Page 1

CMYK

Doar ]n ziarul de joi:

Buget[rimea a strâns cureaua de câteva zeci de miliarde

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 53 (1578) • Miercuri, 17 martie 2010 • 8 pagini

Str[inii ne cump[r[ jude`ul Aproape 20.000 de hectare de teren au ajuns pe mâna occidentalilor. Italieni, spanioli, danezi sau germani s-au apucat de agricultur[ la Boto\ani. Pagina 5

Gheorghe Ciubotaru se retrage din PNL Unul din cei mai vechi liberali ai jude`ului i-a cerut lui Crin Antonescu s[-l dea afar[ din partid.

Pagina 2

Alexandra, Control ministerial la condus[ pe Spitalul Jude`ean ultimul drum de 200 de oameni Pagina 3

Pagina 4

Toate investi`iile f[cute sub conducerea fostului director al Spitalului Jude`ean, Doru Muntianu, dar \i privatizarea laboratorului sub actuala conducere sunt sub lupa corpului de control al Ministerului S[n[t[`ii.


2

17 martie 2010

STARTNEWS Editorial

Niciodat[ s[ nu spui... niciodat[ Acesta pare motto-ul preferat al politicienilor no\tri de ast[zi. Din capul locului spun c[ este un principiu pervers, lipsit de orice umbr[ de moralitate. Cic[ politic[ este permisiv[ chiar \i cu cele mai paradoxale \i ciudate situa`ii, ]ns[ s[ nu uit[m c[ orice manifestare uman[ trebuie supus[ unui minim de bun sim` \i unei grile logice. Un individ care ]ncearc[ s[-\i motiveze sl[biciunile politice ]ntr-un asemenea fel, cu siguran`[ c[ Lucian Alecsa nu poate fi de ]ncredere, la el te a\tep`i ca-n orice moment s[-`i ]ntoarc[ spatele \i s[ sar[ ]n alt[ barc[. Exemple sunt cu nemiluita. Via`a noastr[ politic[ postdecembrist[ este una de-a dreptul hidoas[, dac[ ]n perioada interbelic[ \i chiar ]n a doua jum[tate a secolului XIX, când au luat fiin`[ marele partide istorice, aveam câteva principii s[n[toase, trecerea unor personalit[`i politice de la un partid la altul era doar un act accidental, ast[zi vezi tot felul de ale\i ai neamului care pe perioada unui mandat bat la u\ile a dou[ sau chiar trei partide, unde li se deschide din prima, ]n plus, li se ofer[ chiar un loc ]n loj[. P[i, neicusorilor, electoratul ce s[ mai ]n`eleag[ \i lucrurile cum s[ mearg[ bine ]n aceast[ `[ri\oar[?! Ar mai fi ce-ar fi dac[ ace\ti ipochimeni politici ar respecta cel pu`in o empatie doctrinar[, s[ treac[ de la un partid de dreapta tot la un partid de dreapta sau la unul de centru dreapta, nicidecum de la o extrem[ la alta, din stânga ]n dreapta, se pare c[ pentru cei mai mul`i dintre politicieni doar propriile lor interese le indic[ traseul... doctrinar. M[ ]ntreb totu\i cum de mai r[mân cu min`ile tefere, probabil c-or fi foarte odihnite sau imune la orice impulsuri morale. }n curând, pe scena politic[ româneasc[ va ap[rea un nou partid politic, format ad-hoc, dintr-o adun[tur[ de frustra`i \i nemul`umi`i, care dup[ ce s-au v[zut ]n Parlament, ale\i sub siglele unor partide validate de c[tre electorat, acum vor s[ defileze sub o emblem[ nou[ r[spunzând altor idei politice. M[ ]ntreb dac[ senatorul d[r[b[nean, Liviu Câmpanu, se va sim`i bine sub o umbrel[ stângist[, având atât o meserie liberal[ \i f[când pân[ acum doar o politic[ de dreapta. Probabil c[-n sinea lui se ru\ineaz[, dar având culoarea pielii u\or tuciurie nu-i este evident sentimentul. Pu`ini sunt politicienii care au mers pe acela\i drum de-a lungul vie`ii, chiar dac[ uneori gre\esc sau sunt supu\i contextual unor compromisuri ideologice, sunt de apreciat. }n jude`ul nostru ]i po`i num[ra pe degetele unei singure mâini.

Calendar cre\tin ortodox 17 M Cuviosul Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Ier. Patriciu (Patrick), apostolul Irlandei; Sf. Mc. Marin (Denie - Canonul cel Mare) 18 J Sf. Ier. Chiril al Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

„Sistemul sanitar boto\[nean va duce ]n continuare lips[ de medici”, scria exact ]n urm[ cu un an Evenimentul de Boto\ani. Semnalul de alarm[ fusese tras cu ocazia unui concurs organizat pentru mai multe posturi de medici speciali\ti ]n spitalele jude`ului. „Concuren`a” pentru ocuparea posturilor vacante vorbea atunci de la sine despre interesul pe care medicii tineri ]l ar[tau fa`[ de unit[`ile spitalice\ti boto\[nene. „Doar dou[ din cele 63 de posturi vacante scoase la concurs ]n spitalele jude`ului au stârnit interesul medicilor. Numai c[ cei doi medici nu sunt din afara sistemului. Ei lucreaz[ ]n spitale din jude` \i vor s[ se mute ]n alte spitale. Cu alte cuvinte, ]n urma concursului, dac[ ace\tia vor trece pe posturile noi, alte dou[ vor intra pe lista celor vacante, bilan`ul fiind, inevitabil, acela\i: 63 de posturi vacante ]nainte de concurs, iar dup[ examen 4,0908 lei

2,9895 lei

acela\i num[r de posturi neacoperite cu speciali\ti”, se ar[ta ]n articolul respectiv. Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ (DSP) ]ncercau s[ g[seasc[ explica`ii la acest dezinteres manifestat de medicii tineri pentru spitalele jude`ului. }n anul ce a trecut de la acel examen pentru ocuparea posturilor de medici speciali\ti nu s-au schimbat prea multe ]n aceast[ privin`[. }n continuare zeci de posturi de medici speciali\ti a\teapt[ s[ fie ocupate ]n spitalele jude`ului, f[r[ ca cineva s[ se intereseze de ele. Ba mai mult, unele spitale din jude` mai supravie`uiesc doar datorit[ men`inerii ]n activitate a unor medici trecu`i de vârsta pension[rii. Ziua: 30C

Noaptea: -20C

Ministrul Justi`iei vine la Boto\ani. C[t[lin Predoiu, ministrul Justi`iei, va veni joi la Boto\ani, unde va participa la o \edin`[ cu judec[torii Tribunalului. Vizita ministerial[ a fost confirmat[ chiar de pre\edintele Tribunalului Boto\ani, Adrian Topor[scu. El a spus c[ ministrul va veni direct de la Suceava.

Gheorghe Ciubotaru se retrage din PNL Printr-o scrisoare transmis[ direct pre\edintelui Crin Antonescu \i delega`iei permanente Ciubotaru ]\i anun`[ retragerea din func`iile pe care le de`ine ]n PNL \i cere ]n acela\i timp s[ fie exclus din partid. Boto\[neanul a fost ales membru ]n Comisia Central[ de Cenzori la Congresul PNL din martie 2009 \i pre\edinte al acesteia de c[tre membrii ei ]n unanimitate de voturi, ]ns[ prin documentul transmis \efului de partid, anun`[ depunerea mandatului, motivându-\i decizia. „Consider c[ actuala echip[ de conducere aleas[ la Congresul din martie 2010 trebuie s[ de`in[ toate pârghiile managementului, inclusiv cea de audit intern \i control financiar. Mai mult, având ]n vedere c[ \i eu am fost ]mpotriva alegerii pe liste a Biroului Politic Central, ]l rog pe Pre\edintele ales la ultimul Congres al PNL s[ propun[ \i excluderea mea din rândurile membrilor PNL”, se arat[ ]n scrisoarea respectiv[. Scrisoarea a fost depus[ la Secretariatul General al PNL, ]n cursul zilei de ieri. Gheorghe Ciubotaru este membru PNL din iulie 1992, iar ]n noiembrie 2008 a candidat pentru un mandat de deputat din partea PNL.

19

„Eram ]ntr-un partid \i m-am trezit ]n altul”

ani de membru PNL trebuia Ciubotaru s[ ]mplineasc[ ]n acest an.

„Am vrut s[ fiu solidar cu cei care au fost exclu\i din PNL pentru delict de opinie, pentru c[ \i eu am votat ]mpotriva votului pe list[, eu am sugerat s[ m[ dea afar[

a\a cum au f[cut-o \i cu ceilal`i. Adic[ unii sunt da`i afar[ pentru un lucru \i al`ii nu, pentru acela\i lucru. Vreau s[ iau o pauz[ pentru c[ eu eram ]ntr-un partid \i m-am trezit ]ntr-un alt partid”, Gheorghe Ciubotaru, membru demisionar PNL. (Monica Aionesei)

Elena Udrea nu mai face turism la Boto\ani Vizita ministrului Elena Udrea la Boto\ani a devenit impro-babil[. Dac[ la finele s[pt[mânii era dat[ ca sigur[ prezen`a ministrului Dezvolt[rii Regionale \i Turismului la Boto\ani, ieri nimeni nu a mai putut confirma venirea oficialului guvernamentale ]n jude`. Singurul lucru cert este c[ ast[zi, la Ia\i, vor fi prezen`i to`i mini\tri la \edin`a de Guvern organizat[ pentru prima dat[ de actualul Executiv ]n alt[

unitate administrativ-teritorial[ decât Bucure\ti. La ]ntâlnirea guvernamental[ vor pleca \i Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean, C[t[lin Flutur, primarul municipiului Boto\ani \i prefectul Cristian Roman. Ei au preg[tit un portofoliu de investi`ii pentru jude`ul Boto\ani pe care ]l vor ]nainta primului ministru \i mini\trilor cu responsabilitate pe aceast[ direc`ie. (Monica Aionesei)

„Nu pot s[ confirm sau s[ infirm dac[ mai vine d-na Udrea la Boto\ani. Ceea ce \tiu eu este c[ mâine (azi - n.r.) este \edin`a de Guvern la Ia\i \i voi participa la ]ntâlnire al[turi de dl. primar Flutur \i dl. prefect \i probabil c[ ne vom ]ntâlni acolo cu d-na Udrea. Noi am preg[tit un material complex pe care ]l vom depune”, Mihai ~âbuleac, pre\edinte CJ


3

17 martie 2010 Cercetat la 15 ani pentru fug[ de la accident. Un b[iat din Corni este cercetat de poli`i\ti pentru p[r[sirea locului accidentului, dup[ ce a r[nit un biciclist. Adolescentul de 15 ani conducea un faeton, nu s-a asigurat la ie\irea din curtea locuin`ei \i l-a accidentat pe Neculai O., de 61 ani. Conduc[torul atelajului a p[r[sit locul faptei f[r[ a anun`a poli`i\tii. }n aceea\i sear[ Neculai O. s-a prezentat la Spitalul Jude`ean cu mai multe fracturi. Pentru isprava sa pu\tiul este cercetat penal.

TOPNEWS

Sute de contesta`ii salariale la Protec`ia Copilului }n primele dou[ zile de la eliberarea de c[tre compartimentul de resurse umane a dispozi`iilor privind re]ncadrarea aproape to`i angaja`ii au refuzat s[ le semneze. S-au adresat ]n schimb sindicatului pentru a-i sprijini ]n formularea de contesta`ii. Asta mai ales c[, potrivit liderului Impact, dispozi`iile angaja`ilor nu ar fi vizate de serviciul juridic. Dup[ solu`ionarea contesta`iilor de c[tre conducerea institu`iei, dac[ solu`iile nu vor fi ]n favoade persoane au fost rea lor, salariachemate, cu aproxima`ie, `ii sunt hot[râ`i s[ ia la cuno\tin`[ noile s[ fac[ apel la re]ncadr[ri \i cam tot justi`ie.

300

Pe 25 martie circa 100 de salaria`i ai Direc`iei Generale

de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului afilia`i la Sindicatul Impact, vor picheta Palatul Administrativ. Cel

„Nu cred c[ vom primi r[spunsuri favorabile, da`i-mi voie s[ m[ ]ndoiesc, pentru c[ dac[ au gândit o dat[ a\a, o vor face \i a doua oar[ la fel. Dup[ ce am contestat conform legii, urmeaz[ s[ ac`ion[m institu`ia ]n instan`[ pentru plata atât a drepturilor salariale neacordate cât \i a dobânzilor \i penalit[`ilor legale pe care le putem cere ]n urma nepl[`ii”, Nicolae Macovei, pre\edinte „Impact”

vizat de protest este pre\edintele Consiliului Jude`ean, Mihai ~âbuleac. Principalele probleme c[rora angaja`ii se preg[tesc s[ le dea glas ]n strad[ se refer[ la aplicarea defectuoas[ a legii 330/2009 a salariz[rii unice \i a Ordonan`ei 1/2010, dar \i la siguran`a locurilor de munc[. Repre-

zentan`ii salaria`ilor se plâng de netransparen`[ ]n luarea unor decizii de c[tre conducerea DGASPC, de p[strarea ]n anumite centre a unor angaja`i „pe criteriul ochilor frumo\i”, creându-se o panic[ general[ printre angaja`i privind stabilitatea locului de munc[. (Monica Aionesei)

„Salariatul are posibilitatea s[ conteste ]n termenul legal re]ncadrarea”, Doina Nacu, director economic DGASPC

Control ministerial la Spitalul Jude`ean Toate investi`iile f[cute sub conducerea fostului director al Spitalului Jude`ean, Doru Muntianu, dar \i modul ]n care s-a realizat privatizarea Laboratorului de analize medicale sub actuala conducere sunt, ]n aceste zile, sub lupa corpului de control al Ministerului S[n[t[`ii.

„Dl. ministru al S[n[t[`ii a trimis corpul de control la Spitalul Jude`ean Boto\ani, ca urmare a unor demersuri f[cute de managerul unit[`ii printr-o adres[ din 17 noiembrie 2009, privind neregulile financiare constatate \i ]n urma unei ac`iuni de audiere intern[ \i extern[, respectiv ale Cur`ii de Conturi Boto\ani”, Ovidiu Mimor, director coordonator DSP

40 de cadre didactice boto\[nene membre ale Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI) vor protesta azi la Ia\i, ]n timpul \edin`ei de Guvern. Ac`iunea este organizat[ de Federa`ia Sindicatelor Libere din }nv[`[mânt \i are loc ]ntre orele 14.0017.00. Liviu Axinte, liderul LSI, sus`ine c[ ac`iunea const[ ]ntr-un un mar\ de protest ce se va desf[\ura ]n timpul \edin`ei de Guvern ce are loc la Universitatea „Al. I. Cuza”. La acesta \i-au anun`at participarea aproximativ 1.500 de sindicali\ti. (P.R.)

Elevi de la „Elie Radu” la ]nchisoare

atâtea s-au declarat nemul`umite \i au depus contesta`ii.

Ies ]n strad[ ]mpotriva \efului jude`ului

Profesorii boto\[neni protesteaz[ la Ia\i

Ovidiu Mimor, directorul coordonator al Direc`iei de S[n[tate Public[, sus`ine c[ echipa managerial[ a spitalului a solicitat, prin intermediul DSP, prezen`a corpului de control pentru a verifica cheltuielile f[cute ]n spital ]n perioada 2007-2009. }n adresa trimis[ de conducerea de la „Mavromati” c[tre DSP \i ulterior la minister se mai precizeaz[ c[ tematica de control trebuie s[ includ[ modul ]n care s-a desf[\urat execu`ia bugetar[

2007-2008 \i prima jum[tate a anului 2009, precum \i modalitatea ]n care s-au efectuat lucr[rile de repara`ii capitale \i curente \i achizi`ia de aparatur[ medical[, medicamente, materiale sanitare, alimente, materiale de construc`ie. }ntr-un cuvânt, s[ fie verificat[ toat[ activitatea spitalului pe perioada cât a fost la cârma acestuia Doru Muntianu, cel ]nlocuit de Cornel Enache. „Hârtia a fost trimis[ la Ministerul S[n[t[`ii \i, ca urmare a acestei cerin`e, dl. ministru a hot[rât trimiterea unei echipe care s[ confirme sau s[ infirme cele relatate. Pân[ la proba de vinov[`ie, to`i sunt nevinova`i. Eu pornesc cu gândul c[ nu ar fi nicio problem[ ]n Spitalul Jude`ean \i c[ nici nu a fost”, a completat directorul DSP. Surse din cadrul institu`iei sus`in c[ verificarea vizeaz[ \i asocierea spitalului cu firma Sanomed la laboratorul de analize medicale. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Pentru a preveni infrac`ionalitatea juvenil[ un proiect interna`ional prevede ca un grup de elevi de la un liceu boto\[nean s[ petreac[ o zi la Penitenciarul Boto\ani. Se nume\te „O zi ]n ]nchisoare”, este desf[\urat ]n parteneriat cu Liceul „Elie Radu” \i urm[re\te prevenirea violen`ei, a comportamentelor deviante \i a infrac`ionalit[`ii ]n rândul tinerilor din \coli \i licee. El face parte dintr-unul mult mai amplu, derulat ]n colaborare cu mai multe institu`ii din Portugalia \i intitulat „Cre\terea \anselor de incluziune social[ a persoanelor aflate ]n deten`ie, prin o mai bun[ educa`ie, informare a societ[`ii \i ]mbun[t[`irea activit[`ilor ]n penitenciar”. (D.R.)

Bolnav de encefalit[ la trei luni Copila\ul din Dumeni a fost internat ini`ial la Spitalul Municipal din Dorohoi, ]ns[ din cauza st[rii grave ]n care se afla a fost transferat la Sec`ia de Boli Infec`ioase a Spitalulul Jude`ean. Bebelu\ul a fost adus cu febr[ mare, v[rs[turi, dar \i cu alte simptome specifice bolii. „}n urm[ cu o s[pt[mân[ a fost tratat de o afec`iune respiratorie de c[tre medicul de familie. }n noaptea de duminic[ spre luni a f[cut febr[ continuu \i v[rs[turi. Rezultatele examenului clinic au ar[tat c[ diagnosticul este encefalit[ de etiologie necunoscut[. A luat boala de la un virus. Bebelu\ul a fost pus imediat sub tratament. Evolu`ia este favorabil[”, a spus medicul Doina Botez, director adjunct al DSP. Acesta este primul caz de encefalit[ ]nregistrat ]n 2010. Boala const[ ]ntr-o inflama`ie a creierului care rezult[ de obicei ]n urma unei infec`ii virale. Encefalita poate fi transmis[ \i prin mu\c[turi de insecte. (L.L.)


CMYK

4

17 martie 2010

TOPNEWS

Con`ac nu mai vrea ]n politic[. La un an de la excluderea din PSD, fostului lider social-democrat nu ]i mai trebuie politic[. „Nici dac[ mi-ar da cineva aurul din lume nu a\ mai intra ]n vreun partid. Sau s[ v[d fete tinere la partid nu m[ mai uit, c[ am \i eu o vârst[. Nu m[ mai intereseaz[, sunt lini\tit a\a”, a spus Constantin Con`ac. }n perioada 2000-2009 el a fost pre\edinte \i vicepre\edinte al Consiliului Jude`ean \i peste patru ani a condus PSD Boto\ani.

|omeri tomnateci angaja`i pentru facilit[`i fiscale |omerii cu vârsta peste 45 de ani au primele dou[ luni ale acestui an. Anul fost prefera`i la angajare de c[tre trecut, din cele 5.517 persoane reprezentan`ii societ[`ilor boangajate prin m[surile active to\[nene. Ei formeaz[ \i ale AJOFM, aproape o „grosul” \omajului bototreime aveau peste 45 de \[nean. Cel pu`in aani. Aceasta \i pentru ceasta este situa`ia ar[c[ patronii boto\[neni tat[ de statisticile pot primi unele faciAgen`iei Jude`ene lita`i dac[ angajeaz[ pentru Ocuparea For\omeri care au peste de \omeri figurau ]n statis`ei de Munc[. pentru 45 de ani ori sunt tici la finalul lunii feanul trecut \i pentru unici ]ntre`in[tori de bruarie, iar peste 3.000 familie. Firmele sunt dintre ace\tia au mai scutite, timp de un an, mult de 45 de de plata contribu`iei la \oani. „}n luna februarie, maj \i primesc, lunar, pen3.620 de \omeri sunt cei de tru fiecare salariat, 523 de lei. }n schimbul acestor stimulente, firmele peste 45 de ani. }n acela\i timp, le asigur[ angaja`ilor un loc de munc[ ]n primele dou[ luni ale acestui cel pu`in doi ani. Dac[ o societate d[ an, din cele 736 de persoane care afara un angajat ]naintea expir[rii celor au ocupat locuri de munc[, 199 doi ani, aceasta este obligat[ s[ restituie sunt boto\[nenii care au peste 45 banii primi`i, plus dobânda de referin`[ de ani”, Gabriela Vranciuc, a BNR. (Petronela Rotariu)

12.552

purt[tor de cuvânt al AJOFM

Alexandra, condus[ pe ultimul drum de 200 de oameni Pentru feti`a ce \i-a g[sit sfâr\itul, s[pt[mâna trecut[, ]ntr-un cumplit accident de circula`ie pe o \osea din Cluj, ieri a fost ultimul drum. La numai 9 ani, Alexandra Elena Butnariu a fost condus[ de familie, prieteni \i cuno\tin`e pe ultimul drum, l[-

sând ]n urma sa o durere greu de descris. Feti`a plecat[ fulger[tor a fost dus[ la groap[ de o familie ]mpietrit[ de durere. La slujba oficiat[ la Biserica Rosetti au participat peste 200 de persoane, atât rude, colegi de munc[ ai p[rin`ilor, cât \i boto\[neni care nu

au cunoscut-o pe copil[, dar au fost impresiona`i de destinul acesteia, ne]mplinit prin plecarea mult prea devreme din aceast[ lume. Pe o vreme mohorât[, Alexandra a fost ]nmormântat[ la cimitirul Pacea. To`i cei care au p[\it ]n urma sicriului erau cutremura`i de soarta acestui copil, de drama prin care trece familia Butnariu. Tat[l feti`ei are ]n continuare o suferin`[ fizic[ ]n urma accidentului, având nevoie de ]ngrijirea medicilor. Pe lâng[ ]ngrijirea r[nilor, Claudiu Butnariu are nevoie \i de consiliere psihologic[ pentru a suporta suferin`a provocat[ de pierderea copilului. Alexandra Elena Butnariu a murit s[pt[mâna trecut[ ]ntr-un accident petrecut ]n jude`ul Cluj, ma\ina condus[ de tat[l ei intrând frontal ]ntr-o autoutilitar[. B[rbatul a fost r[nit la cap, iar feti`a a murit ]n urma r[nilor suferite. (D.R.)


CMYK

5

17 martie 2010 Americanii vor iar s[ ne opereze. Membrii Medical Missions doresc s[ vin[ \i ]n acest an la Boto\ani. Medicii americani au anun`at c[ vor opera din nou ]n jude`, dup[ ce, anul trecut, au refuzat s[ fac[ acest lucru ]n urma unui scandal cu medicii pediatri de la spitalul de specialitate. Am[nunte pe www.evenimentuldebotosani.ro.

ESEN~IAL

Str[inii ne cump[r[ jude`ul 3.000 lei hectarul ]n Boto\ani, 3.000 de euro ]n Occident

Latifundiari din Occident

Agen`ii imobiliari spun c[ de trei-patru ani firmele cu capital str[in au ]nceput s[ investeasc[ ]n terenuri agricole. Acestea caut[ ]n special suprafe`e cât mai compacte \i ajung s[ pl[teasc[ pân[ la 1.500 de euro pentru un hectar. Chiar \i a\a pre`ul este unul foarte bun pentru str[ini, deoarece ]n Occident acesta ajunge la 3.000-4.000 de euro. „Terenurile agricole sunt singurele care mai merg pe pia`a imobiliar[. Se caut[ ]n continuare \i ]n special str[inii investesc ]n terenuri agricole. Pre`ul acestor terenuri a stagnat ]n ultimul an, iar un hectar se vinde ]ntre 3.000 \i 4.000 de lei. Acolo unde terenul este compact, iar suprafa`a este de peste 50 de hectare pre`ul ajunge \i la 5.0006.000 de lei hectarul”, a declarat Corneliu Timofte, agent imobiliar.

5.662 ha de`in italienii 4.647 ha de`in austriecii 4.129 ha de`in germanii *Suprafe`e mari de teren mai de`in danezii \i spaniolii

Agricultor din Danemarca Subven`iile ]ncasate de la bugetul de stat \i mâna de lucru foarte ieftin[ ]i fac pe str[ini s[ investeasc[ ]n agricultura din jude`ul Boto\ani. Unii dintre ace\tia \i-au f[cut ferme \i au investit ]n utilaje agricole. Cât prive\te produc`ia ob`inut[, aceasta este valorificat[ tot ]n jude`ul Boto\ani. Printre investitorii str[ini se num[r[ \i Hansen Hans Bo, din Danemarca. El a cump[rat ]n urm[ cu trei ani o societate cu profil agricol, care ]n prezent de`ine peste 2.000 de hectare ]n jude`. „Societatea a fost cump[rat[ de la o persoan[ care avea dubl[ cet[`enie româno-american[ \i care s-a stabilit ]ntre timp ]n SUA. Efectiv a ]nceput s[ lucreze de la sfâr\itul anului 2007. S-au f[cut investi`ii ]n ace\ti ani \i s-au achizi`ionat utilaje moderne. Toamna ne ax[m pe culturi de grâu, rapi`[ \i orz, iar prim[vara pe soia, porumb \i floarea soarelui. Toat[ produc`ia se valorific[ exclusiv ]n România. Avem contracte cu o serie de societ[`i mari din `ar[”, a spus Daniel Hliban, administratorul acestei societ[`i. Acesta mai este administrator \i al unei societ[`i din Vii\oara, tot cu profil agricol \i care are tot danezi ac`ionari. „La nivel na`ional sunt circa 200 de societ[`i care au ac`ionari persoane din Danemarca. |i ]n jude`ul Boto\ani au ]nceput s[ apar[ treptat. Aceste persoane comunic[ ]ntre ele. De altfel, ]ntre ac`ionarul acestei societ[`i \i cei de la Vii\oara este o rela`ie foarte bun[ \i colaboreaz[”, a ad[ugat Daniel Hliban. (R[zvan Sauciuc)

„Pân[ acum nu \tiu cazuri ]n care s[ fi ]nc[rcat produc`ia ]n trenuri sau camioane \i s[ o duc[ ]n Italia, Spania sau Germania. Important este c[ aceste societ[`i cu capital str[in \i-au creat ferme pe raza jude`ului \i au investit ]n utilaje”, Gheorghe Manole, director Direc`ia pentru Agricultur[ \i Dezvoltare Rural[

20.000

Hansen Hans Bo, singurul investitor str[in din R[chi`i Cet[`eanul danez este singurul str[in care investe\te ]n comuna R[chi`i. Primarul sus`ine c[ odat[ cu venirea lui Hansen Hans Bo s-au comasat foarte multe terenuri, care acum sunt lucrate. De\i de`ine peste 2.000 de hectare de teren arabil, danezul continu[ s[ cumpere diverse suprafe`e de teren \i ]ncearc[ s[-\i extind[ afacerea. El a devenit astfel unul din contribuabilii importan`i la bugetul local.

de hectare de teren agricol apar`in ]n prezent unor societ[`i cu capital str[in. Aceasta reprezint[ aproximativ 5% din suprafa`a agricol[ total[ a jude`ului. „Eu mi-a\ dori s[ am cât mai mul`i investitori de genul celui din Danemarca. }n primul rând este un foarte bun platnic la bugetul local \i nu a trebuit niciodat[ s[ ]l aten`ion[m c[ trebuie s[ achite taxele \i impozitele. Anual, contribuie cu peste 30.000 de lei, ]n condi`iile ]n care bugetul din venituri proprii este undeva la 700.000 de lei. ]n plus, asigur[ locuri de munc[ pentru mai mult de 20 de persoane”, Toader Buliga, primar R[chi`i


6

17 martie 2010 Elevi premia`i la folclor. Noi succese ale elevilor boto\[neni pe scenele `[rii. La finalul s[pt[mânii trecute municipiul Piatra Neam` a fost capitala tradi`iilor populare, a folclorului autentic de cea mai bun[ calitate. Ce premii au ob`inut \colarii boto\[neni afla`i din www.evenimentuldeboto\ani.ro.

TOPNEWS

Termica ]ncovoiat[ de datorii de 107 milioane lei 83

Consilierii locali au tras un nou semnal de alarm[ asupra debitelor astronomice pe care le ]nregistreaz[ Termica la bugetul de stat ]n cadrul \edin`ei Adun[rii Generale a Ac`ionarilor desf[\urat[ luni.

Alte 13 milioane lei leaz[ datorii de 11 mireprezentau debite lioane lei la creditele la furnizori prebancare garantate cum Petrom Gas, de stat pentru achimilioane de lei datoApa Grup, E.ON zi`ia de combusrii la bugetul de stat Moldova Furnitibil, ]n perioada ]nregistra Termica zare sau Trans2003-2006, pentru la sfâr\itul anuelectrica. }n plus, care, ]ncepând din lui 2009. societatea acumuluna martie 2006, societatea a intrat ]n imposibilitatea de a achita ratele. Aceea\i statistic[ relev[ faptul c[ societatea a mers ]n pierdere din 2001 \i pân[ ]n 2009. Consilierul Simion Drelciuc, fost director adjunct la Termica, a cerut s[ se fac[ demersuri la nivel central pentru ie\irea societ[`ii de termoficare din acest impas economic. (L[cr[mioara Lupa\cu)

„O situa`ie deosebit[ este \i la nivelul asocia`iilor de proprietari, unde sunt datorii de 143 miliarde, ]n cre\tere fa`[ de ultima perioad[ analizat[. Asta ]nseamn[ c[ Termica se adreseaz[ unei popula`ii s[race, care, chiar ]n condi`iile ]n care gigacaloria este subven`ionat[ par`ial, popula`ia nu reu\e\te s[ ]\i pl[teasc[ consumul de energie termic[”, Gheorghe Vâzdoag[, membru AGA SC Termica SA

Zile fierbin`i ]n cancelarii Directorii unit[`ilor \colare mai au timp pân[ vineri s[ trimit[ situa`iile exacte ale cadrelor didactice \i catedrelor ce vor fi afectate de restrângerile de activitate.

Par`iale sau totale, acestea trebuie afi\ate la sediul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) luni, 22 martie. }n cazul unei unit[`i \colare ce anul viitor va fi ]nchis[, ]n

restrângere vor intra toate cadrele didactice ale unit[`ii cu personalitate juridic[ din care face parte. La nivelul unit[`ii cu personalitate juridic[ se va evalua, conform unei grile, activitatea cadrelor didactice a c[ror disciplin[ este vizat[ de restrângere. }n urma evalu[rii, cadrul didactic cu cel mai mic punctaj va intra ]n restrângere par`ial[ sau total[. Cel care va avea cel mai mic punctaj va intra la completare de norm[ ]n \edin`a public[ de pe 4 mai. (Petronela Rotariu) „Nu \tim cu exactitate acum num[rul posturilor ce vor intra ]n restrângeri totale sau par`iale de activitate din anul \colar viitor. Mai sunt situa`ii ]n care directorii care au trimis situa`iile pân[ acum mai au de comunicat unele modific[ri”, Daniel Cojocaru, inspector \colar resurse umane Publicitate

Publicitate

SC BAX SRL S{VENI BOTO|ANI PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IA|I S.P.R.L. CONVOAC{ ADUNAREA GENERAL{ EXTRAORDINAR{ A ASOCIA~ILOR

SC NORD SILVA ASSIST SRL BOTO|ANI PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IA|I S.P.R.L. CONVOAC{ ADUNAREA GENERAL{ EXTRAORDINAR{ A ASOCIA~ILOR

]n data de 22.03.2010, ora 11.00, la sediul procesual ales al administratorului judiciar din Mun. Boto\ani, str. Ghe. Filipescu, nr. 21, sc. B, ap. 1, jud. Botosani, pentru to`i asocia`ii ]nregistra`i la Oficiul Registrului Comer`ului, cu urm[toarea ordine de zi: 1. Desemnarea administratorului special al debitoarei SC BAX SRL S{VENI, BOTO|ANI ]n confomitate cu art. 18 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven`ei. Asocia`ii ]nregistra`i la Oficiul Registrului Comertului pot participa la adunarea general[ direct sau pot fi reprezenta`i \i prin alte persoane decât asocia`ii, cu excep`ia administratorilor, pe baz[ de procur[ special[. Accesul asocia`ilor ]ndrept[`i`i s[ participe la adunarea general[ este permis prin simpla prob[ a identit[`ii acestora, f[cut[, ]n cazul asociatilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, ]n cazul persoanelor juridice \i a asociatilor persoane fizice reprezentate, cu ]mputernicirea dat[ persoanei fizice care le reprezint[. }ncepând cu data de 15.03.2010 formularele de procuri speciale se pot ob`ine de la sediul procesual ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Ia\i S.P.R.L. din Botosani str. Ghe. Filipescu, nr. 21, sc. B, ap. 1, jud. Botosani, sau de pe site-ul www.insolventa.ro. Dup[ completarea \i semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale va fi transmis, pân[ la data de 18.03.2010, ora 12.00, la Management Reorganizare Lichidare Ia\i S.P.R.L., cel de-al doilea exemplar se va ]nmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea va r[mâne la asociatul reprezentat.}n cazul ]n care pe data de 22.03.2010 ora 11.00nu se ]ntrune\te cvorumul prev[zut de lege, Adunarea General[ Extraordinar[ a Asociatilor este convocat[ pentru data de 23.03.2010, ]n acela\i loc, la aceea\i or[ \i cu aceea\i ordine de zi.

]n data de 22.03.2010, ora 12.00, la sediul procesual ales al administratorului judiciar din Mun. Boto\ani, str. Ghe. Filipescu, nr. 21, sc. B, ap. 1, jud. Botosani, pentru to`i asocia`ii ]nregistra`i la Oficiul Registrului Comer`ului, cu urm[toarea ordine de zi: 1. Desemnarea administratorului special al debitoarei SC NORD SILVA ASSIST SRL BOTO|ANI ]n confomitate cu art. 18 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven`ei. Asocia`ii ]nregistra`i la Oficiul Registrului Comertului pot participa la adunarea general[ direct sau pot fi reprezenta`i \i prin alte persoane decât asocia`ii, cu excep`ia administratorilor, pe baz[ de procur[ special[. Accesul asocia`ilor ]ndrept[`i`i s[ participe la adunarea general[ este permis prin simpla prob[ a identit[`ii acestora, f[cut[, ]n cazul asociatilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, ]n cazul persoanelor juridice \i a asociatilor persoane fizice reprezentate, cu ]mputernicirea dat[ persoanei fizice care le reprezint[. }ncepând cu data de 15.03.2010 formularele de procuri speciale se pot ob`ine de la sediul procesual ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Ia\i S.P.R.L. din Botosani str. Ghe. Filipescu, nr. 21, sc. B, ap. 1, jud. Botosani, sau de pe siteul www.insolventa.ro. Dup[ completarea \i semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale va fi transmis, pân[ la data de 18.03.2010, ora 12.00, la Management Reorganizare Lichidare Ia\i S.P.R.L., cel de-al doilea exemplar se va ]nmâna reprezentantului, iar cel deal treilea va r[mâne la asociatul reprezentat. }n cazul ]n care pe data de 22.03.2010 ora 12.00 nu se ]ntrune\te cvorumul prev[zut de lege, Adunarea General[ Extraordinar[ a Asociatilor este convocat[ pentru data de 23.03.2010, ]n acela\i loc, la aceea\i or[ \i cu aceea\i ordine de zi.

SC BAX SRL S{VENI BOTO|ANI prin administrator judiciar Management Reorganizare Lichidare Ia\i S.P.R.L.

SC NORD SILVA ASSIST SRL BOTO|ANI prin administrator judiciar Management Reorganizare Lichidare Ia\i S.P.R.L.


7

17 martie 2010 La Biroul de Resurse Umane

CALEIDOSCOP

- C[ut[m pe cineva care nu se d[ ]napoi de la nici un fel de munc[ \i nu se ]mboln[ve\te niciodat[. - OK, angaja`i-m[ pe mine, v[ ajut eu s[ c[uta`i.

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ri apartamente * V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Rela`ii la telefon: 0331.100.162. (18) * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 4 camere vizavi de Elvila, construc`ie din 2001. Pre` 80.000 E. Telefon: 0747.128.788. (1779-3)

v^nz[ri case/terenuri * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând loc de cas[ \i duplex ]n construc`ie. Suprafa`a construit[ 100 mp pe teren 1.000 mp cu toate actele necesare. Facilit[`i curent proprietate \i gaz la 100 m. Telefon: 0744.373.409. (5)

v^nz[ri diverse * Vând sp[l[torie auto+teras[+birou, parcare betonat[, ap[, gaz, curent electric 380V, canalizare+SC f[r[ datorii, complet utilat[ \i mobilat[, vad format, contracte ]n derulare, 75.000 Euro negociabil+preluare credit sau variante. Telefon: 0749.655.142. (1773-1)

prest[ri servicii * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (18)

pierderi * Pierdut certificat constatator pentru S.C. Danis Exim SRL Boto\ani, pentru punctele de lucru din strada Po\tei nr. 1A. Se declar[ nul. (1781-1)

angaj[ri * Pensiunea Kathleen angajeaz[ barman recep`ioner cu vârsta cuprins[ ]ntre 20-30 ani. Rela`ii la telefon: 0752.864.244 ]ntre orele 12-16. (1)

* Vând 900 mp teren construc`ii ]n ora\ul Frasin, Suceava, platou Obreja, toate utilit[`ile. Telefon: 0741.923.971. (1770-2)

* Sp[l[toria auto „Bamboo” angajeaz[ sp[l[tor auto. Telefon: 0757.345.959. (1772-1)

]nchirieri

* Angajez personal calificat (care a mai lucrat) pentru sp[l[torie auto. Telefon: 0740.026.104. (1783-6)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou - 15mp, etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745. (19) * }nchiriez spa`iu comercial (20 mp), Prim[verii 19. Telefon: 0743.987.410. (1780-6) * }nchiriez sp[l[torie auto, vad bun, clien`i forma`i, aparatur[ performant[. Telefon: 0751.706.730. (1784-6)

v^nz[ri auto * Vând VW PASSAT 1,9 TDI-1998, berlin[, culoare ro\ie, jante aliaj, 4.200 E, ITP 2011, 0740.460.511. (1768-1) * Vând voucher auto pentru cei care vor s[ achizi`ioneze un autoturism nou. Rela`ii la telefon 0744.952.992. (18) * SEAT LEON 1,9 TDI, 116CP, 2001, climatronic, ABS; TCS; geam+oglinzi electrice, pilot automat, comp. bord, folie aut. RAR 4.400 Euro, negociabil. Telefon: 0740.678.254. (1774-1) * BMW 318I, 2002, clim[, geam+oglinzi electrice, ABS; ASR; anvelope; triple tunning 5.900 Euro, negociabil, ]nmatriculate RO, variante. Telefon: 0740.678.254. (1774-1)

PREST|RI SERVICII

Fizomed Centrul de recuperare - Diagnostic - Tratamente - Kinetoterapie Program[ri 0331.105977 Aleea Crizantemelor, Nr.7 www.fizomed.ro Scap[ de durere!

* Societate comercial[ angajeaz[ persoan[ autorizat[ RAR pentru efectuare ITP. Telefon: 0755.857.838. (1785-3)

anun` * Administratorul unic al societ[`ii comerciale AURORA SA Boto\ani convoac[ pentru ac`ionarii societ[`ii ]nregistra`i ]n registrul ac`ionarilor la data de 04 aprilie 2010, Adunarea General[ Extraordinar[ \i Ordinar[ a Ac`ionarilor la data de 19 aprilie 2010, ora 10 pentru Extraordinar[ \i ora 12 pentru Ordinar[ la sediul societ[`ii din

Municipiul Boto\ani, Calea Na`ional[ nr. 72, (lâng[ sediul B[ncii Carpatica) cu urm[toarea: Pentru Adunarea Extraordinar[ a Ac`ionarilor: 1. Modificarea Statutului Societ[`ii: Art.7 se modific[ astfel: - alin.1 Capitalul social al societ[`ii este de 91031.20 lei ]mp[r`it ]n 455156 ac`iuni, cu valoarea nominal[ de 0.20 lei pentru fiecare ac`iune. - alin.2 Capitalul social este ]n totalitate privat cu de`ineri conform Registrului Ac`ionarilor. Art.37 AGA ]mputernice\te administratorul unic s[ autentifice prezentul statut. 2. Aprobarea distribuirii ac`iunilor r[scump[rate de societate conform dispozi`iei nr.8/2006 a CNVM, cu titlul gratuit salaria`ilor societ[`ii. Pentru Adunarea Ordinar[ a Ac`ionarilor: ORDINEA DE ZI: 1. Aprobarea bilan`ului contabil \i a anexelor sale la 31.12.2009. 2. Aprobarea modului de repartizare a profitului. 3. Aprobarea raportului administratorului unic \i al cenzorilor asupra bilan`ului contabil ]ncheiat la 31.12.2009. 4. Stabilirea \i aprobarea bugetului de venituri \i cheltuieli pe anul 2010. 5. Alegerea cenzorilor conform prevederilor legii nr.31/1990 modificat[. 6. Fixarea remunera`iei administratorului unic ]ncepând cu data de 01.05.2010. 7. Modernizarea spa`iului comercial din localitatea Bucecea \i cump[rarea terenului concesionat. 8. Diverse. }n cazul ]n care acest cvorum nu este atins Adunarea General[ se va `ine ]n acela\i loc la acelea\i ore, ]n data de 20.04.2010. Procurile speciale pentru reprezentare vor fi depuse la sediul societ[`ii pân[ la data de 11.04.2010. Informa`ii suplimentare se pot ob`ine zilnic la sediul societ[`ii sau la nr. de telefon: 0231/514.095. (1782-1)

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA COMERCIANTULUI

AGENDA TRANSPORTATORILOR

ANUN~ V@NZARE BRD GSG SA, scoate la vânzare, prin executor bancar, autoturismul DACIA LOGAN MCV, culoare Gri metalizat - galben, an de fabrica`ie 2007, surs[ de energie motorin[, capacitate cilindric[ 1461 cmc, putere 50 KW, num[r de kilometri 77.561, stare bun[ de func`ionare, pre`ul de ]ncepere al licita`iei fiind de 22.000 lei TVA inclus[. Licita`ia va avea loc ]n data de 17.03.2010, ora 11, la sediul sucursalei BRD GSG Boto\ani, situat[ ]n Boto\ani, Calea Na`ional[ nr. 156, jud. Boto\ani. Rela`ii suplimentare la tel. 0746.246.463 – executor bancar Chiriac C[t[lin. (1) Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

17 martie 2010

ULTIMA OR{ Salarii reduse prin lege

Dou[ treimi din cei aproximativ o sut[ de participan`i la sondajul online de ieri sus`in c[ li s-au diminuat drepturile b[ne\ti prin aplicarea legii salariz[rii unice.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro

Trebuie vândute terenurile agricole cet[`enilor str[ini? Vorb[-n v^nt

Vreau s[ iau o pauz[ pentru c[ eu eram ]ntr-un partid \i m-am trezit ]ntr-un alt partid Gheorghe Ciubotaru, membru demisionar PNL Eu când vreau s[ fluier, fluier... [[[[, pardon, eu când vreau s[ tai, tai chiar \i cu poli`ia pe lâng[ mine.

Telverde sanitar-veterinar. Conducerea Direc`iei Sanitar Veterinare \i pentru Siguran`a Alimentelor a anun`at c[, de pe 1 aprilie 2010, fiecare agent economic are obliga`ia s[ afi\eze ]n unitate un num[r de telefon pe care ]l pot apela consumatorii nemul`umi`i. Practic, dac[ o persoan[ reclam[ o neregul[ ]n intervalul 8:00-16:00, inspectorii sanitar veterinari se vor deplasa la fa`a locului imediat ]n vederea verific[rii celor sesizate.

Moldovenii prin\i la S[veni doreau s[ ajung[ ]n Fran`a Poli`i\tii de frontier[ boto\[neni le-au ]ntocmit dosare penale celor trei moldoveni prin\i la S[veni. Ei au trecut ilegal frontiera, folosinduse de o barc[ pneumatic[ ]n ]ncercarea de a ajunge ilegal ]n Fran`a, prin tranzitarea României. Au dat de b[nuit ]n momentul ]n care s-au legitimat cu c[r`i de identitate române\ti care p[reau a fi falsificate. Constatându-se c[ ar putea fi emigran`i din Republica Moldova, cazul a fost

preluat de IJPF Boto\ani. Celor trei li s-au ]ntocmit dosare penale pentru s[vâr\irea infrac`iunilor de intrare ]n România prin

trecere ilegal[ a frontierei de stat, complicitate la fals material ]n ]nscrisuri oficiale, precum \i c[l[uzirea mai multor

Preo`i \i enoria\i interna`i de la post Pacien`ii care au `inut post exagerat s-au prezentat la Unitatea de Primire Urgen`[ ]n stare critic[. Se plângeau de ame`eli, cefalee, st[ri lipotimice, chiar cu pierderi de con\tiin`[, din cauza dezechilibrelor alimentare din aceasta perioad[. Bolnavii au fost pu\i ]n perfuzii \i, dup[ ce au fost stabiliza`i, medicii au f[cut recomand[ri medicale. Dintre persoanele care au ajuns la spital din cauza postului doar una a avut nevoie de internare.

Doi preo`i, cu vârsta pân[ ]n 30 de ani, au avut nevoie de ]ngrijire de o zi din partea medicilor. „Au fost persoane, de ambele sexe, de profesii diferite, chiar \i fe`e biserice\ti, care au exagerat ]n aceast[ perioad[ de post, supralicitând posibilit[`ile organismului cu restric`iile alimentare”, a declarat medicul Gheorghe Apetroaie, directorul medical al Direc`iei de S[n[tate Public[. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Liga secund[ pierde meciul cu banii Dup[ Cetatea Suceava, ieri s-a retras din campionat \i CSM Rm. S[rat, iar FCM Bac[u risc[ s[ aib[ aceea\i soart[ deoarece Prim[ria nu mai dore\te s[ investeasc[ la echip[ dup[ conflictul cu Dumitru Sechelariu. Liga a II-a ar putea avea ]nc[ din sezonul viitor o singur[ serie, chiar dac[ aceast[ m[sur[ urma s[ fie luat[ din campionatul 2011/2012. Cornel |fai`er, pre\edintele clubului FC Boto\ani \i totodat[ membru ]n Comitetul Executiv al Federa`iei Române de Fotbal, sus`ine c[ ]n cazul ]n care se vor mai retrage câteva echipe din campionat din sezonul viitor vom avea o singur[ serie la liga a II-a. „Problemele la Liga a II-a sunt din ce ]n ce mai mari \i, din p[cate, vedem c[ multe echipe nu mai pot continua. Dac[ se continu[ ]n ritmul acesta, din sezonul 2010/2011 vom avea o singur[ serie de Liga a II-a \i vor juca doar cei care au for`a financiar[. Deocamdat[ nu s-a discutat despre acest subiect la federa`ie dar dac[ se mai retrag trei-patru echipe nu v[d o alt[ solu`ie”, a spus Cornel |fai`er. Mai multe despre situa`ia financiar[ \i mai pu`in sportiv[ din liga secund[ pe www.evenimentuldebotosani.ro.

„}n urma cercet[rilor s-a constatat c[ cei trei cet[`eni sunt din Republica Moldova, au trecut ilegal frontiera pe râul Prut, folosindu-se de o barc[ pneumatic[, cu scopul de a ajunge la munc[ ]n Fran`a”, Minodora R[cnea, purt[tor de cuvânt IJPF persoane ]n scopul trecerii ilegale a frontierei de stat, dosarul urmând a fi ]naintat Judec[toriei Darabani. Tot mar`i, poli`i\tii de frontier[ au identificat o moldoveanc[ cu viza expirat[, la |tef[ne\ti. V.G., de 27 de ani, cet[`ean moldovean, avea viza expirat[ de 28 zile. Poli`i\tii au sanc`ionat-o contraven`ional \i au obligat-o s[ p[r[seasc[ `ara ]n 15 zile. (D[nu` Rotariu)

„Postul ]nseamn[ revenirea la normalitate, la echilibru ]n primul rând spiritual, dar \i fiziologic. Aceste persoane nu ajung la spital doar din cauza postului. Ajung la spital din cauza muncii, a stresului, a exceselor de orice fel. Postul acesta nu se face oricum, ci sub bagheta unui ]ndrum[tor. Prin post noi trebuie s[ aducem o stare de bine trupului. Nu ab`inerea total[ de la un pahar de b[utur[ ]n via`a omului ]nseamn[ post, ci ab`inerea de la be`ie, care este cu totul altceva. Pentru postul adev[rat mai important[ este partea spiritual[”, Lucian Leonte, p[rinte protopop

VREI S{ FACI

BANI? Trimite un CV la evenimentul.bt@gmail.com sau sun[ 0731/55.06.51 Evenimentul de Boto\ani angajeaz[ agen`i publicitari. Cât munce\ti, atâta câ\tigi.

Evenimentul de Botosani nr.1578  
Evenimentul de Botosani nr.1578  

Ziarul orasului tau!

Advertisement