Page 1

Pagina 2

CMYK

Prim[ria nu renun`[ la creditul de 30 milioane lei EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr.83 (1609) • Luni, 3 mai 2010 • 8 pagini

B[taie pe vântul din Boto\ani Oameni de afaceri români \i str[ini au demarat afaceri ]n domeniul energiei eoliene. Lunca Prutului, Lunca Siretului \i comunele P[ltini\, Suli`a \i Tudora sunt zonele unde se va investi ]n construirea de astfel de parcuri. O singur[ firm[ a cheltuit deja 250.000 de euro. Pagina 5

Radarele Pagina 3 „invizibile” rup \oferii cu amenzi Goan[ de kilometri dup[Pagina medic 6

Chefliii de 1 Mai prin\i b[u`i la volan

Pagina 4


2

3 mai 2010 Carte de-un miliard. Municipalitatea a finan`at cu bani din bugetul local mai multe activit[`i culturale \i sportive care se vor derula pe parcursul acestui an. De altfel, aceste proiecte se aflau \i pe lista finan`[rilor nerambursabile, ]ns[ reprezentan`ii Prim[riei Boto\ani au decis s[ finan`eze separat câteva dintre proiecte cu bani din bugetul local. Printre acestea \i o carte. Despre ce volum este vorba afla`i de pe www.evenimentuldebotosani.ro.

STARTNEWS Editorial

Lustra`ie f[r[ lustra`i Dup[ dou[ decenii de la ini`iere Legea lustra`iei pare a prinde via`[. Doar atât. Cu siguran`[, nu va mai face victime, dac[-i ]ntrebi, nici un politician român nu se simte vizat. }n cazul acesta putem concluziona c[ legea cu pricina e doar o injec`ie la un picior de lemn. Mai e o posibilitate, ca politicianul român s[ fie de-o nesim`ire cras[ \i s[ ]ntoarc[ spatele propriului trecut. Singurul individ care a luat o atitudine ferm[ ]mpotriva Lucian Alecsa acestei legi a fost Ion Iliescu. E ]ndrept[`it s[ aib[ o asemenea reac`ie, colegii din politic[ nici acum, când a atins vârsta senectu`ii, nu-l scap[ din ochi, se pare c[ prin reac`ia domniei sale se confirm[ proverbul: cu ce mân[ dai, cu aia prime\ti. Con`inutul legii e lapidar \i destul de ambiguu, concret, doar cei care au f[cut poli`ie politic[ \i activi\tii comuni\ti, care au fost retribui`i pentru activitatea lor politic[, sunt viza`i. Ce ne facem cu fo\tii securi\ti care ]nc[ mai ocup[ func`ii publice importante? Legea tace. Dac[ individul nu are hot[râre judec[toreasc[ definitiv[, precum c[ ar fi f[cut poli`ie politic[, e curat ca lacrima. Se pare c[ fo\tii nomenclaturi\ti sunt cei viza`i ]n mod special, dar au r[mas pu`in prin structurile statului, ]i po`i num[ra pe degete. Poate c[ doar Dan Voiculescu, Micky |pag[ s[ aib[ ceva frison[ri, dar \i-n cazul lor sunt ceva „supape” de oxigenare, ]n rest, componen`a Parlamentului e... imaculat[. Iar la celelalte nivele ale societ[`ii, pe ici pe colo mai este câte un primar sau câte un prefect. Pân[ când \i Silvian Ionescu, fost ofi`er SIE, actual \ef al G[rzii de Mediu, nu se simte ]n pericol. |i-n cazul lui CNASAS-ul a dat o hot[râre care atest[ c[ n-a f[cut poli`ie politic[. Sunt convins c[ o asemenea lege ar fi avut efect dac[ ar fi ap[rut prin anii ’90, când era ]ncorporat[ ]n Punctul 8 al Proclama`iei de la Timi\oara. Dar de unde, ar fi bulversat ]ntreaga via`[ politic[, s-ar fi d[râmat ]ntreaga piramid[ neobol\evic[, emanat[ \i edificat[ dup[ lovitura de stat din ’89. S[ ne aducem aminte, componen`a FSN-ului era lustrabil[ aproape sut[ la sut[, cu excep`ia câtorva diziden`i, p[c[li`i \i apoi posta`i ]n frunte spre a sp[la imaginea... Frontului. Trist dar adev[rat. |i la Boto\ani sunt pu`ine cazuri, cei mai afecta`i sunt consilierii peremi\ti. De asemenea, se pare c[ \i primarul de la Leorda este purt[tor de virus ro\u. Da, era s[ uit, exist[ la Direc`ia Agricol[ directorul adjunct, Alexandru Dumitra\, a c[rui reflexe comuniste fac victime ]n rândul salaria`ilor, individul e de-o b[d[r[nie „supertare”, se crede pe vreme lui Plo\tinaru.

Calendar cre\tin ortodox 3 L Sf. Mc. Timotei din Egipt \i so`ia sa Mavra; Sf. Mc. Diodor 4 M Sf. Mc. Pelaghia din Tars; Cuv. Ilarion; Cuviosul Valerian

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Boto\[nenii ]ncepeau s[ nu ]\i mai poat[ pl[ti ratele la creditele luate din b[nci. Asta se ]ntâmpla ]n urm[ cu un an, la acea dat[ Evenimentul de Boto\ani aducând ]n aten`ia cititorilor pozi`iile directorilor unor filiale de b[nci. „Volumul creditelor neperformante este ]n continu[ cre\tere din cauza crizei economice. Mul`i boto\[neni au intrat ]n \omaj ]n ultima perioad[ \i din aceast[ cauz[ a avut de suferit \i bugetul lor de familie, care a afectat \i capacitatea de rambursare a creditelor. Sunt b[nci care au ]nregistrat o cot[ alarmant[ a creditelor neperformante, de pân[ la peste 2%. ~ine \i de politica fiec[rei b[nci, de acordarea creditelor indiferent cui \i ]n ce condi`ii, \i care a dus la situa`ia asta. Exist[ riscul ca ]ntr-o lun[ sau dou[ la unele b[nci s[ se ajung[ la un nivel de peste 3,5% a creditelor neperformante, tocmai din cauza modului ]n care s-au acordat creditele”, preciza ]n urm[ cu un an directorul unei b[nci din Boto\ani. Atunci, mul`i boto\[neni erau ]ngrijora`i de majorarea de dobând[ la care s-a ad[ugat \i cre\terea euro ]n raport 4,1276 lei

3,0973 lei

cu leul, ceea ce pe mul`i boto\[neni i-a dus aproape la dublarea ratei pe care trebuiau s[ o achite la banc[. }n luna martie 2009, potrivit datelor B[ncii Na`ionale a României, boto\[nenii aveau credite ]n lei ]n valoare de 1.050 milioane de lei, dintre care 20.5 milioane de lei reprezentau restan`e, ]n cre\tere alarmant[ fa`[ de nivelul lunii octombrie 2008. Trecerea unui an nu a schimbat ]n bine situa`ia datornicilor la b[nci. Mai mult, valoarea restan`elor a crescut vertiginos, ]ns[ \i legisla`ia d[ semne c[ s-ar apropia mai mult de interesele celor ce s-au ]mprumutat de la b[nci. }n curând urmeaz[ s[ intre ]n vigoare o lege care ap[r[ \i interesele clien`ilor b[ncilor, care s-au v[zut ]n ultimul an prin\i ]ntr-un sistem abuziv de m[rire a ratelor practicat de unele b[nci. Ziua: 260C

Noaptea: 120C

Prim[ria nu renun`[ la creditul de 30 milioane lei Executivul Prim[riei a cerut din nou votul consilierilor locali pentru contractarea unui credit bancar ]n valoare de 30.000.000 lei, dup[ ce au renun`at la CEC Bank din cauza condi`iilor rigide impuse de aceast[ banc[. Reprezentan`ii municipalit[`ii precizeaz[ ]n raportul de specialitate c[ acest contract a fost ]n imposibilitatea de a fi ]ncheiat din cauza impunerii de c[tre CEC Bank a unor garan`ii suplimentare din partea autorit[`ii contractante fa`[ de cele men`ionate ]n documenta`ia de atribuire a creditului.

O nou[ licita`ie pentru credit Anun`ul de anulare a procedurii a fost publicat ]n SEAP \i urmeaz[ ca municipalitatea s[ organizeze o nou[ licita`ie ]n vederea contract[rii creditului de la o alt[ banc[. }mprumutul este necesar pentru a contribui cu cot[ parte la proiectele cu finan`are european[. Pe lista investi`iilor ce urmeaz[ a fi finan`ate din credit bancar figureaz[ 12 obiective, printre care reabilitarea Centrului Istoric, realizarea locuin`elor sociale Ci\mea III, implementarea energiilor neconven`ionale pentru alimentarea cu c[ldur[ la |coala 9 \i C[minul Indagro, modernizarea unor pietonale, reabilitarea de spa`ii verzi, modernizarea str[zii Nicolae Iorga, a parcului Corni\a \i multe altele. (L.Lupa\cu)

„Potrivit Documenta`iei de Atribuire, garantarea ]mprumutului se face numai cu venituri proprii ale bugetului local, cu men`iunea expres[ c[ nu se acord[ garan`ii imobiliare ori ]n ultim[ form[ a proiectului de contract se dore\te o garan`ie suplimentar[ ce const[ ]ntr-un drept de gaj general asupra ]ntregului patrimoniu al Municipiului Boto\ani. De asemenea, la punctul 6.2. din proiectul de contract se dore\te renun`area la «beneficiul de discu`iune», institu`ie specific[ garan`iilor \i execut[rii crean`elor garantate cu bunuri imobile... iar la un alt punct se introduc costuri suplimentare fa`[ de cele ofertate prin aplicarea comisionului de ree\alonare \i rescadentare, asupra altei baze de calcul decât ratele de credit ree\alonate sau rescadentate (dobânzi, comisioane, etc)”, din raportul proiectului hot[rârii de Consiliu Local

Publicitate

STIMA~I CET{~ENI, Societatea comercial[ URBAN SERV SA se ocup[ cu salubrizarea municipiului ]n baza contractelor ]ncheiate direct cu dumneavoastr[, cu institu`ii \i agen`i economici, precum \i cu PRIM{RIA Boto\ani. Tot ce facem este pentru ca dumneavoastr[ s[ tr[i`i ]ntr-un ora\ curat, cu adev[rat european. V[ asigur[m de maxim[ seriozitate \i cele mai bune inten`ii ]n activitatea pe care o desf[\ur[m, dorind sincer ca rela`iile noastre cu dumneavoastr[, precum \i cu ceilal`i beneficiari, s[ se bazeze pe respectul reciproc \i pe dorin`a comun[ de a exista echitate între ce se d[ \i ce se cere, pentru a exista echilibru ]ntre cantitatea, calitatea serviciului \i pre`ul pl[tit. Numai ]mpreun[ vom putea realiza ce ne dorim ]n privin`a cur[`eniei, a salubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectarea selectiv[ a de\eurilor din sticl[, plastic, hârtie \i biodegradabile, conform directivelor europene. Aceste containere exist[ la asocia`iile de proprietari. Folosi`i-le! Pentru ce a`i f[cut pân[ acum ]n acest sens \i pentru ce speram s[ face`i ]n viitor, „URBAN SERV” V{ MUL~UME|TE!


3

3 mai 2010 Ziua Muncii PSD-ist[, f[r[ mici, f[r[ proteste. Pesedi\tii boto\[neni au considerat ]n acest an ziua de 1 Mai ca un protest c[tre actualii guvernan`i. Nu au organizat manifesta`ii de strad[, a\a cum li s-a trasat sarcin[ de la conducerea central[, ]ns[ nici nu au mai f[cut petrecere cu mici \i bere. Ce au f[cut ei de Ziua Muncii afla`i de pe www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS

Fraudele cu handicap, c[utate \i la Direc`ia Copilului Aproape 20 de angaja`i din Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani de`in certificat de handicap. Scandalul permiselor de conducere pentru orbi a f[cut autorit[`ile s[ duc[ mai departe ancheta, ]n ]ncercarea de a-i depista pe cei care au ob`inut certificat pentru grad de handicap ]n mod fraudulos. Astfel, la ]nceputul s[pt[mânii trecute, conducerea DGASPC a solicitat o eviden`[ a angaja`ilor din cadrul institu`iei care au documente care ]i ]ncadreaz[ ]n rândul persoanelor cu dizabilit[`i, cu scopul de a identifica eventuale fraude. Pân[ la ora actual[, niciuna din aceste persoane nu \i-a depus certificatul pentru grad de handicap, ceea ce ]l determin[ pe directorul DGASPC s[ afirme c[ acest document este ob`inut pe drept. Potrivit lui Liviu R-

Minori c[uta`i la munc[ Agen`ii economici boto\[neni nu se folosesc de minori ]n activit[`ile pe care le desf[\oar[. Asta rezult[ din campania privind eliminarea muncii copilului, efectuat[ de Inspectoratul Teritorial de Munc[ (ITM). }n cadrul ac`iunilor din primul trimestru, din 325 agen`i economici verifica`i, care aveau peste 5.800 de salaria`i, nu au fost identifica`i la lucru minori. „Preciz[m c[ nu au fost ]ntâlnite cazuri ]n care munca prestat[ de c[tre minori s[ fie susceptibil[ de a d[una s[n[t[`ii, securit[`ii sau moralit[`ii acestora, ]n sensul prevederilor art. 3 din Conven`ia 182 din 17 iunie 1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor \i ac`iunea imediat[ ]n vederea elimin[rii lor”, a declarat Roxana Gavril, responsabil rela`ii mass-media ]n cadrul ITM. (P.R.)

Elevi „experimenta`i” \i „avansa`i” ]n tainele calculatorului

[d[\anu, directorul DGASPC, ]n propor`ie de 90% angaja`ii respectivi au handicap grad III (mediu) \i 10% au grad handicap II (accentuat).

„Pân[ acum nici un angajat nu a venit s[ ]\i predea certificatul, ceea ce ]nseamn[ c[ aceste certificate sunt reale”, Liviu R[d[\anu, director executiv DGASPC

Chema`i la reevaluare

Cristian Roman, s-a constatat c[ aproape 500 de boto\[neni au certificat pentru grad de handicap ce le atest[ afec`iuni medicale incompatibile cu calitatea de a conduce un autovehicul, de`inând concomitent certificat de handicap \i permis de conducere. (Monica Aionesei)

}n urm[toarele trei-patru luni vor fi reevaluate toate cele 11.889 de certificate pentru grad de handicap de la nivelul jude`ului. Asta dup[ ce, ]n urma verific[rilor ordonate de c[tre prefectul

Radarele „invizibile” rup \oferii cu amenzi De aproximativ o lun[, de când poli`i\tii boto\[neni au cele zece Logan-uri dotate cu noul tip de radar, peste 1.000 de boto\[neni s-au ales cu amenzi ustur[toare, câtorva zeci fiindu-le ridicat chiar \i permisul dup[ ce au dep[\it cu mult limita legal[ de vitez[.

multe accidente, cum ar fi Hudum – Baisa – Vl[deni sau Cervice\ti – Leorda – Z[ice\ti. Rezultatele prezen`ei acestora ]n trafic nu a ]ntârziat s[ apar[. Noul tip de radar montat pe ma\inile poli`i\tilor este „de temut” pentru \oferi pentru c[ nu poate fi detectat de aparatura comercializat[ ]n prezent decât prea târziu, când deja viteza de rulare a fost stocat[. Tehnologia permite `inerea camerelor ]n de \oferi sunt Pe lâng[ cele stand-by, patru radare mosanc`iona`i zilnic, f[cându-le del vechi, poli`i\„invizibile” ]n medie, de tii din ]ntreg judep e n t r u `ul au primit noile noile radare. detectoarele Logan-uri, acestea radar. fiind folosite atât penCamera video tru monitorizarea func`ioneaz[ permatraficului cât \i pentru nent, f[r[ a emite unda patrulare. Cum era de a\teptat, noile ma\ini au fost utilizate ]n radio. De asemenea, noile radaspecial pe tronsoanele de drum re sunt dotate cu infraro\u \i unde erau ]nregistrate cele mai GPS. (D[nu` Rotariu)

30

„Scopul aparaturii este de a determina conduc[torul auto s[ respecte regimul legal de vitez[. Dup[ cum bine \ti`i viteza neadaptat[ la condi`iile de drum este unul din factorii cei mai frecven`i care favorizeaz[ producerea evenimentelor rutiere. Sper[m ca ]n timp, avantajul , cel mai mare al acestor radare s[ fie o sc[dere drastic[ a num[rului de accidente”, comisar \ef Dumitru Zm[u, \eful Serviciului Poli`iei Rutiere

Rezultate bune pentru liceenii boto\[neni de clasa a XII-a care au sus`inut evaluarea competen`elor digitale la bacalaureat. Din cei 3.028 de candida`i evalua`i, 1.333 au ob`inut calificativul „experimentat”, iar al`i 1.153 liceeni au fost declara`i „avansa`i”. Doar 590 dintre liceeni au ie\it din s[lile de examen cu calificativul „nivel mediu” al cuno\tin`elor de operare \i utilizare a calculatorului, iar 133 au ob`inut numai calificativul de „]ncep[tor”. Prezentarea \i sus`inerea acestei evalu[ri sunt obligatorii pentru a promova bacalaureatul. }n perioada 31 mai - 4 iunie, bacalaureatul va continua cu proba de evaluare a competen`elor lingvistice ]ntr-o limb[ modern[. (P.R.)

Travers[ri de strad[ terminate la spital O femeie de 67 de ani \i o feti`[ de opt ani au ajuns la spital, la sfâr\itul s[pt[mânii trecute, dup[ ce au fost r[nite ]n accidente de circula`ie. Vineri sear[, ]n timp ce conducea un Opel ]n afara localit[`ii, \tefan Cristian A., de 33 ani, din Ia\i, a lovit-o pe Maria P., de 67 ani, din Criste\ti, care se angajase ]n traversarea drumului f[r[ s[ se asigure. Femeia a fost r[nit[ u\or, fiind transportat[ de o ambulan`[ la Spitalul Jude`ean. A doua zi, o feti`[ a ajuns la spital ]ntr-un accident petrecut ]n condi`ii asem[n[toare. Daniel C., de 32 de ani, din Fl[mânzi, ]n timp ce conducea un Ford pe DC 46, ]n afara ora\ului, a accidentat-o pe C.O.F, din satul Poiana, comuna Deleni, jude`ul Ia\i. Feti`a, jucându-se pe marginea drumului comunal, a ie\it brusc ]n carosabil, f[r[ s[ se asigure. }n urma accidentului a fost transportat[ cu o ambulan`[ la Spitalul de Pediatrie Boto\ani, fiind internat[ pentru ]ngrijiri medicale. (D.R.)


CMYK

4

3 mai 2010

TOPNEWS Chefliii de 1 Mai prin\i b[u`i la volan

Infrac`iunile stradale se r[resc, cresc cele de mare violen`[ Num[rul infrac`iunilor comise ]n jude`, atât cele stradale, cât \i cele grave, este ]ntr-o sc[dere vertiginoas[, conform datelor Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean.

Doi tineri din Boto\ani vor r[mâne pietoni o bun[ bucat[ de vreme de acum ]ncolo \i se vor alege cu dosare penale, dup[ ce au chefuit de 1 Mai, iar apoi au fost prin\i de poli`i\ti la volanul ma\inilor. Sâmb[t[, poli`i\tii boto\[neni l-au depistat ]n trafic, pe strada I.C. Br[tianu din municipiu, pe Vlad Cordin I., ]n vârst[ de 22 de ani, la volanul unui autoturism marca Ford. Pentru c[ \oferul emana halen[ alcoolic[, acesta a fost testat cu etilotestul, rezultatul indicând o concentra`ie de 0,44 mg/l alcool pur ]n aerul expirat. De asemenea, ]n noaptea de sâmb[t[ spre duminic[, ]n jurul orei 03.00, a fost depistat ]n trafic, pe Calea Na`ional[ din municipiul Boto\ani, Florin G., ]n vârst[ de 22 de ani, conducând un autoturism marca Opel. Când \oferul a fost testat cu etilotestul, i s-a stabilit o concentra`ie de 1,07 mg/l alcool pur ]n aerul expirat. (D.R.)

„Cei doi conduc[tori auto sunt cerceta`i sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de c[tre o persoan[ având o ]mbiba`ie alcoolic[ peste limita legal[”, inspector principal Daniela Darea, purt[tor de cuvânt Inspectoratul de Poli`ie Jude`ean

Câmpanu, vicepre\edinte la UNPR. Senatorul boto\[nean Liviu Câmpanu a devenit vicepre\edinte pe `ar[ al Uniunii Na`ionale pentru Progresul României. Primul Consiliu Na`ional al noii forma`iuni a avut loc s]mb[t[ la Bucure\ti \i a avut 430 de delega`i. UNPR \i-a ales conducerea, pre\edintele forma`iunii fiind fostul ministru al Muncii, Marian Sârbu.

efectivele unit[`ii noastre pe linia Programului comun de ac`iune „Siguran`a”, ]n cadrul c[ruia au fost constituite echipe mixte poli`ie-jandarmi, poli`ie-poli`ie de frontier[, fiind constatate 85 de infrac`iuni, din care 44 ]n flagrant”, se arat[ ]n bilan`ul poli`i\tilor.

}n primul trimestru al acestui an Mai pu`ine infrac`iuni poli`i\ti sus`in c[ ]n toate tipurile de infrac`iuni mici, mai multe sc[derile sunt noagresiuni grave tabile. La infrac`iuni stradale Din cele 25 infracsunt consem`iuni de mare viode infrac`iuni de mare nate 81, fa`[ len`[, 12 au fost de 151 ]n comise ]n mediul violen`[ (omor, tentativ[ de perioada siurban \i 13 ]n cel omor, v[t[m[ri corporale milar[ a arural, trei fiind grave, lovituri cauzatoare de nului 2009, intra-familiale. moarte, ultraj \i viol) s-au realizânduPrincipalele cauze se o sc[decare au generat ]nregistrat ]n primul trimesre de 46%. comiterea unor tru, fa`[ de 22 ]n perioaDe asemeastfel de fapte au da similar[ a anului nea, s-a ]nrefost conflictele spongistrat \i o dimiprecedent. tane sau preexistente, nuare a furturilor r[zbunarea, consumul stradale constatate, de exagerat de alcool \i lipsa la 128 la 62, a furturilor de mijloacelor de subzisten`[. }n priautoturisme de la 17 la 6, iar la fur- vin`a acestor infrac`iuni, prin comparturile din auto de la 47 la 23. „Merit[ timentul de prevenire al infrac`ionasubliniat ]n acest sens efortul depus de lit[`i, reprezentan`ii Inspectoratului de

25

Poli`ie Jude`ean Boto\ani au luat leg[tura cu autorit[`ile locale pentru a se g[si solu`ii ]n special ]n comunit[`ile cu o situa`ie socio-economic[ precar[, pentru prevenirea acestui tip de infrac`iuni. Pe de alt[ parte, ]n primul trimestru al acestui an s-a ]nregistrat o sc[dere de la 293 infrac`iuni la 225 la infrac`iunile cu violen`[. (D[nu` Rotariu) „}n cadrul amplei activit[`i «Siguran`a», desf[\urate ]n sistem integrat, au fost prin\i 42 infractori, din care cinci au fost re`inu`i sau aresta`i preventiv, \i aplicate 2.882 sanc`iuni contraven`ionale, ]n valoare de 614.544 lei”, raport IPJ


CMYK

5

3 mai 2010 Apa Grup vâneaz[ 100 de milioane de euro. 7.800 de bran\amente noi la re`eaua de ap[ se vor face ]n jude`ul Boto\ani, asta dac[ se reu\e\te accesarea a circa 100 de milioane de euro, reprezentând bani pu\i la dispozi`ie de UE. Consiliul Jude`ean \i SC Apa Grup SA ]\i propun ob`inerea acestei sume colosale pentru a extinde \i moderniza re`elele de ap[ \i canal pe teritoriul jude`ului. Mai multe despre ]ndr[zne`ul program pe www.evenimentuldebotosani.ro.

ESEN~IAL

B[taie pe vântul din Boto\ani Oameni de afaceri români \i str[ini au demarat afaceri ]n domeniu energiei eoliene. Lunca Prutului, Lunca Siretului \i comunele P[ltini\, Suli`a \i Tudora sunt zonele unde se va investi ]n construirea de astfel de parcuri. Jude`ul a devenit atractiv pentru firmele str[ine care investesc ]n producerea de energie eolian[. Mai multe societ[`i din Fran`a, Spania, Portugalia \i Olanda sunt interesate s[ dezvolte astfel de afaceri ]n localit[`i precum Suli`a, P[ltini\, Tudora, Cânde\ti, R[d[u`i Prut, Mitoc sau |tef[ne\ti. }n primul rând, aceste prim[rii vor ]ncasa mai mul`i bani la bugetul local, iar ]n al doilea rând se vor amenaja câteva drumuri comunele care vor avea leg[tur[ cu parcurile eoliene.

Un prim proiect, demarat cu doi ani ]n urm[ Una din investi`iile impor- b[ncile nu sunt amabile cu tante va fi realizat[ de Elsaco, orice tip de proiect”, a decla]n parteneriat cu o firm[ fran- rat Valeriu Iftime, pre\edincez[. Demararea proiectului a tele grupului „Elsaco”. ]nceput ]n urm[ cu aproape doi ani, când s-au f[cut 29 centrale primele studii \i s-au ]nceput eoliene ]n proiect m[sur[torile pentru a se g[si loca`iile cele mai bune. „E la Suli`a greu de dat un termen când O alt[ investi`ie important[, vom ]ncepe s[ producem, dar eu sper ca la sfâr\itul acestui de circa 100 de milioane de an s[ avem primele turbine euro, se va realiza ]n comuna Suli`a. Este vorba de o firm[ puse ]n func`iune. Totul din Portugalia, care va depinde de parteneface investi`iile \i rii pe care ]i vom care va amenaja avea pentru a 29 de centrale ne dezvolta \i eoliene. „Ei au de banii pe cerut un aviz care trebuie de construc`ie s[-i atrade la noi, pe gem. O incare l-am dat, de euro a investit pân[ vesti`ie ]ntrdar prea multe acum ]n energie neconun parc de nu pot spune. ven`ional[ numai câ`iva zeci Din câte \tiu, grupul „Elsaco”. de megawa`i lucr[rile ar presupune câtrebui s[ ]nceap[ teva zeci sau sute ]n luna august, iar ]n de milioane de euro. prim[vara anului viitor La momentul acesta noi nu aceste eoliene ar trebui s[ avem banii \i, ]n plus, nici

250.000

„La nivelul jude`ului Boto\ani sunt ]n total \apte proiecte ]n ceea ce prive\te energia eolian[. Se fac studii, se fac m[sur[tori. }n ceea ce prive\te valoarea investi`iilor nu o cunoa\tem, pentru c[ este vorba doar de proiecte realizate de firme private”, Sorin Grindei, director Agen`ia pentru Protec`ia Mediului

produc[ energie. Este o investi`ie important[ pentru noi, mai ales c[ un procent de 3% din valoarea energiei livrate va ajunge ]n bugetul local. De asemenea, vor fi circa cinci kilometri de drum asfaltat de aceast[ firm[”, a spus Costinel Ciubotaru, primarul comunei Suli`a.

Megainvesti`ie \i la P[ltini\ Cea mai mare investi`ie ]n energia eolian[ se pare c[ se va realiza ]n comuna P[ltini\, numai c[ \efii Prim[riei de aici `in ]n mare secret acest proiect. „Am semnat un con-

Italienii ne-au l[sat cu ochii ]n... vânt Primii care \i-au ar[tat interesul pentru vântul din Boto\ani au fost italienii de la Gruppo Energia&Servizi. }n august 2006 ei au prezentat \efilor Prefecturii Boto\ani \i mai multor primari din jude` o ofert[ de afaceri de domeniul SF-ului. Ar fi fost vorba de investi`ii totale care ar fi dep[\it sumele atrase de jude` ]ntr-un deceniu. Italienii \i-au anun`at inten`ia de a investi ]n Boto\ani \i ]n Suceava circa 750 de milioane de euro ]n instala`ii de producere a energiei eoliene. Franco Trivigno, reprezentant al firmei, spunea la acea dat[ c[ s-au monitorizat prin satelit frecven`a, durata \i intensitatea vântului \i s-a ajuns la concluzia c[ 16 localit[`i din jude`, printre care Dorohoi, Darabani, S[veni, |tef[ne\ti, Tru\e\ti, R[d[u`i Prut, Santa Mare \i Vârfu Câmpului, ar ]ndeplini condi`iile naturale necesare viabilit[`ii unui asemenea sistem. Franco Trivigno a promis c[, anual, contravaloarea a 1% din energia facturat[ ]n fiecare localitate, adic[ circa 250.000 de euro dup[ spusele sale, va fi cedat[ prim[riilor. „Zona are mari posibilit[`i de dezvoltare a acestui tip

tract cu firma care va face investi`ia \i nu pot da nici un fel de informa`ii. Deocamdat[ nu au ]nceput lucr[rile, dar mai multe despre acest proiect voi putea spune ]n luna septembrie”, a afirmat Costel Romanescu, primarul comunei P[ltini\. (R[zvan Sauciuc)

de producere a energiei. Ar fi un beneficiu atât pentru societatea noastr[, cât \i pentru ora\e \i comune”, declara atunci Franco Trivigno, ad[ugând c[ firma va crea drumuri c[tre parcurile eoliene, dac[ acestea ]nc[ nu exist[ acolo, \i c[ va folosi doar for`[ de munc[ local[. De\i pentru localit[`ile ]n cauz[ ar fi constituit o afacere extraordinar[, nici pân[ ]n ziua de ast[zi nu s-a inaugurat vreun parc eolian.


6

3 mai 2010 Lyceum 2010 \i-a stabilit câ\tig[torii. Sâmb[t[, ]n cadrul Galei laurea`ilor au fost desemna`i câ\tig[torii celei de-a IV-a edi`ii a Festivalului de Teatru „Lyceum”. Cu mici sincope, Gala laurea`ilor a fost un succes, fiind acordate marele trofeu, premiile I, II \i III plus alte premii speciale. Unde au mers premiile afla`i de pe www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS Goan[ de kilometri dup[ medic Medicii de familie ocolesc localit[`ile izolate din jude`. Sute de s[teni din mai multe comune sunt nevoi`i s[ str[bat[ kilometri ]ntregi pentru a merge la o consulta`ie sau pentru o re`et[ gratuit[. |i asta pentru c[ au ne\ansa de a locui ]n zone izolate, unde medicii nu au ajuns niciodat[. De\i au fost scoase posturile la concurs, medicii de familie nu sau ]ngr[m[dit s[ profeseze ]n cabinetele satelor izolate, a\a c[ locuitorii acestora au fost nevoi`i s[ se ]nscrie la cele ale medicilor de familie din localit[`ile ]nvecinate. }n jude` activeaz[ 160 de medici de familie. Exist[ localit[`i bine acoperite din punct de vedere al medicinii primare, iar acestea sunt situate ]n apropierea municipiului Boto\ani,

experien`[ profesional[ ]n ma unui num[r maxim de cedomeniu”, a mai spus |erban. t[`eni pe lista unui medic de faAutorit[`ile sanitare locale s- milie, ]ns[ s-a constatat ]n urma au ]ntrunit, ]n urma cu analizei c[ nu putem dou[ s[pt[mâni, penmerge la list[ maxim[ tru a g[si solu`ii ]n de 2.200, din varii situa`ia localit[`imotive, ]n primul lor izolate care rând plecarea nu au medic de cet[`enilor la familie. „Nemunc[ ]n str[medici de familie am ]ntâlnit ]n in[tate”, a sunt necesari la Bocadrul unei spus Gheorto\ani pentru a comisii paritaghe Apetroare, la care au ie, directorul acoperi deficitul participat repremedical al din jude`. zentan`i ai mediDSP. Reprezencilor de familie, ai tan`ii DSP spun c[ Casei Jude`ene de pe viitor se are ]n Asigur[ri de S[n[tate \i ai vedere limitarea num[rului Direc`iei de S[n[tate Public[, de pacien`i ]n favoarea unor unde s-a discutat despre medi- servicii medicale de calitate. cina de familie. S-a pus proble- (L.Lupascu)

15

unde ]\i desf[\oar[ activitatea \i câte doi medici la peste 3.700 de locuitori. Exist[ ]ns[, spun reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[, \i zone deficitare din acest punct de vedere. }n C[lug[reni, Ad[\eni, dar \i ]n unele sate din Ungureni \i Havârna, exist[ un singur medic la peste

4.000 de locuitori. Practic, acolo nu exist[ medic de familie. Media de vârst[ a medicilor de familie din jude` este de peste 45 de ani \i asta pentru c[ ]n ultimii ani pu`ini tineri au intrat ]n sistem. „Medicii tineri vin cu entuziasm \i cu experien`[ proasp[t[, ]ns[ cu mai pu`in[

„Sunt comune care nu sunt ocupate cu medici. Acestea sunt ]n zone izolate, unde nu merge nimeni. De regul[, medicii vor ]n buricul târgului. Oricum, nici aceste posturi nu vor putea fi ocupate decât ]n toamn[”, Paul |erban, pre\edintele Asocia`iei Medicilor de Familie din Boto\ani

|edin`e publice pentru posturi ]n ]nv[`[mânt Azi ]ncep \edin`ele publice pentru cadrele didactice ce intr[ ]n restrângere de activitate sau solicit[ pretransferul. Acestea se vor desf[\ura pân[ miercuri, ]n Aula Colegiului Na`ional „A.T. Laurian”.

Peste 600 de posturi ]n sistemul educa`ional sunt vacante pentru cadrele didactice care intr[ ]n sesiunea de pretransfer dar \i pentru cele care trebuie s[\i rezolve situa`ia ]n urma restrângerilor de activitate. Lista posturilor a fost definitivat[ ]n cadrul Consiliului de Adminis-

tra`ie al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J). Cele mai multe posturi scoase pentru ocupare ]n \edin`ele publice sunt pentru educatori - 133 de posturi, ]nv[`[tori - 70 de posturi, limba francez[ - 49, limba român[ - 44 de posturi, matematic[ – 35 posturi. }n cadrul acestor \edin`e se

va ]ncerca \i rezolvarea situa`iei unui num[r mai mare de psihopedagogi \colari, care anul trecut au fost nemul`umi`i de posturile scoase la concurs. Sunt vacante 14 posturi pentru profesori ]n centre, opt pentru institutorii

de sprijin, \apte pentru psihopedagogie special[. Din anul \colar viitor 139 de posturi intr[ ]n restrângeri, 74 fiind restrângeri totale iar 65 restrângeri par`iale. (Petronela Rotariu)

„Prioritate la \edin`ele publice vor avea cadrele didactice afectate de restrângeri de activitate. Acestea au la dispozi`ie 669 de posturi. Dup[ rezolvarea acestor situa`ii se trece la rezolvarea celor de pretransfer”, Daniel Cojocariu, inspector \colar resurse umane


3 mai 2010 Bul[ \i neam`ul R[zboi cu nem`ii. Bul[ se ascunde ]ntr-o f^nt^n[, iar un neam` ]l descoper[. Neam`ul strig[ ]n f^nt^n[, iar Bul[ face pe ecoul.

7 - E cineva acolo? - E cineva acolo? - Mai bine m[ duc ]n p[durice... - Mai bine m[ duc ]n p[durice... - Mai bine arunc o grenad[... - Mai bine te duci ]n p[durice!

CALEIDOSCOP AGENDA IMOBILIAR|

Horoscop E Berbec

I Leu

M S\get\tor

Puterea creativ[ de care dispune`i v[ ]ndeamn[ s[ ]ncepe`i o activitate nou[. Ave`i toate \ansele de reu\it[ pe plan intelectual \i sentimental. Nu neglija`i odihna!

Se pare c[ nu ave`i nici un moment de relaxare, dar imagina`ia \i ingeniozitatea v[ ajut[ s[ duce`i totul la bun sfâr\it. Ast[zi pute`i avea mari realiz[ri pe plan financiar.

}n prima parte a zilei sunte`i cam vis[tor \i ave`i tendin`a s[ neglija`i problemele importante pe care le ave`i de rezolvat.

J Fecioar\

Talentul dumneavoastr[ creativ este apreciat ]n societate. Ar fi bine s[ ]l folosi`i pentru rezolvarea problemelor profesionale \i ]n afaceri.

F Taur }n prima parte a zilei, sunte`i mai sensibil decât de obicei, iar rela`iile cu anturajul ar putea fi u\or tensionate.

G Gemeni

Ave`i \anse de reu\it[ ]n tot ce face`i azi. Este un moment excelent pentru a sus`ine examene, lucr[ri artistice \i proiecte.

N Capricorn

O V\rs\tor

}n via`a dumneavoastr[ au loc schimb[ri importante, care v[ ofer[ multe satisfac`ii. Activitatea intelectual[ intens[ \i puterea creativ[ de care dispune`i contribuie la succesul dumneavoastr[ pe plan social.

Sunte`i hot[rât s[ ]ncepe`i o afacere, dar nu prea v[ ajung banii. Dac[ reu\i`i s[ v[ pune`i la lucru imagina`ia \i inventivitatea, pute`i face rost de suma necesar[.

Nu sunte`i prea comunicativ \i ar fi bine s[ amâna`i ]ntâlnirile de afaceri. De asemenea, v[ sf[tuim s[ amâna`i deciziile importante ]n domeniul financiar.

H Rac

L Scorpion

P Pe[ti

}ncepe`i ziua plin de optimism \i cu o imagina`ie debordant[. Ave`i toate \ansele s[ v[ face`i remarcat prin talentul artistic. Nu neglija`i rela`iile cu persoan[ iubit[!

K Balan]\

Zi favorabil[ pentru planuri de viitor \i pentru demararea unor noi activit[`i ]n domeniul social. Nu v[ pripi`i ]n luarea deciziilor importante!

AGENDA PREST|RI SERVICII

Pute`i s[ v[ face`i planuri de viitor. Ideile dumneavoastr[ sunt apreciate atât de partenerul de via`[, cât \i de partenerii de afaceri.

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate vineri, ]ntre orele 9.00-13.00. v^nz[ri apartamente pierderi * V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Rela`ii la telefon: 0331.100.162. (26) * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 2 camere, str. }mp[rat Traian, parter, recent renovat. „Pre` 22.000 Euro negociabil. Telefon: 0751602298. (1791-2) * Vând apartament 4 camere, 2 b[i, et.2, CT, termopan, c[r[mid[, 80 mp, str. b-dul G. Enescu. Telefon: 0745405877. (1841-3)

v^nz[ri case/terenuri * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând cas[ c[r[mid[ cu etaj, 1.600 mp teren, vie, situat ]n centrul com. B[lu\eni, Boto\ani. Telefon: 0744.185.762. (1811-12) * Vând cas[ cartier Tulbureni 90 mp cu teren 1400 mp, toate utilit[`ile, deosebit amenajat, 53.000 E negociabil. Telefon: 0742.602.781. (1820-2)

* Pierdut certificat constatator nr. 25363/28.11.2007 al SC D.A.L.B. IMPORT- EXPORT SRL Boto\ani. ]l declar nul. (1)

anun` public * SC BISCOP SRL Dorohoi, anun`[ publicul interesat asupra parcurgerii etapei de ]ncadrare \i a Deciziei de Notificare, f[r[ acord de mediu, a proiectului de investi`ie: „SPA~IU ALIMENTA~IE PUBLIC{, CLUB, SAL{ FESTIVIT{~I”, amplasat ]n localitatea |endriceni, com. |endriceni, jud. Boto\ani. Informa`iile privind poten`ialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Boto\ani, b-dul Mihai Eminescu nr. 44, mun. Boto\ani, ]n zilele de luni-

prest[ri servicii * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (26)

decese

AGENDA TRANSPORTATORILOR

! Colegii sunt al[turi de AILINC{I ALINA \i ]mp[rt[\esc imensa durere pricinuit[ de decesul nea\teptat al tat[lui d-l BAS |TEFAN. Dumnezeu s[-l ierte \i s[-l odihneasc[ ]n pace!

Luni, 3 mai 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.00 Reporter Tele’M (r) 11.00 - 11.30 Interviul s[pt[m^nii (r) 11.30 - 12.30 Drept la ~int[ (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani

]nchirieri * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou - 15mp, etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745. (26)

Observa`iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Boto\ani, ]n termen de 10 zile lucr[toare de la publicare. (1842-1)

16.30 -17.00 Teleshopping 17.10 - 18.00 Top Sport (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

3 mai 2010

ULTIMA OR{

Bronz pentru boxerul Brian Avasilc[i. Accidentat la cotul mâinii stângi, boto\[neanul Brian Avasilc[i nu a reu\it s[ fac[ fa`[ ]n semifinala Campionatului Na`ional de box de la Tg. Mure\, fiind ]nvins de un sportiv de la Steaua Bucure\ti. Am[nunte despre ceea ce i s-a ]nt]mplat juc[torului la „na`ionale” pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Text generos, spectacol... obez Handicap u\or

Aproximativ 80% dintre cei peste 100 de participan`i la sondajul online din week-end cred c[ la Boto\ani certificatele pentru persoane cu handicap se ob`in cu prea mare larghe`e.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro

Disciplineaz[ \oferii noile radare? Vorb[-n v^nt

Ziua de 1 Mai este a lucr[torilor. Din nefericire, ]n România sindicatele au ]ncercat acum doi ani s[ preia ziua pentru a s[rb[tori, nu a manifesta... Nu \tiam dac[ s[ s[rb[torim, dar cum s[ s[rb[torim, toat[ lumea tr[ie\te prost. S[ fi f[cut manifesta`ii de amploare, \i mai ales ]n fa`a Guvernului, dar de dou[ luni sunt manifesta`ii ]n fiecare s[pt[mân[ \i nu se ]ntâmpl[ nimic |tefan ~arc[, lider CNSRL Fr[`ia Boto\ani

Fiecare lupt[ cu un om pe m[sur[.

„Natur[ moart[ cu nepot obez”, scris[ de Ion Sapdaru, a fost ]nc[rcat[ de laude \i, pe bun[ dreptate, ]n 2008 a fost desemnat[ de juriul UNITER drept cea mai bun[ pies[ româneasc[ a anului. Spectacolul la care am asistat vineri sear[ cu Teatrul „ Vasile Alecsandri” din Ia\i a fost ]ns[ un semie\ec. Se pare c[ nu-i tocmai indicat ca un regizor s[-\i pun[ ]n scen[ propria lui crea`ie, probabil c[ se ciocnesc orgoliile generând tot felul de scântei interpretative. Spectacolul n-a avut dinamism, a fost unul tras de p[r, t[r[g[nat, obez \i plin de celulit[. Singurul actor care a stors personajul de toate nuan`ele a fost Volina\i Costin, care l-a interpretat pe Pompiliu, zis Grasu’-Contrabasu’, greul

piesei. }n rest, o ap[ \i-un p[mânt, cele trei surori au „spus” aceea\i partitur[, din prima pân[-n ultima clip[.

Prostituat[ pe lâng[ meserie }n partea a doua parc[ au intrat ceva mai bine ]n rolul... fantomelor, iar Mirela, adic[ prostituata, a fost lipsit[ total de naturale`e, a fost pe lâng[... meserie, numai vamp[ n-a p[rut, pân[ \i scenele de exhibi`ionism au fost lipsite de nerv. O not[ pozitiv[ merit[ Alina Dinc[ Pu\ca\u pentru costume. Poate c[ lecturând piesa nu-`i dai seama cu adev[rat de profilul fiec[rui personaj, abia aruncat ]n scen[ ]i prinzi toate fe`ele. De exemplu, monologul lui Pompilic[ e plin de „bur`i” filozofice, obositoare \i redundante, care nu cad deloc bine ]n context. La fel, prostituata uneori ]\i pierde timpul ]ncercând s[ fac[ psihanaliz[. Chiar a\a? Ce-i drept, erorile sunt aproape insesizabile, dar se ]nfig ca ni\te a\chii ]n auzul spectatorului. (Lucian Alecsa)

FC Boto\ani fuge din fotoliu de retrogradare De\i matematic echipa nu a sc[pat de emo`iile retrograd[rii, oficialii clubului spun c[ nu se mai pune problema ca trupa lui Cristi Popovici s[ ]\i fac[ griji ]n acest sens. Victoria la „masa verde” ]n fa`a forma`iei Cetatea Suceava, cumulat[ cu ]nfrângerile suferite de Dun[rea Gala`i \i Gloria Buz[u, a f[cut ca trupa lui Cristi Popovici s[ se dep[rteze la opt puncte de primul loc retrogradant. }n plus, pentru FC Boto\ani urmeaz[ un parcurs accesibil ]n care va

]ntâlni echipe precum CSM Râmnicu S[rat, Tricolorul Breaza sau Dinamo II Bucure\ti, care nu mai au \anse prea mari de a se salva de la retrogradare. Dumitru Brânz[, directorul executiv al FC Boto\ani, spune c[ antrenorii \i juc[torii ar trebui s[ se gândeasc[ de acum la ocuparea unui loc cât mai bun la finalul acestui sezon. Sâmb[t[, FC Boto\ani va juca ]n deplasare la Dinamo II Bucure\ti, dup[ care va ]ntâlni pe teren propriu pe FCM Bac[u (miercuri 5 mai), iar pe data de 8 mai va juca ]n deplasare contra forma`iei Dun[rea Gala`i. (R[zvan Sauciuc)

„Nu se mai pune problema retrograd[rii pentru noi. Suntem la opt puncte de Dun[rea Gala`i \i ne a\teapt[ un parcurs mai u\or decât ]n prima jum[tate a returului. Urmeaz[ deplasarea de la Dinamo II, de unde vrem s[ venim cu trei puncte \i apoi meciul de acas[ cu FCM Bac[u, ]n care trebuie s[ facem un joc bun, mai ales c[ venim dup[ o perioad[ lung[ ]n care nu am jucat pe teren propriu”, Dumitru Brânz[, director executiv FC Boto\ani

Evenimentul de Botosani nr.1609  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you