Page 1

Pagina 8

CMYK

Duelul cumetrilor pe Municipal EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr.91 (1616) • Miercuri, 12 mai 2010 • 8 pagini

Jude`ul gropilor 144.000 de metri p[tra`i de gropi se reg[sesc, cu aproxima`ie, ]n jude`. Acestea sunt ]mp[r`ite fr[`e\te de Sec`ia Drumuri Na`ionale \i Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri. Nici una \i nici cealalt[ nu prea are Pagina 5 bani de investi`ii ]n re`eaua rutier[.

Viceprimarul de R[chi`i candideaz[ pentru PDL Pagina 2

Statuie cu Osama Bin Laden pentru V[cule\ti Un b[rbat din comun[ vrea s[ amplaseze o statuie cu cel mai temut Pagina 4 terorist de pe mapamond.

Fratele ex-prefectului descoper[ posibile falsuri la ridicat ma\ini Pagina 3


2

12 mai 2010

STARTNEWS Editorial

România, ]n moarte clinic[ M[surile de austeritate propuse de guvern par greu de suportat de omul simplu, cel care tr[ie\te din pensie sau dintr-un salariu derizoriu, dac[ le ajustezi cu ceva procente \i pe astea, atunci po`i s[-l trimi`i direct la reanimare. Era de a\teptat s[ se ajung[ la acest preinfarct financiar. Mai zilele trecute un analist financiar, pe un postul na`ional de televiziune, f[cea o radiografiere a ceea ce s-a ]ntâmplat ]n `ara noastr[ dup[ ’90, expunând Lucian Alecsa r[d[cinile dezastrului dâmbovi`ean: „Prin câteva legi populiste s-au ]ncurajat lenea \i cer\itul, num[rul pensionarilor s-a triplat, iar cei f[r[ de munc[ prefer[ s[ a\tepte ajutorul de \omaj \i s[ munceasc[ la negru decât s[ se recalifice, iar bugetarii oxigeneaz[ birocra`ia”. Nu \tiu dac[ acest analist are ]ntrutotul dreptate, cert este ]ns[ faptul c[ politicienii, pentru ceva voturi, i-au vândut românului tot felul de gogo\i, halucinându-l cu promisiuni \i minciuni, unde mai pui c[ i-au insinuat ]n minte principiul pervers: „Merge \i a\a!”. |i uite, azi a\a, mâine a\a, am ajuns s[raci sadea! S[ nu uit[m c[-n perioada ro\ie circula o vorb[ mult hulit[ de unii, dar ]ndr[git[ de al`ii: „doi cu sapa, trei cu mapa”. Dar s[ l[s[m amprentele noastre... destinale \i s[ trecem la maladia noastr[ na`ional[, intitulat[ decent: indiferen`[. Pre\edintele Traian B[sescu vorbea mai zilele trecute despre pericolul greciz[rii României. Nu-i diplomatic, dar e adev[rat, dac[ nu ne intr[ min`ile ]n cap, mâine-poimâine vom intra ]n moarte clinic[ \i nici Dumnezeu nu ne va salva, vom depinde de FMI \i de alte institu`ii financiare externe, vom umbla prin Europa cu gura c[scat[ ]n c[utarea unui loc de munc[, chiar \i de c[p\unar, \i nu ne va primi nimeni. Grecia e ]n pericol s[ r[mân[ f[r[ o parte a istoriei, sunt ]n pragul acont[rii unor insule pentru a mai putea respira. Se pare c[ urma\ii elenilor nu ]n`eleg gravitatea situa`iei, au ie\it ]n strad[, sunt ]n pragul unei isterii na`ionale. ~in minte c[ pe la sfâr\itul anilor ’90, fostul premier `[r[nist, Victor Ciorbea, vorbea despre bulgarizarea României. |i uite, vecinii no\tri s-au remontat mai repede decât am fi crezut, iar acum sunt cu un pas ]naintea noastr[. Curat-murdar! Tot ni s-a spus s[ strângem cureaua. |i tot am strâns-o, numai c[ ]n timp ce omul de rând se executa, politicianul \i-o tot l[rgea, a\a c[ ]ndemnul a c[zut ]n... nulitate. Acum, dac[ nu ne aliniem pentru a pune um[rul la redresarea `[rii, vom configura un viitor sumbru celor care vin dup[ noi. La acest aspect ar trebui s[ gândeasc[ ]n primul rând politicienii.

Calendar cre\tin ortodox 12 M Sf. Ier. Epifanie al Ciprului \i Gherman al Constantinopolului; † Sf. Mc. Ioan Valahul - Odovania Praznicului Învierii Domnului (Dezlegare la pe\te) 13 J (+) În[l`area Domnului Nostru Iisus Hristos. (Ziua Eroilor) Sf. Mc. Glicheria din Tracia; Cuv. Mart. Serghie M[rturisitorul

Beat cu autoturismul, beat cu tractorul. Dou[ persoane au fost prinse luni de poli`i\tii boto\[neni la volan, de\i nu aveau permise de conducere. Unul dintre cei doi b[rba`i conducea un autoturism, iar cel[lalt un tractor. Amândoi consumaser[ alcool ]nainte de a se aventura la volan pe drumurile publice. Am[nunte despre cele dou[ cazuri pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Viceprimarul de R[chi`i candideaz[ pentru PDL Actualul viceprimar al comunei R[chi`i a decis pe ultima sut[ de metri s[ ]\i depun[ adeziune la PDL \i s[ candideze la Prim[rie din partea acestui partid. }n acest fel, el \i-a asumat eventuala pierdere a func`iei de viceprimar, pe care a câ\tigat-o sub sigla Partidului Conservator. Vasile Ad[sc[li`ei \i-a depus dosarul de candidatur[ cu dou[ ore ]nainte de termenul limit[, fiind ]nso`it la Biroul Electoral de Circumscrip`ie de membri ai Biroului Permanent Jude`ean PDL. Decizia sa a fost luat[ ca urmare a situa`iei de incertitudine manifestat[ de PC, PSD \i PNL, ai c[ror lideri au declarat, pe rând, c[ ]l vor sus`ine la Prim[ria R[chi`i. El a spus c[ PC nu ar fi avut puterea financiar[ s[ ]l sus`in[ ]n campania electoral[, recunoscând totu\i c[ „]n PC se iau decizii democratice”. }n cazul ]n care Ad[sc[li`ei nu prime\te votul majoritar al aleg[torilor, atunci risc[ s[ ]\i piard[ mandatul de viceprimar (fiind ales ]n 2008 consilier local pe listele PC), deoa-

„La Boto\ani nu func`ioneaz[ nicio alian`[... PC, PSD \i PNL m-au p[r[sit pe rând... chiar am a\teptat pân[ ]n ultima clip[ s[ v[d dac[ PNL m[ sus`ine. M-am gândit \i am decis pân[ la urm[ s[ fac pasul spre PDL pentru a putea continua proiectele ]n derulare la nivelul comunei R[chi`i”, Vasile Ad[sc[li`ei, candidat PDL la Prim[ria R[chi`i

rece legisla`ia ]n acest caz interzice migra`ia politic[.

Asul din mânec[ a r[mas ]n mânec[ Florin Bulgaru a reprezentat „asul din mânec[”, sus`in democrat-liberalii. }n ciuda faptului c[ PDL avea câteva variante plauzibile pentru a intra ]n cursa electoral[, structura deci-

„Dl. Ad[sc[li`ei este un om politic din zon[, care are o notorietate mare, nu a trebuit s[ ]i formezi din timp notorietatea, \i cel pu`in teoretic are cele mai mari \anse s[ câ\tige prim[ria, deci nu erau motive s[ ne gr[bim. E o strategie probabil s[ ]i ]ncurce pe ceilal`i (partide politice – n.r.), care nu dispun de acela\i poten`ial, cel pu`in la momentul de start al campaniei”, Mihai ~âbuleac, prim-vicepre\edinte PDL Boto\ani

Ambulan`a ar putea s[ nu mai fie salvat[ de CJAS Serviciul Jude`ean de Ambulan`[ va trebui s[ ob`in[ certificatul de acreditare pân[ ]n luna august, ]n caz contrar risc[ s[ nu mai intre ]n contract cu Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate.

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Boto\aniul era scos din nou de pe lista priorit[`ilor la repararea drumurilor na`ionale. Asta se ]ntâmpla ]n urm[ cu un an, când se g[sise un motiv cât se poate de serios pentru aceast[ situa`ie: criza financiar[. „|i ]n acest an, Compania Na`ional[ de Autostr[zi \i Drumuri Na`ionale scoate jude`ul Boto\ani de pe lista priorit[`ilor ]n ceea ce prive\te repararea \i modernizarea drumurilor na`ionale. Pentru unele tronsoane de drum na`ional de pe teritoriul jude`ului Boto\ani s-au f[cut demersuri \i presiuni c[tre toate forurile care ar putea aloca fonduri, chiar de mai bine de 10 ani de zile, dar totul a r[mas la stadiul de promisiune. De fiecare dat[ când partidele politice s-au aflat ]n campanie electoral[, pe lista promisiunilor s-a aflat \i modernizarea unor tronsoane de drum na`ional. Ulterior s-au invocat diverse motive de ]ntârziere a intr[rii jude`ului Boto\ani pe lista priorit[`ilor”, scria Evenimentul de Boto\ani ]n urm[ cu un an. Pe cei 400 de kilometri de drum na`ionali ai jude`ului nu sa intervenit ]n ultimii ani decât pentru ]ntre`inerea lor, iar acolo unde s-au dat bani 4,1756 lei

3,2894 lei

pentru lucr[ri ample de consolidare \i modernizare, acestea au fost executate prost, mai men`iona autorul materialului publicat cu un an ]n urm[ ]n Evenimentul de Boto\ani. Erau oferite \i exemple ]n acest sens: DN Manoleasa-R[d[u`i Prut, un drum na`ional ]nc[ nepietruit, Drumul de la Dealul Mare, o investi`ie ratat[ care ]nghi`ise milioane de lei, sau DN Boto\ani-St[uceni, un drum al denivel[rilor. La un an de la publicarea articolului, tabloul zugr[vit atunci este neschimbat, la fel de actual. Iar dac[ Boto\aniul era anul trecut t[iat de la investi`iile care vizau modernizarea drumurilor na`ionale, ]n acest an nici m[car nu se mai vorbe\te de acest subiect. |i de aceast[ dat[, criza este invocat[ ca obstacol de netrecut ]n calea repara`iilor la drumurile na`ionale. Ziua: 240C

Noaptea: 110C

zional[ a hot[rât s[ ]l sus`in[ pe Ad[sc[li`ei. Florin Bulgaru, consilierul pre\edintelui Consiliului Jude`ean, avea preg[tit dosarul de candidatur[ ]n caz c[ Ad[sc[li`ei s-ar fi r[zgândit. „Au fost mai multe op`iuni pe care s-a analizat... \i am mai spus c[ partidul va analiza \i va alege varianta câ\tig[toare”, a precizat Bulgaru. Mihai ~âbuleac, prim-vicepre\edintele PDL Boto\ani, recunoa\te c[ depunerea candidaturii pe ultima sut[ de metri a fost o strategie. El sus`ine c[ este necesar ca pe postul de primar s[ vin[ o persoan[ care este deja implicat[ ]n problemele locale. (Monica Aionesei)

„Sunt capitole ]ntregi ]n care se face inventarierea fiec[rui mijloc de transport cu toate dot[rile necesare. Deci, nu mai po`i s[ cosmetizezi \i s[ schimbi aparatura de pe o ambulan`[ pe alta sau s[ spui c[ este ro\u sau roz, când ]n realitate situa`ia nu este decât neagr[”, Gheorghe Apetroaie, director medical DSP

Gheorghe Apetroaie, directorul medical al Direc`iei de S[n[tate Public[, sus`ine c[ toate serviciile de ambulan`[ din `ar[ sunt supuse unei evalu[ri ]n vederea acredit[rii. „Aceast[ ac`iune se face ]n baza unor normative pe care, la ora actual[, din nefericire, SJA nu le poate ]ndeplini ]n totalitate. Personal, am mari dubii privind activitatea ]n urm[toarele dou[-trei luni ]n privin`a acredit[rii acestei unit[`i sanitare. Sar putea ca \i d-lor s[ fie peste câteva luni monitoriza`i \i ]n situa`ia de a nu putea intra ]n contract cu casa, a\a cum se ]ntâmpl[ \i cu alte unit[`i sanitare care trebuiesc acreditate”, a spus directorul medical adjunct al DSP. Evaluarea SJA se va face ]n func`ie de mai multe criterii care se refer[ atât la personal, cât \i la dotare sau la serviciile efectuate. Pierderea contractului cu CJAS este sinonim[ cu ]nchiderea SJA deoarece unitatea \i-ar pierde finan`atorul. (L[cr[mioara Lupa\cu)


3

12 mai 2010 Spitalele ]\i a\teapt[ amputarea sec`iilor. Ministerul S[n[t[`ii taie din paturile existente ]n unit[`ile sanitare. De\i ]nc[ nu s-a anun`at care va fi num[rul de paturi reduse ]n spitalele jude`ului, autorit[`ile sanitare locale sus`in c[ m[sura va afecta \i jude`ul Boto\ani, existând riscul ca o parte din unit[`ile spitalice\ti mici s[ fie desfiin`ate sau transformate subunit[`i. Cum se situeaz[ Boto\ani fa`[ de celelalte jude`e ]n privin`a num[rului de paturi citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro

TOPNEWS

Fratele ex-prefectului descoper[ posibile falsuri la ridicat ma\ini Un poli`ist comunitar este cercetat de Poli`ie dup[ ce a fost reclamat de un boto\[nean c[ \i-ar fi pus semn[tura pe un document de constatare a ridic[rii unei ma\ini de c[tre HSR, de\i nu fusese la fa`a locului. }n paralel, conducerea Poli`iei Comunitare a deschis o anchet[ intern[, iar ]n func`ie de rezultate se va decide m[sura ce va fi luat[ ]mpotriva agentului comunitar.

Criza nu atinge rechizitele gratuite Elevii boto\[neni vor beneficia \i ]n anul de ]nv[`[mânt viitor de pachete cu rechizite \colare. M[surile luate de Guvern nu vor afecta \i desf[\urarea programului prin care elevii din clasele I-VIII vor primi rechizite gratuite. Din cele declarate de Ada Macovei, inspector \colar general, ]n contul institu`iei au intrat sumele necesare programului. „Suma de bani alocat[ pentru anul \colar viitor pentru rechizitele \colare gratuite este de 694.945 de lei, ]n timp ce pentru acest an \colar au fost aloca`i 650.000 de lei. Estim[m c[ num[rul beneficiarilor va fi comparativ cu cel de anul trecut, iar pre`ul este aproximativ acela\i. Nu se pune problema c[ elevii nu vor primi rechizitele gratuite, având ]n vedere c[ banii sunt ]n contul Inspectoratului”, a spus Ada Macovei. Pe 20 mai se va afi\a anun`ul pe SEAP, urmând ca rechizitele s[ ajung[ ]n jude` ]n jurul datei de 20 august. (P.R.)

Sesizarea ]mpotriva poli`istului comunitar Andrei Balan a fost f[cut[ de o victim[ a firmei HSR, la Parchetul de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani, dar \i la Poli`ie, respectiv Poli`ia Comunitar[. Dan Simionovici \i-a parcat ma\ina ]n spatele Spitalului Jude`ean, pe un loc ce apar`ine unit[`ii, pentru a merge la un tratament. El spune c[ locul cu pricina nici m[car nu este semnalizat ]n vreun fel c[ ar avea interzis[ oprirea, sta`ionarea sau parcarea, ]ns[ la scurt timp ma\ina i-a fost ridicat[ de firma HSR f[r[ vreun act de constatare sau ridicare. Mai mult, el spune c[ dup[ ce a primit ]n cele din urm[ procesul verbal de constatare,

Fotbal p[zit de zeci de jandarmi

„Ulterior, la sediul HSR am primit dispozi`ia de ridicare, f[r[ s[ fie precizat[ ora, ]ns[ de pe acela\i loc \i ]n acelea\i condi`ii, o or[ mai târziu, a fost ridicat[ o alt[ ma\in[. Dup[ ce am f[cut procedurile de fizioterapie, ]mpreun[ cu so`ia \i ma\ina ei ne-am deplasat la sediul HSR. Pe drum, portarul mi-a sugerat s[ «m[ ]n`eleg» cu cei de la birou pentru a nu pl[ti taxa de ridicare. Totu\i am optat s[ pl[tesc taxa special pentru a putea aduce abuzul ]n fa`a justi`iei. }n acest scop am solicitat procesul verbal de constatare, dar nu exista la momentul respectiv \i mi s-a promis c[ ]l voi primi acas[. Mi s-a ]nmânat numai dispozi`ia de ridicare, b[nui c[ au formulare isc[lite ]n alb. La primire am constatat c[ ma\ina mea era zgâriat[ pe portiere de hamurile cu care a fost ridicat[”, arat[ Dan Simionovici ]n sesizarea depus[ la Parchet

a v[zut c[ acesta era scris de alt[ persoan[ decât cea care a completat dispozi`ia de ridicare, ]ns[ pe ambele documente apare semn[tura agentului comunitar Andrei Balan.

Anchet[ intern[ la Poli`ia Comunitar[ Reclamantul a deschis \i o ac`iune ]n instan`[ \i sus`ine c[ are martori care s[ confirme c[ ]n momentul ridic[rii ma\inii sale nu era de fa`[ niciun agent constatator. Potrivit unor surse oficiale, ]n momentul ]n care a fost chemat la audieri la Poli`ie, a-

gentul comunitar a recunoscut c[ procesul verbal nu a fost ]ntocmit, ci doar semnat de el. Reclama`ia a ajuns la \eful Poli`iei Comunitare, care, pe lâng[ ancheta Poli`iei, a declan\at o cercetare intern[. Ioan Onu`u spune c[, potrivit legii, primul document care se ]ntocme\te ]n cazul ridic[rii unei ma\ini parcate ilegal de c[tre agentul constatator este dispozi`ia de ridicare, dup[ care procesul verbal. Dup[ finalizarea anchetei interne, reprezentan`ii Poli`iei Comunitare vor trebui s[ dea un r[spuns \i reclamantului. (L.Lupa\cu)

„}n cazul ]n care agentul comunitar nu a fost la fa`a locului, lucrul este extrem de grav. Noi l[s[m s[ aib[ loc ancheta, care este ]n derulare, s[ vedem solu`ia dat[ de exper`i ]n ceea ce prive\te data, ora, de c[tre cine s-a completat documentul, cine si-a permis s[ semneze sau s[ ridice ma\ina, dup[ care se vor lua m[surile ca atare”, Ioan Onu`u, director Poli`ia Comunitar[

|oferii cu handicap nu se gr[besc la evaluare Persoanele cu handicap \i cu permis de conducere au ]nceput s[ fie treac[ prin fa`a medicilor speciali\ti din cele \ase comisii constituite din dispozi`ia Direc`iei de S[n[tate Public[. Ieri a fost prima zi de evaluare a acestor persoane, ]ns[ prezen`a la cabinete a l[sat de dorit. }n intervalul orar la care au fost programa`i, pe holuri b[tea vântul. Totu\i, persoanele aflate pe lista pus[ la dispozi`ia DSP de c[tre Institu`ia Prefectului au timp s[ se prezinte ]n fa`a comisiei, pentru c[ aceasta va func`iona 30 de

zile. Cinci comisii func`ioneaz[ ]n cadrul Ambulatoriului Jude`ean, iar a \asea la Spitalul de Psihiatrie \i ]\i desf[\oar[ activitatea mar`ea \i joia, ]ncepând cu ora 9. „A ]nceput evaluarea acestor persoane cu handicap \i cu permis de c[tre medicii de specialitate din cele \ase comisii”, a spus medicul Gheorghe Apetroaie, directorul medical al DSP. Medicii vor trebui s[ constate dac[ persoanele aflate pe list[ sunt sau nu apte pentru a conduce autoturisme. (L[cr[mioara Lupa\cu)

35 de jandarmi vor asigura ordinea public[ ]n zona Stadionului Municipal, azi, cu ocazia desf[\ur[rii meciului FC Boto\ani - FCM Bac[u. Ei vor ac`iona pentru asigurarea ordinii \i siguran`ei publice ]n zona apropiat[ arenei ]nainte, pe timpul \i dup[ terminarea jocului. Jandarmii vor ac`iona \i pentru asigurarea m[surilor de ordine public[ \i protec`ia spectatorilor pe traseele de deplasare ale acestora. Controlul corporal al persoanelor la intrarea ]n stadion va fi executat ]n mod am[nun`it de c[tre jandarmi, acordându-se aten`ie deosebit[ bagajelor, ]n vederea ]mpiedic[rii introducerii pe stadion a materialelor interzise. „Spectatorilor le este interzis s[ introduc[ ]n stadion b[uturi alcoolice, petarde ori alte obiecte ce pot fi folosite la ac`iuni de tulburare a ordinii publice sau care pot conduce la producerea actelor de violen`[”, a spus cpt. Cristian Ni`uleac, ofi`er rela`ii publice IJJ. (D.R.)

|efii educa`iei s-au ]ntors cu idei din Fran`a O parte din inspectorii \colari boto\[neni s-au aflat ]n perioada 1-8 mai ]n Fran`a, ]n cadrul unui proiect Leonardo da Vinci. Printre cei care au participat la acest schimb de experien`[ s-a aflat \i Ada Macovei, inspector \colar general, precum \i Horia Negrescu, inspector \colar general adjunct. Reveni`i ]n `ar[, ace\tia au de gând s[ implementeze unele idei ]n cadrul unor proiect \i la nivelul \colilor boto\[nene. De\i ]nc[ nu \tiu ce proiecte vor pune ]n aplicare, un singur lucru este cert, ]n unit[`ile \colare boto\[nene vor fi introduse carnetele de coresponden`[. „Aceste carnete sunt o leg[tur[ direct[ cu p[rin`ii elevilor, cuprinzând de la date personale legate de s[n[tatea elevilor pân[ la ]ndatoririle \i obliga`iile \colii, elevilor \i p[rin`ilor cuprinse ]n regulamentul \colii”, a spus Daniel Botezatu, inspector \colar educativ din cadrul I\J. (P.R.)


CMYK

4

12 mai 2010

TOPNEWS |apte spargeri la 17 ani

Dup[ ce ]n anii trecu`i poli`i\tilor boto\[neni le-a dat mare b[taie de cap un minor care sp[rgea ma\ini pe band[ rulant[, acum autorit[`ile au fost puse ]n gard[ de un alt adolescent „specializat” ]n furturi.

de câteva mii de lei. Astfel, cinci spargeri au fost date ]n baruri din Tudora, farmacia din localitate de asemenea a fost spart[, dar \i |coala General[. Dac[ din baruri valoarea total[ a „pr[zii” se ridic[ la peste 5.000 de lei, din farmacie a sustras bunuri ]n valoare de 2.500 de lei. Cea mai „neproductiv[” ac`iune a sa a fost la \coal[, de unde Un minor a fost trimis ]n judecat[ a furat obiecte de numai 300 de lei. De\i dup[ num[rul mare de de procurorii Parchetului de infrac`iuni comise minorul pe lâng[ Tribunalul Botoar putea fi caracterizat \ani pentru furt calificat. drept un infractor verAcesta va r[spunde sat, din cauza vârstei pentru faptele sale s-ar putea s[ petreac[ dup[ ce, printre altele, spargeri la activ numai un an ]ntr-un a spart mai multe baare adolescentul centru de reeducare, ruri, o farmacie \i ]n mai pu`in ]n cazul ]n care judec[\coala din Tudora. Ande doi ani. torul consider[ c[ trechetatorii au stabilit c[ buie ]nchis. Dac[ judec[Andrei P., de 17 ani, a torul va da dovad[ de clecomis mai multe infrac`iuni ]n men`[, exist[ posibilitatea ca minoperioada februarie 2007 – rul s[ nu fie ]nchis. (D[nu` Rotariu) noiembrie 2008, cu un prejudiciu

7

„Minorul a fost trimis ]n judecat[ sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de furt calificat. Aceast[ infrac`iune se pedepse\te cu ]nchisoarea cuprins[ ]ntre trei \i 15 ani, ]ns[ dat fiind faptul c[ ]nvinuitul este minor, r[mâne de v[zut ce pedeaps[ va stabili instan`a”, procuror Aurel Simion, purt[torul de cuvânt al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani

Ramburs[ri de TVA de 1,6 milioane de lei. Sc[derea activit[`ii economice la nivelul jude`ului Boto\ani se reflect[ \i ]n sumele pe care firmele le au de ]ncasat de la bugetul statului din ramburs[rile de TVA. }n topul firmelor care au de ]ncasat bani de la bugetul statului din rambursarea TVA-ului figureaz[ Formens, cu 543.000 de lei, Dorotex, cu 432.000 de lei, \i Grigioverde, cu 174.000 de lei. Ce spun finan`i\tii despre sumele pe care le au de pl[tit afla`i din www.evenimentuldebotosani.ro.

Statuie cu Osama Bin Laden pentru V[cule\ti Un b[rbat de 58 de ani din V[cule\ti vrea s[ amplaseze ]n centrul comunei o statuie cu cel mai temut terorist de pe mapamond. Ioan Epure are 58 de ani \i este convins c[ Osama Bin Laden a avut un rol determinant ]n reu\ita revolu`iei române din 1989. Ca atare, lumea trebuie s[ ]i mul`umeasc[ ]ntr-un fel.

afirmat boto\[neanul, care a scris inclusiv primului ministru pentru a-l determina s[ ]i acorde oficial recuno\tin`[ teroristului arab. Epure crede c[ pr[bu\irea turnurilor gemene din 11 septembrie 2001 este o uria\[ manipulare \i c[ Osama Bin Laden nu a avut nici o leg[tur[ cu aceast[ ac`iune. „Lua`i leg[tura cu oameni care au lucrat la contrainforma`ii. Acelea trebuiau d[râmate pentru c[ era vechi. Dac[ fierul era la parter gros cât bra`ul meu, cum s[ se d[râme?” a mai declarat Ioan Epure. El este nemul`umit \i pentru c[, inclusiv ]n momentul de fa`[ SUA ar de`ine ]n România patru unit[`i militare unde

„aduc \i nenorocesc prizonieri” \i, ca atare, este hot[rât s[ ]i ridice o statuie lui Osama Bin Laden. „Nu-mi d[ voie ]n comun[, o fac ]n ograda mea”, amenin`[ boto\[neanul. Zi de zi el este agricultor, ]ns[ sus`ine c[ aceast[ activitate este doar una de fa`ad[. „}n rest, lucrez mult sub acoperire”, sus`ine Epure. (Sergiu B[l[\c[u)

„E un zurliu” „Nu-mi d[ voie ]n comun[, o fac ]n ograda mea” „El ne-a dat mult ajutor, cu muni`ie \i armament. El a plecat din România abia ]n 1992”, a

Primarul de V[cule\ti nu a primit ]nc[ o cerere oficial[ privind amplasarea unei statui a teroristului interna`ional. El prive\te ]ns[ cu oarecare ne]ncredere afirma`iile concet[`eanului s[u. „Dvs. dac[ l-a`i v[zut crede`i c[ este normal? Are reac`ii ]n fel \i chip. E destul de justi`iar, toat[ ziua are un conflict. Dac[ nu are, ]l inventeaz[. E un zurliu”, ne-a declarat primarul Iulian Vlas. Totu\i, pentru acesta nu ar constitui o mare surpriz[ dac[ ]ntr-o zi Epure ]\i va amplasa ]n ograd[ un bust al lui Bin Laden.


CMYK

5

12 mai 2010 Se plimba pe str[zi de\i trebuia s[ fie ]n arest preventiv. }n noaptea de luni spre mar`i, ]n jurul orei 01.20, ]n baza unor informa`ii ob`inute, poli`i\tii l-au re`inut ]n zona poligonului ACR de pe strada Pacea, pe Iulian R. din municipiul Boto\ani. Acesta figura ]n eviden`ele IPJ Boto\ani ca persoan[ ce posed[ mandat de arestare preventiv[, emis de Judec[toria Boto\ani, pentru s[vâr\irea infrac`iunii de furt calificat.

ESEN~IAL

Jude`ul gropilor Drumurile na`ionale din jude`ul Boto\ani sunt plombate ]n regie proprie, din lips[ de bani. }n acest an, s-a decis ca lucr[torii Sec`iei Drumuri Na`ionale s[ se ocupe de astuparea gropilor din asfalt, deoarece nu sunt bani pentru ca firma privat[ UMB s[ preia aceast[ activitate.

Un boto\[nean s-a ales cu o amend[ de câteva mii de lei, dar \i cu 300 de litri de alcool confisca`i dup[ ce nu a putut prezenta documente pentru marfa transportat[. Duminic[ sear[, ]n jurul orei 19.30, poli`i\tii din comuna R[chi`i au depistat ]n trafic autoturismul marca Renault condus de Alin C., de 31 ani, din municipiul Boto\ani. Acesta transporta 300 de litri de b[uturi alcoolice, ]n recipiente tip PET. Conduc[torul ma\inii nu a putut prezenta documente de provenien`[ a cantit[`ii de alcool. Fa`[ de Alin C. poli`i\tii au luat m[sura sanc`ion[rii contraven`ionale cu amend[ 3.000 lei, iar ]ntreaga cantitate de alcool a fost confiscat[. (D.R.)

Se plombeaz[ „pe alocuri” Pe 19 martie a demarat „marea plombare”, atunci când s-a estimat astuparea a 58.618 mp de gropi, ]ns[ ]n aprilie s-a f[cut un nou studiu \i s-a constatat c[, de fapt, sunt peste 70.000 de metri p[tra`i de gropi. „Pân[ ]n prezent au fost executa`i 16.195 mp. Din lipsa banilor plomb[m ]n regie proprie \i nu pe suprafe`e ]ntinse, ci pe alocuri”, a declarat Vasile Gheras[, \eful SDN Boto\ani. Sec`ia de la Boto\ani apar`ine de Regionala Ia\i, care elibereaz[, ]n func`ie de buget, sumele cerute pentru achizi`ionarea de materiale necesare ]ntre`inerii drumurilor. Astfel, \eful SDN Boto\ani nu a \tiut s[ precizeze ce sum[ va fi cheltuit[ ]n acest an pentru plombarea drumurilor, cu atât mai mult cu cât nu se mai apeleaz[ la firma contractoare, ci la angaja`ii proprii.

}ntâietate au avut drumurile cel mai intens circulate Potrivit conducerii Sec`iei Drumuri Na`ionale, pân[ ]n prezent s-a lucrat pe tronsoanele de drum cu cele mai mul-

„Noi avem un program multianual 2008-2012 \i acest gen de lucr[ri de plombare este prins ]n contract. Dar datorit[ lipsei fondurilor, am preferat s[ facem ]n regie proprie, lucr[rile sunt controlate de noi. Pe 31 mai ar trebui s[ finaliz[m plomb[rile \i apoi ne mai r[mâne pe zona Prutului”, Vasile Gheras[, \ef SDN Boto\ani

300 de litri de alcool confisca`i la R[chi`i

Grenad[ descoperit[ pe un teren agricol

144.000

de metri p[tra`i de gropi se reg[sesc, cu aproxima`ie, ]n jude`. Acestea sunt ]mp[r`ite fr[`e\te de Sec`ia Drumuri Na`ionale (SDN) \i Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i te \i mai periculoase Poduri (DJDP). Nici una \i nici degrad[ri. Este vorba cealalt[ nu prea are bani de despre Boto\ani-Frumuinvesti`ii ]n re`eaua \ica, Hu`ani-Boto\ani, Borutier[. to\ani-releu S[veni, Boto\ani-V[cule\ti, Boto\ani-Guranda, Cucor[ni-Bucecea, Mih[ileni-Siret, Vârfu Câmpului-Dorohoi. Peste 70 de ocup[ ]n aceast[ perioad[ de lucr[tori din cadrul SDN se ]ntre`inerea \i plombarea dru-

La drumurile jude`ene, banii pe 2010 s-au cheltuit ]n 2009 74.011 de metri p[tra`i de gropi sunt pe drumurile jude`ene din Boto\ani \i niciun leu prins ]n bugetul DJDP pe 2010 pentru modernizarea vreunui tronson de drum. Singurele lucr[ri consistente vor fi execute de DJDP ]n acest an pe drumurile jude`ene vor consta doar ]n plomb[ri \i ]mbr[c[mintea asfaltic[. Aceasta deoarece din bugetul total de pu`in peste 20 de milioane de lei, aproximativ jum[tate se duc pe datoriile la constructori pentru lucr[ri deja efectuate. }n aceste condi`ii DJDP trebuie s[ se descurce ]n acest an cu mai pu`in de 8 milioane de lei pentru a executa lucr[ri minimale pe drumurile jude`ene, restul ducându-se pe cheltuieli curente, precum utilit[`i sau ]ntre`inere utilaje.

murilor na`ionale din jude`. Prioritare ]n urm[toarea perioad[ sunt tronsoanele de drum Dorohoi-Darabani-R[d[u`i Prut, V[cule\ti-Dorohoi, Bucecea-V]rfu Câmpului-Mih[ileni, Guranda-|tef[ne\ti, Santa Mare-|tef[ne\ti-Manoleasa, Vorniceni-Dragalina Stânca-grani`a cu Republica Moldova. (Monica Aionesei)

Personalul specializat ]n misiuni de asanare pirotehnic[ din cadrul Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” a fost solicitat mar`i s[ ridice o grenad[ descoperit[ pe un teren agricol din comuna |endriceni. Muni`ia, o grenad[ de mân[ defensiv[, a fost g[sit[ de Meri\or C. ]n timpul unor lucr[ri agricole. Pirotehni\tii au stabilit c[ exista pericol de explozie, ]ntrucât grenada, ]n perfect[ stare de func`ionare, avea ]nveli\ul \i capsa din interiorul focosului deteriorate. Muni`ia a fost ridicat[ \i transportat[ ]n condi`ii de maxim[ siguran`[ ]n poligonul de la Cop[l[u, ]n vederea distrugerii la o dat[ ulterioar[. (D.R.)

Medicamente din Fran`a la Spitalului Jude`ean Transportul ]nc[rcat cu aproape o ton[ de materiale sanitare \i medicamente va ajunge, azi, la Boto\ani. Ajutoarele au fost trimise la unitatea spitaliceasc[ de c[tre un medic generalist dintr-un ora\ din apropiere de Nancy, de origine boto\[nean[ \i care reprezint[ Clubul Rotary din Fran`a. Primul transport a fost f[cut anul trecut, materialele fiind aduse pentru Unitatea de Primire a Urgen`elor \i pentru sec`ia de Terapie Intensiv[ \i a constat ]n truse de mic[ chirurgie, truse de intuba`ie, dar \i de hr[nire parenteral[ pentru bolnavii ]n stare critic[. Anul acesta, ajutoarele umanitare vor fi ]n cantitate de 150.000 de euro. Tirul cu ajutoare a plecat din Fran`a duminic[. (L.L.)


6

12 mai 2010

TOPNEWS

Suceveni amenda`i pentru parcarea pe bulevard. Doi suceveni au fost amenda`i de Poli`ia Comunitar[ cu câte 200, respectiv 300 de lei pentru parcarea pe Bulevardul Mihai Eminescu. A\a cum a anun`at ]n urm[ cu aproximativ dou[ s[pt[mâni, directorul acestei institu`ii a ]nceput deja verificarea \oferilor care parcheaz[ pe trotuarele de pe bulevard.

Proiect dedicat vârstnicilor cu probleme socio-medicale }n aceast[ lun[, atât ]n municipiul Boto\ani cât \i ]n alte unit[`i administrativ-teritoriale se desf[\oar[ ac`iuni derulate ]n parteneriat - Funda`ia de }ngrijiri Comunitare \i DGASPC Boto\ani, ac`iuni destinate realiz[rii unui proiect dedicat vârstnicilor cu probleme socio-medicale, „Planul de servicii sociale pentru vârstnici - Regiunea Nord Est-model de planificare a serviciilor integrate ca instrument de incluziune social[”. Aceste ac`iuni se vor repeta ]n toate jude`ele din Moldova, cu finalitate ]n realizarea unei c[r`i care va prezenta situa`ia vârstnicilor din Moldova, problemele \i nevoile lor, serviciile care exist[ la ora actual[ pentru ace\tia cât \i serviciile care ar fi necesare pentru ca situa`ia lor s[ se ]mbun[t[`easc[. Astfel c[ s-a

serviciilor sociale \i Sindicatul Pensionarilor. Discu`iile s-au axat ]n principal pe metodologia de lucru propus[ pentru colectarea de date cantitative care, conexe datelor calitative, vor sta la baza elabor[rii planurilor de incluziune social[. }n paralel s-au organizat focus-grupuri cu beneficiarii, respectiv cu persoane ]n vârsta din diferite medii: vârstnici care primesc servicii ]n cadrul c[minelor de stat, vârstnici care nu primesc servicii din zone rurale \i urbane, persoane ]n vârst[ care au solicitat ajutor social, etc. Acestea au cuprins o serie de ]ntreb[ri ale c[ror r[spunsuri au fost ]nregistrate \i care vor fi interpretate de c[tre sociologii din proiect.

organizat o ]ntâlnire de lucru cu speciali\ti ai Agen`iei Jude`ene pentru Presta`ii Sociale, Serviciului Public Local de Asisten`[ Social[, Direc`iei de Statistic[, AJOFM, ITM, Spitalului de Psihiatrie, Protopopiatului

Boto\ani, Casei Jude`ene de Pensii, Casei de Asigur[ri de S[n[tate, Direc`iei de S[n[tate Public[, cât \i cu reprezentan`i ai organiza`iilor neguvernamentale reprezentative pentru Boto\ani care activeaz[ ]n domeniul

Proiect finan`at de Islanda, Liechtenstein \i Norvegia Etapa urm[toare va consta ]n replicarea acestor ac`iuni ]n alte jude`e din Moldova, dup[ care echipa proiectului se va ]ntoarce

]n Boto\ani pentru a prezenta concluziile \i rezultatele cercet[rii la nivelul jude`ului ]n fa`a deciden`ilor locali \i a grupului local constituit ]n Boto\ani pentru acest proiect. Concluziile finale comune vor fi prezentate ]n capitolul despre jude`ul Boto\ani, al[turi de celelalte jude`e ale Moldovei, ]ntr-o conferin`[ la care vor fi invita`i participan`ii la acest proiect, presa, reprezentan`i ai autorit[`ilor locale \i regionale, ai ministerelor din domeniul social, ]n luna septembrie la Piatra Neam`. Acest proiect este finan`at de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein \i Norvegiei, prin Mecanismul Financiar al Spa`iului Economic European, Fondul pentru Organiza`ii Neguvernamentale, Componenta 3 - Incluziune social[ \i acces la servicii sociale \i se deruleaz[ ]n perioada noiembrie 2009-noiembrie 2010. Proiectul este derulat ]n parteneriat cu direc`iile de asisten`[ social[ \i protec`ia copilului din toate jude`ele Moldovei.

Salarii t[iate sau disponibiliz[ri ]n educa`ie |efii ]nv[`[mântului boto\[nean prefer[ s[ nu comenteze sc[derea salariilor cu care sunt amenin`a`i angaja`ii sistemului bugetar. Extrem de rezerva`i ]n privin`a acestui subiect, \efii Inspectoratului |colar Jude`ean sus`in doar c[ ]n momentul ]n care diminu[rile salariale vor face con`inutul unei legi, respectiva lege va fi pus[ ]n practic[.

„Când se va adopta o lege noi trebuie s[ o respect[m. Cine nu o respect[ pleac[, cine o pune ]n practic[ r[mâne. Legea se aplic[ pur \i simplu”, a spus Ada Macovei, inspector \colar general. Aceasta sus`ine c[ sunt dou[ variante: fie se scad salariile cu 25%, fie se redu-

ce personalul cu 25%. Cât prive\te ultima varianta, Ada Macovei este de p[rere c[ aceasta nu va putea fi pus[ ]n practic[, cu atât mai mult cu cât solu`ia sc[derii salariilor a fost ]naintat[ \i la disponibiliz[rile de anul trecut. Din cele declarate de inspectorul \colar general,

când a fost vorba de disponibiliz[rile de 5% din sistem, a ]naintat ca variant[ sindicatelor \i directorilor diminuarea salariilor cu 5% \i renun`area la concedieri. Cele dou[ p[r`i nu au acceptat ]ns[ aceast[ variant[. Cât prive\te declan\area grevei generale a cadrelor didac-

tice, Ada Macovei a men`ionat c[ nu se va rezolva nimic ]n aceast[ situa`ie. „O grev[ general[ ce rezolv[? Cadrele didactice vor pierde bani la salariu. Dac[ cineva ar avea bani, nu i-ar `ine s[ se uite la ei”, a spus inspectorul \colar general al I|J. (Petronela Rotariu)

„Eu nu comentez politica Guvernului, dac[ sunt de acord cu ea sau nu, eu pun ]n aplicare o lege. Nu putem discuta de dragul de a purta discu`ii. Se poate orice pe lumea asta, inclusiv disponibiliz[ri, nu ne putem da cu presupusul. Aceste ]ntreb[ri s[ le pune`i Guvernului, ministrului de finan`e. Noi nu suntem Guvern \i nici ministru de finan`e, nu avem ce s[ coment[m noi ce se ]ntâmpl[ pentru c[ nu este treaba noastr[”, Horia Negrescu, inspector \colar general adjunct


7

12 mai 2010 Naufragia`ii

CALEIDOSCOP

Doi naufragia`i au reusit cu greu s[ ajung[ pe o insul[ pustie. - Suntem pierdu`i! - Nu-`i face griji, ne g[sesc ei. - Crezi!? - Sunt sigur. Am datorii de peste un milion de dolari.

AGENDA IMOBILIAR|

Horoscop E Berbec

I Leu

M S\get\tor

Cei din jur v[ apreciaz[ seriozitatea \i v[ cer sfatul. Este o zi bun[ pentru a lega noi prietenii. Ar fi bine s[ profita`i de aceast[ perioad[, ]n care ave`i un randament deosebit.

Recunoa\te`i c[ v[ preocup[ excesiv propria persoana! V[ sf[tuim s[ acorda`i mai mult[ aten`ie rela`iilor sentimentale. V[ sf[tuim s[ nu v[ stresa`i din cauza carierei mai mult decât este cazul.

Dac[ vi se ofer[ ocazia s[ pleca`i ]ntr-o excursie ]mpreun[ cu persoana iubit[, ar fi bine s[ nu sta`i mult pe gânduri. Oricum, ar fi bine s[ face`i ceva pentru rela`iile sentimentale.

F Taur

J Fecioar\

Diminea`[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie ]n interes personal, care v[ apropie mai mult de persoana iubit[. Pe drum, face`i cuno\tin`[ cu o persoan[ dispus[ s[ v[ dea sfaturi pentru afaceri.

G Gemeni Ave`i succes ]n toate activit[`ile legate de c[min \i v[ ]n`elege`i foarte bine cu familia. V[ sf[tuim s[ nu neglija`i sfaturile unei femei.

H Rac Este posibil c[ persoana iubit[ s[ v[ fac[ un cadou deosebit, cu care v[ impresioneaz[. S-ar putea c[ prietenii s[ v[ invite ]ntr-o excursie.

N Capricorn

Munca din ultima perioad[ ]ncepe s[ ]\i arate roadele. Ave`i satisfac`ii pe plan social \i financiar. V[ pute`i asigura succesul ]n continuare prin rigurozitatea \i seriozitatea care v[ caracterizeaz[.

K Balan]\ Sunte`i hot[rât s[ v[ asuma`i noi responsabilit[`i. Conjunctura este favorabil[ activit[`ilor intelectuale. V[ sf[tuim s[ fi`i prudent.

L Scorpion Sunt favorizate rela`iile cu prietenii \i cu rudele. Diminea`[, v[ ]ntâlni`i cu o persoan[ pe care o aprecia`i \i cu care nu v-a`i v[zut de mult[ vreme.

Ave`i o mare putere de convingere \i rela`iile cu cei din jur sunt excelente. Pute`i s[ negocia`i contracte sau s[ semna`i acte oficiale. Fi`i atent cum discuta`i cu o femeie \i nu face`i glume riscante!

O V\rs\tor Sunte`i entuziast \i dori`i s[ ]ncepe`i o lucrare planificat[ mai demult. Dac[ ]ntâmpina`i dificult[`i, v[ sf[tuim s[ apela`i la o persoan[ mai ]n vârst[.

AGENDA PREST|RI SERVICII

P Pe[ti Nu ave`i o clip[ de r[gaz, dar reu\i`i s[ termina`i tot ce v-a`i propus, gra`ie unor idei originale. Persoana iubit[ v[ apreciaz[ ini`iativele \i v[ sus`ine.

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ri apartamente

prest[ri servicii

angaj[ri

* V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Rela`ii la telefon: 0331.100.162. (27)

* Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (27)

* Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p)

* Execut: construc`ii vile, finisaje interioare, fa`ade blocuri, instala`ii, tâmpl[rie PVC, toate cu o reducere de pân[ la 30%. Tel. 0740.362.559. (1849-1)

* Club din Suceava angajeaz[ fete pentru salon masaj, videochat, streptease, oferim cazare, mas[, cursuri de ini`iere. Salarii 1000-3000 E. Rela`ii: 0742.907.766. (1845-6)

* Vând apartament 2 camere, 53 mp, decomandat, et.2, renovat ]n Vârfu Câmpului. Tel. 0740362559. (1848-1) * Vând apartament 3 camere, decomandat, bloc c[r[mid[, vizavi de maternitate. Telefon: 0231.523.438, dup[ ora 18.00. (1853-4)

v^nz[ri case/terenuri * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând cas[ c[r[mid[ cu etaj, 1.600 mp teren, vie, situat ]n centrul com. B[lu\eni, Boto\ani. Telefon: 0744.185.762. (1811-5)

]nchirieri * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou - 15mp, etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745. (27) * }nchiriez garaj ]n str. Armoniei la vile, ]ncepând cu data de 16 mai. Rela`ii la telefon: 0729.093.899. (3)

auto * Vând RENAULT TRAFIC, 2002, super pre`, URGENT. Tel. 0740362559. (1848-1) * Vând OPEL ASTRA CARAVAN, an 2002, unic proprietar, 3.999 E. Telefon: 0745.463.173. (1854-6)

pierderi * S.C.UNITCOM S.R.L. a pierdut anex[ la certificat de ]nregistrare cu sediul de lucru ]n municipiul Boto\ani, Pia`a Central[ Agroalimentar[ Platoul B. (1855-1) * Pierdut C.I., pa\aport, permis de conducere pe numele Rusu Adrian-Bogdan. Le declar nule. (1)

* Open Mind Gruppo Isicom (Partener Telecom Italia) angajeaz[ pentru sediile din Ia\i, Cluj, Boto\ani \i Foc\ani – operatori telefonie – vorbitori de limba italian[. Beneficii: pachet salarial ]n continu[ cre\tere, bonuri de mas[ \i bonusuri, câ\tigul imediat de minim 1.000 lei. Pute`i aplica expediind CV-urile dumneavoastr[ la f.petrea@openmindgroup.it sau sunând la num[rul de telefon 0755.018.010. (1852-26)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Miercuri, 12 mai 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Agenda economic[ (r) 11.30 - 12.30 Lec`ia de s[n[tate (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping

17.10 - 18.00 Martor incomod/Lege \i ordine (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

12 mai 2010 Spitalele ]\i a\teapt[ amputarea sec`iilor Ramburs[ri de TVA de 1,6 milioane de lei Beat cu autoturismul, beat cu tractorul Cristi Popovici: „Bac[ul scap[ de retrogradare”

Doar pe www.evenimentuldebotosani.ro citi`i despre:

Duelul cumetrilor pe Municipal }n strad[ pentru salarii

70% dintre boto\[nenii care au luat parte la sondajul online de ieri s]nt dispu\i s[ protesteze ]n strad[ pentru a-\i p[stra actualele salarii.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro

Trebuie concediat un poli`ist comunitar care ajut[ HSR?

Vorb[-n v^nt

Ar trebui s[ beneficieze de ]ncrederea oamenilor... Pe cinstite, noi nu am \tiut c[ va candida din partea noastr[ \i sigur c[ trebuia s[ mai avem o candidatur[, un as ]n mânec[ Mihai ~âbuleac, prim-vicepre\edinte PDL Boto\ani Cam asta e singura solu`ie s[ sc[p[m de HSR: le scoatem indicatoarele.

Atât conducerea clubului cât \i antrenorii \i juc[torii vor o victorie ]n meciul de ast[zi ]n fa`a echipei FCM Bac[u pentru a ]ntrerupe seria de rezultate negative ]nregistrate ]n fa`a acestei forma`ii. Meciul are o ]nc[rc[tur[ aparte. Antrenorii \i o mul`ime de juc[tori de la FC Boto\ani au evoluat ani buni la Bac[u. }n plus, tehnicienii celor dou[ echipe sunt rude. FC Boto\ani vrea o victorie ]n meciul care se disput[ ast[zi de la ora 18:00 care s[-i asigure lini\tea ]n clasament \i totodat[ s[ sparg[ ghea`[ ]n disputele cu forma`ia condus[ de Gheorghe Poenaru. Pân[ acum, palmaresul echipei FC Boto\ani ]n disputele cu FCM Bac[u este unul

tat pân[ la finalul acestui sezon de la FCM Bac[u, acesta va avea drept de joc ]n partida de ast[zi.

Popovici, deranjat de specula`iile cu rubedenii

negativ: patru ]nfrângeri \i trei egaluri. Cristi Popovici nu poa-

„M[ deranjeaz[ discu`iile pentru c[ rela`ia de familie e una, iar rela`ia strict profesional[ e cu totul alta. |i anul trecut la Boto\ani s-a v[zut lucrul acesta. }n tur la Bac[u s-a v[zut lucrul acesta. Suntem cumetri pân[ ]nainte de joc \i apoi dup[ meci. }n timpul jocului, fiecare ]\i respect[ meseria, fiecare vrea s[ câ\tige, fiecare ]\i vede propriile interese ]n victoria echipei sale. Mi se pare corect s[ fie a\a”, Cristi Popovici, antrenor FC Boto\ani

Dao de argint

te conta pe portarul Marius Dulceanu, mijloca\ii Alex Ciornei \i |tefan Nicolae. precum \i pe atacantul Marius Matei. }n schimb, va reveni mijloca\ul Gabriel Va\vari, care are mai bine de o lun[ ]n care a fost indisponibil din cauza unor probleme medicale. }n ceea ce ]l prive\te pe atacantul Gabriel Boghian, care a fost ]mprumu-

La sfâr\itul s[pt[mânii trecute a avut loc la Sala Sporturilor din Roman edi`ia a XX-a a Campionatului Na`ional de seniori la Qwan Ki Do la care au participat aproximativ 140 de sportivi de la 15 cluburi din jude`ele Bra\ov, Constan`a, Bac[u, Ia\i, Neam`, Suceava, Boto\ani, Vaslui ;i din Bucure\ti. La categoria centuri negre masculin CS Dao Botosani a

Leg[tura de rudenie dintre Cristi Popovici, antrenorul principal al FC Boto\ani, \i Gheorghe Poenaru, tehnicianul echipei FCM Bac[u, a dus la o serie de specula`ii ]naintea meciului de ast[zi. Antrenorul boto\[nean s-a ar[tat deranjat de aceste specula`ii \i a spus c[ sunt discu`ii care nu ]\i au rostul. }n afara leg[turii de rudenie dintre cei doi tehnicieni, s-au f[cut specula`ii \i pe seama faptului c[ ]n lotul echipei FC Boto\ani sunt mai mul`i juc[tori care au evoluat pentru FCM Bac[u. Este vorba de funda\ii Cornel Codreanu \i Valentin Geam[n, mijloca\ul |tefan Apostol \i atacantul Gabriel Boghian. „Nu e prima oar[ când joac[ ]mpotriva Bac[ului. Nu sunt juc[tori de 19 ani care s[ se piard[. Sunt juc[tori cu atâta experien`[. Unii dintre ei au jucat \i ]n prima lig[ ]mpotriva Bac[ului”, a ad[ugat Cristi Popovici. (R[zvan Sauciuc)

participat cu o echip[ format[ din Florin Jâjâie, Ciprian Coru`, Victor Trofin \i Narcis Agachi. Dac[ ]n anul 2009 echipa boto\[nean[ a ob`inut locul I ]n finala disputat[ contra echipei CS LONG HO Pa\cani, ]n acest an a c]\tigat medalia de argint. La categoria grade feminin CS Dao Boto\ani a avut echipa format[ din Nicoleta Ocu \i Dana Plopeanu, care, spre deosebire de anul trecut, nu a reu\it s[ urce pe podium. (R[zvan Sauciuc)

„Pentru clubul nostru este o mare reu\it[, demonstrând tuturor c[ victoria din 2009 nu a fost o ]ntâmplare, ci o conjugare de factori: finan`are (de c[tre Prim[ria Mun. Boto\ani), d[ruire, preg[tire fizico-tactic[ \i determinare. De remarcat c[ ]n toat[ perioada de preg[tire pentru campionat ]n afar[ de cei 4 titulari ai echipei \i Mircea Luca \i Ioan Vasilache, ambii posesori a centurii negre 1 dang s-au preg[tit asiduu al[turi de colegii lor de club”, Eugen ~urcanu, pre\edinte CS Dao

Evenimentul de Botosani nr.1616  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you