Page 1

CMYK

Doar ]n ziarul de m^ine:

~eap[ greac[ cu textile

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr.80 (1606) • Miercuri, 28 aprilie 2010 • 8 pagini

Jude`ul ]\i face imagine de-un miliard CJ TV Cheltuieli de aproape un miliard de lei vechi sunt planificate ]n acest an de criz[ pentru imaginea Consiliului Jude`ean. Sumele, ]n propor`ii egale, provin de la Uniunea European[ \i de la bugetul jude`ului. Pagina 5

~ig[ri de contraband[ trecute cu TIR-ul pe sub nasul vame\ilor |eful S[n[t[`ii, trezit din somn de prefectPagina 2

115.230 de pachete de `ig[ri f[r[ acte au trecut f[r[ nici o problem[ prin Vama R[d[u`i Prut – Lipcani.

Pagina 3


2

28 aprilie 2010

STARTNEWS Editorial

Parlament, ]n variant[ prescurtat[ Poate c[ n-ar trebui s[ scriu despre alegerile din Colegiul 19 din Bucure\ti, pe boto\[neni nu-i prea intereseaz[, dar o fac deoarece ]n cursa pentru un loc de parlamentar a fost \i o duduie cu origini boto\[nene \i pe care o doare-n „Loto” de locurile natale, cic[ ar avea o afec`iune aparte pentru alde George Copos \i pentru Dan Voiculescu. Acest fapt nu intr[ ]n zona zvonisticii, toat[ lumea \tie cât de generoas[ a fost \efa Loteriei NaLucian Alecsa `ionale cu sponsorizarea clubului de Clubului de Fotbal Rapid \i a Partidului Conservator. Dar s[ revenim la alegerile recent ]ncheiate. Doamna Liliana Ghervasuc Minc[ a reprezentat Alian`a PSD-PC, s-a r[zboit cu Teo Trandafir, cunoscut om de televiziune, ]nregimentat[ ad-hoc ]n PDL. La ]nceputul campaniei lupta a avut o oarecare decen`[, dar pe ultima sut[ de metri era cât pe ce s[ asist[m \i la ceva partide de p[ruial[ ]ntre cele dou[ doamne, s-au acuzat reciproc de mituirea electoratului. }n România acest fapt nu mai e o noutate \i n-ar trebui s[ mire pe cineva, ce mai, intr[ ]n firescul campaniilor electorale, de obicei cei care acuz[ nu fac decât s[ se scuze. Dac[ e s[-i focaliz[m ni`el portretul doamnei Gervasuc-Minc[ putem c[dea ]n perplexitate, cred c[ are evolu`ia cea mai spectaculoas[ din ]ntreg spectrul politic românesc. Revolu`ia a prins-o muncitor calificat la Uzinele „Steaua Ro\ie” Bucure\ti, ]n1991 intr[ dactilograf[ la Ministerul Industriei dup[ care urmeaz[ ascensiunea pân[ la cea de Director General al Companiei Na`ionale Loteria Român[, iar de un an este \efa Agen`iei de Control al Exporturilor. |i-a „des[vâr\it” studiile pe la tot felul de universit[`i fantom[. Nici ]n basmele cu zâne nu vezi a\a ceva. A nimerit-o numai din lac ]n pu`. La aceste alegeri foarte mul`i anali\ti politici au mizat pe victoria domniei sale, avea câteva atu-uri puternice: reprezenta un partid de opozi`ie (aten`ie, `inându-se cont c[ suntem ]n plin[ criz[, iar PDL-ul o cam scald[ la guvernare!), apoi doamna Liliana candida ]n sectorul 4 unde avea un primar conservator, ]n persoana lui Cristian Popescu Piedone. Dar uite, n-a fost s[ fie! Am urm[rit-o ]n câteva emisiuni, era impulsiv[ \i acuzatoare, lipsit[ de orice idee de perspectiv[, contaminat[ pân[ peste cap de apuc[turile pisoia\ilor lui Felix, lipsit[ total de substan`[ politic[. Nici Teo Trandafir n-a rupt gura târgului, doar c-a fost mai natural[ \i mai pu`in ]ncrâncenat[ ]n declara`ii. }ns[ aspectul cel mai grav e altul, este vorba de prezen`a la vot, care abia de-a atins cota 14%, ceea ce ar trebui s[ dea foarte mult de gândit politicianului român, indiferent ce partid reprezint[. Sper ca viitorul Parlament s[ aib[ o variant[ prescurtat[.

28 M Sf. Ap. din cei 70: Iason \i Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian \i Dada (Dezlegare la pe\te) 29 J Sf. 9 Mucenici din Cizic; Cuv. Mart. Memnon f[c[torul-de-minuni

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

4,1246 lei

3,0960 lei

lalte jude`e \i la Boto\ani au fost transmise m[suri c[tre Direc`ia Sanitar Veterinar[ \i pentru Siguran`a Alimentelor – m[suri necesare pentru a preveni apari`ia acestui virus”, mai scria Evenimentul de Boto\ani. }n lunile ce s-au scurs de atunci, Boto\aniul a cunoscut „pe propria piele” virusul AH1N1. Peste 200 de cazuri de grip[ nou[ au fost confirmate prin analize de laborator. Virusul gripei noi nu s-a dovedit ]ns[ atât de „criminal” pe cât l-au ]ncondeiat autorit[`ile sanitare. Boto\aniul, ca \i restul `[rii, a cunoscut o adev[rat[ nebunie a vaccin[rii ]mpotriva noului virus. A durat doar câteva zile, pentru c[ apoi boto\[nenii au c[zut ]n cealalt[ extrem[. Acum, Direc`ia de S[n[tate Public[ a r[mas cu mii de doze de vaccin ]n stoc. Ziua: 180C

|eful S[n[t[`ii, trezit din somn de prefect

Ovidiu Mimor a devenit `inta lunar[ a repro\urilor prefectului Cristian Roman. Aproape c[ nu trece \edin`[ de Colegiu Prefectural ]n care reprezentantul Guvernului ]n teritoriu s[ nu ]l ia ]n colimator pe directorul DSP.

„Nu ]mi dau seama, c[ n-a fost explicit” „|tiu cazuri ]n care, de exemplu, un medic de familie s-a dus la DSP s[ depun[ lista cu persoanele care sunt incompatibile cu calitatea de a de`ine permis de conducere \i colegii dvs. nici nu \tiau despre ce e vorba. Apoi, situa`ia dramatic[ a sta`iei de ambulan`[, ei ]nc[ nu \tiu cine ]i finan`eaz[. De aceea m[ declar nemul`umit de activitatea DSP”, s-a adresat prefectul Cristian Roman \efului DSP „A\a este situa`ia, are d-lui un subiect pe care de fiecare dat[ vrea s[ ]l sublinieze: s[n[tatea. S[n[tatea merge ]n jude` a\a cum merge ]n toat[ `ara. Eu ]n 2009 am preluat activitatea ]n ultima lun[, practic o lun[ am fost la conducere ]n 2009, urmând 2010 \i suntem abia ]n luna a patra, deci de cinci luni de zile sunt la DSP. O fi fost sup[rat pe perioada cealalt[, nu ]mi dau seama, c[ n-a fost explicit”, Ovidiu Mimor, director DSP

Un momentul cel pu`in penibil s-a petrecut ieri ]n fa`a directorilor de deconcentrate, când Cristian Roman l-a oprit pe un angajat al Prefecturii care citea rapoartele de activitate, pentru al face atent \i pe Ovidiu Mimor. „Sta`i pu`in s[ se trezeasc[ \i dl. Mimor”, a spus prefectul, fapt ce a stârnit amuzamentul celor prezen`i. Aten`ionarea a fost luat[ ]n glum[ de c[tre cel vizat, Mimor spunând: „]i recomand o pereche de ochelari... nu dormeam, citeam un raport”.

„Neimplicare \i del[sare la DSP” Trecând de aceast[ latur[ mai mult sau mai pu`in amuzant[, prefectul a reclamat c[ se confrunt[ la DSP cu „neimplicare \i del[sare, ]n condi`iile ]n care s[n[tatea boto\[nean[ este acolo unde este”. Printre problemele semnalate de reprezentantul Guvernului ]n teritoriu, se num[r[ a\a numitul conflict de munc[ al asisten`ilor de la Maternitate, lipsa reac`iei DSP-ului la momentul ]n care s-a adus ]n discu`ie desfiin`area unor spitale din Boto\ani sau neinteresul angaja`ilor institu`iei. (Monica Aionesei)

Directori ]ntor\i pe toate fe`ele

Calendar cre\tin ortodox

}n urm[ cu un an, Evenimentul de Boto\ani semnala primele alerte privind virusul gripei porcine. }ncepea „nebunia” gripei noi. „Apari`ia gripei porcine ]n Mexic \i SUA i-a alertat \i pe reprezentan`ii din s[n[tatea boto\[nean[. Medicii epidemiologi au ]nceput o campanie preventiv[ de informare a popula`iei \i a cresc[torilor de porci cu privire la pericolul pe care ]l reprezint[ aceast[ boal[, la solicitarea Ministerului S[n[t[`ii. Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ au transmis tuturor spitalelor din jude`, ]n special Sec`iei de boli infec`ioase din cadrul Spitalului Jude`ean, adrese pentru ca aceste unit[`i s[ monitorizeze cu aten`ie fiecare caz de infec`ie a c[ilor respiratorii”, scria Evenimentul de Boto\ani, pe 28 aprilie 2009. Autorit[`ile sanitare trecuser[ la m[suri speciale de preven`ie. “Autorit[`ile nu \tiu foarte multe despre acest virus, ]ns[ cert este c[ se transmite la om \i, mai mult decât atât, a provocat numeroase decese. Cu toate c[ autorit[`ile centrale dau asigur[ri c[ deocamdat[ România nu este pus[ ]n pericol de c[tre gripa porcin[, riscurile ca acest virus s[ ajung[ \i la noi ]n `ar[, exist[. Ca ]n toate cele-

Alegeri de jum[tate de miliard la R[chi`i. CJ va asigura finan`area alegerilor par`iale din R[chi`i. Cu circa 40.000-50.000 de lei din fondul de rezerv[ al jude`ului ar urma s[ se organizeze scrutinul din 30 mai. Viceprimarul comunei a cerut sprijinul Prefecturii \i CJ deoarece pe plan local nu de`inea fondurile necesare. Pân[ pe 10 mai se depun candidaturile celor care sper[ la func`ia de primar.

Noaptea: 60C

Mai multe institu`ii deconcentrate din jude` au reprezentat subiectul discu`iilor de la finalul \edin`ei de Colegiu Prefectural. Dac[ pentru unele au existat doar cuvinte de laud[ din partea reprezentantului Guvernului ]n teritoriu, altele au primit ]n cel mai bun caz recomand[ri. Activitatea Inspectoratului de Jandarmi, Poli`iei de Frontier[, Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[, Direc`iei Silvice, Casei Jude`ene de Pensii a fost apreciat[ de prefect. }n schimb, s-a recomandat institu`iilor cu rol de control s[ ia mai mult[ atitudine ]n ceea ce prive\te depistarea \i combaterea contrabandei, ]n special cu alcool \i `ig[ri. „A\ ruga mai mult[ implicare ]n ceea ce ]nseamn[ contraband[. Mai ales ]n magazinele de la sate, probabil e plin dup[ tejghele cu `ig[ri. Nu se poate s[ nu fi observat colegii dvs.”, a spus prefectul.

„Ori a sim`it ceva, ori mai are de confiscat ni\te `ig[ri” Deranjat de absen`a directorului Ovidiu Marcian, de la Biroul Vamal Boto\ani, Roman a spus „ori a sim`it ceva (n.r. c[ i se va atrage aten`ia) ori mai are de confiscat ni\te `ig[ri pe care nu le-a confiscat anul trecut”. |eful Institu`iei Prefectului \i-a declarat ]nc[ o dat[ nemul`umirea fa`[ de manage-

mentul defectuos de la Oficiul Jude`ean de Cadastru, dar \i de faptul c[ \eful ANRSC Boto\ani nu a fost prezent la \edin`[. „Chiar ieri mi-a fost solicitat[ o ]ntrevedere din partea pre\edintelui ANRSC Bucure\ti. Probabil vrea s[ v[ dea amenzi. Eu n-am s[ adun 78 de primari ca s[ stea la ordinele cuiva care nici nu vine la \edin`a de Colegiu Prefectural. O consider ca pe o sfidare”, a ]ncheiat prefectul.


3

28 aprilie 2010 Amendat dup[ ce a uitat unde \i-a parcat ma\ina. Un b[rbat din Vl[deni s-a ales cu o amend[ de 200 de lei dup[ ce i-a alertat pe poli`i\ti degeaba, sus`inând c[ cineva i-a furat ma\ina. }n realitate, licorile bahice l-au f[cut s[ aib[ o scurt[ pierdere de memorie. Domete U., de 53 de ani, s-a dus luni sear[ la poli`i\tii din Vl[deni \i a spus c[ cineva i-a furat Ford-ul. Acesta a fost g[sit ]n curtea unei societ[`i comerciale, nefiind vorba de niciun furt.

TOPNEWS

~ig[ri de contraband[ trecute cu TIR-ul pe sub nasul vame\ilor

La numai o zi dup[ ce poli`i\ti au dat peste o pu\toiac[ de 19 ani conducând o ma\in[ sub influen`a b[uturilor alcoolice, luni, o tân[r[ de 22 de ani a fost prins[ ]nc[lcând legea. }n jurul orei 09.15, poli`i\tii din Criste\ti au oprit ]n trafic pe DJ 28 H, ]n satul Oneaga, un Ford Mondeo condus de Liliana R., din localitate. Când au f[cut verific[rile de rigoare, poli`i\tii au stabilit c[ autoriza`ia provizorie de circula`ie a autoturismului era expirat[ din luna ianuarie 2010, iar pretinsa \oferi`[ nu poseda permis de conducere. Fa`[ de Liliana R. se efectueaz[ cercet[ri sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilor de conducere a unui autoturism ne]nmatriculat \i conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de c[tre o persoan[ care nu posed[ permis de conducere. (D.R.)

Situa`ie jenant[ pentru autorit[`ile boto\[nene, dup[ ce un TIR burdu\it cu `ig[ri de contraband[ a fost prins ]n trafic de poli`i\tii ie\eni. Acesta intrase ]n România pe la vama de la R[d[u`i Prut. Poli`i\tii de frontier[ boto\[neni au fost informa`i duminic[ de c[tre Direc`ia Regional[ pentru Accize \i Opera`iuni Vamale Ia\i despre faptul c[ ]n localitatea R[zboieni din jude`ul vecin a fost descoperit un TIR ]n care erau ascunse peste 115.000 de pachete de `ig[ri, de provenien`[ din Republica Moldova. }n urma verific[rilor efectuate sa constatat c[ autotrenul era condus de Ioan C., de 36 de ani, cu dubl[ cet[`eni românomoldovean[, care a intrat ]n `ar[ prin punctul de trecere a frontierei de la R[d[u`i Prut – Lipcani. Drept urmare, fiind de competen`a Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ Boto\ani, au fost demarate cercet[rile ]n cauz[ de c[tre institu`ia boto\[nean[,

Tân[r[de22deani, prins[lavolanf[r[permis

Arestat dup[ ce \i-a stâlcit ]n b[taie fratele

fiind sesizat Biroul Teritorial Boto\ani al Direc`iei de Investigare a Infrac`ionalit[`ii de Crim[ Organizat[ \i Terorism. Luni, procurorul de caz al DIICOT – Biroul Teritorial Boto\ani a dispus m[sura re`inerii pentru 24 ore a

„}n cauz[ sunt continuate cercet[rile pentru stabilirea ]ntregii activit[`i infrac`ionale precum \i a persoanelor responsabile pentru permiterea intr[rii ]n `ar[ a autotrenului”, inspector Minodora R[cnea, purt[tor de cuvânt IJPF Boto\ani

conduc[torului nea ]n sine, autotrenului. cazul ridiA doua zi, Juc[ multe dec[toria Bosemne de to\ani a emis ]ntrebare de pachete de `ig[ri de pe numele ]n privincontraband[ avea cet[`eanului `a „vigiautotrenul care a trecut mandat de alen`ei” f[r[ probleme prin restare prevame\ilor Vama R[d[u`i Prut ventiv[ pentru ]n verifi– Lipcani. 29 zile, sub ascarea m[rfii, pectul s[vâr\irii indar \i a poli`i\frac`iunii de contratilor de frontier[. band[. Pe lâng[ infrac`iu(D[nu` R.)

115.230

Intoxica`ie ]n mas[ la Prim[ria Co`u\ca Toxiinfec`ie alimentar[ ]n mas[ la Prim[ria Co`u\ca. Zece angaja`i au acuzat simptome specifice unei toxiinfec`ii alimentare, dup[ ce au consumat carne de porc la patronul unui coleg. Dup[ simptomele bolnavilor, medicii nu exclud s[ fie vorba de trichineloz[.

„Pentru c[ acea carne nu a fost verificat[ trichinoscopic este posibil s[ intre ]n discu`ie \i diagnosticarea unei posibile trichineloze. Se face \i acest examen, care va pune diagnosticul acestei simptomatologii”, Stela Cre`u, director adjunct DSP

Cele zece persoane au participat, vineri, la patronul unuia dintre colegi. Au consumat printre alte alimente carne de porc \i ca\, surse principale care ar fi condus la toxiinfec`ia alimentar[. De\i ini`ial s-a vehiculat c[ acea carne de porc consumat[ la festin ar fi fost t[iat[ ]n gospod[ria unui localnic din Co`u\ca, ulterior, ]n urma anchetei, persoanele suferinde nu au recunoscut \i au declarat medicilor care ancheteaz[ cazul c[ ar fi fost cump[rat[ din magazin. Angaja`ii Prim[riei Co`u\ca

s-au plâns de dureri de cap, v[rs[turi, scaune diareice numeroase, iar trei dintre ace\tia au \i dureri musculare la ceaf[ \i gât.

Suspiciune de trichineloz[ „Noi am fost anun`a`i de medicul de familie din localitate, iar o echip[ de inspectori sanitari \i veterinari s-a deplasat la fa`a locului pentru anchet[. Pentru c[ persoanele respective acuz[ dureri la mu\chii gâtului \i ai cefei ne gândim \i la diagnosticul de trichineloz[”, a spus medicul Stela Cre`u. O parte dintre angaja`ii Prim[riei Co`u\ca urmau s[ ajung[ ]n cursul serii la Spitalul de Boli Infec`ioase pentru a fi interna`i. Printre persoanele care au acuzat simptome specifice toxiinfec`iei se afl[ \i viceprimarul comunei. (L.Lupa\cu)

Un b[rbat din |tef[ne\ti este cercetat pentru v[t[mare corporal[ grav[ dup[ ce \i-a b[tut fratele pân[ ce acesta a ajuns ]n stare grav[ ]n spital. Duminic[, Constantin A., de 43 ani, a ajuns ]n stare grav[ la Spitalul Jude`ean, unde a fost supus unei interven`ii chirurgicale de urgen`[, fiind victima unei agresiuni fizice. Medicii i-au alertat pe poli`i\ti, care au f[cut verific[ri ]n acest caz. Astfel s-a stabilit c[ sâmb[t[ sear[ Constantin A. a fost agresat de fratele s[u |tefan A., de 40 ani, care i-a aplicat mai multe lovituri cu piciorul ]n zona capului \i a abdomenului. Conflictul a ap[rut pe fondul consumului de alcool, atât victima cât \i agresorul fiind be`i. Dup[ agresiune, a doua zi, Constantin A. acuza dureri ]n zona abdominal[, iar mama acestuia a solicitat o ambulan`[ pentru a-l transporta la spital. D.R.)

A ]nghi`it pastile cu pumnul din cauza fiului drogat A decis s[-\i pun[ cap[t zilelor din cauza propriului fiu. O femeie de 60 de ani din Boto\ani a ajuns mar`i diminea`[ la spital, ]n stare critic[, dup[ ce a ]ncercat s[ se sinucid[, ]nghi`ind 20 de pastile prescrise pentru hipertensiunea arterial[. Când a ajuns la urgen`e, adus[ de ambulan`[, femeia era la un pas s[ moar[, având tensiunea foarte mic[. Conform medicilor, se pare c[ aceasta a recurs la gestul necugetat din cauza fiului ei, care s-a l[sat de facultate \i este consumator de plante etnobotanice. Cum a ajuns la spital, femeia a fost imediat supus[ la sp[l[turi gastrice \i, ]n urma tratamentului specific ]n astfel de cazuri, a fost stabilizat[. Ulterior a fost dus[ ]n sec`ia medical[ I pentru supraveghere, urmând, cel mai probabil, s[ beneficieze de consiliere psihologic[. (D.R.)


CMYK

4

28 aprilie 2010

TOPNEWS Mam[ \i fiic[ b[gate ]n spital de-un ca\

Euro 200 s-a ]njum[t[`it. Peste 1.600 de dosare au fost depuse de elevii boto\[neni ]n acest an pentru programul social de achizi`ionare a unui calculator „Euro 200”. Dosarele sunt eligibile \i urmeaz[ faza de evaluare. Dac[ anul trecut au fost depuse 2.696 de dosare, ]n acest an au fost depuse doar 1.652 de dosare.

Lacto Solomonescu ]n fl[c[ri Pompierii boto\[neni au luptat cu fl[c[rile mai bine de patru ore, mar`i dup[-amiaz[, pentru stingerea unui incendiu declan\at la o ferm[ de animale din satul Miron Costin, comuna Vl[sine\ti. Aceasta apar`ine societ[`ii de produse lactate Lacto Solomonescu.

Dou[ persoane, mam[ \i fiic[, au ajuns ]n stare critic[ ]n Sec`ia de Boli Infec`ioase a Spitalului Jude`ean, cu suspiciune de toxiinfec`ie alimentar[. Autorit[`ile sanitare au deschis o anchet[ \i a\teapt[ rezultatele analizelor de laborator pentru a vedea dac[ se confirm[ sau se infirm[ suspiciunea. Femeia de 38 de ani \i fiica acesteia de 4 ani au fost internate, luni, cu dureri de burt[, febr[, v[rs[turi, diaree. Medicii infec`ioni\ti spun c[ familia consumase vineri mai multe bucate, respectiv ca\, ro\ii, cozonac, pr[jituri, pe\te, c[p\uni. Medicii au recoltat probe \i din ca\ul pe care familia din Boto\ani sus`ine c[ l-a cump[rat din pia`[ \i a\teapt[ rezultatele pentru a vedea dac[ se confirm[ sau se infirm[ suspiciunea de toxiinfec`ie alimentar[ iar ca\ul a fost contaminat cu stafilococ. Cele dou[ persoane vor trebui s[ stea internate la spital pentru tratament pân[ la sfâr\itul s[pt[mânii. (L.Lupa\cu)

„Aceste persoane nu au venit la spital imediat dup[ ce au avut simptomele, au venit la 48 de ore. Vineri au mâncat \i luni s-au prezentat la spital. }n decursul zilelor de vineri \i pân[ luni au mâncat de toate pentru to`i. Singurul aliment comun consumat ]n toate cele trei zile ar fi ca\ul”, Daniela Chis[li`[, medic epidemiolog ]n cadrul Sec`iei de Boli Infec`ioase

Focul a izbucnit la ad[postul de animale \i din cauza vântului s-a extins cu repeziciune la depozitul de furaje din apropiere. Au intervenit ]n total peste 40 de pompieri, care au lucrat ore bune s[ sting[ fl[c[rile. Incendiul a fost anun`at ]n jurul orei 14.30 de unul dintre angaja`ii fermei, care a apelat 112. La fa`a locului s-au deplasat echipajele din cadrul deta\amentelor de pompieri din Boto\ani \i Doro-

„Fl[c[rile au distrus acoperi\ul ad[postului de animale pe o suprafa`[ de 1.200 mp, 65 tone furaje, instala`ia de alimentare cu ap[, instala`ia electrica, un aparat de muls \i a degradat alte 35 de tone de furaje. Cauza incendiului este ]n curs de stabilire”, plt. Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publice ISU

hoi \i g[rzilor de interven`ie cantitatea mare de furaje S[veni \i Tru\e\ti, cu care ]ntre`ineau ardeopt autospeciale. La rea, iar pe de alt[ sosirea pompierilor, parte de condi`iile ardea acoperi\ul meteorologice, ad[postului de respectiv lipsa animale pe o suumidit[`ii ]n prafa`[ de 1.200 atmosfer[ \i de metri p[tra`i \i vânt, care favoaproximativ 65 de rizau propagade lei este valoarea tone de furaje. rea incendiului. estimat[ a Pentru stingerea pagubelor. focarelor a fost neOameni din cesara realimentarea comun[ au dat o autospecialelor de mai multe ori. }n total, dup[ ce mân[ de ajutor pompierii au reu\it stingerea La stingerea incendiului au focului, s-a stabilit un prejudiciu intervenit \i membrii Serviciului imens. Echipele de pompieri Voluntar pentru Situa`ii de mar`i sear[ ]nc[ investigau cauUrgen`[ al comunei Vl[sine\ti \i zele incendiului, urmând s[ fie mai mul`i cet[`eni. Interven`ia a stabilite ]n cursul zilei de mierfost ]ngreu-nat[ pe de o parte, de curi. (D[nu` R.)

150.000


CMYK

5

28 aprilie 2010 Recens[mânt cu sprijinul Prefecturii. Prim[riile sunt ajutate s[ ]\i fac[ recens[mântul locuin`elor \i al popula`iei. }ncepând de ieri, ]n incinta Palatului Administrativ func`ioneaz[ un birou cu speciali\ti ai Institu`iei Prefectului \i ai Oficiului de Cadastru care s[ ]i sprijine pe primarii celor 78 de unit[`i administrativ-teritoriale ]n numerotarea cl[dirilor \i denumirea str[zilor. Detalii despre aceast[ ac`iune pe www.evenimentuldebotosani.ro.

ESEN~IAL

Jude`ul ]\i face imagine de-un miliard Cheltuieli de aproape un miliard de lei vechi sunt planificate ]n acest an de criz[ pentru imaginea Consiliului Jude`ean. Sumele, ]n propor`ii egale, provin de la Uniunea European[ \i de la bugetul jude`ului. Potrivit informa`iilor furnizate de reprezentan`ii compartimentelor de specialitate din cadrul institu`iei, banii ar urma s[ fie folosi`i pentru apari`ia ]n mass-media, dar \i ]n Monitorul Oficial, a diverselor documente care, prin lege, sunt cerute a fi date publicit[`ii. Astfel, este vorba despre publicarea Reclam[ ]n presa scris[, pentru a fi \i pentru aduse la cuno\tin`a cet[`eproiectele nilor, a proiectelor de hot[europene râre de Consiliu Jude`ean \i, dup[ caz, la ]nceputul fiec[rui Pe lâng[ fondurile locaan, a proiectului de bule, ]n cadrul proiecteget jude`ean. Totlor europene deruodat[, este late la nivelul vorba despre Consiliului Jupublicarea de`ean, alte suunor anunme sunt rezer`uri privind vate exclusiv \i eventuale obligatoriu serviconcesiuni, \i-a inclus CJ ]n acest ciilor de promoanun`uri de an pentru „servicii vare \i popularimic[ publide reclam[ \i zare. }n 2010, pencitate (comepublicitate”. tru cinci proiecte de mor[ri), aacest gen se vor face nun`uri privind panouri publicitare, coorganizarea unor municate \i articole de pres[ concursuri pentru diverse sau fotografii cu scopul de a func`ii publice sau felicit[ri cu promova obiectivele ce urmeaz[ ocazia s[rb[torilor cre\tine a intra ]n reabilitare sau moder(Pa\te, Cr[ciun, 8 martie nizare. Este vorba de reclam[ etc.). Raportat la anul pentru reabilitarea Spitalului Juanterior, din acest punct de de`ean (30.000 lei), restaurarea vedere, ]n 2010 Consiliul Ju- Casei Ventura (14.400 lei), amede`ean a strâns cureaua. }n najarea Unit[`ii Medico-Sociale 2009, au fost prin\i ]n buget Mih[ileni (1.800 lei), turism culcirca 58.000 de lei, execu`ia tural Boto\ani \i Chi\in[u (2.000 bugetar[ fiind de 56.763 lei lei), infrastructur[ de calitate Bopentru acelea\i tipuri de to\ani-Her`a (2.500 lei). activit[`i.

10.000

„Toate aceste tipuri de promovare trebuie pl[tite, pentru c[ nimeni nu face nimic gratis. Asta nu ]nseamn[ altceva decât transparen`[ ]n cheltuirea banului public \i cunoa\terea activit[`ii Consiliului Jude`ean de c[tre to`i cet[`enii. Mi se pare un lucru de normalitate”, C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edinte CJ

g[sit o metod[ autohton[ de promovare a jude`ului Boto\ani din punct de vedere turistic. Circa 27.000 de euro au fost aloca`i printr-un program european pentru realizarea pe DVD a unui film de prezentare a turismului ]n jude`. La ora actual[, câteva exemplare stau la loc de cinste pe rafturile din

27.000 de euro pe un film }n 2007, pe vremea fostului pre\edinte al Consiliului Jude`ean, Constantin Con`ac, s-a

birourile Executivului Consiliului Jude`ean. SC Eurofilm Grup SRL Bucure\ti s-a ocupat la acea dat[ de producerea filmule`ului. De la finalizarea acestuia nu s-a remarcat un aflux extraordinar de turi\ti sau investitori la Boto\ani. (Monica Aionesei)

150 euro \edin`a de live Mai nou, Consiliul Jude`ean se folose\te \i de tehnologia avansat[ \i, pentru ca ceea ce decide structura acestei institu`ii s[ fie adus la cuno\tin`a unui public cât mai larg, orice \edin`[, fie ordinar[ sau extraordinar[, este transmis[ live pe internet. |i pentru aceast[ activitate, CJ mai scotoce\te pu`in ]n buget \i aloc[ per transmisie nu mai pu`in de 150 de euro.

Credit ratat de municipalitate Reprezentan`ii municipalit[`ii nu au mai ajuns la un punct comun cu cei de la CEC Bank ]n privin`a creditului de 30 milioane lei. Dup[ mai multe tergivers[ri, Prim[ria Boto\ani a refuzat s[ semneze contractul de ]mprumut, asta dup[ ce s-a constatat c[ sunt mult prea rigide condi`iile impuse de banc[. Viceprimarul C[t[lin Alexa a declarat c[ urmeaz[ ca Prim[ria s[ organizeze o nou[ licita`ie ]n vederea g[sirii unei alte b[nci pentru contractarea unui ]mprumut. }mprumutul a fost necesar pentru a contribui cu cota parte la proiectele cu finan`are european[, a\a cum cere legea, iar de bani municipalitatea avea nevoie la sfâr\itul lunii martie. De aceea, unele investi`ii care urmau s[ fie pl[tite cu bani din credit au fost achitate cu bani din bugetul local. (L.L.)

Comercian`ii de lumân[ri, lua`i la ]ntreb[ri de poli`i\ti Comercian`ii de lumân[ri din Pia`a Mare au ajuns ]n colimatorul poli`i\tilor comunitari. Ei vor fi verifica`i, de s[pt[mâna viitoare, pentru a vedea dac[ de`in acceptul Protopopiatului ]n vederea desf[\ur[rii unei astfel de activit[`i. Asta dup[ ce s-a primit o sesizare din partea Protopopiatului Boto\ani cu privire la dreptul exclusiv al cultelor religioase la producerea \i vânzarea obiectelor de cult. „Lumân[rile trebuie comercializate cu aviz din partea Protopopiatului. Noi am f[cut o verificare inopinat[ la ]nceputul lunii aprilie \i am aten`ionat comercian`ii s[ aib[ acceptul Protopopiatului pentru desfacerea \i comer`ul cu lumân[ri”, a spus Ioan Onu`u, directorul Poli`iei Comunitare. Comercian`ii g[si`i ]n ilegalitate risc[ amenzi de 1.000 de lei. (L.L.)

Petrec[re`i amenda`i de poli`i\tii comunitari Petrec[re`ii au fost sanc`iona`i \i de poli`i\tii comunitari, la manifest[rile prilejuite de Zilele ora\ului, dup[ ce au f[cut scandal ori au ]njurat ]n public. Ioan Onu`u, \eful Poli`iei Comunitare, a declarat c[ pe perioada celor trei zile de manifest[ri au fost probleme ]n ceea ce prive\te ordinea public[, violen`a stradal[. Drept urmare, agen`ii comunitari au aplicat 18 amenzi, ]n valoare de 4.400 lei. Contraven`iile au fost aplicate pentru scandal ]n loc public, s[vâr\irea de acte sau gesturi obscene, consum de alcool ]n locuri publice \i alte tulburarea ordinii \i lini\tii publice. }n mod deosebit, evenimentele au fost constatate pe Pietonalul Unirii, Cuza Vod[ \i Parcul „Mihai Eminescu”. (L.L.)


6

28 aprilie 2010

TOPNEWS

Proba de competen`e digitale, aproape de final. Proba de competen`e digitale de la bacalaureat este aproape de final. }n ultimele dou[ zile, atât cât mai dureaz[ proba aceasta, examenele se vor sus`ine ]n trei centre. Din cele prezentate de Horia Negrescu, pre\edintele comisiei jude`ene de bacalaureat, ]n perioada 27-29 aprilie mai au de sus`inut proba 22 de candida`i. Detalii despre prob[ pe www.evenimentuldebotosani.ro. Publicitate

|coli construite cu nereguli de zeci de miliarde

Mai multe investi`ii din ]nv[`[mântul boto\[nean fac obiectul unor ample anchete, derulate atât de Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J), cât \i de reprezenta`i ai Cur`ii de Conturi, Poli`iei \i Parchetului. Neregulile au fost semnalate din toamna anului trecut, dup[ un control al Cur`ii de Conturi.

respund[ \i cantitativ \i calitativ cu ceea ce s-a contractat \i dup[ aceea s[ fac[ pl[`ile. Dac[ nu sa procedat ]n felul acesta, cel care a semnat \i care a f[cut contractarea, s[ r[spund[. Acolo unde se vor constata prejudicii se vor recupera tot de la cei care au semnat contractul”, a declarat Ada Macovei.

Campusul Suli`a, t[râmul neregulilor

Aceasta a ad[ugat c[ vina este Investi`iile masive ce au avut comun[ \i cu cei care au efectuat loc ]n ]nv[`[mânt ]n perioada pl[`ile, respectiv centrele buge2007-2008 sunt acum sub lupa tare. Pl[`ile au fost f[cute pe baanchetatorilor. Verific[rile sunt z[ de documente semnate de beaxate pe procesele verbale de neficiar, de autoritatea contracrecep`ie, unde apar sume tant[, ce spunea c[ lucraimportante de bani rea corespunde cu pacare nu au nici o rametrii solicita`i. justificare. SituReprezentan`ii a`ia este cu mai multor inatât mai difistitu`ii sunt acil[ cu cât cum implica`i multe dintre ]n cercetarea firmele de investi`iilor construc`ii care au avut lei este valoarea unor care au eloc fie prin ]nregistr[ri contabile eronate fectuat luI|J, fie prin \i denaturare la capitolele cr[rile \i au consiliile locavenituri \i cheltuieli, ]ncasat banii le. Conform rapotrivit Cur`ii de sunt acum desportului Cur`ii de Conturi. fiin`ate. „Este Conturi, cele mai un contract semnat multe nereguli legate ]ntre dou[ p[r`i. Autode investi`iile derulate ]n ritatea contractual[, cel care unit[`ile de ]nv[`[mânt ale judede fapt este beneficiarul lucr[rii, `ului s-au constatat la Campusul trebuie s[ urm[reasc[ astfel ]n- |colar Suli`a. Suma pl[tit[ nejuscât, la finalul contractului, lucr[- tificat c[tre constructor este de rile care sunt contractate s[ co- 191.646 lei. (Petronela Rotariu)

9.635.318

„Cel care a f[cut plata, pe baza documentelor, f[r[ a avea vreo competen`[ ]n verificarea lucr[rilor, respectiv un director de \coal[, un contabil, care nu sunt autoriza`i ca un inginer sau un reprezentant al Inspectoratului de Construc`ii, nu aveau puterea de decizie dac[ s[ fac[ sau nu plata. Practic, lucr[rile nu erau finalizate, acestea au fost achitate \i unele firme nici nu mai exist[. Este vorba de 232 de investi`ii ]n execu`ie, iar datoria pe care acum Inspectoratul o are c[tre constructori este de 170 miliarde de lei vechi”, Ada Macovei, inspector \colar general


28 aprilie 2010 Nebuni ]n de\ert Doi nebuni mergeau prin pustiu. Un nebun ]l ]ntreab[ pe cel[lalt: - Tu de ce duci butoiul [la ]n spate?

7 - P[i, mai beau c^te un g^t de ap[ c^nd mi-e sete. Dar tu de ce t^r^i u\a aia de ma\in[ ]n spate? - P[i, c^nd mi-e cald, mai deschid fereastra.

CALEIDOSCOP AGENDA IMOBILIAR|

Horoscop E Berbec

I Leu

M S\get\tor

Sunte`i indispus pentru c[ nu reu\i`i s[ termina`i la timp ceea ce v-a`i planificat. Starea de nervozitate v[ poate pune ]ntr-o situa`ie nepl[cut[ fa`[ de prieteni \i de persoana iubit[.

Sunte`i optimist \i ave`i \anse de reu\it[ pe toate planurile. Rela`iile cu colaboratorii decurg foarte bine.

V[ recomand[m s[ fi`i foarte prudent ]n tot ce face`i \i ]n discu`iile cu prietenii. Ave`i tendin`a s[ fi`i impulsiv.

J Fecioar\

N Capricorn

F Taur Sunte`i decis s[ face`i ceva folositor ]n cas[, dar, dac[ nu ave`i un plan de ac`iune bine definit, ar fi mai bine s[ amâna`i. Nu neglija`i odihna!

G Gemeni

Diminea`[, sunte`i stresat de o problem[ de afaceri. Va trebui s[ alerga`i ]n stânga \i-n dreapta ca s[ o rezolva`i, dar eforturile v[ vor fi r[spl[tite.

K Balan]\

Este posibil s[ ave`i un sentiment de nemul`umire \i o tendin`[ accentuat[ de a v[ contrazice cu oricine. Nu risca`i glume ]ndr[zne`e pe seama celor din jur!

De\i nu prea v[ mai r[mâne timp liber, ambi`ia de a termina ce a`i ]nceput nu poate s[ v[ aduc[ decât câ\tiguri. Totu\i, ar fi bine s[ v[ organiza`i ]n a\a fel ]ncât s[ nu neglija`i nici familia \i nici rela`iile cu cei apropia`i.

H Rac

L Scorpion

Traversa`i o perioad[ mai dificil[, ]n care v[ preocup[ mult situa`ia financiar[. Reu\i`i, totu\i, s[ v[ p[stra`i optimismul.

Se pare c[ nu sunte`i ]ntr-o form[ prea bun[. Nu v[ asuma`i noi responsabilit[`i, pentru c[ risca`i s[ v[ irosi`i energia!

O V\rs\tor Se anun`[ o zi tensionat[. Nu este exclus s[ ave`i divergen`e cu partenerul de via`[, pornind de la o investi`ie important[. St[pâni`i-v[ impulsivitatea!

AGENDA PREST|RI SERVICII

P Pe[ti

Dup[ o perioad[ nefavorabil[ pe plan social \i sentimental, situa`ia se schimb[ complet. Bucura`i-v[ \i nu v[ mai pune`i atâtea ]ntreb[ri!

Diminea`[ sunte`i tentat s[ v[ ocupa`i de mai multe probleme ]n acela\i timp. Din cauza ner[bd[rii, risca`i s[ v[ enerva`i \i s[ nu mai ave`i nici un spor.

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate deosebit amenajat, v^nz[ri apartamente utilit[`ile, licita`ii 53.000 E negociabil. Telefon: * V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Rela`ii la telefon: 0331.100.162. (22) * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 2 camere, str. }mp[rat Traian, parter, recent renovat. „Pre` 22.000 Euro negociabil. Telefon: 0751602298. (1791-5) * Vând apartament 2 camere D, 30 mp, et. 2, fa`a la soare, lâng[ Biserica Duminica Mare, pre` 21.000 Euro. Telefon: 0743.115.231. (1826-1)

v^nz[ri case/terenuri * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p)

0742.602.781. (1820-5) * Vând loc de cas[ ]n cartier vile ]n C[t[m[r[\ti. Telefon: 0744.373.409. (2) * Vând anex[ gospod[reasc[ ]n satul Ro\iori, com. R[chi`i, 5000 m cu livad[, vie, strad[ lini\tit[ cu curent tras, ap[, condi`ii foarte bune, pre`ul la fa`a locului, negociabil, intabulat. Telefon: 0743.784.595. (1836-2)

]nchirieri * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou - 15mp, etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745. (22)

prest[ri servicii * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (22)

angaj[ri * SC asigur[ contracte ]n str[in[tate, comision 5% din salariul lunar. Tel. 0745.893.238. (2)

* Vând cas[ c[r[mid[ cu etaj, 1.600 mp teren, vie, situat ]n centrul com. B[lu\eni, Boto\ani. Telefon: 0744.185.762. (1811-15) * Vând cas[ cartier Tulbureni 90 mp cu teren 1400 mp, toate

PREST|RI SERVICII

Fizomed Centrul de recuperare - Diagnostic - Tratamente - Kinetoterapie Program[ri 0331.105977 Aleea Crizantemelor, Nr.7 www.fizomed.ro Scap[ de durere!

* Consiliul local al ora\ului Fl[mânzi, cod fiscal 3372173, telefon 0231/552.351, concesioneaz[ prin licita`ie public[ suprafa`a de 442,16 ha p[\une comunal[, destinat[ p[\unatului pentru bovine \i cabaline. Ofertele se depun ]ntr-un singur exemplar. Data limit[ de depunere a ofertelor este de 06 mai 2010, orele 16.00, constituind \i data limit[ pentru solicitarea clarific[rilor. Rela`ii suplimentare se pot ob`ine la adresa de mai sus. Documenta`ia de atribuire se poate procura contra sumei de 50 lei, de la Prim[ria ora\ului Fl[mânzi. Garan`ia de participare ]n sum[ de 100 lei se achit[ la casieria institu`iei. Deschiderea ofertelor va avea loc ]n ziua de 07 mai 2010, orele 10,00 la sediul Prim[riei ora\ului Fl[mânzi. (1835-1)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Miercuri, 28 aprilie 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Agenda economic[ (r) 11.30 - 12.30 Lec`ia de s[n[tate (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping 17.00 - 17.10 |tiri pe scurt

17.10 - 18.00 Martor incomod/Lege \i ordine (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

28 aprilie 2010

ULTIMA OR{ Nu le executa`i!

80% dintre boto\[nenii care au r[spuns la sondajul online de ieri cred c[ firmele care au datorii la stat, dar care, la rândul lor, au de ]ncasat bani de la stat, nu ar trebui executate silit.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro

Se impune cheltuirea de bani de la buget pentru imaginea CJ? Vorb[-n v^nt

Vrem s[ avem ]n func`iile de conducere pe cei mai buni oameni care s[-\i fac[ treaba \i care s[-\i doreasc[ s[ se implice. Sunt atâ`ia oameni tineri care-\i doresc o func`ie de conducere, care au muncit \i care merit[, care doresc s[ se implice \i doresc s[ lase ceva ]n urm[ \i s[ fac[ performan`[ dar nu sunt l[sa`i Ada Macovei, inspector \colar general

Fii reporter Evenimentul! Ai un pont? Un film? O fotografie? Sun[ la 0731/55.06.51 sau trimite la evenimentul.bt@gmail.com

Pace ]ntre sindicate \i patronate. Reprezentantul Guvernului ]n teritoriu a anun`at c[ la ora actual[ \i-au g[sit rezolvare mai multe probleme ridicate de sindicate vizavi de rela`ia cu patronatele. }n urma unei sesiz[ri primite de la liderul Cartel Alfa, prefectul Cristian Roman a trimis o comisie pentru a verifica ]n ce m[sur[ se respect[ legisla`ia ]n vigoare ]n ceea ce prive\te rela`ia dintre reprezentan`ii sindicatelor \i conducerile unor institu`ii bugetare. Concluziile le citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Poli`ia concediilor medicale ]\i ]ncepe treaba Ordonan`a de urgen`[ a Guvernului privind concediile medicale a fost publicat[ ]n Monitorul Oficial iar medicii care elibereaz[ certificate de concediu medical cu ]nc[lcarea prevederilor legale vor fi amenda`i contraven`ional cu sume cuprinse ]ntre 5.000 \i 10.000 de lei. Amenzi preg[tite pentru medici, anul[ri de concedii medicale, toate acestea sunt la un pas de a se pune ]n practic[. Nici angajatorii nu vor fi feri`i de amenzi. Astfel, angajatorii care refuz[ nejustificat s[ pl[teasc[ indemniza`iile de concediu medical sau le calculeaz[ eronat vor fi amenda`i cu sume cu-

prinse ]ntre 2.500 - 5.000 de lei. Mai mult, bolnavii vor fi verifica`i acas[ de corpul de control al Casei de Asigur[ri de S[n[tate \i un reprezentant al Poli`iei Comunitare pentru a vedea dac[ sunt ]ntradev[r bolnavi \i la domiciliu. ]n cazul ]n care nu vor

„Au fost \i ]n acest an sute de concedii medicale respinse de noi la plat[ pentru c[ nu au fost completate corect. Altele, ]n urma controlului, s-a constat c[ nu trebuiau internate acele persoane \i atunci Casa de Asigur[ri de S[n[tate nu le-a decontat”, Rodica Hu`uleac, director general CJAS

fi g[si`i la domiciliu se va ]ncheia un proces verbal de c[tre cel pu`in cele dou[ persoane \i, de a doua zi, nu se va mai pl[ti concediu medical. Mai mult, atunci când va solicita concediul, asiguratul va trebui s[ dea \i o declara`ie pe propria r[spundere. Dac[ angaja`ii care solicit[ concediu medical nu vor mai primi banii aloca`i, ]n cazul ]n care nu vor fi g[si`i la domiciliu, medicii care acord[ concediile respective vor fi amenda`i. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Fotbali\tii se apuc[ iar de treab[ Dup[ victoria de sâmb[t[ de la Stejaru, Cristi Popovici le-a acordat o scurt[ vacan`[ juc[torilor, urmând ca de ast[zi s[ reia preg[tirea. Pentru faptul c[ la sfâr\itul acestei s[pt[mâni FC Boto\ani nu va disputa jocul cu Cetatea Suceava, deoarece forma`ia din jude`ul vecin s-a retras din competi`ie, Cristi Popovici, antrenorul principal al grup[rii boto\[nene, a decis s[ le acorde dou[ zile libere juc[torilor. De ast[zi juc[torii vor reveni la preg[tire, urmând s[ fac[ antrenamente inclusiv sâmb[t[ \i duminic[. (R[zvan Sauciuc)

„B[ie`ii au avut o scurt[ vacan`[, `inând cont c[ nu juc[m sâmb[t[. Venim dup[ dou[ rezultate foarte bune ]n deplasare \i aceast[ scurt[ vacan`[ este meritat[. Juc[torii vor reveni mâine (n.r. - ast[zi) la preg[tire \i urmeaz[ s[ fac[ antrenamente inclusiv sâmb[t[ \i duminic[. Era bine dac[ puteam s[ facem un amical dar problema este c[ nu avem cu cine juca”, Dumitru Brânz[, directorul executiv FC Boto\ani

Poli`i\tii comunitari patruleaz[ cu pe ATV-ul Poli`i\tii comunitari vor patrula pe str[zile din municipiu pe motoscutere \i ATV-urile din dotare. |eful Poli`iei Comunitare, Ioan Onu`u, a dispus ca ]ncepând cu 1 mai, agen`ii comunitari s[ desf[\oare activit[`ile specifice \i pe celelalte mijloace de transport aflate ]n dotare, decât autoturisme. Unul din motive ar fi acela c[, spune \eful poli`i\tilor comunitari, cheltuielile cu combustibilul ar fi mai reduse. Institu`ia are ]n dotare opt motoscutere \i dou[ ATV-uri. „Pe timpul iernii evit[m s[ folosim aceste mijloace. Am dispus ca de la 1 mai s[ fie puse ]ns[ ]n circula`ie pentru c[ \i consumul de combustibil este mai mic. Ele vor fi folosite mai mult pentru patrularea printre blocuri. De altfel, cele dou[ ATV-uri au fost luate pentru zona de agrement Corni\a”, a ad[ugat Onu`u. (L.L.)

La chef, o femeie a confundat vopseaua de ou[ cu vinul ro\u Un caz mai pu`in obi\nuit a ajuns, luni sear[, pe mâna medicilor. O femeia pus[ pe chefuit a b[ut vopsea de ou[. Conform medicilor, intoxicarea a fost accidental[, pacienta ]n cauz[ fiind ]n stare de ebrietate când a b[ut substan`a toxic[. Femeia, ]n vârst[ de 60 de ani, a mers ]n vizit[ la o prieten[ de-a sa. S-au cinstit cu o cantitate impresionant[ de vin, iar când l-au terminat le-a c[zut ]n mân[ o sticl[ cu un lichid ro\u. Din cauza st[rii ]n care era, femeia nu \i-a dat seama ce bea. ]ns[ la scurt timp a ]nceput s[ se simt[ r[u, iar gazda a sunat la 112, chemând o ambulan`[. Ajuns[ la spital, a fost supus[ tot la tratamentul de urgen`[, \i sp[l[turi stomacale, ]n prezent fiind ]n afara oric[rui pericol. (D.R.)

I|J ia o pauz[ la schimbat directorii Directorii de \coli nu vor mai fi schimba`i pân[ pe 31 august. Un nou posibil val de schimb[ri ]n rândul managerilor unit[`ilor \colare va avea loc la 1 septembrie, sus`ine Ada Macovei, inspector general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J). Din eviden`ele I|J, directorul cu cea mai mare vechime ]n func`ia de conducere este Andrei Constantin, de la |coala cu clasele I-VIII Dângeni. Reamintim c[ ultimele schimb[ri ]n rândul directorilor unit[`ilor \colare au avut loc la ]nceputul s[pt[mânii trecute. 14 directori au primit de la 19 aprilie numire cu delega`ie ]n interesul ]nv[`[mântului. (P.R.)

Evenimentul de Botosani nr.1606  

Ziarul orasului tau!