Page 1

Pagina 2

CMYK

R[zvan Rotaru conduce ]n continuare tineretul PSD-ist EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr.99 (1624) • Luni, 24 mai 2010 • 8 pagini

Crim[ ]ntre copii Un copil de 15 ani, cu probleme psihice, a ]njunghiat ]n inim[ o feti`[ de 10 ani, pe o potec[ din comuna |tiubeni. Totul s-a petrecut sub privirile fratelui acesteia. Pagina 5

Copilul ]necat ]n pârâul Pagina 4 Podriga, g[sit dup[ 38 de ore

Bacalaureat preg[tit cu m[suri antifraud[ Pagina 3


2

24 mai 2010 Macale`i are contracandidat tân[r ]n PSD. Deputatul Costic[ Macale`i va avea contracandidat ]n cursa pentru ob`inerea unui nou mandat la \efia organiza`iei municipale PSD de seniori. El a fost luat prin surprindere de anun`ul f[cut de Costel Lupa\cu, care sâmb[t[ a renun`at la func`ia de pre\edinte al organiza`iei municipale de tineret a PSD. Ce au declarat cei doi combatan`i citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

STARTNEWS Editorial

Evanghelia dup[ Marcu... Gheorghe Precum idolul s[u Ion Iliescu, senatorul boto\[nean Gheorghe Marcu se considera un emanat al revolu`ie din ’89. Diferen`a dintre cei doi e major[, la Bucure\ti, Ion Iliescu, pentru a pune mâna pe putere, a regizat o Revolu`ie, unde s-a l[sat \i cu v[rsare de sânge, pe când la Boto\ani au fost ceva mi\c[ri de strad[, de pe urma c[rora câ`iva oportuni\ti s-au ales cu osul ]n lab[, printre ei s-a aflat \i Gheorghe Marcu. |i uite, a\a \otâncLucian Alecsa \otânc a dat la spate dou[ decenii de politic[ stângist[, de pe urma c[reia s-a ales cu ceva... acareturi; o re`ea de magazine „’M49”, o vil[ cât un c[min cultural pe Strada Marchian \i multe alte nimicuri. A avut o via`[ politic[ destul de „echilibrat[”, când n-a fost ]n Parlament a func`ionat ca \ef lichidator jude`ean, cea mai elastic[ trambulin[ spre prosperitate. Domnul Marcu a `inut s[ fac[ o declara`ie politic[ ]n Senatul României intitulat[ „Dup[ 20 de ani”. Senatorul nostru ]ncepe declara`ia ]n minciun[ \i-o sfâr\e\te la fel. S[ privim dialectic. Cic[ „alegerile legislative din 20 mai 1990, urmare a jertfei a peste o mie de tineri din Decembrie 1989, au pus temelia form[rii democra`iei de drept european” Pardon, mul`i dintre tinerii mor`i ]n ’89 sunt victimele lui Ion Iliescu \i camarilei lui neobol\evice, \i apoi, nici nu poate fi vorba de-o „democra`ie de drept european”, ci de una „original[”, ]n care ortacii lui Miron Cozma, la ]ndemnul aceluia\i „democrat” Ion Iliescu, au f[cut câteva victime printre studen`i. Tot dumnealui afirm[ c[ „]n`elepciunea, fair-play-ul, toleran`a ca schimb de opinii, au constituit mijloace de promovare a interesului na`ional, fiind considerate cuceriri ale vie`ii noastre parlamentare”. Z[u! Care a fost comportamentul clicii lui Ion Iliescu fa`[ de liderii partidelor politice? V[ mai aduce`i aminte cum au fost trata`i Corneliu Coposu \i Ion Ra`iu? Dar regele Mihai? Halal toleran`[! }n ]ncheiere afirma`i c[ v-a`i dori s[ folosi`i „precum fo\tii no\tri colegi de acum dou[ decenii, ]n`elepciunea, toleran`a \i dialogul pentru ca milioane de români, care ne urm[resc cu mult[ speran`[, sa aib[ de câ\tigat”. Probabil c[ ]n`elepciunea dumneavoastr[ se raporteaz[ la cea a lui Dumitru V[caru, Dan Mar`ian, Virgil M[gureanu \i Gelu Voican Voiculescu care au pus la cale „conflictul etnic” de la Târgu Mure\, din martie ’90, unde s-au ]nc[ierat românii cu maghiarii la incitarea diversioni\tilor având de suferit oameni nevinova`i. V[d c[ \i dup[ dou[ decenii alimenta`i poporul cu tot felul de minciuni. Domnule Marcu, aten`ie \i la limbaj, e plin de a\chii!

Calendar cre\tin ortodox 24 L (†) Sfânta Treime - Lunea Duhului Sfânt; Cuv. Simeon de la Muntele minunat; Sf. Mc. Meletie, Serapion \i Marciana 25 M † A treia aflare a capului Sf. Ioan Botez[torul; Sf.Mucenic Celestin

R[zvan Rotaru conduce ]n continuare tineretul PSD-ist Tineretul Social-Democrat (TSD) \i-a desemnat sâmb[t[ conducerile municipale \i jude`ene. Dac[ pentru organiza`ia jude`ean[ nu a fost nevoie decât de o reconfirmare pe func`ie, la cea municipal[ s-a predat \tafeta. Au fost prezen`i \i seniorii, \eful jude`ean Gheorghe Marcu, deputatul Costic[ Macale`i, secretarul general Gheorghe Vâzdoag[ \i deputatul Andrei Dolineaschi.

„M[ voi lupta pentru ei, le-am promis \i am \i sprijinul conducerii centrale pentru ca ei s[ candideze \i s[ ob`in[ func`ii la nivel de consilii locale \i prim[rii. Pentru asta trebuie s[ fim o echip[”, R[zvan Rotaru, pre\edinte TSD

68

R[zvan Rotaru a primit de delega`i au fost din nou votul prezen`i la tinerilor soconferin`a TSD cial-demodin 85 cra`i pentru a convoca`i. conduce mai departe organiza`ia jude`ean[ de tineret a PSD. De altfel, acesta a fost \i singurul candidat, lista fiind deschis[ pân[ sâmb[t[ diminea`[, drept care s-a procedat la vot deschis. Cel mai important obiectiv al \efului TSD este acela ca la alegerile din 2012 tinerii s[ reprezinte 30% pe listele pentru func`ii ]n administra`ia local[. Acesta conduce de circa un an de zile organiza`ia jude`ean[ de tineret, deoarece atunci fostul pre\edinte Doina Fedeorovici \i-a depus mandatul deoarece ]ndeplinise vârsta standard pentru a trece la seniori. (M.A.)

Aura Simion, \efa TSD din municipiu Tot sâmb[t[, a fost aleas[ \i o nou[ conducere la organiza`ia municipal[ de tineret, dat fiind faptul c[ fostul \ef, Costel Lupa\cu, se apropie de vârsta limit[ pentru a trece la seniori. Tot un singur candidat s-a ]nscris \i pentru aceast[ func`ie. Aura Simion a fost votat[ de to`i cei 40 de delega`i prezen`i la lucr[rile conferin`ei. „Am preluat conducerea cu un num[r foarte mic de membri \i primul meu gând este s[ ]nt[resc aceast[ organiza`ie. Sunt foarte mul`i care vor s[-\i depun[ adeziune la noi”, a spus Aura Simion, noul \ef al TSD de la municipiu.

Publicitate

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Anul trecut pe vremea asta angaja`ii din sistemul sanitar p[reau cât de cât mul`umi`i de negocierile cu Ministerul S[n[t[`ii. Mai degrab[ p[reau ]mp[ca`i cu situa`ia. „Angaja`ii sistemului de s[n[tate vor avea garantate drepturile salariale de pân[ acum, cu tot cu sporuri salariale. }n plus, ei ]\i vor p[stra locurile de munc[”, spuneau, cu un an ]n urm[, liderii sindicali din sistemul sanitar. }n paginile Evenimentului de Boto\ani se mai relata la acea dat[ c[ salaria`ii din unit[`ile medicale se dovediser[ mai pu`in preten`io\i fa`[ de bugetarii din educa`ie. Un acord fusese semnat cu câteva zile ]n urm[ ]ntre Ministerul S[n[t[`ii \i Sanitas \i lini\tise „apele tulburi” din s[n[tate, unde se vorbea de mai multe s[pt[mâni de greva general[. Sindicali\tii au solicitat atunci ministerului \i garantarea locurilor de munc[ ale personalului din unit[`ile socio-medicale din jude`, angaja`ii din sistem fiind primii afecta`i de procesul descentraliz[rii. „Noi suntem mul`umi`i de acordul ]ncheiat. Am solicitat p[strarea locurilor de munc[ \i s[ nu fie afectat personalul medical de disponibiliz[ri. P[strarea drepturilor salariale inclusiv sporurile. 4,1950 lei

3,3549 lei

Nu s-a pus problema major[rilor salariale. Reprezentan`ii ministerului au promis c[, dac[ economia se va relansa \i dac[ se va da indexare la bugetari, de acea indexare va beneficia \i personalul sanitar”, preciza cu un an ]n urm[ Lia Temciuc, lider Sanitas ]n cadrul Spitalului Jude`ean. Sindicali\tii din sistemul sanitar p[reau destul de optimi\ti la acea dat[. Nu b[nuiau c[ la un an de la semnarea acelui acord cu ministerul cei pe care ]i reprezint[ vor fi ]n situa`ia de a renun`a la un sfert din lefuri, iar de unele dintre sporuri nici nu va mai fi vorba. Singura certitudine pare s[ fie c[ personalul medical nu va fi amenin`at de disponibiliz[ri. Doar c[ unii vor fi adu\i ]n situa`ia de a-\i p[r[si singuri locurile de munc[ pentru altele mai bine pl[tite, ]n str[in[tate. Ziua: 230C

Noaptea: 120C

STIMA~I CET{~ENI, Societatea comercial[ URBAN SERV SA se ocup[ cu salubrizarea municipiului ]n baza contractelor ]ncheiate direct cu dumneavoastr[, cu institu`ii \i agen`i economici, precum \i cu PRIM{RIA Boto\ani. Tot ce facem este pentru ca dumneavoastr[ s[ tr[i`i ]ntr-un ora\ curat, cu adev[rat european. V[ asigur[m de maxim[ seriozitate \i cele mai bune inten`ii ]n activitatea pe care o desf[\ur[m, dorind sincer ca rela`iile noastre cu dumneavoastr[, precum \i cu ceilal`i beneficiari, s[ se bazeze pe respectul reciproc \i pe dorin`a comun[ de a exista echitate între ce se d[ \i ce se cere, pentru a exista echilibru ]ntre cantitatea, calitatea serviciului \i pre`ul pl[tit. Numai ]mpreun[ vom putea realiza ce ne dorim ]n privin`a cur[`eniei, a salubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectarea selectiv[ a de\eurilor din sticl[, plastic, hârtie \i biodegradabile, conform directivelor europene. Aceste containere exist[ la asocia`iile de proprietari. Folosi`i-le! Pentru ce a`i f[cut pân[ acum ]n acest sens \i pentru ce speram s[ face`i ]n viitor, „URBAN SERV” V{ MUL~UME|TE!


3

24 mai 2010 Parlamentari boto\[neni chema`i la discu`ii de sindicate. Liderii celor patru confedera`ii sindicale se ]ntâlnesc azi cu parlamentarii boto\[neni, ]n ]ncercarea de a ]mpiedica declan\area grevei generale de pe 31 mai. Cei patru lideri sindicali au redactat \i trimis o scrisoare deschis[ parlamentarilor boto\[neni pe care i-au invitat la dialog azi, ]n incinta Casei de Cultura a Sindicatelor, ]ncepând cu ora 11.00. Mai multe despre ]ntâlnire pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Medicii ]\i fac bagajele pentru str[in[tate

M[surile anticriz[ anun`ate de guvernan`i trimit medicii la munc[ ]n str[in[tate. Autorit[`ile sanitare atrag aten`ia c[ asisten`a medical[ de care vor beneficia boto\[nenii va fi afectat[, ]n condi`iile ]n care unii medici \i asisten`i medicali inten`ioneaz[ s[ p[r[seasc[ spitalele jude`ului pentru locuri de munc[ bine pl[tite ]n alte state europene. Guvernan`ii au anun`at c[ salariile vor sc[dea cu 25%, iar asta fi lovitura de gra`ie dat[ sistemului medical. Situa`ia este generalizat[ ]n `ar[, ]ns[ la Boto\ani prezint[ unele particularit[`i. Aici exist[ deja un deficit de medici pe mai multe specialit[`i \i ]n mai multe spitale din jude`. „Sunt foarte mul`i medici care se apropie de pensie. Miz[m pe profesionalismul \i pe prezen`a lor ]n continuare ]n via`a medical[ boto\[nean[. Nu cred c[ un om spre 60 de ani ]\i mai dore\te s[ plece ]n str[in[tate la aceast[ vârst[. Ar fi o categorie stabil[, ]n schimb sunt medicii tineri care au terminat reziden`iatul \i care au dorin`a de a pleca. Acest lucru este cunoscut ]n lumea medical[ \i nu este un secret pentru nimeni”, a spus Gheorghe Apetroaie, directorul medical al DSP.

Chirurgii \i stomatologii, primii cu gândul la alte z[ri El spune c[ sunt mul`i colegi deai s[i care doresc s[ plece ]n str[in[tate, pentru a putea fi retribui`i mai bine \i respecta`i. Din acest motiv, sus`ine directorul medical al DSP, surprizele pot ap[rea oricând ]n sensul c[ mul`i dintre medicii care doresc s[ plece la munc[ ]n str[in[tate vor p[r[si spitalele f[r[ s[ anun`e ]n prealabil pe nimeni, nici conducerea spitalului, dar nici autorit[`ile sanitare locale, pentru a nu fi trata`i cu severitate de c[tre \efi. Chirurgii pot oricând s[ plece pentru c[, peste hotare, ]i a\teapt[ oferte de munc[ atractive. Dintre medicii care au ]nceput s[ p[r[seasc[ `ara ]n num[r mai mare sunt \i stomatologii. Mai pu`ine \anse ]n str[in[tate au medicii de familie, dup[ cum afirm[ directorul Apetroaie. Potrivit autorit[`ilor sanitare locale, la ora actual[ sunt câ`iva medici boto\[neni care au plecat s[ profeseze ]n Canada, unde sunt recunoscu`i deja pentru profesionalismul lor \i sunt mult mai bine pl[ti`i. Aceste plec[ri, spun autorit[`ile sanitare, vor dezechilibra fragilul sistemul de asisten`[ medical[ din jude`ul Boto\ani, existând riscul de a nu mai putea acoperi specialit[`ile medico-chirurgicale, iar cazurile s[ fie direc`ionate c[tre alte jude`e. (L.Lupa\cu)

TOPNEWS Bacalaureat preg[tit cu m[suri antifraud[ Preg[tirile pentru desf[\urarea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat sunt ]n toi. Având ]n vedere num[rul ridicat de candida`i identifica`i anul trecut cu materiale de inspira`ie asupra lor, ]n examen, conducerea Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) a luat o serie de decizii care s[ descurajeze tentativele de fraudare. Una dintre acestea o constituie diminuarea num[rului de centre de examen de la nivelul jude`ului. Astfel, ]n acest an nu va mai exista un astfel de centrul la Darabani, unde ]n 2009 au fost identifica`i cei mai mul`i candida`i cu c[r`i asupra lor ]nainte de ]nceperea probelor. La Centrul de examen de la Darabani, anul trecut, comisia jude`ean[ al[turi de Mina Maria Rusu, reprezentantul Ministerului Educa`iei, au surprins 12 elevi cu materiale de inspira`ie care puteau s[ fraudeze examenul. Materialele au fost ]nl[turate din s[lile de examen ]nainte de ]nceperea probei.

Supraveghetori sc[pa`i doar cu not[ explicativ[ Profesorilor supraveghetori din s[lile de clas[ unde au fost surprinse cazurile de fraud[, li s-a cerut, pentru ]nceput, o not[ explicativ[. Consiliile pro-

fesorale nu au luat nicio m[sur[ de sanc`ionare ]mpotriva acestora. Probleme au fost \i ]n alte locuri. Astfel, candida`ii de la Grupul |colar „Dr. M. Ciuc[” din S[veni, care au sus`inut proba scris[ la biologie, au terminat lucrarea ]n 20 de minute. (Petronela Rotariu)

„Având ]n vedere situa`ia de anul trecut, acum la Darabani nu mai este centru de evaluare, cei de acolo vor veni la bacalaureat ]n Dorohoi. Astfel, situa`ia va fi mai u\or de controlat, una este s[ ai centre ]n dou[ municipii \i alta s[ ai \i la S[veni \i la Darabani. Aceasta este situa`ia”, Ada Macovei, inspector \colar general


CMYK

4

24 mai 2010

TOPNEWS Adolescen`i sclavi ai substan`elor halucinogene Substan`ele halucinogene sunt tot mai irezistibile pentru mul`i adolescen`i. }n lipsa plantelor etnobotanice, interzise prin lege, tinerii boto\[neni inventeaz[ fel de fel de combina`ii pentru a tr[i st[ri euforice. Dup[ ce au folosit drept drog pân[ \i praful vaginal, medicii boto\[neni au constatat c[ tinerii folosesc o alta substan`[ drept drog, respectiv substan`ele fitosanitare ]n combina`ii cu alcool. Gheorghe Apetroaie, directorul medical al DSP, spune c[ leziunile cerebrale pe care le las[ aceste substan`e, de cele mai multe ori sunt ireversibile. „Odat[ ce pierzi din substan`a cenu\ie, pierzi din neuroni, este clar c[ mai devreme sau mai târziu vei deveni u\or un retardat”, a ad[ugat Gheorghe Apetroaie. Medicii spun c[ totul pleac[ de la s[r[cie \i c[ ]n majoritatea cazurilor dependen`ii de droguri sunt persoane f[r[ loc de munc[, care nu-\i mai g[sesc un loc ]n familie, dar nici ]n societate \i devin, spun ei, viitorii boschetari

„Vor ajunge cu lips[ la materia cenu\ie” „Ace\ti indivizi le folosesc ]n dorin`a de a ob`ine senza`ii precum le dau plantele. Activatorii de cre\tere, substan`ele care se pun la flori sub form[ de vitamine \i s[ruri minerale, ]n combina`ii cu alcool dau senza`ii pe care noi, muritorii de rând, nu le putem ]n`elege. Dar aceste substan`e dau \i la om, ca \i la plante acela\i efect, iar ]ntr-un final vor ajunge cu lips[ la materia cenu\ie, ca viitoare legume pe care societatea va trebui s[ le suporte”, Gheorghe Apetroaie, director medical Direc`ia de S[n[tate Public[

Mii de persoane au sc[pat de \omaj. Aproximativ 3.000 de boto\[neni \i-au g[sit locuri de munc[ de la ]nceputul acestui an. Cel pu`in acest lucru rezult[ din statisticile ]ntocmite de reprezentan`ii Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM). Cum s-a ajuns la acest num[r afla`i accesând www.evenimentuldebotosani.ro.

Copilul ]necat ]n pârâul Podriga, g[sit dup[ 38 de ore Un b[ie`el de numai \apte ani a murit ]necat vineri. Pompierii au muncit o zi \i jum[tate pentru recuperarea cadavrului acestuia.

care consum[ orice le cade la ]ndemân[.

Minim un drogat pe s[pt[mân[ „La români, lipsa banilor, a locurilor de munc[ i-a determinat pe ace\ti indivizi s[ caute remedii \i ]n alte substan`e, iar din acest punct de vedere putem spune c[ românii sunt mai inventivi decât colegii de breasl[ din alte `[ri”, spune directorul medical al DSP. Medicii de la Unitatea de Primire Urgen`e spun c[ s[pt[mânal ajunge la spital pentru ]ngrijiri câte un tân[r drogat. Mai r[u este c[, dup[ ce sunt echilibra`i, ei fug din spital f[r[ \tirea cadrelor medicale. De aceea, medicii de la UPU vor propune ca aceste cazuri s[ fie direc`ionate spre internare direct la Spitalul de Psihiatrie. (L.Lupa\cu)

Vineri, ]n jurul orei 18.15, pompierii boto\[neni au fost anun`a`i c[ un b[iat de \apte ani a disp[rut ]n apele pârâului Podriga, din satul cu acela\i nume al comunei Dr[gu\eni. B[iatul se juca pe mal cu mai mul`i copii. Pentru recuperarea trupului micu`ului au intervenit atât pompierii din Boto\ani, cât \i cei din Dorohoi. Opera`iunea de c[utare a fost executat[ de mai multe echipaje de interven`ie, inclusiv echipa de scafandri. C[ut[rile s-au desf[\urat pe o distan`[ de aproximativ 2,2 km.

G[sit la un kilometru \i jum[tate de locul tragediei Duminic[ diminea`[, dup[ aproximativ 38 de ore de la ]nceperea c[ut[rilor, scafandrii au descoperit trupul ne]nsufle-

`it al copilului la aproximativ dat[ la 12 ore. Evenimentul s1,5 km ]n aval de locul unde a a petrecut la numai câteva zile fost v[zut ultima dat[ ]n de la ultima interven`ie via`[. Interven`ia a asem[n[toare, când fost ]ngreunat[ de doi b[rba`i din viteza mare de comuna Vorona curgere a apei, s-au ]necat ]n Sivizibilitatea reret, dup[ ce de pompieri au dus[, precum \i c[ru`a ]n care se ac`ionat pentru de lucrul pe timp aflau s-a r[sg[sirea trupului de ploaie. Având turnat. |i atunci b[iatului. ]n vedere durata trupurile lor au fost mare de timp de g[site cu ajutorul c[utare, echipajele de scafandrilor. (D[nu` Rointerven`ie au fost schimbate o tariu)

80


CMYK

5

24 mai 2010 Bar f[r[ autoriza`ie sanitar[ de un deceniu. Un control efectuat de Sanepid la agen`ii economici din mediul rural s-a finalizat cu o amend[ consistent[ pentru un patron care de`inea un bar \i magazin ]n acela\i spa`iu. 4.000 de lei este suma cu care a fost sanc`ionat patronul. Ce au descoperit inspectorii sanitari la fa`a locului citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

ESEN~IAL

Crim[ ]ntre copii S[tenii s-au adunat la locul ]n care a avut loc crima \i au aprins o lum]nare ]n amintirea |tefaniei Balan

Fapta unui pu\ti de numai 15 ani, cu probleme psihice, a \ocat o comunitate ]ntreag[. Duminic[ diminea`[, b[iatul a ucis o feti`[ de zece ani, ]njunghiind-o ]n piept.

}njunghiat[ ]n inim[ ]n fa`a fratelui }ntâmplarea greu de redat ]n cuvinte a avut loc ]n localitatea |tiubieni. Copila a fost ucis[ cu brutalitate ]n timp ce mergea la biseric[. Autorul omorului, pentru c[ este minor, dac[ va fi g[sit vinovat, risc[ s[ isp[\easc[ jum[tate din pedeapsa care ar fi aplicat[ pentru o astfel de crim[ unui adult. Duminic[ diminea`[, ]n jurul orei 08.45, Adrian Amor[ri`ei fusese trimis de c[tre p[rin`i s[ duc[ o vac[ la p[\une. Pe o potec[ din sat a dat nas ]n nas cu |tefania Balan, ]n vârst[ de zece ani. Aceasta mergea ]mpreun[ cu fratele ei spre biseric[. Conform anchetatorilor, ]n urm[ cu câteva zile autorul omorului fusese amenin`at cu b[taia de c[tre un frate de-al feti`ei, un b[iat de 16 ani. Atunci a fost de fa`[ \i |tefania Balan. Când Amor[ri`ei a dat cu ochii de feti`[ \i-a adus aminte de amenin`[rile de atunci \i nu a stat prea mult pe gânduri. A scos un cu`it pe care ]l avea la el \i i l-a ]nfipt ]n pieptul feti`ei. Aceasta a c[zut secerat[ la p[mânt, murind pe loc. Probabil lama cu`itului i-a str[puns inima. Fratele ei a fugit, alertând localnicii care au chemat o ambulan`[. }ns[ cadrele medicale nu au mai avut ce face pentru a o salva pe copil[.

S-a r[zbunat pentru jignirile din partea familiei feti`ei Imediat, oamenii au anun`at poli`i\tii din sat, care l-au re`inut pe Amor[ri`ei. Pe lâng[ o echip[ de criminali\ti ai Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean, la fa`a locului s-a deplasat pentru a conduce ancheta

B[trâni r[ni`i de explozia unei butelii Vineri, doi b[trâni din Vii\oara au fost r[ni`i dup[ ce o butelie de aragaz a explodat. Scurgerea de gaz nu a fost observat[ de proprietari. Primii au ajuns la fa`a locului poli`i\tii, care i-au g[sit pe cei doi r[ni`i. Ilie C., de 81 ani, ]mpreun[ cu so`ia sa Aglaia C., de aceea\i vârst[, se aflau ]ntr-o anex[ gospod[reasc[ a casei de locuit, anex[ ce avea ]n componen`[ o camer[ folosit[ de cei doi ca buc[t[rie de var[. }ncercând s[ foloseasc[ aragazul din ]nc[pere, b[trâna nu a sesizat c[ de la butelia aragazului s-a produs o scurgere de gaze. Atunci, din cauza acumul[rilor de gaze, s-a produs o explozie ]n urma c[reia camera a fost distrus[ ]n propor`ie de 80%. De asemenea, explozia i-a prins \i pe cei doi proprietari, care au suferit arsuri pe mâini, fa`[ \i cap. Ei au fost transporta`i de o ambulan`[ la Spitalul Municipal din Dorohoi, unde au primit ]ngrijiri medicale, r[mânând interna`i. (D.R.)

Cas[ incendiat[ de un scurtcircuit

cu Copil sihice e p cunoscut m e l b pro ei este pil cu

\i un procuror al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani, stabilindu-se cu relativ[ u\urin`[ firul evenimentelor. Crima, de o brutalitate greu de conceput pentru un copil, i-a \ocat pe localnici, familia feti`ei putând cu greu s[ fac[ fa`[ la auzul ve\tii. La postul de Poli`ie, ]n timpul audierii, adolescentul de 15 ani a povestit c[ \i p[rin`ii fetei ucise obi\nuiau s[-l jigneasc[ \i s[-l fug[reasc[. A\adar, s-a conturat motivul omorului, putând fi vorba de r[zbunare. (D[nu` Rotariu)

„Minorul va fi internat la Spitalul de Psihiatrie ]n vederea expertiz[rii, pentru a se stabili dac[ a avut discern[mânt sau nu ]n momentul comiterii faptei. Fiind minor, pentru fapte de acest gen instan`a ]i va aplica o pedeaps[ ]njum[t[`it[ fa`[ de cea aplicat[ unui adult”, procuror Aurel Simion, purt[tor de cuvânt Parchetul de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani

i` o mor[r fiind un c nuarie A n a a a i i c r d a e t n A }n lu unita a Spi]n comme psihice. t internat la unei probletui an a fosie, ]n urm el, din a acesde Psihiatr id. De altf edicam talul ve de suic de natur[ ]ntr-un i r a t tenta afec`iunilo , comunic jur. cauza are suferea cu cei din c l[ de oarte dificil f d mo

Zon[ predispus[ crimelor juvenile O alt[ crim[, petrecut[ ]ntre copii, tot ]n zona S[veniului, care a \ocat prin cruzime, a fost ]n anul 2008. Atunci, un b[iat de 14 ani \i-a ucis ]n b[taie un prieten de 13 ani, dup[ care i-a ]ngropat trupul ]ntr-un lan de porumb. Ulterior a fost prins \i judecat, fiind condamnat la zece ani de ]nchisoare, pedeapsa maxim[ pe care judec[torii o puteau aplica.

Un frigider defect a provocat pagube de 2.500 lei ]ntr-o gospod[rie din Tudora. Vineri sear[, angaja`ii Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani au fost solicita`i s[ intervin[ la un incendiu care a cuprins o locuin`[ din comuna Tudora. La fa`a locului s-au deplasat dou[ echipaje din cadrul Deta\amentului de Pompieri Boto\ani cu dou[ autospeciale. La sosirea pompierilor, ardeau bunurile din dou[ camere \i o parte din acoperi\ul locuin`ei. Dup[ aproximativ jum[tate de or[, fl[c[rile au fost stinse, pagubele provocate fiind de 2.500 lei. }n urma cercet[rilor f[cute de pompieri s-a stabilit c[ incendiul a izbucnit cel mai probabil din cauza unui frigider aflat sub tensiune. (D.R.)

Captur[ de alcool \i `ig[ri de peste 38.000 lei }n noaptea de sâmb[t[ spre duminic[ poli`i\tii din Suli`a au depistat pe DN 29D, autoturismul Opel condus de Nicolea D., de 45 ani, din Bucure\ti. Efectuând controlul, ei au constatat c[ bucure\teanul transporta 4.500 de pachete de `ig[ri f[r[ documente de provenien`[. Fa`[ de acesta a fost luat[ m[sura sanc`ion[rii contraven`ionale cu amend[ de 1.000 lei, iar `ig[rile, ]n valoare de 36.000 lei, au fost confiscate. Sâmb[t[, alte trei persoane au fost depistate de poli`i\ti ]n timp ce transportau alcool \i `ig[ri tot f[r[ acte. }n comuna Roma, a fost depistat ]n trafic ma\ina condus[ de Dumitru C., de 48 de ani, din Boto\ani, care transporta 48 litri de votc[. Ulterior, Petru H., de 53 de ani, din R[chi`i, a fost \i el identificat ]n timp ce transporta 60 litri de rom \i 20 de pachete de `ig[ri. Cei doi \oferi au fost sanc`iona`i contraven`ional cu amend[ de 1.000 lei fiecare, iar `ig[rile \i b[utura, ]n valoare de 1.180 lei, au fost confiscate. (D.R.)


6

24 mai 2010

PUBLICITATE


7

24 mai 2010 Nevasta unui IT-ist

CALEIDOSCOP

O t^n[r[ se adreseaz[ v^nz[toarei de la un magazin de cosmetice: - A\ dori ca b[rbatul meu s[ ]mi acorde mai mult[ aten`ie. Ave`i cumva un parfum care s[ miroase ca un computer?

AGENDA PREST|RI SERVICII

Horoscop E Berbec

I Leu

M S\get\tor

Ave`i \anse maxime s[ ob`ine`i mici câ\tiguri care v[ redreseaz[ bugetul. Pute`i s[ v[ gândi`i la viitor \i chiar s[ face`i investi`ii pe termen lung.

Comunica`i excelent cu cei din jur. Dac[ vi se propune o afacere sau o colaborare, ar fi bine s[ accepta`i. Pute`i câ\tiga bine. Dup[-amiaz[ ar fi bine s[ r[mâne`i acas[.

Sunte`i optimist \i ave`i \anse de reu\it[ pe toate planurile. Rela`iile cu colaboratorii decurg foarte bine. Reu\i`i s[ face`i rost de bani pentru a rezolva o problem[ a partenerului de via`[.

F Taur

J Fecioar\

}ncepe`i o lucrare important[, de pe urma c[reia pute`i câ\tiga bine. Ca s[ ave`i mai multe \anse, v[ sf[tuim s[ v[ tempera`i spiritul critic. Este posibil s[ ave`i un conflict cu un prieten sau cu partenerul de via`[. Fi`i mai diplomat!

Sunte`i bine dispus \i atrage`i cu u\urin`[ simpatia celor din jur. Sar putea chiar s[ fi`i ini`iatorul unei excursii sau a unei petreceri. V[ sf[tuim s[ fi`i atent la bani \i s[ nu cheltui`i mai mult decât v[ pute`i permite.

G Gemeni O problem[ de familie v[ oblig[ s[ face`i mai multe drumuri. De\i ]ntâmpina`i o serie de dificult[`i, v[ descurca`i foarte bine. Ave`i tendin`a s[ exagera`i.

H Rac Problemele financiare nu v[ dau pace, dar reu\i`i s[ v[ p[stra`i optimismul \i sunte`i departe de a v[ da b[tut. Diminea`[ v[ merge excelent, dar v[ sf[tuim s[ nu l[sa`i garda jos \i s[ fi`i atent la hot[rârile importante.

K Balan]\ Diminea`[ s-ar putea s[ pleca`i ]ntr-o scurt[ c[l[torie ]n interes personal. Face`i cuno\tin`[ cu o persoan[ cu care v[ ve`i asocia ]ntr-o afacere. Partenerul de via`[ se bucur[ c[ ]i da`i ve\ti bune.

N Capricorn Diminea`[, sunte`i stresat de o problem[ de afaceri. Va trebui s[ alerga`i ]n stânga \i-n dreapta ca s[ o rezolva`i, dar eforturile v[ vor fi r[spl[tite.

O V\rs\tor De\i nu prea v[ mai r[mâne timp liber, ambi`ia de a termina ce a`i ]nceput nu poate s[ v[ aduc[ decât câ\tiguri. Totu\i, ar fi bine s[ v[ organiza`i ]n a\a fel ]ncât s[ nu neglija`i nici familia \i nici rela`iile cu cei apropia`i.

P Pe[ti

L Scorpion Ave`i succes ]n afaceri \i reu\i`i s[ câ\tiga`i o sum[ frumoas[. Mai mult, dup[-amiaz[ vi se propune o colaborare. Dac[ trebuie s[ c[l[tori`i, pute`i fi optimist.

Dup[ o perioad[ nefavorabil[ pe plan social \i sentimental, situa`ia se schimb[ complet. Bucura`i-v[ \i nu v[ mai pune`i atâtea ]ntreb[ri! Spre sear[, afla`i c[ s-ar putea s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie ]n interes de familie.

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate angaj[ri

v^nz[ri case/teren

* Open Mind Gruppo Isicom (Partener Telecom Italia) angajeaz[ pentru sediile din Ia\i, Cluj, Boto\ani \i Foc\ani – operatori telefonie – vorbitori de limba italian[. Beneficii: pachet salarial ]n continu[ cre\tere, bonuri de mas[ \i bonusuri, câ\tigul imediat de minim 1.000 lei. Pute`i aplica expediind CV-urile dumneavoastr[ la f.petrea@openmindgroup.it sau sunând la num[rul de telefon 0755.018.010. (1852-20)

* V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p)

v^nz[ri apartamente * V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Rela`ii la telefon: 0331.100.162. (29) * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 4 camere, 2 b[i, c[r[mid[, et.2, b-dul G.Enescu, CT, termopan, G+F. Telefon: 0745.405.877. (1861-1)

* Vând cas[ + loc de cas[, suprafa`a 2.400 mp, sat Stânce\ti, intravilan la pre`ul Prim[riei. Telefon: 0742.154.495. (5)

]nchirieri * Ofer spre ]nchiriere spa`iu

AGENDA TRANSPORTATORILOR

pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou - 15mp, etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745. (29) * }nchiriez garaj ]ncepând cu 01.06.2010 ]n str. Armoniei. Rela`ii la telefon: 0729.093.899. (5)

prest[ri servicii * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (29)

Luni, 24 mai 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.00 Reporter Tele’M (r) 11.00 - 11.30 Interviul s[pt[m^nii (r) 11.30 - 12.30 Drept la ~int[ (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani

16.30 -17.00 Teleshopping 17.10 - 18.00 Top Sport (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

24 mai 2010

Doar pe www.evenimentuldebotosani.ro citi`i despre:

Bar f[r[ autoriza`ie sanitar[ de un deceniu Macale`i are contracandidat t]n[r ]n PSD Mii de persoane au sc[pat de \omaj Parlamentari boto\[neni chema`i la discu`ii cu sindicatele

Victorie dup[ aproape 3 luni Salarii mic\orate deja de criz[

Aproape trei sferturi dintre cei peste 150 de boto\[neni care au participat la sondajul din week-end sus`in c[ le-a sc[zut salariul concomitent cu declan\area crizei economice.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro Trebuie condamna`i la ]nchisoare minorii care s[vâr\esc infrac`iuni?

Vorb[-n v^nt

Trupa lui Cristi Popovici a reu\it s[ se impun[ ]n fa`a echipei Delta Tulcea cu scorul de 2-1, la cap[tul unui nou meci nebun ]n care fotbali\tii boto\[neni au dat dou[ goluri, au trimis mingea ]n bar[ de dou[ ori \i au mai ratat o lovitur[ de la 11 metri.

singur cu Prisac[. A \utat plasat din marginea careului \i scorul a devenit 1-1. Oaspe`ii puteau termina ]n avantaj prima repriz[, `inând cont c[ acela\i Borza a mai sc[pat de dou[ ori spre poart[, dar interven`iile lui Tincu au f[cut ca scorul s[ r[mân[ egal.

FC Boto\ani a ]nceput foarte bine partida \i ]n minutul 4 veteranul Codreanu putea deschide scorul, ]ns[ mingea \utat[ din marginea careului a trecut cu pu`in pe lâng[ bara por`ii tulcene. }n minutul 11, funda\ul central al Deltei Tulcea, Mi\[l[ricu, l-a faultat ]n careu pe Homneac, iar centralul a dictat penalty. Dup[ ce Apostol \i Ghiceanu au ratat loviturile de la 11 metri cu Sportul Studen`esc, a venit rândul c[pitanului Tincu. A \utat tare, dar n-a

}n minutul 48 Vrabie a \utat din ]ntoarcere, de la aproximativ 8 metri, dar mingea a ]ntâlnit transversala. Apoi Gabriel Boghian a trimis cu mingea cu capul din nou ]n bar[. Gazdele au controlat autoritar jocul, dar scorul a r[mas egal pân[ ]n minutul 88, când |uleap a executat perfect o lovitur[ liber[ din marginea careului mare \i a marcat. (R[zvan Sauciuc)

|uleap a adus golul victoriei

marcat. Trei minute mai târziu, acela\i Mi\[l[ricu este aproape de deschiderea scorului, dar trimite cu capul din 4 metri pe lâng[ poart[.

}n avantaj doar cinci minute }n minutul 24, ro\-alb-alba\trii au deschis scorul prin Vra-

FC Boto\ani – Delta Tulcea 2-1 (1-1) Au marcat: Vrabie (24), |uleap (88) / Borza (29)

La o verificare a lucr[rilor am constatat c[ acestea erau identice, doar cu unu, dou[ cuvinte care difereau. Ori nu se poate ca un elev s[ fac[ o lucrare ]n 20 de minute, s[ gândeasc[ subiectele \i s[ scrie. Este clar c[ acolo s-a copiat. Unde nu ai dovada c[ se fur[, c[ se copie, nu ai ce s[ faci. Ho`ul neprins e negustor cinstit Ada Macovei, inspector \colar general

Fii reporter Evenimentul! Ai un pont? Un film? O fotografie? Sun[ la 0731/55.06.51 sau trimite la evenimentul.bt@gmail.com

FC Boto\ani: Prisac[ – Codreanu, Tincu, Atudorei, Acsinte – Nicolae (59 Bordianu), Apostol, Va\vari (71 |uleap), Vrabie – Boghian, Homneac (59 Ghiceanu) Delta Tulcea: P]rvu – Peteleu, Grigorov, Mi\[l[ricu, |tefan – Cocona\u, Lucan (65 Macare), Postelnicu, Petean – Horovei, Borza (84 I. Filip) Arbitri: Bogdan Hanceariuc (Ia\i) – Gabriel Barjac (Zal[u), Ferencz Tunyogi (Zal[u)

bie, care a preluat o minge la 35 de metri, a p[truns frontal \i a \utat din marginea careului la r[d[cina barei. Avantajul a durat doar cinci minute. Oaspe`ii au egalat la o gre\eal[ ]n lan` a defensivei boto\[nene. Codreanu, aflat ]n postur[ de ultim ap[r[tor, a ratat interven`ia \i l-a l[sat pe atacantul Borga

„Am suferit mult ca s[ putem s[ câ\tig[m. Nu c[ nu neam fi dominat adversarul, nu c[ nu am avut ocazii. }ntr-o singur[ repriz[ eu zic c[ e suficient un penalty, un gol, dou[-trei situa`ii foarte bune. I-am `inut practic ]n 30 de metri la ei. Bine]n`eles au profitat \i ei, au avut dou[-trei contraatacuri periculoase dar una peste alta eu zic c[ victoria e meritat[ \i era nedrept s[ termin[m \i ast[zi din nou egal”, Cristi Popovici, antrenor principal FC Boto\ani „Felicit echipa gazd[ pentru victorie, una pân[ la urm[ meritat[. Despre noi pot s[ spun c[ am contribuit la realizarea unui spectacol fotbalistic pe un teren care ]n condi`iile care au fost, s-a prezentat destul de bine sau chiar foarte bine. E p[cat c[ nu am reu\it mai mult. Pân[ la urm[ \i un punct era bun pentru noi dar [sta e fotbalul. }n mare, \tiam ce joac[ Boto\aniul dar m-au surprins juc[torii. Au jucat fotbal”, Constantin Gache, antrenor principal Delta Tulcea

14 milioane de euro pentru modernizarea Spitalului Jude`ean }nc[ un pas spre modernizarea Spitalului Jude`ean. Proiectul depus de Consiliul Jude`ean pentru ob`inerea unei finan`[ri de circa 14 milioane de euro pentru reabilitarea \i modernizarea celei mai mari unit[`i spitalice\ti din jude` ]ncepe s[ se concretizeze. }n aceste zile a fost ]ncheiat contractul de execu`ie al proiectului tehnic, ca urmare a intr[rii ]n posesie a scrisorii de acceptare la finan`are. O asociere de firme din Ia\i \i Bucure\ti se va ocupa de execu`ia proiectului tehnic. }n urma licita`iei, s-a ob`inut \i un pre` sub 50%

fa`[ de valoarea stabilit[ ini`ial. 600.000 de lei va costa execu`ia proiectului tehnic fa`[ de 1,3 milioane de lei, cât se estimase. Dup[ depunerea proiectului tehnic, etapa urm[toare cuprinde actualizarea tuturor parametrilor ]n func`ie de ceea ce rezult[ din aceast[ lucrare, vizita ]n teren a reprezenta`ilor autorit[`ii de management \i ]ncheierea contractului de finan`are. 14 milioane de euro cost[ ]ntreaga investi`iei, din care 2 milioane de euro trebuie asigura`i de autorit[`ile jude`ene. (Monica Aionesei)

„Noi sper[m ca aceste opera`iuni s[ se execute ]ntr-un timp util \i ]n cursul acestui an s[ ajungem la etapa de atribuire a lucr[rii, de ]ncheiere a contractului de execu`ie \i chiar ]nceperea lucr[rilor”, Mihai ~âbuleac, pre\edinte CJ

Evenimentul de Botosani nr.1624  

Ziarul orasului tau!