Page 1

Pagina 2

CMYK

Poli`ia concediilor medicale a „taxat” \ase medici EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 106 (1631) • Miercuri, 2 iunie 2010 • 8 pagini

„Piticul \i cu Chiorul, au min`it poporul!” Peste 800 de boto\[neni \i-au strigat ieri disperarea ]n Pia`a Revolu`iei. Oamenii au cerut demisia pre\edintelui României \i a Guvernului, iar pe B[sescu l-au asem[nat cu necuratul. Pagina 5

Conflict politic pe distrac`ia de 1 iunie Pagina 8

Bolnavii de SIDA, pu\i la economii Pagina 4

„Produc[tori” din pie`e ]n pragul anchetelor penale

Pagina 3


2

2 iunie 2010

STARTNEWS Editorial

Ziua copilului \i ziua sindicalistului Ce ciud[`enie, Ziua Copilului a coincis cu ziua mult trâmbi`atei greve generale! Ziua Interna`ional[ a Copilului a fost stabilit[ la Conferin`a Mondial[ pentru Protejarea \i Bun[starea Copiilor organizat[ la Geneva ]n 1925, pe când liderii no\tri sindicali presupun cau ales ad-hoc 1 Iunie ca zi de proteste. Nu prea ]n`eleg ce-o fi vrut s[ demonstreze p[rin`ii propriilor lor progenituri, putem g[si mai multe interpret[ri, dar m[ voi opri doar la dou[: ori c[ tr[im Lucian Alecsa ]ntr-o `ar[ ]n care copiii nu au nici un viitor, iar a dou[ interpretare; poate c-au f[cut-o dintr-un soi de „r[splat[” pentru faptele lor bune, dorind astfel s[ le dea un exemplu de solidaritate social[. Putem g[si \i alte interpret[ri plauzibile. Cadrele didactice au ]nceput protestele de pe 31 Mai, probabil cu scopul de a le demonstra elevilor cum se pot face cursuri \i ]n strad[ \i cum poate fi frustrat un elev de proba de bacalaureat dac[ guvernan`ii nu-\i bag[ min`ile ]n cap \i dac[ nu r[spund pavlovian revendic[rilor lor. Ce-a ie\it, am v[zut, proba de bacalaureat s-a desf[\urat ]n condi`ii corespunz[toare, iar greva a fost o mare fâsâial[. Nu \tiu dac[ factorul educa`ional dintr-o societate trebuie s[ se foloseasc[ de asemenea momente spre a-\i revendica drepturile, nu trebuie s[ uite \i de obliga`iile care ]i apas[, mai ales când ne lovim zilnic de „produsul” educa`iei lor; pe strad[, prin baruri \i chiar la furat prin Europa. Cu certitudine, guvernan`ii no\tri postdecembri\ti au tratat ]nv[`[mântul cu superficialitate, a fost segmentul bugetar cel mai oropsit, nu o dat[ li sau refuzat profesorilor drepturile câ\tigate-n instan`[. |i acesta e un semn c[ tr[im ]ntr-o societate bolnav[. Nimeni nu spune, guvernan`ii merit[ sanc`iona`i pentru ignoran`a de care dau dovad[ ]n cazul dasc[lilor, dar consider nedemn pentru un cadru didactic s[-\i „execute” propriul produs, ca prin gesturile sale s[-i eclipseze elevului viitorul. Tot de Ziua Copilului \i angaja`ii de la Metrou \i-au strâns sculele \i-au plecat s[ protesteze, dar nici un salariat nu a deconspirat venitul lunar, probabil dintr-un impuls... confiden`ial, cic[ un simplu muncitor ridic[ ]n jur de o mie de euro. Sanitas-ul boto\[nean a ]ntrerupt munca vreo dou[ ore, ]n loc de cinci cum anun`ase cu o zi ]nainte liderul sindical, care dup[ cele declarate putem concluziona c[ bietul om are o logic[ total ilogic[, citez: „a\a c[ \i la Boto\ani por`ile sau u\ile s[ se deschid[ doar pe jum[tate, adic[ s[ putem func`iona doar cu o treime din salaria`i”. M[i s[ fie! Ce mai, dup[ sac \i petec. Speciali\tii spun c[ prin aceste ajust[ri salariale nu se ]nl[tur[ decât apendicele bugetar. Vom tr[i \i vom vedea dac[ `ara mai poate fi reanimat[.

Poli`ia concediilor medicale a „taxat” \ase medici Doctorii au fost consistent amenda`i de c[tre corpul de control al Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate deoarece nu au respectat noua legisla`ie privind acordarea concediilor medicale. Controalele f[cute de reprezentan`ii CAS privind acordarea concediilor medicale dup[ modificarea legisla`iei le-au adus sanc`iuni atât unor medici de familie cât \i unor medici speciali\ti. Ace\tia au fost „taxa`i” cu câte 5.000 lei fiecare. Cei \ase medici care au acordat concedii medicale au fost sanc`iona`i cu amenda minim[, având ]n vedere c[ sanc`iunile sunt cuprinse ]ntre 5.000 lei \i 10.000 de lei.

Medicii pot ataca ]n instan`[ sanc`iunile de la CAS Amenzile pot fi contestate de medici doar ]n instan`[. \efa CJAS a declarat c[ verific[rile se fac f[r[ poli`i\ti, numai cu speciali\ti ai Casei. Angajatorii sunt obliga`i ca ]n termen de \ase zile s[ trimit[

Calendar cre\tin ortodox 2 M † Sf. Mare Mc. Ioan cel nou de la Suceava; Sf. Ier. Mart. Nichifor al Constantinopolului; Sf. 48 Mucenici de la Lyon: Ier. Potin, Blandina fecioara \i cei împreun[ cu dân\ii 3 J Sf. Mc. Luchilian \i cei împreun[ cu dânsul; Sf. Clotilda, regina francilor; Sf. Kevin, stare`ul din Glendalough

Rodica Hu`uleac, director cu acte ]n regul[. \efa interimar[ a institu`iei jude`ene de asigur[ri de s[n[tate a intrat, ieri, ]n posesia deciziei Casei Na`ionale de Asigur[ri de S[n[tate privind numirea pe postul de pre\edinte al Casei de Asigur[ri de S[n[tate Boto\ani. Asta dup[ ce, s[pt[mâna trecut[, Rodica Hu`uleac a sus`inut concursul pentru ocuparea acestui post, pe care l-a promovat cu not[ mai mare de 9. Mandatul este pe patru ani.

la CJAS borderourile cu de c[ prin aplicarea apersoanele aflate ]n cestei legi num[rul concediu medical, concediilor mepentru a se lua la dicale acordate cuno\tin`[ din va sc[dea timp de cele semnificaaflate ]n contiv, \i asta cediu. Verifidin cauza c[rile au ]nsanc`iunilor de lei este valoarea ceput s[pt[destul de decont[rilor concediilor mâna trecut[, a s p r e medicale din mai, ]n sunt ]n plin[ prev[zute timp ce ]n aprilie a desf[\urare \i se pentru medicii fost de 500.000 fac prin sondaj. prescriptori. de lei. Rodica Hu`uleac cre(L.Lupa\cu)

700.000

„S-a constatat c[ medicii nici nu au avut declara`ii ale persoanelor aflate ]n concediu, nici adeverin`e prin care s[ se vad[ num[rul de zile de concediu medical \i alte nereguli”, Rodica Hu`uleac, pre\edinte CJAS

Liberali judeca`i la Bucure\ti se pronun`e”, a declarat Alin Sorin Clim, liderul liberal dorohoian. Acesta a ad[ugat c[ ]n cazul respingerii contesta`iei, Biroul Politic Teritorial Boto\ani va fi obligat s[ valideze alegerile de la Dorohoi.

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Exact ]n urm[ cu un an, Evenimentul de Boto\ani relata despre pichetarea Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM) de c[tre \omeri. Zeci de persoane protestaser[ pe 1 iunie fa`[ de lipsa m[surilor pentru relansarea pie`ei muncii. Boto\[nenii ]nscri\i ]n Asocia`ia Persoanelor f[r[ Loc de Munc[ ie\iser[ ]n strad[ atunci s[ dea glas ]ngrijor[rii c[ pia`a muncii nu ]\i va mai reveni ]n lipsa unor m[suri de ]ncurajare din partea statului. „Noi am f[cut demersuri de la instalarea noii puteri la nivel central \i local cu problemele specifice persoanelor care se afl[ ]n c[utarea unui loc de munc[. Fiind acum disponibiliz[ri masive, din cauza perioadei critice prin care trece societatea româneasc[, s[r[cia ]n zon[ la noi se adânce\te. Nu am primit nici un r[spuns de la Ministerul Muncii, de trei luni \i acum am decis aceast[ form[ de protest”, declara cu un an ]n urm[ Petric[ Butnaru, pre\edintele asocia`iei. Directorul de atunci al 4,1910 lei

3,4544 lei

AJOFM, Teodor Dimitriu, se scuza fa`[ de protestatari pentru num[rul de locuri de munc[ tot mai mic de la o lun[ la alta, amintindu-le ]ns[ c[ institu`ia pe care o conducea nu avea nicio putere ]n crearea locurilor de munc[, ]n aceast[ privin`[ având un cuvânt de spus doar agen`ii economici \i climatul economic. |eful de atunci al AJOFM era ]ns[ convins c[ ]n cel mult un an pia`a muncii va reveni la normalitate. A trecut un an de la acel protest iar \omajul – nici gând s[ scad[. Despre dezmor`irea pie`ei muncii, de care vorbeau \efii AJOFM cu un an ]n urm[, nici nu poate fi vorba. Iar singura m[sur[ luat[ la nivel central ]n ce-i prive\te pe \omeri este reducerea indemniza`iei acestora cu 15%. Ziua: 210C

Noaptea: 100C

R[zboi politic din august 2009

La sfâr\itul s[pt[mânii trecute, la sediul central al PNL de la Bucure\ti a avut loc un nou episod din seria deschis[ ]n urm[ cu câteva luni, privind contestarea rezultatului alegerilor din cadrul organiza`iei Dorohoi. Vinerea trecut[, Curtea de Onoare \i Arbitraj din structura central[ a partidului, i-a convocat

la audieri pe Alin Sorin Clim (foto) \i Mihai Axinte. Asta dup[ ce Axinte, nemul`umit de hot[rârea Consiliului de Onoare \i Arbitraj de la Boto\ani, care i-a respins contesta`ia privind rezultatul alegerilor de la Dorohoi, a atacat documentul la forul ierarhic superior de la Bucure\ti. Potrivit lui Clim, Curtea a ascultat atât acuza`iile lui Mihai Axinte cât \i r[spunsurile date de el. „Am demontat toate acuza`iile. Curtea a luat act de cele dou[ pozi`ii \i a r[mas s[

Contestatarul Axinte, nu a putut fi contactat pentru a exprima un punct de vedere, ]ns[ ]n luna martie declara c[ „dac[ nici cei de la Bucure\ti nu ]mi vor da dreptate, m[ voi supune, nu voi mai ataca ]n instan`[”. Alegerile pentru desemnarea \efilor organiza`iei Dorohoi a PNL au avut loc ]n august 2009, iar pentru func`ia de pre\edinte au candidat Alin Sorin Clim \i omul de afaceri Mihai Ani`ulesei. Alin Sorin Clim a câ\tigat competi`ia devansând pe contracandidatul s[u cu o diferen`[ de doar 19 voturi din 159. La scurt timp Mihai Axinte a contestat rezultatul, invocând c[ la alegeri au votat persoane care nu erau membre de partid ori nu aveau acest drept. (Dan M[zura\u)


3

2 iunie 2010 Mul`umiri de la prefect pentru senatorul Câmpanu. Prefectul Cristian Roman a `inut mar`i s[ transmit[ public mul`umiri senatorului Liviu Câmpanu pentru implicarea ]ntr-un demers pe care l-a pornit ]n urm[ cu cinci ani. Acesta a apelat la UNPR-ist pentru a gr[bi transferul a circa 96 de hectare de teren de la armat[ ]n proprietatea municipalit[`ii. Cum au ajuns cei doi demnitari s[ conlucreze afla`i din www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS

„Produc[tori” din pie`e ]n pragul anchetelor penale Cele dou[ comisii aflate ]n coordonarea subprefectului Daniel Moruzi au finalizat verific[rile la certificatele de produc[tor ale comercian`ilor din Pia`a Mare. Acestea au scos la iveal[ o serie de nereguli, iar ]n unele cazuri se vor sesiza \i organele de anchet[.

„Produc” nectarine \i cire\e ]n ianuarie Ca urmare a protestelor manifestate ]n aprilie atât la Prim[rie cât \i la Prefectur[, pie`arii fiind nemul`umi`i atunci de inten`ia scoaterii la licita`ie a tarabelor din pia`[, a fost declan\at[ o verificare a certificatelor de produc[tor. 204 astfel de documente au fost analizate, din 38 de primarii, iar potrivit

prefectului, niciunul nu a fost g[sit ]n complet[ legalitate. Au fost dispuse mai multe m[suri, iar ]n unele cazuri vor fi sesizate organele de anchet[. Trei cazuri speciale au fost constatate \i pentru acestea ar putea fi declan\at[ o anchet[ penal[.

„Sigur vom sesiza organele de anchet[ penal[. Am g[sit ]n comuna Corl[teni o copie falsificat[ dup[ certificatul de produc[tor. De asemenea, avem suspiciuni de falsificare a unui certificat ]n comuna Roma, unde titulara \i-a ad[ugat ca produs destinat comercializ[rii «nectarine», iar la |tiubeni, posesorul unui certificat \i-a ad[ugat spre vânzare cire\e, vi\ine \i c[p\uni ]n luna ianuarie \i, cu siguran`[, erau de alt[ provenien`[ decât din gr[dina acestuia”, Cristian Roman, prefect

Certificate eliberate f[r[ verific[ri ]n teren Controalele au fost f[cute atât pe fiecare certificat ]n parte cât \i la prim[rii. }n mare parte s-a constatat la prim[rii c[ responsabilii (primar, secretar) nu `in eviden`a certificatelor ]ntr-un registru special, nu se efectueaz[ ]n teren verificarea suprafe`elor de p[mânt \i a animalelor \i nu se ]ntocmesc procese verbale ]n baza c[rora se elibereaz[ certificatul de produc[tor. Au fost eliberate câte dou[ certificate pentru aceea\i gospod[rie sau

au fost trecute pe certificat \i persoane care nu fac parte din gospod[ria titularului. Pentru acestea s-au dispus m[suri imediate, având ]n vedere c[ anul agricol ]ncepe pe 1 iulie. Cei din prim[rii sunt obliga`i s[ deschid[ un registru special de eviden`[ a certificatelor, s[ efectueze verificarea ]n teren atunci când se solicit[ eliberarea certificatului \i aplicarea vizei trimestriale, s[ elibereze un singur certificat pentru fiecare gospod[rie \i s[ nu treac[ la utilizatori ai certificatului persoane care nu fac parte din gospod[ria titularului. (Monica Aionesei)

Prim[ria preg[te\te cump[rarea unor tramvaie second-hand Municipalitatea inten`ioneaz[ ]n Germania cât \i ]n Boto\ani. s[ achizi`ioneze tramvaie se- Datorit[ vechimii de peste 30 de cond-hand, care s[ le ]nlocuiasc[ ani, au ]nceput s[ apar[ \i inpe cele actuale. Conducerea cidente tehnice. Mai mult, Eltrans a solicitat ]n reprezentan`ii Eltrans se ultima \edin`[ de plâng de costurile de Consiliu Local a]ntre`inere care se cordul de princiridic[ la 5.000 lei piu din partea pe lun[, ajungând consilierilor, ]n la unele tramvaie vederea punerii \i la 10.000 lei de lei pe lun[ sunt ]n practic[ a pe lun[. Singura costurile de ]ntre`inere acestei m[suri. solu`ie, spun reale tramvaielor aduse Potrivit repreprezentan`ii sodin Germania ]n zentan`ilor societ[`ii, este achianii 2001-2002. ciet[`ii, cele 23 de zi`ia altor tramvaie, tramvaie tip TAla mâna a dou[, din TRA, care circul[ acGermania. Pentru c[ tualmente prin ora\, au fost societatea nu dispune de resurse achizi`ionate din Germania, ]n financiare ]n vederea efectu[rii 2001 \i 2002. De la fabricare ele achizi`iei, banii ar urma s[ fie au parcurs, fiecare, ]n medie, aloca`i din bugetul local. câte 1 milion de Km, f[cu`i atât (L.Lupa\cu)

10.000

„Dorim s[ achizi`ion[m iar[\i ni\te tramvaie second-hand din Germania \i este singura \ans[. Un tramvai nou cost[ 2,5 milioane euro. Unul la mâna a doua 10-12.000 de euro. Sunt mai bune, nu sunt utilizate atât de mult. Dar cât ne cost[ tramvaiul, atât ne cost[ \i transportul acestuia pân[ la Boto\ani. A fost dat[ o ]mputernicire directorului de la Eltrans s[ continue negocierile ]n Germania”, C[t[lin Flutur, primar

Pie`e volante pentru produc[torii agricoli Boto\aniul va avea ]n cel mai scurt timp trei pie`e volante. Decizia apar`ine Prim[riei, care a decis s[ le ]nfiin`eze pentru ca la ele s[ vând[ numai produc[torii particulari. Acestea vor func`iona ]n zona Stadion, Pia`a Grivi`a \i ANL Bucovina. „Sper[m ca pre`urile s[ fie mai mici pentru c[ vin direct de la produc[torii autoriza`i. Pie`ele volante vor func`iona doar ]n zilele de sâmb[t[ \i duminic[”, a spus primarul C[t[lin Flutur. Programul acestor pie`e va fi stabilit de municipalitate, produc[torii particulari urmând s[ dispun[ de un talon de identificare. Utilizatorii pie`elor volante vor pl[ti 5,5 lei pe zi pentru o mas[, 4,5 lei pentru sectorul p[s[ri, 4,2 lei pentru sector vânzare produse lactate \i 49 lei pentru ]nchirierea unui spa`iu cu vitrin[ frigorific[. (L.L.)

Furtunile \i ploile au produs pagube de 1,8 milioane de lei La peste 1,8 milioane de lei au fost evaluate pagubele produse de calamit[`ile naturale din perioada 14-21 mai. Potrivit raportului ]ntocmit de Prefectur[, ]n \apte comune din jude` (Corni, Vl[deni, Vorona, Tudora, Suhar[u, Hude\ti \i Criste\ti), mai multe case, anexe gospod[re\ti, unit[`i de ]nv[`[mânt, drumuri, poduri \i pode`e, dar \i terenuri arabile au fost afectate de ploi, furtuni \i grindin[. A fost ]ntocmit un proiect de hot[râre de Guvern ce va fi transmis de ]ndat[ autorit[`ilor centrale ]n vederea aloc[rii unor sume de bani din Fondul de interven`ie la dispozi`ia Guvernului. Suma solicitat[ este de 1,2 milioane de lei, diferen`a de 600.000 lei pân[ la 1,8 milioane de lei reprezentând terenurile arabile afectate de grindin[, dar pentru care se aplica un alt regim de desp[gubire. (M.A.)

Bacalaureat f[r[ probleme la Boto\ani }n toate cele 25 de centre, ieri proba oral[ de limba englez[ a decurs bine, f[r[ niciun incident. La proba oral[ a competen`elor lingvistice, cei mai mul`i dintre candida`ii boto\[neni au optat pentru limba englez[, dar sunt \i elevi care sus`in proba la francez[, spaniol[, german[ \i chiar rus[. Azi sus`in proba candida`ii care sunt programa`i la englez[ pentru a doua zi \i cei de la francez[. Pe 3 iunie sunt programa`i candida`ii de la spaniol[ ,ce vor sus`ine proba la Colegiul Na`ional „M. Eminescu”, \i cei care au optat pentru limba german[, la Liceul de |tiin`e ale Naturii „Grigore Antipa”. }n ultima zi va sus`ine proba singurul candidat de la limba rus[, la Grupul |colar „Dimitrie Negreanu”, acesta fiind absolvent al promo`iei din anul trecut. (P.R.)


CMYK

4

2 iunie 2010

TOPNEWS Ministerul coace disponibiliz[ri masive la DSP

30

de posturi dintr-un total de 115 vor trebui desfiin`ate la Direc`ia de S[n[tate Public[ potrivit noii organigrame stabilite de Ministerul S[n[t[`ii, aflat[ acum ]n faza de proiect. }n noua organigram[ nu se g[sesc o parte din posturile de juri\ti, asisten`i medicali, \oferi. M[sura luat[ de Ministerul S[n[t[`ii ]nseamn[ o reducere de posturi \i o reorganizare la nivel de servicii. Practic, vor r[mâne trei directori, iar peste 30 de posturi din DSP nu se mai reg[sesc ]n actuala organigram[. Medicul Gheorghe Apetroaie sus`ine c[ Boto\aniul este un jude` cu trei puncte vamale \i ar avea nevoie de un num[r mai mare de asisten`i medicali, ]ns[ potrivit proiectului de organigram[ o parte din aceste posturi vor fi reduse. „Nu avem criterii de disponibilizare. Sunt laboratoare care au trei cadre \i vor r[mâne dou[. Nu se reg[sesc juri\ti \i avem sute de procese lunar. Nu se reg[sesc \oferi \i avem zilnic controale. Trebuie dimensionat[ structura de personal \i tipul de activitate la cerin`ele din jude`ul respectiv”, a spus Apetroaie.

Doctorii directori pu\i s[ aleag[ ]ntre medicin[ \i func`ie Cei patru directori ai DSP sunt medici pu\i, de asemenea, s[ aleag[ ]ntre activitatea medical[ \i cea de func`ionar public. Din câte se pare, to`i patru se vor ]ndrepta c[tre activitatea de baz[, respectiv cea de medic. Proiectul privind reorganizarea direc`iilor de s[n[tate public[ se afl[ ]n dezbatere public[. (L.Lupa\cu)

„Asisten`a medical[ va trece la inspec`ie. Pe mine m[ strânge ]n spate ca un asistent medical s[ controleze activitatea \i calitatea serviciilor medicale dintr-un spital. Nu v[d o realitate constructiv[ vizavi de aceast[ organigram[”, Gheorghe Apetroaie, director medical DSP

Grev[ sporadic[ ]n \coli. Participare sc[zut[ la greva din ]nv[`[mânt. Din datele centralizate de Inspectoratul |colar Jude`ean ieri au fost ]n grev[ 18,87% dintre cadrele didactice. Dup[ ce luni s-a anun`at c[ ac`iunea este suspendat[, ieri, ]n câteva unit[`i s-a continuat ac`iunea de protest. Cele mai multe cadre didactice ]n grev[ au fost la Grupul |colar „Gh. Asachi” \i la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”.

Bolnavii de SIDA, pu\i la economii Criza love\te \i ]n persoanele cu HIV SIDA din Boto\ani. Cei peste 150 de bolnavi seropozitivi mai au medicamentele asigurate pentru tratament doar pân[ la jum[tatea acestei luni. Cel pu`in asta sus`in reprezentan`ii Asocia`iei Tereza. Reprezentanta Asocia`iei Tereza din Boto\ani, Carmen Alexa, a declarat c[ deja au fost perioade ]n care bolnavii \i-au ]ntrerupt tratamentul pentru o zi. }n cazul ]n care acesta va fi ]ntrerupt pentru mai multe zile, va fi afectat[ recuperarea bolnavului. Carmen Alexa spune c[ necesarul pe anul acesta pentru tratamentul bolnavilor cu HIV SIDA dep[\e\te 400.000 de lei, ]ns[ la

nivelul jude`ului au fost repartizate doar 200.000 de lei.

}ndemna`i s[-\i cumpere medicamentele cele mai ieftine }n replic[, reprezentan`ii Casei Ju-

„Nici americanii nu trateaz[ bolnavii cu medicamentele cu care ]i trat[m noi” „Din p[cate, nici noi nu st[m mai bine cu medicamentele. Au fost ]ntreruperi de o zi la medica`iei. Au mai ]nceput s[ vin[ din medicamente \i sper[m s[ nu fie ]ntreruperi mai mari. Oricum, avem asigurate doar 50%-60% fonduri. Asta ar ]nsemna c[ avem asigurat tratamentul undeva pân[ pe 15 iunie, maxim”, Carmen Alexa, pre\edinte Asocia`ia Tereza „Ei poate vor s[ cumpere cele mai noi cuceriri ale \tiin`ei, dar nici americanii nu trateaz[ bolnavii cu HIV SIDA prin programe na`ionale cu medicamentele cu care ]i trat[m noi”, Rodica Hu`uleac, pre\edinte CAS

de`ene de Asigur[ri de S[n[tate spun c[ banii aloca`i pentru tratamente ajung pân[ la sfâr\itul anului. Rodica Hu`uleac, pre\edintele CJAS, recomand[ achizi`ia de medicamente mai ieftine pentru ca banii s[ ajung[. „Ei au un contract anual cu casa de asigur[ri de s[n[tate. Banii care s-au alocat pe jude` pentru HIV SIDA sunt exact pentru num[rul de pacien`i \i costul mediu pe pacient pe `ar[ pe 2009. Ei pot s[ spun[ c[ necesarul este \i de 20 miliarde lei. Atâta timp cât s-a f[cut costul mediu pe pacient, pe `ar[, \i care este 19 mii de lei pe an, exact atâta li s-a dat”, a spus Rodica Hu`uleac. Potrivit acesteia, CAS Boto\ani a primit recent 10 milioane de lei numai pe programele na`ionale de s[n[tate, respectiv oncologie, TBC, HIV SIDA, diabet. Banii ajung, pentru majoritatea programelor, pân[ la sfâr\itul anului. (L[cr[mioara Lupa\cu)


CMYK

5

2 iunie 2010 Grev[ par`ial[ la Dorohoi. La Dorohoi doar angaja`ii din Prim[rie, din serviciile \i direc`iile subordonate au intrat luni ]n grev[ de solidaritate cu restul bugetarilor din `ar[. Sindicali\tii au afi\at pe u\a de la intrare un anun` care specifica „Grev[ de solidaritate. Nu lucr[m cu publicul”. Gabriela B[lan, liderul Sindicatului jude`ean din administra`ie „ACORD” a specificat c[ to`i sindicali\tii sunt prezen`i la munc[ \i fac activitate de birou, mai pu`in cea de rela`ie cu publicul.

ESEN~IAL

„Piticul \i cu Chiorul, au min`it poporul!” Peste 800 de boto\[neni \i-au strigat ieri disperarea ]n Pia`a Revolu`iei. „Jos Guvernul!”, „Jos B[sescu!”, „Ho`ii, Ho`ii!” \i „Piticul \i cu Chiorul, au min`it poporul!” s-a putut auzi, ieri, ]n zona central[ a municipiului. Acestea au fost mesajele transmise guvernan`ilor de boto\[nenii care au participat la ac`iunea de protest din fa`a Prefecturii.

„Fra`ilor p[zi`i-v[ buzunare, a ]nceput jecm[neala general[” Ac`iunea a fost organizat[ de cele patru confedera`ii sindicale jude`ene \i s-a dorit a fi un semnal de alarm[ pentru cei de la centru ]n privin`a st[rii de spirit a boto\[nenilor lovi`i de „m[surile anticriz[”. Cei aproximativ 800 de protestatari \i-au ar[tat indignarea fa`[ de diminu[rile salariale anun`ate de Guvernul Boc \i pre\edintele Traian B[sescu. Timp de dou[ ore, angaja`i din toate domeniile, ]nv[`[mânt, s[n[tate, poli`ie, protec`ia copilului, administra`ie, al[turi de care au fost \i pensionarii, au solicitat renun`area la diminu[rile salariale \i ale pensiilor. }narma`i cu trompete, fluiere, pancarte protestatarii \i-au strigat nemul`umirea. Rând pe rând, liderii sindicali au luat cuvântul ]n fa`a oamenilor, ]ndemnându-i pe ace\tia s[ ]\i strige of-urile. Poezii, cântece, dar \i Imnul de stat al României, dar \i cel al Fran`ei, au fost armele cu care cei din Pia`a Revolu`iei au protestat. „Fra`ilor p[zi`i-v[ buzunare, a ]nceput jecm[neala general[”, „Fereasc[ Dumnezeu de diavolul ]nsemnat”, „Nu ne c[lca`i ]n picioare”, „Stima noastr[ \i mândria, umilin`a s[r[cia” au scandat protestatarii.

Boc, pus pe-o targ[ de protestatari Unii lideri de sindicat nu \iau ascuns indignarea c[ mul`i boto\[neni ]\i vedeau de treburi trecând pe lâng[ bugetarii aduna`i ]n fa`a Prefecturii f[r[ s[ li se al[ture. „Oare Boto\aniul este reprezentat numai de cei care sunt aici? Cei de pe Pietonalul Unirii oare nu pot veni aici, lâng[ noi? Trec \i se uit[ mira`i: «oare ce mai vor \i [\tia?». Ar trebui ca cei care trec pe lâng[ noi \i se uit[ m[car s[ ]\i dea jos \apca \i s[ ne poarte pu`in respect. Vai de capul nostru ce va fi din toamn[ acolo. Crede`i c[ astea sunt gogonele? Nu, este sumbru ce va fi din toamn[”, au fost cuvintele liderului Blocului Na`ional Sindical, Vasile Chiru. La ac`iunea de protest a fost prezent \i premierul Boc. Pe o targ[, o p[pu\[ ce-i purta numele a fost plimbat[ prin fa`a manifestan`ilor, ca \i cum premierul ar fi avut nevoie de ]ngrijiri medicale din partea celor de la Ambulan`[. Totodat[, ]ntr-o cutie s-au f[cut dona`ii simbolice pentru B[sescu, Boc \i „b[ie`ii de\tep`i”. Maria ~iprigan, liderul Sindicatului

„Suntem ]ngr[di`i, ne-a`i pus gard ]n fa`[. Le este fric[ de noi. Ac`ioneaz[ ]mpotriva noastr[, totul este un genocid”, Lia Temciuc, liderul sindical de la Spitalul Jude`ean „Suntem jigni`i, ni se spune c[ nu suntem profesioni\ti, dar suntem dori`i ]n str[in[tate. Fereasc[ Dumnezeu ca ambulan`ele s[ fie chemate \i s[ nu mai circule”, Liliana Mateciuc, liderul sindical de la Ambulan`[ „Este momentul s[ ]i sanc`ion[m prin votul nostru pe cei care s[pt[mânile viitoare vor vota contra pensionarilor, contra salaria`ilor, contra noastr[, a boto\[nenilor”, Marius Oro\anu, lider Cartel Alfa

Prefectul le-a prezentat drepturile ce nu se reduc O delega`ie a protestatarilor a fost primit[ apoi de prefectul Cristian Roman. Acesta a preluat nemul`umirile boto\[nenilor, care vor fi transmise la nivel central. „Am vrut s[ evit[m suspiciunile \i zvonurile \i am `inut s[ le prezint liderilor sindicali drepturile care nu vor fi diminuate, iar ace\tia s[ le prezinte protestatarilor”, a spus Cristian Roman. La finalul ac`iunii, cei prezen`i au cântat „Noi suntem români”, iar apoi, prin sta`ia de amplificare, a r[sunat Imnul Fran`ei. }nv[`[mântului Preuniversitar (SIP) a spus „Tat[l Nostru”. Invocat prin intermediul unei

poezii adaptate la vremurile actuale a fost \i |tefan cel Mare. (Petronela Rotariu)

Sindicali\tii reclam[ presiuni f[cute asupra angaja`ilor Liderul BNS sus`ine c[ au fost situa`ii ]n care angaja`ii au fost amenin`a`i c[ dac[ vin la ac`iunea de protest nu vor mai avea loc de munc[. „Am fost informat c[ sau f[cut presiuni asupra salaria`ilor pentru a nu participa la miting. Nu pot s[ le fac publice pân[ nu m[ documentez. Au venit oamenii, dar au venit cu ni\te riscuri, se tem de m[surile care se vor lua. Noi \tim clar c[ pentru aceste dou[ ore ]n care am fost la protest nu vom fi pl[ti`i. Este dreptul angajatului s[ protesteze”, a spus Vasile Chiru. Despre aceast[ situa`ie a fost informat \i prefectul Cristian Roman, care a men`ionat c[ ]n cazul ]n care se adeveresc aceste amenin`[ri nu va ezita s[ anun`e organele de anchet[. „Dac[ nu s-a respectat legea \i dac[ s-au f[cut astfel de presiuni vom sesiza chiar organele de anchet[, pentru c[ se ]ncalc[ unul dintre drepturile fundamentale, de a-\i exprima salaria`ii nemul`umirile”, a declarat Cristian Roman. (Petronela Rotariu)


6

2 iunie 2010

TOPNEWS

Dansatori premia`i de baroneas[. Elevi boto\[neni premia`i la un concurs na`ional la Constan`a. Concursul na`ional de dans modern \i dans tradi`ional „}mpreun[ pentru viitor” s-a desf[\urat ]n perioada 29-30 mai. Au participat peste 300 de copii, iar cei de la Boto\ani s-au ]ntors cu medalia \i premiul special al juriului. Din cine a fost format[ echipa boto\[nean[ \i cine baroneas[ i-a premiat citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Turneu european ca-n filme cu un infractor Un b[c[uan de 24 de ani, a fost dat pe mâna judec[torilor dup[ ce, ]n mod ilegal \i-a procurat documente de identitate la Boto\ani \i s-a plimbat prin Europa sub o identitate fals[. Povestea lui D[nu` Bor\ este cât se poate de ]ncâlcit[, ]ns[ a ar[tat lacunele sistemului. El a ob`inut un buletin \i un pa\aport de la autorit[`i, pe care lea ]n\elat ]n privin`a identit[`ii sale. }n cele din urm[ totul a ie\it la iveal[, acum fiind trimis ]n judecat[ pentru trei infrac`iuni. }n martie 2003, D[nu` Bor\, pe atunci minor, ]mpreun[ cu Luistra Ispiru, din Boto\ani, s-a prezentat la Serviciul Public Comunitar Local de Eviden`[ a Popula`iei (SPCLEP) S[veni, ulterior \i la serviciul de profil de la Boto\ani, unde ]n baza declara`iilor false sus`inute de boto\[neanc[, s-a pretins a fi fiul fe-

meii, Aron Ispiru. Astfel, b[c[uanul a ob`inut de la autorit[`i atât un buletin cât \i un pa\aport valide, ]ns[ ob`inute ]n mod fraudulos.

Ba e Bor\, ba e Ispir }n baza respectivelor documente, D[nu` Bor\ a tranzitat ]n repetate rânduri mai multe `[ri din Europa. }ns[ martie 2004 a fost repatriat din Elve`ia, declarând poli`i\tilor c[ se nume\te Aron Ispiru. Au fost f[cute verific[ri mai am[nun`ite ]n privin`a sa, astfel autorit[`ile dându-\i seama ce f[cuse b[c[uanul, dosarul s[u fiind trimis la Parchetul de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani. La finalizarea cercet[rilor, procurorul de caz a decis trimiterea ]n judecat[ a lui D[nu` Bor\ pentru s[vâr\irea a trei infrac`iuni, fals privind identitatea, trecerea frauduloas[ a frontierei de stat a României \i trecerea frauduloas[ a frontierei unui stat str[in. (D.R.)

Se scumpe\te b[utura B[uturile alcoolice care au maxim 22 de grade precum \i cele fermentate, altele decât berea \i vinul, vor fi mai scumpe. Conform proiectului Guvernului, la b[uturile fermentate care pân[ acum nu erau accizate se aplic[ o acciz[ de 100 de euro/hectolitru, iar la cele intermediare acciza va cre\te de la 65 de euro pe hectolitru la 165 de euro. M[surile fac parte dintr-un proiect care prive\te combaterea evaziunii fiscale, dar economi\tii spun c[ majorarea accizelor nu va face altceva decât s[ m[reasc[ evaziunea fiscal[. }n momentul de fa`[, ]n jude`ul Boto\ani nu mai este niciun produc[tor de b[uturi fermentate \i intermediare, dar aceste produse sunt c[utate deoarece pre`ul este mult mai mic decât cel al b[uturilor alcoolice. Dac[ un litru de votc[ la 40 de grade cost[ ]n prezent aproximativ 50-60 de lei, ]n schimb litrul de b[utur[ intermediar[ cost[ aproximativ 7-8 lei. (R.S.)

|ofer beat lini\tit cu c[tu\e \i spray lacrimogen

Societ[`i l[sate f[r[ bani de greva finan`i\tilor Greva finan`i\tilor a afectat activitatea mai multor firme care deruleaz[ afaceri cu unit[`ile de stat. Cum acestea din urm[ pot face pl[`ile doar ]n perioada 2431 ale fiec[rei luni, cele dou[ zile nelucr[toare plus cea de grev[ a f[cut ca unele societ[`i comerciale s[ nu ]\i mai ]ncaseze banii. Astfel, banii pentru luna mai vor intra ]n conturile acestor societ[`i cu o lun[ mai târziu. „Aveam de ]ncasat 28.000 de lei de la prim[riile cu care am contracte. Sâmb[t[ \i duminic[ cei de la Trezorerie nu au lucrat,

apoi luni au f[cut grev[ \i acum trebuie s[ a\tept pân[ la sfâr\itul lunii iunie, când prim[riile vor face din nou pl[`ile. Am de achitat facturi c[tre furnizori \i personal. Nu \tiu ce voi face”, a spus Petric[ Filip, administratorul unei firme din Boto\ani. }n aceea\i situa`ie sunt multe alte societ[`i comerciale din municipiu \i jude`. Patronii acestora spun c[ ]i ]n`eleg pe finan`i\ti, dar consider[ c[ trebuia g[sit[ o alt[ form[ de protest, astfel ]ncât s[ nu le fie afectat[ activitatea. (R[zvan Sauciuc)

„Noi am anun`at ]nc[ de joi c[ luni vom face grev[. Au avut timp joi \i vineri s[ ]\i rezolve problemele. ]n plus, luni a fost grev[ la Trezorerie doar câteva ore, dup[ care s-a reluat activitatea. Am fost destul de ]ng[duitori, iar pl[`ile programate pentru ziua de luni s-au efectuat. Nu au fost foarte mul`i care au avut de suferit din cauza grevei”, Andrei Paramanov, liderul de sindicat din Direc`ia General[ a Finan`elor Publice

Luni sear[, a fost depistat pe Bulevardul Victoriei din Dorohoi, D[nu` C., de 45 de ani, la volanul unui Opel. Pentru c[ mirosea a alcool, poli`i\tii i-au solicitat s[ sufle ]n etilotest, lucru pe care \oferul l-a refuzat. Ulterior a fost condus la Spitalul Municipiului Dorohoi, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge ]n vederea stabilirii alcoolemiei. „}ntrucât pe parcursul tuturor acestor proceduri, D[nu` C. a adresat cuvinte \i expresii jignitoare precum \i amenin`[ri cu acte de violen`[ poli`i\tilor \i jandarmilor prezen`i la fa`a locului, acesta a fost imobilizat cu ajutorul mijloacelor din dotare, respectiv spray iritant-lacrimogen \i c[tu\e, fiind apoi condus la sediul Poli`iei municipiului Dorohoi”, a spus Daniela Darea, purt[torul de cuvânt IPJ. D[nu` C. este cercetat pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul având o ]mbiba`ie alcoolic[ peste limita legal[ \i sfidarea organelor judiciare. (D.R.)

S[rb[toarea copiilor ]n centrele de plasament Copiii din centrele de plasament din Boto\ani au avut ieri o zi plin[ de surprize \i activit[`i specifice vârstei. Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului a organizat cu ocazia „Zilei interna`ionale a copilului” ac`iuni ]n Parcul „Mihai Eminescu”. Copiii au dansat, au jucat ]n spectacole de teatru, au cântat, au recitat poezii, au f[cut desene pe asfalt. Totodat[, au fost scoase spre vânzare picturi pe sticl[ \i obiecte artizanale realizate de ei. La ac`iunea „Culorile copil[riei” au participat peste 150 de copii din centrele de plasament din municipiu \i jude` \i, totodat[, ]n fiecare centru copiii au avut parte de cadouri sub form[ de juc[rii \i dulciuri. (M.A.)


7 Cheta Un individ e nevoit s[ opreasc[ ma\ina datorit[ unei congestii de trafic. Deodat[, cineva ]i bate ]n geam. - Domnule, terori\tii i-au r[pit pe parlamentari \i cer 10 milioane de

dolari r[scump[rare. Altfel amenin`[ c[ ]i vor stropi cu benzin[ \i le vor da foc. Acum mergem din ma\in[ ]n ma\in[ \i facem o chet[. - Bine, \i c^t d[ fiecare? zice omul din ma\in[. - Cam 5 litri.

CALEIDOSCOP

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate angaj[ri * Open Mind Gruppo Isicom (Partener Telecom Italia) angajeaz[ pentru sediile din Ia\i, Cluj, Boto\ani \i Foc\ani – operatori telefonie – vorbitori de limba italian[. Beneficii: pachet salarial ]n continu[ cre\tere, bonuri de mas[ \i bonusuri, câ\tigul imediat de minim 1.000 lei. Pute`i aplica expediind CV-urile dumneavoastr[ la f.petrea@openmindgroup.it sau sunând la num[rul de telefon 0755.018.010. (1852-13) * SC angajeaz[ coafez[ cu experien`[ ]n domeniu. Salarizare avantajoas[. Telefon: 0743.268.361. (1) * Club privat caut[ persoan[ descurc[rea`[ pentru colaborare pe termen lung. Salarii: 600-1.000 E. Telefon: 0741.690.555 \i 0742.907.766. (1868-1) * Club angajeaz[ osp[tare, dansatoare-animatoare. Oferim cazare, mas[, ini`iere. Telefon: 0742.907.766. (1869-7) * Ferma de suine cu sediul ]n jud. Ilfov, angajeaz[ medici veterinari, ing. zootehni\ti, muncitori necalifica`i pentru ]ngrijire animale. Se asigur[ cazare \i dou[ mese pe zi. Pt. rela`ii, suna`i la: 0742.100.906; 0758.106.600 (]ntre 08:30-16:00). (2)

AGENDA PREST|RI SERVICII

ap.2. Telefon: 0756.875.210. (1874-2)

Hudum, 0746.261.466. (1495-p)

auto

* Vând teren 1300 mp ]n C[t[m[r[\ti Deal deschidere 27,5 mi, intabulat. Rela`ii la telefon: 0747.453.220. (1870-8)

]nchirieri * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou - 15mp, etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745. (22)

* Vând 2 VW Passat (coco\at) 1997 Diesel 1,9; BMV316, 1996, motor 1,6; IVECO DAILY cu lad[, motor 2,5, pre` de criz[. Telefon: 0741.243.506; 0742.060.213. (1866-1)

prest[ri servicii

* Ofer spre ]nchiriere garaj la vile ]n str. Armoniei . Rela`ii la telefon 0729.093.899. (3)

* Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (22)

* }nchiriez/vând apartament 2 camere D, et. 2, mobilatutilat, lâng[ biserica Duminica Mare. (1871-4)

decese

* }nchiriez apartament str. Al. Pinului nr.7, sc. C, et.2, ap. 14,Boto\ani, 0757.610.787. (1873-17)

Cu nem[rginit[ durere ]n suflet familia anun`[ trecerea ]n nefiin`[ a celui ce a fost inspector \colar de matematic[ DANIEL N{STRU~. Dumnezeu s[ ]l ierte!

!

* Ofer spre ]nchiriere garsonier[ confort I, decomandat[, mobilat[, zona Aleea Grivi`a,

AGENDA TRANSPORTATORILOR

BRD GSG SA scoate la v^nzare, prin executor bancar, autoturismul DACIA LOGAN MCV, culoare Gri metalizat - galben, an de fabrica`ie 2007, surs[ de energie - motorin[, capacitate cilindric[ 1461 cmc, putere 50 KW, num[r de kilometri 77.561, stare bun[ de func`ionare, pre`ul de ]ncepere al licita`iei fiind de 22.000 lei. Licita`ia va avea loc ]n data de 02.06.2010 ora 11.30, la sediul sucursalei BRD GSG Boto\ani, situat[ ]n Boto\ani, Calea Na`ional[ nr. 156, jud. Boto\ani. Rela`ii suplimentare la tel. 0746.246.463 – executor bancar Chiriac C[t[lin. (1)

v^nz[ri apartamente * V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Rela`ii la telefon: 0331.100.162. (22) * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând garsonier[ 12 mp \i apartament 3 camere 67 mp, ambele parter Unirii. Telefon: 0752.477.524. (1870-5)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BTSV 180 m, ambele ]n zona

Miercuri, 2 iunie 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Agenda economic[ (r) 11.30 - 12.30 Lec`ia de s[n[tate (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping

17.10 - 18.00 Martor incomod/Lege \i ordine (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

2 iunie 2010

ULTIMA OR{

Pompieri, jandarmi \i poli`i\ti de frontier[ vizita`i de copii. De ziua lor, copiii au putut s[ viziteze mai multe institu`ii, având astfel posibilitatea s[ vad[ cu ochii lor cu ce sting incendiile pompierii \i \alupele folosite la patrulare de poli`i\tii de frontier[. Mai multe despre cum au s[rb[torit copiii oamenii ]n uniform[ afla`i accesând www.evenimentuldebotosani.ro.

Conflict politic pe distrac`ia de 1 iunie Cet[`ean de onoare \i nu prea

P[reri ]mp[r`ite printre cititori. Aproape le egalitate, cei peste 170 de boto\[neni participan`i la sondajul online de ieri, cred c[ Ovi (Ovidiu Cern[u`eanu) ar trebui s[ (nu) fie f[cut cet[`ean de onoare dup[ performan`a de la Eurovision.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro

Merge`i ]n concediu vara aceasta? Vorb[-n v^nt

A fi func`ionar public cu reglement[rile existente la ora actual[ ai interdic`ie de a profesa. Ori, ]n timpul liber `i se spune dl. doctor, e\ti respectat \i salutat ca dl. doctor, iar atunci când trebuie s[ dai primul ajutor, s[ tratezi o rud[, nu e\ti dl. doctor, e\ti dl. func`ionar. Nu cred c[ vreo unul dintre colegii mei vor accepta aceast[ situa`ie. Aproape orice profesie ca \i preg[tire poate s[ ajung[ func`ionar public, dar din func`ionar public doctor nu se poate Gheorghe Apetroaie, director medical DSP

Se ]ngr[m[de\te Prim[ria la tramvaie second-hand, dar[mite oamenii la haine.

Politica a ajuns \i la distrac`iile de Ziua Interna`ional[ a Copiilor. Mar`i a izbucnit un conflict ]ntre PDL \i PNL pe seama toboganelor din parc.

Liberalii au vrut s[ ]nchirieze toboganul Prim[riei \i au fost refuza`i Tineretul Na`ional Liberal (TNL) de la Boto\ani a anun`at ]nc[ de diminea`[ c[ micu`ii care vor veni ]n Parcul Mihai Eminescu ]ntre orele 15:00 \i 20:00 vor beneficia de bilete gratuite la tobogan asigurate de organiza`ie. Conducerea Serviciului Baze Sportive \i Administrare a Zonelor de Agrement al Prim[riei, care de`ine un tobogan ]n parc, ]i acuz[ pe TNL-i\ti c[ le-au deturnat de

fapt propriul demers. Potrivit directorului serviciului, democrat-liberalul Eugen ~urcanu, liderii TNL i-ar fi cerut s[pt[mâna trecut[ ]nchirierea toboganului de 1 iunie, ]ns[ ar fi fost refuza`i. „Ini`ial ne-au spus c[ sunt de la o societate comercial[ \i când unul dintre angaja`ii no\tri i-au recunoscut au recunoscut \i ei c[ sunt de la PNL”, a declarat ~urcanu. Acesta a refuzat s[ ]nchirieze toboganul \i a hot[rât ca to`ii copiii care merg de ziua lor ]n parc s[ nu mai pl[teasc[ biletul de 4 lei.

Au apelat la un privat, care ar fi ]nceput s[ aib[ probleme cu PDL-i\tii Neavând ]ncotro, cei de la TNL au apelat la un privat care de`ine un tobogan \i care l-a adus pe 1 iunie ]n parc, ]n apro-

Meci de r[mas bun pe Municipal FC Boto\ani sus`ine ast[zi, de la 18.00, ultimul meci pe teren propriu al sezonului ]n companie deja retrogradatei Tricolorul Breaza. Cum ultima impresie este foarte important[, componen`ii grup[rii boto\[nene sunt deci\i s[ ob`in[ un rezultat favorabil \i s[ fac[ spectacol, astfel ]ncât s[ mul`umeasc[ spectatorii care ]n acest sezon nu au avut ocazia s[ vad[ prea multe victorii pe Municipal. }n plus, tehnicianul Cristi Popovici a spus c[ echipa pe care o preg[te\te este favorit[ \i ]\i dore\te s[-\i respecte acest statut. Pentru partida de ast[zi, tehnicianul boto\[nean nu va putea conta pe Marius Matei, Marius Dulceanu \i Alex Ciornei, to`i accidenta`i, \i nici pe Vali Geam[n, care a avut un accident de ma\in[ ]n cursul zilei de duminic[, ]n drumul de la Bac[u spre Boto\ani. }naintea acestei etape, FC Boto\ani ocup[ locul 9 cu 45 de puncte, iar oaspe`ii pozi`ia 16 cu 25 de puncte. Cât prive\te pe Tricolorul Breaza, adversarul de ast[zi al echipei FC Boto\ani, antrenorul principal Cristi Popovici spune c[ aceast[ forma`ie s-ar putea salva de la

retrogradare ]n cazul ]n care Farul Constan`a sau FCM Bac[u s-ar retrage din campionat. (R[zvan Sauciuc)

„Buz[u au probleme s[ nu ]ncheie campionatul, Constan`a la fel, Bac[ul la fel \i se pot ag[`a de orice \ans[ de a r[mâne. Au f[cut contesta`ie la jocul de acas[ cu Farul. Poate s[ le dea o decizie favorabil[ \i s[ câ\tige jocul. Vor ]ncerca s[ scoat[ un rezultat bun pentru c[ nu v[d de ce ar face deplasarea. O s[ ]ncerce s[ ob`in[ cât mai mult”, Cristi Popovici, antrenor FC Boto\ani

pierea celui al Prim[riei. „Ini`ial ajunsesem s[ discut[m inclusiv despre pre` \i când au auzit de unde suntem au spus s[ nu ne mai dau nimic”, ne-a spus Sergiu Zvânc[, pre\edintele TNL Boto\ani. Disputa nu s-a terminat ]ns[ aici. |eful TNL sus`ine c[, dup[ ce Eugen

~urcanu a aflat c[ liberalii au g[sit o solu`ie a f[cut presiuni asupra agentului economic care avea cel[lalt tobogan \i l-a amenin`at c[, dac[ nu renun`[ la ]n`elegerea cu liberalii n-o s[ mai primeasc[ vreodat[ autoriza`ie s[ ]\i amplaseze toboganul ]n parc. (Sergiu B[l[\c[u)

Evenimentul de Botosani nr.1631  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you