut amenin`a al`i tineri din cartier. Echipajul care s-a deplasat la fa`a locului i-a identificat ]n fa`a unui cafe-bar pe Adrian B., de 25 ani \i |tefan R., de 27 ani, care porniser[ un scandal ]n toat[ puterea cuvântului. }ntre timp, ]n zon[ s-au adunat mai multe persoane, locatari ai blocurilor din apropiere. Cu toate c[ li s-a cerut s[ ]nceteze, Adrian B. a adresat poli`i\tilor \i persoanelor prezente injurii, dup[ care cei doi tineri s-au luat la b[taie. Pentru a preveni amplificarea conflictului, ]n zon[ adunându-se deja o mul`ime numeroas[ de persoane, la fa`a locului sau deplasat echipe de interven`ie ale Poli`iei Municipiului Boto\ani \i Jandarmeriei. Scandalagii au fost du\i la sediul Poli`iei municipiului Boto\ani, ]n timp ce la fa`a locului echipajele de interven`ie au ]mpr[\tiat mul`imea de oameni. (D.R.)


CMYK

4

22 iunie 2010

TOPNEWS Boto\[nean ]necat ]n Italia

Un boto\[nean ]n vârst[ de 24 de ani a murit, duminic[, ]necat ]n apele unui lac din localitatea Santa Rosalia, din regiunea Ragusa, Italia. Conform presei din peninsul[, se pare c[ nenorocirea s-a petrecut ]n timp ce Cristian Lazariuc se afla la iarb[ verde cu un grup de prieteni. De\i ]n lacul respectiv sc[ldatul era interzis, boto\[neanul a s[rit ]n apa foarte rece, iar acest lucru i-a adus sfâr\itul. Se pare c[ apele lacului respectiv sunt foarte periculoase, pline de noroi, fiind improprii pentru sc[ldat, ]ns[ zona este frecventat[ de oamenii care caut[ lini\te \i un loc r[coros. Carabinierii au deschis o anchet[ ]n acest caz, discutând cu românii care erau de fa`[, prietenii celui ]necat, dar \i alte persoane care au fost martore tragediei. Apelul pentru a se cere ajutorul serviciilor de urgen`[ a fost f[cut la ora 11.50. La fa`a locului au ajuns pompierii, dota`i cu echipamente pentru aceste tipuri de interven`ii de urgen`[. Dup[ mai multe scufund[ri au g[sit corpul boto\[neanului, opera`iunile de recuperare fiind ]ncheiate ]n jurul orei 17.30. Acum se a\teapt[ concluziile legi\tilor. (D.R.)

Tân[rul care a rupt stâlpul cu ma\ina, l[sat ]n libertate. Pu\tiul care, ]n stare de ebrietate fiind, a luat ma\ina p[rin`ilor \i a provocat un accident de circula`ie, rupând un stâlp de electricitate, a fost l[sat liber de magistra`ii Judec[toriei Boto\ani. Ace\tia au respins propunerea procurorului de arestare preventiv[. Duminic[, Elvis Vasile T., 20 de ani, la volanul unui Ford Mondeo, pe strada Alexandru cel Bun, a p[truns pe contrasens \i a lovit o Dacia Pickup, dup[ care a rico\at ]ntr-un stâlp de beton.

B[rbat accidentat la munc[, dus cu elicopterul la Ia\i Un boto\[nean de 33 de ani a fost trimis ieri la Ia\i cu un elicopter SMURD, dup[ ce a fost victima unui accident de munc[, c[zând de pe o schel[. Accidentul a avut loc ]n C[t[m[r[\ti Deal. Florin D. este angajat ca muncitor necalificat la o firm[ de construc`ii. B[rbatul lucra la finisarea exterioar[ a unei case, la câ`iva metri ]n[l`ime, pe o schel[. S-a dezechilibrat \i a c[zut pe spate. Din nefericire, a c[zut pe o zon[ cu pietri\, impactul fiind foarte puternic. Colegii b[rbatului r[nit au sunat la 112, un echipaj al Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ (SJA) transportându-l imediat la Spitalul Jude`ean. Ajuns la spital, dup[ efectuarea consulta`iei \i a anali-

zelor, medicii \i-au dat seama c[ aveau de-a face cu un caz foarte grav. Florin D. suferise o fractur[ la nivelul coloanei vertebrale, fapt ce a dus la paralizia picioarelor. Mai mult, a suferit \i fracturi costale, fragmente de os penetrându-i pl[mânii.

Luat de la ACR Dup[ ce a fost stabilizat, medicii au decis transferul s[u la Ia\i, la o clinic[ de specialitate. Dat[ fiind starea r[nitului, un transport cu ambulan`a nu ar fi f[cut decât s[-i ]nr[ut[`easc[ situa`ia, astfel c[ s-a cerut transportul pacientului cu elicopterul SMURD. Elicopterul a aterizat pe Poligonul ACR, de unde bolnavul a fost preluat de medici pentru a fi transportat la Spitalul Sfântul Spiridon Ia\i. La locul accidentului de munca s-au deplasat \i inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc[ (ITM) pentru a verifica dac[ tân[rul era angajat cu forme legale. (P. Rotariu, D. Rotariu)

„A fost vorba de un pacient ]n stare foarte grav[, ce a necesitat transportul cu elicopterul. L-am preluat de la locul accidentul \i dup[ ce a fost predat \i evaluat de colegii din Urgen`e, singura solu`ie a fost transportul aerian”, Alin Amironesei, medic SJA „Evenimentul s-a produs la SC Biade Con SRL Boto\ani, accidentatul era angajat ca muncitor necalificat. Cercetarea se face de c[tre unitate, pentru a se stabili dac[ este sau nu accident de munc[, dar \i cauzele \i persoanele r[spunz[toare de producerea evenimentului”, Roxana Gavril, responsabil rela`ii mass-media ITM


CMYK

5

22 iunie 2010 Credite rambursate anticipat f[r[ comision. }ncepând de ieri, boto\[nenii care doresc s[ ramburseze anticipat creditele bancare nu mai sunt obliga`i s[ suporte comisionul cuprins ]ntre 3% \i 5%. Ordonan`a de Urgen`[ a Guvernului privind contractele de credit a intrat de ieri ]n vigoare \i cea mai important[ prevedere care vine ]n sprijinul persoanelor care au contractat credite bancare este limitarea comisionului de rambursare anticipat[. Detalii despre noutatea legislativ[ pe www.evenimentuldebotosani.ro.

ESEN~IAL

Ale\ii ]\i `in averile la secret |i-au depus declara`iile de avere, ]ns[ nu le mai vor „la vedere”. Este vorba despre cei 33 de ale\i din cadrul Consiliului Jude`ean, care au reu\it s[ ]\i ]ndeplineasc[ ]n termen obliga`ia legal[ de a-\i completa \i depune declara`iile de avere.

„Publicarea lor va fi conform legii”, adic[... nu se public[ Potrivit reprezentan`ilor compartimentului de specialitate din cadrul CJ, cei 30 consilieri jude`eni, plus pre\edintele \i cei doi vicepre\edin`i \i-au depus pân[ la data de 15 iunie, termenul final, declara`iile de avere \i interese aferente anului fiscal anterior. Posibilitate ca cei care i-au ales s[ le vad[ declara`ia de avere nu prea exist[, cel pu`in nu la ora actual[, deoarece niciunul nu \i-a dat acordul de a fi publicate pe site-ul oficial al institu`iei. „To`i consilierii \i-au depus declara`iile de avere, ]ns[ publicarea lor va fi conform Legii 144/2007, actualizat[ \i republicat[”, a declarat Florin Bulgaru, consilier al pre\edintelui CJ. Astfel, articolul de lege care prevedea pe lâng[ depunerea declara`iei de avere \i punerea acesteia la vedere a fost declarat neconstitu`ional, publicarea averilor pe site-ul institu`iei devenind astfel op`ional[.

Consilieri jude`eni indeci\i Potrivit reprezentan`ilor CJ, niciun consilier jude`ean nu a cerut pân[ la ora actual[ publicarea declara`iei de avere. Pre\edintele CJ spune c[, ori i se public[, ori nu declara`ia de avere, propriet[`ile \i veniturile sale oricum au r[mas la fel ca anul anterior. „E aceea\i

averea mea”, a spus Mihai ~âbuleac. C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edinte al CJ, nu s-a decis ]nc[ dac[ va face cerere pentru punerea la vedere a declara`iei sale de avere. „Probabil c[ da, cu siguran`[, nici nu am ce câ\tiga, nici ce pierde dac[ o public sau nu”, a declarat Lupa\cu. De\i mai are câteva zile de mandat ca \i consilier jude`ean, ca urmare a câ\tig[rii postului de director al \colii Populare de Art[, liberalul Liviu Andronic sus`ine c[ nu are nimic ]mpotriva public[rii averii sale, asta cu atât mai mult cu cât veniturile salariale oricum i-au sc[zut. Democrat-liberala Ada Macovei a precizat c[ se va consulta cu colegii s[i pentru a lua o decizie comun[ vizavi de acest aspect. Printre cei care

„Nu mi-au crescut veniturile, nici propriet[`i ]n plus nu am... nu am ce s[ ascund. M[ voi consulta cu colegii, dac[ \i-o public[, o voi publica \i eu”, Ada Macovei, consilier jude`ean „Mi-am depus declara`ia \i s-a schimbat ]n sensul c[ la venituri am avut doar de la Consiliul Jude`ean. Pe mine nu m[ deranjeaz[ dac[ o public[ pe site”, Liviu Andronic, consilier jude`ean demisionar

]ns[ \i-au pus la vedere averile se num[r[ cei trei consilieri ai pre\edintelui CJ, Florin Bul-

garu, Daniel Ionescu \i Maria Riza, secretarul jude`ului, Marcel-Stelic[ Bejenariu, dar

\i majoritatea func`ionarilor publici din Consiliul Jude`ean. (Monica Aionesei)

|i parlamentarii agonisesc ]n secret Printr-o decizie a Cur`ii Constitu`ionale a României (CCR), s-au declarat neconstitu`ionale articole din legea privind ]nfiin`area Agen`iei Na`ionale de Integritate (ANI) care prevedeau obligativitatea public[rii pe siteurile oficiale ale institu`iilor a declara`iilor de avere ale demnitarilor, ale\ilor, func`ionarilor publici. Motiva`ia CCR ar fi fost aceea c[ publicarea declara`iilor de avere ]ncalc[ „dreptul la respectul \i ocrotirea vie`ii private”, prev[zut de Constitu`ie. Asta ]nseamn[ c[ toate categoriile de ale\i ai neamului sunt obligate s[ ]\i depun[ declara`iile de avere la institu`iile angajatoare, dar nu mai este obligatoriu ca acestea s[ fie f[cute publice, deoarece ar altera via`a intim[, familial[ \i privat[ a fiec[ruia. Cel pu`in declarativ, parlamentarii boto\[neni, ]n dorin`a de a fi cât mai transparen`i, sunt deci\i s[ fac[ o cerere scris[ pentru ca declara`ia de avere s[ fie la vedere. Potrivit acestora, documentele au fost depuse ]n termen la institu`iile de resort, informa`iile privind averea referindu-se la anul fiscal anterior. (Monica Aionesei)

„Am discutat ]n Grupul Parlamentar al PSD \i, având ]n vedere c[ nu mai sunt publice, s-a stabilit c[ cine dore\te s[ o fac[ public[, nu are decât. Eu mi-am depus declara`ia de avere \i zilele acestea voi cere s[ fie pe site-ul Camerei, sau dac[ nu se poate, pe site-ul meu personal... nu au fost prea multe modific[ri, mi-am vândut o ma\in[ \i mi-am cump[rat alta”, Andrei Dolineaschi, deputat PSD „Am depus declara`ia, eu respect legile acestei `[ri... Dac[ 10 ani de zile am avut declara`ia de avere la vedere, nu v[d de ce a\ ascunde-o acum. }n mod evident veniturile au fost mai mici ]n 2009 ca ]n 2008, pentru c[, ]n ce prive\te activitatea de medic, decont[rile f[cute de Casa de Asigur[ri de S[n[tate au fost mai mici”, Liviu Câmpanu, senator independent


6

22 iunie 2010

TOPNEWS

Spitalele din jude`, datoare vândute. Nu mai pu`in de 5 milioane de euro (peste 200 miliarde lei vechi) au acumulat unit[`ile spitalice\ti din jude`ul Boto\ani ]n contul datoriilor, pân[ la sfâr\itul lunii martie a anului curent. De departe, cel mai mare datornic este Spitalul Jude`ean, cu o datorie de 12, 4 milioane de lei. Ce acuza`ii li se aduc \i de c[tre cine directorilor de spitale citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro. Publicitate

Programul anti HIV-SIDA demarat la Boto\ani Boto\ani a fost inclus, al[turi de alte nou[ jude`e din `ar[, ]n cadrul unui proiect na`ional care vizeaz[ prevenirea HIV SIDA \i motivarea tinerilor seropozitivi s[ adopte un stil de via`[ s[n[tos \i un comportament responsabil. Proiectul are o valoare de 2 milioane dolari \i se va derula pân[ la sfâr\itul lunii aprilie 2011. Proiectul este implementat de Funda`ia Tineri pentru Tineri \i alte patru organiza`ii neguvernamentale \i Consiliul Na`ional pentru Combaterea Discrimin[rii. Boto\ani a fost inclus ]n proiect ca urmare a num[rului mare de persoane seropozitive. El vizeaz[ o interven`ie integrat[ de prevenire ]n rândul tinerilor, ]n special a celor infecta`i cu HIV-SIDA. Asocia`ia Român[ pentru Promovarea S[n[t[`ii a realizat un studiu privind cuno\tin`ele, atitudinile \i practicile tinerilor cu vârste cuprinse ]ntre 15 \i 24 de ani, legate de infec`ia cu HIV, alte infec`ii cu transmitere sexual[ \i consecin`ele sexului neprotejat \i a constatat c[ mul`i dintre tineri nu folosesc prezervativul ]n timpul contactului sexual. De asemenea, \i proPublicitate

centul tinerilor care au auzit de bolile cu transmitere sexual[ este mic. Tinerii chestiona`i au declarat c[ cele mai multe lucruri despre infec`iile cu transmitere sexual[ le-au aflat de la prieteni.

Prezervative ]mp[r`ite tinerilor pe strad[ Proiectul care a fost lansat ieri la Boto\ani, va presupune \i organizarea unor cursuri pentru medicii de familie \i cei \colari, dar \i pentru elevi \i profesori. Cursurile vor fi organizate la Grup |colar „Dimitrie Negreanu”. }n cadrul proiectului vor mai fi organizate \i alte ac`iuni, respectiv vor fi ]mp[r`ite prezervative tinerilor pe Pietonalul Unirii \i ]n Parcul „Mihai Eminescu”. La nivelul jude`ului sunt diagnosticate cu HIV SIDA 180 de persoane, cinci dintre acestea contactând boala anul trecut. (L.Lupa\cu)

Publicitate


7

22 iunie 2010 ~ig[ri de foi So`ul se ]ntoarce pe nea\teptate acas[, g[se\te o `igar[ de foi fumeg^nd ]n scrumier[ \i se adreseaz[ furios so`iei: - Spune-mi imediat de unde este

`igara asta! So`ia tace. - Dac[ nu-mi spui..., adaug[ el amenin`[tor. Din \ifonier se aude o voce plin[ de solicitudine: - Din Cuba, domnule.

CALEIDOSCOP AGENDA PREST|RI SERVICII

Horoscop E Berbec Nici nu a`i termina`i bine o lucrare important[, c[ v[ gândi`i deja s[ ]ncepe`i alta. V[ sf[tuim s[ nu exagera`i cu munca \i s[ v[ mai oferi`i câte o pauz[.

F Taur Se pare c[ sunte`i irascibil din cauz[ c[ a`i ratat o afacere. V[ sf[tuim s[ nu v[ desc[rca`i nervii ]n familie. Ar fi mai bine s[ vede`i dac[ nu cumva a`i gre\it fa`[ de colaboratori.

G Gemeni S-ar putea ca persoana iubit[ s[ v[ repro\eze lipsa de afectivitate \i faptul c[ acorda`i prea mult[ importan`[ afacerilor. Ave`i grij[ s[ nu neglija`i rela`iile sentimentale din cauza dorin`ei de a câ\tiga bani cu orice pre`!

H Rac Este posibil s[ ]n`elege`i gre\it ac`iunile unui partener de afaceri \i s[ v[ certa`i. V[ recomand[m s[ fi`i calm \i s[ analiza`i ]mpreun[

M S\get\tor

tot ce s-a ]ntâmplat, pentru c[ altfel risca`i s[ rupe`i rela`iile.

Ave`i succes ]n toate activit[`ile legate de c[min. Dac[ ave`i ocazia s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie, v[ sf[tuim s[ refuza`i. Sunte`i predispus la accidente.

I Leu S[ nu v[ face`i un program strict, pentru c[ este posibil s[ apar[ evenimente neprev[zute. Nu este exclus s[ afla`i despre decesul unei rude.

N Capricorn

J Fecioar\

Sta`i mai bine cu banii \i inten`iona`i s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie la rude. Ar fi bine s[ lua`i leg[tura cu ele din timp, c[ v[ asigura`i c[ le g[si`i acas[.

Este posibil s[ v[ certa`i cu persoan[ iubit[, pornind de la o contradic`ie ]ntr-o chestiune minor[. V[ recomand[m s[ nu fi`i impulsiv.

O V\rs\tor

K Balan]\

Diminea`[ sunte`i foarte ocupat cu o afacere urgen`[. Membrii familiei v[ solicit[ ajutorul, dar sunte`i tentat s[ ]i refuza`i, pe motiv c[ nu ave`i timp.

Rela`iile sentimentale \i contactele sociale pot avea de suferit din cauza unor probleme de comunicare. Accepta`i comunicarea cu cei din jur, ca s[ nu fi`i gre\it ]n`eles!

P Pe[ti

L Scorpion

S-ar putea ca diminea`[ s[ nu v[ sim`i`i prea bine \i s[ nu v[ pute`i respecta programul. Cel mai mult regreta`i c[ nu pute`i onora invita`ia unui prieten.

Diminea`[ v[ preg[ti`i pentru o c[l[torie sau pentru plecarea ]n concediu. O persoan[ mai ]n vârst[ din familie v[ d[ sfaturi de care ar fi bine s[ `ine`i cont.

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate angaj[ri * Open Mind Gruppo Isicom (Partener Telecom Italia) angajeaz[ pentru sediile din Ia\i, Cluj, Boto\ani \i Foc\ani – operatori telefonie – vorbitori de limba italian[. Beneficii: pachet salarial ]n continu[ cre\tere, bonuri de mas[ \i bonusuri, câ\tigul imediat de minim 1.000 lei. Pute`i aplica expediind CV-urile dumneavoastr[ la f.petrea@openmindgroup.it sau sunând la num[rul de telefon 0755.018.010. (1852-9)

* S.C. angajeaz[ coafez[ cu experien`[ ]n domeniu. Salarizare avantajoas[. Telefon: 0743.268.361. (4)

v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 2 camere, zona Unirii, 55 mp, zon[ lini\tit[, et.1, renovat. Telefon: 0747.011.153.(1893-5)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BTSV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând teren intravilan ]n C[t[m[r[\ti Deal, 450 mp, toate utilit[`ile, pre`ul zonei. Telefon: 0758.883.599. (1888-2)

]nchirieri * }nchiriez apartament str. Al. Pinului nr.7, sc. C, et.2,

ap. 14, Boto\ani, 0757.610.787. (1873-3)

Informa`iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Boto\ani din mun. Boto\ani, b-dul Mihai Eminescu nr.44, jud. Boto\ani \i la sediul SC Raluca |tefania SRL din b-dul Victoriei nr.58 Dorohoi, ]n zilele de luni-vineri, ]ntre orele 9.0013.00. Observa`iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Boto\ani. (1896-1)

* Ofer spre ]nchiriere garaj la vile ]n str. Armoniei. Rela`ii la telefon: 0729.093.899. (4) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial zona Bucovina, vizavi de BRD, 51 mp, modernizat. Rela`ii la telefon: 0745.528.503. (1892-1)

anun`

AGENDA TRANSPORTATORILOR

decese

* Club erotic caut[ asociat cu sau f[r[ capital. Telefon: 0740.651.921. (1885-1)

!

anun` mediu

Colectivul Prim[riei Blânde\ti este al[turi de colegul lor d-l secretar ORO|ANU DOREL la pierderea tat[lui s[u. Dumnezeu s[-l odihneasc[ ]n pace! (1895-2)

* SC RALUCA |TEFANIA SRL, anun`[ publicul interesat asupra depunerii solicit[rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Extindere spa`iu comercial” propus a fi amplasat ]n: b-dul Victoriei nr. 58, Dorohoi.

Mar`i, 22 iunie 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Top Sport (r) 11.30 - 12.30 Boto\anii ]n direct! (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping 17.10 - 18.00 Lec`ia de s[-

n[tate (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Agenda economic[ (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

Doar pe www.evenimentuldebotosani.ro citi`i despre:

Cultur[ pe salarii mari

83% dintre boto\[nenii care au r[spuns la sondajul de luni cred c[ salariile directorilor institu`iilor de cultur[ subordonate Consiliului Jude`ean sunt mari.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro Declara`iile de avere ale parlamentarilor \i ale\ilor locali trebuie f[cute publice?

Vorb[-n v^nt

Prin rezultatul pe care l-a ob`inut organiza`ia noastr[, ]n mod normal trebuia s[ nu mai fie vreo candidatur[, dar to`i delega`ii la conferin`[ au dreptul s[ ]\i depun[ candidatura

22 iunie 2010 Elevi „str[ini” ]n curs[ pentru liceele boto\[nene }n liga a doua doar cu licen`[ Oficialii FC Boto\ani nu-\i mai fac planuri la vânz[ri

Concuren`i de media 4 f[r[ emo`ii la admiterea ]n liceu Al`i 97 de absolven`i vor ajunAproximativ o sut[ de ge liceeni cu medii ]ntre 4 \i absolven`i vor 4,99. Pentru c[ num[rul de intra anul locuri ]n licee la admiacesta la terea din acest an este liceu cu suficient pentru to`i absolven`ii de gimnamedii ziu din 2010 \i pentru este cea mai mic[ meminime c[ \colile profesionale die care va intra ]n de s-au desfiin`at, singura etapa de repartizare admitere, cerin`[ pe care trebuie computerizat[ la iar unii s[ o ]ndeplineasc[ abliceu. dintre ei cu solven`ii cu medii de 3 \i 4 pentru a deveni liceeni este mediile chiar aceea de a se ]nscrie la repartisub nota minim[ de zarea computerizat[. promovabilitate. De\i au promovat la limit[ \coala La locuri ]n colegiile gimnazial[, notele ob`ina`ionale pot nute la evalu[rile na`iospera elevii cu medii nale din clasa a \aptea \i a opta le-au sc[zut media peste 9.00 general[ pân[ sub nota 4, Concuren`a cea mai mare va ]n unele situa`ii. fi, ca ]n fiecare an, pentru

3,62

„Pentru anul \colar viitor sunt aprobate prin planul de \colarizare ]n liceele boto\[nene 5.160 de locuri. La repartizarea computerizat[ particip[ 4.830, restul de 300 locuri fiind ]n licee voca`ionale. Cea mai mare medie de admitere din acest an este 9,99 iar cea mai mic[ 3.62”, Ada Macovei, inspector \colar general

admiterea la colegiile na`ionale. Anul trecut, dar \i ]n urm[ cu doi ani, mediile ultimilor admi\i la Colegiul Na`ional „Mihai Eminescu” \i la Colegiul Na`ional „A.T. Laurian” au fost de peste 9.00, la profilul \tiin`e sociale fiind ]nregistrate cele mai sc[zute note de admitere. Media ultimului admis la Colegiul Eminescu a fost, anul trecut, 9,01 iar acum doi ani - 9,18. La Colegiul „A.T. Laurian”, cea mai mic[ medie de admitere a fost anul trecut 9.04, iar acum doi ani - 9.08.

Startul admiterii la liceu s-a dat pe 17 iunie Admiterea la liceu din acest an a ]nceput pe 17 iunie. }n intervalul 17-24 iunie 2010 absolven`ii de a VIII-a \i p[rin`ii vor trebui s[ completeze op`iunile pe fi\ele de ]nscriere la secretariatele \colilor. Fi\ele vor fi introduse ]n baza de date a Ministerului Educa`iei. Prima repartizare computerizat[ este programat[ pe 2 iulie, iar a doua pe 12 iulie. }n perioada 1-10 septembrie va avea loc o a treia repartizare, dar de aceast[ dat[ necomputerizat[, pentru ocuparea eventualelor locuri r[mase libere dup[ primele dou[ etape de admitere. (Petronela Rotariu)

Ataca`i de albine Trei boto\[neni au ajuns luni la spital, având nevoie de ]ngrijire medical[ imediat[ dup[ ce, fiind ]n`epa`i de albine, au intrat ]n \oc anafilactic.

Gheorghe Marcu, pre\edinte PSD Boto\ani |i pl[cu`ele de tramvai au ajuns ]n sfâr\it la acela\i nivel cu jude`ul... la p[mânt.

„Pacientul se afla ]n \oc anafilactic, avea tensiune sc[zut[ \i am ]n`eles de la cei de la dispensar c[ avusese \i pierderi de cuno\tin`[, fiind confuz. Am aplicat protocolul specific ]n cazurile de \oc anafilactic, l-am adus la Spitalul Jude`ean unde a \i fost internat”, Bogdan Ursu, medic Serviciul Jude`ean de Ambulan`[

Cele trei persoane care au avut nevoie de aten`ia medicilor sunt din col`uri diferite ale jude`ului, nefiind o zon[ predilect[ unde albinele au atacat. Prima persoan[ care a ajuns la spital a fost Gica S., de 55 de ani, din Or[\eni Deal. Dup[ aproximativ o or[, o ambulan`[ a fost solicitat[ pentru Mihai P., tot de 55 de ani, din localitatea Leorda. |i acesta fusese ]n`epat de albine. }ns[ cel mai grav caz a fost al lui Mihai U., ]n vârst[ de 51 de ani, din localitatea Criste\ti. Acesta a fost ]n`epat de câteva zeci de

albine acas[, num[rul mare de ]n`ep[turi de pe fa`[, gât, cap \i mâini aducându-l ]n stare foarte grav[.

Albinele au probleme de la c[ldur[ Vecinii l-au dus imediat la cabinetul medical din localitate, de unde a fost preluat de o ambulan`[. Potrivit apicultorilor, temperaturile ridicate \i mirosul polenului le scoate pe albine din stupi. }n aceasta perioad[, dup[ ce culeg polen suficient din lanurile de rapi`[, ]n familiile de albine apar noi regine, care pleac[ din stup fiind urmate de roiuri ]ntregi. Albinele respective nu sunt agresive \i nu reac`ioneaz[ violent dac[ nu sunt atacate. (D[nu` R.)

Evenimentul de botosani nr.1645  

Ziarul orasului tau!

Evenimentul de botosani nr.1645  

Ziarul orasului tau!

Advertisement