Page 1

Pagina 2

CMYK

Dubl[ contesta`ie la |coala Popular[ de Arte EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 101 (1626) • Miercuri, 26 mai 2010 • 8 pagini

|efii ]nv[`[mântului \i-au tras grada`ii de merit Ieri a fost validat[ lista beneficiarilor de grada`ii de merit pe urm[torii cinci ani. Printre cei care vor primi distinc`ia se afl[ inclusiv inspectorul \colar general Ada Macovei \i cel adjunct Horia Negrescu. Cei care au hot[rât cine ia grada`ie, adic[ mai mul`i bani la salariu, sunt ]n bun[ parte subordona`i celor doi.

Pagina 5

Pre`uri la ANL aproape de pia`a imobiliar[ Pagina 3 25.000 euro ar urma s[ fie, cu aproxima`ie, pre`ul unui apartament ANL cu o suprafa`[ de 50 metri p[tra`i.

Adolescentul criminal, spaima cadrelor medicale Pagina 4


2

26 mai 2010

STARTNEWS Editorial

Un ilustru anonim Sunt multe persoane publice, m[ refer la oameni politici \i directori de institu`ii, care v[d ]n pres[ un inamic. Motivul e unul simplu, nu-i greu de ghicit, sunt vulnerabili \i au de ascuns ceva nereguli. Mai zilele trecute o coleg[ de la ziar \i-a „permis” s[-l sune pe directorul unei institu`ii de ]nv[`[mânt pentru a cere câteva l[muriri asupra unui anume incident, ]n care a fost implicat un elev. Ce-i drept, incidentul a fost unul minor, pe Lucian Alecsa când r[spunsul directorului a fost unul... major, individul a dorit s[-\i eviden`ieze mu\chii gândirii aducând tot felul acuzei colegei \i presei, ]n general. Iaca, pân[ mai ieri domnul director era doctor doar ]n filozofie, acum \i-a sus`inut, ]ntr-o form[ original[, lucrarea de doctorat ]n insinu[ri \i mojicie. Deh, e un ilustru cadru didactic, cu... \taif! }n dou[-trei propozi`ii ]i voi tu\a crochiul de mare intelectual. Dar, vai, spre a nu fi acuzat de subiectivism m[ voi folosi de câteva din „liniile de for`[” pe care i le-a trasat chiar unul dintre apropia`ii s[i de ast[zi, care-l cunoa\te din fraged[ pruncie: „este un adev[rat tonomat uman, toat[ via`a a ]nregistrat o cantitate de cuno\tin`e, f[r[ ca acestea s[ suporte nici cele mai anemice modific[ri personale, iar când pui jetonul red[ de-a fira-n p[r tot ce-a memorat. N-are originalitate nici cât negru sub unghii, e searb[d ]n fantezii \i necopt ]n exprimare, iar când ]\i arog[ morga de filozof, e sec precum o nuc[-n ciocul curcii”. Mi-a\ permite doar o vorb[ s[ mai adaug, e un duplicitar f[r[ pereche. Istoria lui ca director de Grup |colar este una simpl[; a fost trambulinizat cu \uturi ]n p[r`ile dorsale de c[tre camaradul de partid Pavel Rusu, pe când acesta era cel mai tare ]n parcarea ]nv[`[mântului boto\[nean, din acel moment a r[mas un fel de falang[ liberal[ bleag[, lipsit[ de nervi. Singurul lucru care-i emblematizeaz[ perioada de doi ani de directorat este f[`[rnicia. A dorit s[ se impun[ ca \ef de institu`ie sem[nând intrig[ ]ntre colegi, ba mai mult, tratând cu superficialitate incidentele majore ivite ]n institu`ie. Se poate „l[uda” c[-n mandatul s[u au fost b[tute dou[ cadre didactice, mai poate ad[uga \i câteva „cafteli zdravene” ]ntre elevi. Inspectoratul i-a punctat activitatea managerial[, pe bun[ dreptate, cu „nesatisf[c[tor”, individul s-a ]nfuriat r[u de tot, a trecut la tot felul de acuze schizoide, cic[ presa l-ar fi lucrat pe la spate. Nu, domnule, presa doar a eviden`iat neputin`ele tale, s[ \tii, presa lucreaz[ la vedere, poate altcineva te lucreaz[ pe la... spate! |i apoi, neicu\orule, timp de doi ani ai comis doar... lucru manual!

Calendar cre\tin ortodox 26 M Sf. Ap. Carp \i Alfeu din cei 70; Sf. Ier. Augustin de Canterbury; Sf.Mucenici Averchie \i Elena (Har`i) 27 J Sf. Ier. Mc. Eladie si Terapont al Sardiei; Sf. Mc. Iuliu veteranul; Cuv. Beda venerabilul; Sf. Ioan Rusul

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Exact ]n urm[ cu un an, Serviciul Jude`ean de Ambulan`[ (SJA) era `inta criticilor venite din partea institu`iei jude`ene de asigur[ri de s[n[tate. }ntrun articol publicat pe 26 mai 2009 ]n Evenimentul de Boto\ani, pre\edintele Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate, medicul Rodica Hu`uleac, repro\a conducerii SJA c[ nu angajeaz[ medici suficien`i pentru a face fa`[ ]n condi`ii corespunz[toare chem[rilor adresate de boto\[nenii cu probleme de s[n[tate. „De aia mor oamenii aiurea”, spunea atunci \efa CAS, referindu-se la faptul c[ din lips[ de personal, ambulan`ele de tip „C” nu prea ie\eau pe teren, ]n schimb se deplasau la chem[ri ambulan`ele numai cu asistent. „Eu nu sunt de acord cu ceea ce se ]ntâmpl[ la Ambulan`[, pentru c[ sunt foarte pu`ini doctori \i pu`ini asisten`i. Eu \tiu c[ un serviciu medical este sus`inut de doctori ]n primul rând. Asta nu este problema Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate, ci a conducerii SJA, dar ne intereseaz[ serviciile ofe4,1838 lei

3,4260 lei

Preg[tiri pentru alegeri la R[chi`i. Peste 4.000 de buletine de vot au fost tip[rite \i urmau s[ ajung[ ieri dup[ amiaz[ ]n loca`ia unde func`ioneaz[ Biroul Electoral de Circumscrip`ie R[chi`i. Circa 3.700 de cet[`eni cu drept de vot au fost ]nscri\i pe listele electorale, iar potrivit legii, trebuie tip[rite ]n plus ]nc[ 10% fa`[ de num[rul de electori, ca o marj[ de eroare. Mai multe despre alegerile de la R[chi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Dubl[ contesta`ie la |coala Popular[ de Arte Rezultat contestat la |coala Popular[ de Arte \i Meserii Boto\ani. Pe 17 mai a avut loc proba de interviu pentru postul de manager al institu`iei, câ\tig[tor fiind declarat consilierul jude`ean Liviu Andronic. Acesta s-a aflat ]n competi`ie cu actorul Florin Aioni`oaei \i cadrul didactic Alina C[linescu, ambii solicitând ]n timpul perioadei legale de contesta`ii clarific[ri asupra rezultatului. }n cazul Alinei C[linescu este vorba despre o contestare a probei de interviu, iar ]n cazul lui Florin Aioni`oaei este vorba despre solicitarea unor documente de lucru ale comisiei de evaluare. Florin Aioni`oaei nu putut fi contactat, ]ns[ ]n urma convorbirii telefonice cu Alina C[linescu, aceasta a refuzat s[

fac[ declara`ii prin telefon. Pân[ ieri la orele 16.00, s-au putut depune contesta`ii, atunci expirând termenul limit[, urmând ca ]n aceast[ s[pt[mân[, comisia de contesta`ii, a c[rei pre\edinte este consilierul jude-

„Din câte am ]n`eles, dl. Aioni`oaei solicit[ s[ i se pun[ la dispozi`ie ni\te documente, nu cred c[ este o contesta`ie pentru c[ doar solicit[ ni\te documente ale comisiei \i a mai fost depus[ o contesta`ie din partea d-nei C[linescu”, C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean, ]n subordinea c[reia se afl[ unit[`ile de cultur[

|efii na`ionali ai PDL ]`i `in oamenii de la Boto\ani ]n tensiune

rite asiguratului. S[ nu aud c[ moare un om pentru c[ vine o ambulan`[ numai cu asistent”, declara Rodica Hu`uleac. Angajarea de personal presupunea ]ns[ un efort financiar mai mare pentru SJA, ]n condi`iile ]n care bugetul institu`iei era limitat. Reprezentan`ii CAS sus`ineau ]ns[ c[ ar fi existat posibilitatea ob`inerii unei supliment[ri de buget dac[ SJA ar fi f[cut contract[ri \i pe consulta`ii la domiciliu. A trecut un an de atunci \i la SJA se lucreaz[ ]n acelea\i condi`ii, cu doar \ase medici, cu patru mai pu`in decât ar fi nevoie. Repro\urile au continuat \i ]n acest an, ]ns[ acum conducerea unit[`ii sus`ine c[ nici nu mai are posibilitatea s[ angajeze medici, pentru c[ posturile le-au fost blocate. Ziua: 230C

Noaptea: 110C

`ean Dumitru Codreanu, s[ le solu`ioneze. Reamintim c[ cei trei competitori au reu\it s[ treac[ cu bine peste analiza proiectului de management ob`inând note peste 7. Alina C[linescu fusese notat[ cu 8,11, Florin Aioni`oaei cu 7,84 iar Liviu Andronic cu 7,55. Situa`ia s-a r[sturnat la proba de interviu, unde ]n urma notelor ob`inute, rezultatul final a ar[tat c[ Andronic, consilier jude`ean PNL, este câ\tig[tor cu 8,27, urmat de Aioni`oaei cu 8,04 \i de C[linescu cu 7,84. (M.Aionesei)

„Nu \tiu s[ se fi discutat despre a\a ceva... situa`ia de la Boto\ani e neinteresant[, ]n condi`iile ]n care azi (ieri, n.r.) s-a discutat despre setul de m[suri pe care Guvernul vrea s[ ]\i asume r[spunderea... au fost destule chestiuni importante administrative pentru `ar[”, Daniel Humelnicu, vicepre\edinte PDL Boto\ani

Scaunul de \ef al organiza`iei jude`ene PDL Boto\ani r[mâne ]n continuare liber, ]n condi`iile ]n care membrii Biroului Permanent Na`ional amâna numirea unui interimar. C[t[lin Flutur \i-a dat demisia din func`ia de pre\edinte al PDL, motivând ]n principal faptul c[ dore\te to`i cei care vor s[ se ]nscrie ]n cursa pentru \efia partidului s[ porneasc[ cu \anse egale, el ]nsu\i fiind candidat la alegerile interne din acest an. Mar`i a avut loc \edin`a Biroului Permanent Na`ional al PDL, ]ns[ se pare c[ nu a fost luat[ ]n discu`ie situa`ia de la Boto\ani. Cel pu`in asta sus`in democrat-liberalii boto\[neni. La ora actual[, ]n structura de conducere a PDL exist[ doi prim-vicepre\edin`i, Mihai ~âbuleac \i Radu Dr[gu\, ]ns[ niciunuia nu i s-a dat frâu liber s[ preia organiza`ia. Totodat[, doi supervizori centrali o monitorizeaz[, Gheorghe Falc[ \i Gheorghe Flutur, ]ns[ scriptic nimeni nu este \ef la Boto\ani, deocamdat[. (M.Aionesei)


3

26 mai 2010 Organigrama Direc`iei Copilului se apropie de judecat[. Sindicatul Impact ar putea ataca ]n contencios administrativ proiectul de hot[râre de Consiliu Jude`ean prin care se aprob[ organigrama, statul de func`ii \i de personal de la DGASPC. Membrii Colegiului Director le-au aprobat ]n forma ]n care a fost propus[ de speciali\tii institu`iei, asta ]n ciuda nemul`umirilor manifestate de liderii sindicali cu privire ]n principal la modificarea unor posturi. Principalele nemul`umiri ale angaja`ilor le afla`i accesând www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS

Pre`uri la ANL aproape de pia`a imobiliar[ Pre`ul unui apartament ANL ni\trii Finan`elor Publice \i Deznu va fi cu mult mai mic decât volt[rii Regionale \i Turismului. unul de pe pia`a imobiliar[. Pe La nivelul jude`ului Boto\ani vor pia`a imobiliar[, un apartament fi scoase la vânzare, ]n aceste cu dou[ camere, ]n func`ie de condi`ii, aproape 600 de aparta]mbun[t[`iri \i zon[, se vinde \i mente. Pân[ la aceast[ dat[ doar cu 27-30.000 euro. Muni]n jur de 30 de chiria\i \i-au cipalitatea a intrat ]n exprimat dorin`a de a posesia ordinului cump[ra locuin`[ de care stabile\te la stat. Potrivit repre`ul de vânzaprezentan`ilor re pe metrul Prim[riei, pân[ p[trat \i care la sfâr\itul anueste de 407 lui ]n curs - ]nceeuro ar urma s[ fie, cu euro \i dup[ putul anului viiaproxima`ie, pre`ul unui ce vor fi emise tor, alte 96 de loapartament ANL cu o \i normele mecuin`e vor fi date suprafa`[ de 50 todologice de afamiliilor de tineri metri p[tra`i. plicare, se va trece care \i-au depus cela vânzarea propriureri ANL. Cele 96 de zis[ a acestor locuin`e. locuin`e din zona Ci\mea Ordinul prin care a fost stabilit sunt construite de firma Victor pre`ul pe metru p[trat al unei lo- Construct, iar lucr[rile sunt deja cuin`e ANL a fost semnat de mi- ]naintate. (L.Lupa\cu)

25.000

Camion cu grenad[ ]ntre ro`i Personalul specializat ]n misiuni de asanare pirotehnic[ din cadrul Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ a fost solicitat mar`i s[ ridice o grenad[ r[mas[ ]n`epenit[ ]ntre ro`ile din stânga-spate ale unui camion. Muni`ia a fost descoperit[ de Dumitru A., \oferul autovehiculului. Acesta, ajuns ]n balastiera Cânde\ti, a verificat ro`ile ]nainte de ]nc[rcare. }n urma unei interven`ii extrem de riscante, pirotehni\tii au reu\it s[ extrag[ grenada dintre ro`ile camionului. „Pirotehni\tii au stabilit c[ exista pericol de explozie, ]ntrucât grenada defensiv[ era ]n perfect[ stare de func`ionare \i avea pârghia focosului s[rit[. Muni`ia a fost ridicat[ \i transportat[ ]n condi`ii de maxim[ siguran`[ ]n poligonul de la Cop[l[u, ]n vederea distrugerii la o dat[ ulterioar[” a spus plutonier Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publice ISU. (D.R.)

R[nit grav pe \osea

„A\tept[m \i normele metodologice. Noi vom ]n\tiin`a pe to`i care au depus cereri care sunt pre`urile la locuin`ele ANL. Num[rul de cereri este acelea\i, ]ns[ trebuie s[ vad[ cum ]\i fac rost de bani pentru c[ acea prevedere cu achitarea locuin`ei cu banii jos a r[mas”, C[t[lin Alexa, viceprimar Boto\ani

Angaja`ii Protec`iei Copilului, t[ia`i de la „masa cald[” S-au ]n`eles la mediere, dar numai asupra unuia dintre cele trei articole r[mase ]n divergen`[ ]n cadrul negocierilor privind contractul colectiv de munc[ de la Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului. Pentru celelalte drepturi, angaja`ii nu exclud s[ blocheze activitatea institu`iei. Sindicali\tii pe de o parte \i conducerea institu`iei pe de alta, au decis ca actualul contract de munc[ care se negociaz[ s[ aib[ valabi-

litate pân[ pe 31 decembrie 2011, adic[ un an \i \apte luni. }n schimb, de\i reprezentan`ii Sindicatului Impact au solicitat acordarea ]n continuare a dou[ drepturi b[ne\ti, respectiv masa cald[ \i refacerea capacit[`ii de munc[ (care s-au dat prin fostul CCM), \eful DGASPC a precizat c[ efortul bugetar ar fi prea mare \i, ]n concluzie, nu se pot pl[ti. Pân[ acum, masa cald[ reprezenta 7 lei pe zi, iar refacerea capacit[`ii de munc[ 150 lei de persoan[. Sindicatul Impact urmeaz[ s[ decid[ urm[toarea faz[, dac[ se merge pe calea arbitrajului sau se declan\eaz[ greva. (Monica Aionesei)

„Noi am fi fost dispu\i s[ negociem \i sume mai mici, dar s[ fie pentru to`i angaja`ii. Au motivat c[ nu au cu ce s[ pl[teasc[ aceste drepturi b[ne\ti. Gradul de nemul`umire al angaja`ilor este foarte mare, lu[m ]n calcul chiar blocarea activit[`ii Direc`iei”, Nicolae Macovei, lider Sindicatul Impact „}n principal nu le putem acorda, pentru c[ nu sunt bani, dar totodat[ a ap[rut \i o lege care interzice rectific[rile bugetare”, Liviu R[d[\anu, director executiv DGASPC

Un b[rbat de 35 de ani este internat ]n stare foarte grav[ la Spitalul Jude`ean dup[ ce a zburat prin parbrizul ma\inii pe care o conducea. }n noaptea de duminic[ spre luni, ]n Cristian Marian T., ]n timp ce conducea un autoturism Mercedes Benz prin Or[\eni Deal, din cauza vitezei excesive, ]ntr-o curb[ la dreapta a pierdut controlul volanului, iar ma\ina s-a r[sturnat. |oferul a zburat prin parbriz, fiind r[nit grav \i pasagerul de pe locul din dreapta, Alin S., de 21 ani. |i acesta din urm[ a avut nevoie de ]ngrijiri medicale. Dac[ pasagerul a sc[pat u\or, nu se poate spune acela\i lucru \i despre \ofer. Ambii au fost transporta`i la Spitalul Jude`ean, unde au fost interna`i. Cristian Marian T. a fost supus unei interven`ii chirurgicale. Pacientul a fost diagnosticat cu o ruptur[ de splin[, fiind imediat dus ]n sala de opera`ii pentru o interven`ie de urgen`[. }n prezent este internat ]n sec`ia de terapie intensiv[. (D.R.)

Turul ciclist, sabotat de gropi Turul ciclist al României ]\i schimba traseul pe teritoriul municipiului Boto\ani, din cauza gropilor. Decizia a fost luat[ de autorit[`ile locale din princina st[rii drumurilor pe care ar fi trebuit s[ ruleze sportivii. Astfel, intrarea cicli\tilor ]n Boto\ani se va face dinspre Hudum \i nu dinspre Dorohoi prin zona industrial[. Ei vor str[bate, printre altele, Ocolitor Pacea, bulevardul Mihai Eminescu \i strada Cuza Vod[, punctul final fiind Pia`a Revolu`iei. Anun`ul a fost f[cut de viceprimarul C[t[lin Alexa. „De la Dorohoi se duc spre Hu`ani pentru c[ este drum mai bun. Dac[ ar lua toat[ Calea Na`ional[ care este ]n repara`ii, ar trebui s[ mearg[ pe lâng[ biciclete. Nu avem ce face. Când s[ facem repara`iile pe str[zi atât de repede?”, a spus viceprimarul municipiului Boto\ani. Turul ciclist al României se va desf[\ura ]ntre 5 \i 12 iunie, urmând ca la Boto\ani turul ciclist s[ ajung[ pe 9 iunie. (L.L.)


CMYK

4

26 mai 2010

TOPNEWS Pastile doar pe bani ]n farmacii

Boto\[nenii ]\i vor procura medicamente doar pe bani. |i asta pentru c[ farmaci\tii vor refuza de s[pt[mâna viitoare s[ mai elibereze re`ete gratuite \i compensate Ei se plâng c[ ultimii bani primi`i de la Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate au fost ]n octombrie anul trecut. Decizia de a nu mai elibera re`ete gratuite \i compensate a fost luat[ de farmaci\tii boto\[neni, care nu au nici o garan`ie c[ ]\i vor recupera banii pentru re`etele onorate pân[ ]n prezent. Ei spun c[, la rândul lor, nu pot pl[ti furnizorii de medicamente. „Avem \i noi datorii la furnizori. Ei dau marf[, dar vor bani, ori eu nu am ace\ti bani. De unde s[-i iau? S[ vând casa? Au mai fost probleme cu banii, dar ca acum nu a fost niciodat[”, a declarat Maricica Cazacu, pre\edintele Colegiului Farmaci\tilor din Boto\ani. Ea spune c[, la ora actual[, ]n municipiu farmaciile care mai elibereaz[ re`ete gratuite \i compensate pot fi num[rate pe degetele de la o mân[. Dac[ situa`ia nu se va schimba, exist[ \i riscul ca multe din farmacii s[ intre ]n faliment. La nivel na`ional, ]n jur de 400 de farmacii au intrat ]n faliment. (L.Lupa\cu)

„Nu tr[im cu aer”

„Noi nu tr[im cu aer. Luna aceasta am primit abia 40% din valoarea re`etelor eliberate ]n luna octombrie, ]ns[ noi am eliberat re`ete \i ]n ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai. Pe ce baz[ s[ mai eliber[m, dac[ nu este niciun credit angajat pentru plata acestora”, Maricica Cazacu, pre\edinte Colegiului Farmaci\tilor din Boto\ani

Copil de doi ani mort electrocutat. Caz \ocant ]ntr-o familie din comuna Mihai Eminescu. Un copil de numai doi ani \i cinci luni a murit electrocutat de la o priz[ din locuin`[. B[ie`elul se juca ]ntr-una din camerele aflate ]nc[ ]n construc`ie, unde izola`ia termic[ era ]n curs de montaj. }ntr-o clip[ de neaten`ie a p[rin`ilor \i din curiozitate, micu`ul a pus mâna pe una din prizele ]nc[ neizolate. Detalii despre tragedie pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Adolescentul criminal, spaima cadrelor medicale B[iatul de 15 ani care a curmat duminic[ via`a unei feti`e de numai zece ani seam[n[ spaim[ \i ]n rândul cadrelor medicale de la Spitalul de Psihiatrie Boto\ani. Transferat de la Sec`ia de neuropsihiatrie infantil[, de lâng[ Parcul Tineretului, la Spitalul de Psihiatrie, adolescentul s-a dovedit a avea o personalitate greu de st[pânit, ]n locul blam[rii sau a regretelor, medicii observând la acesta agresivitate \i sfidare. Duminic[, pe o potec[ din sat, pentru a se r[zbuna pe familia unei feti`e din localitate, Adrian Amur[ri`ei a ]njunghiat-o pe copil[ ]n piept. |tefania Balan a murit pe loc. Fiind minor, pentru fapta sa, adolescentul cunoscut cu afec`iuni psihice risc[ o pedeaps[ cuprins[ ]ntre cinci \i zece ani de ]nchisoare. De\i ]n astfel de situa`ii unii ajung s[ regrete ce au f[cut ]ntr-un moment de r[t[cire, se pare c[ nu este \i cazul lui Amur[ri`ei. Conform celor povestite de anchetatori, agresivitatea lui a fost observat[ ]nc[ de la in-

ternarea sa ]n sec`ia de neuropsihiatrie infantil[.

„Este mai mult nesim`it decât nebun” Cu ocazia transferului la Spitalul de Psihiatrie i s-a v[zut adev[rata fa`[. De mar`i, medicii l-au supus la mai multe \edin`e, pân[ la expertiza programat[ vineri, pentru a se putea discuta cu el la o distan`[ cât mai mic[ de la data comiterii omorului. }ns[ cu aceast[ ocazie, medicii au aflat cu cine

au de-a face. Adrian Amur[ri`ei este agresiv, chiar sfid[tor fa`[ de cadrele medicale, ap[rându-se mereu cu faptul c[ este minor, folosind acest lucru ]n favoarea sa. Pân[ vineri, comisia de expertiz[ va avea mai multe \edin`e cu el, pentru a se stabili dac[ a avut discern[mânt ]n momentul comiterii faptei. Surse din cadrul anchetatorilor au prezentat o stare de fapt elocvent[. „Medicii au spus c[ este mai mult nesim`it decât nebun” a spus o surs[ apropiat[ anchetatorilor, care a vrut s[-\i p[streze anonimatul. (D.R.)


CMYK

5

26 mai 2010 Examenele elevilor sub semnul ]ntreb[rii. De\i sus`ine c[ salariile dasc[lilor deja sunt mici \i nu trebuie diminuate, Ada Macovei, inspectorul \colar general, crede c[ elevii trebuie s[ sus`in[ examenul de final de an. Se pare c[ semnalele pe care I|J le are indic[ faptul c[ sunt foarte multe cadre didactice care nu vor adera la forma de protest, având ]n vedere c[ zilele de grev[ nu se vor recupera \i nu vor fi pl[tite. Ce \anse sunt ca elevii s[ sus`in[ examenele ]n mod normal afla`i de pe www.evenimentuldebotosani.ro.

ESEN~IAL

|efii ]nv[`[mântului \i-au tras grada`ii de merit I|J \i observatori din partea Ieri a fost validat[ lista sindicate din educabeneficiarilor de grada`ii ambelor `ie. Cu alte cuvinte, dosarele de merit pe urm[torii \efilor I|J au fost evaluate ]n bun[ parte cinci ani. Printre de subordona`i cei care vor pridin inspectorat. mi distinc`ia Dup[ afi\area se afl[ inclupunctajelor siv inspectodin salariul de baz[ cei nemul`umi`i pot vor lua ]n plus rul \colar depune conMacovei, Negrescu general Ada testa`ii, do\i al`i inspectori Macovei \i sarul fiind timp de cinci reevaluat dincel adjunct ani de zile. tr-o nou[ coHoria Negresmisie a c[rui cu. Cei care au pre\edinte este... cine? Unul dintre cei doi hot[rât cine ia grainspectori \colari adjunc`i. da`ie, adic[ mai mul`i Din comisia de contesta`ii a bani la salariu, sunt, ]n f[cut parte inclusiv Horia mare parte, subordona`i Negrescu, inspector \colar general adjunct, adic[ unul celor doi.

25

%

Horia Negrescu a luat grada`ie \i a analizat \i contesta`iile Grada`ia de merit se acord[ pentru 16% din cadrele didactice de la nivelul unui jude` \i se pl[te\te ]ncepând cu 1 septembrie 2010. }n acest procent au ]nc[put o mul`ime de angaja`i ai Inspectoratului |colar Jude`ean, institu`ie care practic hot[r[\te lista final[ a beneficiarilor. }n prima faz[ dosarul unui candidat este evaluat dintr-o comisie din care face parte inspectorul \colar de specialitate, pe fiecare disciplin[, metodi\ti din cadrul

dintre cei care \i-au depus dosar pentru grada`ie. Comisia ia mai inclus pe inspectorul de la managementul resurselor umane, formarea continu[ a cadrelor didactice, consilierul juridic, un consilier de la serviciul plan salarizare \i observatorii sindicali.

Ploaie de inspectori „de merit” Pe lista aprobat[ de CA al I|J de ieri se reg[sesc 10 inspectori \colari. La educatori cel mai mare punctaj ]l are Elena Filipescu, inspector \colar cu 92.00 de puncte, la fizic[ Horia Negrescu, inspec-

tor \colar general adjunct, cu 66,25 puncte, informatic[ Daniel Buc[taru, 71,50 puncte, educa`ie fizic[ Dan Cojocaru 86,00 puncte, chimie Carmen Nechita 93.00 puncte, educativ Ada Macovei 96.00 puncte, Daniel Botezatu 95,25 puncte Rodica Mighiu 94,50 puncte. Cele mai mari punctaje sunt ob`inute de Adela Hormnea la administrator financiar cu 97.00 puncte, Ada

Punctaj aproape maxim pentru \efa I|J Cele mai mari punctaje ob`inute ]n acest an sunt de 97-98 puncte, ]n timp ce minimul este de 11-13 puncte. Pentru acordarea grada`iilor, minimul de puncte este de 50 \i maximul o sut[. Cei care sunt \i evaluatori na`ionali, au \i reviste \i c[r`i, cei care fac parte \i din comisiile na`ionale \i de elaborare de subiecte, au \i copii la olimpiad[, sunt cei care se pot apropia de o sut[ de puncte la evaluarea dosarelor. Ada Macovei a ob`inut grada`ie de merit cu un punctaj de 96 de puncte la categoria educativ, pentru activitatea derulat[ ]n cadrul Unit[`ii Jude`ene de Implementare a Proiectului (UJIP).

Andrei la administrator patrimoniu cu 96,50 puncte.

Punctaje m[rite dup[ contesta`ii Cât prive\te unele comentarii cu privire la faptul c[ pe listele de beneficiari de grada`ii de merit se reg[sesc acelea\i persoane ce au ]ncasat \i ]n anii trecu`i grada`ia, inspectorul \colar general a men`ionat c[, dup[ patru ani, fiecare a avut dreptul s[ participe din nou cu dosare pentru a ob`ine aceast[ distinc`ie. „Fiecare \tie ce are de f[cut ca s[ ia grada`ie dup[ patru ani, iar cei care nu fac nimic s[-\i completeze dosarele pe criteriile stabilite nu au cum s[ aib[ punctaj”, a ad[ugat Ada Macovei. Dup[ afi\area punctajelor ini`iale au fost depuse 43 de contesta`ii care au fost rezolvate la finalul s[pt[mânii

trecute. 15 dintre dosare au r[mas cu un punctaj foarte aproape fa`[ de cel avut ini`ial, \ase dosare au fost subevaluate, punctajul ob`inut dup[ reevaluare fiind mai mic decât cel ini`ial. }n cazul a 22 de dosare punctajele au crescut fa`[ de cele ini`iale, la cinci dintre acestea cre\terea fiind mai mare de 10 puncte. „Aceste diferen`e au ap[rut ca urmare a faptului c[ au avut materii sau discipline ce trebuiau acumulate \i acest lucru nu s-a ]ntâmplat ]n prim[ faz[. Aceste aspecte au fost sesizate ]n cererile de la contesta`ie, iar la reevaluare a fost luat ]n calcul acest lucru”, a declarat Ada Macovei. Pentru cele 22 de dosare, unde punctajul este mai mare, ierarhia este schimbat[ pentru to`i, dar nu se reg[sesc ca beneficiari de grada`ii. (Petronela Rotariu)

„Am tot dreptul la aceast[ grada`ie” „Am depus la educativ pentru c[ la chimie nu m[ apropiam de ceea ce credeam eu c[ trebuie s[ fie un dosar pentru grada`ie de merit. Nu pot atrage critici pentru c[ activitatea mea de la UJIP a fost punctat[ de Ministerul Educa`iei, de nimeni de la nivel local, unde se putea spune c[ a\ fi cunoscut pe cineva. Am muncit pe toate posturile pe care le-am avut \i am tot dreptul la aceast[ grada`ie”, Ada Macovei, inspector \colar general


6

26 mai 2010

TOPNEWS

Firma de strâns maidanezi s-a pus pe treab[. Au adunat de pe str[zi o sut[ de câini vagabonzi ]n numai dou[ s[pt[mâni, de team[ s[ nu se aleag[ cu penaliz[ri. Padocurile pentru câinii comunitari au fost extinse \i asta din cauza normei obligatorii lunare pe care trebuie s[ o ]ndeplineasc[ noua firm[ de ecarisaj. Care este norma pe care trebuie s[ o ]ndeplineasc[ societatea angajat[ de municipalitate vede`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Directorul liceului din S[n[tatea public[, S[veni, la un pas de demitere ]n pericol Din cauza inspec`iilor tot mai pu`ine \i a personalului insuficient care ]\i desf[\oar[ la ora actual[ activitatea la fostul Sanepid, s[n[tatea public[ risc[ s[ aib[ de suferit. }n ultimul an opt persoane au plecat din sistem, fie prin ie\irea la pensie, fie pentru salarii mai mari ]n alte domenii de activitate. Din acest motiv nu se vor putea realiza multe dintre controalele planificate ]n jude`. }n ultima s[pt[mân[, dup[ anun`atele m[suri anticriz[ de c[tre guvernan`i, doi inspectori s-au cerut la pensie c[, s[ nu fie probleme aici”, a anticipat[ \i asta pentru spus directorul adjunct al c[ ar fi mai avantaja`i DSP. Stela Cre`u a mai din punct de vedere declarat c[ a\teapt[ financiar cu pens[ vad[ noua orgasiile. }n timp ce nigram[ a DSP, salariile le sunt care trebuie s[ aangaja`i ai Direc`iei de amenin`ate cu o par[ din moment S[n[tate Public[ \i Condiminuare de ]n moment, dup[ trol, fosta Inspec`ie Sani25%, la pensii care se va face tar[ de Stat, mai fac ar avea de piersolicitare la Micontroale ]n cele peste dut doar 15%. nisterul S[n[t[`ii 70 de municipii, „Din acest motiv ]n vederea debloora\e \i comune vom axa ]n c[rii unor posturi. ne. principal pe perioada Salariul unui inspector de var[, pe inspec`iile la sanitar este pân[ ]n 1.000 unit[`ile de alimenta`ie publilei. (L.Lupa\cu)

10

„Nu \tiu cum ne vom descurca. Un control nu se poate face superficial, iar cu oamenii pe care ]i avem nu putem s[ ne facem activitatea de control a\a cum ar trebui. Un control din punct de vedere igienico-sanitar trebuie f[cut obiectiv. Acum un an, când am venit la conducerea Inspec`iei, erau ]n jur de 18 angaja`i”, Stela Cre`u, director adjunct DSP

Directorul Decebal Copile` nu \i-a ]ndeplinit obliga`iile manageriale a\a cum ar fi trebuit. Cel pu`in acesta este punctul de vedere al Adei Macovei, \efa Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J). Acesta nu ar fi gestionat cum trebuie actele de violen`[ din unitatea pe care o conduce. O prim[ sanc`iune pentru management defectuos a fost dat[ ]n urma inspec`iei ce a avut loc la S[veni, fiindu-i atunci acordat directorului calificativul „nesatisf[c[tor”. Directorul este numit ]n urma unui concurs, prin ordin al ministrului Educa`iei de la acel moment. Tot prin ordin de ministru poate fi revocat. „Noi am ]naintat actele justificative \i raportul inspec`iei de la S[veni. Decizia le apar`ine. }n m[sura ]n care este posibil \i este timp ]n minister, cu siguran`[ se va solu`iona”, a declarat Ada Macovei.

Directorul se plânge c[ elevii violen`i provin din familii cu probleme |efa I|J a `inut s[ precizeze c[ nu culoarea politic[ a unui director de \coal[ este motiv de demitere sau de men`inere ]n func`ie. Cât prive\te incidentele ce au avut loc la Grupul |colar din S[veni, Ada Macovei sus`ine c[ pentru acestea r[spunz[tor se face \i directorul unit[`ii. De\i Decebal Copile` se plânge c[ elevii provin din familii cu probleme din mediul rural, \efa educa`iei boto\[nene afirm[ c[ asta nu poate fi o scuz[, pentru c[ \i la alte grupuri \colare din jude` sunt copii

care provin din familii cu probleme, dar actele de violen`[ nu se `in

lan` ca la unitatea s[vinean[. (Petronela Rotariu)

„Consider c[ putea face mai mult, dar nu a f[cut (n.r. - directorul Copile`). Consider c[ se puteau face ac`iuni ]n care s[ fie implica`i to`i factorii decizionali de la nivel local. Cred c[ la liceul din S[veni nu sunt elevii cu cele mai multe probleme din jude`. Avem grupuri \colare \i la nivelul municipiului, cu elevi din mediul rural care sunt predispu\i comiterii unor infrac`iuni, ]ns[ aceste situa`ii sunt gestionate de directorii unit[`ilor”, Ada Macovei, inspector \colar general Publicitate


7

26 mai 2010 La prostituat[

CALEIDOSCOP

Un sergent ]n permisie merge la o prostituat[ \i o ]ntreab[: - Domni\oar[, accepta`i compania mea pentru 2.000 de lei? - Da! – zice ea. Sergentul se intoarce \i strig[: - Companieeee, ]naintee mar\!

AGENDA PREST|RI SERVICII

Horoscop E Berbec

I Leu

M S\get\tor

Zi favorabil[ studiului, c[l[toriilor ]n interes profesional \i comunic[rii cu persoane importante. Starea de spirit este bun[ \i v[ ajut[ s[ dep[\i`i cu u\urin`[ o deziluzie sentimental[.

Reu\i`i s[ v[ redresa`i bugetul cu ajutorul unei sume considerabile, pe care o primi`i la serviciu. Pute`i s[ v[ face`i planuri pentru o c[l[torie ]n interes propriu.

Ave`i succes ]n afaceri \i pute`i s[ finaliza`i lucr[ri ]ncepute cu mai mult timp ]n urm[. Intui`ia v[ ajut[ s[ rezolva`i o problem[ financiar[.

F Taur

J Fecioar\

Se pare c[ ave`i ]ndoieli ]n privin`a unei afaceri. Intui`ia v[ este un aliat de n[dejde. Pute`i ob`ine o sum[ important[ de bani de la o rud[ apropiat[.

G Gemeni }n prima parte a zilei, alerga`i dup[ documentele necesare pentru o tranzac`ie imobiliar[. }ntâmpina`i mici obstacole, dar reu\i`i s[ v[ descurca`i.

H Rac Dac[ ave`i de sus`inut un examen, nu v[ face`i griji! |ansa este de partea dumneavoastr[. De asemenea, sunt favorizate c[l[toriile \i deciziile importante.

N Capricorn

V[ cump[ra`i un obiect de valoare, cu ajutorul unei rude apropiate. La serviciu, \efii v[ apreciaz[ rezultatele, mai ales dup[ ce reu\i`i s[ rezolva`i o problem[ delicat[.

Optimismul cu care ]ncepe`i ziua v[ ajut[ s[ suporta`i mai u\or grijile cotidiene, mai ales cele legate de lipsa banilor. }n partea a doua a zilei, v[ preg[tiri pentru o c[l[torie lung[ ]n interesul familiei.

K Balan]\

O V\rs\tor

Sunte`i foarte hot[rât \i reu\i`i s[ termina`i cu bine o activitate important[, ]nceput[ zilele trecute. V[ recomand[m s[ fi`i prudent. Acorda`i mai mult[ aten`ie familiei \i rela`iilor sentimentale!

Sunt favorizate rela`iile cu partenerii de afaceri. Activit[`ile ]ncepute ast[zi au mari \anse de reu\it[. Petrece`i seara ]n mijlocul familiei, ]ntr-o atmosfer[ relaxant[.

P Pe[ti

L Scorpion Sunte`i ambi`ios, iar asta se simte atât ]n activitatea profesional[, cât \i ]n rela`iile parteneriale. Ave`i posibilitatea s[ rezolva`i u\or problemele de serviciu.

Sunte`i nevoit s[ v[ schimba`i programul, dar nu este cazul s[ v[ ]ngrijora`i, pentru c[ schimb[rile v[ avantajeaz[. V[ recomand[m s[ evita`i specula`iile de orice fel.

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate angaj[ri

v^nz[ri case/teren

* Open Mind Gruppo Isicom (Partener Telecom Italia) angajeaz[ pentru sediile din Ia\i, Cluj, Boto\ani \i Foc\ani – operatori telefonie – vorbitori de limba italian[. Beneficii: pachet salarial ]n continu[ cre\tere, bonuri de mas[ \i bonusuri, câ\tigul imediat de minim 1.000 lei. Pute`i aplica expediind CV-urile dumneavoastr[ la f.petrea@openmindgroup.it sau sunând la num[rul de telefon 0755.018.010. (1852-18)

* V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând cas[ + loc de cas[, suprafa`a 2.400 mp, sat Stânce\ti, intravilan la pre`ul Prim[riei. Telefon: 0742.154.495. (3)

* SC angajeaz[ coafez[ cu experien`[ ]n domeniu. Salarizare avantajoas[. Telefon: 0743.268.361. (6) * Club privat caut[ persoan[ descurc[rea`[ pentru colaborare pe termen lung. Salarii: 600-1.000 E. Telefon: 0741.690.555 \i 0742.907.766. (1868-6) * Club angajeaz[ osp[tare, dansatoare-animatoare. Oferim cazare, mas[, ini`iere. Telefon: 0742.907.766. (1869-12)

]nchirieri * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou - 15mp, etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745. (27) * }nchiriez garaj ]ncepând cu 01.06.2010 ]n str. Armoniei. Rela`ii la telefon: 0729.093.899. (3)

* }nchiriez spa`iu comercial, vizavi de Fidelio-Bucovina, 51 mp, modernizat. Rela`ii telefon: 0745.528.503. (1867-3)

auto

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând 2 VW Passat (coco\at) 1997 Diesel 1,9; BMV-316, 1996, motor 1,6; IVECO DAILY cu lad[, motor 2,5, pre` de criz[. Telefon: 0741.243.506; 0742.060.213. (1866-6)

prest[ri servicii * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (27)

Miercuri, 26 mai 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Lec`ia de s[n[tate (r) 11.30 - 12.30 Agenda economic[ (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping

17.10 - 18.00 Martor incomod/Lege \i ordine (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

v^nz[ri apartamente * V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Rela`ii la telefon: 0331.100.162. (27) * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p)

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

26 mai 2010

ULTIMA OR{ Voteaz[ cum le cere partidul

86% dintre cititorii edi`iei online cred c[ parlamentarii vor vota cum le solicit[ \efii de partid \i nu cum le cer aleg[torii proiectul de act normativ privind diminuarea pensiilor \i salariilor.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro

S-au acordat corect grada`iile de merit la Inspectoratul |colar?

Vorb[-n v^nt

De la Dorohoi se duc spre Hu`ani pentru c[ este drum mai bun. Dac[ ar lua toat[ Calea Na`ional[ care este ]n repara`ii, ar trebui s[ mearg[ pe lâng[ biciclete. Nu avem ce face. Când s[ facem repara`iile pe str[zi atât de repede? C[t[lin Alexa, viceprimar Boto\ani

Fii reporter Evenimentul! Ai un pont? Un film? O fotografie? Sun[ la 0731/55.06.51 sau trimite la evenimentul.bt@gmail.com

C[pitanul R[zvan Tincu poate ajunge ]n Liga I. C[pitanul echipei FC Boto\ani, R[zvan Tincu, ar putea evolua din sezonul viitor ]n prima lig[. Potrivit oficialilor boto\[neni, pân[ acum au fost discu`ii cu mai multe cluburi din prima lig[ care s-au ar[tat interesate de funda\ul central, cel care ]n acest sezon a fost cel mai constant juc[tor al forma`iei preg[tite de Cristi Popovici. Despre ce cluburi este vorba afla`i de pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Puteri sporite pentru comisari \i vame\i Ministerul Finan`elor Publice lucreaz[ la un proiect de ordonan`[ de urgen`[ care d[ mai mult[ putere comisarilor G[rzii Financiare \i vame\ilor \i, totodat[, ]n[spre\te pedepsele ]n cazul ]nc[lc[rii legilor ]n domeniul fiscal. Practic, odat[ cu aplicarea acestor modific[ri legislative, atât comisarii G[rzii Financiare, cât \i vame\ii vor putea opri ma\ini ]n trafic pentru efectuarea controalelor. „M[sura este una bun[ pentru c[ legifereaz[ dreptul de a opri pe toate c[ile de comunica`ii din România vehicule. De altfel, este o m[sur[ care se practic[ ]n `[rile din Uniunea European[ \i este necesar[, mai ales c[ noi suntem la grani`a cu trei `[ri non-UE”, a precizat Ovidiu Marcian \eful Direc`iei Jude`ene pentru Accize \i Opera`iuni Vamale.

De`inerea f[r[ drept a timbrelor fiscale, sanc`ionat[ cu ]nchisoare Proiectul prevede \i sanc`iuni mult mai dure ]n cazul de`inerii \i punerii ]n circula`ie

Sute de amenzi de la poli`i\ti De vineri \i pân[ mar`i poli`i\tii au fost implica`i, simultan, ]n mai multe activit[`i care au avut ca principal scop asigurarea ordinii \i siguran`ei publice. Ei au avut ]n vedere manifest[rile sportive dar \i religioase, precum \i obi\nuin`a boto\[nenilor de a petrece sfâr\itul de s[pt[mân[ ]n zonele de agrement de la marginea ora\ului. }n plus, ]n colaborare cu jandarmii au fost blocate \i verificate mai multe cartiere din municipiu. }n aceast[ perioad[, poli`i\tii au intervenit pentru aplanarea a 21 de conflicte, fiind legitimate 523 persoane, 312 dintre acestea fiind sanc`ionate contraven`ional cu amenzi ]n valoare de 56.830 lei. Au fost constatate ]n flagrant 13 infrac`iuni, opt la regimul circula`iei rutiere, trei furturi \i dou[ distrugeri ale unor bunuri proprietate privat[. }n cele patru zile au fost confiscate peste 4.000 de pachete de `ig[ri \i jum[tate de ton[ de alcool, marfa respectiv[ fiind de contraband[. (D.R.)

Drum netezit spre permisul auto

f[r[ drept a timbrelor fiscale. Dac[ pân[ acum Legea 241/2005 pentru prevenirea \i combaterea evaziunii fiscale sanc`iona doar punerea ]n circula`ie f[r[ drept a timbrelor \i banderolelor fiscale, prin aceste modific[ri se va sanc`iona inclusiv de`inerea, iar pedeap-

„Aceste modific[ri sunt foarte bune. De altfel, la ]ntâlnirile pe care le-am avut cu ministrul finan`elor am solicitat modificarea legii astfel ]ncât s[ putem opri ma\ini ]n trafic pentru a face verific[ri. Pân[ acum legea nu ne-a permis acest lucru \i era la latitudinea \oferilor dac[ vroiau sau nu s[ opreasc[. Trebuia s[ facem ac`iuni doar ]mpreun[ cu poli`ia. }n plus, mai sunt \i alte modific[ri, referitoare la sanc`iunile care se vor aplica. Aceste modific[ri ne vor ajuta foarte mult”, Laur Nechita, director Garda Financiar[ „E foarte bine c[ se face ordine. Trebuie luate m[suri ]n ceea ce ]i prive\te pe cei care nu respect[ legea \i nu pl[tesc taxele \i impozitele. Ministerul de Finan`e are nevoie s[ aduc[ cât mai mul`i bani la bugetul statului \i trebuie s[ ia m[suri. Din p[cate suntem din ce ]n ce mai pu`ini agen`i economici care contribuim la bugetul statului”, Cornel |fai`er, om de afaceri

sa prev[zut[ va fi ]ntre doi \i \apte ani. „Deocamdat[ este proiect \i a\tept[m s[ vedem forma final[ a legii. }n ceea ce prive\te punerea ]n circula`ie a timbrelor fiscale falsificate, au fost câteva cazuri ]n perioada 1998-1999, dar le consider[m cazuri izolate”, a spus Radu ~urcanu, directorul Direc`iei Generale a Finan`elor Publice Boto\ani.

}nchisoare \i pentru refuzul prezent[rii documentelor Totodat[, refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documente legale \i bunuri din patrimoniu, ]n scopul ]mpiedic[rii verific[rilor financiare, fiscale sau vamale, ]n termen de cel mult 15 zile de la soma`ie, constituie infrac`iune \i se pedepse\te cu ]nchisoare de la \ase luni la trei ani. (R[zvan Sauciuc)

}ncepând din aceast[ lun[, programarea candida`ilor la proba de traseu poate fi f[cut[ direct pe internet de c[tre reprezentan`ii \colilor de \oferi. Asta datorit[ unei aplica`ii informatice puse la dispozi`ie de Direc`ia Regim Permise de Conducere \i }nmatricularea Vehiculelor. Astfel, gratuit, cei interesa`i pot accesa aplica`ia respectiv[ \i s[ programeze un num[r de candida`i la proba de traseu direct pe net, ]ns[ cu condi`ia ca ]n termen de trei zile de la data program[rii, respectivii candida`i s[ se prezinte la proba teoretic[. }n caz contrar, programarea se anuleaz[ „Urmeaz[ s[ se ]ncheie un protocol ]ntre Direc`ia Regim Permise de Conducere \i \colile de \oferi care doresc s[ fac[ rezerv[ri pentru proba de traseu”, a declarat D[nu` Ciubotaru, \eful Serviciului Regim Permise de Conducere \i }nmatricularea Vehiculelor Boto\ani. (M.A.)

Angaja`ii Prim[riei iar sunt sp[rg[tori de greva Angaja`ii Prim[riei Boto\ani nu vor s[ intre nici de pe 31 mai ]n greva general[, dup[ ce au refuzat s[ se al[ture protestelor din `ar[ \i la greva general[ de o zi. Potrivit celor declarate de Oana Ciomaga-Georgescu, liderul Sindicatului Liber al Salaria`ilor din Admi-nistra`ia Public[ Local[ Boto\ani, majoritatea angaja`ilor au spus „nu„ grevei generale. „Pentru intrarea ]n greva general[ nu am ob`inut acordul a 50% plus unu dintre salaria`i. Ne-am gândit ca ]n semn de solidaritate s[ facem o grev[ pe termen limitat, respectiv o or[ sau o zi”, a afirmat Oana Ciomaga-Georgescu. Ea spune c[ nu cunoa\te motivele pentru care salaria`ii Prim[riei \i direc`iilor subordonate nu vor s[ adere la grev[. Cel mai probabil ei nu fac acest lucru din cauza re`inerii din salariu a zilelor de grev[. (L.L.)

Evenimentul de Botosani nr.1626  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you