Page 1

Pagina 2

CMYK

Oficialii ru\i \i-au comemorat eroii la Boto\ani EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr.87 (1612) • Joi, 6 mai 2010 • 8 pagini

HSR \i Poli`ia Comunitar[ ]\i fac de cap ]n parc[ri private Un patron din Boto\ani s-a trezit cu ma\ina blocat[, de\i o l[sase ]n parcarea proprietate privat[. HSR a fost ajutat[ la isprav[ de Poli`ia Comunitar[. Pagina 5

Poli`i\tii trafican`i, ]n drum spre arest Pagina 8

Analize pe bani la laboratorul externalizat al „Jude`eanului” Pagina 4

Adres[ bucluca\[ cu sporuri la Protec`ia Copilului Pagina 3


2

6 mai 2010

STARTNEWS Editorial

PDL-ul virusat, din Boto\ani pân[-n Banat E trist ce se ]ntâmpl[ ]n ultima vreme cu acest partid, se mi\c[ tot mai greu, privi`i-i pe cei de la guvernare, \i terminând cu filialele locale, nu mai au nici o imunitate, asimileaz[ viru\i f[r[ a se proteja ]n vreun fel. Sunt convins c[ Traian B[sescu ]ntro bun[ zi va da cu turma lui Boc de p[mânt. Dar s[-i l[s[m pe cei de sus \i s[ tragem un v[z spre organiza`ia jude`ean[ a acestui partid. E trist, partidul se ofile\te v[zând cu ochii, ]nceLucian Alecsa pe s[-\i piard[ culoarea, m[ tem c[ se va ]neca precum `iganul la mal, tocmai acum când au toate pârghiile jude`ului ]n mân[. Nu este zi s[ nu „capteze” câte un virus penelist sau pesedist, mai to`i oportuni\tii \i-au g[sit culcu\ \i chiar protec`ie ]n PDL, nu mai exist[ nici un fel de criteriu de m[surare a fidelit[`ii fa`[ de doctrina popular[. A\ fi curios s[ \tiu ce-i ]n sufletul unui pedelist convins, care a muncit pe brânci pentru Traian B[sescu ]n timpul celor dou[ campanii electorale, iar peste câteva zile va fi pus s[ asculte indica`iile lui Florin ~urcanu. Dar vorba unui hâtru: unul face dragoste \i altul gâfâie. Se pare c[ PDL-ul, dup[ ce \i-a tras un \arpe cu ochelari din `inutul Fl[mânzilor, lupt[ din r[sputeri pentru prinderea cârlanului de Suli`a, nu pentru pro`ap, cum ar crede mul`i, ci pentru a-i oferi o func`ie baban[. Cred c[ \efii acestui partid au fost ]ncânta`i de „perlele” lui Florinel, iar acum doresc s[-l aib[ cât mai aproape. „~urc[nismele” gen: „vot de blan[” \i „masturbate” au f[cut ]nconjurul `[rii, ce mai, deja s-au clasicizat, pân[ când \i pre\colarii se amuz[ de ele. Cic[ odat[ cu el ar s[ri ]n gr[dina pedelist[ ]nc[ vreo 15 primari peneli\ti \i [sta ar fi... \pilul. Chiar a\a? Oare peste doi ani asemenea lichele politice, care ]mbr[`i\eaz[ traseismul de la prima strigare, mai au credibilitate ]n fa`a electoratului? Sigur, nu! S[ nu uit[m, pedeli\tii boto\[neni s-au mai fript o dat[, când l-au acceptat prin preajm[ pe Constantin Con`ac ]n timpul alegerilor preziden`iale, pierzând o bun[ parte a electoratului din municipiu Boto\ani. Ar fi trebuit s[ le fie ]nv[`[tur[ de minte, chiar \i-n politic[ noastr[ dâmbovi`ean[, corpurile str[ine sunt respinse de adep`ii unei anumite doctrine. Ve`i spune c[ Florin ~urcanu nu are nici o doctrin[, el poate fi la orice partid, se adapteaz[ din mers. }n primul rând nu are „organ” purt[tor de idei sau doctrine \i apoi el nu cunoa\te decât politica banului, ceea ce-i urât mirositoare, a\a c[ lep[da`i-v[ de el cât mai ave`i timp.

Calendar cre\tin ortodox 6 J Sf. \i Dreptul Iov; Cuv. Mamant, Pahomie \i Ilarion 7 V Ar[tarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim (anul 346); Sf. Mc. Acachie; Sf. Nil de la Sora; Sf. Alexis Toth din Minneapolis (Dezlegare la pe\te)

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

}ncepeau problemele salariale la Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului. Pe la ]nceputul lunii mai 2009, conducerea Consiliului Jude`ean c[uta deja fonduri pentru plata salariilor la aceast[ institu`ie. „S[pt[mâna viitoare s-a stabilit o \edin`[ extraordinar[ de CJ pentru a rezolva problema salariilor din sistemul de asisten`[ social[ \i protec`ia copilului. Aproximativ 15 miliarde de lei vechi vor fi transfera`i dintr-un sector din care sumele nu sunt necesare ]n perioada imediat urm[toare, ]n zona salariilor, pentru a putea achita lefurile angaja`ilor Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani”, scria Evenimentul de Boto\ani, exact ]n urm[ cu un an. La acea dat[ se recurgea la o solu`ie provizorie, existând speran`a c[ problema fondurilor pentru salarii avea s[ se rezolve ]n scurt timp. Asta cu atât mai mult cu cât nu era o problem[ valabil[ doar pentru jude`ul Boto\ani, ci \i pentru alte zone ale `[rii. „Practic noi avem disponibile 11 miliarde lei vechi din 25-26 de miliarde lei vechi cât reprezint[ fondul de salarii pentru luna aprilie, prin urmare ne-ar mai trebui câteva miliarde de lei bune pentru a asigura toate 4,1492 lei

3,1975 lei

salariile aferente lunii trecute. }n acest sens, joi va fi o \edin`[ extraordinar[ de CJ, convocat[ tocmai cu rectificarea bugetului direc`iei, cu alocarea acestei sume. Este o solu`ie temporar[”, declarat atunci Marius Oro\anu, pre\edintele Sindicatului „Impact” Boto\ani. Nici reprezentan`ii sindicatului, nici conducerea institu`iei nu b[nuiau atunci c[ speran`ele privind alocarea de fonduri pentru plata salariilor nu aveau s[ se ]mplineasc[ prea curând. Au urmat luni la rând ]n care s-au c[utat fonduri pe la alte institu`ii pentru a le pl[ti lefurile salaria`ilor DGASPC. Iar spre sfâr\itul anului, ziua de salar ]n aceast[ institu`ie nu mai aducea bani ]n portofelele angaja`ilor. La un an de când au ]nceput acele probleme salariale, sunt semnale c[ angaja`ii din acest sector de activitate nu se vor mai confrunta ]n acest an cu probleme de acest gen. Ziua: 250C

Noaptea: 120C

PRM-i\tii intr[ cu un ex-PSD-ist ]n cursa pentru Prim[ria R[chi`i. Peremi\tii \i-au desemnat candidatul pentru Prim[ria R[chi`i. Profesorul Costin Nedea, director al |colii din satul Ro\iori, fost consilier PSD, va intra ]n cursa electoral[ din partea PRM, dup[ ce primarul Toader Buliga a ]ncetat din via`[. „Am avut vreo trei posibili candida`i, dar am constatat c[ d-lui are cea mai mare popularitate”, a declarat Eugen Ni`ur[, prim-vicepre\edinte PRM Boto\ani.

Pensiile militarilor \i-au g[sit ap[rarea la Darabani Senatorul boto\[nean Liviu Câmpanu ap[r[ pensiile militarilor. Parlamentarul consider[ c[ motivul pentru care cei de la PSD depun mo`iune de cenzur[ pe tema pensiilor militare este formarea Uniunii Na`ionale pentru Progresul României (UNPR). }nfiin`area partidului din care fac parte majoritatea independen`ilor ar reprezenta „distrugerea monopolului” PSD pe zona de centru stânga. „}l suspecta`i pe proasp[tul UNPR c[ ar fi chestiunea major[ ]n virtutea c[reia dl. Oprea ac`ioneaz[... dl. ministru cât \i UNPR au acela\i scop - ap[rarea interesului na`ional \i progresul României. }ns[ de aici pân[ la acuza`ii care sus`in c[ acest partid se vrea construit pe structura cadrelor militare, e cale lung[”, a spus senatorul Câmpanu, vicepre\edinte al UNPR. Acesta a ar[tat modul aiuristic ]n care a fost scris[ mo`iunea de cenzur[ de c[tre cei din opozi`ie, acuzându-i pe social-democra`i de „confuzie \i ne\tiin`[... la un nivel atât de ridicat...”. Liviu Câmpanu a `inut s[ ]i asigure pe militari c[ UNPR le va ap[ra interesele \i a avertizat PSD c[, dac[ va continua ]n aceast[ manier[, vor „discredita institu`ia opozi`iei”. (M.Aionesei)

„Textul mo`iunii m-a uimit cu adev[rat... ]n sens negativ. M-am trezit citind un text plin de neadev[ruri \i confuzii, prin intermediul c[rora pesedi\tii se contrazic pe ei ]n\i\i”, Liviu Câmpanu, vicepre\edinte UNPR

Oficialii ru\i \i-au comemorat eroii la Boto\ani O delega`ie a Ambasadei Federa`iei Ruse ]n România a ajuns ieri la amiaz[ la Boto\ani pentru a participa la un mini ceremonial de comemorare a eroilor. Membrii delega`iei au depus coroane de flori la mormintele osta\ilor sovietici de la cimitirul Eternitatea. Igor Sidorov, consilier al Ambasadei \i adjunctul Ata\atului Militar aero \i naval, colonel Konstantin Bovearnikov, al[turi de comunitatea ru\ilor lipoveni, au vrut s[ marcheze \i la Boto\ani ]mplinirea a 65 de ani de la ]ncheierea celui de-al doilea R[zboi Mondial. A devenit tradi`ie ca, ]n aceast[ perioad[ pe mormintele solda`ilor ru\i s[ fie depune coroane \i jerbe de flori, fie c[ au fost inamici sau alia`i. La depunerea de coroane au luat parte \i oficialit[`ile jude`ului, prefectul Cristian Roman \i primarului municipiului Boto\ani, C[t[lin Flutur. (M.A.)

„Suntem aici pentru o ceremonie, pentru s[rb[toarea de 65 de ani de la victoria din cadrul celui de-al doilea R[zboi Mondial... pentru solda`ii no\tri care \i-au pierdut via`a pentru eliberarea lumii”, Igor Sidorov, consilier al Ambasadei Federa`iei Ruse ]n România


3

6 mai 2010 Conducea o ma\in[ care nu exist[. Un boto\[nean s-a ales cu dosar penal, fiind identificat de poli`i\tii de frontier[ la volanul unui autoturism care era radiat din circula`ie. Ilie G., de 39 de ani din R[d[u`i Prut, a fost oprit ]n trafic ]n timp ce se alfa la volanul unei Dacia care figura ca radiat[. El a sus`inut c[ nu \tia c[ autoturismul pe care ]l conducea a fost radiat. B[rbatul s-a ales cu dosar penal pentru conducere pe drumurile publice a unui autoturism ne]nmatriculat.

TOPNEWS

Adres[ bucluca\[ cu sporuri la Protec`ia Copilului Situa`ie ilar[ la Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului. }n baza aceleia\i adrese trimise de Ministerul Muncii, sindicali\tii sus`in c[ angaja`ilor trebuie s[ li se dea câte 700 de lei, ]n timp ce conducerea institu`iei crede exact contrariul.

}ncepe noua directoriad[ la deconcentrate

CJ a solicitat Ministerului Muncii s[ se comunice ]n ce m[sur[ se pot acorda sporurile de care beneficiau cei peste 1.000 de angaja`i ai DGASPC la 31 decembrie 2009, sub forma unor sume compensatorii. Angaja`ii au primit pe ianuarie 2010 leafa la nivelul lui decembrie 2009, ]ns[ ulterior conducerile DGASPC \i CJ au considerat c[ nu mai pot fi acordate acele sporuri incluse ]n contrac-

„Consider[m c[ drepturile stabilite prin contracte colective de munc[ care erau prev[zute de legisla`ia de salarizare specific[ categoriei de personal \i care nu se mai reg[sesc ]n Legea-cadru 330/2009, pot fi acordate sub forma sumei compensatorii cu caracter tranzitoriu, prev[zute de Art.6 alin(1) din OUG nr. 1-2010 numai persoanelor care beneficiau de acestea la 31 decembrie 2009, pe perioada de valabilitate a acestor contracte din anul 2010” adres[ Ministerul Muncii

tul colectiv de munc[. Asta a f[cut ca din salariul pe februarie s[ fie retrase sumele compensatorii acordate ]n ia nuarie, plus cele pe jum[tate din februarie, deoarece pe 15 februarie a expirat contractul colectiv de munc[. }n urma primirii adresei, Sindicatul Impact a trimis DGASPC o adres[ prin care solicit[ „plata integral[ \i ne]ntârziat[ a sumelor compensatorii pentru perioada de valabilitate a fostului con-

tract colectiv de munc[ la nivel de unitate, respectiv luna ianuarie 2010 \i jum[tate din luna februarie 2010”. Conducerea DGASPC sus`ine ]ns[ c[ r[spunsul Ministerului Muncii este foarte clar, ]n sensul c[ se pot acorda toate drepturile stabilite prin contracte colective de munc[, ]ns[ care erau prev[zute \i de legisla`ia de salarizare \i care nu se mai reg[sesc ]n legea cadru 330-2009. (Monica Aionesei)

„Din punctul nostru de vedere acei bani trebuie pl[ti`i. De asta pe februarie s-a luat salar \i 400-500 de lei pentru c[ s-au oprit \i sumele compensatorii care se acordaser[ ]n ianuarie \i cele pentru jum[tate de lun[ din februarie”, Nicolae Macovei, liderul Sindicatului Impact „Adresa de la Ministerul Muncii nu spune altceva decât c[ s-a pl[tit corect, ea spune c[ trebuie acordate acele sume prev[zute \i de CCM \i de legile ]n vigoare”, Liviu R[d[\anu, directorul DGASPC

Transportatorii din Boto\ani se preg[tesc de proteste Transportatorii din Boto\ani s-au ]ntâlnit ieri cu Augustin Hagiu, pre\edintele Federa`iei Operatorilor Români de Transport (FORT) \i au stabilit m[surile de protest care se vor lua. Nemul`umi`i c[ Ministerul Transporturilor nu ]i ajut[ ]n nici un fel, operatorii se preg[tesc de un amplu protest ]n capital[, pe data de 12 mai.

„Principalele probleme sunt legate de prelungirea valabilit[`ii licen`elor de transport pentru c[ nu mai suntem ]n stare s[ mai facem \i alte investi`ii \i aici nu vorbesc doar de jude`ul Boto\ani. Aceea\i problem[ este ]n toat[ `ara. De asemenea, s[ se pl[teasc[ datoriile pe care le au fa`[ de noi de aproape un an de zile sau m[car s[ se fac[ compensarea. S[ se lucreze la acea ordonan`[ privind pira`ii auto \i transportul ilicit de persoane”, Marian Apetrei, Apetrans

Vineri va fi tras un prim semnal de alarm[ pentru conducerea Ministerului Transportului \i Guvern, iar dac[ problemele nu se vor rezolva, pe 12 mai vor lua cu asalt Bucure\tiul. „Ast[zi (n.r. ieri) suntem la Boto\ani pentru a trasa deciziile legate de problemele pe zon[. Mâine vom fi la Ia\i \i ne preg[tim pentru ziua de vineri, când va avea loc un prim protest. Timp de 15-30 de minute, operatorii de transport vor sta`iona fie ]n autog[ri, fie pe traseu, dup[ care,

pe data de 12 mai, ]n condi`iile ]n care se mai t[r[g[neaz[ acest proces de stabilitate a pie`ei de care transportatorii au nevoie, vom fi nevoi`i s[ ajungem ]n Bucure\ti a\a cum ne-am propus luna trecut[, atunci când nu am primit autoriza`ie”, a spus Augustin Hagiu, pre\edintele FORT.

Transportatorii cer licen`[ de transport pe 5 ani }n primul rând, transportatorii vor ca licen`a pe trasee s[ fie pe o durat[ de cinci ani \i nu pe trei, astfel ]ncât s[-\i poat[ recupera investi`iile f[cute. Pre\edintele FORT a mai precizat c[ la nivel na`ional sunt transportatori atât cu cifr[ de afaceri mare, cât \i cu cifr[ de afaceri ceva mai mic[ ce au dat faliment, iar cei r[ma\i ]ntâmpin[ mari probleme. }n plus, patronii din domeniu solicit[ ca Ministerul Transporturilor s[ le achite la timp subven`iile precum \i s[ rezolve problema pira`ilor auto. (R[zvan Sauciuc)

}ncepe mi\carea pe posturi a directorilor de deconcentrate din jude`. Pre\edintele PD-L Boto\ani, C[t[lin Flutur, a declarat c[ deja o parte dintre acestea au fost scoase la concurs, precum cel de la Oficiul Jude`ean de Pl[`i pentru Dezvoltare Rural[ \i Pescuit. Actualul director al OJPDR, Alexandru Chi\, a primit sus`inerea din partea organiza`iei PDL pentru participarea la concursul programat s[ se desf[\oare chiar ]n cursul acestei s[pt[mâni. Flutur sus`ine c[ o parte dintre actualele posturi de directori vor disp[rea, ]ns[ exist[ \i posibilitatea ca o parte dintre actualii directori de deconcentrate s[ nu mai aib[ sus`inerea politic[ a PDL. „Pân[ acum l-am confirmat pe domnul Sandu Chi\ pentru postul de director la OJPDR, care va sus`ine concursul ]n aceast[ s[pt[mân[. Exist[ \i posibilitatea s[ se fac[ \i restrângeri \i s[ nu mai fie ni\te posturi de directori”, a spus liderul PD-L Boto\ani. (L.L.)

Blocuri anvelopate la Dorohoi Municipalitatea dorohoian[ a dat ordinul de ]ncepere a lucr[rilor de anvelopare termic[ la trei sc[ri din strada Dimitrie Pompeiu, din imediata vecin[tate a blocurilor ANL. Finan`area este asigurat[ ]n baza ordonan`ei Guvernului privind cre\terea performan`ei energetice a blocurilor de locuin`e, dup[ ce anul trecut Prim[ria a solicitat finan`area unor astfel de lucr[ri pentru mai multe blocuri. Licita`ia pentru adjudecarea lucr[rii a avut loc ]n decembrie 2009 \i la ea au participat \apte ofertan`i. Câ\tig[toare a fost desemnat[ o societate din Dorohoi care a adjudecat lucrarea cu 575.000 de lei f[r[ TVA. Potrivit ordonan`ei de guvern, jum[tate din sum[ este asigurat[ de bugetul de stat, 30% de la bugetul local \i 20% contribu`ia asocia`iei de proprietari, termenul de finalizare a lucr[rii fiind de 60 de zile. (D.M.)

„Micii Pompieri” la etapa jude`ean[ Vineri va avea loc etapa jude`ean[ a concursului pentru pre\colari „Micii Pompieri”. Organizat de Inspectoratul pentru Situa`ii de Urgen`[, ]n parteneriat cu Inspectoratul |colar Jude`ean, competi`ia va avea loc la Gr[dini`a 9 din municipiul Dorohoi. Concursul este deschis particip[rii pre\colarilor din grupa mare \i cea preg[titoare, care s-au clasat pe primele trei locuri la etapele zonale. Competi`ia are ca scop dezvoltarea capacit[`ii de ]n`elegere \i de apreciere a pericolelor generate de situa`ii de urgen`[, precum \i de a promova atitudinile \i comportamentele corespunz[toare ]n situa`ii de risc. La start se vor alinia 16 echipaje apar`inând gr[dini`elor: 9, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 25 din Boto\ani, gr[dini`ele 5, 8, 7, 9 Dorohoi, unit[`ile de ]nv[`[mânt pre\colar 2 \i 5 Darabani \i nr. 2 S[veni, precum \i Gr[dini`a Dr[gu\eni. Concursul const[ ]n dou[ probe, teoretic[ \i practic[. (D.R.)


CMYK

4

6 mai 2010

TOPNEWS Pensii t[iate pentru datoriile la b[nci

511

pensionari boto\[neni au popriri pe pensie, majoritatea din cauza unor titluri executorii bancare \i judec[tore\ti.

Sumele de bani astfel ]ncasate sunt virate c[tre 85 de institu`ii. Printre cauzele care au dus la aceste opriri de bani din pensii se num[r[ ]mprumuturile neachitate la termen, amenzi, cheltuieli judiciare, dar \i neplata impozitului pe cl[diri, terenuri. Poprirea pe pensie se instituie ]n baza titlurilor emise de c[tre executorii judec[tore\ti \i avizate de c[tre compartimentul juridic al institu`iei. Suma re`inut[ nu poate fi mai mare de o treime din cuantumul pensiei, ]n situa`ia ]n care exist[ o singur[ re`inere, ]ns[ pensiile fiind \i a\a mici, po„Pensionarii care nu pririle sunt re]\i pl[tesc ratele la b[nci sim`ite din plin de vârstnici. sau ]mprumuturile f[cute (Petronela Rola Casele de Ajutor tariu) Reciproc ]ntr-o lun[ de la

ultima soma`ie trimis[ la domiciliul acestora de c[tre reprezentan`ii institu`iilor bancare nu-\i mai pot primi pensia integral. |i asta pentru c[, potrivit legii, odat[ ]n\tiin`ate, casele de pensii sunt obligate s[ le re`in[ r[u platnicilor o treime din valoarea pensiei pân[ la achitarea integral[ a datoriei. Daca exist[ mai multe popriri pe o singur[ pensie, aceasta se poate face pân[ la jum[tate din pensie“, C[t[lin Dupir, purt[tor de cuvânt Casa Jude`ean[ de Pensii

~ig[ri de 3.500 lei confiscate ]n 24 de ore. Poli`i\tii de frontier[ au descoperit ]n numai 24 de ore mai mul`i cet[`eni români \i moldoveni transportând `ig[ri ascunse ]n bagajele personale sau pe corp \i pentru care nu au putut prezenta documente de provenien`[. De regul[, ei declar[ c[ au cump[rat `ig[rile din localit[`ile apropiate frontierei, de la diver\i cet[`eni, ]n scopul comercializ[rii ]n pia`a Dorohoi sau Boto\ani.

Analize pe bani la laboratorul externalizat al „Jude`eanului” Laboratorul de analize medicale al Spitalului Jude`ean, controlat de firma Sanomed, nu a intrat ]n contract cu Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate pentru c[ nu are acreditarea RENAR. Conducerea Spitalului Jude`ean promitea c[ asocierea cu firma ]n cauz[ va aduce beneficii boto\[nenilor, dar ace\tia au ajuns s[-\i pl[teasc[ analizele din buzunarele proprii. }n ciuda asigur[rilor date de reprezentan`ii „Mavromati” ]n momentul realiz[rii contractului de asociere, precum c[ laboratorul va

„Se a\teapt[ hârtia de la minister ca s[ se vad[ dac[ aceast[ asocia`iune este legal[. Din câte am ]n`eles, neoficial, contractul nu ar fi legal, ]ns[ a\tept[m decizia oficial[ a ministerului”, Lia Temciuc, liderul Sanitas la Spitalul Jude`ean

fi externalizat tocmai ca s[ ob`in[ acreditarea pe care unitatea spitaliceasc[ nu \i-a permis s[ o pl[teasc[, acest lucru nu s-a ]ntâmplat. La contractarea pe acest an, reprezentan`ii CJAS nu au ]ncheiat contract de servicii medicale cu Sanomed din lipsa amintitei acredit[ri. „Laboratorul de analize medicale de la Spitalul Jude`ean nu a intrat ]n contract cu casa pentru c[ nu are acreditare RENAR. Noi avem un fond de rezerv[ \i dac[ vor ob`ine acreditarea, vor intra ]n

contract cu casa”, a declarat medicul Rodica Hu`uleac, pre\edintele CAS Boto\ani. Pân[ atunci, boto\[nenii care vin cu trimitere de la medicul de familie pentru analize medicale ]n ambulatoriu trebuie s[ le pl[teasc[. Angaja`ii laboratorului a\teapt[ decizia Ministerului S[n[t[`ii ]n privin`a contractului de asociere investi`ional[ dintre Spitalul Jude`ean \i firma Sanomed, asta ]n urma controlului efectuat de reprezentan`ii ministerului la Spitalul Jude`ean. (L.Lupa\cu)


CMYK

5

6 mai 2010 Accident rutier provocat de o groap[. A ]ncercat s[ evite o groap[ din carosabil, dar a p[truns pe contrasens \i a intrat ]ntr-un alt autovehicul. Incidentul a avut loc mar`i diminea`[ la |tef[ne\ti. }n timp ce se afla la volanul unui Opel Vectra, |. Gheorghe de 51 de ani, a ]ncercat s[ evite o groap[ \i a intrat pe contrasens ]ntr-un VW condus de S. Marian. }n urma coliziunii unul dintre pasagerii din Opel a avut nevoie de ]ngrijiri medicale, dar r[nile nu au necesitat \i internarea sa ]n spital.

ESEN~IAL

HSR \i Poli`ia Comunitar[ ]\i fac de cap ]n parc[ri private

|omajul tehnic bate ]n retragere Num[rul boto\[nenilor care au intrat ]n \omaj tehnic ]n aprilie a sc[zut sim`itor fa`[ de primele luni ale acestui an. Dac[ ]n februarie au ajuns ]n \omaj tehnic circa 300 de persoane, ]n aprilie, angaja`ii trecu`i ]n aceast[ form[ de \omaj nu au dep[\it 30 de boto\[neni. Din datele centralizate de Inspectoratul Teritorial de Munc[ (ITM) ]n cursul lunii aprilie au depus declara`ie cinci unit[`i, ai c[ror 26 de salaria`i au intrat ]n \omaj tehnic. „Domeniile de activitate afectate de \omaj tehnic sunt acelea\i ca \i ]n lunile precedente, respectiv produc`ie, servicii, construc`ii \i agricultur[. }n aceast[ perioad[, unit[`ile vor fi monitorizate de c[tre Inspectorat privind respectarea prevederilor legale”, a declarat Roxana Gavril, responsabil rela`ii mass-media din cadrul ITM. (P.R.)

Solu`ii pentru repararea trotuarului pe Bulevard

Patronul unei firme din Boto\ani acuz[ angaja`ii HSR, dar \i Poli`ia Comunitar[, de abuz ]n ridicarea ma\inii sale. Florin Dumitrache, administratorul societ[`ii Dufel-con, s-a trezit ieri diminea`[ cu ma\ina blocat[ de\i, paradoxal, aceasta sta`iona ]ntro parcare privat[.

Patronul firmei care ]i acuz[ pe angaja`ii HSR spune c[ firma sa ]\i are sediul ]n blocul construit recent ]n cartierul Unirii, lâng[ fosta cl[dire a Centrului Jude`ean de Formare Profesional[ \i c[ ]n momentul ]n care sa mutat \i-a cump[rat \i dou[ locuri de parcare. Mar`i sear[ \i-a l[sat camioneta societ[`ii pe unul din aceste locuri, proprietate privat[, iar diminea`[, când a dorit s[ ]\i pun[ ma\ina ]n mi\care, a constatat c[ nu porne\te. Avea ro`ile blocate. El ]i acuz[ \i pe reprezentan`ii Poli`iei Comunitare, care \i-au dat avizul pentru blocarea ro`ilor ma\inii, ]n mod ilegal.

„Consider c[ a fost f[cut un abuz \i o s[ ac`ionez ]n judecat[ firma care se ocup[ cu stresatul boto\[nenilor. Voi cere \i daune. M[ voi consulta cu avocatul \i voi cere \i o sum[ desp[gubire”, Florin Dumitrache, proprietar ma\in[ „Sunt mii de locuri de parcare ]n municipiul Boto\ani, iar Poli`ia Comunitar[ nu are de unde s[ \tie care sunt proprietate privat[ \i care nu, atâta timp cât nu sunt marcate”, Bianca Albu, purt[tor de cuvânt Poli`ia Comunitar[

Proprietarul, aten`ionat s[ ]\i marcheze teritoriul Reprezentan`ii Poli`iei Comunitare au g[sit \i scuza pentru care au dispus blocarea ro`ilor ma\inii, anume c[ locul de parcare nu era marcat corespunz[tor prin pl[cu`[ cu men`iunea: „proprietate pri-

vat[”. „Locatarii acestui bloc au dovedit \i sus`inut spusele persoanei ]n cauz[, iar ma\ina a fost ulterior deblocat[ f[r[ ca proprietarul s[ pl[teasc[. Acesta a fost anun`at s[ se pun[ ]n legalitate \i s[ ]\i pun[ pl[cu`[ cu proprietate privat[”, a declarat Bianca Albu, purt[torul de cuvânt al Poli`iei Comunitare. (L.Lupa\cu)

„Suntem ]n Congo” }n zon[ s-au adunat \i al`i proprietari care, spun ei, s-au trezit cu ma\inile blocate ]n aceea\i zon[ privat[. „Au venit la 4 diminea`a \i au blocat ma\inile din zon[. Au sculat tot cartierul ca s[ fac[ bani. Le face cineva ceva? Nu. Suntem ]n Congo. Dac[ ar pl[ti pentru ceea ce fac, nu ar mai face a\a ceva. }\i bat joc de noi”, a declarat, la rândul s[u, Mircea Curteanu, un alt proprietar din cartierul respectiv.

Prim[ria Boto\ani va scoate la licita`ie lucr[rile de repara`ii a por`iunii amprentate de pe Bulevardul „Mihai Eminescu”. Primarul a declarat c[ a g[sit, ]n cele din urm[, firma care are solu`ii ]n privin`a materialului ce va fi folosit la amprentarea trotuarului, astfel ]ncât acesta s[ nu se mai deterioreze. „Vom scoate la licita`ie partea de reparare, separat sau o vom include pe programul de repara`ii str[zi, iar firma care a câ\tigat licita`ia pentru repara`ia str[zilor din Boto\ani, respectiv firma Conrec, s[ fac[ un contract cu firma care se ocup[ de betoane amprentate. Ce ne-a ]ncântat pe noi este mentenan`a la lucrarea f[cut[, pe de o parte, iar pe de alt[ parte ne asigur[ garan`ia lucr[rilor pentru trei ani”, a spus C[t[lin Flutur. Banii vor fi aloca`i din bugetul municipalit[`ii, de la capitolul repara`ii str[zi, iar lucr[rile de repara`ii vor ]ncepe ]n acest an. (L.L.)

16 milioane euro pentru pietonale, parcuri \i parc[ri Reabilitarea pietonalelor din municipiu, a parcurilor \i parc[rii subterane devine realitate. Agen`ia de Dezvoltare Nord-Est a comunicat Prim[riei c[ cele cinci proiecte cu finan`are european[ de pe Axa 1 au fost aprobate. Lucr[rile vor ]ncepe cel târziu ]n iulie. Valoarea investi`iei se cifreaz[ la 16 milioane euro. Cu ace\ti bani se vor reabilita cele trei pietonale din ora\, Unirii, Transilvaniei \i Bancar, parcurile din municipiu, printre care Tineretului, Junior, Sucevei \i cel de la Prim[rie, dar \i inelul principal de str[zi din municipiu, care se leag[ de str[zile de centur[. Cu finan`are european[ va fi construit[ \i acea parcare subteran[ de la Hala de carne, din Pia`a Central[, se va realiza supravegherea video a ora\ului \i un centru social ]n municipiu. Primarul Flutur spune c[ obiectivele municipalit[`ii ]n ceea ce prive\te programele europene au fost realizate ]n propor`ie de 80%. (L.L.)


6

6 mai 2010

TOPNEWS

Investiga`ii doar contracost la tomograf. Boto\[nenii vor trebui s[ mearg[ din nou la Suceava sau Ia\i pentru a face investiga`ii mai complexe f[r[ s[ scoat[ bani din buzunare. |i asta deoarece computerul tomograf al Spitalului Jude`ean va oferi servicii gratuite de imagistic[ de ]nalt[ performan`[ doar pentru pacien`ii interna`i. Cum s-a ajuns ]n aceast[ situa`ie afla`i de pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Discriminare salarial[ ]n capitala jude`ului municipiului, care numai ]n Cadrele didactice din eviden`ele SIP num[r[ 1.200 municipiul Boto\ani de persoane, au de primit, fiese simt discriminate care, func`ie de salariu, ]ntre 70 \i 250 de lei, diferen`ele fa`[ de colegii lor din jude`. Motivul: nepla- pentru luna noiembrie. municipiul Boto\ani nu ta unor drepturi sala- s-a„}nacordat acest procent. Stariale aprobate de tele de plat[ nu au fost avizate de Prim[ria lege \i care ]n Boto\ani. Am jude` s-au discutat cu dl. pl[tit. Esprimar, care te vorba mi-a spus este procentul cu care c[ inforde jusindicali\tii sus`in c[ trebuiau ma`iile m[tadiminuate salariile pe noiembrie corecte le tea \i nu 15,5%, a\a cum s-a ]ntâmprimesc plat. Acest lucru a fost reglemenprede la ditat ]n cadrul unei comisii paritare rectorul miului cu Inspectoratul |colar Judeeconomic anual `ean (I|J), iar majoritatea din cadrul pe anul \colilor din rural au Prim[riei”, restituit deja trecut, a declarat diferen`ele. Maria ~iprigan. dar \i de Valerian S[nduc, diferen`a de directorul economic al 5,69% la salar, cuvePrim[riei, a precizat ]ns[ c[ nit[ pentru luna nodispozi`ia Guvernul a fost de a se reduce salariul cu 15,5% nu iembrie anul trecut.

9,81

%

I|J „s[-\i ia pe umerii s[i plata acestor diferen`e salariale” }n \colile din municipiu acest lucru nu s-a ]ntâmplat. Cadrele didactice din \colile

doar pe decembrie, ci \i pe noiembrie. „Inspectoratul |colar s[-\i asume responsabilitatea \i s[ transmit[ ]n \coli, dac[ ]\i asum[ responsabilitatea, prin oficiul juridic, o dispozi`ie prin care s[-\i ia pe umerii s[i plata acestor diferen`e salariale”, i-a r[spuns Valerian S[nduc liderului

SIP, ar[tând c[ ]n opinia prim[riei nu este corect s[ se dea diferen`a de 5,69%.

De banii de concediu nu se \tie nimic Tot ]n municipiul Boto\ani nu s-a acordat integral, nici pân[ la aceast[ dat[, diferen`a aferent[ premiului anual pe 2009. Cadrele didactice au primit numai jum[tate din al 13-lea salariu, ]n timp ce la sate s-a pl[tit ]ntreaga sum[ cuvenit[. Tot ]n rural, angaja`ii \colilor au luat \i prima tran\[ de bani aferent[ legii

221 din 2008, cu privire la cre\terea salarial[ cu 33%. O explica`ie \i pentru aceast[ situa`ie a fost dat[ de directorul economic din cadrul Prim[-

riei, care a men`ionat c[ au fost f[cute demersurile necesare c[tre Ministerul Finan`elor pentru suplimentare de buget. (Petronela Rotariu)

„Este adev[rat c[ Prim[ria a achitat valoarea premiului anual propriilor angaja`i dar banii au provenit din ]ncas[rile din taxe \i impozite locale. Pentru cadrele didactice nu sunt bani, pentru c[ sumele aferente acestor pl[`i se iau din suma defalcat[ din taxa pe valoarea ad[ugat[”, Valerian S[nduc, directorul economic al Prim[riei Boto\ani „Salariile vor fi achitate ]n propor`ie de 60-70% pân[ ]n luna iunie. }n luna iunie se va da salariul normal la lichidare pe mai, dar când e vorba de luna iulie, când se fac pl[`ile pentru iunie, excluzând banii de concediu, nu mai sunt bani”, Maria ~iprigan, liderul SIP

Evaziunea fiscal[, gata de explozie

Deocamdat[ evaziunea fiscal[ e ]n sc[dere }n ultimele dou[ luni, reprezentan`ii G[rzii Financiare au ]nregistrat o sc[derea ]n ceea ce prive\te evaziunea fiscal[ la nivelul jude`ului Boto\ani, dar ]n urm[toarea perioad[ se estimeaz[ din nou o cre\tere. De altfel, ]n 2009 evaziunea fiscal[ s-a dublat ]n compara`ie cu 2008, crescând de la 4,5 la 8,7 milioane lei. „Cel pu`in ]n ultima lun[ am ]nregistrat o sc[dere ]n ceea ce prive\te evaziunea fiscal[. Pe acest domeniu noi am intensificat controalele \i ]n continuare vom avea multe ac`iuni de acest fel”, a spus Laur Nechita, directorul G[rzii Financiare.

M[surile de majorare a TVA-ului de la 19 la 25% \i cre\terea cotei unice de impozitare vor ]ncuraja evaziunea fiscal[ \i munca la negru. Asta sus`in atât economi\tii, cât \i oamenii de afaceri din Boto\ani, despre m[surile pe care, se pare, Guvernul inten`ioneaz[ s[ le ia. Economi\tii se a\teapt[ la o cre\tere alarmant[ a evaziunii fiscale \i consider[ c[ majoritatea firmelor vor apela la tot felul de tertipuri pentru a putea rezista pe pia`[. „Nu \tiu dac[ vor cre\-

te ]ncas[rile, dar ]n mod sigur va cre\te evaziunea fiscal[. Majorarea TVA-ului va afecta pe toat[ lumea, ]ncepând de la agen`i economici \i pân[ la popula`ie. Cât prive\te cre\terea cotei de impozitare, aceasta va duce la o sc[dere a salariilor. Din punctul meu de vedere, aceste m[suri sunt pro-criz[ \i nu anti-criz[ \i asta va atrage un val de nemul`umiri ]n rândul popula`iei”, a spus Gheorghe Sorescu, director CECCAR. Cât prive\te majorarea cotei de impozitare, economi\tii consider[ c[ va urma o cre\tere ]n ceea ce prive\te munca la negru.

„Va fi un dezastru” Oamenii de afaceri spun c[ m[surile pe care Guvernul inten-

`ioneaz[ s[ le aplice vor falimenta multe societ[`i comerciale care ]n prezent sunt la limita supravie`uirii. Omul de afaceri boto\[nean Cornel |fai`er estimeaz[ c[ nu peste mult timp vom ajunge ]n situa`ia ungurilor dup[ intrarea ]n UE, când foarte mul`i ]\i f[ceau cump[r[turile din România. „Prin aceste m[suri, obligatoriu vor cre\te pre`urile la toate produsele \i serviciile, dar nu se vor colecta mai mul`i bani la bugetul statului. Dac[ nivelul de trai scade, automat va sc[dea \i consumul \i multe firme ]\i vor ]nchide activitatea. }n nici un caz nu se ]ncurajeaz[ mediul de afaceri. Va fi un dezastru”, a spus Cornel |fai`er. (R[zvan Sauciuc)


7

6 mai 2010 Bul[ la r[zboi

CALEIDOSCOP

- Soldat Bul[, ]n timpul ultimului atac, ]n loc s[ ]naintezi spre inamic, ai alergat s[ te pui la ad[post ]n spatele frontului! - E adev[rat c[ am alergat ]napoi, dar nu ca s[ m[ pun la ad[post, ci ca s[-mi iau un av^nt mai mare!

AGENDA IMOBILIAR|

Horoscop E Berbec

I Leu

M S\get\tor

Se ]ntrevede o zi foarte agitat[. Diminea`[ sunte`i nevoit s[ ]i spune`i unui prieten care v[ viziteaz[ c[ nu ave`i timp de el.

Diminea`[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie foarte important[, din care este posibil s[ v[ ]ntoarce`i cu o mare sum[ de bani. Vi se propune s[ v[ asocia`i ]ntr-o afacere.

}ncerca`i s[ nu v[ asuma`i riscuri! Nervozitatea v[ poate crea mari probleme. Nu este momentul s[ provoca`i discu`ii ]n contradictoriu.

F Taur

J Fecioar\

N Capricorn

Diminea`[ sunte`i obosit \i nervos, dup[ un drum lung. Ar fi bine s[ v[ st[pâni`i \i s[ evita`i discu`iile ]n contradictoriu, pentru c[ risca`i s[ declan\a`i un conflict.

}ncepe`i ziua foarte agitat, alergând dup[ un ]mprumut urgent. V[ recomand[m s[ v[ p[stra`i calmul, pentru c[ sunte`i predispus la accidente cerebrale sau infarct.

Diminea`[ sunte`i pu`in agitat \i ]ncerca`i s[ rezolva`i mai multe treburi deodat[. V[ sf[tuim s[ v[ face`i un plan detaliat \i s[ accepta`i ajutorul familiei.

G Gemeni

K Balan]\

O V\rs\tor

Nu ave`i r[bdare s[ v[ analiza`i proiectele \i v[ gr[bi`i s[ le pune`i ]n practic[. V[ recomand[m s[ nu v[ ambi`iona`i s[ v[ rezolva`i singur toate problemele. Ar fi bine s[ accepta`i ajutorul prietenilor.

V[ sim`i`i excelent, sunte`i relaxat \i nimic nu v[ poate tulbura. Mai mult, reu\i`i s[ calma`i o persoan[ foarte agitat[. Spre sear[, asista`i la o ]ntâmplare nepl[cut[, care v[ pune pe gânduri.

Din cauza stresului, sunte`i predispus la probleme de s[n[tate sau chiar accidente. V[ recomand[m s[ nu face`i eforturi fizice sau intelectuale deosebite.

H Rac

L Scorpion

P Pe[ti

Oboseala acumulat[ v[ face s[ fi`i foarte agitat. Ar trebui s[ v[ odihni`i mai mult. Fi`i foarte prudent, pentru c[ exist[ riscul s[ fi`i implicat ]ntr-un accident de circula`ie!

Un prieten v[ propune s[ pleca`i ]ntr-o excursie, dar faptul c[ nu ave`i bani v[ face s[ fi`i irascibil \i s[ c[uta`i ceart[ cu lumânarea. Nu ]i c[uta`i nod ]n papur[ persoanei iubite!

AGENDA PREST|RI SERVICII

Diminea`[ s-ar putea ca un coleg s[ v[ dea o veste care v[ tulbur[. V[ sf[tuim s[ nu v[ exterioriza`i, ca s[ nu le transmite`i \i celor din jur starea de nervozitate.

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ri apartamente * V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Rela`ii la telefon: 0331.100.162. (23) * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 2 camere, 53 mp, decomandat, et.2, renovat ]n Vârfu Câmpului. Tel. 0740362559. (1848-5)

v^nz[ri case/terenuri * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând cas[ c[r[mid[ cu etaj, 1.600 mp teren, vie, situat ]n centrul com. B[lu\eni, Boto\ani. Telefon: 0744.185.762. (1811-9) * Vând cas[ 200 mp construit[ 2007, c[r[mid[, teren aferent 1.300 mp ]n Boto\ani. Tel. 0743.013.289; 0745.325.539. (1850-3)

* Open Mind Gruppo Isicom (Partener Telecom Italia) angajeaz[ pentru sediile din Ia\i, Cluj, Boto\ani \i Foc\ani – operatori telefonie – vorbitori de limba italian[. Beneficii: pachet salarial ]n continu[ cre\tere, bonuri de mas[ \i bonusuri, câ\tigul imediat de minim 1.000 lei. Pute`i aplica expediind CV-urile dumneavoastr[ la f.petrea@openmindgroup.it sau sunând la num[rul de telefon 0755.018.010. (1852-30)

prest[ri servicii * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (22) * Execut: construc`ii vile, finisaje interioare, fa`ade blocuri, instala`ii, tâmpl[rie

auto * Vând RENAULT TRAFIC, 2002, super pre`, URGENT. Tel. 0740362559. (1848-5)

angaj[ri * Club din Suceava angajeaz[ fete pentru salon masaj, videochat, streptease, oferim cazare, mas[, cursuri de ini`iere. Salarii 1000-3000 E. Rela`ii: 0742.907.766. (1845-10) * Caut b[iat descurc[re` pentru colaborare club privat. Salar: 5001.000E. Informa`ii: 0740.651.921 \i 0741.690.555. (1846-4) * Caut contabil 4/8 ore/zi pentru ]nfiin`are firm[. Telefon: 0755.362.983. (1844-2)

anun` mediu * S.C. Rural Mos SRL solicit[ autoriza`ie de mediu pentru obiectivul „Atelier debitare \i prelucrare material lemnos” situat ]n localitatea Vatra, comuna Hude\ti. Contesta`iile pot fi depuse la sediul APM Boto\ani din b-dul M.Eminescu nr. 44. (1851-1)

decese

AGENDA TRANSPORTATORILOR

! Colegii sunt al[turi de AILINC{ ALINA \i ]mp[rt[\esc imensa durere pricinuit[ de decesul nea\teptat al tat[lui d-l BA| |TEFAN. Dumnezeu s[-l ierte \i s[-l odihneasc[ ]n pace! (1)

Joi, 6 mai

]nchirieri * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou - 15mp, etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745. (23)

PVC, toate cu o reducere de pân[ la 30%. Tel. 0740.362.559. (1849-5)

10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Martor incomod/Lege \i ordine (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping

17.10 - 18.00 La poarta Europei (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct! (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

6 mai 2010

ULTIMA OR{

Sindicat „textile” la Boto\ani. Un nou sindicat a luat fiin`[ la Boto\ani. Este vorba despre Sindicatul Sindtex, care num[r[ deocamdat[ peste 120 de membri, proveni`i industria textil[. Pre\edintele Cartel Alfa a ob`inut hot[râre judec[toreasc[ pentru ]nfiin`area organiza`iei ]n aprilie, la ini`iativa mai multor angaja`i ai unor societ[`i de profil, precum SC Dorotex SRL. Liderul acestei organiza`ii a fost desemnat[ Florica Beju\c[.

Poli`i\tii trafican`i, ]n drum spre arest ~urcanu, oprit de cititori la poarta PDL

Dou[ treimi dintre cei peste 120 de boto\[neni care au participat la sondajul online de miercuri cred c[ deputatul Florin ~urcanu nu ar trebui primit ]n PDL.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro Poli`i\tii de frontier[ de la Manoleasa ac`ionau la comanda unor persoane sus puse?

Vorb[-n v^nt

Textul mo`iunii m-a uimit cu adev[rat... ]n sens negativ. M-am trezit citind un text plin de neadev[ruri \i confuzii, prin intermediul c[rora pesedi\tii se contrazic pe ei ]n\i\i Liviu Câmpanu, senator independent Adev[rul ]n ancheta asta e dincolo de noi, e... ]n fântân[?

Cei doi fo\ti poli`i\ti implica`i ]n traficul cu `ig[ri de contraband[ urmau s[ fie prezenta`i, asear[, ]n fa`a judec[torului, ]n vederea arest[rii preventive. Dup[ ce mar`i, \eful de post din Manoleasa \i-a ]naintat demisia, fiindu-i acceptat[ de c[tre conducerea Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean, miercuri a venit rândul ajutorului s[u s[ cear[ ie\irea din Poli`ie. Cum era de a\teptat, \i cererea acestuia a fost acceptat[, ambii devenind fo\ti poli`i\ti. \eful de post Marius Ciprian Dibu, ]mpreun[ cu adjunctul s[u Sebastian Cimbru, de 25 de ani, au fost prin\i ]n flagrant ]n noaptea de luni spre mar`i, ]n urma unei ac`iuni comune a Direc`iei de Investigare a Infrac`iunilor de Criminalitate Organizat[ \i Terorism, Biroul Teritorial Boto\ani, poli`i\tilor de

Din surse neoficiale, ar fi implica`i \i poli`i\ti de frontier[

frontier[, ofi`erilor Direc`iei Generale de Informa`ii \i Protec`ie Intern[, dar \i a Biroului de Combatere a Crimei Organizate Suceava. Conform declara`iilor anche-

Poli`i\ti comunitari dota`i cu o Dacia din 1996 La cinci ani de la ]nfiin`are, Poli`ia Comunitar[ din Dorohoi a fost ]nzestrat[ cu un autoturism. Ma\ina, o Dacia 1310 fabricat[ ]n 1996, a fost pân[ de curând ]n dotarea Prim[riei \i a fost transferat[ ieri celor patru poli`i\ti comunitari. Constantin Onciu, \eful acestora, spune c[ dotarea este binevenit[, ]n acest fel poli`i\tii putând ajunge mai repede la solicit[rile cet[`enilor. Onciu a precizat c[ ma\ina va fi folosit[ pentru patrulare \i interven`ii. Primarul Dorin Alexandrescu a declarat c[, din nefericire, num[rul poli`i\tilor comunitari este insuficient, cei patru agen`i neputând s[ acopere cu eficien`[ ]ntreg ora\ul. Mai mult, ]n actuala conjunctur[ legislativ[, nici nu se pot face noi angaj[ri. Amintim c[ ]n ultimii ani, ]nainte de apari`ia legii privind interzicerea angaj[rilor ]n sistemul bugetar, au avut loc mai multe concursuri pentru ocuparea câtorva posturi de poli`i\ti comunitari, ]ns[ nu au fost persoane interesate. Situa`ia a fost pus[ la acea dat[ pe seama salariului mic pe care ]l primesc poli`i\tii comunitari. (Dan M[zura\u)

tatorilor, cei doi poli`i\ti f[ceau parte dintr-o grupare infrac`ional[ care era filat[ ]nc[ de la sfâr\itul anului 2009 \i care a introdus ]n `ar[ cantit[`i mari de `ig[ri de contraband[.

Pentru prinderea celor doi, poli`i\tii au fost nevoi`i s[ trag[ mai multe focuri de arm[, fiind ]n cele din urm[ re`inu`i. }ns[ peste câteva ore, ]n momentul ]n care au fost prin\i, nici unul dintre cei doi poli`i\ti nu avea asupra lor `ig[rile de contraband[, procurorul bazându-se \i pe alte probe adunate de-a lungul lunilor de filaj. Treptat, apar \i alte elemente ale cazului, care ]ns[ nu au fost confirmate oficial. Surse neoficiale sus`in c[ ]n acest caz mai sunt implica`i \i câ`iva poli`i\ti de frontier[, ]ns[ nu s-a f[cut public[ aceast[ informa`ie pentru c[ respectivii poli`i\ti de frontier[ au disp[rut de la domiciliu. Dup[ ce, mar`i sear[, ambii poli`i\ti au fost re`inu`i pentru 24 de ore ]n baza unei ordonan`e a procurorului DIICOT, urma ca ieri sear[ s[ fie prezenta`i ]n fa`a unui judec[tor al Tribunalului Boto\ani ]n vederea arest[rii preventive. (D[nu` Rotariu)

Evenimentul de Botosani nr.1612  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you