Page 1

Pagina 6

CMYK

|efii cei mari ]\i pun adjunc`ii la munc[ de Pa\ti EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 65 (1590) • Vineri, 2 aprilie 2010 • 8 pagini

Medicii de familie ]nchid cabinetele Ace\tia au pus ieri lac[t pe u\ile cabinetelor \i nu au mai acordat asisten`[ medical[ bolnavilor. |i asta pentru c[ vechiul contract a expirat, iar actele adi`ionale nu au mai fost prelungite de Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate. Pagina 5

Urm[torul num[r al ziarului va ap[rea miercuri, 7 aprilie


2

2 aprilie 2010 Sport printre b[nci. Gimnastic[ ]n spa`ii de câ`iva metri, printre mobilierul \colar. La asta se rezum[ ora de educa`ie fizic[ \i sport pentru unii dintre elevii boto\[neni. Obligativitatea ca dou[ ore de sport s[ aib[ loc ]n afara programului \colar stârne\te discu`ii aprinse ]n rândul cadrelor didactice. Care este pozi`ia inspectorului \colar general afla`i de pe www.evenimentuldebotosani.ro.

STARTNEWS Editorial

Revolu`ia sufletului }ntr-un dialog cu politologul polonez Adam Michnik, scriitorul \i omul politic ceh Vaclav Havel afirma c[ lumea, sub aspect moral, e ]ntr-o continu[ degradare \i c[ ar fi necesar[ o revolu`ie a sufletului, fiecare dintre noi ar trebui s[ ne privim ]n adâncul fiin`ei \i s[ ne schimb[m atitudinea ]n primul rând fa`[ de aproapele nostru \i chiar fa`[ de noi ]n\ine. }ntr-adev[r, sufletul omului pare atins de tot felul de maladii, care din care mai agresiv[, sco`ându-ne, pur Lucian Alecsa \i simplu, de pe axa moralit[`ii. Nu exist[ religie sau confesiune care s[ nu cultive bun[tatea \i echilibru,dragostea fa`[ de aproapele t[u \i asta ]n numele adev[rului suprem, de`inut doar de Dumnezeu. |tim, omul, ]n structura sa primar[, este o celul[ a dumnezeirii, ceea ce presupune o deschidere structural[ a fiin`ei umane spre fapte bune \i spre frumos. |i totu\i, de unde atâtea manifest[ri malefice ]n comportamentul omului? Zilnic vedem tot felul de atentate sinuciga\e, de r[zbun[ri sângeroase, lumea-i plin[ de conflicte \i r[zboaie. Dac[, sub aspect material, omenirea prosper[, ]n fiecare clip[ vezi schimb[ri pozitive, \tiin`a fiind cea care ofer[ tot felul de solu`ii spre un confort fizic, ]n schimb, ]n mod paradoxal, lumea degenereaz[ sub aspect sufletesc; invidia , r[utatea \i egoismul ]\i fac tot mai des loc ]n fiin`a noastr[. Tot Vaclav Havel observ[ c[ omul politic, indiferent din ce col` de lume, este cel care d[ tonul acestei degrad[ri, pu`ini sunt politicienii care, cu adev[rat, pot constitui repere morale. Ce lider european poate fi privit cu admira`ie? Nu prea po`i da un nume. }n primul rând nu se face mai nimic, sau doar foarte pu`in pentru oamenii din zonele s[race ale lumii, suntem ]n mileniul trei \i ]nc[ vedem oameni ]n lume care tr[iesc primitiv \i copii care mor de foame. Zilnic sunt expuse ]n fa`a politicienilor astfel de imagini, numai c[ ace\tia le ignor[, alteori fac prea pu`in sau chiar nu fac nimic spre a le stopa. S[ nu uit[m c[ mizeria \i lipsa de educa`ie sunt cele mai violente impulsuri ale degener[rii noastre. Mul`i politicieni sunt preg[ti`i parc[ spre a excita tenebrele fiin`ei umane, fac totul pentru a imprima pe fa`a omenirii semnele diavolului. }nc[ sunt locuri ]n lume unde omul nu se poate exprima liber, stând ]n spatele minciunii nu po`i decât s[ degenerezi. Schimbânduse fiecare pe sine, vom schimba \i lumea din jurul nostru, numai a\a ne putem „revendica” fiin`a ca fiind dup[ chipul \i asem[narea lui Dumnezeu.

Calendar cre\tin ortodox 2 V Cuv. Tit f[c[torul-de-minuni; Sf. Mc. Amfian \i Edesie (Zi aliturgic[ – Denia Prohodului Domnului) 3 S Cuv. M[rt. Nichita de la M[n[stirea Midichia; Sf. Mc. Elpidifor 4 D (†) Învierea Domnului (Sfintele Pa\ti) Cuv. Iosif scriitorul-de-cânt[ri; Cuv. Gheorghe de la Maleon; Sf. Ier. Isidor de Sevilia 5 L (†) Sfintele Pa\ti; Sf. Mc. Claudiu \i cei împreun[ cu dânsul; Sf. Mc. Teodul \i Agatopod 6 M (†) Sfintele Pa\ti; Sf. Ier. Eutihie al Constantinopolului; Sf. mucenic Irineu, episcop de Sirmium

Câ\tig la rulet[ anchetat de un an de zile Poli`i\tii boto\[neni ]nc[ nu au reu\it s[ dea de cap[t cazului legat de câ\tigul fabulos ]nregistrat anul trecut la o sal[ de jocuri din Boto\ani. Acesta este unul extrem de ]ncâlcit pentru c[ juc[torul \i-a cerut banii, proprietarii s[lii de jocuri, ulterior desfiin`at[, au cerut ancheta poli`iei, iar expertiza care ar face lumin[ ]n acest caz ]ntârzie s[ apar[. }n mai 2009, Adrian Sandu a jucat la o rulet[ dintr-o sal[ de jocuri situat[ ]n zona central[ a orade lei sus`inea boto\[\ului aproximaneanul c[ a câ\tigat la f[cut o tiv 6.000 lei, plângereu\ind s[ ob`in[ rulet[. Banii nu i-a re la un câ\tig imens, primit nici pân[ Poli`ie. de aproape un miast[zi. De\i juc[liard de lei vechi. torul \i-a susPentru c[ ]n casieria `inut nevinov[`ia, s[lii de jocuri nu avea cum s[ fie o sum[ atât de mare, reprezentan`ii firmei din tân[rul a primit numai 6.500 Târgu Mure\ au luat ]n calde lei pe loc, spunându-i-se cul posibilitatea ca cineva s[ c[ ulterior i se va da \i restul fi umblat ]n soft-ul ruletei, poate chiar un angajat al s[banilor. lii, pentru ca s[ se afi\eze câ\tigul fabulos. Situa`ia nu Se a\teapt[ un poate fi clarificat[ decât rezultat din printr-o analiz[ am[nun`it[

100.000

UTILE

4,1094 lei

3,0440 lei

care poate fi f[cut[ la Inspectoratul General al Poli`iei Române. Expertiza nu poate realizat[ ]ns[ f[r[ datele tehnice ale aparatului, care pot fi ob`inute doar din Ungaria, unde este fabricat[ ruleta respectiv[. De atunci se a\teapt[ rezultatul expertizei. ]nc[ din cursul anului trecut poli`i\tii au prins ni\te „fire”, fiind ]nceput[ urm[rirea penal[ fa`[ de dou[ persoane. Alte informa`ii nu au fost prezentate, ancheta continuând. (D.R.)

Ungaria }ns[ reprezentan`ii firmei care de`ine aparatul electronic au spus c[ un asemenea câ\tig era imposibil \u au

„Cauza este ]n lucru. Se a\teapt[ rezultatul expertizei tehnice a sistemului de calcul al aparatelor de joc”, inspector principal Daniela Darea, purt[tor de cuvânt IPJ

Poli`i\ti \i pompieri, victime ale unei farse se calmeaz[ \i c[ nu va incendia camera.

Anul trecut pe timpul [sta Dup[ ce, ani la rând, la catedr[ au reu\it s[ r[mân[ cadre didactice trecute de pragul pension[rii, din 2009 lucrurile au mai ]nceput s[ se schimbe. Lupta p[str[rii posturilor din ]nv[`[mânt a ]nceput s[ fie mai crâncen[, ]n condi`iile ]n care \i Ministerul Educa`iei a ]nceput „s[ taie ]n carne vie” prin catedrele \colilor. Anul trecut pe vremea asta, Evenimentul de Boto\ani publica un articol despre ]nver\unarea cu care unele cadre didactice ajunse la vârsta pension[rii `ineau de posturile pe care le avuseser[ ]n ]nv[`[mânt. „Trei profesoare ajunse la vârsta pension[rii sunt revoltate c[ sunt supuse discrimin[rii. Fiind cadre didactice titulare, profesoarele sunt convinse c[ li se face o nedreptate prin ]mpiedicarea lor de a-\i continua activitatea la catedr[ pân[ la 65 de ani \i sunt revoltate c[, de\i au depus cereri pentru prelungirea activit[`ii, consiliul de administra`ie al Inspectoratului |co-

}ntre timp, sala de jocuri a fost desfiin`at[

Gluma se las[ cu o anchet[ lar nu le-a aprobat”, scria, ]n urm[ cu un an, Evenimentul de Boto\ani. Era ]nceputul crizei financiare \i unele cadre didactice nu concepeau c[ au venit vremurile ]n care vor trebui s[ se mul`umeasc[ cu pensia pentru a-i l[sa \i pe tineri s[ profeseze. }ntre timp, dorin`a de a r[mâne la catedr[ a unor cadre didactice ajunse la pragul pension[rii a mai fost temperat[. }n anul ce a trecut de atunci conducerea Inspectoratului |colar a „pus piciorul ]n prag” \i a stopat seria cererilor venite de la cadrele didactice pensionare. Chiar \i ]n cazul unora cu activitate merituoas[ sa ales ]n cele din urm[ varianta ]n favoarea profesorilor tineri.

Ziua: 160C

Noaptea: 40C

Fars[ stupid[ pentru mai multe echipaje de interven`ie joi, dup[ ce vecinul unei femei bolnave psihic a sunat la 112 \i a spus c[ femeia vrea s[ arunce blocul ]n aer. Incidentul a avut loc diminea`[, ]ntr-un c[min apar`inând Condacia. Locatara unei camere de la etajul trei al cl[dirii, cunoscut[ cu afec`iuni psihice, a fost acuzat[ de un vecin c[ vrea s[ dea foc

camerei ]n care locuie\te cu ajutorul buteliei. }n urma apelului la 112, la fa`a locului s-au deplasat un echipaj de pompieri \i unul de Poli`ie. }ns[ surpriz[, ]n momentul ]n care au vrut s[ intervin[, pompierii s-au izbit de refuzul Elenei C. de a deschide u\a. De\i poli`i\tii au insistat, ]mpreun[ cu pompierii, ca femeia s[ deschid[ u\a, aceasta a refuzat. Cu toate c[ au ]ncercat minute ]n \ir s[ o determine s[ coopereze, aceasta le-a spus c[

Pentru c[ pompierii nu mai aveau nici o dovad[ c[ ]ntr-adev[r era un pericol imediat pentru cei din jur, nu au mai avut nici un motiv s[ sparg[ u\a, a\a c[ au plecat. Au plecat \i poli`i\tii, ]ns[ ]n momentul ]n care a ajuns \i un echipaj al Serviciului Jude`ean de Ambulan`[, femeia a continuat s[ sus`in[ c[ nu are nevoie de nici un consult \i c[ vrea s[ fie l[sat[ ]n pace. La fel ca \i poli`i\tii sau pompierii, \i cadrele medicale au f[cut cale ]ntoars[, v[zând c[ nu o scot la cap[t cu femeia din spatele u\ii. }n cele din urm[, autorit[`ile \iau dat seama c[ au fost purtate pe drumuri degeaba, iar acum a fost deschis[ o anchet[ pentru al identifica pe cel care a f[cut apelul la 112 \i pentru a-l trage la r[spundere. (D[nu` Rotariu)


3

2 aprilie 2010 Primari \i fermieri instrui`i pentru banii UE. Primarii au fost instrui`i cum s[ acceseze fonduri europene \i cum s[ sprijine prin informare, la rândul lor, fermierii. Potrivit statisticilor, ]n anul 2009, au fost depuse doar 74 de proiecte. Cine le-a dat lec`ii \i cum au decurs acestea afla`i de pe www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS

Apa curge f[r[ apometru la vile Merge ]n pierdere din lipsa pl[tesc apa ]n sistem pau\al, banilor. Este vorba despre adic[ ]n jur de 8 m cubi SC Apa Grup SA, pe lun[ \i nu câ`iva care nu poate imzeci de metri pune beneficicubi pe lun[, arilor care cum ar re\i-au conzulta ]n urstruit ]n uma citirii vile din municipiul ltimii paindexului Boto\ani nu au apometru-cinci de la aani vile s[ tre, iar proprietarii pl[- pometru. ]\i monSitua`ia tesc apa la pau\al, teze apoeste clar chiar dac[ au piscin[ metru de]n favoasau ]\i irig[ terenul oarece resrea procu apa din re`eaponsabiliprietarilor tatea apar`ine de cas[, deua public[. strict operatooarece pe lâng[ rului de ap[. Astapa necesar[ uzufel c[, lunar, o bun[ lui casnic, ace\tia o parte din pierderile ]nregis- mai utilizeaz[ pentru irigarea trate de c[tre furnizor provine gr[dinii sau pentru umplerea de la ace\ti beneficiari care piscinei, dup[ caz.

S[rb[tori vegheate de sute de poli`i\ti \i jandarmi

105

„La ora actual[ nu ne permitem s[ facem atâtea c[mine de bran\ament, de\i noi suntem obliga`i la acest lucru, c[minul de bran\ament fiind ultimul element din re`eaua public[”, Maricel Georgescu, director general SC Apa Grup SA

Un miliard jum[tate cost[ apometrizarea vilelor Apa Grup ar trebui s[ cheltuiasc[ circa 1.500 de lei pentru amenajarea unui c[min \i montarea unui apometru, iar includerea ]n acest circuit a tuturor caselor care pl[tesc ]nc[ apa la pau\al ar presu-

pune un efort financiar de nu mai pu`in de 157.500 lei. Bani de care ]ns[ operatorul de ap[ nu dispune. La ora actual[, acesta ]nregistreaz[ datorii la bugetul de stat de peste 55 de milioane de lei. Anul trecut operatorul de ap[ a f[cut un efort financiar montând apometre la 27 de vile. (Monica Aionesei)

Sal[ de sport \i bazin de ]not ]n fosta unitate militar[ de la Dorohoi Ini`ierea procedurii de ]ntocmire a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) \i aprobarea temei de proiectare pentru terenurile fostelor unit[`i militare din Dorohoi au stârnit discu`ii aprinse ]n \edin`a de Consiliu Local din urm[ cu câteva zile. Ini`iate de c[tre executiv, cele dou[ proiecte de hot[râre, aferente terenurilor fostelor unit[`i militare de pe strada 1 Decembrie \i Bulevardul Victoriei, sunt de fapt condi`ii obligatorii pentru ducerea la bun sfâr\it a unor investi`ii de interes public, pentru care, ]n mare parte, s-a ob`inut deja finan`are. Este vorba de construc`ia ]n acest an a 96 de apartamente ANL \i reabilitarea cl[dirilor fostei unit[`i militare de la Brazi, unde urmeaz[ s[ func`ioneze un incubator de afaceri, ]n timp ce la fosta unitate militar[ de pe Bulevardul Victoriei ar urma s[ se finalizeze o sal[ de sport \i s[ se amenajeze mai multe terenuri de sport \i chiar un bazin de ]not.

Consilierii PD-L s-au ab`inut de la vot Cele dou[ proiecte de hot[râre au fost votate de majoritate, ]ns[ consilierii PD-L s-au ab`inut de la vot, motivând prin vocea liderului lor, Sergiu Lungu, c[ cele dou[ terenuri \i cl[dirile aferente trebuiau s[ aib[ alt[ destina`ie. „}n memoriul pe care l-am ]ntocmit atunci când eram primar, prin care am preluat terenurile de la armat[, era specificat

c[ ]n cl[dirile de la unitatea militar[ de pe 1 Decembrie vom amenaja un centru social la standarde ]nalte, destinat b[trânilor cu pensii mari, nu incubator de afaceri. La fel, pe Bulevardul Victoriei, sal[ de sport iar ]n cl[diri, locuin`e sociale. Când se vor respecta aceste destina`ii atunci vom vota”, a spus Sergiu Lungu. }n replic[, primarul Dorin

Alexandrescu a spus c[ hot[rârea de guvern prin care terenurile au fost trecute ]n proprietatea municipalit[`ii nu condi`ioneaz[ destina`ia acestora. Totodat[, el a ar[tat c[ votarea proiectelor privind PUZ este obligatorie pentru realizarea blocurilor ANL \i a celorlalte investi`ii de interes pentru comunitate. (Dan M[zura\u)

}n perioada Pa\telui peste 200 de poli`i\ti, jandarmi \i poli`i\ti de frontier[ vor avea grij[ ca boto\[nenii s[ aib[ parte de s[rb[tori lini\tite, fiind monitorizate de patrule atât municipiile, cât \i comunele. Conform spuselor poli`i\tilor, ]n perioada mai sus men`ionat[ vor ac`iona zilnic, ]n medie, 160 de poli`i\ti, ]n municipiile din jude`, dintre care 20 la rutier[, iar restul de la ordine public[. ]mpreun[ cu jandarmii vor forma patrule mixte, veghind pentru men`inerea lini\tii \i ordinii publice. Pe lâng[ poli`i\ti, peste 60 de jandarmi vor fi la datorie. ]n mediul rural, poli`i\tii de la toate posturile de Poli`ie vor fi ]n alert[ 24 de ore din 24, pentru a interveni, dac[ va fi cazul. }n localit[`ile de frontier[ poli`i\tii vor forma echipaje mixte cu poli`i\tii de frontier[. (D.R.)

Amenzi mai grele cerute pentru parcarea ma\inilor pe trotuar Consilierul local Nicolae Semenescu a propus ]n \edin`a de Consiliu Local de miercuri sanc`iuni pentru \oferii care ]\i parcheaz[ ma\inile pe spa`iul verde sau pe trotuarele din ora\. El a motivat c[ multe dintre spa`iile verzi sunt devastate din cauza ma\inilor parcate ilegal. Semenescu a cerut, cu aceast[ ocazie, adoptarea unei prevederi locale ]n acest sens \i o interven`ie mai prompt[ a poli`i\tilor comunitari. De partea cealalt[, \eful Poli`iei Comunitare, Ioan Onu`u, sus`ine c[ lunar zeci de \oferi sunt amenda`i pentru c[ parcheaz[ ilegal ma\inile pe domeniul public: „Nu exist[ interdic`ie pentru parcare pe trotuar, dar trebuie l[sat[ distan`[ de un metru pentru ca s[ poat[ circula pietonul. La noi este o particularitate ]n municipiu, pentru c[ aceste trotuare sunt din pavele, iar ma\inile le distrug. (L.L.)

Tâlhar ajuns pe mâinile poli`i\tilor pentru un telefon Autorul unei tâlh[rii a fost identificat de poli`i\ti, fiind re`inut pentru a fi arestat preventiv. Andrei Emilian ~., de 23 ani, a fost re`inut de poli`i\ti dup[ ce s-a stabilit c[ ]n noaptea de 20 spre 21 martie a atacat o femeie \i i-a furat telefonul mobil. Aflându-se ]n fa`a blocului unde locuie\te, Cristina Raluca P., din municipiul Boto\ani, a fost lovit[ de c[tre o persoan[ necunoscut[, moment ]n care a c[zut \i a sc[pat po\eta din mân[. Dup[ câteva secunde, revenindu-\i ]n urma agresiunii, femeia s-a ridicat \i a v[zut c[ i-a fost furat un telefon mobil. ]n urma cercet[rilor efectuate, poli`i\tii au stabilit c[ autorul infrac`iunii este Andrei Emilian ~. (D.R.)


CMYK

4

2 aprilie 2010

PUBLICITATE


CMYK

5

2 aprilie 2010 Primarul, chemat de copii ]n lupta contra polu[rii. Executivul Prim[riei Boto\ani a marcat, ieri, Ziua P[s[rilor, al[turi de elevii Liceului „N. Iorga”. Un grup de copii de la clasele I-IV de la unitatea de ]nv[`[mânt s-a ]ntâlnit cu primarul C[t[lin Flutur. Cei 14 micu`i, numi`i \i „Mesagerii Planetei Verzi”, i-au transmis primarului o scrisoare din partea P[mântului, sup[rat pentru poluarea pe care i-o produc ma\inile. Mai multe despre manifestare pe www.evenimentuldebotosani.ro.

ESEN~IAL

Medicii de familie ]nchid cabinetele Medicii de familie boto\[neni au pus ieri lac[t pe u\ile cabinetelor \i nu au mai acordat asisten`[ medical[ bolnavilor. |i asta pentru c[ vechiul contract a expirat, iar actele adi`ionale nu au mai fost prelungite de Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate. Medicii din re`eaua primar[ au devenit liberi de contract. Pacien`ii care au avut ieri nevoie de medic au trebuit s[ fac[ cale ]ntoars[. Medicii de familie spun c[, din moment ce nu mai au niciun document legal care s[ le permit[ eliberarea de re`ete compensate sau bilete de trimitere, ei nu pot s[ fac[ acest lucru pentru c[ ar fi tra\i la r[spundere. „Ne pare r[u pentru pacien`i, dar trebuie s[ ]n`eleag[ c[ nu putem s[ ne desf[\ur[m o activitate atâta timp cât nu avem fondurile necesare ca s[ ne sus`inem activitatea”, a spus Paul |erban, pre\edintele Asocia`iei Medicilor de Familie.

„Ar ]nsemna s[ concediem asistentele” Ace\tia s-au ]ntâlnit, ieri, pentru a-\i exprima nemul`umirile vizavi de prevederile noului contract cadru care a fost ]ntocmit f[r[ o consultare prealabil[ a medicilor \i care, spun ei, le aduce doar dezavantaje. Ei au convenit s[ nu semneze noul contract-cadru

\i nici m[car actele adi`ionale loarea punctului de capita`ie deoarece i-ar b[ga ]n de 4,5 lei, am aflat c[ s-au faliment. „Ar ]nf[cut modific[ri ]n semna s[ conceceea ce prive\te Cu diem asistenstructura pe grutele \i s[ fape de vârst[ a 30-40 ar cem noi \i pacien`ilor \i sc[dea m u n c a au fost dimiacestora, s[ nuate aproaveniturile nu ne mai pe la jum[medicilor de pl[tim utitate valorile lit[`ile. Vede puncte pe familie prin noul fiecare nitul lunar grup[ contractpe cabinet ar de vârst[”, a ajunge la 16 ad[ugat Paul cadru. milioane lei |erban. Pre\edinvechi. Ce cabinet tele Asocia`iei Medipoate supravie`ui cu acecilor de Familie spune c[ o \ti bani? De\i ni s-a fluturat prim[ form[ de protest va fi timp de trei luni de zile va- refuzul celor 160 de medici de

%

familie din jude` de a semna noul contract cadru pe 2010. Decizia afecteaz[ zeci de mii de boto\[neni ]n condi`iile ]n

care un singur medic de familie are grij[ de cel pu`in 1.000 de persoane. (L[cr[moiara Lupa\cu)

„}ncepând de joi, noi suntem liberi de contract. A expirat actul adi`ional \i nu avem alte contracte semnate. Asta ]nseamn[ c[ dac[ eliber[m re`ete suntem pasibili de fals ]n acte. Dac[ medicii semneaz[ re`ete \i bilete de trimitere li se pot imputa, pentru c[ nu avem cu ce justifica acest lucru. Nu ne poate sanc`iona nimeni pentru prezen`[, pentru inactivitate, pentru nimic. Ne pare r[u pentru pacien`i, dar trebuie s[ ]n`eleag[ c[ nu putem s[ ne desf[\ur[m o activitate atâta timp cât nu avem fondurile necesare ca s[ ne sus`inem activitatea", Paul |erban, pre\edinte Asocia`ia Medicilor de Familie

Alert[ din cauza gripei aviare P[s[rile g[site ]n afara gospod[riilor vor fi considerate f[r[ st[pân \i vor fi confiscate \i apoi eutanasiate, f[r[ a se acorda desp[gubiri pentru cei care vin ulterior s[ declare c[ sunt proprietarii lor. Este una dintre m[surile luate de conducerea DSVSA de teama gripei aviare. „}n cazul ]n care exist[ vreo suspiciune de grip[ aviar[, primarii s[ anun`e de urgen`[ autorit[`ile competente, s[ se reactiveze comandamentele antiepizootice \i nu printr-o simpl[ semn[tur[, ci prin instruire, ca fiecare persoan[ s[ \tie ce are de f[cut ]n caz de apari`ie a acestei boli”, Minodora Vasiliu, directorul DSVSA

Cazul ap[rut luna trecut[ ]n jude`ul Tulcea a pus ]n gard[ autorit[`ile locale din ]ntreaga `ar[. La Boto\ani, prin intermediul re`elei VPN, directorul coordonator al Direc`iei SanitarVeterinare \i pentru Siguran`a

Alimentelor a transmis ieri tuturor primarilor din jude` s[ dea dovad[ de vigilen`[ maxim[. Asta cu atât mai mult cu cât sunt primari la primul mandat care nu au trecut prin primul val al gripei aviare din anul 2006. „Ave`i mare grij[, unii dintre dvs. sunt destul de noi \i nu cunosc condi`iile gripei aviare din 2006 cu acele pierderi economice \i cu acea panic[ care s-a creat ]n România”, s-a adresat \eful DSVSA primarilor din jude`. De precizat este faptul c[ to`i cet[`enii sunt obliga`i s[ declare la prim[rie p[s[rile pe care le au \i s[ le `in[ ]nchise ]n curte, altfel risc[ s[ le fie luate chiar de c[tre autorit[`i. Totodat[, se interzice \i accesul p[s[rilor din gospod[rii la luciile de ap[. (Monica Aionesei)


6

2 aprilie 2010

TOPNEWS

Avans[ri ]n grad la Jandarmerie. Joi, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Jude`ean Boto\ani, conducerea institu`iei a organizat o serie de manifest[ri festive cu prilejul s[rb[toririi zilei armei ]n data de 3 aprilie. }n ce au constat acestea citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

|efii cei mari ]\i pun adjunc`ii la munc[ de Pa\ti |efimea jude`ului a pasat responsabilitatea serviciului de permanen`[ ]n perioada s[rb[torilor pascale la subalterni. De regul[, pe adjunc`i a c[zut „bucuria” s[ stea la serviciu ]n zilele libere de Pa\te. Prefectul a solicitat tuturor directorilor de deconcentrate, ]n ultima \edin`[ de Colegiu Prefectural, programul serviciului de permanen`[ ]n perioada Pa\telui. Pu`in peste jum[tate dintre conducerile institu`iilor au binevoit ]ns[ s[ ]nainteze documentele privind programul permanen`a de s[rb[tori. Chiar \i a\a, cei mai mul`i directori plini \i-au luat liber ]n zilele de Pa\te, l[sând responsabilitatea asigur[rii serviciului de permanen`[ pe umerii adjunc`ilor, a \efilor de serviciu sau a func`ionarilor. Dintre institu`iile care au transmis programul de permanen`[, ]n prima de zi de Pa\te vor fi ]n alert[ doar 11 directori: Inspectoratul Teritorial de Munc[ (Stelian Metler), Garda de Mediu (Rodica Zelinc[), Administra`ia Na-

Pa\te de criz[ ]n spital Aproximativ 550 de bolnavi ]\i vor petrece Pa\tele ]n Spitalul Jude`ean. Din cauza datoriilor mari pe care le are unitatea, pacien`ii vor primi doar ]n prima zi de Pa\ti bucate tradi`ionale \i acelea se vor rezuma doar la cozonac \i ou[ ro\ii. Friptura va lipsi din farfuriile bolnavilor. Conducerea de la „Mavromati” a luat \i m[suri ]n ceea ce prive\te asigurarea personalului medical pe perioada acestor s[rb[tori. Astfel, potrivit managerului Cornel Enache, la Unitatea de Primire Urgen`e s-au dublat serviciile pe toat[ aceast[ perioad[. De asemenea, reprezentan`ii spitalului spun c[ s-au f[cut aprovizion[rile cu medicamente, materiale sanitare, seruri, perfuzoare astfel ]ncât pacien`ii s[ nu aib[ de suferit. (L.L.)

Drum lung spre \efia „deconcentratelor” `ional[ a }mbun[t[`irilor Funciare (Florin Asaftei), Po\ta Român[ (Mihai |tefan), Comisariatul pentru Protec`ia Consumatorilor (Alexandru Zarug), Direc`ia Jude`ean[ de Accize \i Opera`iuni Vamale (Ovidiu Marcian), Direc`ia de Sport (Andrei Amos), Direc`ia de Cultur[ (D[nu` Hu`u), Direc`ia de Tineret (Radu Humelnicu), Oficiul de Metrologie (Gabriel Alexandru)

„Nu am dat importan`[ acestui aspect, important este s[ fie cineva, s[ ai cu cine sta de vorb[, ]nvoielile le fac cei de la Bucure\ti. Treaba lor dac[ pleac[ f[r[ a ob`ine ]nvoiri. Ei nu au restric`ii cum am eu, nu am voie s[ plec din jude` f[r[ s[ ]mi anun` ministrul”, Cristian Roman, prefect

\i Casa de Pensii (|tefan Dodi`[).

|efii cei mari lucreaz[ ]naintea Pa\telui Pe lâng[ acestea, alte 14 institu`ii s-au ]ncadrat ]n termen \i au transmis programul de permanen`[ de s[rb[tori, de remarcat fiind c[ cel mult ]n ziua de 3 aprilie, cu o zi ]nainte de Pa\te, \efii plini sau programat de serviciu. Este vorba de Direc`ia Agricol[, Arhivele Statului, Serviciul de Gospod[rire a Apelor, Inspectoratul de Stat ]n Construc`ii, Sec`ia Drumuri Na-

`ionale, Direc`ia Jude`ean[ de Statistic[, Direc`ia Finan`elor, Agen`ia pentru Protec`ia Mediului, Direc`ia SanitarVeterinar[, Oficiul de Reproduc`ie ]n Zootehnie, Autoritatea Rutier[ Român[, Direc`ia de Sport \i APIA. La Institu`ia Prefectului, permanen`a va fi asigurat[ ]n data de 3 aprilie de c[tre subprefectul Paul Secrieru, care de altfel a preluat prerogativele de prefect pe perioada cât acesta din urm[ se afl[ ]n concediu, iar ]n data de 4 \i 5 va asigura permanen`a subprefectul Daniel Moruzi. }n fiecare din acest zile al`i doi func`ionari vor fi pe baricade. (Monica Aionesei)

Program special pentru de`inu`i de Pa\ti

„Acest gen de activit[`i sunt continuate \i ]n afara unit[`ii de deten`ie, personalul Penitenciarului demarând ]n aceast[ s[pt[mân[ un proiect de voluntariat, având ca obiect renovarea, reamenajarea \i utilarea complet[ cu mobilier a unui salon din cadrul Spitalului de Copii Cuvioasa Parascheva”, scms. Iulian D[râng[, purt[tor de cuvânt Penitenciarul Boto\ani

Pentru ca \i de`inu`ii s[ simt[ apropierea S[rb[torilor, de\i se afl[ ]ntr-un mediu ostil, conducerea Penitenciarului Boto\ani a organizat activit[`i prin care persoanelor private de libertate s[ li se mai u\ureze deten`ia. Acestea se doresc a fi cât mai apropiate de cele desf[\urate de cre\tini, debutând cu vizita pe care o va face un grup de femei private de libertate la M[n[stirea Vorona \i Schitul Sih[stria Voronei, ]n cadrul unui pelerinaj intitulat „Pe calea }nvierii”. Pe perioada efectu[rii cur[`eniei la nivelul sectoarelor de de`inere ale Penitenciarului de`inu`ii pot participa, ]n grupuri, la slujbele \i activit[`ile religioase specifice, Spovedanie \i ]mp[rt[\anie, organizate zilnic ]n capela unit[`ii de deten`ie.

Rug[ciune zilnic[ ]n camerele de deten`ie }n Joia Patimilor a debutat un proiect inedit, ini`iat de preotul capelan al Penitenciarului, intitulat „Scara rug[ciunii”, care urm[re\te implementarea unui program fix de rug[ciune zilnic[, transmis ]n direct, la nivelul tuturor camerelor, prin intermediul postului de televiziune cu circuit ]nchis al unit[`ii. Postul de televiziune propriu mai prezint[ zilnic, ]n S[pt[mâna Patimilor, emisiuni interactive pe tema s[rb[torilor pascale, un material referitor la semnifica`ia ]nvierii \i a Luminii Sfinte de la Ierusalim, precum \i filmul „Patimile lui Iisus”. (D.R.)

Negocierile dintre PD-L \i parlamentarii independen`i cu privire la posturile institu`iilor deconcentrate au fost amânate ]nc[ o dat[ pe plan local. Ini`ial, acestea erau programate pentru 1 aprilie, ]ns[ din cauz[ c[ hot[rârea Cur`ii Constitu`ionale privind statutul directorilor de deconcentrate a fost amânat[ \i negociatorii locali au amânat aceast[ discu`ie. „Data de 1 aprilie era dat[ de hot[rârea Cur`ii Constitu`ionale privind numirea directorilor \i a fost amânat[ cu o lun[, deci urmeaz[ ca \i ]ntâlnirea noastr[ s[ aib[ loc undeva la mijlocul lunii aprilie”, a spus C[t[lin Flutur, pre\edintele PD-L Boto\ani. Discu`iile pe posturile de deconcentrate vor avea loc ]ntre reprezentan`ii PD-L \i independentul Liviu Câmpanu, dat fiind faptul c[ parlamentarul Neculai Rebenciuc \i-a depus adeziune la PD-L. (L.L.)

Elevii intr[ ]n vacan`a Ast[zi este ultima zi de cursuri pentru elevi. Conform structurii acestui an \colar ]ncepând de sâmb[t[, 3 aprilie, \i pân[ duminic[, 11 aprilie, elevii boto\[neni vor fi ]n vacan`a de prim[var[ prilejuit[ de S[rb[torile Pascale. Cursurile semestrului al II-lea se vor relua luni, 12 aprilie \i se vor termina vineri, 11 iunie. Vacan`a de var[ este cuprins[ ]ntre 12 iunie \i 12 septembrie 2010. Pentru elevii de clasa a XII-a luna aprilie va aduce o nou[ prob[ oral[ din cadrul examenului de bacalaureat. }ntre 19 \i 29 aprilie este prev[zut[ evaluarea competen`elor digitale. Aceasta va fi urmat[, ]ntre 31 mai \i 4 iunie, de evaluarea competen`elor lingvistice ]ntr-o limb[ modern[. (P.R.)


7

2 aprilie 2010 So`ul bolnav Un b[rbat avea febr[ mare, a\a c[ so`ia l-a dus la doctor. Dup[ o consulta`ie, acesta a spus: - Doamn[, so`ul dvs. are ne-

voie de odihn[. V[ scriu ni\te somnifere. - Bine, domnule doctor. |i c^nd trebuie s[ i le dau? - Dar nu sunt pentru el, sunt pentru dumneavoastr[!

CALEIDOSCOP

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate ]nc[lzire, ap[, grup sanitar). * S.C. FODGARD SRL LIVENI, v^nz[ri apartamente electric[, titular al proiectului „Instala`ie de Ofertele vor fi transmise sau depuse

* V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Rela`ii la telefon: 0331.100.162. (19) * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 2 camere, str. }mp[rat Traian, parter, recent renovat. Pre` 22.000 Euro negociabil. Telefon: 0751602298. (1791-18)

v^nz[ri case/terenuri * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495p) * Vând cas[ cartier Tulbureni, locuibil[, 85 mp cu teren, 1.400 mp, toate utilit[`ile, deosebit amenajat. Pre` 59.000 Euro, negociabil, la fa`a locului. Telefon: 0742.602.781. (1795-1) * Vând loc de cas[ ]n C[t[m[r[\ti cu facilit[`i curent proprietate \i gaz la 100 m. Telefon; 0744.373.409. (5)

]nchirieri * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou 15mp, etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745. (19) * Ofer gazd[ la cas[ unui tân[r. Intrare separat[, condi`ii deosebite, internet. Telefon: 0231.515.045; 0762.680.835. (1807-2) * DIREC~IA REGIONAL{ DE PO|T{ IA|I, cu sediul ]n Ia\i str. Cuza Vod[ nr. 3, caut[ pentru ]nchiriere spa`ii, pentru func`ionarea subunit[`ilor po\tale ]n urm[toarele localit[`i: - Vl[sine\ti, un spa`iu de 15-20 mp. - C[l[ra\i, un spa`iu de 20-30 mp. - Hude\ti, un spa`iu de 70-80 mp. - Bucecea, un spa`iu de 60-70 mp. - Fl[mânzi, un spa`iu de 80-90 mp. Spa`iile vor trebui amplasate ]n centrul comunei, cu acces direct de la \osea, amenajat pentru activitatea de po\t[ \i utilit[`i asigurate (energie

PREST|RI SERVICII

Fizomed Centrul de recuperare - Diagnostic - Tratamente - Kinetoterapie Program[ri 0331.105977 Aleea Crizantemelor, Nr.7 www.fizomed.ro Scap[ de durere!

la sediul Oficiului Jude`ean de Po\t[ Boto\ani, str. Po\tei nr. 5, pân[ la data 05.04.2010. Rela`ii suplimentare la telefon nr. 0231/514.411 sau 0756.133.802. (1805-1)

v^nz[ri diverse * C.I. BALANOVICI vinde linie ]mbuteliere lichide alimentare \i ma\in[ baxat PET-uri. Rela`ii la telefon: 0744835158. (6)

prest[ri servicii * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (19)

angaj[ri

condi`ionare, uscare, depozitare semin`e” amplasat ]n sat Liveni, com. Manoleasa, anun`[ publicul interesat asupra depunerii solicit[rii de ob`inere a acordului de mediu necesar[ pentru ob`inerea acordului de mediu. Informa`iile privind poten`ialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Boto\ani, bd. M.Eminescu nr. 44, ]n zilele de luni-vineri, ]ntre orele 8.00-16.00 \i la sediul S.C. FODGARD SRL - LIVENI, com. Manoleasa, ]n zilele de luni-vineri, ]ntre orele 8-16. Observa`iile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Boto\ani, bd. M.Eminescu nr. 44, pân[ la 06.04.2010. (18061)

licita`ii

* S.C. angajeaz[ urgent barman (fete). Rela`ii la telefon: 0744.696.126. (1797-2)

anun` public * S.C. (AF) PALCOM SRL solicit[ autoriza`ie de mediu pentru obiectivul Transport m[rfuri periculoase situat ]n Boto\ani, str. Scarlat Vârnav nr. 22. Contesta`ii se pot depune la sediul APM Boto\ani din b-dul Mihai Eminescu nr. 44 ]n termen de 5 zile de la data apari`iei anun`ului. (1804-1)

* C.I.I. Bordianu Liliana scoate la vânzare bunurile societ[`ii Petrula Fashion SRL: ma\ini de cusut (simple, de surfilat). Licita`ia va avea loc ]n data 09.04.2010, ora 8.30 la sediul lichidatorului din str. Aprodu Purice nr. 5 \i se va repeta ]n zilele de 13.04.2010; 20.04.2010; 27.04.2010; 04.05.2010; 12.05.2010; 18.05.2010; 25.05.2010, ora 8.30 ]n acela\i loc. Informa`ii suplimentare la telefon: 0744.533.310. (1808-1)

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA COMERCIANTULUI

AGENDA TRANSPORTATORILOR

! Nimic nu poate \terge durerea \i triste`ea ce sau a\ternut ]n sufletele noastre când destinul la luat de lâng[ noi pe cel care a fost un om de mare caracter \i de ]nalt profesionalism PRIMARUL NOSTRU TOADER BULIGA. Sincere condolean`e familiei ]ndurerate. Dumnezeu s[-l odihneasc[ ]n pace. Mul`umim pentru tot ce ai f[cut pentru noi DOMNULE PRIMAR. Fam. Bulgaru Florin Dan. (4)

Vineri, 2 aprilie 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct (r) 11.30 - 12.30 La poarta Europei (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping 17.00 - 17.10 |tiri pe scurt

17.10 - 17.30 Interviul s[pt[m^nii (]) 17.30 - 18.00 Reporter Tele’M (]) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Drept la ~int[ (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

2 aprilie 2010

ULTIMA OR{ „Portocalii” ]mp[ca`i de cititori

52% dintre cei peste 100 de cititori care au r[spuns la sondajul electronic cred c[ Mihai ~âbuleac se va ]mp[ca ]n cele din urm[ cu consilierii jude`eni PD-L.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro

Pleca`i ]ntr-o mini-vacan`[ de Pa\ti?

S[n[tate ruinat[ pentru bani. Mai mul`i stranieri, diagnostica`i cu boala dat[ de bacilul Koch, au ales banii ]n locul s[n[t[`ii. De\i se aflau sub tratament pentru vindecare, ei nu au `inut cont de acest lucru \i l-au ]ntrerupt pentru a merge ]n str[in[tate, la câ\tiguri. ]n aceste condi`ii, mul`i au dezvoltat rezisten`[ la tratament pentru c[ \i-au ]ntrerupt medica`ia. Detalii pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Larisa Ro\u arunc[ m[nu\a Dup[ ce \i-a trecut ]n palmares cel de al \aselea titlu consecutiv de campioan[ na`ional[, boto\[neanca Larisa Ro\u spune c[ este tentat[ s[-\i pun[ m[nu\ile ]n cui, ]n primul rând din cauza problemelor din boxul românesc. Cea mai titrat[ sportiv[ a sec`iei de box de la CS Boto\ani inten`ioneaz[ s[ se retrag[, ]n primul rând din cauza scandalurilor din ultima perioad[, care au existat ]n acest sport. Suspendarea lui Rudel Obreja, pre\edintele Federa`iei Române de Box, de c[tre Asocia`ia Interna`ional[ a Boxului Amator, pe motiv c[ nu a respectat o hot[râre dictat[ de acest for precum \i pentru c[ a prezentat documente falsificate ]n cursul unei proceduri disciplinare, ia afectat implicit \i pe sportivii de la loturile na`ionale. Ace\tia sunt invi-

ta`i la tot mai pu`ine turnee de preg[tire \i exist[ o incertitudine ]n ceea ce prive\te marile competi`ii. Mai multe despre acest subiect pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Vorb[-n v^nt

Pacien`ii care r[mân ]n spital sunt cazuri care din punct de vedere medical nu pot fi externa`i, iar o parte sunt cazuri sociale. De Pa\ti, vor primi tradi`ionalele ou[ ro\ii \i cozonac. Friptur[ de miel sau de pas[re vor primi doar cei care nu au contraindica`ii de la medic. Dar cum cei 550 de pacien`i vor avea contraindica`ii, va fi un meniu obi\nuit Cornel Enache, manager Spitalul Jude`ean

Fii reporter Evenimentul! Ai un pont? Un film? O fotografie? Sun[ la 0731/55.06.51 sau trimite la evenimentul.bt@gmail.com

VREI S{ FACI

BANI? Trimite un CV la evenimentul.bt@gmail.com sau sun[ 0731/55.06.51 Evenimentul de Boto\ani angajeaz[ agen`i publicitari. Cât munce\ti, atâta câ\tigi.

Evenimentul de Botosani nr.1590  
Evenimentul de Botosani nr.1590  

Ziarul orasului tau!

Advertisement