Page 1

Pagina 6

CMYK

Tensiune electoral[ lâng[ Boto\ani EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr.90 (1615) • Mar`i, 11 mai 2010 • 8 pagini

B[sescu \i anticriza sa scoate jude`ul ]n strad[ Comisari Pagina 4 chema`i noaptea la cânt[rit cotlete

25.000 de angaja`i boto\[neni, peste 6.000 de \omeri \i mai mult de 114.000 pensionari vor fi afecta`i de a\a numitele „m[suri anticriz[”. Vârstnicii fac miting s[pt[mâna aceasta, iar sindicali\tii preg[tesc ac`iuni de protest.

Pagina 5

Directorul de la Ambulan`[, ]ncol`it de \efii DSP Pagina 3

Manuela H[r[bor vine cu „Te iubesc! Te iubesc?” la Boto\ani Pagina 6


2

11 mai 2010

STARTNEWS Editorial

Zbor deasupra unui cuib de cuci Nu voi face referire la celebrul roman al lui Ken Kesey „Zbor deasupra unui cuib de cuci” \i nici la extraordinarul film al lui Milos Forman realizat pe la ]nceputul anilor ’70 dup[ acest roman, avându-l ]n rol principal pe Jack Nicholson, ci voi transla povestea ]n spa`iul nostru politic dâmbovi`ean, poate \i mai aproape, ]n cel boto\[nean. Eu cred c[ numai a\a am putea rezona pu`in la realit[`ile din `ar[. Aten`ie, redau ]ntr-o singur[ proLucian Alecsa pozi`ie subiectul romanului: un psihopat tulbur[ „lini\tea” absurd[ dintr-un ospiciu condus dictatorial. Da, dac[ am fi r[i, am putea spune c[ România e acel ospiciu, iar pe psihopat ]l putem depista pe scena noastr[ politic[. Spre a restrânge un pic cadrul fic`ionar putem spune c[ anumite partide au r[spuns cândva atmosferei dintr-un ospiciu. Aduce`i-v[ aminte de Partidul România Mare, cel din ultimii cincisprezece ani, sau despre manifest[rile publice ale lui Corneliu Vadim Tudor. Putem s[ facem un stop-cadru \i asupra PNG-ului lui Gigi Becali, iar spre a l[rgi spectrul proiec`iilor putem trece chiar \i pe t[râmul fotbalului focalizândune aten`ia spre clubul „Steaua” Bucure\ti, victim[ a aceluia\i individ. Societatea româneasc[ pare un evantai de astfel de subiecte, care-i pot incita ]n orice moment pe arti\ti. Cred c[ tinerii no\tri cinea\ti speculeaz[ din plin realitatea româneasc[, de aici \i marele lor succes pe plan interna`ional, e de ajuns s[ amintesc de filmul lui Cristi Puiu „Moartea domnului L[z[rescu”, nu este zi ca-n spitalele din România s[ nu se scrie câte un astfel de scenariu. Dar s[ revenim la oile noastre, s[ ne retragem ]n politica boto\[nean[ spre a poza un caz asem[n[tor. Organiza`ia Boto\ani a PNL-ului a devenit un fel de ospiciu din momentul intern[rii ]n partid a lui Florin ~urcanu de c[tre doctorul-senator Liviu Câmpanu. Unde mai pui, l-a responsabilizat \i cu func`ia de felcer! Dac[ pentru ]nceput lucrurile erau bulversante, dar nu c[p[tase tragism, ast[zi putem spune c[ liberalismului boto\[nean i se poate cânta prohodul. }n partid au mai r[mas vreo câ`iva dezorienta`i, care au ]n sarcin[ stingerea luminii. Momentul absurd e altul: pacientul-felcer Florin ~urcanu inten`ioneaz[ a-\i semna zilele acestea fi\a de externare. Poate c[ acest fapt n-ar avea gravitate dac[ individul n-ar ]ncerca prin toate mijloacele s[ se... interneze, cu acte ]n regul[, ]ntr-un alt ospiciu (pardon! alt partid), cu scopul v[dit de a-l ]nchide \i pe [sta. E timpul ca individul s[ fie diagnosticat politic \i trimis la plimbare pe-o alt[ paji\te, sper c[ s[ nu fiu obligat s[ pun de-un scenariu privind PDL-ul. Sincer, dac[ i-ar deschide u\a lui ~urcanu l-a\ intitula: „Zbor deasupra unui cuib de... eunuci”.

Calendar cre\tin ortodox 11 M Sf. Sfin`it Mc. Mochie; Pomenirea inaugur[rii Constantinpolului; Sf. Ier. Chiril \i Metodie, apostolii slavilor 12 M Sf. Ier. Epifanie al Ciprului \i Gherman al Constantinopolului; † Sf. Mc. Ioan Valahul Odovania Praznicului Învierii Domnului (Dezlegare la pe\te)

Poli`i\tii fac curse dup[ motocicli\ti. Un boto\[nean care face parte dintr-un grup de motocicli\ti ce obi\nuiesc s[ organizeze curse ad-hoc pe diferite por`iuni de drum din jude`, se va alege cu permisul suspendat. Asta pentru c[ a refuzat s[ opreasc[ la semnalul unui echipaj de la Rutier[. Am[nunte despre incidentele pe dou[ ro`i de duminic[ seara afla`i accesând www.evenimentuldebotosani.ro.

Scandalagiu oprit cu foc de arm[ Poli`i\tii din Gorb[ne\ti au fost nevoi`i, duminic[, s[ foloseasc[ armamentul din dotare pentru a opri un scandalagiu. Acesta inten`iona s[ loveasc[ cu o rang[ de fier un cons[tean. Incidentul a avut loc ]n jurul orei 16.45, poli`i\tii din comuna Gorb[ne\ti fiind solicita`i de c[tre Constantin H., din satul Sili\cani. B[rbatul a cerut ajutorul poli`i\tilor dup[ ce ]n fa`a unui bar a fost amenin`at de c[tre Iliu`[ Alin H., din aceea\i localitate. Ajun\i la fa`a locului, poli`i\tii l-au identificat ]n apropierea barului pe agresor. }n timp ce ]l legitimau, ]n zon[ \i-a f[cut apari`ia \i cel care a sunat la 112. }n acel moment Iliu`[ Alin H. a devenit violent. Fiind ]mpiedicat de c[tre po-

28

de ani avea agresorul oprit cu arma \i 29 de ani cel atacat.

li`i\ti s[-l loveasc[ pe Constantin H., agresorul a fugit acas[. Pentru c[ locuie\te ]n

„Fa`[ de Iliu`[ Alin H. se efectueaz[ cercet[ri sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de ultraj contra bunelor moravuri, urmând a se propune solu`ie procedural[. Ca urmare a verific[rilor efectuate s-a stabilit c[ poli`istul a respectat metodologia privind modul de interven`ie la evenimente, respectiv uzul de arm[ \i normele deontologice”, inspector principal Daniela Darea, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani

Frontieri\ti cerceta`i disciplinar pentru TIR-ul cu `ig[ri de contraband[

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

„Spitalele vor fi pasate autorit[`ilor locale”, scria ]n urm[ cu un an Evenimentul de Boto\ani. De pe atunci se discuta de nevoia imperioas[ de a trece spitalele ]n administrarea autorit[`ilor locale. Mai trebuiau adoptate câteva acte normative, iar guvernan`ii ]\i f[ceau planuri ca de la 1 ianuarie 2010 unit[`ile medicale cu paturi s[ nu le mai dea mari b[t[i de cap, fiind trecute ]n „curtea” autorit[`ilor locale. „Reprezentan`ii unor unit[`i spitalice\ti din jude`ul Boto\ani, dar \i medici, spun c[ aceast[ descentralizare care transfer[ responsabilitatea factorilor locali este bine venit[, ]ns[ nu ]n acest moment”, scria Evenimentul de Boto\ani. Gabriel Opri\anu, directorul medical al Spitalului din S[veni, declara ]n urm[ cu un an c[ guvernan`ii trebuiau s[ aloce mai ]ntâi fonduri pentru finalizarea investi`iilor ]n spitale ]n vederea ob`inerii acredit[rii acestora \i abia dup[ aceea s[ aib[ loc acest transfer c[tre autorit[`ile locale, care nu dispuneau de fondurile necesare ]n vederea realiz[rii acestor investi`ii. „Ani de zile statul a investit pu`ini bani 4,1641 lei

3,1976 lei

]n spitale \i ele arat[ a\a cum arat[. Este greu de crezut c[ autorit[`ile locale vor direc`iona bani spre acest capitol, ]n condi`iile ]n care nu dispun de resurse financiare”, declara atunci directorul Opri\anu. Planurile guvernan`ilor nu s-au ]mplinit exact a\a cum \i-au propus. Spitalele nu au putut trece la autorit[`ile locale la ]nceputul anului 2010, termenul fiind devansat pentru 1 iulie 2010. Cert este c[ acum spitalele sunt ]ntr-o situa`ie financiar[ \i mai grea decât cea de care vorbea, cu un an ]n urm[, directorul medical al Spitalului S[veni. |i cu toate c[ mai sunt mai pu`in de dou[ luni pân[ la momentul descentraliz[rii, cond-ucerile spitalelor \i angaja`ii acestora privesc cu ne]ncredere \i o oarecare team[ spre ]nceputul lunii iulie. Ziua: 250C

Noaptea: 110C

apropierea barului, ]n scurt timp a revenit cu o rang[ din fier ]n mân[, cu care inten`iona s[-l loveasc[ pe Constantin H. Poli`i\tii l-au somat de mai multe ori pe Iliu`[ Alin H. s[ se opreasc[, ]ns[ f[r[ rezultat. Asta l-a determinat pe unul dintre poli`i\ti s[ foloseasc[ armamentul din dotare, tr[gând un foc de arm[ ]n plan vertical. Agresorul sa speriat, a l[sat ranga jos \i a fugit. (D[nu` Rotariu)

Fa`[ de doi angaja`i ai Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ (IJPF) a fost declan\at[ cercetarea prealabil[ ]n leg[tur[ cu incidentul de acum dou[ s[pt[mâni, când un TIR ]nc[rcat cu `ig[ri a trecut pe la R[d[u`i Prut f[r[ a fi oprit. TIR-ul cu `ig[ri de contraband[ a fost identificat ]n trafic de

poli`i\tii ie\eni, ]n jude`ul vecin. Dup[ ce TIR-ul a fost descoperit, con`inând peste 130.000 de pachete de `ig[ri de provenien`[ din Republica Moldova, poli`i\tii de frontier[ boto\[neni au fost sesiza`i de c[tre Direc`ia Regional[

pentru Accize \i Opera`iuni Vamale Ia\i, ulterior cercet[rile fiind preluate de procurorii Biroului Teritorial Boto\ani al Direc`iei de Investigare a Infrac`ionalit[`ii de Crim[ Organizat[ \i Terorism. TIR-ul era condus de Ioan C., ]n vârst[ de 36 de ani, cu dubl[ cet[`enie româno-moldovean[. Intrase ]n `ar[ prin punctul de trecere a frontierei de la R[d[u`i Prut – Lipcani. Astfel, atât poli`i\tii de frontier[ cât \i vame\ii au declan\at anchete administrative pentru a se stabili condi`iile ]n care respectivul TIR, ]nmatriculat ]n Polonia, a trecut vama. Ancheta poli`i\tilor de frontier[ se pare c[ a dat roade. |eful inspectoratului a recunoscut c[ cei doi angaja`i care erau de serviciu atunci când TIR-ul a intrat ]n `ar[ sunt cerceta`i, ]ns[ a refuzat s[ spun[ pentru ce abatere. (D[nu` Rotariu)

„Doi lucr[tori din schimbul de atunci au fost muta`i ]n alt[ zon[. S-a declan\at procedura pentru cercetarea prealabil[ fa`[ de amândoi”, comisar \ef Drago\ Holca, inspectorul \ef al IJPF


3

11 mai 2010 Medici \i asisten`i ]n cârpeli. Cadrele medicale de la Serviciul Jude`ean de Ambulan`[ se plâng c[ `inuta de serviciu las[ de dorit \i c[ de multe ori sunt nevoite s[ mearg[ pe teren \i cu hainele de acas[. Aceast[ problem[ a fost ridicat[, ieri, ]n cadrul unei ]ntâlniri cu autorit[`ile sanitare \i reprezentan`i ai autorit[`ii locale. La ce solu`ii recurg oamenii de la Salvare citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS

Directorul de la Ambulan`[, ]ncol`it de \efii DSP Directorii adjunc`i ai Direc`iei de S[n[tate Public[ s-au luat de activitatea \efului Serviciului Jude`ean de Ambulan`[. Lui Nicu\or Curteanu i s-au imputat mai multe lipsuri ]n activitatea managerial[. Unul dintre repro\urile ce i s-au adus a fost acela c[ ar impune dictatura ]n fa`a propriilor angaja`i, punându-i ]n situa`ia de a ]nc[lca legea.

Schem[ incomplet[ de personal din 2007 Criticile la adresa managerului au fost aduse de Gheorghe Apetroaie \i Doina Botez, dar \i de liderul Sindicatului Ambulan`a, Liliana Mateciuc. Autorit[`ile sanitare i-au repro\at managerului SJA c[ anul trecut, ]n urma unui control, au

fost constatate mai multe deficien`e care nu au fost rezolvate nici pân[ ast[zi. Directorul medical al DSP a afirmat c[ Nicu\or Curteanu nu a f[cut nimic din 2007 \i pân[ acum pentru a completa schema de personal a institu`iei, drept pentru care la nivelul jude`ului nu se poate vorbi de o sta`ie jude`ean[ cu performan`[, atâta

„Ne prosti`i ]n fa`[” „Dvs. pur \i simplu ne prosti`i ]n fa`[. Cunosc situa`ia foarte bine \i la centrele de primire urgen`e \i la spitalele din jude` \i de la UPU \i a colegilor dvs. pe care ]i pune`i s[ lucreze ]n condi`ii de ilegalitate”, Gheorghe Apetroaie, director medical DSP „Pentru noi primeaz[ via`a pacientului \i suntem obliga`i s[ lu[m pacientul \i f[r[ fi\[. Bila neagr[ nu este ]n curtea Ambulan`ei, ci este ]n curtea spitalelor, care refuz[ s[ intre ]n legalitate. }n ceea ce prive\te al 13-lea salariu, acesta va fi achitat pân[ la sfâr\itul anului. S-a spus c[ nu avem o politic[ de personal corespunz[toare, dar pot s[ vin cu documente \i s[ ar[t cum am cerut personal”, Nicu\or Curteanu, director SJA

vreme cât exist[ neocupate 20 de posturi de medici, c[ actualul sediu al institu`iei este ]ntr-o stare deplorabil[ \i c[ pacien`ii sunt transporta`i de ambulan`[ c[tre spitale f[r[ documenta`ii.

Angaja`ii SJA sunt pu\i ]n situa`ii penale Este ceea ce afirm[ directorul medical al SJA. „Echipajul de la Serviciul Jude`ean de Ambulan`[ este pus ]ntr-o situa`ie penal[ de a transporta un pacient f[r[ documenta`ii, ]n condi`ii ilegale, riscându-\i fiecare locul de munc[. Vorbi`i de dispecerat. Eu cred c[ nu ave`i dispecerat la SJA. Acel medic de ce permite aducerea ]n ambulan`[ a patru accidenta`i ]n acela\i timp? Dvs. (cu referire la Curteanu – n.r.) sunte`i cel care tolera`i aceast[

situa`ie \i-i pune`i pe angaja`ii dvs. ]n situa`ia de a ]nc[lca legea. A`i spus c[ a`i remediat mare parte din deficien`ele constatate de noi anul trecut. }n substa`iile din jude`ul Boto\ani nu mi-a\ dori s[ mearg[ cineva din conducerea Ministerului S[n[t[`ii \i a jude`ului ca s[ vad[ dezm[`ul care este acolo, ]ncepând de la cl[dire, de la personal, de la dotare \i de atitudinea pe care o au fa`[ de pacien`i \i cadrele medicale. Iar dvs. a`i tolerat acest lucru”, i s-a adresat Gheorghe Apetroaie managerului de la SJA. Directorul medical al DSP a mai ad[ugat c[, dac[ echipa managerial[ nu-\i va face ordine ]n propria ograd[, se va trece la m[suri coercitive. Angaja`ii SJA au mai acuzat faptul c[ nu \i-au primit nici pân[ acum cel de-al 13-lea salariu.

DSP solicit[ control de la Ministerul S[n[t[`ii la Ambulan`[ De partea cealalt[, managerul SJA a declarat c[ acuzele ]ndreptate asupra sa sunt ne]ntemeiate \i c[, dac[ nu s-au f[cut repara`ii capitale la sediul institu`iei \i nu s-a dat al 13-lea salariu, asta s-a ]ntâmplat din cauza sistemului \i a fondurilor insuficiente primite \i nicidecum a managementului. Curteanu a mai afirmat c[ aplic[ legea corect. Reprezentan`ii DSP au spus c[ vor solicita un control de la Ministerul S[n[t[`ii la Serviciul Jude`ean de Ambulan`[. (L.Lupa\cu)

Tineri pu\i pe vandalizat spa`iile verzi Trei tineri au fost prin\i de poli`i\tii comunitari, la sfâr\itul s[pt[mânii trecute, ]n timp ce distrugeau ornamentele florale de pe domeniul public. Reprezentan`ii Poli`iei Comunitare spun c[, de obicei, persoanele predispuse la astfel de acte antisociale sunt tineri teribili\ti, toropi`i de aburii alcoolului. Doi dintre cei care au vandalizat dou[ ornamente florale amplasate pe o teras[ de pe strada Cuza Vod[, respectiv J. Drago\ \i M. Florin, au fost sanc`iona`i contraven`ional cu amend[ ]n valoare de 200 lei fiecare, pentru distrugerea domeniului public. Cu doar câteva ore ]nainte, o alt[ persoan[ a fost depistat[ distrugând arbu\ti de pe domeniul public de pe strada |tefan Luchian. (L.L.)

Septuagenar „cu`itar” trimis ]n judecat[ A ]njunghiat de mai multe ori o persoan[, care a fost la un pas de a-\i pierde via`a, iar acum va trebui s[ pl[teasc[ pentru fapta sa. Este cazul unui b[trân din Todireni, Ioan Ghilan, de 73 de ani, care a fost trimis ]n judecat[ de procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani pentru s[vâr\irea infrac`iunii de v[t[mare corporal[ grav[. Anchetatorii au stabilit c[ acesta, ]n seara de 28 mai 2009, pe fondul unui conflict, i-a aplicat mai multe lovituri de cu`it lui Gheorghe Mih[il[, de 48 de ani. Victima a ajuns la spital, unde a fost supus[ unei interven`ii chirurgicale, medicii salvându-i via`a. Medicii legi\ti au stabilit c[ via`a ia fost pus[ ]n primejdie, având nevoie de 38-40 de zile de ]ngrijiri medicale. Pentru fapta sa, Ioan Ghilan risc[ o pedeaps[ cu ]nchisoarea cuprins[ ]ntre doi \i \apte ani. (D.R.)

Mediere din ]nv[`[mânt la Protec`ia Copilului

Externalizarea Policlinicii, `inut[ ]n loc de minister Externalizarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Jude`ean, pus[ sub semnul ]ntreb[rii. De\i conducerea unit[`ii spitalice\ti a anun`at c[ anul acesta va avea loc \i o reorganizare a Ambulatoriului, prin intrarea individual[ a medicilor speciali\ti ]n contract cu Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate din cauza pierderilor foarte mari ]nregis-

trate lunar, acest lucru nu s-a ]ntâmplat. Medicul Cornel Enache, managerul Spitalului Jude`ean, a declarat c[ nu s-a primit nicio dezlegare de la Ministerul S[n[t[`ii pentru punerea ]n aplicare a acestei m[suri, drept pentru care niciun medic care lucreaz[ pe Ambulator nu a intrat individual ]n contract cu institu`ia de asigur[ri de s[n[tate. (L.Lupa\cu)

„Nu am primit nimic de la Ministerul S[n[t[`ii. Nu au trimis nici da, nici nu. Op`iunile r[mân acelea\i. Am ]ncercat s[ facem contract cu toate cabinetele care reu\esc s[ ]ntruneasc[ programe de 35 de ore s[pt[mânal. Am reglat programele eficient, au mai r[mas unul sau dou[ cabinete unde medicii nu au reu\it s[ ]\i programeze timpul de lucru, pentru c[ sunt pu`ini”, Cornel Enache, manager Spitalul Jude`ean

Medierea celor trei puncte r[mase ]n divergen`[ la contractul colectiv de munc[ al angaja`ilor din Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului va avea loc miercuri. Mediatorul desemnat ]n persoana lui Liviu Axinte (lider Liga Sindicatelor din }nv[`[mânt), a transmis convocarea pentru 12 mai c[tre cele dou[ p[r`i semnatare ale contractului colectiv de munc[, conducerea DGASPC \i cea a Sindicatului Impact. De la finele lunii ianuarie s-a ]nceput negocierea noului contract colectiv de munc[, cele dou[ p[r`i nereu\ind ]ns[ s[ se pun[ de acord ]n privin`a a trei lucruri: durata contractului (sindicatul vrea doi ani, angajatorul doar unul), acordarea sumei reprezentând „refacerea capacit[`ii de munc[” \i a celei reprezentând „masa cald[”. (M.A.)


CMYK

4

11 mai 2010

TOPNEWS Comisari chema`i noaptea la cânt[rit cotlete

Apel la ora 3.00 noaptea pentru cânt[rirea unui cotlet la un restaurant. Este sesizarea primit[ la robotul de la Comisariatul Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorilor (CJPC). Alexandru Zarug, directorul coordonator al CJCP, sus`ine c[ nu este prima dat[ când se primesc astfel de apeluri, de cele mai multe ori din partea unor consumatori

„Gramajul produsului din farfurie nu era cel comandat” „Sesizarea a fost f[cut[ ]n week-end. Duminic[ diminea`[, o persoana solicita ca cineva de la noi s[ mearg[ s[-i cânt[reasc[ cotletul la un restaurant. Din punctul s[u de vedere, gramajul produsului din farfurie nu era cel comandat. Nu putem lua ]n seam[ aceste reclama`ii, mai ales c[ vin din partea persoanelor aflate sub influen`a b[uturilor alcoolice”, Alexandru Zarug, director CJPC

afla`i sub influen`a b[uturilor alcoolice. O alt[ reclama`ie care li se pare de nerezolvat comisarilor CJPC a fost primit[ ieri, când un boto\[nean sesiza c[ a fost ]n\elat de dou[ persoane care i-au dezinfectat apartamentul. Dezinfec`ia l-a costat pe boto\[nean 200 de lei. „Cei de la firm[ i-ar fi luat suma de bani de pe mas[ \i nu i-ar mai fi adus restul. Consumatorul sus`ine c[ de fapt substan`a dezinfectant[ era ap[ cu gaz. Noi nu avem cum interveni ]n astfel de situa`ii”, sus`ine Zarug. (Petronela Rotariu)

Admiterea 2010 pe ]n`elesul elevilor \i p[rin`ilor. Elevii de clasa a VIII-a au primit gratuit bro\ura „Admitere 2010”. Editat[ de Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J), aceasta vine ]n sprijinul absolven`ilor de ciclul gimnazial cu informa`ii despre planul de \colarizare \i lista codurilor pentru ]nv[`[mântul preuniversitar \i voca`ional. Ce cuprinde bro\ura afla`i de pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Campania antifumat s-a pensionat la Boto\ani Printre cei care au abandonat fumatul se num[r[ o femeie de 71 de ani care, potrivit declara`iilor sale, fuma de 33 de ani câte 30 de `igarete pe zi. A renun`at la `ig[ri \i o alt[ vârstnic[, de 65 de ani, care fuma de 35 de ani. Planul a mai avut succes \i pentru doi b[rba`i, unul de 34 de ani, care fuma de 19 ani, \i altul de 50 de ani, care era fum[tor de 30 de ani. La aceast[ ac`iune de abandonare a fumatului s-au ]nscris \i cinci elevi ]n vârst[ de 17 ani, dar care nu au reu\it s[ se prezinte \edin`ele de grup \i s[ se lase de fumat. Cornel Saradan, medic ]n cadrul compartimentul de promovare a s[n[t[`ii din cadrul Direc`iei de S[n[tate Public[, a declarat c[ se a\tepta ca prezen`a elevilor s[ fie mai mare.

Premia`i cu diplome de ex-fum[tor Costurile pentru derularea acestei campanii au fost

insignifiante, pentru c[ s-a doresc s[ se lase de fumat se folosit aparatura din desf[\oar[ la nivel dotarea DSP, iar na`ional. Cornel activitatea meSaradan spune dicilor a fost c[ la concursul voluntar[. na`ional s-au Cele patru ]nscris mul`i boto\[neni s-au ]nscris ]n persoane de`inu`i din planul de cinci zile de care au ]nPenitenciaabandonare a fumatului vins ]n rul Botoorganizat la ]nceputul lunii lupta ]m\ani. De altde Direc`ia de S[n[tate potriva fufel, anul trePublic[ \i doar patru matului vor cut un de`inut au reu\it s[ lase fi recompende aici a pri`igara. sate din partea mit premiul cel DSP cu diplome mare dup[ ce a de ex-fum[tor. Un reu\it s[ se lase de alt concurs dedicat celor care fumat. (L.Lupa\cu)

11


CMYK

5

11 mai 2010 Societ[`ile au uitat de declara`iile pentru AJOFM. Firmele boto\[nene nu se gr[besc s[ depun[ declara`iile privind eviden`a nominal[ a asigura`ilor la bugetul de \omaj pentru luna martie. Reprezentan`ii AJOFM solicit[ agen`ilor economici s[ trimit[ aceste declara`ii lunare pe adresa bt_decl@ajofm.anofm.ro. Din datele centralizate la nivelul Agen`iei, doar 30% dintre cei 3.851 de agen`i economici au trimis eviden`ele nominale.

ESEN~IAL

B[sescu \i anticriza sa scoate jude`ul ]n strad[ Pensionarii dau startul protestelor

BNS protesteaz[ deocamdat[ la Bucure\ti

Sindicali\tii se declar[ revolta`i de m[surile anun`ate Ieri, reprezentan`ii Cartel de Guvern. Marile confederaAlfa au anun`at c[ vor orga`ii vor definitiva zilele acestea niza pichetarea sediilor calendarul ac`iunilor Guvernului \i Prede protest. La ni\edin`iei, ]n pevel central deja rioada 12-18 unii lideri au mai, ]ntre anun`at pio r e l e chet[ri \i 10.00de angaja`i boto\[neni care ]\i mitinguri. 12.00. desf[\oar[ activitatea ]n institu`iile La nive}n zilele statului vor fi afecta`i de a\a lul judeurm[numitele „m[suri anticriz[”. De luna `ului pritoare, urm[toare ei vor primi salarii mii care r eprediminuate cu 25%. }n acela\i timp, ]\i vor zentan`ii peste 114.000 de pensionari \i mai manifesta confedemult de 6.000 de \omeri din nemul`ura`iilor se jude` vor primi drepturile mirea vor fi vor decide b[ne\ti mic\orate cu pensionarii. asupra mo15%. Din cele decladului de prorate de Maria Patest, fie grev[ geraschiv, liderul Sindineral[, fie mi\c[ri de ticatului Jude`ean al Pensiopul celor din narilor, mâine, timp de o or[, sute de pensionari vor picheta Grecia. S[pt[`ial de fiecare confedera`ie ]n parte, „Numai ac`iunile sediul Prefecturii. Ac`iuni de mâna viitoare, Blocul Na`ional a\a cum au fost f[cute din prim[var[ protest la nivel na`ional au fost comune vor fi eficiente” Sindical (BNS) pân[ acum, nu vor avea nici un reanun`ate de sindicatele din organizeaz[ un Semnal cu privire la ac`iunile de pro- zultat”, a spus |tefan ~arc[. Cât prieduca`ie. Astfel, de azi \i pân[ test de la Bucure\ti a\teapt[ \i membrii ve\te eventuale forme de proteste la miercuri, acestea ar urma ca miting de protest ]n Capital[. de la CNSLR Fr[`ia. |tefan ~arc[, nivelul jude`ului, liderii sindicali timp de dou[ ore, respectiv Acesta va avea liderul Uniunii Jude`ene, sus`ine c[ vorbesc doar de ac`iunile de la nivel ]ntre 10.30-12.30, s[ picheteloc pe 19 mai, cele mai eficiente sunt ac`iunile de na`ional, a\teptând deciziile luate de ze sediul Parlamentului. }n protest comune. „Numai ac`iunile co- confedera`iile sindicale ]n „comitetul acela\i timp, ]n \coli continu[ iar din partea BNS Boto\ani mune vor fi eficiente. F[cute secven- de criz[”. (Petronela Rotariu) referendumul ]n rândul memvor fi prezen`i brilor sindicali pentru declan\area ac`iunilor de protest de cel pu`in 80 de la final de an \colar. „Suntem p a r t i c i p a n ` i . aproape de finalizarea acestui „Sper[m ca de la Boto\ani s[ referendum, cele mai multe mergem cât mai mul`i, acum dintre \coli trimi`ându-ne si- deocamdat[ cont[m pe dou[ tua`ia. Din ce avem centralizat autocare”, a spus Vasile cei mai mul`i sunt de acord cu Chiru, liderul BNS Boto\ani. declan\area grevei generale \i Acesta sper[ ca la mitingul de ne]ncheierea situa`iei \colare”, la Bucure\ti s[ nu participe a declarat Liviu Axinte, lide- numai 10.000 de persoane, ci Nici un leu nu va mai ajunge la sinistra`ii din rul Ligii Sindicatelor din }nv[- 50.000 de persoane. Haiti din partea membrilor Sindicatului }nv[`[`[mânt. mântului Preuniversitar (SIP). Dac[ ]n cursul lunii februarie cadrele didactice erau dispuse s[ ajute victimele cutremurului din Haiti, m[surile „Miercuri, ]ntre orele 10.00 \i 11.00, pensionaluate de guvernan`i i-au f[cut s[ se r[zgândeasc[. rii vor picheta sediul Prefecturii nemul`umi`i de Ini`ial, Maria ~iprigan, liderul SIP, sus`inea c[ m[sura luat[ la nivel central de reducere a pensuma de 10.000 de lei va fi trimis[ ]n Haiti, iar siilor cu 15%. Noi miz[m pe o participare de pentru a fi siguri c[ banii vor ajunge la cei care au nevoie, se dorea se fie luat[ leg[tura cu aproximativ 300 de persoane”, Maria Paraschiv, cabinetul pre\edintelui Traian B[sescu. }n acela\i liderul jude`ean al Sindicatului Pensionarilor timp s-a renun`at \i la colecta de haine \i juc[rii, ini`iat[ ]n acela\i scop. (Petronela Rotariu) „Eu cred c[ de fapt varianta cre\terii TVA a fost

25.000

Sindicali\tii i-au l[sat balt[ pe sinistra`ii din Haiti

aruncat[ pe pia`[ prima dat[ nu la ]ntâmplare, de fapt guvernan`ii fiind hot[râ`i pe varianta reducerii fondului de salarii, a pensiilor \i a indemniza`iilor de \omaj. Realitatea era c[ diminu[rile erau singura solu`ie viabil[ pentru Guvern. Sunt m[suri absurde fa`[ de cei care mai muncesc \i fa`[ de cei care acum sunt la pensie dup[ o via`[ de munc[”, Vasile Chiru, lider BNS Boto\ani

„Nepunerea ]n plat[ a unor hot[râri judec[tore\ti, m[surile anun`ate de sc[derea a salariilor cu 25% \i zecile de procese pe care sindicatul le are deschise sunt motivele care au stat la baza deciziei de a renun`a la oferirea ajutorului financiar c[tre Haiti”, Maria ~iprigan, liderul SIP


6

11 mai 2010

TOPNEWS

Investi`ii ]n toalete. 10 toatele ]n valoare total[ de 36.000 de lei vor fi achizi`ionate de municipalitate ]n cursul acestui an. Ele vor fi folosite atât ]n cadrul ac`iunilor de amploare, precum „Festivalul Verii” sau „Zilele Ora\ului”, cât \i pe toat[ durata anului, fiind instalate ]n diverse zone ale ora\ului. Investi`ia se ]ncadreaz[ ]n multe altele planificate pentru acest an la Serviciul Public de Administrare Baze Sportive \i Zone de Agrement.

Tensiune electoral[ lâng[ Boto\ani Ieri noapte, la ora 00.00, a expirat termenul final de depunere a candidaturilor pentru func`ia de primar al comunei R[chi`i. Pân[ la ora 20:00 PDL ]nc[ nu avea candidat, ]ns[, cel mai probabil, actualul viceprimar Vasile Ad[sc[li`ei urma s[ se ]nscrie ]n curs[ pe lista democrat-liberalilor.

Viceprimarul a `inut ]n tensiune o comun[ ]ntreag[

Dac[ PDL a l[sat pe ultima sut[ de metri anun`area candidatului pentru Prim[ria R[chi`i, celelalte forma`iuni politice au f[cut din timp acest lucru. Astfel, PRM ]l are candidat pe profesorul Costin Nedea, director al \colii din Ro\iori, PSD mizeaz[ pe „sentiment”, mergând ]n lupta electoral[ cu so`ia fostului primar,

Manuela H[r[bor vine cu „Te iubesc! Te iubesc?” la Boto\ani

Actorii „Companiei de teatrul D’AYA” se vor afla mar`i, de la orele 19.00, pe scena Teatrului Mihai Eminescu Boto\ani, pentru a sus`ine spectacolul „Te iubesc! Te iubesc?”. Adaptarea \i regia artistic[ apar`in lui Chris Simion, dup[ „Z[pezile de alt[dat[” de Dumitru Solomon. }n distribu`ie se vor afla Manuela H[r[bor, Corina Moise, George Corodeanu \i Alexandru Grigore. Spectacolul este comedie 100% \i subliniaz[ traseul blazant al unui cuplu, urmând evolu`ia acestuia de la primele de-

clara`ii de dragoste pân[ la plictiseal[, rutin[, blazare. Un cuplu care ]\i testeaz[ fidelitatea, care ]\i ]ncearc[ ]ncrederea, care ne reaminte\te cum eram ]ntr-o rela`ie la ]nceput. Premiera spectacolului „Te iubesc! Te iubesc?” a avut loc pe 25 mai 2009, ]n Bucure\ti, num[rând pân[ ]n prezent peste 75 de spectacole jucate cu sala plin[, ]n capital[ \i ]n `ar[. Pre`ul unui bilet este de 20 lei. Acestea pot fi procurate de la casa de bilete a Teatrului „Mihai Eminescu”. (M.Aionesei)

Teodora Buliga, PN~CD a Alegeri de jum[tate intrat ]n curs[ cu inginerul Mide miliard hai Luca, iar Dorel Miron \i-a depus candidatura ca indepenTrei sec`ii de votare vor fi amedent. }n schimb, pe ultima sut[ najate ]n satele R[chi`i, Ro\iori \i de metri, PNL a „racolat” un Coste\ti. Dup[ definitivarea canconsilier local de la PSD, ]n didaturilor, Biroul Electoral de persoana lui Paulic[ Alupoaie. Circumscrip`ie va stabili prin traIni`ial, liberalii anun`aser[ c[ gere la sor`i ordinea candida`ilor intr[ ]n curs[ cu actualul pe buletinul de vot. Totodat[, tiviceprimar conservator Vasile p[rirea buletinelor de vot se va face prin grija prefectului. Ad[sc[li`ei, ]ns[, }n urm[toarea perioad[ cum acesta ]nclise va face selec`ie de na spre PDL, oferte pentru tip[riPNL-i\tii au rea buletinelor de trebuit s[ se vot, ac`iune ce va reorientefi sus`inut[ finanze. „Pân[ de locuitori ai comunei ciar din bugetul la orele 24 R[chi`i cu drept de vot sunt Prim[riei R[chi`i, va fi o pera\tepta`i s[ ]\i desemneze dup[ ce Consiliul soan[ la un nou primar, dup[ ce Jude`ean i-a alocat sediul BiToader Buliga a ]nce50.000 lei pentru roului Electat din via`[. aceast[ ac`iune. Pe toral (pentru a 30 mai vor avea loc mai primi ealegerile, iar ]n cazul ]n ventuale candidacare niciun candidat nu va obturi – n.r.)”, declara ieri judec[torul Florin Cotoi, `ine majoritate de voturi (50% plus loc`iitorul Biroului Electoral 1), atunci turul doi se va organiza peste o s[pt[mân[. (M. Aionesei) de Circumscrip`ie R[chi`i.

3.700

Investi`ii de ]n termoficare Conducerea societ[`ii de termoficare sus`ine c[ nu exist[ riscul ca lucr[rile programate pentru acest an s[ nu se realizeze din cauza banilor pentru plata TVA-ului sau a contribu`iei proprii, a\a cum se ]ntâmpl[ la Apa Grup. Aproape dou[ milioane de euro de la Uniunea European[, 950.000 de euro de la bugetul local \i ]nc[ 1,2 milioane de euro de la bugetul de stat. Acestea sunt sumele programate ]n acest an de societatea de termoficare pentru investi`ii. Conducerea acesteia sus`ine c[ pân[ acum este sigur[ pe aproximativ dou[ milioane de euro de la bugetul local \i cel de stat, urmând ca finan`area de la UE s[ vin[ ]n toamn[.

}ncep demol[rile ]n incinta CET-ului Aproape dou[ milioane de euro se vor cheltui ]n acest an pentru demolarea unor cl[diri \i amenajarea terenului ]n incinta CET-ului, ]n vederea amplas[rii unei noi surse. Ace\ti bani vor veni de la UE ]n baza unui proiect de mediu care va continua \i ]n urm[torii trei ani. Cât prive\te cealalt[ investi`ie cu fonduri de la bugetul local \i de

stat, directorul societ[`ii de termoficare spune c[ ]n primul rând lucr[rile se vor axa pe reabilitarea re`elei primare \i a celor secundare. }n plus, vor fi racordate la re`eaua

de termoficare mai multe unit[`i de ]nv[`[mânt \i se vor continua investi`iile pe schimbarea sistemului de distribu`ie ]n interiorul sc[rilor de bloc. (R[zvan Sauciuc)

„}n acest an avem dou[ proiecte de investi`ii. Unul este un proiect de mediu finan`at de UE, iar cel de al doilea cu fonduri de la bugetul de stat \i de la bugetul local. Nu exist[ riscul ca s[ nu putem demara lucr[rile programate pentru acest an. Avem finan`area atât de la Consiliul Local cât \i de la bugetul statului. Sunt bani prin\i ]n bugetul pentru acest an, inclusiv pentru plata TVA-ului, \i nu exist[ riscul s[ ajungem ]n situa`ia celor de la Apa Grup”, Ion Diaconu, director general SC Modern Calor SA, societate desprins[ din Termica


7

11 mai 2010 La interviu Patronul unei companii discut[ cu un t^n[r care caut[ de lucru: - }n primul r^nd, firma noastr[ este obsedat[ de cur[`enie, zice patronul. V-a`i \ters picioarele pe

covora\ ]nainte de a intra aici? - O, da! Bine]n`eles. - }n al doilea r^nd, continu[ patronul, cerem colaboratorilor no\tri sinceritate. Nu exist[ niciun covora\ la intrare.

CALEIDOSCOP

LICITA~IE

LICITA~IE

S.C. URBAN SERV S.A. Boto\ani, cu sediul ]n str. 1 Decembrie nr. 19, anun`[ pe cei interesa`i c[ ]n data de 26.05.2010 organizeaz[ licita`ie public[ PENTRU REZERVAREA LOCURILOR DISPONIBILE LA MESELE DIN PIA~A CENTRAL{, astfel:

S.C. URBAN SERV S.A. Boto\ani, cu sediul ]n str. 1 Decembrie nr. 19, anun`[ pe cei interesa`i c[ ]n data de 31.05.2010, ora 0900 - organizeaz[ licita`ie public[ pentru ocuparea locurilor disponibile ]n pie`e, dup[ cum urmeaz[:

la ora 9.00 - pentru rezervarea locurilor disponibile la mesele destinate comercializ[rii legumelor \i fructelor de c[tre agen`ii economici.

- ]nchiriere spa`ii pentru activit[`i autorizate; - utilizare platou pentru activit[`i autorizate.

Lista cu obiectivele scoase la licita`ie se poate consulta ]ncepând cu data de 21.05.2010 la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani, precum \i la sediul Administra`iei pie`elor. }nscrierea la licita`ie a celor interesa`i \i consultarea documenta`iei se face la sediul Administra`iei Pie`ei Centrale pân[ la data de 25.05.2010, ora 14.00. Licita`ia va avea loc la sediul Administra`iei Pie`ei Centrale.

Lista cu obiectivele scoase la licita`ie se poate consulta ]ncepând cu data de 26.05.2010 la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani, precum \i la sediul Administra`iei pie`elor. }nscrierea la licita`ie a celor interesa`i, consultarea documenta`iei \i achitarea taxei de participare se face la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani pân[ la data de 28.05.2010, ora 12.00. Licita`ia va avea loc la sediul Administra`iei Pie`ei Centrale.

AGENDA IMOBILIAR|

AGENDA PREST|RI SERVICII

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ri apartamente * V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Rela`ii la telefon: 0331.100.162. (28) * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 2 camere, 53 mp, decomandat, et.2, renovat ]n Vârfu Câmpului. Tel. 0740362559. (1848-2) * Vând apartament 3 camere, decomandat, bloc c[r[mid[, vizavi de maternitate. Telefon: 0231.523.438, dup[ ora 18.00. (1853-5)

prest[ri servicii * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (28) * Execut: construc`ii vile, finisaje interioare, fa`ade blocuri, instala`ii, tâmpl[rie PVC, toate cu o reducere de pân[ la 30%. Tel. 0740.362.559. (1849-2)

angaj[ri * Club din Suceava angajeaz[ fete pentru salon masaj, videochat, streptease, oferim cazare, mas[, cursuri de ini`iere. Salarii 1000-3000 E. Rela`ii: 0742.907.766. (1845-7) * Caut b[iat descurc[re` pentru

v^nz[ri case/terenuri * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând cas[ c[r[mid[ cu etaj, 1.600 mp teren, vie, situat ]n centrul com. B[lu\eni, Boto\ani. Telefon: 0744.185.762. (1811-6)

]nchirieri

auto * Vând RENAULT TRAFIC, 2002, super pre`, URGENT. Tel. 0740362559. (1848-2)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Open Mind Gruppo Isicom (Partener Telecom Italia) angajeaz[ pentru sediile din Ia\i, Cluj, Boto\ani \i Foc\ani – operatori telefonie – vorbitori de limba italian[. Beneficii: pachet salarial ]n continu[ cre\tere, bonuri de mas[ \i bonusuri, câ\tigul imediat de minim 1.000 lei. Pute`i aplica expediind CV-urile dumneavoastr[ la f.petrea@openmindgroup.it sau sunând la num[rul de telefon 0755.018.010. (1852-27)

Mar`i, 11 mai 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Top Sport (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou - 15mp, etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745. (28) * }nchiriez garaj ]n str. Armoniei la vile, ]ncepând cu data de 16 mai. Rela`ii la telefon: 0729.093.899. (4)

colaborare club privat. Salar: 500-1.000E. Informa`ii: 0740.651.921 \i 0741.690.555. (1846-1)

17.10 - 18.00 Lec`ia de s[n[tate (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Agenda economic[ (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

11 mai 2010

ULTIMA OR{ Cititorii ]i trimit la renegociere

90% dintre boto\[nenii care au r[spunsul la sondajul din edi`ia electronic[ de luni cred c[ salariile directorilor unit[`ilor din subordinea Consiliului Jude`ean ar trebui renegociate.

FC Boto\ani caut[ prima victorie cu FCM Bac[u FC Boto\ani va ]ntâlni miercuri dup[ amiaz[, ]ncepând cu ora 18.00, pe Stadionul Municipal, pe FCM Bac[u, o echip[ pe care nu a ]nvins-o niciodat[ ]n ultimele patru sezoane.

Vorb[-n v^nt

}n cele \apte meciuri s-au ]nregistrat patru victorii ale b[c[uanilor, cea mai clar[ ]n sezonul 20072008, când galben-alba\trii, antrena`i pe atunci de Cristi Popovici, sau impus cu 3-0 \i trei rezultate de egalitate. De altfel, Cristi Popovici este tehnicianul care a stat pe banc[ ]n toate cele \apte partide de pân[ acum. Forma`ia b[c[uan[ este o sperietoare pentru antrenorii boto\[neni, atât Mihai Ciobanu cât \i Leo Grozavu fiind ]nlocui`i dup[

~inut[ nu s-a mai f[cut de aproape \apte ani, cele care au fost s-au uzat \i nu mai pot fi purtate. Prefer[m s[ nu le mai folosim \i s[ ne ]mbr[c[m fiecare cu ce avem. Serviciul nostru este ca orice alt serviciu de gen. Cum ar fi s[ vin[ poli`i\tii, armata sau pompierii cu haine de acas[?

„Echipa vine dup[ o serie de jocuri bune \i sunt optimist c[ vom ]nvinge Bac[ul. Noi am avut probleme cu cei de la Bac[u ]n ultimele sezoane, dar de aceast[ dat[ putem lua toate punctele. E foarte bine c[ juc[m de la ora 18.00 pentru c[ vor putea s[ vin[ cât mai mul`i spectatori”, Cornel |fai`er, pre\edinte FC Boto\ani

Sondaj evenimentuldebotosani.ro Sunte`i dispu\i s[ ie\i`i ]n strad[ pentru ap[rarea drepturilor salariale?

medic Liliana Mateciuc, liderul sindicatului Ambulan`a

Muncitori odihnindu-se... „fresc[” din ora\ul ca un \antier.

Pro Volei are nevoie de minim 300.000 de euro. Pentru a putea face fa`[ ]n primul e\alon \i pentru a nu avea emo`ii ]n privin`a retrograd[rii, conducerea clubului trebuie s[ g[seasc[ solu`ii pentru m[rirea bugetului \i ]nt[rirea lotului. Nici bine nu s-a ]ncheiat barajul de promovarea ]n divizia A, c[ oficialii grup[rii au ]nceput s[-\i fac[ calcule. Ce le iese din acestea vede`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

„Cu FCM Bac[u am avut probleme de fiecare dat[ \i nu am reu\it s[ ]i ]nvingem. Dac[ nu mai este Suceava, rivalitatea este acum cu FCM Bac[u. Sper[m ca de aceast[ dat[ s[ ob`inem o victorie. Va fi un meci greu pentru c[ FCM Bac[u este la doar patru puncte de retrogradare \i ]n mod sigur vor veni la Boto\ani cu gândul de a câ\tiga”, Dumitru Brânz[, director executiv FC Boto\ani

]nfrângeri suferite pe terenul echipei din ora\ul lui Bacovia. Dup[ 28 de etape disputate, FC Boto\ani \i FCM Bac[u sunt vecine de clasament. Prima este pe locul 11, cu 38 de puncte, iar cea de a doua pe 12, cu 33 de puncte.

Patru meciuri f[r[ ]nfrângere FC Boto\ani a ajuns la patru meciuri consecutive f[r[ ]nfrângere ]n condi`iile ]n care a jucat acas[ cu

Sportul Studen`esc, iar ]n deplasare a ]ntâlnit pe Farul Constan`a, S[geata Stejaru \i Dinamo II Bucure\ti. Partida va fi condus[ la centru Marius Constantin din

Pope\ti Leordeni, ajutat la cele dou[ margini de Vasile Popescu din Buz[u \i C[t[lin Guloiu din Tis[u, jude`ul Buz[u. (R[zvan Sauciuc) Publicitate

Evenimentul de Botosan nr.1615  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you