Page 1

Pagina 3

CMYK

Cadre didactice l[sate f[r[ salarii EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 59 (1584) • Joi, 25 martie 2010 • 8 pagini

Poli`ist de frontier[ cu diplom[ fals[ de bacalaureat

Izbit[ cu jeep-ul pe trecerea de pietoni O asistent[ din cadrul Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ (SJA) a fost r[nit[ u\or miercuri sear[ dup[ ce un jandarm a lovit-o cu ma\ina. Accidentul a avut loc ]n jurul orelor 19.00, pe o trecerea de pietoni de pe strada George Enescu, la intersec`ia cu strada Bucovina. D.S. ]n vârst[ de 53 de ani a ]ncercat s[ traverseze strada pe marcajul pietonal, ]ns[, când se afla la mijlocul drumului a fost izbit[ de un autoturism de teren marca Volkswagen condus de V.A. ]n vârst[ de 41 de ani, angajat ]n cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude`ean Boto\ani.

Femeia a fost lovit[ ]n momentul ]n care \oferul a dat cu spatele ma\ina, parcat[ ]n fa`a flor[riei din zon[. |oferul jeep-ului a declarat c[ nu a v[zut pietonul având geamul haionului din spate fumuriu, iluminatul stradal fiind oprit. Poli`i\tii l-au testat pe V.A. cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. (D.R.)

Un agent de la Poli`iei de Frontier[, angajat la Sectorul R[d[u`i Prut, va trebui s[ ]\i caute alt loc de munc[. Asta dup[ ce ancheta procurorilor a demonstrat c[ acesta se angajase ]n baza unei diplome false de bacalaureat. Agentul frecventase ultimii doi ani de ]nv[`[mânt liceal la aceea\i unitate \colar[ unde ]nv[`ase \i primarul Mariean Vanghelie.

Pagina 5

Legea salariz[rii unitare scoate oamenii ]n strad[ Pagina 4


2

25 martie 2010

STARTNEWS Editorial

Politic[ la firul ierbii Indivizii care fac o astfel de politic[ se conduc dup[ principiul machiavellic: Scopul scuz[ mijloacele. Aten`ie, am evitat s[-i denumesc politicieni! Motivul? Unul simplu, ace\ti indivizi nu pot fi niciodat[ angaja`i mental \i, cu atât mai pu`in, afectiv vreunei doctrine politice, ei sunt conecta`i doar contextual politic, speculeaz[ momentul spre a-\i ]mplini „dezideratul” personal sau unul de ga\c[, dup[ care... pâ\-pâ\ trec ]n umbr[. }n primul rând un individ din aceast[ categorie Lucian Alecsa este lipsit total de scrupule, fiind dotat de la mama natur[ cu abilit[`i de felin[. Da, nu-i deloc gratuit[ compara`ia. Spre exemplu; se apropie de prad[ f[r[ nici cea mai mic[ inten`ie agresiv[, pozând o indiferen`[ total[, ]i studiaz[ cu aten`ie fiecare mi\care \i când victima se detensioneaz[, intrând chiar ]ntr-un soi de empatie cu acesta, brusc, ]i sare la beregat[ \i-o termin[. }n politica româneasc[ se cunosc zeci de cazuri de acest fel, indivizi care \i-au jurat credin`[ pân[ la moarte dup[ care s-au sfârtecat ca ni\te hiene. }n finalizarea scopurilor sadice se folosesc de tot felul de „novici”, de mâini b[t[torite, cu ajutorul c[rora scot castanele din foc, s[ poat[ afirma oricând cu senin[tate c[ usturoi n-au mâncat \i gura nu le pute. Ei bine, treaba nu-i chiar atât de simpl[, mai ]ntâi ]i supune unor probe; s[ constate cât de vicleni sunt, cât de ata\a`i pot fi unor principii obscure \i cât de hâr\âi`i sunt ]n ale p[c[lelilor, adic[ s[ pozeze ]n mironosi`e la orice or[ din zi \i din noapte, iar la o adic[ s[ sar[ dintr-o barc[ ]n alt[ f[r[ s[ piard[ vâslele. Aici e aici, ce-i drept, e un fel de educa`ie spartan[, cine nu rezist[ pân[ la cap[t sau cel pu`in creeaz[ vagi suspiciuni de ne]ncredere este aruncat de pe munte \i acoperit cu bolovani! Vreau s[ spun c[ \i-n jude` avem câ`iva indivizi de acest fel, cu to`i ]i cunoa\tem profilul politic domnului senator Liviu Câmpanu, ]n ultima lun[ a jucat totul pe cartea interesului, cum n-a corespuns unor idealuri politice independente (sic!), cum ]ncepe s[-\i caute alt culcu\, s[ se dea de dreapta... tat[lui. Pe meleagurile noastre ca el mai sunt câ`iva ale\i ai neamului. Unul dintre ace\tia, care, chiar dac[ e ditamai deputat, ]n realitate nu-i decât un instrument oxidat ]n mâna tremurând[ a unui tri\or, zilele trecute l-am auzit afirmând c-ar fi ajuns un fel de `ap isp[\itor ]n urma unei dispute politice la vârf. Pe dracu’, se victimizeaz[ spre a deturna aten`ia naivilor de la situa`ia tensionat[ din jurul s[u \i-a partidului care l-a aruncat ]n jil`ul de parlamentar! Atât \i nimic mai mult.

Calendar cre\tin ortodox 25 J (†) Buna Vestire (Dezlegare la pe\te) 26 V Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Sfin`it Mc. Montanus \i so`ia sa Maxima de la Singidunum (Odovania praznicului Bunei Vestiri)

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

„Salariile boto\[nenilor sub loviturile crizei”, era titlul unui articol ap[rut cu un an ]n urm[ ]n paginile Evenimentului de Boto\ani. „Salariile, ]ncotro?” era ]ntrebarea care ]i fr[mânta atât pe angaja`ii din sectorul de stat, cât \i pe cei din domeniul privat. Pe lâng[ problema p[str[rii locurilor de munc[, salaria`ii se ]ntrebau cât de puternic va lovi criza ]n veniturile lor lunare. La rândul lor, liderii de sindicat se ar[tau pesimi\ti. Se a\teptau la un an greu, ]n care salariile, ]n cel mai bun caz, urmau s[ bat[ pasul pe loc ]n multe din unit[`ile jude`ului. }n ciuda acestor estim[ri, statisticienii spuneau c[ anul a ]nceput f[r[ semne de criz[ pentru boto\[neni. }n statistici boto\[nenii st[teau bine. „}n timp ce guvernan`ii par lega`i de mâni \i de picioare din cauza crizei, când vine vorba de cre\terea salariilor la Boto\ani criza nu love\te. Asta spun statisticienii, cu date ]n fa`[, privind salariile din prima lun[ a anului ]n curs. Potrivit informa`iilor prezentate de Direc`ia Jude`ean[ de Statistic[ Boto\ani, câ\tigul salarial mediu brut a fost de 1.386 lei/salariat, ]n sc[dere cu 160 de lei fa`[ de decembrie 2008. }ns[ aceast[ sc[dere nu este relevant[, sus`in reprezentan`ii Direc`iei de Statistic[, diferen`a fiind semnalat[ de fiecare dat[ ]n luna ianuarie, 4,0716 lei

3,0469 lei

ca urmare a primelor ]ncasate ]n luna decembrie. Fa`[ de câ\tigul salarial mediu pe `ar[, la Boto\ani se remarc[ o sc[dere de peste 450 de lei, ]ns[ nici acest aspect nu este unul neobi\nuit, deoarece jude`ul Boto\ani a fost \i ]nainte de anun`area crizei mai sub`ire la pung[ fa`[ de multe alte jude`e din `ar[” se ar[ta ]n articolul cu pricina. Fa`[ de ianuarie 2008, ]n ianuarie 2009 câ\tigul salarial mediu brut ]nregistrase o cre\tere de 13 lei. }n ceea ce prive\te num[rul de salaria`i, criza tot nu ]\i ar[ta fa`a ]n statistica pentru prima lun[ a anului ]n curs. }n anul ce a trecut de la data public[rii articolului, boto\[nenii au sim`it gustul amar dup[ pr[bu\irea salariilor. Rând pe rând, bugetarii \i-au pierdut sporurile, \iau pierdut prime \i salarii de merit. Iar mult trâmbi`ata lege unitar[ a salariilor ]n sistemul bugetar abia acum ]ncepe s[ ]\i arate efectele, sco`ând oamenii ]n strad[. }n sectorul privat situa`ia este \i mai grea. }n cel mai bun caz, lefurile au r[mas „]nghe`ate”. Ziua: 180C

Noaptea: 30C

S[rb[tori`i la 50 de ani de c[s[torie. 23 de cupluri de boto\[neni au fost felicitate, ieri, de c[tre primarul C[t[lin Flutur pentru 50 de ani de c[s[torie. Cuplurile de vârstnici au primit din partea municipalit[`ii o diplom[ de excelen`[, flori \i câte un plic cu 300 lei. Printre cei care au marcat nunta de aur s-a num[rat \i Mihai Simirad, fratele pre\edintelui Consiliului Jude`ean Ia\i, Constantin Simirad.

Misterul dispari`iei banilor Prim[riei, l[sat ]n seama procurorilor Prim[ria Boto\ani a sesizat Parchetul de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani cu privire la cazul dispari`iei garan`iei de bun[ execu`ie la lucr[rile de pe Bulevard. Primarul municipiului Boto\ani, C[t[lin Flutur, a declarat c[ sesizarea a fost f[cut[ atât asupra firmei care a executat lucr[rile, respectiv Nova Construct Ia\i, cât \i asupra lucr[torilor de la BRD Ia\i, care au acceptat s[ elibereze garan`ia f[r[ acceptul municipalit[`ii. Flutur sus`ine c[ vor fi cerceta`i \i angaja`i din cadrul Prim[riei Boto\ani, ]ns[ el este convins c[ niciun angajat al institu`iei pe care o conduce nu se face vinovat ]n acest caz. Primarul municipiului a mai precizat c[ angaja`ii institu`iei conduse de el care \i-au pus semn[tura pe documentele respective s-au ap[rat ]n fa`a comisiei de disciplin[, spunând c[ semn[turile sunt ale lor, ]ns[ sunt scanate \i c[ nu au nicio vin[ ]n acest caz. Mai mult, el sus`ine c[ Bulevardul va fi ref[cut din banii municipalit[`ii,

421.000 de lei este suma luat[ pân[ la recupeIa\i, cea care rarea prejudiciua realizat ludin cont ]n luna lui. „Bani sunt. Eu cr[rile de moiunie 2008. am bani pentru repadernizare a Bulera`ii str[zi 70 miliarde vardului, a fost delei”, a mai spus C[t[lin Fluclarat[ oficial ]n falitur. Firma Nova Construct din ment. (L[cr[mioara Lupa\cu) „Cercet[rile vor fi cele care vor stabili vinova`ii. Ancheta noastr[ administrativ[ ne-a condus spre acest lucru. Eu personal am convingerea c[, ]n propor`ie de 99%, din Prim[rie nu este nimeni vinovat. Banca va fi tras[ la r[spundere ]n solidar. Cineva va r[spunde. }n niciun caz nu voi r[spunde eu, pentru c[ nu i-am luat eu de acolo \i i-am dus acas[”, primarul municipiului Boto\ani, C[t[lin Flutur

Directorul Luca nu-\i pierde sprijinul politic Liderul PD-L Boto\ani, C[t[lin Flutur, a declarat c[ deocamdat[ nu-i va retrage sprijinul politic directorului Oficiului Jude`ean de Cadastru, Mihai Luca, deoarece acestuia nu i se poate imputa nimic. Directorul a fost cel care a sesizat Institu`ia Prefectului cu privire la neregulile din cadrul unit[`ii pe care o conduce. C[t[lin Flutur sus`ine c[ verificare la Oficiul Jude`ean de Cadastru a fost f[cut[ de c[tre Institu`ia Prefectului ]n baza sesiz[rii directorului Luca. „Ei au fost numi`i ]n mare parte politic pentru munca

pe care au depus-o ]n campanie, dar din momentul al[ am terminat cu politica. Actul administrativ este act administrativ. Cel care este reprezentatul Guvernului ]n teritoriu \i urm[re\te dac[ la nivelul institu`iilor se face sau nu se face treaba, ]n primul rând dac[ se respect[ legea, este prefectul. Situa`ia este un pic mai delicat[ acolo, pentru c[ domnul Luca este cel care a sesizat acest aspect. Putea s[ fie eventual o neglijen`[ a dumnealui ]n a stopa fenomenul”, a ad[ugat C[t[lin Flutur. El a precizat c[ ]l apreciaz[ pe \eful Oficiului Jude`ean de Cadastru pentru c[ a sesizat ]n prim[ instan`[ organele abilitate \i c[, dac[ faptele au continuat, ]nseamn[ c[ a avut o problem[ ]n a gestiona salaria`ii. (L[cr[mioara Lupa\cu)

„Oricând avem ]nlocuitori pentru oricine. Acest lucru nu mai depinde de partea politic[. Dac[ cei de la nivel na`ional vor considera c[ trebuie ]nlocuit, atunci ]l vor ]nlocui. Deja suntem pe partea pur administrativ[ \i nu politic[, C[t[lin Flutur, liderul jude`ean al PD-L


3

25 martie 2010 Am ]ntâlnit \i dasc[li ferici`i. O singur[ comun[ achit[ salariile cadrelor didactice m[rite cu 33%. Angaja`ii unit[`ilor \colare din comuna Hlipiceni sunt cei mai noroco\i din sistemul educa`ional boto\[nean. Aici plata salariilor este f[cut[ conform Hot[rârilor Judec[tore\ti prin care ace\tia au ob`inut majorarea salarial[ cu 33%. }n aceast[ situa`ie se reg[sesc circa 30 de cadre didactice. Parlamentul a adoptat, ]n septembrie 2008, Legea 221 care prevedea majorarea salariilor cadrelor didactice cu 50%. O parte din aceasta majorare, respectiv 17%, s-a dat ]n noiembrie 2008, iar acordarea diferen`ei de 33% a fost amânat[ de Guvern prin acte normative succesive.

TOPNEWS

Cadre didactice l[sate f[r[ salarii Nu \i-au luat lefurile. Este tâmpl[”, a spus Maria ~iprivorba despre cadrele didactice gan, liderul Sindicatului }nde la unit[`ile \colare din v[`[mântului Preuniversitar. comuna Dr[gu\eni, care nu Pe de alt[ parte, Neculai au primit salariile aferente Cucu, primarul din Dr[lunii februarie. gu\eni, sus`ine c[ aceast[ }n aceast[ situasitua`ie a ap[rut din `ie ace\tia trevina celor de la buie s[ se Direc`ia de Fidescurce nan`e. Acespân[ ]n luta sus`ine na aprilie c[ ]n suf [ r [ mele de martie este data niciun bani disleu din tribuite când dasc[lii salariu. lunar pentrebuiau s[-\i „ A m tru chelprimit setuieli de cei ]ncaseze sizare de de la Finanlefurile. la liderul `e nu a fost nostru de sincuprins[ \i luna dicat c[ nu au februarie. Neculai fost f[cute pl[`ile Cucu este con\tient c[ pentru luna februarie. Co- situa`ia creat[ nu este ]n legilor no\tri li s-a spus de avantajul s[u, motivând c[ nu c[tre autorit[`ile locale c[ vor este pl[cut s[ creeze nemulprimi salariile dup[ Pa\ti, `umiri ]n rândul unei categorii pentru c[ nu sunt bani. Vom de angaja`i important[ pentru lua leg[tura cu autorit[`ile localitate. (Petronela Rotalocale s[ vedem ce se ]n- riu)

9

Angaja`ii Spitalului Jude`ean vor primi ]n cele din urm[ bonuri de mas[. Conducerea unit[`ii spitalice\ti a decis s[ ofere celor aproape 1.500 de angaja`i 20 de tichete de mas[, valabile pentru luna ianuarie. Managerul Spitalului Jude`ean, Cornel Enache, spune ]ns[ c[ salaria`ii nu trebuie s[ spere c[ vor primi bonuri \i ]n lunile urm[toare \i asta pentru c[ unitatea nu-\i permite acest lucru din cauza datoriilor mari pe care le are. Acordarea celor 20 de tichete de mas[ angaja`ilor spitalului presupune un efort financiar lunar de 140.000 lei. (L.L.)

Profesorii, mobiliza`i greu ]n lupta sindical[

„Nu avem noi nicio vin[. A\a de cumin`i au fost cei de la Finan`e, care mi-au spus c[ asta este \i c[ asta a scos calculatorul. }n aceast[ situa`ie, ]n aprilie cadrele didactice vor primi banii pe dou[ luni. Oamenii, ]n general, au ]n`eles numai c[ sunt câ`iva care sunt de-a coasta”, primarul Neculai Cucu, din Dr[gu\eni

Certuri de la grada`iile de merit Nemul`umirile au izbucnit de la ]ndep[rtarea unor dosare din competi`ia pentru ob`inerea acestor stimulente cuvenite cadrelor didactice cu rezultate deosebite ]n activitate.

„}n cadrul Consiliului de Administra`ie de azi (n.r. miercuri), de la Inspectoratul |colar, vom cere l[muriri cu privire la aceast[ situa`ie. Dac[ ]n anii trecu`i au fost acordate mai multe grada`ii decât ar fi fost normal, s[ pl[teasc[ cei care au gre\it calculele ]n anii trecu`i. Este dreptul omului s[-\i depun[ dosarul \i nimeni nu poate obstruc`iona acest drept”, Maria ~iprigan, liderul SIP

Ultimele tichete de mas[

De\i pân[ la depunerea dosarelor pentru grada`iile de merit mai este timp, ]n rândul unor angaja`i din educa`ie plutesc nemul`umirile. Este vorba despre cei din ]nv[`[mântul special, didactic auxiliar \i nedidactic. Din partea reprezenta`ilor Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), unor cadre didactice li sa comunicat c[ sunt excluse ]n acest an de la grada`ii pentru c[ ]n anii anteriori au beneficiat ]ntr-un num[r mai ridicat decât cel se aprobase. }n acest an, pentru aceste categorii de personal nu este cuprins[ acordarea nici unei grada`ii de merit. }n aceast[ situa`ie, cadrele didactice respective \i-au exprimat indignarea \i au cerut sprijinul Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar.

F[r[ salarii de merit, b[t[lia se d[ pe grada`ii Grada`iile de merit din acest an sunt dorite de multe cadre didactice, având ]n vedere c[ nu se mai

acord[ salarii de merit. }n acela\i timp grada`iile sunt acordate pe urm[torii cinci ani \i nu pe patru, ca pân[ acum. Cuantumul grada`iei de merit fiind de 25% din salariu, ceea ce aduce un plus la salariu lunar ]ntre 300 \i 500 de lei. Dosarele se depun la I|J pân[ pe 12 aprilie. }ntre 15 \i 20 aprilie, dosarele vor fi analizate de c[tre inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ, urmând s[ fie elaborat raportul referitor la activitatea candidatului ]n specialitate. Dosarele vor mai fi verificate de c[tre comisia de coordonare a concursului \i de c[tre reprezentan`ii federa`iilor sindicale, urmând s[ fie ref[cute punctajele, unde este cazul. }ntre 10 \i 12 mai, consiliul de administra`ie al inspectoratului \colar aprob[ lista cuprinzând punctajele acordate ]n urma evalu[rii, ]n 13 mai se va afi\a lista la avizierul inspectoratului \colar, iar ]ntre 13 \i 17 mai se vor depune contesta`iile care vor fi rezolvate ]n 24 mai, tot atunci fiind afi\ate rezultatele finale. Tabelul cu persoanele nominalizate pentru ob`inerea grada`iei de merit va fi trimis Ministerului Educa`iei ]n perioada 26-28 mai, iar ]n 30 iulie va fi elaborat ordinul de ministru ]n acest sens. (Petronela Rotariu)

Liderii de sindicat a\teapt[ s[ afle dac[ profesorii vor s[ participe la grev[ sau nu. }n aceste zile, a ]nceput consultarea angaja`ilor din \coli ]n vederea declan\[rii grevei generale. Liderii sindicali din ]nv[`[mântul boto\[nean sus`in ]n acela\i timp c[ ]n \coli cadrele didactice nu au niciun motiv s[ se team[ dac[ decid s[ nu treac[ notele elevilor lor ]n cataloage. Este doar alegerea lor, f[r[ nicio consecin`[ pe plan financiar. Acolo unde aleg s[ nu treac[ notele \i calificativele nu ]nseamn[ c[ nu vor fi pl[ti`i. Profesorii \i ]nv[`[torii pot justifica activitatea de la clas[ iar conducerile unit[`ilor nu trebuie s[-\i dea acordul pentru aceast[ m[sur[ de protest. O centralizare identic[ va fi f[cut[ \i de Sindicatul }nv[`[mântului Preuniversitar (SIP), care a solicitat liderilor de sindicat situa`ia real[. Ambele sindicate au demarat \i referendumul pentru declan\area grevei generale de pe 22 aprilie. (P.R.)

Beat cri`[ pe scuter, dar cu fric[ de so`ie Un b[rbat din Vorona a ajuns la spital cu r[ni destul de serioase dup[ ce, aflându-se ]n stare de ebrietate, a c[zut de pe motoscuter. Accidentul a avut loc mar`i dup[-mas[ pe un drum care ducea spre un teren agricol, pe raza localit[`ii Vorona Mare. Valentin M., ]n vârst[ de 52 de ani, s-a urcat pe scuter de\i era ]n avansat[ stare de ebrietate, iar dup[ câteva sute de metri a c[zut. Un echipaj al Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ (SJA) care l-a preluat pe r[nit. ]ns[ pe lâng[ aten`ia de care a beneficiat din cauza leziunilor suferite, Valentin M. a reu\it s[ stârneasc[ \i un zâmbet cadrelor medicale. „A fost stabilizat, ]ns[ ne ruga ]ntr-una s[ nu-i anun`[m so`ia pentru c[ ar fi fost \i mai r[u pentru el”, a precizat Cristi Simonescu, medic ]n cadrul SJA Boto\ani. Valentin M. a r[mas internat ]n spital. (D.R.)


CMYK

4

25 martie 2010

TOPNEWS Bolnavi adu\i cu Poli`ia la tratament

Crosul Jandarmeriei. Cu ocazia anivers[rii „Zilei Jandarmeriei Române” \i ]mplinirii a 160 de ani de la ]nfiin`area Jandarmeriei Române, Inspectoratul de Jandarmi Jude`ean Boto\ani organizeaz[ sâmb[t[, 27 martie 2010, ]ntre orele 09.3012.00, a III-a edi`ie a „Crosului Jandarmeriei”. Crosul se va desf[\ura \i ]n acest an la ie\irea din ora\ spre Suceava. Prezen`a la locul de desf[\urare a competi`iei este necesar[ la ora 09.00. La terminarea concursului se va organiza o tombol[.

Legea salariz[rii unitare scoate oamenii ]n strad[ Aproape 200 de angaja`i din sistemul de asisten`[ social[ \i protec`ia copilului ies ast[zi ]n strad[ Ace\tia sunt revolta`i de sc[derea salariilor, pe care o pun pe seama aplic[rii eronate a Legii salariz[rii unitare.

Adu\i sub escort[ la spital pentru a fi vindeca`i. La aceast[ metod[ sunt nevoi`i s[ apeleze medicii Spitalului de Pneumoftiziologie pentru a-i determina pe unii bolnavi s[ urmeze tratamentul. Zeci de bolnavi de tuberculoz[ refuz[ s[ urmeze tratamentele prescrise de speciali\ti, riscând astfel contaminarea celor din jur. Pentru a preveniri ]mboln[virea altor persoane, medicii spitalului spun c[ au ajuns ]n situa`ia de a solicita ajutorul poli`i\tilor pentru a-i aduce sub escort[ pe bolnavii afla`i ]n aceast[ situa`ie. Mihaela Gherghel, medic specialist ]n cadrul spitalului, a declarat c[ num[rul bolnavilor care fac rezisten`[ la

tratamentele clasice este ]n cre\tere la nivelul jude`ului, lucru care implic[ \i tratamente foarte scumpe. Situa`ia aceasta se ]nregistreaz[ tocmai pentru c[ bolnavii ]ntrerup tratamentele. De\i fac tot ce le st[ ]n putin`[ s[ reduc[ num[rul ]mboln[virilor de tuberculoz[, medicii au impresia c[ se lupt[ cu morile de vânt din cauza lipsei de educa`ie a pacien`ilor. „De multe ori am avut situa`ii ]n care ni s-a spus c[ nu se aduc la ]nchisoare. Dac[ nu vor, nu vin. Este vorb[ \i de lips[ de sim` civic, pentru c[ este o boal[ infecto-contagioas[, cu impact pentru popula`ia general[", a spus Mihaela Gherghel. Medicii spun c[ mare parte dintre pacien`i renun`[ la tratament, ceea ce duce la cre\terea num[rului cazurilor de ]mboln[viri. (L[cr[mioara Lupa\cu)

„Din p[cate, am fost de foarte multe ori nevoi`i s[ apel[m la poli`ie s[ aducem bolnavi la tratament. Dar cu for`a \i cu c[tu\e nu se poate face tratament”, medicul Mihaela Gherghel

De aceast[ dat[, `inta nemul`umirilor nu mai este Guvernul, respectiv institu`ia Guvernului ]n teritoriu, ci chiar Consiliul Jude`ean Boto\ani, ]n subordinea c[ruia se afl[ Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC). Sindicali\tii inten`ioneaz[ s[ ]\i strige nemul`umirile vizavi de principalul ordonator de credite, ]n spe`[ Consiliul Jude`ean. Potrivit liderului Sindicatului Impact, la care sunt afilia`i 99% din cei peste 1.100 de angaja`i, principalele probleme pe care le vor invoca sindicali\tii sunt cele legate de modul de aplicare a Legii 330/2009.

}\i vor sporurile \i premiile ]napoi Conform anun`ului de pichetare, ace\tia ]\i vor ar[ta „nemul`umirea fa`[ de diminuarea drastic[ a salariilor prin aplicarea ]n mod eronat a Legii 330/2009 \i imposibilitatea negocierii prin contractul colectiv de munc[ a sporurilor, premiilor \i a altor drepturi de natur[ salarial[”. „Credem c[ activitatea compartimentelor, serviciilor \i centrelor nu va fi afectat[,

„E un protest ]ndreptat c[tre Legea 330. Unde e lege, nu e tocmeal[. Dac[ va fi modificat[ legea, o vom aplica ]n litera \i spiritul ei. Ne-au informat printr-o adres[ c[ urmeaz[ s[ fie o asemenea ac`iune”, Liviu R[d[\anu, directorul DGASPC

]ncerc[m s[ asigur[m continuitate pentru a nu perturba func`ionarea institu`iei. Noi am f[cut deja o informare c[tre domnul pre\edinte al CJ, Mihai ~âbuleac, prin care ne-am spus dolean`ele. Sper[m s[ g[sim o solu`ie privind acordarea tuturor drepturilor”, a declarat Nicolae Macovei, liderul sindical. Protestul va dura de la 10.00 la 11.00 \i va fi ]ndreptat c[tre conducerea Consiliului Jude`ean, care pentru anul 2010 a alocat nu mai pu`in de jum[tate din bugetul jude`ului pentru sus`inerea activit[`ii la DGASPC. De altfel, pentru recuperarea unor sporuri pe care ar fi trebuit s[ le primeasc[ ]nc[ din 2009, angaja`ii au ac`ionat deja institu`ia ]n instan`[. (Monica Aionesei)


CMYK

5

25 martie 2010 Protec`ia Mediului la Prefectur[. Informare cu privire la implementarea politicilor europene de mediu. Ast[zi, de la orele 9.30, la Institu`ia Prefectului are loc o ac`iune cu participarea speciali\tilor din cadrul Agen`iei pentru Protec`ia Mediului Boto\ani, având ca tem[ central[ managementul de\eurilor la nivelul comunit[`ilor locale \i la nivel jude`ean.

ESEN~IAL

Poli`ist de frontier[ cu diplom[ fals[ de bacalaureat Un agent de la Poli`iei de Frontier[, angajat la Sectorul R[d[u`i Prut, va trebui s[ ]\i caute alt loc de munc[. Asta dup[ ce ancheta procurorilor a demonstrat c[ acesta se angajase ]n baza unei diplome false de bacalaureat. Agentul frecventase ultimii doi ani de ]nv[`[mânt liceal la aceea\i unitate \colar[ unde ]nv[`ase \i primarul Mariean Vanghelie.

A primit o amend[ de o sut[ de lei, câte un leu pentru fiecare litru de alcool descoperit asupra sa, pentru care nu avea documente de provenin`[. Mar`i, ]n jurul orei 17.00, poli`i\tii din comuna R[useni au identificat ]n trafic, pe raza comunei, un autoturism marca Audi condus de C[t[lin S. ]n vârst[ de 28 de ani, din comuna C[l[ra\i, jude`ul Boto\ani. Efectuând controlul asupra autoturismului, poli`i\tii au g[sit cantitatea de 100 litri b[uturi alcoolice, pentru care \oferul nu a putut prezenta nici un document de provenien`[, declarând ]ns[ c[ a cump[rat b[utura de la o persoan[ din Republica Moldova. (D.R.)

Spectacol la lumina lumân[rilor

Coleg de Mariean Vanghelie

„Parchetul a introdus ac`iune civil[ ]n instan`[ pentru declararea ]n fals \i anularea diplomei \i a fi\ei matricole”, procuror Aurel Simion, purt[tor de cuvânt al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani

|efii unit[`ilor deconcentrate, ]n special ai celor care lucreaz[ cu publicul, dar \i cei care conduc unit[`i ce nu au serviciu de permanen`[, trebuie s[ transmit[ Institu`iei Prefectului, pân[ pe 1 aprilie, programul \i modul de organizare ]n perioada Pa\telui. Solicitarea vine din partea prefectului Cristian Roman \i vizeaz[ ]n principal cet[`enii care se ]ntorc ]n aceast[ perioad[ din str[in[tate \i au nevoie de serviciile institu`iilor publice. Astfel c[ ]n zilele de Pa\te, o persoan[ din conducere \i cel pu`in un angajat trebuie s[ fie la dispozi`ia institu`iei ]n permanen`[. (M.A.)

Audi cu alcool

Ancheta ]n cazul poli`istului de frontier[ cu diplom[ de bacalaureat „dubioas[” a fost declan\at[ ]n luna septembrie a anului trecut, de c[tre Direc`ia General[ Anticorup`ie (DGA). Agentul Sandu F[nic[ Nicorici s-a angajat ]n cadrul IJPF Boto\ani ]n anul 2002, când \i-a ]nceput serviciul ]n func`ia de sergent. Din 2005 a avansat, fiind f[cut agent. }n urma unor sesiz[ri de la centru s-a trecut la verificarea condi`iilor ]n care s-a angajat, stabilindu-se c[ diploma de absolvire a liceului fusese ob`inut[ ilegal.

Agentul frecventase ultimii doi ani de ]nv[`[mânt liceal la aceea\i unitate \colar[ unde ]nv[`ase \i primarul Mariean Vanghelie. Unitatea \colar[ ]n cauz[ a fost implicat[ ]ntr-un scandal „cu scântei” exact ]n perioada ]n care \i Sandu F[nic[ Nicorici absolvea liceul. }n anul 2001, secretarul liceului, Ion Dumitrescu, a fost g[sit spânzurat ]ntr-o camer[ a Hotelului Sport din Constan`a. Se pare c[ gestul necugetat al secretarului a fost f[cut dup[ ce Ministerul Educa`iei a declan\at o anchet[ la liceul

Directori consemna`i la domiciliu de Pa\te

„Dimitrie Bolintineanu”. Atunci s-a descoperit c[ Ion Dumitrescu a semnat ]n locul directorului o adeverin`[ de absolvire unei persoane care nu a fost elev a liceului. Ancheta a scos la iveal[ c[ secretarul falsificase zeci de documente, fiind dat afar[ din ]nv[`[mânt. Anchetatorii sus`in c[ poli`istul de frontier[ figureaz[ c[ ar fi finalizat cursurile liceale cu un an ]naintea lui Vanghelie, cu toate c[ nu s-a prezentat la cursuri. Poli`istul ar fi recunoscut c[ a dat bani cuiva de la liceul bucure\tean, ]ns[ sub form[ de tax[ de studii. }n cele din urm[ s-a stabilit f[r[ dubii c[ diploma sa a fost ob`inut[ ilegal. De\i Sandu F[nic[ Nicorici a sc[pat pentru uz de fals numai cu o amend[ administrativ[, ]n schimb s-a cerut anularea diplomei de BAC, ajungându-se \i la des-

tituirea din cadrul IJPF Boto\ani. Situa`ia a fost confirmat[ \i de reprezentan`ii Poli`iei de frontier[ boto\[nene. (D[nu` Rotariu)

„}n momentul ]n care pe adresa institu`iei noastre va veni o decizie definitiv[ \i irevocabil[ ]n privin`a aceasta, implicit studiile sale nu vor mai fi compatibile cu func`ia de`inut[ \i rela`iile de munc[ vor ]nceta, fiind destituit”, inspector Minodora R[cnea, purt[torul de cuvânt al IJPF Boto\ani

Municipiul Boto\ani se al[tur[, sâmb[t[, ora\elor implicate ]n campania „Earth Hour”. Pe lâng[ faptul c[ vor fi stinse luminile la o parte dintre institu`iile publice, ]n intervalul orar 20.30-21.30 municipalitatea va organiza \i un spectacol ]n Pia`a Revolu`iei ce va fi sus`inut la lumina lumân[rilor. Potrivit reprezentan`ilor Prim[riei, vor fi stinse luminile timp de o or[ la cl[dirile Prim[riei Boto\ani, Teatrul Mihai Eminescu, Teatrul pentru Copii \i Tineret „Vasilache” \i ]n sediul Direc`iei de Taxe \i Impozite. Spectacolul cu muzic[ live \i momente de dans vor fi oferite de copiii din Grupul „Cheia Sol”, Trupa Pasiuni pe Corzi \i Grupul de dans Unik Dance. Spectacolul va fi sus`inut la lumina lumân[rilor \i va fi 100% unplugged. }n acest fel municipiul Boto\ani se al[tur[ celor 28 de ora\e din `ar[ care ]ncearc[ s[ trag[ un semnal de alarm[ fa`[ de schimb[rile climatice care au loc ]n lume \i degradarea mediului ]nconjur[tor. (L.L.)


6

25 martie 2010

PUBLICITATE Publicitate

LICITA~IE S.C. URBAN SERV S.A. Boto\ani, cu sediul ]n str. 1 Decembrie nr. 19, anun`[ pe cei interesa`i c[ ]n data de 16.04.2010, ora 0900 - organizeaz[ licita`ie public[ pentru ocuparea locurilor disponibile ]n pie`e, dup[ cum urmeaz[: • ]nchiriere spatii ]n hala de carne, platou „B”, ]n hala de preparate \i ]n hala de lactate pentru activit[`i autorizate; • utilizare platou pentru activit[`i autorizate. Lista cu obiectivele scoase la licita`ie se poate consulta ]ncepând cu data de 12.04.2010 la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani, precum \i la sediul Administra`iei pie`elor. }nscrierea la licita`ie a celor interesa`i, consultarea documenta`iei \i achitarea taxei de participare se face la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani pân[ la data de 15.04.2010, ora 14.00. Licita`ia va avea loc la sediul Administra`iei Pie`ei Centrale.

Publicitate

Publicitate


7

25 martie 2010 La restaurant

CALEIDOSCOP

- Ce fel de restaurant este acesta? Sup[ nu mai este, toc[ni`[ nu mai este, salat[ nu mai este. Adu-mi, te rog, paltonul. - Nici paltonul nu mai este.

LICITA~IE

AGENDA PREST|RI SERVICII

Comuna Br[e\ti, jude`ul Boto\ani, având cod fiscal nr.3503694, cu sediul ]n comuna Br[e\ti, jude`ul Boto\ani, telefon/fax: 0231/623.023, 0231/620.063, adres[ de email: consiliul_braesti@yahoo.com, scoate la licita`ie, pentru concesionare, urm[toarele suprafe`e de teren situate ]n intravilanul localit[`ii Br[e\ti: • lotul 1 - situat ]n PC: 348 - ]n suprafa`[ de 149.00 mp; • lotul 2 - situat ]n PC: 348 - ]n suprafa`[ de 300.00 mp; • lotul 3 - situat ]n PC: 348 - ]n suprafa`[ de 231.00 mp; • lotul 4 - situat ]n PC: 348 - ]n suprafa`[ de 319.00 mp; Persoanele interesate pot intra ]n posesia unui exemplar al documenta`iei de atribuire (caietul de sarcini) de la sediul Prim[riei Br[e\ti, compartimentul financiar-contabil, contra sumei de 40 lei. Actele doveditoare privind calit[`ile \i capacit[`ile cerute ofertan`ilor vor fi nominalizate ]n caietul de sarcini. Data limit[ pentru solicitarea clarific[rilor este 12 aprilie 2010. Data limit[ pentru depunerea ofertelor este 23 aprilie 2010, ora 9.00. Ofertele se vor depune ]n dou[ exemplare, la sediul Prim[riei Br[e\ti, jude`ul Boto\ani. Deschiderea ofertelor va avea loc ]n data de 23 aprilie 2010, ora 11.00, la sediul Prim[riei Br[e\ti, jude`ul Boto\ani. Eventualele litigii ap[rute se vor solu`iona de instan`a competent[. Prezentul anun` a fost trimis spre publicare ast[zi, 24 martie 2010.

AGENDA COMERCIANTULUI

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ri apartamente * V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Rela`ii la telefon: 0331.100.162. (12) * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 2 camere, str. }mp[rat Traian, parter, recent renovat. Pre` 22.000 Euro negociabil. Telefon: 0751602298. (1791-24)

v^nz[ri case/terenuri * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p)

* Vând cas[ cartier Tulbureni, locuibil[, 85 mp cu teren, 1.400 mp, toate utilit[`ile, deosebit amenajat. Pre` 59.000 Euro, negociabil, la fa`a locului. Telefon: 0742.602.781. (1795-6)

]nchirieri * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou - 15mp, etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745. (12) * Ofer spre ]nchiriere garsonier[ (camer[ c[min), mobilat[, zona Stadion. Rela`ii la telefon: 0740430999. (3)

v^nz[ri auto * Vând voucher auto pentru cei care vor s[ achizi`ioneze un autoturism nou. Rela`ii la telefon 0744.952.992. (12) * Vând VW PASSAT 1,9 TDI-

* Vând teren „Z[ice\ti”, suprafa`a 1.800 mp. Telefon: 0741.679.986. (1794-5)

PREST|RI SERVICII

Fizomed Centrul de recuperare - Diagnostic - Tratamente - Kinetoterapie Program[ri 0331.105977 Aleea Crizantemelor, Nr.7 www.fizomed.ro Scap[ de durere!

1998, berlin[, culoare ro\ie, jante aliaj, ]nmatriculat[, 4.200 E. Telefon: 0740.460.511. (1793-5)

v^nz[ri diverse * C.I. BALANOVICI vinde linie ]mbuteliere lichide alimentare \i ma\in[ baxat PET-uri. Rela`ii la telefon: 0744835158. (12)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* SC Farmacia Haret SRL, ]n faliment, vinde prin ofert[ direct[ stocul de medicamente. Rela`ii suplimentare la lichidator, telefon: 0745.125.559. (1792-1)

prest[ri servicii * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (12)

Joi, 25 martie 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct (r) 11.30 - 12.30 Martor incomod/Lege \i ordine (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping 17.00 - 17.10 |tiri pe scurt

17.10 - 18.00 La poarta Europei (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

25 martie 2010

Doar pe www.evenimentuldebotosani.ro citi`i despre:

Sedin`[ fulger la Consiliu Local Amenzi pentru cozonacii pascali Ultimele tichete de mas[

Directori la judecat[ pentru o evaziune fiscal[ record F[r[ coplat[

Impozitul forfetar nu a fost o m[sur[ inspirat[ a guverna`ilor spun 85% dintre cititorii edi`iei online.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro

Cunoa\te`i cazuri de corup`ie la examenul de BAC?

Vorb[-n v^nt

Evaziune fiscal[ record, cu un prejudiciu uria\. Pe scurt, a\a poate fi descris unul din cele mai cunoscute dosare de infrac`iune economic[ din ultimii ani, cel al Societ[`ii Arca SA. De\i procurorii au deschis o anchet[ ]nc[ din anul 2006 cercet[rile au fost ]ngreunate mult de refuzul unor persoane cheie implicate ]n infrac`iune de a fi audiate. Directorii fostei „Arca” vor trebui s[ r[spund[ ]n fa`a judec[torilor. Este vorba de Beniamin Ioan Dumitra\, fostul director executiv al societ[`ii ]ntre anii 2000-2006, \i Gheorghe Madan, fostul director economic ]n aceea\i perioad[. Ambii au profitat de faptul c[ la Pite\ti exista o societate SC Elprod SRL care apar`inea pre\edintelui consiliului de administra`ie Elian Dr[ghici, care timp de doi ani a fugit de procurori, \i au f[cut documente conform c[rora ar fi transferat ni\te utilaje, matri`e pentru turnatul cauciucului, ]n valoare

de peste 800.000 de lei, ]ns[ ]n realitate opera`iunea nu a avut loc. Procurorilor le-a fost foarte u\or s[ descopere acest lucru pentru c[ facturile au fost ]ntocmite la date ulterioare celor la care era men`ionat c[ ar fi avut loc tranzac`ia. Mai mult, societatea care ar fi trebuit s[ livreze aceste matri`e, ]mpreun[ cu accesorii, era lichidat[ judiciar de mai mult[ vreme. Pe lâng[ aceste fapte, a mai fost ]ncheiat \i un contract de prest[ri de servicii ]ntre Elprod \i Arca, de\i acest lucru era imposibil, firma fiind lichidat[.

Risc[ pân[ la 15 ani ]n spatele gratiilor Pe lâng[ prejudiciul men`ionat mai sus, a mai fost adus un prejudiciu de 300.000 de lei bugetului de stat. Cei doi au mai fost cerceta`i pentru re`inerea la surs[ \i nevirarea obliga`iilor c[tre bugetul de stat, ]ns[ nu s-a mai putut face dovada relei inten`ii pentru c[ din anul 2006 societatea Arca a intrat ]n insolven`[. Alte patru

Zi de foc E un protest ]ndreptat c[tre Legea 330. Unde e lege, nu e tocmeal[. Dac[ va fi modificat[ legea, o vom aplica ]n litera \i spiritul ei. Neau informat printr-o adres[ c[ urmeaz[ s[ fie o asemenea ac`iune Liviu R[d[\anu, directorul DGASPC

Fii reporter Evenimentul! Ai un pont? Un film? O fotografie? Sun[ la 0731/55.06.51 sau trimite la evenimentul.bt@gmail.com

Mar`i, angaja`ii Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani au fost solicita`i s[ intervin[ pentru stingerea a nu mai pu`in de opt incendii. Trei s-au produs pe raza localit[`ilor Racov[`, comuna Pomârla, C[t[m[r[\ti Deal, comuna Mihai Eminescu \i comuna R[useni, ca urmare a igieniz[rii terenurilor prin arderea resturilor vegetale f[r[ respectarea m[surilor de prevenire a incendiilor. Fl[c[rile au distrus vegeta`ia uscat[ de pe aproximativ patru hectare. Tot ieri, trei locuin`e din satul Cotu, comuna Cop[l[u, satul Buzeni, comuna B[lu\eni \i comuna Mitoc au fost incendiate din cauza co\urilor de fum neprotejate termic fa`[ de materialele combustibile din care erau construite podurile. Dou[ dintre incendii (din satul Cotu, comuna Cop[l[u, satul Buzeni, comuna B[lu\eni) au fost stinse ]nainte de a produce pagube materiale ]nsemnate. Observat cu ]ntârziere, incendiul izbucnit la locuin`a lui Gheorghe I., din comuna Mitoc, s-a extins la podul casei \i de aici la bunurile din dou[ camere. Un echipaj din cadrul Deta\amentului de Pompieri Dorohoi a

intervenit ]n cel mai scurt timp pentru localizarea \i stingerea incendiului, precum \i pentru protec`ia construc`iilor din imediata apropiere. Un cet[`ean din satul Mândre\ti, comuna Ungureni, a r[mas f[r[ furajele pe care tocmai le cump[rase dup[ ce, din neglijen`[, le-a incendiat cu un rest de `igar[ aprins chiar ]n timp ce le ]nc[rca ]n c[ru`[. La fa`a locului s-a deplasat un echipaj din cadrul G[rzii de Interven`ie S[veni cu o autospecial[ cu ap[ \i spum[. Interven`ia a durat aproximativ 20 minute. Fl[c[rile au distrus circa o ton[ de furaje, pagube estimate la 200 lei. S-au salvat ]n urma interven`iei bunuri materiale ]n valoare de aproximativ 2.000 lei. Tot mar`i, pompierii boto\[neni au fost anun`a`i despre izbucnirea unui incendiu ]n gospod[ria lui Gheorghe I. , din comuna Corni. La fa`a locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Deta\amentului de Pompieri Boto\ani, fiind cuprins de fl[c[ri o parte din ad[postul de animale \i existând pericolul ca fl[c[rile s[ se extind[ la cl[dirile din gospod[rie. Interven`ia a durat aproximativ 30 de minute. Incendiul a fost provocat, cel mai probabil, de proprietarul casei, care a aprins câteva resturi vegetale \i a l[sat focul nesupravegheat. (D[nu` R.)

miliarde din banii societ[`ii Arca au fost cheltui`i pentru prospectarea pie`ei externe, mergând ]n China unde ar fi cump[rat un apartament \i ar fi avut câ`iva angaja`i, ]ns[ ]n cele din urm[ nu au mai justificat sumele cheltuite. Astfel, s-a ajuns ]n total la un

prejudiciu de 1,8 milioane de lei. Atât Beniamin Ioan Dumitra\ cât \i Gheorghe Madan nu mai sunt de ani buni ]n Boto\ani, ]ntorcându-se la Pite\ti. Pentru faptele lor, risc[ s[ stea ]n spatele gratiilor o perioad[ cuprins[ ]ntre cinci \i 15 ani. (D[nu` Rotariu)

„Beniamin Ioan Dumitra\ \i Gheorghe Madan au fost trimi\i ]n judecat[ pentru evaziune fiscal[ constând ]n faptul c[ au eviden`iat ]n acte contabile cheltuieli care nu au la baz[ opera`iuni reale, respectiv eviden`ierea unor opera`iuni fictive. }n fel acesta au evitat plata unui impozit pe profit \i au dedus TVA ]n valoare de aproape 1,2 milioane de lei”, procurorul Aurel Simion, purt[torul de cuvânt al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani

FC Boto\ani nu are bani pentru deplasare Dumitru Brânz[, directorul executiv al FC Boto\ani, sus`ine c[ ]n momentul de fa`[ nu sunt bani ]n cont pentru deplasarea la Br[ne\ti, pentru jocul de sâmb[t[. FC Boto\ani avea programat[ plecarea la Br[ne\ti sâmb[t[ diminea`[, la ora 8.00, dar deocamdat[ nimic nu este sigur. Directorul executiv al FC Boto\ani, Dumitru Brânz[, a spus c[ din cauza problemelor financiare exist[ riscul ca aceast[ deplasare s[ nu se poat[ face \i astfel gruparea boto\[nean[ ar urma s[ piard[ jocul cu 3-0. Dumitru Brânz[ afirm[ c[ nu sunt bani nici pentru deplasarea echipelor de juniori la Piatra Neam`, unde ast[zi dup[ amiaz[ ar urma s[ ]ntâlneasc[ pe LPS Piatra Neam`.

Risc[ excluderea din campionat FC Boto\ani are de ]ncasat circa un milion de lei de la Prim[ria Municipiului, bani promi\i atât

de primarul C[t[lin Flutur cât \i de viceprimarul Florin Ghiorghi`[. Problema este c[ ace\ti bani vor veni, cel mai devreme, la sfâr\itul lunii aprilie iar pân[ atunci clubul va trebui s[ se descurce pe cont propriu. ]n cazul ]n care nu va face deplasarea la Br[ne\ti, FC Boto\ani va pierde cu 3-0 la masa verde iar dac[ problemele financiare vor r[mâne \i gruparea local[ nu va putea face deplasarea nici la Snagov, va fi exclus[ din campionat iar din sezonul viitor va juca ]n Liga a III-a. (R[zvan Sauciuc) „Am f[cut toate rezerv[rile, totul era preg[tit \i vineri diminea`[, la ora 8.00, trebuia s[ plec[m. }n momentul acesta nu pot spune dac[ vom face sau nu deplasarea la Br[ne\ti deoarece nu avem bani pentru aceast[ deplasare. Nu \tiu ce vom face. Urmeaz[ s[ mai am o discu`ie cu domnul |fai`er \i poate g[sim o solu`ie”, Dumitru Brânz[

Evenimentul de Botosani nr.1584  

Ziarul orasului tau!