Page 1

Pagina 3

CMYK

Ia\i \i Suceava ]\i ]ntind aripile spre Boto\ani EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 64 (1589) • Joi, 1 aprilie 2010 • 8 pagini

Primar de p[uni la Brosc[u`i 4 p[uni \i peste 200 de porumbei cu care particip[ la expozi`ii are primarul de Brosc[u`i. El inten`ioneaz[ s[-\i cumpere \i dou[-trei perechi de stru`i. Pagina 6

Revolu`ionarilor nu le place p[mântul primit degeaba de la stat Pagina 3

P[c[li`i cu al 13-lea salariu

Pagina 2


2

1 aprilie 2010

STARTNEWS Editorial

~ar[ trist[, popor ]n deriv[ Nu criza economic ne va termina ca na`ie, ci mai degrab[ criza moral[. Tr[im ]ntr-o `ar[ trist[, p[cat c[-i a noastr[! Prin `[râna ei curge sângele str[mo\ilor no\tri, dar \i sânge str[in; ba musulman, ba fanariot, ba maghiar. Ce-i drept, fiecare dintre aceste na`ii \i-a l[sat câte o mic[ amprent[ ]n structura fiin`ei noastre na`ionale, ]ns[ f[r[ nici o ]ndoial[ grupa noastr[ sanguin[ este de sorginte dacoroman[. Sunt câteva tr[s[turi de caracter pe care le mo\tenim aproape Lucian Alecsa nemodificate de la ]nainta\i, dragostea fa`[ de Bacchus este nealterat[, aici am r[mas fideli ]n totalitate dacilor, de la romani se pare c[ am preluat ceva mai pu`ine lucruri, iar cele pe care ni le-am fixat pe gene ne sunt mai pu`in luminoase. Temperamentul u\or coleric \i „vorba aruncat[ ]n vânt”, mai bine zis vorbitul ]n dodii, cu siguran`[, c[ sunt elemente cu specific latin. De-a lungul istoriei ne-am ]ndoit firea cam dup[ cum a b[tut vântul, personalitatea noastr[ pare a se fi conturat abia târziu, ]n epoca modern[, pe când ne-am g[sit o oarecare stabilitate ]ntre hotare \i-am tras hora cea mare a unirii ]ntr-un singur trup. Tot prin acele timpuri ne-am definit \i exprimat sufletul \i ne-am alfabetizat cât de cât, apoi a trebuit s[ „import[m” principi str[ini spre a ne deschide ochii ]n direc`ia occidentului, prea ne subjugase fiin`a Imperiul Otoman. }n aceast[ perioad[ au ap[rut \i marile personalit[`i ale neamului: Mihai Eminescu, Mihail Kogâlniceanu, Titu Maiorescu, I.L. Caragiale, Ion Slavici \i mul`i al`ii. |i lumea politic[ ]ncepuse s[ prind[ grai \i s[ se maturizeze. Dup[ Alexandru Ioan Cuza s-a coagulat partidul liberal, ]n special prin familia Br[tienilor, care ulterior a f[cut cu adev[rat România modern[. La fel, 1918 a ]nsemnat scrierea actului nostru de na\tere, atunci am \i p[truns cu adev[rat ]n con\tiin`a Europei. Imediat dup[ r[zboi a ]nceput \i marea revolu`ie economic[ \i cultural[ ]n România Mare, prin anii ’30 devenisem un nume proeminent ]n acest col` de lume, eram, poate, pentru prima oar[ de-a lungul istoriei, lua`i ]n seam[. Bucure\tiul ajunsese micul Paris. P[mântul acesta a ]nceput s[ rodeasc[ mari nume, precum: Lucian Blaga, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Mircea Vulc[nescu, Petre ~u`ea \i al`ii. C[l[ul nostru s-a numit comunismul, timp de cincizeci de ani am fost sfârteca`i ]n mii de buc[`i, ]n ’90 nu se mai ]n`elegea mare lucru din noi, ar[tam ca o legum[. Pa\ii no\tri spre lume sunt ]nc[ mici \i anemici, ]n cele dou[ decenii de democra`ie am mers precum melcul.

Calendar cre\tin ortodox 1 J Cuvioasa Maria Egipteanca; Cuviosul Macarie M[rturisitorul (Denia celor 12 Evanghelii) 2 V Cuv. Tit f[c[torul-de-minuni; Sf. Mc. Amfian \i Edesie (Zi aliturgic[ – Denia Prohodului Domnului)

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

}ntr-un articol intitulat „Atac al viru\ilor tot mai agresivi”, Evenimentul de Boto\ani relata acum un an despre faptul c[, de la an la an, virozele sunt tot mai severe. Cel pu`in asta precizau atunci epidemiologii boto\[neni. „Virozele din ultimele s[pt[mâni au ac`ionat \i asupra sistemului nervos central. Epidemiologul Ecaterina Chihaia sus`ine c[ aceste viroze sunt cu simptome de meningit[ \i chiar de encefalit[”, relata atunci Evenimentul de Boto\ani. Pe lâng[ faptul c[ medicii nu mai \tiau cum s[ fac[ fa`[ valului de bolnavi cu afec`iuni respiratorii, acestea se manifestau cu totul deosebit fa`[ de cele din anii preceden`i. Epidemiologi sus`ineau c[ virozele din ultimele dou[ s[pt[mâni au ac`ionat \i asupra sistemului nervos central „Sunt viroze cu simptomatologie digestiv[, este vorba de rotaviru\i \i este foarte greu s[ pui diagnostic. La cei cu simptomatologie digestiv[, deci viroz[ digestiv[, se recolteaz[ probe \i avem rezultate pozitive pentru rotaviru\i. Nu s-a ]ntâmplat nimic 4,0958 lei

3,0422 lei

deosebit, ]n sensul c[ nu au fost ]nregistrate decese, dar sunt ni\te viru\i mai agresivi”, declara atunci medicul epidemiolog Ecaterina Chihaia, directorul Direc`iei de S[n[tate Public[. Aceasta sus`inea c[ simptomele virozelor respiratorii sunt, de regul[: febr[, tuse, l[crim[ri, nas ]nfundat, ]ns[ ]n acea perioad[ simptomatologia devenise cu totul alta: cefalee, cu v[rs[turi, somnolen`[. Medicii aten`ionau atunci c[ folosirea antibioticelor ]n astfel de cazuri era o gre\eal[ ]n capcana c[reia c[deau mul`i boto\[neni. La un an de la „fobia virozelor cu rotavirusuri”, ]n aceast[ iarn[ boto\[nenii au trecut prin „fobia gripei porcine”. Aceasta s-a soldat \i cu mor`i la Boto\ani, dar \i cu cheltuieli grele generate de tratarea bolnavilor \i asigurarea vaccinurilor. Ziua: 140C

Noaptea: 50C

Biserici supravegheate de pompieri. Pompierii boto\[neni vor fi la datorie ]n timpul slujbei de }nviere la l[ca\urile de cult din jude` pentru a supraveghea respectarea m[surilor de prevenire a incendiilor, dar \i pentru a interveni, acolo unde e cazul, la un eventual incendiu. Detalii despre misiunea lor din noaptea sfânt[ pe www.evenimentuldebotosani.ro.

P[c[li`i cu al 13-lea salariu Cadrele didactice nu vor primi ]n luna aprilie restul din premiul anual. De\i reprezentan`ii autorit[`ilor locale, dar \i premierul Emil Boc, au dat asigur[ri c[ ]n aprilie se va achita ]n ]ntregime al 13-lea salariu ]n ]nv[`[mânt, la Boto\ani acest lucru nu se va ]ntâmpla. Liviu Axinte, liderul jude`ean al Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI), sus`ine c[ angaja`ii multor \coli din teritoriu sunt nemul`umi`i c[ nu primesc premiu anual. Sunt \i localit[`i unde nu s-a acordat nici m[car un procentaj din sumele de bani

promise. }n aceast[ situa`ie sunt cadrele didactice din localit[`ile Ipote\ti \i Leorda. Nici la nivelul municipiului Boto\ani situa`ia nu este di-

„Am luat leg[tura cu Institu`ia Prefectului \i Direc`ia de Finan`e pentru a reglementa aceast[ problem[. De la Finan`e am fost informa`i c[, ]n ciuda m[surilor luate de ei, de la Ministerul Finan`elor nu s-a primit aprobarea aloc[rii unor sume de bani din ultimele dou[ semestre pentru al doilea semestru. }n ultimele semestre sunt bani aloca`i mai mul`i decât ]n primele \i ]ntr-adev[r per total nu sunt probleme”, Liviu Axinte, pre\edinte LSI Boto\ani

ferit[, reprezentan`ii Prim[riei explicând liderului sindical c[ nu sunt ]ncas[ri care s[ permit[ efectuarea pl[`ilor. Cu toate acestea, sunt jude`e, precum Vaslui \i Maramure\, unde Ministerul Finan`elor a aprobat transferul unor sume din ultimele dou[ semestre pentru cel dintâi astfel ]ncât \i plata celui deal 13-lea salariu a fost f[cut[ ]n totalitate. (Petronela Rotariu)

R[zboiul tarabelor ajunge la Consiliul Local Scoaterea la licita`ie a tarabelor i-a adus pe pie`ari \i la \edin`a de Consiliu Local ca s[ ]\i spun[ nemul`umirile. Ei au spus ale\ilor c[ pre`urile pentru ]nchirierea unei tarabe ar ajunge la 1.000 lei lunar, ceea ce nu-\i pot permite. Pie`arii au solicitat autorit[`ilor locale revenirea la vechiul sistem, pentru c[, spun ei, altfel vor r[mâne f[r[ tarabe \i vor fi nevoi`i s[ ]\i vând[ marfa pe jos. „Nu \tiu de ce s-a ajuns la aceast[ situa`ie. Noi suntem produc[tori agricoli \i nu avem puterea financiar[ s[ licit[m o mas[ la 10 milioane, cât s-a ajuns pe un metru p[trat. Dorim s[ r[mânem la vechiul sistem. }nchiriam masa lunar \i vindeam produsele noastre. Am r[mas f[r[ mas[ \i am vândut pe l[di`e cu banane. Am produc`ie \i stau cu marfa ]n saci. Sunt comercian`i care aduc marf[ de la Suceava, din Gala`i \i ]\i permit s[ dea 10 milioane pe o tarab[”, a spus un produc[tor agricol Primarul C[t[lin Flutur le-a spus pie`arilor c[ nu va face diferen`[ ]ntre produc[torii au-

tohtoni \i cei care vin din alte jude`e pentru c[ ]n ambele cazuri produsele se vând la acela\i pre`. El le-a mai spus pie`arilor c[ va respecta legea \i c[ Prefectura \i

Poli`ia vor verifica la toate prim[riile certificatele de produc[tor pentru a vedea câ`i dintre pie`ari sunt ]n legalitate. (L.Lupa\cu)

„Noi vom respecta legile statului român \i hot[rârile de Consiliu Local \i nu ceea ce dori`i dvs. Nu putem s[ st[m la cheremul dvs. s[ spunem dac[ facem sau nu licita`ie ]n Pia`a Central[. B[taia pe mese este acum, ]naintea Pa\telui, pentru c[ dup[ aceea nu mai vine nimeni ]n pia`[. Mai mult decât atât, sunte`i produc[tori, iar ]n pia`[ pre`ul este acela\i”, C[t[lin Flutur, primar Boto\ani

Intra`i pe www.evenimetuldebotosani.ro pentru alte \tiri \i informa`ii de ultim[ or[ din Boto\ani.


3

1 aprilie 2010 Sute de profesori ]n strad[. Aproximativ 600 de membri ai Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar (SIP) vor participa la ac`iunea de protest organizat[ de Cartel Alfa, confedera`ie sindical[ din care fac parte. Ac`iunea va avea loc pe 15 aprilie, iar traseul manifestan`ilor va cuprinde Inspectoratul |colar Jude`ean , Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului \i se va ]ncheia la Prefectur[. Am[nunte pe www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS Ia\i \i Suceava ]\i ]ntind aripile spre Boto\ani

Laboratorul „Jude`eanului”, ]ncurcat ]n termene de judecat[

jude`ului Boto\ani pentru modernizarea aeroportului, nu s-a concretizat nimic. „Nici de la Ia\i nu am primit nimic, am auzit c[ au fost ni\te declara`ii de pres[”, a mai spus ~âbuleac.

Suspiciune de interese

Administra`ia boto\[nean[ este curtat[ atât de cea din Suceava, cât \i de cea din Ia\i pentru a sus`ine financiar aeroporturile din aceste jude`e. Potrivit presei din Suceava, pre\edintele Consiliului Jude`ean Gheorghe Flutur \i-a manifestat inten`ia de a intra ]ntrun parteneriat cu CJ \i Prim[ria Boto\ani ]n vederea moderniz[rii aeroportului de la Salcea. Solu`ia ar fi contractarea unui credit-furnizor, cu sprijinul acestor administra`ii locale. }n aceast[ s[pt[mân[, CJ Suceava a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru Aeroportul Interna`ional „|tefan cel Mare”, lucr[rile prev[zute a fi executate fiind ]n principal modernizarea pistei \i a sistemului

de balizaj. Costurile estimate ar fi undeva la 40,5 milioane de euro.

Ofertele vin mai mult prin pres[ CJ Boto\ani nu a primit ]nc[ nimic oficial de la jude`ul vecin, pre\edintele Mihai ~âbuleac precizând c[ a avut o discu`ie telefonic[ cu omologul s[u din Suceava. „Mi-a zis c[ vor s[ readuc[ ]n actualitate \i s[ insiste pe tema moderniz[rii aeroportului \i ar dori s[ ne consulte ]n ideea ]ncheierii unui parteneriat. Voi vedea care este opinia Consiliului Jude`ean, voi da un r[spuns ]n func`ie de aceasta \i nu de op`iunea pre\edintelui”, a declarat Mihai ~âbuleac. Nici ]n ceea ce prive\te inten`ia colabor[rii cu Ia\ul, prin care se de cere sprijin financiar

|eful CJ Boto\ani prive\te cu re`inere inten`iile celor dou[ jude`e vecine legate de atragerea Boto\aniului ]n parteneriatul pentru modernizarea aeroporturilor. De altfel, la ]nceputul mandatului s[u, chiar actualul pre\edinte a cerut un acord de principiu pentru intrarea ]ntr-un parteneriat sub forma acord[rii unei sume de bani c[tre Suceava, anual, cu condi`ia ca aeroportul s[ poat[ denumirea de Aeroportul Suceava-Boto\ani. Nu s-a primit niciun r[spuns la acea propunere. (Monica Aionesei)

„Un parteneriat ]ntre dou[ jude`e nu trebuie s[ se rezume la un singur obiectiv. Bun[oar[ \i noi am avea nevoie de un parteneriat pentru construc`ia v[mii de la R[d[u`i Prut. |i noi putem oricând demonstra c[ acea vam[ deserve\te inclusiv jude`ul vecin. Problema este c[ vecinii no\tri, atât de la Ia\i cât \i de la Suceava, ne consider[ foarte importan`i atunci când dân\ii au nevoie de ajutor”, Mihai ~âbuleac, pre\edintele CJ

Revolu`ionarilor nu le place p[mântul primit degeaba de la stat Revolu`ionarii boto\[neni au cerut \i asta pentru c[ Prim[ria nu mai consilierilor locali amânarea vot[rii dispune de terenuri libere la aceast[ proiectului de hot[râre privind dat[. „Atâta timp cât Parlamentul atribuirea unor terenuri gratuite din României le-a oferit certificatele de proprietatea municipalit[`ii, pe revolu`ionar prin lege, ]nseamn[ c[ au tot dreptul la acest motiv c[ acesta nu ar fi bun. Ei teren”, a mai spus spun c[ terenul identificat Flutur. Potrivit rade Prim[rie \i care urportului de ma s[ le fie acordat specialitate, cei este ]ntr-o vale, 31 de revoludrept pentru care au de revolu`ionari au de`ionari au dosolicitat o nou[ dispus un material ]n care bândit titlu de cu`ie pe aceast[ precizeaz[ c[ nu au identi„ Lupt[tor tem[ cu edilul \ef. ficat terenul pus la dispopentru VictoAcesta sus`ine c[ zi`ie de municipalitate, ria Revolu`iei exist[ o lege prin respectiv cel din zona din Decembrie care revolu`ionarii Fermei 1989-Lupt[tor sunt ]mpropriet[ri`i cu partidului. remarcat prin fapte terenuri, ]ns[ ]n m[sura deosebite”. Vasile posibilit[`ilor. Printre revoHalasanu, pre\edintele lu`ionarii c[rora municipalitatea le-a acordat teren gratuit se num[r[ Asocia`iei Revolu`ionare „22-25 deun parlamentar, profesori, un preot, cembrie 1989” a declarat c[ poate s[ ]\i exprime un punct de vedere oameni de afacere. vizavi de acest aspect doar dup[ ce va discuta cu colegii s[i revoRefuzul nu le va lu`ionari. El a mai spus c[ personal aduce alt teren nu cunoa\te loca`ia unde muni}n cazul ]n care vor refuza acest cipalitatea a ]mpropriet[rit revoluteren nu vor primi ]n alt[ parte altul `ionarii. (L.Lupa\cu)

}nc[ o amânare ]n procesul dintre Consiliul Jude`ean, Spitalul Jude`ean \i firma Sanomed privind privatizarea laboratorului de analize medicale. |i asta pentru c[ reprezentan`ii firmei Sanomed, cea cu care Spitalul Jude`ean a ]ncheiat contractul de asocia`iune, au motivat c[ nu au avut timp suficient ca s[ studieze documentele suplimentare depuse la dosar de CJ. De\i juri\tii CJ au invocat ca acest proces are caracter de urgen`[, reprezentan`ii instan`ei de judecat[ au spus c[ nu se poate trece peste drepturile celorlal`i de a se ap[ra. Un nou termen al procesului prin care CJ a solicitat ]n instan`[ suspendarea contractului de asocia`iune dintre cele dou[ p[r`i va avea loc pe 14 aprilie. Un alt proces ]ntre spital \i Sanomend pe de o parte \i CJ pe de alt[ parte va avea loc pe 28 aprilie. }n acesta s-a cerut anularea contractului de asociere dintre firm[ \i „Mavromati”. (L.L.)

Ex-vicele Eram vrea lumin[ ]n dispari`ia banilor pentru bulevard Consilierul Romulus Eram a solicitat ]n cadrul \edin`ei de Consiliu Local de ieri prezentarea documentelor prin care a fost descoperit[ lipsa garan`iei de bun[ execu`ie de la lucr[rile de pe Bulevard. El a declarat c[ face aceast[ solicitare pentru a de`ine mai multe informa`ii \i pentru a fi ]n cuno\tin`[ de cauz[ atunci când va fi audiat de c[tre Direc`ia Na`ional[ de Anticorup`ie, dat fiind faptul c[ \i dânsul a depus sesizare penal[ dup[ ce numele s[u a ap[rut pe documentul prin care s-au luat banii din cont, de\i la acea vreme nici m[car nu era viceprimar. De partea cealalt[, primarul C[t[lin Flutur a declarat c[ documentele au fost puse la dispozi`ia organelor de anchet[ \i nu a lui Romulus Eram. (L.L.)

Grada`ii de merit \i ]n ]nv[`[mântul special

31

„Nu pot s[ spun nimic acum, pentru c[ nu vreau s[ am probleme cu colegii. Voi discuta cu ei \i ]mi voi exprima punctul de vedere dup[”, Vasile Halasanu, pre\edinte Asocia`ia Revolu`ionar[ 22-25 decembrie 1989 „Asta este clar problema d-lor, ]ns[ acum doi ani tot acel teren l-au luat \i le-a convenit”, C[t[lin Flutur, primar Boto\ani

Ve\ti bune pentru cadrele didactice din ]nv[`[mântul special \i didactic auxiliar. De\i ini`ial cele dou[ categorii de angaja`i din educa`ie au fost excluse de la acordarea grada`iilor de merit din acest an, \efii educa`iei boto\[nene au revenit asupra acestei decizii. }n cadrul consiliului de administra`ie al Inspectoratului |colar Jude`ean ce a avut loc mar`i, s-a ajuns la concluzia c[, de fapt, ]n anii anteriori aceste dou[ categorii de angaja`i din sistem nu au primit mai multe grada`ii decât ar fi fost normal. „Pentru c[ sunt discipline la care num[rul grada`iilor este mai mare decât num[rul celor care-\i depun dosarul, se vor redistribui la cei din special \i la auxiliar”, a spus Maria ~iprigran, liderul Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar Boto\ani. (P.R.)


CMYK

4

1 aprilie 2010

PUBLICITATE


CMYK

5

1 aprilie 2010

PUBLICITATE


6

1 aprilie 2010 Lefurile de la Apa Grup au crescut, dar mai pu`in. Majorarea salarial[ de 30% pe care a constatat-o o comisie trimis[ de conducerea Consiliului Jude`ean la societatea comercial[ Apa Grup nu reflect[ realitatea, sus`in reprezentan`ii operatorului de ap[. Pe ce se bazeaz[ când spun asta citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS Primar de p[uni la Brosc[u`i Unii primari sunt pasiona`i de muzic[, al`ii de dansuri populare sau braziliene, iar al`ii de... cre\terea p[unilor \i a porumbeilor. Din aceast[ ultim[ categorie face parte \i Gheorghe Avasilichioaie, primarul comunei Brosc[u`i. Acesta este pasionat de cre\terea p[s[rilor de aproape 40 de ani. A

]nceput cu cre\terea porumbeilor, apoi \i-a cump[rat p[uni, iar acum se gânde\te s[-\i achizi`ioneze stru`i. Pentru el cre\terea p[s[rilor este o pasiune \i nu o afacere din care vizeaz[ un câ\tig imediat. „Sunt cresc[tor de porumbei de aproape 40 de ani. Am peste 200 de porumbei. Majorita-

„P[unii sunt foarte u\or de ]ntre`inut. Nu trebuie condi`ii speciale. M[nânc[ la fel ca celelalte p[s[ri din curte. Din acest punct de vedere sunt foarte u\or de crescut. Carnea de p[un se vinde foarte bine ]n str[in[tate, dar eu nu privesc ca o afacere cre\terea p[unilor. De aceea nici nu mi-am cump[rat mul`i”, Gheorghe Avasilichioaie, primar Brosc[u`i

tea sunt ornamentali \i nu de zbor, iar unii sunt foarte valoro\i. Am circa 40 de rase de porumbei. Am participat cu ei pe la diverse expozi`ii, ultima fiind la Dorohoi ]n urm[ cu pu`in timp”, spune Gheorghe Avasilichioaie.

P[s[ri nem`e\ti Specializat ]n cre\terea porumbeilor, ]n urm[ cu trei ani, primarul a decis s[-\i cumpere \i p[uni. A discutat cu mai mul`i cresc[tori atât din jude` cât \i din `ar[, care i-au oferit câteva informa`ii, dup[ care a mers ]n Ungaria \i Germania, de unde \ia cump[rat dou[ perechi. „Fiind cresc[tor de porumbei am zis s[ ]mi cump[r \i p[uni. Am v[zut pe la al`ii \i am ]n`eles c[ nu sunt preten`io\i. Atunci am decis s[ ]ncerc. }n urm[ cu trei ani mi-am cump[rat prima pereche, din Ungaria, dup[ care am mai achizi`ionat ]nc[ una, din Germa-

4

p[uni \i peste 200 de porumbei cu care particip[ la expozi`ii are primarul de Brosc[u`i. El inten`ioneaz[ s[-\i cumpere \i dou[-trei perechi de stru`i.

nia. Am fost personal \i am cump[rat p[unii. Au costat 50 de euro bucata”, sus`ine primarul de Brosc[u`i.

Cre\terea p[unilor, hobby de primar \i preot Cât prive\te cre\terea acestor p[s[ri, Gheorghe Avasilichioaie spune c[ nu este foarte complicat. Stau la un loc cu celelalte p[s[ri

R[zboi penal ]n subsoluri Pre\edintele Federa`iei Asocia`iilor de Proprietari (FAP) din municipiul Boto\ani a depus plângere penal[ ]mpotriva operatorului de ap[. Acuza`ia se refer[ la intrarea abuziv[ a angaja`ilor de la Apa Grup ]n subsolurile unor blocuri. }n urm[ cu aproximativ 10 zile unitatea a primit ]n\tiin`are precum c[ s-a formulat o plângere penal[ ]mpotriva societ[`ii deoarece trei salaria`i ar fi intrat f[r[ acordul proprietarilor ]n subsolul unui bloc pentru a verifica apometrul. Una din sc[ri este arondat[ asocia`iei 1, conduse chiar de \eful FAP.

Muncitorii de la Apa Grup au intrat ca s[ verifice contorii De mai bine de un an Apa Grup a demarat ]n toate sc[rile de bloc verific[ri metrologice la contorii de la limita de proprietate, iar acolo unde ace\tia nu mai corespund se schimb[. Acest lucru se impune deoarece noul regulament de furnizare a apei, aprobat ]n 2009, nu mai permite facturarea dup[ indexul apometrului din locuin`e, ci ]n func`ie de cel montat la scara de bloc. „Ne-a ]n\tiin`at ]n urm[ cu vreo 10 zile c[ exist[ o plângere pe-

nal[ ]mpotriva salaria`ilor care au intrat ]n subsolul unui condominiu din cadrul Asocia`iei 1”, a declarat Albert T[nase, consilier juridic SC Apa Grup SA. S-ar acuza deci in-trarea abuziv[ ]n subsol, de\i la momentul la care au fost monta`i acei contori s-a ob`inut \i acordul proprietarilor.

Proprietarii nu \i-ar fi dat acordul Pre\edinte FAP sus`ine c[ plângerea penal[ pe care a formulat-o este ]ndreptat[ c[tre ope-

din curte \i nu sunt preten`ioase la mâncare. Potrivit acestuia, ]n momentul de fa`[ ]n jude`ul Boto\ani mai este un preot ]n Dorohoi care are 30-40 de p[uni, iar ]n jude`ul Suceava este o persoan[, ]n comuna Adâncata, care de asemenea are circa 40 de p[uni. Acum, primarul comunei Brosc[u`i se gânde\te s[-\i ]mbog[`easc[ colec`ia de p[s[ri cu stru`i. Acesta spune c[ ]n prim[ faz[ vrea s[ cumpere dou[-trei perechi de stru`i. (R[zvan Sauciuc)

„Au intrat la limita de proprietate f[r[ acceptul proprietarilor, eu nu am putut s[ ]i legitimez, a\a c[ am depus plângere penal[”, Petric[ Butnaru, pre\edinte Federa`ia Asocia`iilor de Proprietari ratorul de ap[ \i se refer[ la p[trunderea abuziv[ a angaja`ilor Apa Grup ]n toate subsolurile de bloc ]n care au intrat pân[ acum. Apa Grup a demarat, odat[ cu aceste verific[ri metrologice la apometrele de la limita de proprietate, \i ac`iunea de scoatere a acestora din subsoluri \i montarea lor ]ntr-un c[min, astfel ]ncât s[ poat[ fi accesibile reprezentan`ilor furnizorului de ap[. (Monica Aionesei)


7

1 aprilie 2010 Colegii de serviciu Un angajat intr[ ]n biroul \efului, smulge cablul telefonic din perete, ]i arunc[ h^rtiile pe jos, ]i toarn[ cafeaua pe cap \i d[ s[-l bat[. Atunci colegii din birou strig[: - Opre\te-te Ghi`[, noi am glumit, nu ai c^\tigat la Loto.

CALEIDOSCOP

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ri apartamente prest[ri servicii angaj[ri * V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Rela`ii la telefon: 0331.100.162. (7) * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 2 camere, str. }mp[rat Traian, parter, recent renovat. Pre` 22.000 Euro negociabil. Telefon: 0751602298. (179119)

* Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (7)

AGENDA PREST|RI SERVICII

* S.C. angajeaz[ urgent barman (fete). Rela`ii la telefon: 0744.696.126. (1797-3)

AGENDA COMERCIANTULUI

v^nz[ri case/terenuri * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând cas[ cartier Tulbureni, locuibil[, 85 mp cu teren, 1.400 mp, toate utilit[`ile, deosebit amenajat. Pre` 59.000 Euro, negociabil, la fa`a locului. Telefon: 0742.602.781. (1795-2) * Vând loc de cas[ ]n C[t[m[r[\ti cu facilit[`i curent proprietate \i gaz la 100 m. Telefon; 0744.373.409. (6)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

]nchirieri * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou - 15mp, etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745. (7)

v^nz[ri diverse * C.I. BALANOVICI vinde linie ]mbuteliere lichide alimentare \i ma\in[ baxat PET-uri. Rela`ii la telefon: 0744835158. (7)

PREST|RI SERVICII

Fizomed Centrul de recuperare - Diagnostic - Tratamente - Kinetoterapie Program[ri 0331.105977 Aleea Crizantemelor, Nr.7 www.fizomed.ro Scap[ de durere!

Joi, 1 aprilie 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct (r) 11.30 - 12.30 Martor incomod/Lege \i ordine (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping

17.00 - 17.10 |tiri pe scurt 17.10 - 18.00 La poarta Europei (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

1 aprilie 2010

PUBLICITATE

Evenimentul de Botosani nr. 1589  

Ziarul orasului tau!

Evenimentul de Botosani nr. 1589  

Ziarul orasului tau!

Advertisement